Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0400

2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/400, kuriuo įgyvendinama Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Moldovos Respublikos asociacijos susitarime numatyta apsaugos sąlyga ir kovos su priemonių vengimu tvarka

OJ L 77, 23.3.2016, p. 53–61 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/400/oj

23.3.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 77/53


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2016/400

2016 m. kovo 9 d.

kuriuo įgyvendinama Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Moldovos Respublikos asociacijos susitarime numatyta apsaugos sąlyga ir kovos su priemonių vengimu tvarka

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 207 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros (1),

kadangi:

(1)

2009 m. birželio 15 d. Taryba įgaliojo Komisiją pradėti derybas su Moldovos Respublika dėl Sąjungos ir Moldovos Respublikos asociacijos susitarimo sudarymo;

(2)

tos derybos baigtos ir Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Moldovos Respublikos asociacijos susitarimas (2) (toliau – Susitarimas) buvo pasirašytas 2014 m. birželio 27 d. ir laikinai taikomas nuo 2014 m. rugsėjo 1 d.;

(3)

būtina nustatyti apsaugos sąlygos, dėl kurios susitarta su Moldovos Respublika, veiksmingo taikymo užtikrinimo tvarką;

(4)

Susitarime taip pat numatyta kovos su priemonių vengimu tvarka laikinam lengvatinių muitų taikymo sustabdymui konkretiems produktams. Taip pat reikia nustatyti šios tvarkos veiksmingo taikymo procedūras;

(5)

apsaugos priemonės gali būti svarstomos tik tuo atveju, jei nagrinėjamasis produktas importuojamas į Sąjungą tokiais didesniais kiekiais, matuojant absoliučiais dydžiais arba santykinai palyginus su Sąjungos gamybos apimtimi, ir tokiomis sąlygomis, kad sukelia arba gali sukelti didelę žalą panašių arba tiesiogiai konkuruojančių produktų Sąjungos gamintojams, kaip nustatyta Susitarimo 165 straipsnio 1 dalyje;

(6)

reikėtų apibrėžti tam tikrus Susitarimo 169 straipsnyje nurodytus terminus, kaip antai „didelė žala“, „didelės žalos grėsmė“ ir „pereinamasis laikotarpis“;

(7)

tolesnės priemonės įgyvendinamos, Susitarimas persvarstomas, tyrimai atliekami ir, jei būtina, apsaugos priemonės nustatomos kuo skaidriau;

(8)

valstybės narės turėtų Komisijai pateikti informaciją, įskaitant turimus įrodymus, apie visas importo tendencijas, dėl kurių gali reikėti taikyti apsaugos priemones;

(9)

todėl nustatant, ar tenkinamos apsaugos priemonių taikymo sąlygos, labai svarbus viso importo iš Moldovos Respublikos į Sąjungą statistinių duomenų patikimumas;

(10)

jei yra pakankamai prima facie įrodymų, pagrindžiančių tyrimo procedūros inicijavimą, Komisija Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje turėtų paskelbti pranešimą;

(11)

turėtų būti nustatytos išsamios nuostatos dėl tyrimų inicijavimo, suinteresuotųjų šalių prieigos prie surinktos informacijos ir galimybės su tokia informacija susipažinti, susijusių suinteresuotųjų šalių išklausymo ir galimybės toms šalims reikšti savo nuomonę;

(12)

Komisija turėtų raštu pranešti Moldovos Respublikai apie tyrimo inicijavimą ir su ja konsultuotis, kaip numatyta Susitarimo 166 straipsnio 1 dalyje;

(13)

taip pat reikia nustatyti terminą, per kurį turi būti inicijuojamas tyrimas, ir terminą, per kurį turi būti priimami sprendimai dėl apsaugos priemonių taikymo tikslingumo, siekiant užtikrinti kuo skubesnį tokių sprendimų priėmimą ir atitinkamai didesnį teisinį tikrumą atitinkamiems ekonominės veiklos vykdytojams;

(14)

jokia apsaugos priemonė neturėtų būti taikoma, kol neatliekamas tyrimas, nustatant išlygą, jog Komisijai kritinėmis aplinkybėmis leidžiama taikyti laikinąsias apsaugos priemones, kaip nurodyta Susitarimo 167 straipsnyje;

(15)

apsaugos priemonės turėtų būti taikomos tik tokiu mastu ir tik tokį laikotarpį, kokį jų reikia didelei žalai išvengti arba ją atitaisyti ir prisitaikymui palengvinti. Turėtų būti numatyta ilgiausia apsaugos priemonių taikymo trukmė ir nustatytos konkrečios tokių priemonių taikymo pratęsimo ir peržiūros nuostatos;

(16)

Susitarimo 148 straipsnyje numatyta kovos su priemonių vengimu tvarka, taikoma tam tikriems žemės ūkio produktams ir perdirbtiems žemės ūkio produktams. Šiame reglamente taip pat turėtų būti numatyta galimybė sustabdyti lengvatinių muitų taikymą ne ilgesniam kaip šešių mėnesių laikotarpiui, kai tokių produktų importas pasiekia importuojamą metinį kiekį, apibrėžtą Susitarimo XV-C priede;

(17)

skaidrumo sumetimais Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai turėtų teikti metinę Susitarimo įgyvendinimo ir apsaugos priemonių bei kovos su priemonių vengimu tvarkos taikymo ataskaitą;

(18)

siekiant užtikrinti vienodas Susitarime numatytų laikinųjų ir galutinių apsaugos priemonių patvirtinimo, išankstinių priežiūros priemonių nustatymo, tyrimo užbaigimo nenustatant priemonių ir kovos su priemonių vengimu tvarkos įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/2011 (3);

(19)

patariamoji procedūra turėtų būti taikoma išankstinėms priežiūros ir laikinosioms apsaugos priemonėms priimti, atsižvelgiant į tų priemonių poveikį ir logišką jų seką galutinių apsaugos priemonių priėmimo atžvilgiu. Laikinosios apsaugos priemonės turėtų būti priimtos, kai uždelsus nustatyti tokias priemones būtų padaryta žala, kurią būtų sunku atitaisyti, arba siekiant užkirsti kelią neigiamam padidėjusio importo poveikiui Sąjungos rinkai. Komisija turėtų priimti nedelsiant taikytinus įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomos laikinosios apsaugos priemonės, kai tinkamai pagrįstais atvejais yra priežasčių, dėl kurių privaloma skubėti;

(20)

patariamoji procedūra taip pat turėtų būti taikoma įgyvendinimo aktams dėl sprendimo sustabdyti lengvatinių muitų taikymą pagal kovos su priemonių vengimu tvarką priimti, kadangi pasiekus atitinkamą Susitarimo XV-C priede išvardytų produktų kategorijų ribą tie aktai turi būti įgyvendinti greitai, nes jų taikymo laikotarpis labai ribotas. Siekiant užkirsti kelią neigiamam importo padidėjimo poveikiui Sąjungos rinkai, Komisija turėtų priimti nedelsiant taikytinus įgyvendinimo aktus, kai tinkamai pagrįstais atvejais yra priežasčių, dėl kurių privaloma skubėti;

(21)

nagrinėjimo procedūra turėtų būti taikoma galutinėms apsaugos priemonėms priimti ir tokių priemonių peržiūrai atlikti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

1.   Šiuo reglamentu nustatomos Susitarime numatytos apsaugos sąlygos ir kovos su priemonių vengimu tvarkos įgyvendinimo nuostatos.

2.   Šis reglamentas taikomas Moldovos Respublikos kilmės produktams.

2 straipsnis

Terminų apibrėžtys

Šiame reglamente:

1)

produktas – Sąjungos arba Moldovos Respublikos kilmės statusą turinti prekė. Atsižvelgiant į konkrečias rinkos aplinkybes, tiriamasis produktas gali būti priskiriamas prie vienos ar kelių tarifų eilučių arba jų dalies arba prie bet kurio Sąjungos pramonės bendrai taikomo produktų skirstymo segmento;

2)

suinteresuotosios šalys – šalys, kurioms nagrinėjamojo produkto importas daro poveikį;

3)

Sąjungos pramonė – visi Sąjungos teritorijoje veikiantys panašių arba tiesiogiai konkuruojančių produktų Sąjungos gamintojai arba Sąjungos gamintojai, kurie bendrai pagamina didžiąją dalį Sąjungoje pagaminamų panašių arba tiesiogiai konkuruojančių produktų, arba, jei panašus ar tiesiogiai konkuruojantis produktas yra tik vienas iš kelių Sąjungos gamintojų gaminamų produktų, Sąjungos pramonė suprantama atsižvelgiant į specifines operacijas, atliekamas gaminant panašų arba tiesiogiai konkuruojantį produktą;

4)

didelė žala – reikšmingas visuotinis pablogėjimas, kalbant apie Sąjungos pramonės padėtį;

5)

didelės žalos grėsmė – akivaizdžiai gresianti didelė žala, kalbant apie Sąjungos pramonės padėtį;

6)

pereinamasis laikotarpis – 10 metų laikotarpis nuo Susitarimo įsigaliojimo.

II SKYRIUS

APSAUGOS NUOSTATOS

3 straipsnis

Principai

1.   Apsaugos priemonė pagal šį reglamentą gali būti nustatoma, kai į Sąjungą importuojamo Moldovos Respublikos kilmės produkto kiekis dėl jam taikomų muitų sumažinimo ar panaikinimo padidėja taip smarkiai (absoliučiąja verte arba palyginus su Sąjungos gamybos apimtimi) ir importas vykdomas tokiomis sąlygomis, kad Sąjungos pramonė patiria didelę žalą arba jai kyla tokios žalos grėsmė.

2.   Apsaugos priemonė gali būti vienos iš šių formų:

a)

atitinkamo produkto tolesnio muito normos mažinimo, numatyto Susitarime, sustabdymas;

b)

nagrinėjamojo produkto muito normos padidinimas iki tokio lygio, kuris neviršija mažesniojo iš šių lygių:

pagal didžiausio palankumo režimą (toliau – DPR) taikomos muito normos, galiojančios atitinkamam produktui tuo metu, kai nustatoma priemonė, arba

bazinės muito normos, nurodytos Susitarimo XV priede esančiuose sąrašuose, pateiktuose pagal jo 147 straipsnį.

4 straipsnis

Tyrimo procedūros inicijavimas

1.   Komisija inicijuoja tyrimo procedūrą, remdamasi valstybės narės arba juridinio asmens ar juridinio asmens statuso neturinčios asociacijos, veikiančios Sąjungos pramonės vardu, prašymu arba savo iniciatyva, jei Komisija mano turinti pakankamai prima facie įrodymų, paremtų 5 straipsnio 5 dalyje nurodytais veiksniais, tokiam inicijavimui pagrįsti.

2.   Prašyme paprastai nurodoma ši informacija: atitinkamo produkto importo didėjimo tempas ir apimtis absoliučiąja bei santykine vertėmis, padidėjusio importo užimama vidaus rinkos dalis ir Sąjungos pramonės pardavimo, gamybos, našumo, pajėgumų naudojimo, pelno ir nuostolių bei užimtumo lygio pokyčiai.

3.   Tyrimo procedūra taip pat gali būti inicijuojama, kai importas staiga padidėja vienoje ar keliose valstybėse narėse, su sąlyga, kad tokiam inicijavimui pagrįsti turima pakankamai prima facie įrodymų, paremtų 5 straipsnio 5 dalyje nurodytais veiksniais.

4.   Valstybė narė informuoja Komisiją, jei mano, kad dėl importo iš Moldovos Respublikos tendencijų reikėtų imtis apsaugos priemonių. Ta informacija apima ir 1 ir 2 dalyse bei, jei taikoma, 3 dalyje minėtus įrodymus.

5.   Pagal 1 dalį gavusi tyrimo procedūros inicijavimo prašymą arba nusprendusi tyrimo procedūrą inicijuoti savo iniciatyva, Komisija apie tai praneša valstybėms narėms.

6.   Įsitikinusi, kad yra pakankamai prima facie įrodymų tyrimo procedūros inicijavimui pagrįsti, Komisija inicijuoja tokią tyrimo procedūrą ir Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbia pranešimą apie tyrimo inicijavimą. Tyrimo procedūra inicijuojama per vieną mėnesį nuo datos, kurią Komisija gauna prašymą pagal 1 dalį.

7.   6 dalyje nurodytame pranešime:

a)

pateikiama gautos informacijos santrauka ir nurodomas reikalavimas pateikti Komisijai visą svarbią informaciją;

b)

nurodomas laikotarpis, per kurį suinteresuotosios šalys gali pareikšti raštu savo nuomonę ir pateikti Komisijai informaciją, jei nori, kad į tokią nuomonę ir informaciją būtų atsižvelgta per tyrimo procedūrą;

c)

nurodomas laikotarpis, per kurį suinteresuotosios šalys gali kreiptis, kad Komisija jas išklausytų žodžiu pagal 5 straipsnio 9 dalį.

5 straipsnis

Tyrimai

1.   Paskelbusi 4 straipsnio 6 dalyje nurodytą pranešimą, Komisija atlieka tyrimą.

2.   Komisija gali prašyti valstybių narių pateikti informaciją, o valstybės narės imasi visų būtinų veiksmų tokiam prašymui patenkinti. Jei ta informacija yra visuotinės svarbos ir nėra konfidenciali pagal 11 straipsnį, ji pridedama prie šio straipsnio 8 dalyje numatytų nekonfidencialių duomenų.

3.   Jei įmanoma, tyrimas baigiamas per šešis mėnesius nuo jo inicijavimo. Esant išskirtinėms aplinkybėms, kaip antai neįprastai dideliam suinteresuotųjų šalių skaičiui ar sudėtingai rinkos padėčiai, tas terminas gali būti pratęstas dar vienam trijų mėnesių laikotarpiui. Komisija informuoja visas suinteresuotąsias šalis apie tokį pratęsimą ir paaiškina jo priežastis.

4.   Komisija renka visą informaciją, kuri, jos nuomone, yra reikalinga norint nustatyti, ar tenkinamos 3 straipsnio 1 dalyje nustatytos sąlygos, ir, kai tinkama, stengiasi tą informaciją patikrinti.

5.   Atlikdama tyrimą siekiant nustatyti, ar padidėjęs importas padarė didelę žalą arba kelia didelės žalos grėsmę Sąjungos pramonei, Komisija įvertina visus susijusius objektyvius ir kiekybiškai įvertinamus veiksnius, turinčius poveikio Sąjungos pramonės padėčiai, visų pirma, atitinkamo produkto importo didėjimo tempą ir apimtį absoliučiąja bei santykine vertėmis, padidėjusio importo užimamą vidaus rinkos dalį ir pardavimo, gamybos, našumo, pajėgumų naudojimo, pelno ir nuostolių bei užimtumo lygio pokyčius. Šis sąrašas nėra baigtinis ir Komisija, nustatydama, ar esama didelės žalos arba didelės žalos grėsmės, gali taip pat atsižvelgti į kitus susijusius veiksnius, kaip antai atsargas, kainas, naudojamo kapitalo grąžą ir grynųjų pinigų srautą.

6.   Suinteresuotosios šalys, pateikusios informaciją pagal 4 straipsnio 7 dalies b punktą, ir Moldovos Respublikos atstovai gali, pateikę raštišką prašymą, susipažinti su visa atliekant tyrimą Komisijos gauta informacija, išskyrus Sąjungos arba valstybių narių institucijų parengtus vidaus dokumentus, su sąlyga, kad ta informacija yra svarbi jų interesams ginti, kad ji nėra konfidenciali pagal 11 straipsnį ir kad Komisija ja naudojasi atlikdama tyrimą. Suinteresuotosios šalys gali pareikšti savo nuomonę Komisijai apie pateiktą informaciją. Komisija į tą nuomonę atsižvelgia, kai yra pakankamai ją pagrindžiančių prima facie įrodymų.

7.   Komisija užtikrina, kad visi tyrimui naudojami duomenys, taip pat statistiniai duomenys, būtų reprezentatyvūs, prieinami, suprantami, skaidrūs ir patikrinami.

8.   Komisija, kai tik turės techninių galimybių, užtikrina slaptažodžiu apsaugotą interneto prieigą prie nekonfidencialių duomenų, t. y. prie interneto platformos, kurią ji tvarko ir kurioje pateikiama visa susijusi nekonfidenciali informacija pagal 11 straipsnį. Prieiga prie tos platformos suteikiama Europos Parlamentui, valstybėms narėms ir suinteresuotosioms šalims.

9.   Komisija išklauso suinteresuotąsias šalis, visų pirma tais atvejais, kai per Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbtame pranešime nustatytą laikotarpį jos raštu pateikia prašymą ir jame įrodo, kad tyrimo išvados gali turėti joms poveikį ir kad esama ypatingų priežasčių, dėl kurių jos turi būti išklausytos žodžiu. Komisija išklauso suinteresuotąsias šalis ir kitais atvejais, jeigu tam yra ypatingų priežasčių.

10.   Kai informacija nepateikiama per Komisijos nustatytus terminus arba kai akivaizdžiai trukdoma tyrimui, Komisija gali daryti išvadas remdamasi turimais faktais. Kai Komisija nustato, kad kuri nors suinteresuotoji šalis ar trečioji šalis jai pateikė melagingą arba klaidinančią informaciją, ji į tą informaciją neatsižvelgia ir gali remtis turimais faktais.

11.   Apie tyrimo inicijavimą Komisija raštu praneša Moldovos Respublikai.

6 straipsnis

Išankstinės priežiūros priemonės

1.   Komisija įgyvendinimo aktais gali patvirtinti išankstines priežiūros priemones dėl importo iš Moldovos Respublikos, kai produkto importo tendencija yra tokia, kad dėl jos gali susidaryti viena iš 3 straipsnio 1 dalyje ir 4 straipsnio 1 bei 3 dalyse nurodytų padėčių. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 13 straipsnio 3 dalyje nurodytos patariamosios procedūros.

2.   Išankstinės priežiūros priemonės galioja ribotą laikotarpį. Jeigu nenumatyta kitaip, jos nustoja galioti pasibaigus antrajam šešių mėnesių laikotarpiui, kuris prasideda praėjus pirmiems šešiems mėnesiams nuo jų nustatymo.

7 straipsnis

Laikinųjų apsaugos priemonių nustatymas

1.   Komisija įgyvendinimo aktais patvirtina laikinąsias apsaugos priemones susidarius kritinėms aplinkybėms, kai delsiant nustatyti apsaugos priemones būtų padaryta sunkiai atitaisoma žala, remiantis 5 straipsnio 5 dalyje nurodytais veiksniais grindžiamu preliminariu sprendimu, kad esama pakankamai prima facie įrodymų, jog Moldovos Respublikos kilmės produkto importas išaugo dėl to, kad pagal Susitarimo XV priede esančius sąrašus, pateiktus pagal 147 straipsnį, buvo sumažintas arba panaikintas muitas, ir kad toks importas daro didelę žalą arba kelia didelės žalos grėsmę Sąjungos pramonei. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis šio reglamento 13 straipsnio 3 dalyje nurodytos patariamosios procedūros.

2.   Jei yra tinkamai pagrįstų priežasčių, dėl kurių privaloma skubėti, įskaitant 3 dalyje nurodytą atvejį, Komisija priima nedelsiant taikytinus įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomos laikinosios apsaugos priemonės, laikydamasi 13 straipsnio 5 dalyje nurodytos procedūros.

3.   Jeigu valstybė narė prašo Komisijos skubiai imtis priemonių ir jeigu tenkinamos 1 dalyje nustatytos sąlygos, Komisija sprendimą priima per penkias darbo dienas nuo prašymo gavimo.

4.   Laikinosios apsaugos priemonės negali būti taikomos ilgiau kaip 200 kalendorinių dienų.

5.   Jeigu laikinosios apsaugos priemonės panaikinamos, nes tiriant paaiškėja, kad netenkinamos 3 straipsnio 1 dalyje nustatytos sąlygos, visi dėl tų laikinųjų apsaugos priemonių surinkti muitai grąžinami automatiškai.

6.   Laikinosios apsaugos priemonės taikomos kiekvienam į laisvą apyvartą išleistam produktui po tų priemonių įsigaliojimo datos.

8 straipsnis

Tyrimų ir tyrimo procedūrų baigimas nenustatant priemonių

1.   Jeigu iš galutinių nustatytų faktų matyti, kad 3 straipsnio 1 dalyje nustatytos sąlygos netenkinamos, Komisija įgyvendinimo aktu priima sprendimą dėl tyrimo ir tyrimo procedūros užbaigimo ir tą sprendimą paskelbia Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Tas įgyvendinimo aktas priimamas laikantis 13 straipsnio 4 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

2.   Komisija, deramai laikydamasi reikalavimo saugoti konfidencialią informaciją pagal 11 straipsnį, viešai paskelbia ataskaitą, kurioje nurodo nustatytuosius faktus ir pagrįstas išvadas dėl visų susijusių faktinių ir teisinių klausimų.

9 straipsnis

Galutinių apsaugos priemonių nustatymas

1.   Jeigu iš galutinių nustatytų faktų matyti, kad 3 straipsnio 1 dalyje nustatytos sąlygos tenkinamos, Komisija kviečia Moldovos Respublikos valdžios institucijas konsultuotis pagal Susitarimo 160 straipsnio 2 dalį. Jei per 30 dienų nebuvo pasiektas priimtinas sprendimas, Komisija įgyvendinimo aktais gali patvirtinti galutines apsaugos priemones. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis šio reglamento 13 straipsnio 4 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

2.   Komisija, deramai laikydamasi reikalavimo saugoti konfidencialią informaciją pagal 11 straipsnį, viešai paskelbia ataskaitą, kurioje pateikia su jos sprendimu susijusių esminių faktų ir aplinkybių santrauką.

10 straipsnis

Apsaugos priemonių taikymo trukmė ir peržiūra

1.   Apsaugos priemonė galioja tik tokį laikotarpį, kuris yra būtinas siekiant užkirsti kelią didelei žalai Sąjungos pramonei arba ją atitaisyti ir palengvinti prisitaikymą. Tas laikotarpis negali trukti ilgiau nei dvejus metus, nebent jis būtų pratęstas pagal 3 dalį.

2.   Apsaugos priemonė galioja tol, kol užbaigiama 3 dalyje nurodyta peržiūra.

3.   Pradinė apsaugos priemonės galiojimo trukmė gali būti pratęsta ne ilgesniam kaip dvejų metų laikotarpiui, jeigu peržiūros metu Komisija nustato, kad apsaugos priemonė tebėra reikalinga siekiant išvengti didelės žalos Sąjungos pramonei arba tokią žalą atlyginti ir jeigu esama Sąjungos pramonės prisitaikymo įrodymų.

4.   Prieš pratęsiant apsaugos priemonės galiojimą pagal 3 dalį, atliekamas tyrimas, kurį Komisija inicijuoja gavusi valstybės narės arba bet kurio juridinio asmens ar juridinio asmens statuso neturinčios asociacijos, veikiančios Sąjungos pramonės vardu, prašymą arba savo pačios iniciatyva, jei esama pakankamai prima facie įrodymų, pagrįstų 5 straipsnio 5 dalyje nurodytais veiksniais, kad tenkinamos 3 dalyje nustatytos sąlygos.

5.   Pranešimas apie tyrimo inicijavimą skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje pagal mutatis mutandis 4 straipsnio 6 ir 7 dalis. Tyrimas atliekamas ir bet kuris sprendimas dėl priemonių galiojimo pratęsimo pagal šio straipsnio 3 dalį priimamas mutatis mutandis laikantis 5, 8 ir 9 straipsnių.

6.   Visas apsaugos priemonės galiojimo laikotarpis negali būti ilgesnis nei ketveri metai, įskaitant bet kokios laikinosios apsaugos priemonės taikymo laikotarpį ir jos pradinį taikymo laikotarpį bei jos galiojimo pratęsimo laikotarpį.

7.   Apsaugos priemonė pasibaigus pereinamajam laikotarpiui netaikoma, išskyrus atvejus, kai tam pritaria Moldovos Respublika.

11 straipsnis

Konfidencialumas

1.   Pagal šį reglamentą gauta informacija naudojama tik tuo tikslu, dėl kurio ją buvo prašyta pateikti.

2.   Jokia pagal šį reglamentą gauta konfidencialaus pobūdžio arba konfidencialiai pateikta informacija neatskleidžiama be aiškaus tokios informacijos pateikėjo sutikimo.

3.   Kiekviename prašyme laikyti informaciją konfidencialia nurodomos priežastys, dėl kurių ta informacija yra konfidenciali. Tačiau jei informacijos pateikėjas prašo neviešinti arba neatskleisti visos informacijos ar informacijos santraukos ir jei tas prašymas yra nepagrįstas, į atitinkamą informaciją gali būti neatsižvelgiama.

4.   Informacija bet kokiu atveju laikoma konfidencialia, jei jos atskleidimas gali turėti didelį neigiamą poveikį tokios informacijos pateikėjui arba šaltiniui.

5.   1–4 dalys netrukdo Sąjungos institucijoms nurodyti bendro pobūdžio informacijos, ypač motyvų, kuriais grindžiami pagal šį reglamentą priimami sprendimai. Tačiau tos institucijos atsižvelgia į atitinkamų fizinių ir juridinių asmenų teisėtus interesus, kad nebūtų atskleistos jų komercinės paslaptys.

III SKYRIUS

KOVOS SU PRIEMONIŲ VENGIMU TVARKA

12 straipsnis

Kovos su priemonių vengimu tvarka tam tikriems žemės ūkio produktams ir perdirbtiems žemės ūkio produktams

1.   Susitarimo XV-C priede išvardytų produktų, kuriems taikoma jo 148 straipsnyje nustatyta kovos su priemonių vengimu tvarka, importui nustatomas importuojamas vidutinis metinis kiekis. Jei yra tinkamai pagrįstų privalomos skubos priežasčių, susijusių su vienos ar daugiau produktų kategorijų importuojamu kiekiu, siekiančiu Susitarimo XV-C priede nurodytą kiekį bet kuriais metais, pradedant sausio 1 d., ir jei iš Moldovos Respublikos negautas tinkamas pagrindimas, Komisija pagal šio reglamento 13 straipsnio 5 dalyje nurodytą procedūrą priima nedelsiant taikytiną įgyvendinimo aktą. Tokiu aktu Komisija gali nuspręsti laikinai sustabdyti atitinkamam produktui ar produktams taikomo lengvatinio muito taikymą arba nuspręsti, kad toks sustabdymas netikslingas.

2.   Laikinas lengvatinio muito taikymo sustabdymas taikomas ne ilgiau kaip šešis mėnesius nuo sprendimo sustabdyti lengvatinio muito taikymą paskelbimo dienos. Kol tas šešių mėnesių laikotarpis nepasibaigė ir jei yra tinkamai pagrįstų priežasčių, dėl kurių privaloma skubėti, susijusių su lengvatinių muitų taikymo sustabdymu, Komisija pagal 13 straipsnio 5 dalyje nurodytą procedūrą gali priimti nedelsiant taikytiną įgyvendinimo aktą, kad atšauktų laikiną lengvatinio muito taikymo sustabdymą, jeigu ji įsitikina, kad atitinkamos kategorijos produktų, importuojamų viršijant kiekį, nurodytą Susitarimo XV-C priede, kiekį sąlygojo Moldovos Respublikos atitinkamo produkto ar produktų gamybos lygio ir eksporto pajėgumų pokytis.

3.   Šiame skyriuje nustatytos tvarkos taikymas nedaro poveikio bet kokių II skyriuje apibrėžtų priemonių taikymui. Tačiau priemonės, kurių imamasi pagal abiejų skyrių nuostatas, netaikomos tam pačiam produktui ar produktams vienu metu.

IV SKYRIUS

KOMITETO PROCEDŪRA IR BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

13 straipsnis

Komiteto procedūra

1.   Taikant 6–10 straipsnius Komisijai padeda Apsaugos priemonių komitetas, įsteigtas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2015/478 (4) 3 straipsnio 1 dalį. Tas komitetas – tai komitetas, kaip nustatyta Reglamente (ES) Nr. 182/2011.

2.   Taikant 12 straipsnį Komisijai padeda Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo komitetas, įsteigtas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 (5) 229 straipsnio 1 dalį, o klausimais, susijusiais su perdirbtais žemės ūkio produktais, Horizontaliųjų klausimų dėl prekybos perdirbtais žemės ūkio produktais, neišvardytais I priede, komitetas, įsteigtas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 510/2014 (6) 44 straipsnio 1 dalį. Tie komitetai – tai komitetai, kaip nustatyta Reglamente (ES) Nr. 182/2011.

3.   Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 4 straipsnis.

4.   Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnis.

5.   Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 8 straipsnis kartu su jo 4 straipsniu.

6.   Remiantis Reglamento (ES) Nr. 182/2011 3 straipsnio 5 dalimi, kai priemonės priimamos pagal šio straipsnio 3 dalį rašytine procedūra, ta procedūra laikoma baigta be rezultato, jei per pirmininko nustatytą laikotarpį taip nusprendžia komiteto pirmininkas arba to prašo komiteto narių dauguma, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnio 1 dalyje.

14 straipsnis

Ataskaita

1.   Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai teikia metinę šio reglamento ir Susitarimo V antraštinės dalies taikymo ir įgyvendinimo bei juose nustatytų įsipareigojimų vykdymo ataskaitą.

2.   Ataskaita apima, be kita ko, informaciją apie laikinųjų ir galutinių apsaugos priemonių ir išankstinių priežiūros priemonių taikymą, tyrimų bei tyrimo procedūrų baigimą nesiimant priemonių ir kovos su priemonių vengimu tvarkos taikymą.

3.   Ataskaitoje pateikiama prekybos su Moldovos Respublika statistikos ir raidos santrauka.

4.   Europos Parlamentas per vieną mėnesį nuo Komisijos ataskaitos pateikimo dienos gali pakviesti Komisiją į savo atsakingo komiteto ad hoc posėdį išdėstyti ir paaiškinti visus su šio reglamento įgyvendinimu susijusius klausimus.

5.   Komisija viešai paskelbia ataskaitą ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo jos pateikimo Europos Parlamentui ir Tarybai dienos.

15 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Strasbūre 2016 m. kovo 9 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

M. SCHULZ

Tarybos vardu

Pirmininkė

J. A. HENNIS-PLASSCHAERT


(1)  2016 m. vasario 3 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2016 m. vasario 29 d. Tarybos sprendimas.

(2)  2014 m. birželio 16 d. Tarybos sprendimas 2014/492/ES dėl Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Moldovos Respublikos asociacijos susitarimo pasirašymo Europos Sąjungos vardu ir laikino taikymo (OL L 260, 2014 8 30, p. 1).

(3)  2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

(4)  2015 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/478 dėl bendrų importo taisyklių (OL L 83, 2015 3 27, p. 16).

(5)  2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (OL L 347, 2013 12 20, p. 671).

(6)  2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 510/2014, kuriuo nustatoma prekybos tvarka, taikoma tam tikroms prekėms, gaunamoms perdirbant žemės ūkio produktus, ir panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1216/2009 ir (EB) Nr. 614/2009 (OL L 150, 2014 5 20, p. 1).


Top