EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D2020

2015 m. spalio 26 d. Tarybos sprendimas (ES) 2015/2020, kuriuo Tarybos Generaliniam sekretoriui deleguojami įgaliojimai išduoti laissez-passer Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos nariams, pareigūnams ir kitiems tarnautojams, taip pat Reglamento (ES) Nr. 1417/2013 II priede nurodytiems specialiems pareiškėjams, ir kuriuo panaikinamas Sprendimas 2005/682/EB, Euratomas

OJ L 295, 12.11.2015, p. 42–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/2020/oj

12.11.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 295/42


TARYBOS SPRENDIMAS (ES) 2015/2020

2015 m. spalio 26 d.

kuriuo Tarybos Generaliniam sekretoriui deleguojami įgaliojimai išduoti laissez-passer Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos nariams, pareigūnams ir kitiems tarnautojams, taip pat Reglamento (ES) Nr. 1417/2013 II priede nurodytiems specialiems pareiškėjams, ir kuriuo panaikinamas Sprendimas 2005/682/EB, Euratomas

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 240 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą,

atsižvelgdama į Protokolą Nr. 7 dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų, pridėtą prie Europos Sąjungos sutarties, Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo ir Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties, ypač į jo 6 straipsnio pirmą dalį,

kadangi:

(1)

pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 235 straipsnio 4 dalį ir 240 straipsnio 2 dalies pirmą pastraipą Tarybos Generalinis sekretoriatas turi padėti tiek Europos Vadovų Tarybai, tiek Europos Sąjungos Tarybai;

(2)

pagal Protokolo Nr. 7 6 straipsnio pirmą dalį laissez-passer savo institucijų nariams ir savo institucijų pareigūnams bei kitiems tarnautojams išduoda Europos Vadovų Tarybos pirmininkas ir Tarybos pirmininkas, laikydamiesi sąlygų, nustatytų Tarybos reglamente (EEB, Euratomas, EAPB) Nr. 259/68 (1) išdėstytuose Pareigūnų tarnybos nuostatuose ir kitų Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygose;

(3)

Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1417/2013 (2) nustatoma Sąjungos institucijų nariams, pareigūnams ir kitiems Sąjungos tarnautojams, taip pat to reglamento II priede nurodytiems specialiems pareiškėjams išduodamo laissez-passer forma, taikymo sritis ir išdavimo sąlygos;

(4)

pagal Reglamento (ES) Nr. 1417/2013 1 straipsnio 1 dalį laissez-passer specialiems pareiškėjams gali būti išduodami pagal to reglamento II priedą išimties tvarka ir esant deramam pagrindimui tik Sąjungos interesais;

(5)

Europos Vadovų Tarybos pirmininkas ir Tarybos pirmininkas turėtų deleguoti savo atitinkamus įgaliojimus Tarybos Generaliniam sekretoriui;

(6)

Tarybos sprendimas 2005/682/EB, Euratomas (3) turėtų būti panaikintas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Pagal Protokolo Nr. 7 6 straipsnio pirmą dalį Europos Vadovų Tarybos pirmininkui ir Tarybos pirmininkui suteiktais įgaliojimais išduoti laissez-passer savo institucijų nariams, Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos pareigūnams bei kitiems tarnautojams, taip pat Reglamento (ES) Nr. 1417/2013 II priede nurodytiems specialiems pareiškėjams naudojasi Tarybos Generalinis sekretorius.

Generaliniam sekretoriui leidžiama tuos įgaliojimus deleguoti administracijos generaliniam direktoriui.

2 straipsnis

Sprendimas 2005/682/EB, Euratomas panaikinamas.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Priimta Liuksemburge 2015 m. spalio 26 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

C. DIESCHBOURG


(1)  1968 m. vasario 29 d. Tarybos reglamentas (EEB, Euratomas, EAPB) Nr. 259/68, nustatantis Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatus ir kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygas bei Komisijos pareigūnams laikinai taikomas specialias priemones (OL L 56, 1968 3 4, p. 1).

(2)  2013 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1417/2013, kuriuo nustatoma Europos Sąjungos išduodamo laissez-passer forma (OL L 353, 2013 12 28, p. 26).

(3)  2005 m. rugsėjo 20 d. Tarybos sprendimas 2005/682/EB, Euratomas, įgaliojantis Generalinio Sekretoriaus pavaduotoją išduoti laissez-passer Tarybos Generalinio Sekretoriato pareigūnams (OL L 258, 2005 10 4, p. 4).


Top