Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D2394

2015 m. gruodžio 8 d. Tarybos sprendimas (ES) 2015/2394 dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi laikytis valstybės narės, dėl sprendimų dėl Eurokontrolės funkcijų ir uždavinių ir centralizuotų paslaugų, kuriuos turi priimti Eurokontrolės nuolatinė komisija

OJ L 332, 18.12.2015, p. 136–139 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/2394/oj

18.12.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 332/136


TARYBOS SPRENDIMAS (ES) 2015/2394

2015 m. gruodžio 8 d.

dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi laikytis valstybės narės, dėl sprendimų dėl Eurokontrolės funkcijų ir uždavinių ir centralizuotų paslaugų, kuriuos turi priimti Eurokontrolės nuolatinė komisija

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 100 straipsnio 2 dalį ir 218 straipsnio 9 dalį,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2013 m. gruodžio 4 d. Sprendimu Nr. 123 Eurokontrolės nuolatinė komisija (toliau – Nuolatinė komisija) sudarė tyrimo grupę, kuriai pavedė ištirti, kokiu būdu gali reikėti iš dalies keisti 1960 m. gruodžio 13 d. Eurokontrolės tarptautinę konvenciją dėl bendradarbiavimo oro navigacijos saugos srityje (toliau – Eurokontrolės konvencija), siekiant atspindėti besikeičiantį Europos oro eismo valdymą;

(2)

2015 m. spalio 19 d. tyrimo grupė pavedė Eurokontrolės agentūrai parengti Nuolatinės komisijos akto projektą, kuriame būtų nustatytos Eurokontrolės būsimos funkcijos ir uždaviniai;

(3)

klausimas dėl Nuolatinės komisijos sprendimo dėl Eurokontrolės funkcijų ir uždavinių projekto bus įtrauktas į 2015 m. gruodžio 8 ir 9 d. Nuolatinės komisijos posėdžio darbotvarkę;

(4)

jį priėmus, tas sprendimas turės teisinį poveikį. Pagal Eurokontrolės konvencijoje su pakeitimais, padarytais 1981 m. vasario 12 d. Briuselyje pasirašytu protokolu (toliau – iš dalies pakeista konvencija), nustatytą taikytiną institucinę struktūrą Nuolatinė komisija atsako už Eurokontrolės bendrosios politikos formavimą. Nustačius funkcijas ir uždavinius bus reglamentuoti Eurokontrolės veiksmai ateityje ir bus būtinai apibrėžta, kas, Eurokontrolės manymu, yra teisėta veikla. Jis bus privalomas visoms Eurokontrolės narėms, įskaitant Sąjungos valstybes nares;

(5)

atsižvelgiant į tai, kad Sąjungos teisės aktai taikomi svarbiose srityse, kuriose veikia Eurokontrolė, nustatytos Eurokontrolės funkcijos ir uždaviniai gali daryti poveikį Sąjungos teisės taikymui ir visų pirma Sąjungos kompetencijos vientisumui. Kai kuriais atvejais Eurokontrolės funkcija ir veikla priklauso nuo sprendimų, kurie priimami Sąjungos lygmeniu;

(6)

todėl svarbu užtikrinti, kad nustatytos Eurokontrolės funkcijos ir uždaviniai būtų suderinami su Sąjungos teise, visų pirma Sąjungos kompetencija, ir kad jais nebūtų daromas poveikis būsimiems Sąjungos veiksmams;

(7)

2015 m. gruodžio 8 ir 9 d. posėdyje Nuolatinė komisija taip pat gali priimti sprendimą dėl centralizuotų paslaugų. Šiuo metu Sąjunga neturi pakankamai informacijos, kad galėtų įvertinti tokio sprendimo, kurio galimas poveikis Eurokontrolės vykdomai veiklai ateityje gali būti žalingas Sąjungos veiksmams šioje srityje, turinį, visų pirma kiek tai susiję su Bendro Europos dangaus oro eismo valdymo tyrimais (SESAR). Todėl sprendimas šiuo klausimu turėtų būti atidėtas;

(8)

todėl turėtų būti nustatyta pozicija, kurios Sąjungos vardu turi būti laikomasi Nuolatinėje komisijoje,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Pozicija, kurios Europos Sąjungos vardu valstybės narės turi laikytis Eurokontrolės nuolatinėje komisijoje, dėl Eurokontrolės funkcijų ir uždavinių ir centralizuotų paslaugų, nustatyta priede.

Valstybės narės veikia bendrai vadovaudamosi Sąjungos interesais.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2015 m. gruodžio 8 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

P. GRAMEGNA


PRIEDAS

I.   Eurokontrolės funkcijos ir uždaviniai

Sąjunga prašo, kad siūlomu tekstu dėl Eurokontrolės paslaugų, funkcijų ir uždavinių nebūtų jokiu būdu daroma įtakos Sąjungos kompetencijai ir kad juo nebūtų daromas poveikis būsimiems Sąjungos veiksmams. Tais atvejais, kai šiuo metu pagal Sąjungos teisinę sistemą konkrečius uždavinius laikinai vykdo Eurokontrolė, jie neturi būti pateikti kaip uždaviniai, kurie vykdomi neatsižvelgiant į Sąjungos sprendimus.

Sąjunga prašo padaryti toliau nurodytus 2015 m. lapkričio 16 d. Eurokontrolės veiksmų dokumento CN-SG-6-2015 dėl organizacijos funkcijų ir uždavinių priede nustatyto Eurokontrolės funkcijų ir uždavinių sąrašo pakeitimus:

1.

2 straipsnio 1 dalis (Veiklos sritys ir paslaugos):

a)

oro eismo centrinis srautų valdymas;

b)

oro eismo valdymo tinklo funkcijų vykdymas, jei pavesta Europos Sąjungos vardu;

c)

oro eismo valdymo funkcijų vykdymas uždavinių įgyvendinimas ICAO vardu EUR/NAT regione;

d)

oro navigacijos mokesčių nustatymas, apskaičiavimas ir rinkimas;

e)

oro eismo paslaugų teikimas Mastrichto viršutinės zonos valdymo centrui (MUAC), atsižvelgiant į valstybių narių ir Eurokontrolės Agentūros diskusijų rezultatus;

f)

pagrindinės funkcijos ir paslaugos, pavyzdžiui, Europos AIS duomenų bazės (EAD), ARTAS/CAMOS ir kitos pagrindinės paslaugos, kurias teikti jai gali pavesti Nuolatinė komisija, susitarusi glaudžiai bendradarbiaudama su Sąjunga.

2.

2 straipsnio 2 dalis (Funkcijos):

a)

Kalbant apie „paramą“, pakeitimai yra tokie:

i)

parama jos narėmis esančioms valstybėms, nacionalinėms saugumo institucijoms, oro navigacijos paslaugų teikėjams ir kitiems atitinkamiems suinteresuotiesiems subjektams;

ii)

parama ES įstaigoms, įskaitant ekspertinių žinių teikimą, siekiant remti kontrolės veiksmus pagal 2012 m. spalio 29 d. ES ir Eurokontrolės aukšto lygio susitarimą šių įstaigų prašymu;

iii)

palankesnių sąlygų valstybių, kurios nėra ECAC narės, Europos lygmens interesams oro eismo valdymo srityje sudarymas ir tų interesų skatinimas, glaudžiai bendradarbiaujant su jos narėmis esančiomis valstybėmis, jų oro navigacijos paslaugų teikėjais ir pramonės atstovais bei ES, išskyrus sritis, kuriose taikomos ES taisyklės, ir paisant ES kompetencijos;

iv)

indėlis į SESAR (moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra, oro eismo valdymo pagrindinio plano valdymas ir įgyvendinimas), grindžiamas jos ekspertinėmis žiniomis oro eismo valdymo srityje, visą Europą apimančia taikymo sritimi, civiliniu ir kariniu aspektais ir centrinio srautų tinklo tinklo valdymu funkcija pagal atitinkamus ES teisės aktus;

v)

aprūpinimas tyrimų ir susijusia modeliavimo infrastruktūra, pavyzdžiui, SESAR atveju – SESAR veiklą papildant tyrimų veikla ir numatant su oro erdve susijusius pakeitimus, pagal atitinkamus ES teisės aktus, jei taikytina;

vi)

narėmis esančių valstybių organizacijų darbuotojų mokymas ir švietimas.

b)

Kalbant apie „bendradarbiavimo mechanizmus“, pakeitimai yra tokie:

i)

palankesnių sąlygų atlikti civilinį ir karinį oro eismo valdymo ir (arba) oro navigacijos paslaugų pokyčių koordinavimą sudarymas ir jo skatinimas;

ii)

parama narėmis esančioms valstybėms, dalyvaujančioms ICAO veikloje, paisant ES kompetencijos;

iii)

bendradarbiavimas su kitais pasaulio regionais pagal susitarimą su narėmis esančiomis valstybėmis, užtikrinant veiksmų koordinavimą su ES;

iv)

tarptautinis bendradarbiavimas ir (arba) veiksmų koordinavimas (ICAO, FAA, NATO ir kt.) jos narėmis esančių valstybių, kurios nėra ES valstybės narės, vardu, paisant ES kompetencijos;

v)

ES valstybėmis narėmis nesančių valstybių, kurios nėra ES valstybės narės ir nėra sudariusios susitarimų su Sąjunga, prašymu – jų konsultavimas oro eismo valdymo saugos ir veikimo klausimais, pasitelkiant laikantis ICAO taisyklių, derinant veiksmus su ES ir paisant jos kompetencijos, ES ir EASA taisyklių šioje srityje, siekiant didinti suderinamumą, saugą, veiksmingą veikimą ir masto ekonomiją.

c)

Kalbant apie „visos Europos oro eismo valdymo duomenis ir informaciją“, pakeitimai yra tokie:

i)

valstybių, kurios nėra ES valstybės narės, ir, jei ES jai pavedė šį uždavinį – ES valstybių narių duomenų, kurie galėtų apimti duomenis apie veikimą, saugą ir t. t., rinkimas ir analizė (siekiant „nuolat atnaujinti“ sistemas ir duomenis, kuriais remiamasi atliekant kontrolės veiksmus);

ii)

surinktų valstybių, kurios nėra ES valstybės narės, ir, jei ES jai pavedė šį uždavinį – ES valstybių narių, duomenų ataskaitų (informacijos) (pavyzdžiui, oro eismo valdymo ekonominio efektyvumo ataskaitų (ACE), veiklos vertinimo ataskaitų (PRR)) analizė ir teikimas;

iii)

Europos bendro dangaus įgyvendinimo priemonių ir regioninio bendro dangaus įgyvendinimo priemonių (ESSIP/LSSIP) proceso valdymas, jei pavesta Europos Sąjungos;

iv)

, įskaitant ICAO skirtų ataskaitų dėl pasaulinio oro navigacijos plano (GANP) ir aviacijos sistemos blokų atnaujinimų (ASBU) teikimą teikimas ir koordinavimo su ES ataskaitų teikimo mechanizmais užtikrinimą, susitarus su Europos Sąjunga;

v)

eismo duomenų rinkimas ir STATFOR prognozių teikimas.

II.   Centralizuotos paslaugos

Sąjunga laikosi pozicijos, kad šiame etape sprendimas dėl centralizuotų paslaugų turėtų būti atidėtas.

Šiuo metu Sąjunga neturi pakankamai informacijos, kad galėtų įvertinti sprendimo dėl centralizuotų paslaugų turinį. Tokio sprendimo galimas poveikis Eurokontrolės vykdomai veiklai ateityje gali būti žalingas Sąjungos veiksmams šioje srityje, visų pirma kiek tai susiję su Bendro Europos dangaus oro eismo valdymo tyrimais (SESAR).


Top