Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0293

2016 m. kovo 1 d. Komisijos reglamentas (ES) 2016/293, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 850/2004 dėl patvariųjų organinių teršalų I priedas (Tekstas svarbus EEE)

C/2016/1173

OJ L 55, 2.3.2016, p. 4–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 14/07/2019; panaikino 32019R1021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/293/oj

2.3.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 55/4


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2016/293

2016 m. kovo 1 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 850/2004 dėl patvariųjų organinių teršalų I priedas

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 850/2004 dėl patvariųjų organinių teršalų ir iš dalies keičiantį Direktyvą 79/117/EEB (1), ypač į jo 14 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamentu (EB) Nr. 850/2004 įgyvendinami Sąjungos įsipareigojimai pagal Stokholmo konvenciją dėl patvariųjų organinių teršalų (toliau – Konvencija), patvirtintą Tarybos sprendimu 2006/507/EB (2), ir pagal 1979 m. Tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos protokolą dėl patvarių organinių teršalų (toliau – Protokolas), patvirtintą Tarybos sprendimu 2004/259/EB (3);

(2)

Konvencijos A priede („Panaikinimas“) išvardytos cheminės medžiagos, kurių gamyba, naudojimas, importas ir eksportas turėtų būti uždrausti ir joms panaikinti turėtų būti imamasi teisinių ir administracinių priemonių;

(3)

šeštajame Konvencijos Šalių konferencijos susitikime pagal Konvencijos 8 straipsnio 9 dalį nuspręsta iš dalies pakeisti Konvencijos A priedą į jį įtraukiant heksabromciklododekaną (HBCDD). Minėtame pakeitime numatyta specifinė HBCDD gamybos ir naudojimo išimtis, kuria leidžiama jį naudoti statybai skirtame polistireniniame putplastyje ir ekstruziniame polistirene ir tuo tikslu jį gaminti;

(4)

remiantis Konvencijos 22 straipsnio 3 dalimi, jos A, B ir C priedų pakeitimai įsigalioja praėjus vieniems metams nuo dienos, kurią depozitaras praneša apie priedo pakeitimą; HBCDD atveju tai buvo 2014 m. lapkričio 26 d.;

(5)

pagal Reglamento (EB) Nr. 850/2004 14 straipsnio 1 dalį HBCDD turėtų būti įrašytas į to reglamento I priedą, taip Sąjungoje įgyvendinant draudimą gaminti, naudoti, importuoti ir eksportuoti šią cheminę medžiagą;

(6)

šiuo metu HBCDD yra įrašytas į Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (4) XIV priedą, taigi po 2015 m. rugpjūčio 21 d. HBCDD gali būti tiekiamas rinkai arba naudojamas tik jei jo pateikimas ar naudojimas yra autorizuotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 VII antraštinę dalį arba jei tokios autorizacijos paraiška pateikta iki 2014 m. vasario 21 d. ir sprendimas dėl jos dar nepriimtas;

(7)

atsižvelgdama į tai, kad nuo 2015 m. rugpjūčio 21 d. HBCDD taikomos Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 VII antraštinės dalies nuostatos, Komisija pagal Konvencijos 22 straipsnio 3 dalies b punktą 2014 m. lapkričio 25 d. Konvencijos depozitarui nusiuntė pranešimą, kuriuo informavo, kad Sąjunga negali Konvencijos A priedo pakeitimo priimti iki 2015 m. rugpjūčio 21 d. Kadangi ši data jau praėjo, HBCDD turėtų būti įrašytas į Reglamento (EB) Nr. 850/2004 I priedą;

(8)

bet kokia HBCDD naudojimo ar pateikimo rinkai autorizacija turėtų apimti tik tiek, kiek leidžiama pagal Konvencijos A priede numatytą specifinę išimtį, t. y. naudoti HBCDD tik statybai skirtame polistireniniame putplastyje ir ekstruziniame polistirene ir tik tuo tikslu jį gaminti. Atsižvelgiant į tai, kad su HBCDD naudojimu ekstruziniam polistirenui gaminti susijusių autorizacijos paraiškų pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 Sąjungoje negauta, tas naudojimo būdas nebeturėtų būti leidžiamas;

(9)

be to, Konvencijos A priedo pakeitimu (konkrečiau – naujos į tą priedą įterptos VII dalies nuostatomis) reikalaujama, kad rinkai tiekiamas polistireninis putplastis ir ekstruzinis polistirenas, kuriuose yra HBCDD, būtų visą jų gyvavimo ciklą lengvai identifikuojami naudojant ženklinimą ar kitas priemones. Tas reikalavimas turėtų būti įgyvendintas Sąjungoje;

(10)

siekiant sustiprinti praktinį Reglamento (EB) Nr. 850/2004 3 straipsnyje nustatyto draudimo taikymą ir nuoseklų vykdymo užtikrinimą Sąjungoje, reikėtų nustatyti HBCDD kaip netyčia susidarančio mažo teršalų kiekio cheminėse medžiagose, preparatuose ir gaminiuose ribinę vertę. Siekiant atsižvelgti į technikos raidą, per trejus metus nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos šią ribinę vertę Komisija turėtų peržiūrėti siekdama ją sumažinti;

(11)

Reglamento (EB) Nr. 850/2004 I priedas turėtų būti iš dalies pakeistas, kad, laikantis Konvencijos 4 straipsnio 4 dalies, būtų nustatyta, jog HBCDD taikoma speciali išimtis baigia galioti 2019 m. lapkričio 26 d., t. y. praėjus penkeriems metams po HBCDD įtraukimo į Konvenciją dienos, nebent Sąjunga Konvencijos sekretoriatui praneštų ankstesnę galiojimo pabaigos datą, kuri būtų nurodyta specifinių išimčių registre;

(12)

siekiant suteikti pereinamąjį laikotarpį, per kurį būtų galima prisitaikyti prie šio reglamento taisyklių, Reglamento (EB) Nr. 850/2004 3 straipsnyje nustatytas draudimas polistireninio putplasčio arba ekstruzinio polistireno gaminiams, kuriuose yra HBCDD ir kurie pagaminti prieš įsigaliojant šiam reglamentui arba jo įsigaliojimo dieną, neturėtų būti taikomas tris mėnesius nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos;

(13)

būtina paaiškinti, kad šio reglamento įsigaliojimo dieną jau naudojamiems gaminiams, kuriuose yra HBCDD, nei Reglamento (EB) Nr. 850/2004 3 straipsnyje nustatytas medžiagų gamybos, tiekimo rinkai ir naudojimo draudimas, nei 9 konstatuojamojoje dalyje numatytas identifikavimo reikalavimas neturėtų būti taikomi;

(14)

jei pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 VII antraštinę dalį suteikta autorizacija naudoti HBCDD polistireninio putplasčio gaminiuose, tos autorizacijos galiojimo laikotarpiu taip pat turėtų būti leidžiama importuoti ir naudoti polistireninio putplasčio gaminius, kuriuose yra HBCDD;

(15)

pagal Tarybos direktyvos 67/548/EEB (5) 29 straipsnį įsteigtas komitetas nuomonės dėl šiame reglamente numatytų priemonių nepateikė, todėl Komisija pasiūlymą dėl šių priemonių pateikė Tarybai ir perdavė jį Europos Parlamentui. Taryba per Tarybos sprendimo 1999/468/EB (6) 5a straipsnyje numatytą dviejų mėnesių laikotarpį nesiėmė veiksmų, todėl Komisija nedelsdama pateikė pasiūlymą Europos Parlamentui. Kadangi Europos Parlamentas nepateikė prieštaravimų dėl pasiūlymo per keturis mėnesius nuo tos dienos, kai jis pirmą kartą buvo perduotas Parlamentui, Komisija turėtų priimti pasiūlymą,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 850/2004 I priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2016 m. kovo 1 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 158, 2004 4 30, p. 7.

(2)  2004 m. spalio 14 d. Tarybos sprendimas 2006/507/EB dėl Stokholmo konvencijos dėl patvariųjų organinių teršalų sudarymo Europos bendrijos vardu (OL L 209, 2006 7 31, p. 1).

(3)  2004 m. vasario 19 d. Tarybos sprendimas 2004/259/EB dėl 1979 m. Tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos protokolo dėl patvarių organinių teršalų sudarymo Europos bendrijos vardu (OL L 81, 2004 3 19, p. 35).

(4)  2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (OL L 396, 2006 12 30, p. 1).

(5)  1967 m. birželio 27 d. Tarybos direktyva 67/548/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių pavojingų medžiagų klasifikavimą, pakavimą ir ženklinimą etiketėmis, suderinimo (OL 196, 1967 8 16, p. 1).

(6)  1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas 1999/468/EB, nustatantis Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (OL L 184, 1999 7 17, p. 23).


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 850/2004 I priedo A dalis papildoma šiuo įrašu:

Cheminė medžiaga

CAS Nr.

EB Nr.

Speciali išimtis dėl tarpinio naudojimo ar kita specifikacija

„Heksabromciklododekanas

Heksabromciklododekanas – tai heksabromciklododekanas, 1,2,5,6,9,10-heksabromciklododekanas ir pagrindiniai jo diasteroizomerai: alfa heksabromciklododekanas, beta heksabromciklododekanas ir gama heksabromciklododekanas

25637-99-4,

3194-55-6,

134237-50-6,

134237-51-7,

134237-52-8

247-148-4,

221-695-9

1.

Pagal šį įrašą 4 straipsnio 1 dalies b punkto nuostata, kurią Komisija peržiūri iki 2019 m. kovo 22 d., taikoma heksabromciklododekanui, esančiam cheminėse medžiagose, preparatuose, gaminiuose, arba kaip gaminių dalių, apdorotų antipirenu, sudedamajai daliai, kai jo koncentracija neviršija 100 mg/kg (0,01 % masės).

2.

Heksabromciklododekaną naudoti (atskirai arba preparatuose) gaminant polistireninio putplasčio gaminius ir gaminti bei tiekti rinkai tokioms reikmėms skirtą heksabromciklododekaną leidžiama su sąlyga, kad toks naudojimas yra autorizuotas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (1) VII antraštinę dalį arba dėl jo iki 2014 m. vasario 21 d. pateikta autorizacijos paraiška, bet dėl tos paraiškos dar nepriimtas sprendimas.

Pagal šią dalį tiekti rinkai ir naudoti heksabromciklododekaną atskirai arba preparatuose leidžiama tik iki 2019 m. lapkričio 26 d. arba iki ankstesnės datos – sprendime dėl autorizacijos nurodytos peržiūros pabaigos datos arba iki tos autorizacijos panaikinimo pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 VII antraštinę dalį datos.

Tiekti rinkai ir naudoti statybai skirtus polistireninio putplasčio gaminius, kurių viena iš sudedamųjų dalių yra heksabromciklododekanas ir kurie gaminami pagal šioje dalyje numatytą išimtį, leidžiama iki 6 mėnesių po tos išimties galiojimo pabaigos. Iki tos datos jau naudojami gaminiai gali būti toliau naudojami.

3.

Nepažeidžiant 2 dalyje numatytos išimties, tiekti rinkai ir naudoti statybai skirtus polistireninio putplasčio ir ekstruzinio polistireno gaminius, kurių viena iš sudedamųjų dalių yra heksabromciklododekanas ir kurie pagaminti iki 2016 m. kovo 22 d. arba 2016 m. birželio 22 d., leidžiama iki 2016 m. birželio 22 d. 6 dalis taikoma taip, tarsi tie gaminiai būtų pagaminti pagal 2 dalyje numatytą išimtį.

4.

Gaminiai, kurių viena iš sudedamųjų dalių yra heksabromciklododekanas ir kurie jau buvo naudojami iki 2016 m. kovo 22 d. arba 2016 m. kovo 22 d., gali būti toliau naudojami ir tiekiami rinkai, ir 6 dalis netaikoma. Tokiems gaminiams taikomos 4 straipsnio 2 dalies trečia ir ketvirta pastraipos.

5.

Tiekti rinkai ir naudoti statybai skirtus importuotus polistireninio putplasčio gaminius, kurių viena iš sudedamųjų dalių yra heksabromciklododekanas, leidžiama iki 2 dalyje numatytos išimties galiojimo pabaigos, o 6 dalis taikoma taip, tarsi tie gaminiai būtų pagaminti pagal 2 dalyje numatytą išimtį. Iki tos datos jau naudojami gaminiai gali būti toliau naudojami.

6.

Nedarant poveikio kitų Sąjungos nuostatų dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, pakavimo ir ženklinimo taikymui, polistireninį putplastį, kuriame heksabromciklododekanas naudojamas pagal 2 dalyje numatytą išimtį, per visą jo gyvavimo ciklą turi būti įmanoma identifikuoti naudojant ženklinimą ar kitas priemones.


(1)  2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (OL L 396, 2006 12 30, p. 1).“


Top