Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D2395

2015 m. gruodžio 10 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/2395, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimas 2010/99/ES leisti Lietuvos Respublikai toliau taikyti priemonę, kuria nukrypstama nuo Direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 193 straipsnio

OJ L 332, 18.12.2015, p. 140–141 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/2395/oj

18.12.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 332/140


TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2015/2395

2015 m. gruodžio 10 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimas 2010/99/ES leisti Lietuvos Respublikai toliau taikyti priemonę, kuria nukrypstama nuo Direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 193 straipsnio

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 291 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvą 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (1), ypač į jos 395 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

laišku, kurį Komisija užregistravo 2015 m. balandžio 1 d., Lietuvos Respublika paprašė leisti toliau taikyti priemonę, kuria nukrypstama nuo Direktyvos 2006/112/EB 193 straipsnio, kuriuo nustatomas asmuo, kuriam tenka prievolė mokesčių institucijoms sumokėti pridėtinės vertės mokestį (toliau – PVM);

(2)

remdamasi Direktyvos 2006/112/EB 395 straipsnio 2 dalimi, 2015 m. gegužės 18 d. laišku Komisija pranešė kitoms valstybėms narėms apie Lietuvos prašymą. 2015 m. gegužės 20 d. laišku Komisija pranešė Lietuvai, kad turi visą prašymui įvertinti būtiną informaciją;

(3)

Tarybos sprendimu 2006/388/EB (2) Lietuvai leista, inter alia, nustatyti, kad prievolė sumokėti PVM, mokėtiną už apmokestinamųjų asmenų, kurių atžvilgiu pradėta teisminė bankroto arba restruktūrizavimo procedūra, prekių tiekimo ir paslaugų teikimo sandorius, taip pat už medienos tiekimo sandorius, tenka tų prekių ar paslaugų gavėjui;

(4)

nukrypti leidžiančios priemonės taikymo laikotarpis buvo pratęstas du kartus –Tarybos įgyvendinimo sprendimais 2010/99/ES (3) ir 2012/704/ES (4);

(5)

iš Lietuvos mokesčių institucijų atliktų tyrimų ir mechanizmo taikymo analizės rezultatų paaiškėjo, kad nukrypti leidžianti priemonė yra veiksminga;

(6)

Komisija supranta, kad nukrypti leidžiančios priemonės taikymą pateisinusi teisinė ir faktinė padėtis tebėra nepakitusi. Todėl reikėtų ribotą laiką leisti Lietuvai toliau taikyti priemonę;

(7)

kai Lietuva mano, kad reikia toliau taikyti nukrypti leidžiančią priemonę po 2018 m., ji ne vėliau kaip 2018 m. kovo 31 d. turėtų Komisijai pateikti vertinimo ataskaitą ir prašymą dėl tolesnio taikymo, kad Komisija turėtų pakankamai laiko išnagrinėti prašymą;

(8)

nukrypti leidžianti priemonė neturės neigiamo poveikio Sąjungos nuosaviems ištekliams, kuriuos sudaro surenkamas PVM;

(9)

todėl Įgyvendinimo sprendimas 2010/99/ES turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo sprendimo 2010/99/ES 2 straipsnio antra pastraipa pakeičiama taip:

„Jis taikomas iki 2018 m. gruodžio 31 d.

Bet koks prašymas leisti toliau taikyti šiame sprendime numatytą priemonę pateikiamas Komisijai ne vėliau kaip 2018 m. kovo 31 d. kartu su ataskaita dėl tos priemonės taikymo.“

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Lietuvos Respublikai.

Priimta Briuselyje 2015 m. gruodžio 10 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

F. BAUSCH


(1)  OL L 347, 2006 12 11, p. 1.

(2)  2006 m. gegužės 15 d. Tarybos sprendimas 2006/388/EB, leidžiantis Lietuvos Respublikai taikyti priemonę, nukrypstančią nuo Šeštosios direktyvos 77/388/EEB dėl valstybių narių apyvartos mokesčių įstatymų derinimo 21 straipsnio (OL L 150, 2006 6 3, p. 13).

(3)  2010 m. vasario 16 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas 2010/99/ES leisti Lietuvos Respublikai toliau taikyti priemonę, kuria nukrypstama nuo Direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 193 straipsnio (OL L 45, 2010 2 20, p. 10).

(4)  2012 m. lapkričio 13 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas 2012/704/ES, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimas 2010/99/ES leisti Lietuvos Respublikai toliau taikyti priemonę, kuria nukrypstama nuo Direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 193 straipsnio (OL L 319, 2012 11 16, p. 7).


Top