EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22016A1021(01)

Ganos, vienos šalies, ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių, kitos šalies, tarpinis ekonominės partnerystės susitarimas

OJ L 287, 21.10.2016, p. 3–319 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 02/12/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2016/1850/oj

Related Council decision

21.10.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 287/3


Ganos, vienos šalies, ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių, kitos šalies,

TARPINIS EKONOMINĖS PARTNERYSTĖS SUSITARIMAS

TURINYS

PREAMBULĖ 5
I ANTRAŠTINĖ DALIS. TIKSLAI 6
II ANTRAŠTINĖ DALIS. VYSTOMOJI PARTNERYSTĖ 6
III ANTRAŠTINĖ DALIS. PREKYBOS PREKĖMIS REŽIMAS 8
1 SKYRIUS. MUITAI IR NETARIFINĖS PRIEMONĖS 8
2 SKYRIUS. PREKYBOS APSAUGOS PRIEMONĖS 12
3 SKYRIUS. MUITAI IR PREKYBOS SĄLYGŲ GERINIMAS 15
4 SKYRIUS. TECHNINĖS PREKYBOS KLIŪTYS IR SANITARINĖS BEI FITOSANITARINĖS PRIEMONĖS 18
IV ANTRAŠTINĖ DALIS. PASLAUGOS, INVESTICIJOS IR SU PREKYBA SUSIJUSIOS TAISYKLĖS 20
V ANTRAŠTINĖ DALIS. GINČŲ VENGIMAS IR SPRENDIMAS 21
1 SKYRIUS. TIKSLAS IR TAIKYMO SRITIS 21
2 SKYRIUS. KONSULTACIJOS IR TARPININKAVIMAS 21
3 SKYRIUS. GINČŲ SPRENDIMO PROCEDŪROS 22
4 SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS 26
VI ANTRAŠTINĖ DALIS. BENDROSIOS IŠIMTYS 27
VII ANTRAŠTINĖ DALIS. INSTITUCINĖS, BENDROSIOS IR BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 29
I PRIEDĖLIS. IŠ GANOS Į EB EKSPORTUOJAMI PRIORITETINIAI PRODUKTAI 38
II PRIEDĖLIS. KOMPETENTINGOS INSTITUCIJOS 38
1 PRIEDAS. GANOS KILMĖS PRODUKTŲ MUITAI 39
2 PRIEDAS. EB KILMĖS PRODUKTŲ MUITAI 41
3 PRIEDAS. 11 STRAIPSNIO 2 DALYJE NURODYTŲ GANOS MOKESČIŲ IR KITŲ RINKLIAVŲ SĄRAŠAS 314
4 PRIEDAS. 74 STRAIPSNYJE NURODYTŲ ATOKIAUSIŲ EB REGIONŲ SĄRAŠAS 314
1 PROTOKOLAS. ADMINISTRACINĖ TARPUSAVIO PAGALBA MUITINIŲ VEIKLOS SRITYJE 315

GANOS RESPUBLIKA,

viena šalis, ir

BELGIJOS KARALYSTĖ,

BULGARIJOS RESPUBLIKA,

ČEKIJOS RESPUBLIKA,

DANIJOS KARALYSTĖ,

VOKIETIJOS FEDERACINĖ RESPUBLIKA,

ESTIJOS RESPUBLIKA,

AIRIJA,

GRAIKIJOS RESPUBLIKA,

ISPANIJOS KARALYSTĖ,

PRANCŪZIJOS RESPUBLIKA,

ITALIJOS RESPUBLIKA,

KIPRO RESPUBLIKA,

LATVIJOS RESPUBLIKA,

LIETUVOS RESPUBLIKA,

LIUKSEMBURGO DIDŽIOJI HERCOGYSTĖ,

VENGRIJOS RESPUBLIKA,

MALTA,

NYDERLANDŲ KARALYSTĖ,

AUSTRIJOS RESPUBLIKA,

LENKIJOS RESPUBLIKA,

PORTUGALIJOS RESPUBLIKA,

RUMUNIJA,

SLOVĖNIJOS RESPUBLIKA,

SLOVAKIJOS RESPUBLIKA,

SUOMIJOS RESPUBLIKA,

ŠVEDIJOS KARALYSTĖ,

JUNGTINĖ DIDŽIOSIOS BRITANIJOS IR ŠIAURĖS AIRIJOS KARALYSTĖ,

ir

EUROPOS BENDRIJA,

kita šalis,

PREAMBULĖ

ATSIŽVELGDAMOS į 2000 m. birželio 23 d. Kotonu pasirašytą ir 2005 m. birželio 25 d. Liuksemburge atnaujintą Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno valstybių (toliau – AKR valstybės) grupės narių bei Europos bendrijos ir jos valstybių narių partnerystės susitarimą (toliau – Kotonu susitarimas);

ATSIŽVELGDAMOS į tai, kad pagal Kotonu susitarimą suteiktos prekybos lengvatos nustoja galioti 2007 m. gruodžio 31 d.;

ATSIŽVELGDAMOS į tai, kad, nustojus taikyti Kotonu susitarimu nustatytą pereinamojo laikotarpio lengvatinį prekybos režimą, tai gali neigiamai paveikti Šalių prekybą, jei iki 2008 m. sausio 1 d. neįsigalios Pasaulio Prekybos Organizacijos (PPO) taisykles atitinkantis susitarimas;

PRIPAŽINDAMOS būtinybę sudaryti tarpinį susitarimą, kuriuo būtų apsaugomi Šalių ekonominiai ir prekybos interesai;

ĮVERTINDAMOS Šalių pageidavimą toliau stiprinti ekonominius ir prekybos ryšius ir sukurti tvarius partneryste ir bendradarbiavimu pagrįstus santykius;

ĮVERTINDAMOS Šalių pabrėžiamą daugiašalės prekybos sistemos principų ir taisyklių, ypač 1994 m. Bendrajame susitarime dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT 1994) ir kitais prie Pasaulio prekybos organizaciją įkuriančio susitarimo (PPO įkūrimo susitarimas) pridėtais daugiašaliais susitarimais nustatytų teisių ir pareigų, svarbą ir būtinybę juos taikyti skaidriai ir nediskriminuojant;

DAR KARTĄ PATVIRTINDAMOS įsipareigojimą gerbti žmogaus teises, demokratijos ir teisinės valstybės principus, kurie yra labai svarbūs Kotonu susitarimo aspektai, ir skatinti gerą valdymą, kuris yra svarbiausias Kotonu susitarimo aspektas;

ĮVERTINDAMOS būtinybę skatinti ir spartinti ekonominį, kultūrinį ir socialinį vystymąsi siekiant taikos ir saugumo bei politinio ir demokratinio stabilumo;

ĮVERTINDAMOS tarptautiniu mastu suderintų vystymosi tikslų ir Jungtinių Tautų tūkstantmečio vystymosi tikslų svarbą;

DAR KARTĄ PATVIRTINDAMOS įsipareigojimą drauge siekti Kotonu susitarimo tikslų, ypač skurdo panaikinimo, darnaus vystymosi ir laipsniškos AKR valstybių integracijos į pasaulio ekonomiką;

SIEKDAMOS sukurti naujų užimtumo, investicijų skatinimo ir pragyvenimo šaltinių gerinimo galimybių Šalių teritorijose, o kartu skatinti darnų vystymąsi;

ĮVERTINDAMOS Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Vakarų Afrikos valstybių tradicinių ryšių, ypač istorinių, politinių ir ekonominių ryšių, svarbą;

PRIPAŽINDAMOS Vakarų Afrikos valstybių ir Europos bendrijos ekonominio ir socialinio išsivystymo skirtumus;

ĮSITIKINUSIOS, kad šiuo susitarimu bus sukurta ekonominiam valdymui, prekybai ir investicijoms palankesnė aplinka ir sudaryta naujų augimo ir vystymosi galimybių;

PRIPAŽINDAMOS vystomojo bendradarbiavimo svarbą siekiant įgyvendinti šį susitarimą;

IKI bus pasirašytas visuotinis Vakarų Afrikos valstybių ir Europos bendrijos ekonominės partnerystės susitarimas;

DAR KARTĄ PATVIRTINDAMOS įsipareigojimą remti Vakarų Afrikos regioninę integraciją, ypač skatinti regionų ekonominę integraciją kaip pagrindinę priemonę, kuria palengvinama integracija į pasaulio ekonomiką, ir padėti joms įveikti globalizacijos uždavinius, siekti ekonomikos augimo ir socialinės pažangos,

SUSITARĖ:

I ANTRAŠTINĖ DALIS

TIKSLAI

1 straipsnis

Pagrindų susitarimas

Šiuo susitarimu sudaromas Ekonominės partnerystės susitarimo (toliau – EPS) pagrindų susitarimas.

2 straipsnis

Tikslai

Šio susitarimo tikslai yra šie:

a)

suteikti Ganai galimybę pasinaudoti geresnėmis patekimo į rinką galimybėmis, kurias EB suteikia derėdamasi dėl EPS, o kartu išvengti Ganos ir Europos bendrijos prekybos sutrikdymo, nustojus galioti 2007 m. gruodžio 31 d. Kotonu susitarimu nustatytam pereinamojo laikotarpio prekybos režimui, iki bus sudarytas visuotinis EPS;

b)

pasirengti deryboms dėl EPS, kuriuo būtų prisidėta prie skurdo mažinimo, būtų skatinama regionų integracija, ekonominis bendradarbiavimas ir geras administravimas Vakarų Afrikoje ir didinami Vakarų Afrikos prekybos politikos ir kitų su prekyba susijusių sričių gebėjimai;

c)

skatinti darnią ir laipsnišką Ganos integraciją į pasaulio ekonomiką, atsižvelgiant į jos politinį pasirinkimą ir vystymosi prioritetus;

d)

stiprinti esamus Šalių ryšius ir grįsti juos solidarumu bei abipusiais interesais;

e)

sudaryti 1994 m. GATT susitarimo XXIV straipsnį atitinkantį susitarimą.

II ANTRAŠTINĖ DALIS

VYSTOMOJI PARTNERYSTĖ

3 straipsnis

Vystomasis bendradarbiavimas pagal šį susitarimą

Šalys įsipareigoja bendradarbiauti siekdamos įgyvendinti šį susitarimą, ir padėti Ganai pasiekti EPS tikslų. Šis bendradarbiavimas gali būti finansinis ir nefinansinis.

4 straipsnis

Vystomasis finansinis bendradarbiavimas pagal šį susitarimą

1.   Siekiant kuo didesnės šio susitarimo naudos, bus įgyvendinamos su ekonominiu ir regioniniu bendradarbiavimu ir integracija susijusios Kotonu sutarties nuostatos.

2.   Su Ganos ir Europos bendrijos vystomuoju bendradarbiavimu susijęs Europos bendrijos finansavimas, skirtas šio susitarimo įgyvendinimui remti, vykdomas laikantis atitinkamų Kotonu susitarimo taisyklių ir procedūrų, visų pirma Europos plėtros fondo programavimo procedūrų, ir taikant bendrojo Europos Sąjungos biudžeto finansuojamas atitinkamas priemones.

3.   Europos bendrijos valstybės narės įsipareigoja savo vykdoma atitinkama vystymosi politika ir priemonėmis, laikydamosi pagalbos veiksmingumo ir papildomumo principų, bendrai remti vystymosi veiksmus, kuriais skatinamas regionų ekonominis bendradarbiavimas ir šio susitarimo įgyvendinimas nacionaliniu ir regionų mastu. Todėl šio EPS įgyvendinimo rėmimas yra vienas iš prioritetų.

4.   Šalys bendradarbiauja siekdamos sudaryti geresnes sąlygas dalyvauti kitiems finansuotojams, norintiems remti Ganos pastangas siekiant šio susitarimo tikslų.

5.   Šalys pripažįsta regioninių finansavimo sistemų, kaip antai kiekviename regione pačių regionų įsteigti EPS fondai, skirti paskirstyti finansavimą regioniniu ir nacionaliniu mastu ir veiksmingai įgyvendinti šio susitarimo lydimąsias priemones, naudą. Europos bendrija įsipareigoja paramą teikti per regionų finansavimo sistemas arba susitarimą pasirašiusių šalių parinktas finansavimo sistemas, laikantis Kotonu susitarimu nustatytų taisyklių ir procedūrų ir Paryžiaus deklaracijos principų dėl paramos veiksmingumo, siekiant, kad tai būtų padaryta paprastai, veiksmingai ir greitai.

6.   Įgyvendindamos 1–5 dalis Šalys įsipareigoja bendradarbiauti finansiniais ir nefinansiniais klausimais 5, 6, 7 ir 8 straipsniuose nurodytose srityse.

5 straipsnis

Verslo aplinka

Šalys mano, kad verslo aplinka daro didelę įtaką ekonomikos vystymuisi, todėl šio susitarimo nuostatomis siekiama šio bendro tikslo.

Šalys, laikydamosi 4 straipsnio nuostatų, įsipareigoja nuolat stengtis kurti palankesnę verslo aplinką.

6 straipsnis

Parama įgyvendinant taisykles

Šalys pripažįsta, kad prekybos taisyklių, taikomų tose bendradarbiavimo srityse, kurios nurodytos atitinkamuose šio susitarimo skyriuose, nustatymas yra labai svarbus siekiant šio susitarimo tikslų. Šioje srityje bendradarbiaujama vadovaujantis 4 straipsnio nuostatomis.

7 straipsnis

Gamybos sektorių stiprinimas ir modernizavimas

Atsižvelgdamos į šio susitarimo įgyvendinimą, Šalys pabrėžia ketinimus skatinti su šiuo susitarimu susijusių Ganos gamybos sektorių konkurencingumą.

Šalys susitaria bendradarbiauti pasitelkdamos 4 straipsnyje nurodytas bendradarbiavimo priemones ir remti:

privataus sektoriaus prisitaikymą prie naujų ekonominių galimybių, sukuriamų šiuo susitarimu,

modernizavimo strategijų nustatymą ir įgyvendinimą,

privataus sektoriaus aplinkos ir verslo aplinkos, kaip apibrėžta 5 ir 6 straipsniuose, gerinimą,

Šalių privačių sektorių partnerystės skatinimą.

8 straipsnis

Finansinio reguliavimo srities bendradarbiavimas

1.   Šalys supranta, kokių padarinių Ganai gali sukelti šiame susitarime numatytas esminis muitų sumažinimas arba panaikinimas, ir susitaria tartis bei bendradarbiauti šioje srityje.

2.   Šalys, atsižvelgdamos į šiuo susitarimu sutartą liberalizacijos tvarkaraštį, susitaria išsamiai tartis dėl fiskalinio reguliavimo priemonių, kuriomis laikinai būtų užtikrinta Ganos biudžeto pusiausvyra, priėmimo.

3.   Šalys, laikydamosi 4 straipsnio nuostatų, susitaria bendradarbiauti, visų pirma palengvindamos paramos priemonių naudojimą, šiose srityse:

a)

svari parama kompensuojant grynąjį mokesčių poveikį, taip visapusiškai papildant mokesčių reformas;

b)

mokesčių reformos ir šios srities dialogo rėmimas.

9 straipsnis

Bendradarbiavimas tarptautiniuose forumuose

Šalys siekia bendradarbiauti visuose tarptautiniuose forumuose, kuriuose svarstomi su šia partneryste susiję klausimai.

III ANTRAŠTINĖ DALIS

PREKYBOS PREKĖMIS REŽIMAS

1 SKYRIUS

Muitai ir netarifinės priemonės

10 straipsnis

Muitas

1.   Muitu laikomas bet koks muitas arba rinkliava, įskaitant nustatytą bet kokio pobūdžio papildomą mokestį, taikomą importuojant arba eksportuojant prekes arba susijusį su prekių importu arba eksportu; muitu nelaikomi:

a)

vidaus mokesčiai arba kitos vidaus rinkliavos, taikomos pagal 19 straipsnį;

b)

antidempingo, kompensacinės arba apsaugos priemonės, taikomos pagal 2 skyrių;

c)

mokesčiai arba kitos rinkliavos, taikomos pagal 11 straipsnį.

2.   Kiekvieno produkto bazinis muitas, kuris bus laipsniškai mažinimas, nurodytas kiekvienos Šalies tarifų tvarkaraštyje.

11 straipsnis

Mokesčiai ir kitos rinkliavos

1.   Šalys dar kartą patvirtina įsipareigojimą atsižvelgti į 1994 m. GATT susitarimo VIII straipsnio nuostatas.

2.   Tačiau mokesčiai ir kitos rinkliavos, susiję su 3 priede nurodytais teisiniais įsipareigojimais, galiojančiais pasirašant šį susitarimą, taikomi ne ilgiau nei 10 metų. Šis laikotarpis gali būti pratęstas EPS komiteto sprendimu, jei tai būtina pagal šiuos teisinius įsipareigojimus.

12 straipsnis

Ganos kilmės produktams taikomi muitai

Ganos kilmės produktai importuojami į EB be muito, išskyrus 1 priede nurodytus produktus ir susiklosčius jame nurodytomis sąlygomis.

13 straipsnis

EB kilmės produktams taikomi muitai

Į Ganą importuojamiems EB kilmės produktams taikomi muitai sumažinami arba panaikinami pagal 2 priede pateiktą tarifų liberalizacijos tvarkaraštį.

14 straipsnis

Kilmės taisyklės

Šiame skyriuje „kilmės“ sąvoka taikoma 2008 m. sausio 1 d. Šalyse galiojusias kilmės taisykles atitinkančioms prekėms.

Šalys ne vėliau kaip iki 2008 m. birželio 30 d. parengia bendrą abiem Šalims taikomą kilmės taisyklių režimą, pagrįstą Kotonu susitarimo kilmės taisyklėmis, ir numato jame režimo paprastinimą atsižvelgiant į Ganos vystymosi tikslus. Naujasis režimas EPS komiteto sprendimu pridedamas prie šio susitarimo.

Ne vėliau kaip per trejus metus nuo šio susitarimo įsigaliojimo dienos Šalys persvarsto galiojančias kilmės taisykles, siekdamos, atsižvelgiant į Ganos vystymosi tikslus, supaprastinti kilmės nustatymo sąvokas ir metodus. Persvarstydamos taisykles Šalys atsižvelgia į technologinę pažangą, gamybos procesus ir visus kitus veiksnius, įskaitant vykdomas kilmės taisyklių reformas, dėl kurių gali prireikti keisti suderėtą abipusį režimą. Bet kokie koregavimai ir pakeitimai atliekami EPS komiteto sprendimu.

15 straipsnis

Esamos padėties išlaikymas

1.   Nepaisant 23 ir 24 straipsnių, nuo šio susitarimo įsigaliojimo datos Šalių prekybai nepradedama taikyti jokių naujų importo muitų, o šiuo metu Šalių prekybai taikomi muitai nedidinami.

2.   Nepaisydamas 1 dalies, Gana, baigdama įvesti bendrą Vakarų Afrikos valstybių ekonominės bendrijos (toliau – VAVEB) išorės muitų tarifą, iki 2011 m. gruodžio 31 d. galės persvarstyti Europos bendrijos kilmės produktams taikomus bazinius muitus, jei bendras jų poveikis nėra didesnis nei 2 priede nustatytų muitų poveikis.

16 straipsnis

Eksportui taikomi muitai

Nuo susitarimo įsigaliojimo dienos Šalių tarpusavio prekybai negali būti pradedama taikyti naujų eksporto muitų ar lygiaverčio poveikio mokesčių, o esami muitai ar mokesčiai negali būti didinami.

Jei susiklosto ypatingos aplinkybės ir Gana gali pagrįsti ypatingų pajamų, naujos pramonės apsaugos ar aplinkos apsaugos poreikius, ji gali, pasikonsultavusi su EB, laikinai nustatyti tam tikrų papildomų prekių eksporto muitus ar lygiaverčio poveikio mokesčius arba padidinti jau taikomus muitus ar mokesčius.

Šalys susitaria iš naujo svarstyti šio straipsnio nuostatas EPS komitete ne vėliau nei per 3 metus po šio susitarimo įsigaliojimo datos, visiškai atsižvelgdamos į jų poveikį Ganos vystymuisi ir ekonominei įvairovei.

17 straipsnis

Palankesnis režimas, taikomas dėl laisvosios prekybos susitarimų

1.   Jei Europos bendrija, pasirašiusi šį susitarimą, pasirašys laisvosios prekybos susitarimų su trečiosiomis šalimis ir taip sudarys joms palankesnes sąlygas, tai ir Ganai sudarys palankesnes sąlygas srityse, nurodytose šiame skyriuje.

2.   Jei Gana, pasirašiusi šį susitarimą, pasirašys laisvosios prekybos susitarimų su svarbiais prekybos partneriais ir taip sudarys jiems palankesnes sąlygas, tai ir Europos bendrijai sudarys palankesnes sąlygas su šiuo skyriumi susijusiose srityse.

3.   Jei svarbus prekybos partneris sudaro Ganai iš esmės palankesnes sąlygas, nei EB sudaromos sąlygos, Šalys konsultuojasi ir drauge priima sprendimą dėl 2 dalies nuostatų taikymo.

4.   Šio skyriaus nuostatos negali būti aiškinamos kaip įpareigojančios Šalis abipusiškai susitarti dėl lengvatinio režimo, kuris būtų taikomas todėl, kad viena iš Šalių šio susitarimo įsigaliojimo metu yra sudariusi laisvosios prekybos susitarimą su trečiąja šalimi.

5.   Taikant šį straipsnį „laisvosios prekybos susitarimu“ vadinamas susitarimas, kuriuo iš esmės liberalizuojama prekyba, iš esmės panaikinamos arba pašalinamos Šalių taikomos diskriminacinės priemonės ir (arba) uždraudžiama taikyti naujas arba labiau diskriminuojančias priemones nuo šio susitarimo įsigaliojimo dienos arba per pagrįstą laikotarpį.

6.   Taikant šį straipsnį „svarbiu prekybos partneriu“ vadinama išsivysčiusi šalis arba kuri kita šalis, kurios prekybos dalis pasaulio prekyboje vienerius metus prieš įsigaliojant 2 dalyje nurodytam laisvosios prekybos susitarimui sudaro daugiau kaip 1 procentą, arba individualiai, kolektyviai arba pagal laisvosios prekybos susitarimą veikianti šalių grupė, kurios prekybos dalis pasaulio prekyboje vienerius metus prieš įsigaliojant 2 dalyje nurodytam ekonominės integracijos susitarimui (1) sudaro daugiau kaip 1,5 procento.

18 straipsnis

Kiekio ribojimo draudimas

Nepaisant 23, 24 ir 25 straipsnių nuostatų, įsigaliojant šiam susitarimui panaikinami visi Šalių prekybai poveikį darantys importo ar eksporto draudimai ir ribojimai, kaip antai kvotos, importo ar eksporto licencijos ar kitos priemonės, išskyrus 11 straipsnyje nurodytus muitus, mokesčius ir kitas rinkliavas. Negali būti įvesta jokių naujų priemonių.

19 straipsnis

Nacionalinis vidaus apmokestinimo ir reguliavimo režimas

1.   Importuojamiems kitos Šalies kilmės produktams tiesiogiai arba netiesiogiai netaikoma kitų vidaus mokesčių arba bet kokių kitų vidaus rinkliavų, išskyrus tuos, kurie tiesiogiai arba netiesiogiai taikomi panašiems nacionaliniams produktams. Be to, Šalys netaiko kitų vidaus mokesčių arba vidaus rinkliavų, siekdamos apsaugoti nacionalinius produktus.

2.   Importuojamiems kitos Šalies kilmės produktams taikomas režimas turi būti ne mažiau palankus už režimą, taikomą panašiems nacionaliniams produktams, pagal visus įstatymus ir kitus teisės aktus, susijusius su jų vidaus pardavimu, pasiūlymu parduoti, įsigijimu, transportavimu, paskirstymu arba vartojimu. Šios dalies nuostatos netrukdo taikyti diferencinių vidaus vežimo rinkliavų, kurios grindžiamos tik ekonomine gabenimo veikla, o ne produkto kilmės šalimi.

3.   Nė viena Šalis nenustato ir netaiko su produktų maišymu, gamyba arba naudojimu tam tikrais kiekiais arba proporcijomis susijusių vidaus kiekybinių reikalavimų (tiesioginių arba netiesioginių) tam tikrą bet kurio produkto, kuriam taikomas reikalavimas, kiekį arba dalį tiekti iš vidaus išteklių. Be to, nė viena Šalis netaiko kitų vidaus kiekybinių reikalavimų, kad apsaugotų nacionalinę gamybą.

4.   Šio straipsnio nuostatomis nedraudžiama mokėti subsidijų išskirtinai nacionaliniams gamintojams, įskaitant išmokas nacionaliniams gamintojams, susijusias su vidaus mokesčiais arba rinkliavomis, taikomais pagal šio straipsnio nuostatas, ir subsidijas, kurias valstybė suteikia pirkdama nacionalinius produktus savo naudai.

5.   Šio straipsnio nuostatos netaikomos įstatymams ir kitiems teisės aktams, taikomiems viešiesiems pirkimams.

6.   Šio straipsnio nuostatomis nepažeidžiamos šio susitarimo skyriaus dėl prekybos apsaugos priemonių nuostatos.

20 straipsnis

Maisto tiekimo užtikrinimas

Jeigu laikantis šio susitarimo nuostatų kyla problemų, susijusių su maisto produktų arba kitų produktų, kurie yra svarbūs siekiant užtikrinti maisto tiekimą, pasiūla arba prieiga, ir jei dėl tokios padėties Gana patiria arba gali patirti didelių sunkumų, ji gali imtis atitinkamų priemonių pagal 25 straipsnyje išdėstytas procedūras.

21 straipsnis

Specialios nuostatos dėl administracinio bendradarbiavimo

1.   Šalys susitaria, kad administracinis bendradarbiavimas yra labai svarbus įgyvendinant ir prižiūrint pagal šią antraštinę dalį taikomą lengvatinį režimą ir tvirtai įsipareigoja kovoti su pažeidimais bei sukčiavimu muitinės ir kitose susijusiose srityse.

2.   Jeigu Šalis, remdamasi objektyvia informacija, nustato, kad administracinio bendradarbiavimo nėra ir (arba) kad daroma pažeidimų arba sukčiaujama, ši Šalis pagal šį straipsnį gali laikinai sustabdyti susijusio lengvatinio režimo tam tikram (-iems) produktui (-ams) taikymą.

3.   Taikant šį straipsnį žodžių junginys „administracijos nebendradarbiauja“, inter alia, reiškia, kad:

a)

pakartotinai nevykdomas įsipareigojimas tikrinti produkto (-ų) kilmės statusą;

b)

pakartotinai atsisakoma arba nepagrįstai delsiama atlikti paskesnį kilmės įrodymo tikrinimą ir (arba) pranešti jo rezultatus;

c)

pakartotinai atsisakoma arba nepagrįstai delsiama gauti leidimą rengti administracinio bendradarbiavimo misijas su svarstomo lengvatinio režimo suteikimu susijusių dokumentų autentiškumui arba informacijos tikslumui patikrinti.

Šiame straipsnyje minimi pažeidimai ar sukčiavimas gali būti nustatomi, inter alia, kai iš gautos objektyvios informacijos apie pažeidimus ir sukčiavimą paaiškėja, kad iš kitos Šalies importuojamų prekių staiga padaugėja ir jų skaičius viršija įprastus tos Šalies gamybos ir eksporto pajėgumus ir tai nėra tinkamai paaiškinama.

4.   Laikinasis sustabdymas taikomas šiomis sąlygomis:

a)

Šalis, kuri remdamasi objektyvia informacija nustato, kad administracinio bendradarbiavimo nėra ir (arba) daroma pažeidimų ar sukčiaujama, nedelsdama apie tai praneša EPS komitetui bei pateikia objektyvią informaciją ir pradeda konsultacijas EPS komitete remdamasi visa susijusia informacija ir objektyviomis išvadomis, siekdama abiem Šalims priimtino sprendimo;

b)

jeigu Šalys pradeda minėtąsias konsultacijas EPS komitete ir per 3 mėnesius nuo pranešimo gavimo dienos nesusitaria dėl priimtino sprendimo, atitinkama Šalis gali laikinai sustabdyti lengvatinio režimo susijusiam (-iems) produktui (-ams) taikymą. Apie laikiną sustabdymą nedelsiant pranešama EPS komitetui;

c)

laikinas sustabdymas pagal šį straipsnį taikomas tiek, kiek yra būtina atitinkamos Šalies finansiniams interesams apsaugoti. Sustabdymas taikomas ne ilgiau kaip šešis mėnesius, tačiau terminas gali būti pratęstas. Apie laikiną sustabdymą pranešama EPS komitetui tuoj po laikino sustabdymo patvirtinimo. Dėl laikino sustabdymo reguliariai konsultuojamasi EPS komitete, visų pirma siekiant jį panaikinti išnykus laikino sustabdymo priežastims.

5.   Susijusi Šalis savo Oficialiajame leidinyje paskelbia pranešimą importuotojams tuo pat metu, kai pagal šio straipsnio 4 dalies a punktą pateikia pranešimą EPS komitetui. Pranešime importuotojams nurodoma, kad remiantis objektyvia informacija yra nustatyta, jog atitinkamo produkto atžvilgiu bendradarbiavimo nėra ir (arba) daroma pažeidimų arba sukčiaujama.

22 straipsnis

Administracinių klaidų taisymas

Kompetentingų institucijų klaidos tinkamai tvarkant savo šalies eksporto lengvatinį režimą atveju, ypač taikant nuostatas, susijusias su sąvokos „produktų kilmė“ apibrėžtimi ir administracinio bendradarbiavimo būdais, ir jei ši klaida daro įtaką importo muitams, tokią įtaką patirianti Šalis gali pareikalauti EPS Komiteto apsvarstyti galimybes taikyti visas tinkamas priemones padėčiai sureguliuoti.

2 SKYRIUS

Prekybos apsaugos priemonės

23 straipsnis

Antidempingo ir kompensacinės priemonės

1.   Jei šio straipsnio nuostatomis nenustatyta kitaip, nė viena šio susitarimo nuostata nedraudžia EB arba Ganai nustatyti antidempingo arba kompensacinių priemonių pagal atitinkamus PPO susitarimus. Taikant šį straipsnį kilmė yra nustatoma pagal Šalių nelengvatines kilmės taisykles.

2.   Prieš nustatydamos galutinius antidempingo arba kompensacinius muitus, Šalys apsvarsto galimybę taikyti konstruktyvias priemones, kaip nustatyta atitinkamuose PPO susitarimuose. Tam jos gali rengti atitinkamas konsultacijas.

3.   EB, prieš pradėdama bet kokį tyrimą, praneša Ganai gavusi tinkamai dokumentais pagrįstą skundą.

4.   Šio straipsnio nuostatos taikomos atliekant visus tyrimus, pradėtus įsigaliojus šiam susitarimui.

5.   Šio straipsnio nuostatoms netaikomos šio susitarimo nuostatos, susijusios su ginčų sprendimu.

24 straipsnis

Daugiašalės apsaugos priemonės

1.   Jei šio straipsnio nuostatomis nenustatyta kitaip, nė viena šio susitarimo nuostata nedraudžia Ganai ir EB nustatyti priemones pagal 1994 m. GATT 1994 XIX straipsnį, PPO Susitarimą dėl apsaugos priemonių ir PPO susitarimo dėl žemės ūkio 5 straipsnį. Taikant šį straipsnį kilmė yra nustatoma pagal Šalių nelengvatines kilmės taisykles.

2.   Nepaisydama to, kas išdėstyta 1 dalyje, atsižvelgdama į bendruosius šiame susitarime nurodytus vystymosi tikslus ir į tai, kad Gana yra nedidelio masto ekonomikos šalis, EB iš Ganos importuojamoms prekėms netaikys jokių priemonių, nustatytų 1994 m. GATT XIX straipsnyje, PPO susitarime dėl apsaugos taisyklių ir PPO susitarimo dėl žemės ūkio 5 straipsnyje.

3.   2 dalies nuostatos taikomos penkerius metus nuo Susitarimo įsigaliojimo dienos. Likus ne mažiau nei 120 dienų iki šio laikotarpio pabaigos EPS komitetas persvarsto šių nuostatų taikymą, atsižvelgdamas į Ganos vystymosi poreikius, ir įvertina, ar pratęsti jų taikymą tolesniam laikotarpiui.

4.   1 dalies nuostatoms netaikomos šio susitarimo nuostatos, susijusios su ginčų sprendimu.

25 straipsnis

Dvišalės apsaugos priemonės

1.   Išnagrinėjusi galimus sprendimus, Šalis gali taikyti ribotos trukmės apsaugos priemones, kuriomis nukrypstama nuo 1 skyriaus 12 ir 13 straipsnių nuostatų, jeigu susidaro šiame straipsnyje nurodytos sąlygos ir laikantis jame nurodytų procedūrų.

2.   1 dalyje nurodytos apsaugos priemonės gali būti taikomos, kai vienos Šalies kilmės produktai įvežami į kitos Šalies teritoriją tokiais dideliais kiekiais ir tokiomis sąlygomis, kad tai kelia arba gali kelti:

a)

didelę žalą panašius arba tiesiogiai konkuruojančius produktus gaminantiems importuojančios Šalies gamintojams arba

b)

ekonomikos sektoriaus sutrikimų, ypač jei sutrikimai kelia rimtų socialinių problemų arba sunkumų, dėl kurių gali labai pablogėti importuojančios Šalies ekonominė padėtis, arba

c)

sutrikimų panašių arba tiesiogiai konkuruojančių žemės ūkio produktų rinkose (2), arba reguliavimo mechanizmų sutrikimų.

3.   Šiame straipsnyje nurodytos apsaugos priemonės taikomos tik tiek, kiek būtina, norint panaikinti 2 dalyje, 4 dalyje ir 5 dalies b punkte nurodytą didelę žalą arba sutrikimus arba užkirsti jiems kelią. Importuojančios Šalies apsaugos priemonės gali būti tik viena arba keletas iš šių priemonių:

a)

laikinas šiame susitarime nustatyto nagrinėjamųjų produktų importo muito mažinimo sustabdymas;

b)

nagrinėjamųjų produktų muito padidinimas neviršijant kitiems PPO nariams taikomų muitų ir

c)

tarifinių kvotų nagrinėjamiems produktams nustatymas.

4.   Nedarant poveikio 1, 2 ir 3 dalių nuostatų taikymui, jei kuris nors Ganos kilmės produktas importuojamas tokiais dideliais kiekiais ir tokiomis sąlygomis, kad tai kelia ar gali kelti vieną iš 2 dalies a, b ir c punkte nurodytų pavojų viename ar keliuose iš atokiausių EB regionų, EB gali imti taikyti priežiūros arba apsaugos priemones, bet tik susijusiame (-iuose) regione (-uose) ir laikydamasi 6–9 dalyse nurodytų procedūrų.

5.

a)

nedarant poveikio 1–3 dalių nuostatų taikymui, jei kuris nors EB kilmės produktas importuojamas tokiais dideliais kiekiais ir tokiomis sąlygomis, kad gali susidaryti 2 dalies a, b ir c punktuose nurodyta padėtis, Gana gali pradėti taikyti priežiūros arba apsaugos priemones savo teritorijoje laikydamasi 6–9 dalyse nurodytų procedūrų;

b)

Gana gali taikyti apsaugos priemones, jei dėl muitų sumažinimo EB kilmės produktai įvežami į jos teritoriją tokiais dideliais kiekiais ir tokiomis sąlygomis, kad tai kelia arba gali kelti pavojų naujai panašius arba tiesiogiai konkuruojančius produktus gaminančiai pramonei. Tokia nuostata taikoma tik dešimt metų nuo šio susitarimo įsigaliojimo dienos. Priemonės turi būti nustatomos laikantis 6–9 dalių nuostatų.

Tačiau šis terminas Šalių susitarimu gali būti pratęstas, jeigu, nepaisant pramonės vystymosi potencialo ir realiai dėtų pastangų, tikslo pasiekti nepavyksta dėl susiklosčiusių pasaulinės ekonomikos aplinkybių arba svarbių Ganai poveikį darančių problemų.

6.

a)

šiame straipsnyje nurodytos apsaugos priemonės taikomos tiek, kiek reikia rinkai apsaugoti nuo didelės žalos arba sutrikimų arba juos pašalinti, kaip nurodyta 2, 4 ir 5 dalyse;

b)

šiame straipsnyje nurodytos apsaugos priemonės taikomos ne ilgiau nei dvejus metus. Jei aplinkybės, dėl kurių buvo nustatytos apsaugos priemonės, nepakinta, tokios priemonės gali būti taikomos ir toliau, bet ne ilgiau nei dvejus metus. Jei Gana taiko apsaugos priemonę, arba jei EB taiko priemonę tik vieno arba daugiau atokiausių jos regionų teritorijoje, tokia priemonė gali būti taikoma ne ilgiau nei ketverius metus; jei aplinkybės, dėl kurių nustatytos apsaugos priemonės, nepakinta – dar ketverius metus;

c)

prie šiame straipsnyje nurodytų apsaugos priemonių, taikomų ilgiau kaip vienerius metus, pateikiamas aiškios laipsniško žalos priežasčių bei trikdžių šalinimo ir priemonių iki nustatyto laikotarpio pabaigos nuostatos;

d)

jei nesusiklosto ypatingos aplinkybės, kurias vertina EPS komitetas, jokia šiame straipsnyje nurodyta anksčiau importuojamam produktui taikyta apsaugos priemonė negali būti vėl taikoma bent vienerius metus nuo jos taikymo pabaigos.

7.   Įgyvendinant pirmesnes šio straipsnio dalis, taikomos šios nuostatos:

a)

jei Šalis mano, kad egzistuoja vienos iš 2, 4 ir (arba) 5 dalyse nurodytų aplinkybių, ji nedelsiant kreipiasi į EPS komitetą, prašydama išnagrinėti padėtį;

b)

EPS komitetas gali pateikti rekomendacijų, kaip atsiradusias aplinkybes ištaisyti. Jeigu EPS komitetas nepateikia rekomendacijų, kaip ištaisyti susidariusias aplinkybes, arba per 30 dienų nuo EPS komiteto informavimo nerandama patenkinamo sprendimo, pagal šį straipsnį importuojančioji Šalis gali imtis atitinkamų priemonių aplinkybėms ištaisyti;

c)

prieš imdamasi bet kokių šiame straipsnyje nurodytų priemonių arba tais atvejais, kai taikoma 8 dalis, Gana nedelsdama pateikia EPS komitetui visą susijusią informaciją, reikalingą padėčiai išsamiai išnagrinėti, kad būtų galima rasti susijusioms Šalims priimtiną sprendimą;

d)

renkantis apsaugos priemones pirmenybė teikiama priemonėms, kuriomis veiksmingiausiai ir greičiausiai išsprendžiama iškilusi problema ir mažiausiai trikdomas tinkamas šio susitarimo taikymas;

e)

EPS komitetui nedelsiant pranešama apie visas pagal šį straipsnį taikomas apsaugos priemones; jos reguliariai aptariamos komitete, visų pirma siekiant nustatyti jų panaikinimo (kai tai leis aplinkybės) tvarkaraštį.

8.   Jei dėl išskirtinių aplinkybių veiksmų reikia imtis nedelsiant, susijusi importuojanti Šalis – EB arba Gana – priklausomai nuo atvejo – gali laikinai imtis 3, 4 ir (arba) 5 dalyse nurodytų priemonių neatsižvelgdama į 7 dalies reikalavimus. Jei priemones taiko EB, jos gali būti taikomos ne ilgiau kaip 180 dienų, o jei priemones taiko Gana, arba EB viename ar keliuose iš atokiausių savo regionų, jos gali būti taikomos ne ilgiau kaip 200 dienų. Tokios laikinosios priemonės taikymo trukmė turi būti skaičiuojama kaip pradinio laikotarpio arba jo pratęsimo dalis, kaip numatyta 6 dalyje. Nustatant tokias laikinąsias priemones atsižvelgiama į visų susijusių šalių interesus. Susijusi importuojanti Šalis informuoja kitą Šalį ir nedelsdama kreipiasi į EPS komitetą, prašydama išnagrinėti padėtį.

9.   Jei importuojanti Šalis kreipiasi dėl administracinės procedūros taikymo importuojamiems produktams siekdama greitai pateikti informaciją apie prekybos srautų raida, kuri gali sukelti šiame straipsnyje nurodytų problemų, ji nedelsiant informuoja EPS komitetą.

10.   Šalys nesinaudoja PPO susitarimu, kad sutrukdytų kitai Šaliai priimti apsaugos priemones, atitinkančias šio straipsnio nuostatas.

26 straipsnis

Bendradarbiavimas

1.   Šalys pripažįsta prekybos apsaugos priemonių srities bendradarbiavimo svarbą.

2.   Laikydamosi 4 straipsnio nuostatų, Šalys susitaria bendradarbiauti, be kita ko, skatindamos paramos priemones, šiose srityse:

a)

reglamentavimo ir institucijų stiprinimas, siekiant užtikrinti prekybos apsaugą;

b)

gebėjimų naudoti šiuo susitarimu nustatytas prekybos apsaugos priemones stiprinimas.

3 SKYRIUS

Muitai ir prekybos sąlygų gerinimas

27 straipsnis

Tikslai

1.   Šalys pripažįsta muitinės ir prekybos sąlygų gerinimo svarbą kintančiomis pasaulinės prekybos aplinkybėmis. Siekdamos užtikrinti, kad pasitelkiant atitinkamus teisės aktus bei procedūras ir susijusių institucijų administracinius įgūdžius būtų siekiama veiksmingos kontrolės bei prekybos sąlygų gerinimo tikslų ir būtų skatinamas susitarimą pasirašiusių šalių vystymasis bei regionų integracija, Šalys susitaria stiprinti šios srities bendradarbiavimą.

2.   Šalys susitaria, kad nebus nukrypstama nuo teisėtų viešosios tvarkos tikslų, įskaitant tikslus, susijusius su saugumu ir sukčiavimo prevencija.

3.   Šalys įsipareigoja užtikrinti laisvą šiame susitarime nurodytų prekių judėjimą savo teritorijose.

28 straipsnis

Muitinių ir administracijų bendradarbiavimas

1.   Norėdamos užtikrinti, kad būtų laikomasi šios antraštinės dalies nuostatų, ir veiksmingai siekti 27 straipsnyje išdėstytų tikslų, Šalys:

a)

dalijasi informacija apie muitų teisės aktus ir muitinės procedūras;

b)

rengia bendras su importo, eksporto ir tranzito procedūromis susijusias iniciatyvas bei iniciatyvas, kuriomis siekiama teikti pasiūlymus teikti kokybiškas paslaugas verslo bendruomenei;

c)

bendradarbiauja automatizuojant muitinės ir prekybos procedūras ir, jei reikia, siekia parengti bendrus keitimosi duomenimis standartus;

d)

jei įmanoma, priima bendrą poziciją su muitinių veikla susijusiose tarptautinėse organizacijose, tokiose kaip PPO, Pasaulio muitinių organizacija (toliau – PMO), JTO ir Jungtinių Tautų prekybos ir plėtros konferencija (JTPPK);

e)

bendradarbiauja planuodamos ir teikdamos techninę pagalbą, visų pirma skirtą palengvinti muitinės reformas ir sudaryti palankesnes prekybos sąlygas laikantis šio susitarimo nuostatų, ir

f)

skatina tiek įsikūrusių Šalių viduje, tiek bendrų Šalių agentūrų bendradarbiavimą.

2.   Nepaisydamos to, kas išdėstyta 1 dalyje, abejų Šalių administracijos teikia abipusę administracinę pagalbą muitinių veiklos srityje pagal protokolo dėl administracinės tarpusavio pagalbos muitinių veiklos srityje nuostatas.

29 straipsnis

Muitų teisės aktai ir procedūros

1.   Šalys susitaria, kad atitinkami jų prekybos ir muitinės teisės aktai, nuostatos ir procedūros grindžiami tarptautinėmis muitų ir prekybos srityse taikomomis priemonėmis ir standartais, visų pirma esminiais persvarstytos Kioto muitinės procedūrų supaprastinimo ir suderinimo konvencijos principais, PMO standartų sistema, skirta pasaulio prekybos saugumui užtikrinti ir pasaulio prekybos sąlygoms pagerinti, PMO muitinės duomenų modeliu ir Konvencija dėl suderintos prekių aprašymo ir kodavimo sistemos (toliau – SS).

Šalys užtikrina laisvą prekių vežimą tranzitu per jų teritoriją tinkamiausiu atitinkamam vežimui tranzitui maršrutu.

Bet kokie ribojimai, kontrolė arba reikalavimai turi būti pagrįsti teisėtais viešosios politikos tikslais, nediskriminaciniai, proporcingi ir visiems vienodai taikomi.

Šalys, nepažeisdamos teisėtų muitinės kontrolės veiksmų, į kitos Šalies teritoriją ar iš kitos Šalies teritorijos tranzitu gabenamoms prekėms taiko ne mažiau nei vidaus rinkos prekių eksportui, importui ir gabenimui palankias sąlygas.

Šalys taiko gabenimo per muitinę režimą, kuriuo suteikiama galimybė prekes tranzitu gabenti nemokant muitų ir kitų rinkliavų, jei pateikiamos atitinkamos garantijos.

Šalys stengiasi skatinti ir taikyti regioninį tranzito režimą, skirtą mažinti prekybos kliūtis.

Šalys susitaria kurti ir taikyti tarptautines priemones ir standartus, susijusius su pervežimu tranzitu.

Šalys užtikrina visų jų teritorijoje esančių susijusių institucijų ir agentūrų bendradarbiavimą ir koordinavimą siekdamos palengvinti pervežimą tranzitu ir skatinti valstybių bendradarbiavimą.

2.   Siekdamos patobulinti darbo metodus ir užtikrinti nediskriminavimą, skaidrumą, veiksmingumą, sąžiningumą ir atsakomybę už veiksmus, Šalys:

a)

imtis priemonių, būtinų supaprastinti ir standartizuoti muitinių ir kitų susijusių institucijų reikalaujamus duomenis ir dokumentus ir sumažintų jų skaičių;

b)

jei įmanoma, supaprastinti reikalavimus ir formalumus, kad būtų galima greitai išleisti prekes ir atlikti jų muitinį įforminimą;

c)

sukurti veiksmingas, greitas ir nediskriminacines procedūras, kuriomis užtikrinama teisė apskųsti muitinės administracijos veiksmus, nutarimus ir sprendimus, turinčius poveikį prekių importui, eksportui arba vežimui tranzitu. Procedūros turi būti lengvai prieinamos pareiškėjams, įskaitant mažąsias ir vidutines įmones, o su jomis susijusios išlaidos turi būti pagrįstos ir proporcingos skundų pateikimo išlaidoms;

d)

laikytis aukščiausių etikos standartų, taikant priemones, atitinkančias susijusių tarptautinių konvencijų principus ir kitas šios srities priemones.

30 straipsnis

Ryšiai su verslo bendruomene

Šalys susitaria:

a)

užtikrinti, kad visi teisės aktai, procedūros, mokesčiai ir rinkliavos bei jų paaiškinimai būtų skelbiami viešai ir, kiek tai įmanoma, naudojantis elektroninėmis priemonėmis;

b)

būtina laiku ir reguliariai tartis su prekybos bendruomene dėl su muitine ir prekyba susijusių teisės aktų pasiūlymų ir procedūrų. Šiuo tikslu Šalys įsipareigoja kurti tinkamas administracijų ir verslo bendruomenės reguliarių konsultacijų sistemas;

c)

turi praeiti pakankamai laiko nuo bet kokio naujo ar iš dalies pakeisto teisės akto, procedūros, muito ar mokesčio paskelbimo iki įsigaliojimo.

Šalys skelbia administracinę su agentūrų reikalavimais, atvykimo procedūromis, darbo laiku ir muitinės darbo tvarka susijusią informaciją uostuose, pasienio postuose ir ryšių palaikymo ar informacijos punktuose;

d)

skatinti ūkinės veiklos vykdytojų ir kompetentingų administracijų bendradarbiavimą naudojant privalomas ir viešai prieinamas procedūras, tokias kaip susitarimo memorandumai, pagrįsti PMO paskelbtais memorandumais;

e)

užtikrinti, kad Šalių muitinių ir kiti susiję atitinkami reikalavimai, nurodymai ir procedūros atitiktų verslo atstovų poreikius, gerąją patirtį ir kuo mažiau ribotų prekybą.

31 straipsnis

Muitinė vertė

1.   Šalių tarpusavio prekybai taikomos muitinės vertės taisyklės nustatomos pagal 1994 m. GATT VII straipsnį ir Susitarimą dėl 1994 m. GATT VII straipsnio įgyvendinimo.

2.   Šalys bendradarbiaudamos siekia bendro požiūrio į klausimus, susijusius su muitines verte.

32 straipsnis

Regioninė Vakarų Afrikos integracija

Šalys susitaria skatinti Vakarų Afrikos regiono muitinių reformų pažangą.

33 straipsnis

Derybų dėl muitinių ir prekybos sąlygų gerinimo tąsa

Šalys, siekdamos papildyti šio skyriaus nuostatas dėl regionų, susitaria toliau derėtis dėl šio skyriaus per visuotinio EPS derybas.

34 straipsnis

Specialusis muitinių ir prekybos sąlygų gerinimo komitetas

Šalys EPS komitete įsteigia specialųjį muitinių ir prekybos sąlygų gerinimo komitetą, kurį sudaro Šalių atstovai. Šis komitetas teikia ataskaitas EPS komitetui. Komitetas aptaria visu su muitine susijusius klausimus dėl Šalių prekybos sąlygų gerinimo ir prižiūri šio skyriaus taikymą bei administravimą ir kilmės taisyklių taikymą.

35 straipsnis

Bendradarbiavimas

1.   Šalys pripažįsta bendradarbiavimo muitinių ir prekybos sąlygų gerinimo srityse svarbą įgyvendinant šį susitarimą.

2.   Laikydamosi 4 straipsnio nuostatų, Šalys susitaria bendradarbiauti, be kita ko, lengvinant paramos teikimą šiose srityse:

a)

atitinkamų supaprastintų teisinių ir reglamentuojančių nuostatų rengimas;

b)

ūkinės veiklos vykdytojų informavimas ir švietimas, įskaitant susijusių darbuotojų mokymas;

c)

muitinių administracijų gebėjimų stiprinimas, modernizavimas ir ryšių palaikymas.

4 SKYRIUS

Techninės prekybos kliūtys ir sanitarinės bei fitosanitarinės priemonės

36 straipsnis

Daugiašaliai įsipareigojimai ir bendrosios aplinkybės

Šalys dar kartą patvirtina savo teises ir pareigas pagal PPO susitarimą, visų pirma pagal PPO susitarimą dėl sanitarinių ir fitosanitarinių priemonių (toliau – PPO SFP susitarimas) ir PPO susitarimą dėl techninių prekybos kliūčių (toliau – PPO TPK susitarimas). Be to, Šalys dar kartą patvirtina savo teises ir pareigas, kurias jos turi pagal Tarptautinę augalų apsaugos konvenciją (TAAK), Codex Alimentarius ir prisiėmė Pasaulio gyvūnų sveikatos organizacijoje (PGSO).

Šalys dar kartą patvirtina įsipareigojimus gerinti visuomenės sveikatą Ganoje, visų pirma didinti jo galimybes nustatyti reikalavimų neatitinkančius produktus.

Vykdydamos veiklą pagal šį skyrių Šalys vadovaujasi šiais įsipareigojimais, teisėmis ir pareigomis.

37 straipsnis

Tikslai

Šiuo skyriumi siekiama sudaryti palankesnes Šalių tarpusavio prekybos prekėmis sąlygas, didinti jų gebėjimus nustatyti nereikalingas prekybos kliūtis, kylančias dėl vienos ar kitos Šalies techninių taisyklių, standartų, atitikties vertinimo procedūrų, užkirsti tokioms kliūtims kelią bei jas pašalinti ir išlaikyti Šalių pajėgumus saugoti visuomenės sveikatą, gyvūnus ir augalus.

38 straipsnis

Taikymo sritis ir apibrėžtis

1.   Šio skyriaus nuostatos taikomos techniniams reglamentams bei standartams ir atitikties vertinimo procedūroms, apibrėžtoms PPO TPK susitarime, ir darniosioms sanitarinėms ir fitosanitarinėms priemonėms (toliau – SFP), kurios daro poveikį Šalių tarpusavio prekybai.

2.   Jei nenurodyta kitaip, šiame skyriuje vartojami PPO SFP ir PPO TPK susitarimų, Codex Alimentarius, TAAK, PGSO apibrėžtys, įskaitant ir visas šiame skyriuje pateikiamas nuorodas į „produktus“.

39 straipsnis

Kompetentingos institucijos

Už šio skyriaus priemonių taikymą atsakingos Šalių institucijos nurodytos II priedėlyje.

Šalys, vadovaudamosi 41 straipsniu, tinkamu laiku informuoja viena kitą apie visus reikšmingus II priedėlyje nurodytų kompetentingų institucijų pasikeitimus. Jei reikia, EPS komitetas atitinkamai iš dalies pakeičia II priedėlį.

40 straipsnis

Sanitarinės ir fitosanitarinės zonos

Kalbant apie importo sąlygas, Šalys gali siūlyti ir kiekvienu atveju atskirai nustatyti zonas, kurioms taikomas tam tikras nustatytas sanitarinis ar fitosanitarinis režimas pagal PPO SFP susitarimo 6 straipsnį.

41 straipsnis

Prekybos sąlygų skaidrumas ir keitimasis informacija

1.   Šalys praneša viena kitai apie bet kokius produktams (įskaitant gyvus gyvūnus ir augalus) taikomų techninių importo reikalavimų pokyčius.

2.   Šalys susitaria kuo skubiau ir laikydamosi SFP susitarimo rekomendacijų raštu informuoti viena kitą apie priimtas prekių importo draudimo priemones, siekiant spręsti kokią nors su sveikata (visuomenės, gyvūnų arba augalų), sauga arba aplinka susijusią problemą.

3.   Šalys susitaria keistis informacija ir bendradarbiauti siekiant, kad jų produktai atitiktų techninius reglamentus ir standartus, reikalingus norint patekti į kitos Šalies rinką.

4.   Šalys taip pat tiesiogiai keičiasi informacija tais klausimais, kuriuos abi Šalys nurodė kaip svarbius jų prekybos ryšiams, įskaitant maisto saugos klausimus, augalų ir gyvūnų ligų protrūkius, mokslines nuomones ir kitus svarbius su produktų sauga susijusius įvykius. Visų pirma Šalys įsipareigoja pranešti viena kitai apie zonų, kurioms taikomas tam tikras nustatytas sanitarinis ar fitosanitarinis režimas (kaip numatyta PPO SFP susitarimo 6 straipsnyje), taikymą.

5.   Šalys susitaria keistis epidemiologinės gyvūnų ligų priežiūros informacija. Be to, Šalys keičiasi informacija apie augalų sveikatą, kaip antai apie žinomus parazitus ir gręsiantį pavojų kitai Šaliai.

6.   Šalys susitaria bendradarbiauti ir anksti įspėti viena kitą apie naujas regiono taisykles, kuriomis gali būti daromas poveikis jų prekybai.

42 straipsnis

Bendradarbiavimas tarptautinėse institucijose

Šalys susitaria bendradarbiauti tarptautinėse standartų nustatymo institucijose, taip pat lengvinti Ganos atstovų dalyvavimą šių institucijų posėdžiuose.

43 straipsnis

Bendradarbiavimas

1.   Šalys pripažįsta, kad įgyvendinant šį susitarimą svarbu bendradarbiauti techninių reglamentų, standartų ir atitikties vertinimo bei sanitarinių ir fitosanitarinių priemonių srityse.

2.   Laikydamosi 4 straipsnio nuostatų Šalys susitaria bendradarbiauti, siekdamos pagerinti prioritetinių Ganos produktų kokybę, padidinti jų konkurencingumą ir galimybes patekti į EB rinką, įskaitant palankesnes sąlygas paramai (ypač finansinei), šiose srityse:

a)

programos, pagal kurią Šalys gali keistis informacija ir dalytis patirtimi, sudarymas;

b)

techninių standartų ir reglamentų, atitikties vertinimo procedūrų ir darniųjų sanitarinių ir fitosanitarinių priemonių priėmimas regionų lygiu remiantis atitinkamais tarptautiniais standartais;

c)

viešojo ir privataus sektorių dalyvių gebėjimų stiprinimas, įskaitant informavimą ir mokymą, siekiant padėti eksportuotojams atitikti EB taisykles ir standartus bei dalyvauti tarptautinių organizacijų veikloje;

d)

nacionalinių gebėjimų vertinti produktų atitiktį stiprinimas ir patekimas į EB rinką.

IV ANTRAŠTINĖ DALIS

PASLAUGOS, INVESTICIJOS IR SU PREKYBA SUSIJUSIOS TAISYKLĖS

44 straipsnis

Remdamosi Kotonu susitarimu Šalys bendradarbiauja, siekdamos palengvinti visas priemones, kurios reikalingos siekiant kuo greičiau sudaryti visuotinį viso Vakarų Afrikos regiono ir EB EPS, šiose srityse:

a)

prekyba paslaugomis ir elektroninė prekyba;

b)

investicijos;

c)

konkurencija;

d)

intelektinė nuosavybė.

Šalys taip pat imasi visų reikiamų priemonių siekdamos sudaryti visuotinį Vakarų Afrikos regiono ir EB EPS iki 2008 m. pabaigos.

Šiais klausimais ir visais kitais klausimais, dėl kurių Šalys gali susitarti, Šalys remia derybas dėl visuotinio EPS (remiantis EB ir Vakarų Afrikos veiksmų planu ir tolesniais įvykiais po jo priėmimo). Jos pritaria dviejų pakopų metodui, pagal kurį pradedama nuo regionų politikos formavimo ir įgyvendinimo bei regionų pajėgumų didinimo, o vėliau gilinamos šiais klausimais bendrai sutartos EB ir Vakarų Afrikos prekybos nuostatos.

Šiuo straipsniu nėra iš anksto numatoma regioninių organizacijų pozicija minėtais klausimais.

V ANTRAŠTINĖ DALIS

GINČŲ VENGIMAS IR SPRENDIMAS

1 SKYRIUS

Tikslas ir taikymo sritis

45 straipsnis

Tikslas

Šia antraštine dalimi siekiama vengti ginčų tarp Šalių ir juos spręsti, jei įmanoma, siekiant abiem pusėms priimtino sprendimo.

46 straipsnis

Taikymo sritis

1.   Ši antraštinė dalis taikoma visiems ginčams, susijusiems su šio susitarimo aiškinimu ir taikymu, išskyrus II antraštinę dalį ir atvejus, kai nurodyta kitaip.

2.   Nepaisant 1 dalies, kilus ginčui, susijusiam su bendradarbiavimu vystymosi finansavimo klausimais, kaip numatyta Kotonu susitarime, taikoma Kotonu susitarimo 98 straipsnyje nustatyta procedūra.

2 SKYRIUS

Konsultacijos ir tarpininkavimas

47 straipsnis

Konsultacijos

1.   Šalys siekia išspręsti visus 46 straipsnyje nurodytus ginčus ir pasitelkdamos konsultacijas stengiasi rasti abiems pusėms priimtiną sprendimą.

2.   Šalis, norinti pradėti konsultacijas, pateikia prašymą raštu kitai Šaliai, o prašymo kopiją nusiunčia EPS komitetui, ir nurodo ginčijamąją priemonę bei šio susitarimo nuostatas, kurių, kaip ji mano, nėra laikomasi.

3.   Konsultacijos surengiamos per 40 dienų nuo prašymo pateikimo dienos. Konsultacijos laikomos baigtomis po 60 dienų nuo prašymo pateikimo dienos, nebent abi Šalys sutinka tęsti konsultacijas. Visa informacija, atskleista konsultacijų metu, yra konfidenciali.

4.   Skubiais atvejais, įskaitant su greitai gendančiais arba sezoniniais produktais susijusius atvejus, konsultacijos pradedamos per 15 dienų nuo prašymo pateikimo dienos ir laikomos baigtomis po 30 dienų nuo prašymo pateikimo dienos.

5.   Jei konsultacijos nesurengiamos per 3 ar 4 dalyje nustatytą laiką arba jei konsultacijos baigiamos neradus abiem pusėms priimtino sprendimo, Šalis ieškovė gali pateikti prašymą pagal 49 straipsnį sudaryti arbitrų kolegiją.

48 straipsnis

Tarpininkavimas

1.   Jei per konsultacijas nepavyksta rasti abiem pusėms priimtino sprendimo, Šalys gali susitarti kreiptis į tarpininką. Jei Šalys nesusitaria kitaip, tarpininko įgaliojimai apima prašyme dėl konsultacijų nurodytą klausimą.

2.   Jeigu ginčo šalys per 10 dienų nesusitaria, kokiam tarpininkui perduoti tarpininkavimo prašymą, EPS komiteto pirmininkas arba jo atstovas iš asmenų, kurie įtraukti į 64 straipsnyje nurodytą sąrašą ir nėra vienos iš Šalių piliečiai, burtų keliu išrenka tarpininką. Tarpininkas dalyvaujant kiekvienos Šalies atstovams pasirenkamas per 20 dienų nuo prašymo kreiptis į tarpininką pateikimo dienos. Ne vėliau nei per 30 dienų nuo jo išrinkimo tarpininkas sukviečia Šalis į posėdį. Ne vėliau nei per 15 dienų iki posėdžio tarpininkas turi gauti kiekvienos Šalies pareiškimus ir ne vėliau nei per 45 dienas po savo išrinkimo pateikti nuomonę.

3.   Tarpininkas į savo nuomonę gali įtraukti rekomendaciją, kaip išspręsti ginčą pagal 53 straipsnyje nurodytas nuostatas. Į tarpininko nuomonę atsižvelgti neprivaloma.

4.   Šalys gali susitarti keisti 2 dalyje nustatytus terminus. Tarpininkas taip pat gali nuspręsti keisti minėtus terminus kurios nors iš Šalių prašymu arba savo paties iniciatyva, atsižvelgdamas į susijusios Šalies patiriamus konkrečius sunkumus arba atvejo sudėtingumą.

5.   Su tarpininkavimu susijusios procedūros, visų pirma visa suteikta informacija ir pozicijos, kurių Šalys laikėsi šių procedūrų metu, yra konfidencialios.

3 SKYRIUS

Ginčų sprendimo procedūros

I skirsnis

Arbitražo procedūra

49 straipsnis

Arbitražo procedūros inicijavimas

1.   Jei Šalims nepavyksta išspręsti ginčo per konsultacijas pagal 47 straipsnį arba kreipusis į tarpininką pagal 48 straipsnį, Šalis ieškovė gali pateikti prašymą sudaryti arbitrų kolegiją.

2.   Raštiškas prašymas sudaryti arbitrų kolegiją pateikiamas Šaliai atsakovei ir EPS komitetui. Šalis ieškovė savo prašyme apibūdina konkrečias ginčijamąsias priemones ir paaiškina, kodėl tokia priemonė pažeidžia šio susitarimo nuostatas.

50 straipsnis

Arbitrų kolegijos sudarymas

1.   Arbitrų kolegiją sudaro trys arbitrai.

2.   10 dienų nuo prašymo sudaryti arbitrų kolegiją EPS komitetui pateikimo dienos, Šalys gali konsultuotis, siekdamos susitarti dėl arbitrų kolegijos sudėties.

3.   Jei Šalys negali susitarti dėl arbitrų kolegijos sudėties per 2 dalyje nurodytą laikotarpį, kiekviena Šalis gali paprašyti EPS komiteto pirmininko arba jo pavaduotojo visus tris narius iš pagal 64 straipsnį sudaryto sąrašo išrinkti burtų keliu: vieną narį iš asmenų, pasiūlytų Šalies ieškovės, vieną narį iš asmenų, pasiūlytų Šalies atsakovės ir vieną narį iš asmenų, kuriuos Šalys pasiūlė pirmininkauti. Jei Šalys susitaria dėl vieno ar daugiau arbitrų kolegijos narių, likusieji nariai skiriami laikantis tokios pat tvarkos.

4.   EPS komiteto pirmininkas arba jo atstovas arbitrus išrenka per penkias dienas nuo 3 dalyje nurodyto bet kurios Šalies prašymo pateikimo dienos, dalyvaujant kiekvienos Šalies atstovui.

5.   Arbitrų kolegijos sudarymo diena yra diena, kai išrenkami trys arbitrai.

51 straipsnis

Tarpinė kolegijos ataskaita

Paprastai ne vėliau nei per 120 dienų nuo arbitrų kolegijos sudarymo arbitrų kolegija paskelbia Šalims tarpinę ataskaitą, kurią sudaro aprašomasis skirsnis, nustatytieji faktai ir išvados. Per 15 dienų nuo ataskaitos paskelbimo bet kuri Šalis gali teikti arbitrų kolegijai raštiškas pastabas konkrečiais tarpinės ataskaitos klausimais.

52 straipsnis

Arbitrų kolegijos sprendimas

1.   Arbitrų kolegija savo sprendimą Šalims ir EPS komitetui praneša ne vėliau kaip per 150 dienų nuo arbitrų kolegijos sudarymo dienos. Jei, kolegijos manymu, šio termino laikytis neįmanoma, arbitrų kolegijos pirmininkas privalo raštu pranešti apie tai Šalims ir EPS komitetui, nurodydamas vėlavimo priežastis ir datą, kurią kolegija ketina užbaigti savo darbą. Sprendimas jokiu būdu negali būti paskelbtas vėliau nei 180 dienų nuo arbitrų kolegijos sudarymo dienos.

2.   Skubiais atvejais, įskaitant su greitai gendančiomis arba sezoninėmis prekėmis susijusius atvejus, arbitrų kolegija deda visas pastangas, kad jos sprendimas būtų priimtas per 75 dienas nuo arbitrų kolegijos sudarymo dienos. Sprendimas jokiu būdu negali būti priimtas vėliau nei po 90 dienų nuo arbitrų kolegijos sudarymo. Arbitrų kolegija gali per 10 dienų nuo jos sudarymo pateikti preliminarų sprendimą, ar atvejis vertintinas kaip skubus.

3.   Bet kuri Šalis gali prašyti arbitrų kolegijos pateikti rekomendaciją, kaip Šalis atsakovė galėtų ištaisyti padėtį.

II skirsnis

Atitikimas

53 straipsnis

Arbitrų kolegijos sprendimo įgyvendinimas

Kiekviena Šalis imasi priemonių, būtinų arbitrų kolegijos sprendimui įgyvendinti, ir Šalys stengiasi susitarti dėl laikotarpio, per kurį tas sprendimas turi būti įgyvendintas.

54 straipsnis

Pagrįstos trukmės laikotarpis sprendimui įgyvendinti

1.   Ne vėliau kaip per 30 dienų nuo arbitrų kolegijos sprendimo pateikimo Šalims Šalis atsakovė praneša Šaliai ieškovei ir EPS komitetui terminą, kurio jai reikia sprendimui įgyvendinti (toliau – pagrįstos trukmės laikotarpis).

2.   Jei Šalys nesutaria dėl pagrįstos trukmės laikotarpio arbitrų kolegijos sprendimui įgyvendinti, Šalis ieškovė per 20 dienų nuo Šalies atsakovės paskelbto pranešimo raštiškai paprašo arbitrų kolegijos nustatyti pagrįstos trukmės laikotarpį. Apie tokį prašymą tuo pačiu metu pranešama kitai Šaliai ir EPS komitetui. Arbitrų kolegija praneša savo sprendimą Šalims ir EPS komitetui per 30 dienų nuo prašymo pateikimo dienos.

3.   Arbitrų kolegija, nustatydama pagrįstos trukmės laikotarpį, atsižvelgia į laikotarpį, kurio prireiks Šaliai atsakovei priimti teisines ir administracines priemones, kurias Šalis atsakovė nurodė kaip būtinas atitikčiai užtikrinti. Arbitrų kolegija taip pat gali atsižvelgti į ribojimus, kurie gali turėti poveikio Šaliai atsakovei priimant būtinas priemones.

4.   Jei pirmoji arbitrų kolegija arba kurie nors jos nariai negali toliau dirbti, laikomasi 50 straipsnyje nustatytos tvarkos. Apie sprendimą pranešama ne vėliau kaip per 45 dienos nuo 2 dalyje nurodyto prašymo pateikimo dienos.

5.   Pagrįstos trukmės laikotarpis gali būti pratęstas Šalių susitarimu.

55 straipsnis

Arbitrų kolegijos sprendimo įgyvendinimo priemonių persvarstymas

1.   Iki pagrįstos trukmės laikotarpio pabaigos Šalis atsakovė praneša kitai Šaliai ir EPS komitetui apie priemones, kurių ji ėmėsi siekdama įgyvendinti arbitrų kolegijos sprendimą.

2.   Jei Šalys nesutaria dėl kurios nors priemonės, apie kurią pranešta pagal 1 dalį, atitikties šio susitarimo nuostatoms, Šalis ieškovė gali raštiškai paprašyti arbitrų kolegijos priimti sprendimą šiuo klausimu. Tokiame prašyme nurodoma konkreti ginčijamoji priemonė ir paaiškinama, kodėl tokia priemonė neatitinka šio susitarimo nuostatų. Arbitrų kolegija praneša savo sprendimą per 90 dienų nuo prašymo pateikimo dienos. Skubos atvejais, įskaitant susijusius su greitai gendančiomis arba sezoninėmis prekėmis, arbitrų kolegija paskelbia savo sprendimą per 45 dienas nuo prašymo pateikimo dienos.

3.   Jei pirmoji arbitrų kolegija arba kai kurie iš jos narių negali toliau dirbti, laikomasi 50 straipsnyje nustatytos tvarkos. Apie sprendimą pranešama ne vėliau kaip per 105 dienos nuo 2 dalyje nurodyto prašymo pateikimo dienos.

56 straipsnis

Laikinosios taisomosios priemonės sprendimo neįgyvendinimo atveju

1.   Jei Šalis atsakovė iki pagrįstos trukmės termino pabaigos nepraneša apie priemones, kurių ji ėmėsi siekdama įgyvendinti arbitrų kolegijos sprendimą, arba jei arbitrų kolegija nusprendžia, kad priemonės, apie kurias pranešta pagal 55 straipsnio 1 dalį, yra nesuderinamos su Šalies įsipareigojimais pagal 53 straipsnį, Šalis atsakovė turi pateikti, jei to prašo Šalis ieškovė, laikinos kompensacijos pasiūlymą.

2.   Jei dėl kompensacijos nesutariama per 30 dienų nuo pagrįstos trukmės laikotarpio pabaigos arba nuo arbitrų kolegijos sprendimo pagal 55 straipsnį, kad priemonė, kurios imtasi, yra nesuderinama su 53 straipsnio nuostatomis, Šalis ieškovė įgyja teisę, apie tai pranešusi kitai Šaliai, imtis tinkamų priemonių. Imdamasi tokių priemonių, Šalis ieškovė stengiasi rinktis tokias priemones, kurios kuo mažiau paveiktų šio susitarimo tikslų įgyvendinimą, ir atsižvelgia į jų poveikį Šalies atsakovės ekonomikai.

Jokiomis aplinkybėmis šioje dalyje išdėstytos nuostatos neturi įtakos teikiant Ganai skirtą vystymosi pagalbą.

3.   EB, prašydama kompensacijos arba imdamasi atitinkamų priemonių, kaip numatyta 1 ar 2 dalyse, savo reikalavimus deramai riboja ir atsižvelgia į tai, kad Gana yra besivystanti šalis.

4.   Atitinkamos priemonės arba kompensacija taikomos laikinai tik tol, kol 53 straipsnio nuostatas pažeidžianti priemonė yra atšaukiama arba iš dalies pakeičiama taip, kad atitiktų nuostatas, arba kol Šalys išsprendžia ginčą.

57 straipsnis

Sprendimo įgyvendinimo priemonių, taikomų priėmus tinkamas priemones, nagrinėjimas

1.   Šalis atsakovė praneša kitai Šaliai ir EPS komitetui apie bet kokias priemones, kurių ji ėmėsi arbitrų kolegijos sprendimui įgyvendinti, ir apie savo prašymą nutraukti Šalies ieškovės taikomas atitinkamas priemones.

2.   Jei Šalys per 30 dienų nuo pranešimo pateikimo nesusitaria dėl priemonės, apie kurią pranešta, atitikties šiam susitarimui, Šalis ieškovė gali pateikti arbitrų kolegijai raštišką prašymą išspręsti šį ginčą. Apie tokį prašymą pranešama kitai Šaliai ir EPS komitetui. Arbitrų kolegija praneša apie savo sprendimą Šalims ir EPS komitetui per 45 dienas nuo prašymo pateikimo dienos. Jei arbitrų kolegija nustato, kad priemonės, kurių imtasi, neatitinka šio susitarimo nuostatų, ji priima sprendimą, ar Šalis ieškovė gali toliau taikyti atitinkamas priemones. Jei arbitrų kolegija nustato, kad priemonės yra suderinamos su šio susitarimo nuostatomis, atitinkamos priemonės nebetaikomos.

3.   Jei pirmoji arbitrų kolegija arba kai kurie iš jos narių negali toliau dirbti, laikomasi 50 straipsnyje nustatytos tvarkos. Apie sprendimą pranešama ne vėliau kaip per 60 dienų nuo 2 dalyje nurodyto prašymo pateikimo dienos.

III skirsnis

Bendrosios nuostatos

58 straipsnis

Abiem pusėms priimtinas sprendimas

Pagal šią antraštinę dalį bet kuriuo metu Šalys gali priimti abiems pusėms priimtiną sprendimą. Priėmusios tokį sprendimą, jos apie tai praneša EPS komitetui. Priėmus abiem pusėms priimtiną sprendimą, procedūra nutraukiama.

59 straipsnis

Darbo tvarkos taisyklės

1.   Šios antraštinės dalies 3 skyriuje nustatytoms ginčų sprendimo procedūroms taikomos darbo tvarkos taisyklės, kurias priima EPS komitetas per tris mėnesius nuo jos įsteigimo.

2.   Pagal darbo tvarkos taisykles arbitrų kolegijos posėdžiai yra vieši, jei arbitrų kolegija nenusprendžia kitaip savo iniciatyva arba Šalių prašymu.

60 straipsnis

Informacija ir techninės konsultacijos

Arbitrų kolegija Šalies prašymu arba savo iniciatyva gali rinkti informaciją iš bet kurio šaltinio, kurį ji laiko tinkamu arbitrų kolegijos tyrimui, įskaitant ginčo šalis. Arbitrų kolegija yra įgaliota gauti ekspertų nuomonę, jei mano, kad ji reikalinga. Suinteresuotosios šalys gali, vadovaudamosi darbo tvarkos taisyklėmis, pateikti arbitrų kolegijai trumpus amicus curiae pranešimus. Visa taip gauta informacija turi būti atskleista Šalims, o Šalys turi teisę pateikti dėl jos pastabas.

61 straipsnis

Pareiškimų kalba

Rašytiniai ir žodiniai Šalių pareiškimai teikiami viena iš oficialių Šalių kalbų. Tačiau, jei įmanoma, Šalys stengiasi kaip darbinę kalbą naudoti bendrą abiem Šalims oficialią kalbą ir atsižvelgia į Ganos – besivystančios šalies – padėtį, įskaitant ir su vertimu susijusius sunkumus.

62 straipsnis

Aiškinimo taisyklės

Arbitrų kolegija aiškina šio Susitarimo nuostatas vadovaudamosi įprastomis tarptautinės viešosios teisės, įskaitant Vienos konvenciją dėl tarptautinių sutarčių teisės, aiškinimo taisyklėmis. Arbitrų kolegijos sprendimais negali būti nustatyta daugiau ar mažiau teisių ir prievolių nei nustatyta šio susitarimo nuostatose.

63 straipsnis

Arbitrų kolegijos sprendimai

1.   Arbitrų kolegija deda visas pastangas, kad visi sprendimai būtų priimami bendru sutarimu. Jeigu sprendimo negalima priimti bendru sutarimu, sprendimas dėl svarstomo klausimo priimamas balsų dauguma. Tačiau jokiais atvejais nėra skelbiamos atskirosios arbitrų nuomonės.

2.   Sprendime nurodomi nustatyti faktai, atitinkamų šio susitarimo nuostatų taikomumas ir pagrindžiamos kolegijos teiginiai ir išvados. EPS komitetas viešai skelbia arbitrų kolegijos sprendimus, išskyrus tuos atvejus, kai kolegija nusprendžia kitaip.

4 SKYRIUS

Bendrosios nuostatos

64 straipsnis

Arbitrų sąrašas

1.   EPS komitetas ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo šio susitarimo laikino taikymo pradžios sudaro 15 asmenų, pageidaujančių ir galinčių būti arbitrais, sąrašą. Kiekviena Šalis pasiūlo penkis asmenis, galinčius būti arbitrais. Abi Šalys susitaria dėl penkių asmenų, kurie nėra nė vienos Šalies piliečiai ir galėtų eiti arbitrų kolegijos pirmininko pareigas. EPS komitetas užtikrina, kad sąraše visuomet būtų nustatytas asmenų skaičius.

2.   Arbitrai turi turėti specialiųjų teisės ir tarptautinės prekybos žinių arba patirties. Jie turi būti nepriklausomi, dalyvauti kaip individualūs asmenys, nevykdyti jokios organizacijos ar vyriausybės nurodymų, netarnauti kurios nors Šalies administracijai ir laikytis prie darbo tvarkos taisyklių pridedamo elgesio kodekso.

3.   EPS komitetas gali sudaryti papildomą penkiolikos asmenų, turinčių su konkrečiais šio susitarimo taikymo sričių sektoriais susijusių žinių, sąrašą. Jei taikoma 50 straipsnio 2 dalyje nustatyta atrankos procedūra, EPS komiteto pirmininkas bendru Šalių sutarimu gali naudoti šį su konkrečiais sektoriais susijusį sąrašą.

65 straipsnis

Ryšys su PPO įsipareigojimais

1.   Pagal šį susitarimą sudarytos arbitrų kolegijos nesprendžia ginčų, susijusių su Šalių teisėmis ir pareigomis pagal PPO įkūrimo susitarimą.

2.   Šio susitarimo nuostatos, susijusios su ginčų sprendimu, taikomos nepažeidžiant jokių galimų su PPO susijusių veiksmų, įskaitant ginčų sprendimo veiksmus. Tačiau jei Šalis pradeda ginčo dėl tam tikros priemonės sprendimo procedūrą pagal 49 straipsnio 1 dalį arba pagal PPO įkūrimo susitarimą, ji negali pradėti ginčo sprendimo procedūros dėl tos pačios priemonės kitame teisme, kol nebus baigta pirmoji procedūra. Pagal šią straipsnio dalį laikoma, kad ginčo sprendimo procedūrą pagal PPO įkūrimo susitarimą Šalis pradeda prašymu sudaryti arbitrų kolegiją pagal PPO susitarimo dėl ginčų sprendimo taisyklių ir tvarkos 6 straipsnį.

3.   Šio susitarimo nuostatomis nedraudžiama Šaliai sustabdyti prievolių, kurias sustabdyti leido PPO ginčų sprendimo institucija, vykdymą.

66 straipsnis

Terminai

1.   Visi pagal šią antraštinę dalį nustatyti terminai, įskaitant terminą, per kurį arbitrų kolegija turi paskelbti savo sprendimus, skaičiuojami kalendorinėmis dienomis nuo kitos dienos po susijusio veiksmo ar fakto.

2.   Kiekvienas šioje antraštinėje dalyje nurodytas terminas gali būti pratęstas abipusiu Šalių susitarimu.

67 straipsnis

V antraštinės dalies pakeitimas

EPS komitetas ir kiekviena Šalis gali prašyti iš dalies pakeisti šią antraštinę dalį. Pakeitimų prašymus nagrinėja EPS komitetas. Pakeitimas įsigalioja tik tada, kai jį patvirtina abi Šalys.

VI ANTRAŠTINĖ DALIS

BENDROSIOS IŠIMTYS

68 straipsnis

Bendrųjų išimčių sąlyga

Jokia šio susitarimo nuostata negali būti aiškinama kaip draudžianti Šalims priimti ar taikyti toliau nurodytas priemones, jei jos netaikomos tokiu būdu, kuris sudarytų sąlygas nepagrįstai ar nepateisinamai Šalių diskriminacijai, kai turi būti sudarytos vienodos sąlygos, ar slaptam prekybos ribojimui, kuris daro poveikį prekybai produktais ir paslaugomis ir įsisteigimui; tai yra priemonės, kurios:

a)

būtinos visuomenės saugumo, visuomenės dorovės arba viešosios tvarkos sumetimais;

b)

būtinos žmonių, gyvūnų arba augalų gyvybei ar sveikatai apsaugoti;

c)

būtinos užtikrinti, kad būtų laikomasi šio susitarimo nuostatas atitinkančių įstatymų ir kitų teisės aktų, įskaitant susijusius su:

i)

apgaulės ir sukčiavimo prevencija arba su sutarčių nevykdymo padarinių šalinimu;

ii)

asmens privatumo apsauga tvarkant bei teikiant asmens duomenis ir su asmens dokumentų ir sąskaitų slaptumo apsauga;

iii)

sauga;

iv)

muitinės taisyklių ir procedūrų taikymu arba

v)

intelektinės nuosavybės teisių apsauga;

d)

susijusios su aukso arba sidabro importu arba eksportu;

e)

būtinos nacionalinėms meno, istorijos ar archeologijos vertybėms apsaugoti;

f)

susijusios su senkančių gamtos išteklių išsaugojimu, jei tokios priemonės yra vykdomos kartu taikant apribojimus vietos prekių gamybai ar vartojimui, vietos paslaugų teikimui ar vartojimui ir vietiniams investuotojams;

g)

susijusios su kalinių pagamintais produktais arba

h)

neatitinka 19 straipsnio dėl nacionalinio režimo, jei taikant skirtingą režimą siekiama užtikrinti veiksmingą arba nešališką tiesioginių mokesčių nustatymą kitos Šalies ekonominei veiklai, investuotojams arba paslaugų teikėjams arba jų surinkimą.

69 straipsnis

Saugumo išimtys

1.   Nė viena šio susitarimo nuostata nėra aiškinama kaip:

a)

reikalaujanti, kad Šalys pateiktų kokią nors informaciją, kurios atskleidimą jos laiko prieštaraujančiu esminiams jų saugumo interesams;

b)

draudžianti Šalims imtis, jų nuomone, esminiams saugumo interesams užtikrinti būtinų veiksmų:

i)

susijusi su daliosiomis ir besilydančiomis medžiagomis arba medžiagomis, iš kurių tokios medžiagos pagamintos;

ii)

susijusi su ūkine veikla, skirta kariniams objektams tiesiogiai ar netiesiogiai aprūpinti;

iii)

susijusi su ginklų, šaudmenų ir karo technikos gamyba arba prekyba;

iv)

susijusi su viešaisiais pirkimais, būtinais nacionalinio saugumo ar nacionalinės gynybos tikslais, arba

v)

vykdoma karo metu ar susidarius kitai ekstremaliai tarptautinių santykių padėčiai, arba

c)

užkertanti kelią Šalims imtis bet kokių veiksmų, kuriais įgyvendinamos jų pareigos saugoti tarptautinę taiką ir saugumą.

2.   Šalys viena kitai suteikia kuo išsamesnę informaciją apie priemones, taikomas pagal šio straipsnio 1 dalies b ir c punktus, ir jų taikymo terminus.

70 straipsnis

Mokesčiai

1.   Jokia šio susitarimo arba taikant šį susitarimą priimta nuostata negali būti aiškinama kaip užkertanti Šalims kelią taikant atitinkamas mokesčių teisės aktų nuostatas taikyti skirtingas sąlygas mokesčių mokėtojams, kurių padėtis skiriasi dėl gyvenamosios vietos arba dėl kapitalo investavimo vietos.

2.   Jokia šio susitarimo arba pagal šį susitarimą priimto susitarimo nuostata negali būti aiškinama kaip draudžianti nustatyti ar įgyvendinti priemones, kuriomis siekiama užkirsti kelią mokesčių vengimui, vadovaujantis susitarimų dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo nuostatomis ar kitų nuostatų mokesčių klausimais arba Šalies vidaus mokesčių teisės aktų nuostatomis.

3.   Nė viena šio Susitarimo nuostata neturi poveikio Šalių teisėms ir prievolėms pagal bet kokią mokesčių konvenciją. Jei tokios konvencijos nuostatos neatitinka šio susitarimo nuostatų, vadovaujamasi konvencijos nuostatomis.

VII ANTRAŠTINĖ DALIS

INSTITUCINĖS, BENDROSIOS IR BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

71 straipsnis

Derybų tęsimo taisyklės

1.   Šalys tęsia derybas vadovaudamosi šio susitarimo nuostatomis.

2.   Deryboms pasibaigus per jas priimti pakeitimų projektai pateikiami tvirtinti atitinkamoms Šalių institucijoms.

72 straipsnis

Šalių sąvokos apibrėžtis ir įsipareigojimų vykdymas

1.   Šio susitarimo susitariančiosios šalys yra Gana ir Europos bendrija arba jos valstybės narės arba Europos bendrija ir jos valstybės narės pagal atitinkamas jų kompetencijos sritis, nurodytas Europos bendrijos steigimo sutartyje (toliau – EB arba Europos bendrija).

2.   Šiame susitarime terminas „Šalis“ reiškia Ganą arba EB. Terminas „Šalys“ reiškia Ganą ir EB.

3.   Šalys imasi visų bendrų ar individualių priemonių, reikalingų pagal šį susitarimą prisiimtiems įsipareigojimams vykdyti, ir užtikrina, kad šiame susitarime nustatyti tikslai būtų pasiekti.

73 straipsnis

EPS komitetas

1.   Per tris mėnesius nuo šio susitarimo pasirašymo dienos susitarimui įgyvendinti įsteigiamas EPS komitetas.

2.   Šalys susitaria, kad EPS komiteto sudėčiai, darbo organizavimui ir veiklai taikomas lygybės principas. Komitetas nustato savo darbo organizavimo ir veiklos taisykles.

3.   EPS komitetas yra atsakingas už visų šiame susitarime numatytų sričių administravimą ir šiame susitarime minėtų užduočių įgyvendinimą.

4.   Siekdamos palengvinti bendravimą ir užtikrinti veiksmingą šio susitarimo įgyvendinimą, kiekviena Šalis paskiria atstovą Komitete.

5.   Į EPS komiteto posėdžius gali būti kviečiamos trečiosios šalys. VAVEB komisija gali būti pakviesta į EPS komiteto susitikimus vadovaujantis jos vidaus taisyklėmis.

74 straipsnis

Atokiausi Europos bendrijos regionai

1.   Atsižvelgdamos į atokiausių Europos bendrijos regionų ir Ganos geografinį artumą ir siekdamos stiprinti šių regionų ir Ganos ekonominius bei socialinius ryšius, Šalys siekia gerinti bendradarbiavimą visais šiame susitarime aptariamais klausimais ir sudaryti geresnes sąlygas prekybai prekėmis ir paslaugomis, skatinti investicijas ir tobulinti atokiausių regionų bei Ganos transporto ir komunikacijos ryšius.

2.   1 dalyje išdėstytų tikslų taip pat siekiama, jei tik įmanoma, skatinant bendrą Ganos ir atokiausių regionų dalyvavimą bendrosiose ir specialiose Europos bendrijos programose, susijusiose su šiame susitarime aptariamomis sritimis.

3.   EB siekia užtikrinti įvairių Europos bendrijos sanglaudos ir vystymosi politikos finansinių priemonių koordinavimą, siekdama skatinti Ganos ir atokiausių Europos bendrijos regionų bendradarbiavimą šiame susitarime aptariamose srityse.

4.   Jokia šio Susitarimo nuostata nedraudžia EB taikyti galiojančių priemonių, kuriomis siekiama gerinti struktūrinę, socialinę ir ekonominę atokiausių regionų padėtį pagal Europos bendrijos steigimo sutarties 299 straipsnio 2 dalį.

75 straipsnis

Įsigaliojimas ir trukmė

1.   Šis susitarimas pasirašomas, ratifikuojamas arba tvirtinamas laikantis konkrečių kiekvienos Šalies konstitucinių taisyklių, o EB – laikantis vidaus taisyklių bei procedūrų.

2.   Šis Susitarimas įsigalioja pirmąją mėnesio, einančio po dienos, kurią Gana ir EB praneša viena kitai apie šiam tikslui reikalingų procedūrų užbaigimą, dieną.

3.   Pranešimai siunčiami Europos Sąjungos Tarybos generaliniam sekretoriui, kuris yra šio susitarimo depozitaras.

4.   Kol šis susitarimas įsigalios, Šalys susitaria susitarimą taikyti laikinai pagal atitinkamus jų įstatymus arba pagal susitarimo ratifikavimo nuostatas.

5.   Apie laikiną taikymą pranešama depozitarui. Susitarimas pradedamas laikinai taikyti po 10 dienų nuo tada, kai gaunami Europos bendrijos arba Ganos pranešimai apie laikiną taikymą, terminą skaičiuojant nuo vėlesnio pranešimo gavimo dienos.

6.   Nepaisydamos 4 dalies nuostatų EB ir Gana gali taikyti visą susitarimą arba jo dalį prieš numatytą taikymo datą tiek, kiek tai leidžia jų vidaus įstatymai.

7.   Kiekviena Šalis gali pateikti kitai Šaliai rašytinį pranešimą apie ketinimą denonsuoti šį susitarimą. Denonsavimas įsigalioja po šešių mėnesių nuo pranešimo dienos.

8.   Šį susitarimą pakeis visuotinis EPS, sudarytas regionų lygiu su EB įsigaliojimo dieną. Šiuo atveju Šalys siekia užtikrinti, kad EPS regionų lygiu bus perkeltos dauguma Ganai palankių nuostatų, nustatytų šiame susitarime.

76 straipsnis

Teritorinis taikymas

Šis susitarimas taikomas teritorijoje, kurioje taikoma Europos bendrijos steigimo sutartis toje sutartyje nustatytomis sąlygomis, ir Ganoje.

77 straipsnis

Naujų ES valstybių narių prisijungimas

1.   EPS komitetas informuojamas apie trečiųjų šalių prašymus tapti Europos Sąjungos narėmis. Per ES ir šalies kandidatės derybas EB pateikia Ganai visą susijusią informaciją, o Gana informuoja EB apie jai nerimą keliančius klausimus, kad EB galėtų visapusiškai į juos atsižvelgti. Ganai pranešama apie visų naujų narių stojimą į Europos Sąjungą.

2.   Kiekviena nauja Europos Sąjungos valstybė narė nuo jos įstojimo dienos pagal atitinkamą stojimo akto straipsnį tampa šio susitarimo Šalimi. Jei stojimo į Europos Sąjungą akte nėra numatytas savaiminis Europos Sąjungos valstybės narės prisijungimas prie šio Susitarimo, tokia valstybė narė prisijungia deponuodama prisijungimo aktą Europos Sąjungos generaliniam sekretoriatui, kuris patvirtintas kopijas nusiunčia Ganai.

3.   Šalys nagrinėja, kokį poveikį naujų Europos Sąjungos valstybių narių prisijungimas daro šiam susitarimui. EPS komitetas gali priimti sprendimą dėl pereinamojo laikotarpio arba iš dalies keičiančių priemonių, kurių gali prireikti.

78 straipsnis

Dialogas finansų klausimais

Šalys susitaria skatinti dialogą, siekti skaidrumo ir keistis geriausia patirtimi mokesčių politikos ir administravimo klausimais.

79 straipsnis

Bendradarbiavimas kovojant su neteisėta finansine veikla

EB ir Gana įsipareigoja imtis prevencinių priemonių ir kovoti su neteisėta, nesąžininga veikla, korupcija, pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu ir imasi būtinų teisinių ir administracinių priemonių, siekdamos laikytis tarptautinių standartų, įskaitant tuos, kurie nustatyti Jungtinių Tautų konvencijoje dėl korupcijos, Jungtinių Tautų konvencijoje dėl tarptautinio organizuoto nusikalstamumo ir jos protokoluose, Jungtinių Tautų konvencijoje dėl kovos su terorizmo finansavimu ir Finansinės veiklos darbo grupės rekomendacijose. EB ir Gana susitaria keistis informacija ir bendradarbiauti šiose srityse.

80 straipsnis

Ryšiai su kitais susitarimais

1.   Jei šio Susitarimo nuostatos neatitinka Kotonu susitarimo 3 dalies II antraštinės dalies nuostatų, vadovaujamasi šio susitarimo nuostatomis, išskyrus Kotonu susitarimo 3 dalies II antraštinėje dalies nuostatas dėl vystomojo bendradarbiavimo.

2.   Nei viena šio susitarimo nuostata netrukdo Europos bendrijai arba Ganai imtis priemonių, įskaitant su prekyba susijusias priemones, kurias ji laiko tinkamomis pagal Kotonu susitarimo 11b, 96 ir 97 straipsnius.

3.   Šalys susitaria, kad nė viena šio susitarimo nuostata nereikalaujama, kad jos imtųsi veiksmų, kurie neatitinka jų prisiimtų PPO įsipareigojimų.

81 straipsnis

Autentiški tekstai

Šis susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais anglų, bulgarų, čekų, danų, estų, graikų, ispanų, italų, latvių, lenkų, lietuvių, maltiečių, olandų, portugalų, prancūzų, rumunų, slovakų, slovėnų, suomių, švedų, vengrų ir vokiečių kalbomis; tekstas visomis šiomis kalbomis yra autentiškas.

82 straipsnis

Priedai

Šio susitarimo priedai ir protokolas yra neatskiriama jo dalis.

Tai patvirtindami, įgaliotieji atstovai pasirašė šį susitarimą.

Съставено в Брюксел на двадесет и осми юли през две хиляди и шестнадесета година.

Hecho en Bruselas, el veintiocho de julio de dos mil dieciséis.

V Bruselu dne dvacátého osmého července dva tisíce šestnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den otteogtyvende juli to tusind og seksten.

Geschehen zu Brüssel am achtundzwanzigsten Juli zweitausendsechzehn.

Kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta juulikuu kahekümne kaheksandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι οκτώ Ιουλίου δύο χιλιάδες δεκαέξι.

Done at Brussels on the twenty eighth day of July in the year two thousand and sixteen.

Fait à Bruxelles, le vingt huit juillet deux mille seize.

Fatto a Bruxelles, addì ventotto luglio duemilasedici.

Briselē, divi tūkstoši sešpadsmitā gada divdesmit astotajā jūlijā.

Priimta du tūkstančiai šešioliktų metų liepos dvidešimt aštuntą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenhatodik év július havának huszonnyolcadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tmienja u għoxrin jum ta’ Lulju fis-sena elfejn u sittax.

Gedaan te Brussel, achtentwintig juli tweeduizend zestien.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego ósmego lipca roku dwa tysiące szesnastego.

Feito em Bruxelas, em vinte e oito de julho de dois mil e dezasseis.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci și opt iulie două mii șaisprezece.

V Bruseli dvadsiateho ôsmeho júla dvetisícšestnásť.

V Bruslju, dne osemindvajsetega julija leta dva tisoč šestnajst.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkahdeksantena päivänä heinäkuuta vuonna kaksituhattakuusitoista.

Som skedde i Bryssel den tjugoåttonde juli år tjugohundrasexton.

For the Republic of Ghana

Image

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Voor het Koninkrijk België

Pour le Royaume de Belgique

Für das Königreich Belgien

Image

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

За Република България

Image

Za Českou republiku

Image

På Kongeriget Danmarks vegne

Image

Für die Bundesrepublik Deutschland

Image

Eesti Vabariigi nimel

Image

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

Image

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Image

Por el Reino de España

Image

Pour la République française

Image

Per la Repubblica italiana

Image

Για την Κυπριακή Δημοκρατία,

Image

Latvijas Republikas vārdā

Image

Lietuvos Respublikos vardu

Image

Pour la Grand-Duché de Luxembourg

Image

A Magyar Köztársaság részéről

Image

Għal Malta

Image

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Image

Für die Republik Österreich

Image

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Image

Pela República Portuguesa

Image

Pentru România

Image

Za Republiko Slovenijo

Image

Za Slovenskú republiku

Image

Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

Image

För Konungariket Sverige

Image

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image


(1)  Šiam skaičiavimui naudojami oficialūs PPO duomenys apie didžiausius pasaulio prekių eksportuotojus (neįskaitant ES vidaus prekybos).

(2)  Šiame straipsnyje žemės ūkio produktai yra PPO susitarimo dėl žemės ūkio I priede nurodyti produktai.


I priedėlis

IŠ GANOS Į EB EKSPORTUOJAMI PRIORITETINIAI PRODUKTAI

Šiuos produktus nustato Gana ir ne vėliau kaip per 3 mėnesius po šio susitarimo pasirašymo praneša apie juos EPS komitetui. EPS komitetas patvirtina produktų sąrašą.


II priedėlis

KOMPETENTINGOS INSTITUCIJOS

A.   Kompetentingos Europos bendrijos institucijos

Kontrolę vykdo valstybių narių nacionalinės tarnybos ir Europos Komisija. Taikomos tokios šios srities taisyklės:

Europos bendrijos valstybės narės atsako už su eksportu į Ganą susijusią gamybos sąlygų ir reikalavimų kontrolę, visų pirma privalomų tikrinimų vykdymą ir sanitarinių (arba susijusių su gyvūnų gerove) sertifikatų, kuriais patvirtinama, kad laikomasi nustatytų standartų ir reikalavimų, išdavimą,

Europos bendrijos valstybės narės atsako už importo iš Ganos atitikties Europos bendrijos nustatytoms importo sąlygoms kontrolę,

Europos Komisija atsako už bendrąjį koordinavimą, tikrinimo sistemų patikrinimus ir auditą bei teisines priemones, kurių reikia imtis vienodam standartų ir reikalavimų taikymui Europos vidaus rinkoje užtikrinti.

B.   Kompetentingos Ganos institucijos

Šias institucijas paskiria Gana ir apie jas praneša EPS komitetui ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo šio susitarimo pasirašymo dienos. EPS komitetas patvirtina iš dalies pakeistą priedėlį.


1 PRIEDAS

GANOS KILMĖS PRODUKTŲ MUITAI

1.

Nuo šio susitarimo įsigaliojimo dienos, atsižvelgiant į 2, 4, 5, 6 ir 7 dalis, visiškai panaikinami visuose Suderintos sistemos 1–97 skirsniuose, išskyrus 93 skirsnį, nurodytų produktų, kurių kilmės šalis yra Gana, importo į EB muitai (toliau – EB muitai). 93 skirsnyje nurodytiems produktams EB toliau taiko dabartinius didžiausio palankumo režimo (toliau – DPR) muitus.

2.

Nuo 2010 m. sausio 1 d. panaikinami prie 1006 tarifinės pozicijos priskiriamų produktų importo muitai, išskyrus 1006 10 10 subpozicijos produktų importo muitus, kurie panaikinami nuo 2008 m. sausio 1 d.

3.

Šalys susitaria, kad iki 2009 m. rugsėjo 30 d. toliau taikomos Kotonu susitarimo 3 protokolo (toliau – protokolas dėl cukraus) nuostatos. EB ir Gana susitaria, kad po šios datos protokolo dėl cukraus tarpusavyje netaikys. Taikant protokolo dėl cukraus 4 straipsnio 1 dalį, 2008–2009 m. pristatymo laikotarpis truks nuo 2008 m. liepos 1 d. iki 2009 m. rugsėjo 30 d. Sprendimas dėl 2008 m. liepos 1 d.–2009 m. rugsėjo 30 d. laikotarpio garantuotųjų kainų priimamas įvykus protokolo dėl cukraus 5 straipsnio 4 dalyje nustatytoms deryboms.

4.

Prie 1701 tarifinės pozicijos priskiriamų Ganos kilmės produktų EB muitai panaikinami nuo 2009 m. spalio 1 d. Produktų importo licencijos nesuteikiamos, nebent importuotojas įsipareigoja produktus pirkti kaina, kuri yra bent jau lygi protokole dėl cukraus nustatytai garantuotajai į EB importuojamo cukrui kainai.

5.

a)

2009 m. spalio 1 d.–2015 m. rugsėjo 30 d. EB gali nustatyti prie 1701 tarifinės pozicijos priskiriamų Ganos kilmės produktų, kurių importo perviršis pagal baltojo cukraus ekvivalentą nurodomas toliau, DPR muitą, jei manoma, kad perviršis kelia EB cukraus rinkos sutrikimų:

i)

3,5 mln. tonų Kotonu susitarimą pasirašiusių Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno valstybių grupės narių (AKR valstybių) kilmės produktų per prekybos metus ir

ii)

1,38 mln. tonų AKR valstybių, kurių JT nepripažįsta mažiausiai išsivysčiusiomis šalimis, kilmės produktų 2009–2010 prekybos metais. 1,38 mln. tonų kiekis didinamas iki 1,45 mln. tonų 2010–2011 prekybos metais, o paskesnius ketverius prekybos metus – iki 1,6 mln. tonų;

b)

5 dalies a punkto nuostatos netaikomos prie 1701 tarifinės pozicijos priskirtiems produktams, kurių kilmės šalį – vieną iš susitarimą pasirašiusių Vakarų Afrikos valstybių – JT pripažįsta viena iš mažiausiai išsivysčiusių šalių. Tačiau tokiems importuojamiems produktams vis tiek taikomos 25 straipsnio nuostatos (1);

c)

pagal DPR taikomas muitas panaikinamas prekybos metų, kuriais jis buvo nustatytas, pabaigoje;

d)

apie bet kokias priemones, kurių imamasi pagal šios dalies nuostatas, nedelsiant pranešama EPS komitetui ir šiame komitete turi reguliariai vykti konsultacijos šiuo klausimu.

6.

Nuo 2015 m. spalio 1 d. taikant 25 straipsnio nuostatas, galima laikyti, kad prie 1701 tarifinės pozicijos priskiriamų produktų rinkų sutrikimai kyla tais atvejais, kai Europos bendrijos rinkoje baltojo cukraus kaina krenta du mėnesius iš eilės žemiau 80 procentų baltojo cukraus kainos, kuri laikėsi ankstesniais prekybos metais Europos bendrijos rinkoje.

7.

Nuo 2008 m. sausio 1 d. iki 2015 m. rugsėjo 30 d. prie 1704 90 99, 1806 10 30, 1806 10 90, 2106 90 59 ir 2106 90 98 tarifinių pozicijų priskirtiems produktams taikomas specialus priežiūros mechanizmas, siekiant užtikrinti, kad nebūtų vengiama 4 ir 5 dalyse nustatytų priemonių. Jeigu tokių Ganos kilmės produktų bendras importo kiekis per 12 mėnesių iš eilės iš viso padidėja daugiau kaip 20 procentų, palyginti su metinio importo vidurkiu per tris paskutinius 12 mėnesių laikotarpius, EB išnagrinėja prekybos pobūdį, ekonominį pagrįstumą ir cukraus importo dalį ir, jeigu mano, kad toks importas naudojamas tam, kad būtų išvengta 4 ir 5 dalyse nustatytų priemonių, ji gali laikinai sustabdyti palankiausio režimo taikymą ir nustatyti prie 1704 90 99, 1806 10 30, 1806 10 90, 2106 90 59 ir 2106 90 98 tarifinių pozicijų priskirtiems Ganos kilmės produktams specialius DPR importo muitus pagal Europos bendrijos bendrąjį muitų tarifą. 5 dalies b, c ir d punktai mutatis mutandis taikomi šioje dalyje nurodytiems veiksmams.

8.

Nuo 2009 m. spalio 1 d. iki 2012 m. rugsėjo 30 d. prie 1701 tarifinės pozicijos priskiriamų produktų lengvatinio importo licencijos nesuteikiamos, nebent importuotojas įsipareigoja tokius produktus pirkti ne mažesne kaina nei 90 procentų bazinės kainos, kurią EB nustato atitinkamiems prekybos metams.

9.

1 dalis netaikoma prie 0803 00 19 tarifinės pozicijos priskiriamiems Ganos kilmės produktams, kurie išleisti į laisvą apyvartą atokiausiuose EB regionuose. 1, 3 ir 4 dalys netaikomos prie 1701 tarifinės pozicijos priskiriamiems Ganos kilmės produktams, kurie išleisti į laisvą apyvartą Prancūzijos užjūrio departamentuose. Ši nuostata taikoma dešimt metų. Šis laikotarpis pratęsiamas dar dešimčiai metų, jeigu Šalys nenusprendžia kitaip.


(1)  Todėl, nukrypstant nuo 25 straipsnio, atskiroms Vakarų Afrikos valstybėms, kurias Jungtinės Tautos pripažįsta viena iš mažiausiai išsivysčiusių šalių, galės būti taikomos apsaugos nuostatos.


2 PRIEDAS

EB KILMĖS PRODUKTŲ MUITAI

Į Ganos teritoriją importuotiems EB kilmės produktams Gana nustato liberalizacijos tvarkaraštį, kuriame išskiriamos 4 produktų grupės:

A grupės produktų liberalizacija bus baigta 2013 m. sausio 1 d.,

B grupės, kuriai dažniausiai priskiriami žaliavos ir įranga, skirta esamai arba naujai pramonei, produktų rinka liberalizuojama nuo 2013 m. sausio 1 d. iki 2017 m. gruodžio 31 d.,

C grupės, kuriai priskiriamos didelės fiskalinių pajamų vertės prekės, produktų rinka liberalizuojama nuo 2018 m. sausio 1 d. iki 2022 m. gruodžio 31 d.,

D grupės produktų rinka nebus liberalizuojama. Tolesnė liberalizacija bus įgyvendinama ne anksčiau kaip po 25 metų ir atsižvelgiant į Ganos vystymosi tikslus. Šioje kategorijoje „jautriems“ produktams priskiriami su pragyvenimo šaltiniu, maisto tiekimo užtikrinimu, kaimo plėtra (ypač žemės ūkio ir žemės ūkio produktų perdirbimo sektoriuose) susiję produktai ir naujų pramonių produktai, produktai, už kuriuos gaunamos didelės pajamos ir tuo sušvelninamas bendras galimas fiskalinis poveikis, bei prabangos prekės.

Eksporto plėtros ir investicijų fondo (angl. EDIF) rinkliava taikoma pagal 2000 m. Eksporto plėtros ir investicijų fondo aktą Nr. 582. Ji taikoma visam importui (0,5 % CIF normos dydžio) siekiant surinkti lėšų eksporto sektoriaus vystymui ir bendrai paskatinti prekybą. Ši rinkliava nėra įtraukta į liberalizacijos tvarkaraštyje nurodytų pagrindinių muitų sąrašą. Gana gali taikyti šią rinkliavą iki 2017 m. gruodžio 17 d.; ji turės būti panaikinta ne vėliau kaip 2018 m. sausio 1 d. Šio susitarimo 8 straipsnyje nurodyto finansinio koregavimo srities bendradarbiavimas taip pat taikomas panaikinant šią rinkliavą.

EB kilmės produktų muitai (2 priedas, 1 dalis)

 

Kategorija

Iki 2012 12 31

Nuo 2013 1 1

Nuo 2014 1 1

Nuo 2015 1 1

Nuo 2016 1 1

Nuo 2017 1 1

Nuo 2018 1 1

Nuo 2019 1 1

Nuo 2020 1 1

Nuo 2021 1 1

Nuo 2022 1 1

010110

A

5 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

010111

A

5 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

010119

D

5 %

5 %

5 %

5 %

5 %

5 %

5 %

5 %

5 %

5 %

5 %

010190

D

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

010210

A

5 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

010290

D

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

010310

A

5 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

010391

D

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

010392

D

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

010410

A

5 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

010420

D

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

010511

A

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

010512

A

5 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

010519

A

5 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

010592

D

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

010593

D

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

010599

D

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

010600

D

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

010611

D

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

010612

D

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

010619

D

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

010620

D

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

010631

D

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

010632

D

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

010639

D

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

010690

D

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

020110

D

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

020120

D

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

020130

D

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

020210

D

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

020220

D

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

020230

D

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

020311

D

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

020312

D

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

020319

D

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

020321

D

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

020322

D

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

020329

D

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

020410

D

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

020421

D

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

020422

D

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

020423

D

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

020430

D

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

020441

D

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

020442

D

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

020443

D

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

020450

D

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

020500

D

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

020610

D

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

020621

D

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

020622

D

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

020629

D

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

020630

D

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

020641

D

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

020649

D

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

020680

D

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

020690

D

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

020711

D

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

020712

D

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

020713

D

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

020714

D

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

020724

D

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

020725

D

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

020726

D

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

020727

D

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

020732

D

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

020733

D

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

020734

D

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

020735

D

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

020736

D

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

020810

D

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

020820

D

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

020830

D

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

020840

D

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

020850

D

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

020890

D

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

020900

D

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

021011

D

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

021012

D

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

021019

D

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

021020

D

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

021090

D

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

021091

D

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

021092

D

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

021093

D

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

021099

D

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

030110

D

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

030191

D

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

030192

B

10 %

10 %

10 %

10 %

5 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

030193

B

10 %

10 %

10 %

10 %

5 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

030199

D

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

030211

D

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

030212

D

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

030219

D

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

030221

D

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

030222

B

10 %

10 %

10 %

10 %

5 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

030223

B

10 %

10 %

10 %

10 %

5 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

030229

D

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

030231

B

10 %

10 %

10 %

10 %

5 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

030232

D

5 %

5 %

5 %

5 %

5 %

5 %

5 %

5 %

5 %

5 %

5 %

030233

B

10 %

10 %

10 %

10 %

5 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

030234

B

10 %

10 %

10 %

10 %

5 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

030235

B

10 %

10 %

10 %

10 %

5 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

030236

B

10 %

10 %

10 %

10 %

5 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

030239

B

10 %

10 %

10 %

10 %

5 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

030240

B

10 %

10 %

10 %

10 %

5 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

030250

B

10 %

10 %

10 %

10 %

5 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

030261

D

5 %

5 %

5 %

5 %

5 %

5 %

5 %

5 %

5 %

5 %

5 %

030262

B

10 %

10 %

10 %

10 %

5 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

030263

B

10 %

10 %

10 %

10 %

5 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

030264

D

5 %

5 %

5 %

5 %

5 %

5 %

5 %

5 %

5 %

5 %

5 %

030265

D

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

030266

B

10 %

10 %

10 %

10 %

5 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

030269

D

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

030270

B

10 %

10 %

10 %

10 %

5 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

030310

D

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

030311

B

10 %

10 %

10 %

10 %

5 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

030319

B

10 %

10 %

10 %

10 %

5 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

030321

D

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

030322

B

10 %

10 %

10 %

10 %

5 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

030329

D

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

030331

B

10 %

10 %

10 %

10 %

5 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

030332

A

5 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

030333

B

10 %

10 %

10 %

10 %

5 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

030339

D

5 %

5 %

5 %

5 %

5 %

5 %

5 %

5 %

5 %

5 %

5 %

030341

B

10 %

10 %

10 %

10 %

5 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

030342

D

5 %

5 %

5 %

5 %

5 %

5 %

5 %

5 %

5 %

5 %

5 %

030343

D

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

030344

B

10 %

10 %

10 %

10 %

5 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

030345

B

10 %

10 %

10 %

10 %

5 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

030346

B

10 %

10 %

10 %

10 %

5 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

030349

D

5 %

5 %

5 %

5 %

5 %

5 %

5 %

5 %

5 %

5 %

5 %

030350

D

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

030360

B

10 %

10 %

10 %

10 %

5 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

030371

D

5 %

5 %

5 %

5 %

5 %

5 %

5 %

5 %

5 %

5 %

5 %

030372

B

10 %

10 %

10 %

10 %

5 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

030373

D

5 %

5 %

5 %

5 %

5 %

5 %

5 %

5 %

5 %

5 %

5 %

030374

D

5 %

5 %

5 %

5 %

5 %

5 %

5 %

5 %

5 %

5 %

5 %

030375

B

10 %

10 %

10 %

10 %

5 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

030376

D

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

030377

B

10 %

10 %

10 %

10 %

5 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

030378

D

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

030379

D

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

030380

D

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

030410

D

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

030420

D

5 %

5 %

5 %

5 %

5 %

5 %

5 %

5 %

5 %

5 %

5 %

030490

D

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

030510

B

10 %

10 %

10 %

10 %

5 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

030520

D

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

030530

D

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

030541

D

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

030542

D

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

030549

D

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

030551

D

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

030559

D

5 %

5 %

5 %

5 %

5 %

5 %

5 %

5 %

5 %

5 %

5 %

030561

D

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

030562

D

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

030563

D

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

030569

D

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

030611

D

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

030612

D

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

030613

D

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

030614

D

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

030619

D

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

030621

D

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

030622

D

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

030623

D

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

030624

D

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

030629

D

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

030710

D

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

030721

D

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

030729

D

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

030731

D

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

030739

D

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

030741

D

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

030749

D

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

030751

D

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

030759

D

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

030760

D

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

030791

D

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

030799

D

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

040110

C

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

040120

C

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

040130

C

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

040210

C

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

040221

A

5 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

040229

C

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

040291

C

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

040299

C

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

040310

D

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

040390

C

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

040410

C

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

040490

C

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

040510

D

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

040520

C

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

040590

C

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

040610

D

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

040620

D

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

040630

D

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

040640

D

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

040690

D

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

040700

A

5 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

040811

D

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

040819

D

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

040891

D

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

040899

D

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

040900

D

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

041000

D

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

050100

A

5 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

050210

A

5 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

050290

A

5 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

050300

A

5 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

050400

A

5 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

050510

A

5 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

050590

A

5 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

050610

A

5 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

050690

A

5 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

050710

A

5 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

050790

A

5 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

050800

A

5 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

050900

A

5 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

051000

A

5 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

051110

A

5 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

051191

A

5 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

051199

A

5 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

060110

A

5 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

060120

D

5 %

5 %

5 %

5 %

5 %

5 %

5 %

5 %

5 %

5 %

5 %

060210

D

5 %

5 %

5 %

5 %

5 %

5 %

5 %

5 %

5 %

5 %

5 %

060220

A

5 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

060230

A

5 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

060240

A

5 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

060290

A

5 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

060310

C

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

060390

C

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

060410

C

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

060491

C

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

060499

C

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

070110

A

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

070190

C

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

070200

C

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

070310

C

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

070320

C

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

070390

C

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

070410

C

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

070420

C

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

070490

C

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

070511

C

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

070519

C

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

070521

C

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

070529

C

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

070610

C

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

070690

C

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

070700

C

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

070810

C

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

070820

C

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

070890

C

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

070910

C

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

070920

C

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

070930

C

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

070940

C

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

070951

C

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

070952

C

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

070959

C

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

070960

C

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

070970

C

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

070990

C

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

071010

C

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

071021

C

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

071022

C

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

071029

C

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

071030

C

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

071040

C

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

071080

C

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

071090

C

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

071110

C

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

071120

C

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

071130

C

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

071140

C

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

071151

C

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

071159

C

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

071190

C

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

071220

C

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

071230

C

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

071231

C

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

071232

C

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

071233

C

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

071239

C

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

071290

C

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

071310

C

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

071320

C

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

071331

D

5 %

5 %

5 %

5 %

5 %

5 %

5 %

5 %

5 %

5 %

5 %

071332

A

5 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

071333

D

5 %

5 %

5 %

5 %

5 %

5 %

5 %

5 %

5 %

5 %

5 %

071339

C

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

071340

C

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

071350

C

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

071390

C

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

071410

C

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

071420

C

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

071490

C

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

080111

D

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

080119

D

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

080121

C

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

080122

C

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

080131

D

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

080132

D

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

080211

C

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

080212

C

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

080221

C

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

080222

C

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

080231

C

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

080232

C

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

080240

C

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

080250

C

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

080290

C

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

080300

D

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

080410

D

5 %

5 %

5 %

5 %

5 %

5 %

5 %

5 %

5 %

5 %

5 %

080420

C

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

080430

D

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

080440

C

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

080450

D

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

080510

C

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

080520

C

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

080530

C

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

080540

C

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

080550

C

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

080590

C

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

080610

C

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

080620

C

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

080711

C

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

080719

C

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

080720

D

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

080810

C

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

080820

C

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

080910

C

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

080920

C

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

080930

C

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

080940

C

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

081010

C

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

081020

C

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

081030

C

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

081040

C

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

081050

C

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

081060

D

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

081090

D

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

081110

C

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

081120

C

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

081190

C

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

081210

C

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

081220

C

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

081290

C

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

081310

C

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

081320

C

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

081330

C

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

081340

C

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

081350

C

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

081400

D

5 %

5 %

5 %

5 %

5 %

5 %

5 %

5 %

5 %

5 %

5 %

090111

C

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

090112

C

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

090121

C

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

090122

C

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

090190

C

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

090210

C

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

090220

C

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

090230

C

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

090240

C

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

5 %

5 %

0 %

0 %

090300

C

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

090411

C

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

090412

C

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

090420

C

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

090500

C

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

090610

C

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

090620

C

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

090700

C

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

090810

C

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

090820

C

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

090830

C

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

090910

C

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

090920

C

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

090930

C

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

090940

C

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

090950

C

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

091010

C

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

091020

C

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

091030

C

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

091040

C

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

091050

C

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

091091

C

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

091099

C

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

100110

B

10 %

10 %

10 %

10 %

5 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

100190

D

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

100200

A

5 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

100300

D

5 %

5 %

5 %

5 %

5 %

5 %

5 %

5 %

5 %

5 %

5 %

100400

D

5 %

5 %

5 %

5 %

5 %

5 %

5 %

5 %

5 %

5 %

5 %

100510

A

5 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

100590

D

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

100610

D

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

100620

D

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

100630

D

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

100640

D

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

100700

D

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

100810

D

5 %

5 %

5 %

5 %

5 %

5 %

5 %

5 %

5 %

5 %

5 %

100820

A

5 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

100830

D

5 %

5 %

5 %

5 %

5 %

5 %

5 %

5 %

5 %

5 %

5 %

100890

D

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

110100

D

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

110210

D

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %