EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R2018

2015 m. lapkričio 11 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2018, kuriuo atšaukiamas dviejų eksportuojančių gamintojų įsipareigojimo priėmimas Įgyvendinimo sprendimu 2013/707/ES, kuriuo patvirtinamas pasiūlyto įsipareigojimo, susijusio su antidempingo ir antisubsidijų tyrimais dėl importuojamų Kinijos Liaudies Respublikos kilmės arba iš Kinijos Liaudies Respublikos siunčiamų fotovoltinių modulių iš kristalinio silicio ir jų pagrindinių sudėtinių dalių (t. y. elementų), priėmimas galutinių priemonių taikymo laikotarpiui

OJ L 295, 12.11.2015, p. 23–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2018/oj

12.11.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 295/23


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2015/2018

2015 m. lapkričio 11 d.

kuriuo atšaukiamas dviejų eksportuojančių gamintojų įsipareigojimo priėmimas Įgyvendinimo sprendimu 2013/707/ES, kuriuo patvirtinamas pasiūlyto įsipareigojimo, susijusio su antidempingo ir antisubsidijų tyrimais dėl importuojamų Kinijos Liaudies Respublikos kilmės arba iš Kinijos Liaudies Respublikos siunčiamų fotovoltinių modulių iš kristalinio silicio ir jų pagrindinių sudėtinių dalių (t. y. elementų), priėmimas galutinių priemonių taikymo laikotarpiui

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – Sutartis),

atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1225/2009 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių (1) (toliau – pagrindinis antidempingo reglamentas), ypač į jo 8 straipsnį,

atsižvelgdama į 2009 m. birželio 11 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 597/2009 dėl apsaugos nuo subsidijuoto importo iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių (2) (toliau – pagrindinis antisubsidijų reglamentas), ypač į jo 13 straipsnį,

informuodama valstybes nares,

kadangi:

A.   ĮSIPAREIGOJIMAS IR KITOS GALIOJANČIOS PRIEMONĖS

(1)

Reglamentu (ES) Nr. 513/2013 (3) Europos Komisija (toliau – Komisija) nustatė laikinąjį antidempingo muitą į Europos Sąjungą (toliau – Sąjunga) importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės arba iš Kinijos Liaudies Respublikos (toliau – KLR) siunčiamiems fotovoltiniams moduliams iš kristalinio silicio (toliau – moduliai) ir jų pagrindinėms sudėtinėms dalims (t. y. elementams ir plokštelėms).

(2)

Grupė eksportuojančių gamintojų įgaliojo Kinijos įrenginių ir elektronikos gaminių importo ir eksporto prekybos rūmus (toliau – CCCME) Komisijai jų vardu pateikti įsipareigojimą dėl kainos, ir tai buvo padaryta. Iš šio įsipareigojimo dėl kainos sąlygų akivaizdu, kad jį sudaro visų eksportuojančių gamintojų individualių įsipareigojimų dėl kainos rinkinys, kurį administravimo praktiškumo sumetimais koordinuoja CCCME.

(3)

Komisija šį įsipareigojimą dėl kainos, susijusį su laikinuoju antidempingo muitu, priėmė Sprendimu 2013/423/ES (4). Reglamentu (ES) Nr. 748/2013 (5) Komisija iš dalies pakeitė Reglamentą (ES) Nr. 513/2013 ir nustatė šiam įsipareigojimui, susijusiam su laikinuoju antidempingo muitu, priimti būtinus techninius pakeitimus.

(4)

Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 1238/2013 (6) Taryba į Sąjungą importuojamiems KLR kilmės arba iš KLR siunčiamiems moduliams ir elementams (toliau – nagrinėjamieji produktai) nustatė galutinį antidempingo muitą. Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 1239/2013 (7) Taryba taip pat nustatė galutinį kompensacinį muitą į Sąjungą importuojamam nagrinėjamajam produktui.

(5)

Gavusi pranešimą apie iš dalies pakeistą eksportuojančių gamintojų grupės (toliau – eksportuojantys gamintojai) kartu su CCCME pasiūlytą įsipareigojimą, Įgyvendinimo sprendimu 2013/707/ES (8) Komisija patvirtino iš dalies pakeisto įsipareigojimo (toliau – įsipareigojimas) priėmimą galutinių priemonių taikymo laikotarpiui. Šio sprendimo priede išvardyti eksportuojantys gamintojai, kurių įsipareigojimas buvo priimtas, tarp jų:

a)

„Chint Solar (Zhejiang) Co. Ltd“ ir su ja susijusios bendrovės Europos Sąjungoje, kurioms bendrai taikomas TARIC papildomas kodas B810 („Chint Solar“), ir

b)

„Hangzhou Zhejiang University Sunny Energy Science and Technology Co. Ltd“ ir „Zhejiang Jinbest Energy Science and Technology Co. Ltd“, kurioms bendrai taikomas TARIC papildomas kodas B825 („Sunny Energy“).

(6)

Įgyvendinimo sprendimu 2014/657/ES (9) Komisija priėmė eksportuojančių gamintojų grupės ir CCCME pasiūlymą dėl paaiškinimų, susijusių su įsipareigojimo vykdymu į įsipareigojimą įtraukto nagrinėjamojo produkto atžvilgiu, t. y. KLR kilmės arba iš jos siunčiamų modulių ir elementų, kuriems šiuo metu taikomi KN kodai ex 8541 40 90 (TARIC kodai 8541409021, 8541409029, 8541409031 ir 8541409039), gaminamų eksportuojančių gamintojų (toliau – į įsipareigojimą įtrauktas produktas). 4 konstatuojamojoje dalyje nurodyti antidempingo ir kompensaciniai muitai kartu su įsipareigojimu bendrai vadinami „priemonėmis“.

(7)

Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2015/866 (10) Komisija atšaukė trijų eksportuojančių gamintojų įsipareigojimo priėmimą.

(8)

Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2015/1403 (11) Komisija atšaukė dar kito eksportuojančio gamintojo įsipareigojimo priėmimą.

B.   PAŽEISTOS ĮSIPAREIGOJIMO SĄLYGOS

(9)

Visos bendrovės, kurių įsipareigojimas buvo priimtas, įsipareigojo parduoti tik šios bendrovės pagamintą į įsipareigojimą įtrauktą produktą. Parduoti kitos bendrovės pagamintus produktus draudžiama.

(10)

Eksportuojantys gamintojai, be kita ko, sutiko neparduoti į įsipareigojimą įtraukto produkto pirmajam nepriklausomam pirkėjui Sąjungoje žemesne nei tam tikra minimali importo kaina (toliau – MIK), kai metinis importo į Sąjungą kiekis atitinka įsipareigojime nustatytą atitinkamą kiekį.

(11)

Įsipareigojime taip pat pateikiamas nebaigtinis įsipareigojimo pažeidimų sąrašas. Į šį sąrašą visų pirma patenka kompensacinių susitarimų sudarymas su pirkėjais, klaidinančių nagrinėjamojo produkto kilmės arba eksportuotojo tapatybės deklaracijų pateikimas. Dalyvavimas prekybos sistemoje, dėl kurios kyla priemonių vengimo rizika, taip pat laikoma pažeidimu. Sąraše taip pat nurodoma, kad komercinės sąskaitos faktūros išrašymas, kaip nurodyta įsipareigojime, kurios pagrindinis finansinis sandoris neatitinka nominaliosios vertės, laikomas pažeidimu.

(12)

Be to, eksportuojantys gamintojai įsipareigojo neparduoti jokių kitų savo gaminamų arba parduodamų produktų, išskyrus į įsipareigojimą įtrauktą produktą, tiems patiems pirkėjams, kuriems jie parduoda į įsipareigojimą įtrauktą produktą, jei būtų viršyta nustatyta nedidelė visos prekybos šiuo produktu procentinė dalis (toliau – lygiagretaus pardavimo riba).

(13)

Pagal įsipareigojimo sąlygas eksportuojantys gamintojai taip pat privalo kas ketvirtį ir laikantis konkrečių terminų teikti Komisijai išsamią informaciją apie visą pardavimą eksportui į Sąjungą ir perpardavimą joje (toliau – ketvirtinės ataskaitos). Tai reiškia, kad šiose ketvirtinėse ataskaitose pateikti duomenys turi būti išsamūs ir teisingi, ir kad sandoriai, apie kuriuos pranešama, visiškai atitinka įsipareigojimo sąlygas. Taip pat reikia pranešti, jei tiems patiems pirkėjams parduodami į įsipareigojimą neįtraukti produktai.

(14)

Siekdami užtikrinti įsipareigojimo vykdymą, eksportuojantys gamintojai taip pat įsipareigojo leisti atlikti tikrinamuosius vizitus vietoje, kad būtų galima patikrinti ketvirtinėse ataskaitose Komisijai pateiktų duomenų tikslumą ir išsamumą, ir pateikti visą informaciją, kurią Komisija laiko reikalinga.

C.   ĮSIPAREIGOJIMO SĄLYGOS, LEIDŽIANČIOS KOMISIJAI ATŠAUKTI ĮSIPAREIGOJIMO PRIĖMIMĄ NESANT PAŽEIDIMO

(15)

Įsipareigojime nustatyta, kad Komisija gali bet kuriuo metu, kol įsipareigojimas taikomas, atšaukti jo priėmimą, jeigu paaiškėja, kad stebėsena ir vykdymo užtikrinimas yra neįmanomi.

D.   EKSPORTUOJANČIŲ GAMINTOJŲ STEBĖSENA

(16)

Vykdydama įsipareigojimo vykdymo stebėseną, Komisija patikrino dviejų 5 konstatuojamojoje dalyje nurodytų eksportuojančių gamintojų pateiktą įsipareigojimui reikšmingą informaciją. Komisija taip pat surengė tikrinamuosius vizitus šių eksportuojančių gamintojų patalpose. 17–27 konstatuojamosiose dalyse pateiktomis išvadomis nurodomos bendrovių „Chint Solar“ ir „Sunny Energy“ atveju nustatytos problemos, dėl kurių Komisija yra įpareigota atšaukti šių dviejų eksportuojančių gamintojų įsipareigojimo priėmimą.

E.   PAGRINDAS ATŠAUKTI ĮSIPAREIGOJIMO PRIĖMIMĄ

i)   „Chint Solar“

(17)

5 konstatuojamosios dalies a punkte nurodytos su „Chint Solar“ susijusios bendrovės Sąjungoje 2013 m. ir 2014 m. pardavė į įsipareigojimą įtrauktą produktą nepriklausomiems pirkėjams Sąjungoje. Apie šį pardavimą Komisijai nebuvo pranešta per įsipareigojime numatytą terminą. Neišsamus pranešimas buvo pateiktas tik tikrinamojo vizito pradžioje. Todėl Komisija padarė išvadą, kad „Chint Solar“ pažeidė pranešimo prievolę.

(18)

Be to, „Chint Solar“ Sąjungoje pardavė modulių, kuriuos pagamino įsipareigojime nedalyvaujanti susijusi bendrovė. Komisija išanalizavo šią praktiką ir padarė išvadą, kad „Chint Solar“ pažeidė prievolę parduoti tik tuos modulius, kuriuos buvo pagaminusi įsipareigojime dalyvaujanti bendrovė.

(19)

Be to, susijęs modulių gamintojas Sąjungoje šiuos produktus pardavė, be kita ko, arba vienam iš „Chint Solar“ pirkėjų, arba pirkėjams, susijusiems su „Chint Solar“ pirkėju. Didelė dalis modulių parduota už mažesnę nei MIK kainą. Komisija išnagrinėjo šį verslo modelį. Komisija padarė išvadą, kad parduodant „Chint Solar“ pirkėjui ar su „Chint Solar“ pirkėju susijusiam pirkėjui mažesnėmis nei MIK kainomis buvo padaryti kompensaciniai susitarimai ir kad „Chint Solar“ pažeidė prievolę pagal įsipareigojimą nesudaryti kompensacinių susitarimų.

(20)

Be to, „Chint Solar“ modulius iš dalies gamina pagal originalios įrangos gamintojo (OEM) susitarimus. Pagal sutartinį susitarimą su viena iš jos OEM pirkėjų grupių leidžiama parduoti šios grupės pirkėjams tiek į Sąjungos, tiek ne į Sąjungos šalis. „Chint Solar“ nepateikė visos informacijos, kurią Komisija laiko būtina įsipareigojimo stebėsenai. Dėl kitos jos OEM pirkėjų grupės tikrinimo metu nustatyta, kad bent vienu atveju moduliai buvo pristatyti tiek Sąjungos, tiek Sąjungai nepriklausantiems šios grupės nariams.

(21)

Šis verslo modelis kelia grėsmę, kad priemonių bus vengiama pasinaudojus kryžminiu MIK kompensavimu. Konkrečiai tai nutiktų, jei moduliai būtų parduodami OEM pirkėjų grupėms per „Chint Solar“ susijusią bendrovę, kuri nedalyvauja įsipareigojime.

(22)

Komisija priėjo išvadą, kad dėl nustatyto prekybos modelio bendrovės „Chint Solar“ įsipareigojimo stebėsena yra neįmanoma.

ii)   „Sunny Energy“

(23)

„Sunny Energy“ išrašė kelias komercines sąskaitas faktūras už saulės energijos modulius, kurių nominalioji vertė atitiko MIK. Tačiau išnagrinėjus atitinkamas sąskaitas faktūras, kurias „Sunny Energy“ pateikė Kinijos PVM inspekcijai, nustatyta, kad šie pardavimo sandoriai taip pat apėmė į įsipareigojimą neįtrauktus produktus, pvz., apgręžiklius ir kabelius, kurie įsipareigojime apibrėžti kaip „kiti produktai“, ir apie kuriuos Komisijai nebuvo pranešta. Be to, tokių „kitų produktų“ pardavimas tiems patiems pirkėjams viršijo pagal įsipareigojimą leidžiamą lygiagretaus pardavimo ribą. Tai yra pranešimo prievolės ir „kitų produktų“ pardavimo tiems patiems pirkėjams ribos pažeidimas.

(24)

Be to, per tikrinamąjį vizitą nustatyta, kad saulės energijos modulių pardavimo kaina sąskaitose faktūrose, kurias „Sunny Energy“ pateikė Kinijos PVM inspekcijai, buvo mažesnė nei kaina, nurodyta įsipareigojimo sąskaitose faktūrose. Komisija šią praktiką išanalizavo ir padarė išvadą, kad „Sunny Energy“ pažeidė įsipareigojimą, kai išrašė komercines sąskaitas faktūras, su kuriomis susiję finansiniai sandoriai neatitiko nominaliosios vertės.

(25)

„Sunny Energy“ palyginti ilgą laiką taip pat eksportavo „kitų produktų“ į muitinės sandėlį Sąjungoje. Šių produktų muitinis įforminimas atliekamas tada, kai pirkėjas šiuos produktus užsako. Šis pardavimas nepatenka į Komisijos stebėsenos sritį.

(26)

Komisija išnagrinėjo šio prekybos modelio poveikį ir padarė išvadą, kad dėl jo kyla didelė kryžminio MIK kompensavimo rizika, visų pirma jei į įsipareigojimą įtraukti ir į įsipareigojimą neįtraukti produktai iš muitinės sandėlio parduodami tiems patiems pirkėjams. Komisija priėjo išvadą, kad dėl nustatyto prekybos modelio „Sunny Energy“ įsipareigojimo stebėsena yra neįmanoma.

(27)

Taip pat vietoje patikrinus sandorių įrašus nustatyta, kad vienas pirkėjas sumokėjo ne visą sumą už atitinkamą pardavimo sandorį. Tolesnė analizė parodė, kad šis dalinis mokėjimas lėmė pardavimą už mažesnę nei MIK kainą. Pardavimas už mažesnę nei MIK kainą yra įsipareigojimo pažeidimas.

iii)   Išvados

(28)

Nustatyti bendrovių „Chint Solar“ ir „Sunny Energy“ įsipareigojimo pažeidimai ir konstatuotas jo neįvykdomumas pagrindžia įsipareigojimo priėmimo šių dviejų eksportuojančių gamintojų atžvilgiu atšaukimą vadovaujantis pagrindinio antidempingo reglamento 8 straipsnio 7 dalimi 9 dalimis, pagrindinio antisubsidijų reglamento 13 straipsnio 7 dalimi ir 9 dalimis ir įsipareigojimo sąlygomis.

F.   VISO ĮSIPAREIGOJIMO ĮVYKDOMUMO ĮVERTINIMAS

(29)

Įsipareigojimu nustatyta, kad dėl vieno eksportuojančio gamintojo padaryto pažeidimo įsipareigojimo priėmimas nėra automatiškai atšaukiamas visų eksportuojančių gamintojų atžvilgiu. Tokiu atveju Komisija įvertina konkretaus pažeidimo poveikį įsipareigojimo įvykdomumui visų eksportuojančių gamintojų ir CCCME atžvilgiu.

(30)

Komisija atitinkamai įvertino „Chint Solar“ ir „Sunny Energy“ pažeidimų poveikį įsipareigojimo įvykdomumui visų eksportuojančių gamintojų ir CCCME atžvilgiu.

(31)

Atsakomybė už pažeidimus tenka tik minėtiems eksportuojantiems gamintojams. Stebėsena neatskleidė jokių sisteminių pažeidimų, kuriuos būtų padarę didžioji dalis eksportuojančių gamintojų ar CCCME.

(32)

Todėl Komisija daro išvadą, kad bendram įsipareigojimo veikimui poveikis nedaromas ir kad nėra pagrindo atšaukti visų eksportuojančių gamintojų ir CCCME įsipareigojimo priėmimą.

G.   RAŠYTINIAI PAREIŠKIMAI IR KLAUSYMAI

(33)

Pagal antidempingo reglamento 8 straipsnio 9 dalį ir pagrindinio antisubsidijų reglamento 13 straipsnio 9 dalį suinteresuotosioms šalims buvo suteikta galimybė pateikti pastabas ir būti išklausytoms. Ir „Chint Solar“, ir „Sunny Energy“ pateikė pastabas ir buvo išklausytos. Taip pat pastabų pateikė kita suinteresuotoji šalis.

(34)

Svarstant tiek „Chint Solar“, tiek „Sunny Energy“ patvirtino, kad buvo padaryta tam tikrų pažeidimų, bet pasižadėjo laikytis įsipareigojimo ateityje ir pabrėžė, kad, jų nuomone, pažeidimai buvo nereikšmingi.

i)   „Chint Solar“

Modulių, kuriuos pagamino įsipareigojime nedalyvaujanti susijusi bendrovė, pardavimas Sąjungoje

(35)

„Chint Solar“ teigė, kad nors 18 konstatuojamoje dalyje nurodytas susijęs gamintojas pradinio tyrimo metu pateikė atsakymus, Komisija šio gamintojo nepasiūlė įtraukti nei į atrinktų gamintojų sąrašą, nei į bendradarbiaujančių gamintojų sąrašą, kuriems taikomas pradinio tyrimo galutinis sprendimas. Bendrovės nuomone, dėl šių spragų „Chint Solar“ negalėjo suprasti savo gamintojų statuso skirtumų.

(36)

Komisija šį argumentą atmeta. Pirma, pasiūlymas dėl atrankos buvo skirtas ir pavieniams gamintojams, ir bendrovių grupėms. Iš pateiktos formuluotės ir prie pasiūlymo dėl atrankos pridėto bendrovių sąrašo aiškiai matyti, kad į sąrašą įtraukta po vieną bendrovių grupės bendrovę. Dauguma atrinkti pasiūlytų bendrovių KLR turėjo kelias susijusias bendroves, tačiau į pasiūlymą dėl atrankos įtraukta tik po vieną kiekvienos bendrovių grupės bendrovę.

(37)

Antra, kitaip nei pasiūlymo dėl atrankos atveju, į įgyvendinimo reglamentuose, kuriais nustatomi laikinieji ar galutiniai antidempingo ir kompensaciniai muitai, taikomi nagrinėjamam produktui, nurodytą bendradarbiaujančių eksportuojančių gamintojų sąrašą įtrauktos visos bendrovių grupei priklausančios bendrovės. Komisija mano, kad „Chint Solar“ buvo duota pakankamai laiko nurodyti galimus bendradarbiaujančių eksportuojančių gamintojų sąrašo netikslumus po preliminariu ir galutiniu pradinių tyrimų etapu padaryto atskleidimo. „Chint Solar“ nepateikė jokių pastabų.

Pranešimo apie susijusias Sąjungos importuotojus prievolė

(38)

„Chint Solar“ taip pat teigė, kad ji nežinojo apie pranešimo apie 5 konstatuojamosios dalies a punkte nurodytas susijusias bendroves, prievolę, nes „Chint Solar“ nebuvo pranešta apie šių susijusių bendrovių įsipareigojimo priėmimą. Be to, „Chint Solar“ tvirtino, kad šioms susijusioms Sąjungos bendrovėms nebuvo suteikta nepriklausoma prieiga prie pranešimų sistemos, dėl to buvo neįmanoma pateikti jų ketvirtinių ataskaitų.

(39)

Komisija atmeta šiuos argumentus, nes „Chint Solar“ privalėjo pranešti apie perpardavimo nepriklausomiems pirkėjams Sąjungoje sandorius ir to nepadarė. Buvo atsižvelgta į šias priežastis:

a)

įsipareigojimo pasiūlymas, į kurį buvo įtraukta viena iš 5 konstatuojamos dalies a punkte nurodytų susijusių Sąjungos bendrovių, jau buvo priimtas su laikinuoju antidempingo muitu (12); įsipareigojimo nuostatų tekste aiškiai nurodyta, kad apie perpardavimą nepriklausomiems pirkėjams Sąjungoje privaloma pranešti;

b)

įsipareigojimo pasiūlymas, į kurį buvo įtraukta kita 5 konstatuojamosios dalies a punkte nurodyta susijusi Sąjungos bendrovė, buvo priimtas galutinių priemonių taikymo laikotarpiui (13). Tačiau po įsipareigojimo priėmimo su šia susijusia bendrove neprekiauta. Todėl „Chint Solar“ argumentai dėl šios bendrovės neturi reikšmės;

c)

CCCME koordinuoja visų įmonių, kurioms taikomas įsipareigojimas, ketvirtinių ataskaitų, tarp jų – ketvirtinių ataskaitų apie perpardavimo sandorius, pateikimą. „Chint Solar“ galėjo gauti visą tolesnę informaciją apie pranešimo prievolę, taikomą pagal įsipareigojimą;

d)

tikrinamojo vizito pradžioje „Chint Solar“ pateikė neišsamią ketvirtinę ataskaitą. Tai reiškia, kad „Chint Solar“ žinojo apie pranešimo apie savo susijusias Sąjungos bendroves prievolę.

Neesminis pažeidimas

(40)

„Chint Solar“ taip pat teigė, kad nebuvo padaryta jokių esminių pažeidimų, nes, palyginti su visų pardavimo sandorių skaičiumi, sandorių, apie kuriuos nepranešta, buvo labai nedaug.

(41)

Komisija negali sutikti su šiuo argumentu. Po įsipareigojimo įsigaliojimo „Chint Solar“ nepateikė nė vienos ketvirtinės ataskaitos apie savo 5 konstatuojamosios dalies a punkte nurodytos susijusios bendrovės perpardavimo sandorius. Tai nepriklauso nuo sandorių, apie kuriuos nepranešta, skaičiaus. Todėl Komisija laikosi išvados, kad „Chint Solar“ pažeidė pagal įsipareigojimą taikomą pranešimo prievolę.

Susijusio Sąjungos gamintojo pardavimo sandoriai

(42)

„Chint Solar“ taip pat nesutiko su išvada, kad ji pažeidė pagal įsipareigojimą taikomą prievolę nesudaryti kompensacinių susitarimų, ir nurodė šiuos argumentus:

a)

„Chint Solar“ pranešė Komisijai, kad įsigijo 19 konstatuojamojoje dalyje nurodytą modulių gamintoją Sąjungoje, ir Komisija į šį pranešimą nesureagavo.

b)

Dėl įsipareigojimo sudėtingumo Komisija panašiomis aplinkybėmis praeityje yra pateikusi skirtingų atsakymų. Todėl reikėtų suprasti, kad iki to laiko, kai Komisija atskleidė ketinimą įsipareigojimą atšaukti, „Chint Solar“ nebuvo įvertinusi kompensacinių susitarimų rizikos.

c)

Susijusio Sąjungos gamintojo pardavimo sandoriams neturėtų būti taikomos įsipareigojimo, kuris apima tik KLR kilmės ar iš jos siunčiamus modulius, sąlygos.

d)

Parduodama ir tam pačiam „Chint Solar“ pirkėjui iš KLR, ir susijusiam Sąjungos gamintojui „Chint Solar“ neturėjo ketinimų pasinaudoti kryžminiu kompensavimu. Lygiagretų pardavimą galima pagrįsti produkto specifikacijų skirtumais ir konkretaus „Chint Solar“ pirkėjo prekybos pobūdžiu. „Chint Solar“ taip pat teigė, kad susijusio Sąjungos gamintojo pardavimo kaina atitiko rinkos kainą. Be to, „Chint Solar“ įsipareigojo sustabdyti nagrinėjamojo produkto pardavimą tam „Chint Solar“ pirkėjui iš KLR, pateikti ketvirtines ataskaitas apie savo susijusio Sąjungos gamintojo pardavimo sandorius ir leisti patikrinti šių ataskaitų tikslumą.

(43)

Komisija negali sutikti su šiais argumentais. Pirma, Komisija priekaištavo „Chint Solar“ ne už tai, kad nepranešė apie įsigijimą, o už 19 konstatuojamojoje dalyje aprašytą lygiagretų pardavimą.

(44)

Antra, „Chint Solar“ pateikia iš konteksto ištrauktus Komisijos tarnybų atsakymus, kurie bet kuriuo atveju laikomi neįpareigojančiais. Nurodyti atsakymai neturi ryšio su prievole nesudaryti kompensacinių susitarimų.

(45)

Trečia, akivaizdu, kad Sąjungos gamintojo pardavimo sandoriams įsipareigojimas negali būti taikomas. Tačiau Komisijos nustatyti kompensaciniai susitarimai atsirado dėl šio susijusio Sąjungos gamintojo lygiagretaus pardavimo ir „Chint Solar“ pirkėjui, ir pirkėjams, susijusiems su „Chint Solar“ pirkėju. Produkto specifikacijų skirtumas neturi ryšio su kryžminiu kompensavimu. Be to, su tuo ryšio neturi ir tai, ar produktas parduotas rinkos kaina, ar mažesne nei MIK kaina.

(46)

Komisija taip pat išnagrinėjo papildomus „Chint Solar“ įsipareigojimus ir padarė išvadą, kad į kompensacinių susitarimų riziką ji atsižvelgė tik vieno konkretaus pirkėjo atveju. Be to, šie įsipareigojimai prideda papildomos įsipareigojimo stebėsenos naštos, konkrečiai – tolesnį papildomų ketvirtinių ataskaitų tikrinimą.

Todėl Komisija laikosi nuomonės, kad „Chint Solar“ pažeidė prievolę pagal įsipareigojimą nesudaryti jokių kompensacinių susitarimų.

OEM pardavimai

(47)

„Chint Solar“ taip pat nurodė, kad 20 konstatuojamojoje dalyje nurodytam OEM pirkėjui modulių ne į Sąjungos šalis nepardavė. Be to, „Chint Solar“ dar kartą pažymėjo, kad Komisijai pateikė visą informaciją apie konkretų OEM sutartinį susitarimą.

(48)

„Chint Solar“ taip pat paaiškino, kad vienu atveju ji atsitiktinai, išskirtinėmis aplinkybėmis, modulius pristatė tiek 20 konstatuojamojoje dalyje nurodytos OEM pirkėjų grupės nariams Sąjungoje, tiek Sąjungai nepriklausantiems nariams. „Chint Solar“ taip pat patikino, kad tokie atvejai ateityje nepasikartos.

(49)

Komisija atmeta šiuos argumentus. Pirma, Komisija mano, kad toks verslo modelis kelia pavojų, kad priemonių bus vengiama pasinaudojus kryžminiu MIK kompensavimu. Nustatytos kryžminio kompensavimo rizikos nesumažina tai, kad pardavimo sandorių sudaryta nebuvo. Be to, „Chint Solar“ nenurodė, kaip konkrečiai užtikrins, kad ateityje tokio atsitiktinio pardavimo atvejai nepasikartotų.

Nediskriminacinės sąlygos ir Sąjungos saulės energijos rinka

(50)

„Chint Solar“ taip pat paprašė jai laiku suteikti instrukcijas ir sudaryti lygias galimybes įsipareigojimo įgyvendinimo laikotarpiu padaryti pataisymų. Bendrovės žiniomis, Komisija nustatė, kad kitos bendrovės, kurioms taikytas įsipareigojimas ir kurio jos nesilaikė, padarė su pranešimo prievole susijusių ir kitų pažeidimų, ir jų įsipareigojimas nebuvo atšauktas.

(51)

Komisija šį argumentą atmeta, nes nebuvo nustatyta, kad kokia nors bendrovė būtų pažeidusi įsipareigojimą dėl tokių pačių priežasčių kaip „Chint Solar“.

(52)

Todėl Komisija šiuos „Chint Solar“ kaltinimus laiko nepagrįstais ir juos atmeta.

(53)

„Chint Solar“ taip pat pasiūlė, kad Komisija, prieš nuspręsdama atšaukti „Chint Solar“ įsipareigojimą, įvertintų Sąjungos saulės energijos rinkos pokyčius, ypač tariamą neigiamą antidempingo ir kompensacinių priemonių poveikį Sąjungos saulės energijos sektoriui.

(54)

Komisija atmeta šį argumentą, nes jis neturi ryšio su „Chint Solar“ įsipareigojimo pažeidimų vertinimu.

ii)   „Sunny Energy“

Pranešimo prievolės nesilaikymas

(55)

„Sunny Energy“ nesutiko, kad ji pažeidė pranešimo prievolę, nes bent apie dalį „kitų produktų“ pardavimo sandorių Komisijai pranešta vienoje iš ketvirtinių ataskaitų ir buvo parengta dar bent viena ataskaita, tačiau ji Komisijai nebuvo pateikta.

(56)

Komisija negali sutikti su šiuo argumentu. „Sunny Energy“ ketvirtinę ataskaitą dėl „kitų produktų“ pateikė pirmąjį ketvirtį po įsipareigojimo įsigaliojimo. Tačiau „Sunny Energy“ tolesnių ketvirtinių ataskaitų dėl „kitų produktų“ nepateikė, o vėlesnėse ketvirtinėse ataskaitose nepatikslino informacijos apie pirmiau nenurodytus sandorius.

Pardavimo riba

(57)

„Sunny Energy“ taip pat teigė, kad daugeliu atveju nepadaryta jokių esminių įsipareigojimo pažeidimų ir „kitų produktų“ pardavimo dalis už lygiagretaus pardavimo ribą yra labai nežymiai didesnė.

(58)

Komisija šį argumentą atmeta. Viršytos lygiagretaus pardavimo ribos faktui aptariamas dydis, net jei jis labai nedidelis, įtakos neturi. Todėl Komisija laikosi išvados, kad „Sunny Energy“ pažeidė pranešimo prievolę pagal įsipareigojimą.

Dvigubų sąskaitų faktūrų išrašymo sistema

(59)

„Sunny Energy“ nurodė, kad įsipareigojimo sąskaitų faktūrų, pateiktų „Sunny Energy“ klientams, dydžiai yra tikslūs ir naudojami apskaitant „Sunny Energy“ sandorius. Mokėjimas už atitinkamą sandorį taip pat paremtas įsipareigojimo sąskaita faktūra. Bendrovės manymu, įsipareigojimo sąlygų atitikčiai svarbi tik bendra PVM sąskaitoje faktūroje nurodyta suma, o ne tą bendrą sumą sudarančios atskiros dalys. Todėl pagrindiniai finansiniai sandoriai atitiko nominaliąją vertę. Be to, įsipareigojimo sąskaitose faktūrose ir PVM sąskaitose faktūrose nurodytų sumų skirtumas labai nedidelis.

(60)

Komisija šį argumentą atmeta. Pirma, PVM sąskaitoje faktūroje buvo nurodyta nagrinėjamojo produkto kaina ir kaina „kitų produktų“, apie kuriuos nebuvo pranešta ir kurių pardavimo kaina skyrėsi nuo įsipareigojimo sąskaitoje faktūroje nurodytos kainos. Antra, „Sunny Energy“ nepateikė jokių įtikinamų argumentų, kuriais būtų pagrįstas skirtumas įvairiuose finansiniuose ir administraciniuose dokumentuose.

Dalinis mokėjimas

(61)

„Sunny Energy“ taip pat nurodė, kad ji susisiekė su 27 konstatuojamojoje dalyje nurodytu klientu, kuris jai sumokėjo visą toje sąskaitoje faktūroje nurodytą sumą.

(62)

Komisija atsižvelgia į šiuos „Sunny Energy“ veiksmus, tačiau atkreipia dėmesį, kad jų imtasi jau po to, kai Komisija nurodė problemą.

Pardavimas iš sandėlio Sąjungoje

(63)

„Sunny Energy“ taip pat nurodė, kad, siekdama išvengti galimos kryžminio kompensavimo rizikos, bendrovė pasirengusi sustabdyti „kitų produktų“ pardavimą iš 25 konstatuojamojoje dalyje nurodyto muitinės sandėlio Sąjungoje.

(64)

Komisija padarė išvadą, kad nors šis įsipareigojimas leis pašalinti kryžminio kompensavimo problemą, tokio įsipareigojimo įgyvendinimo nebus įmanoma stebėti. Be to, tokie įsipareigojimai nepašalina su nustatytu ir gana ilgą laiką taikytu prekybos modeliu susijusių problemų.

iii)   Kitos suinteresuotosios šalies pastabos

(65)

Viena suinteresuotoji šalis nurodė, kad „Chint Solar“ ir „Sunny Energy“ nagrinėjamąjį produktą sistemingai pardavinėjo mažesne nei MIK kaina arba kitaip apeidavo su ja susijusias taisykles. Suinteresuotoji šalis paragino atšaukti šių bendrovių įsipareigojimus.

(66)

Be to, suinteresuotoji šalis nurodė, kad įmonių, kurių įsipareigojimai buvo atšaukti, skaičius patvirtina rinkos patirtį, jog įsipareigojimai pažeidžiami plačiu mastu.

(67)

Komisija atkreipia dėmesį į tai, kad suinteresuotoji šalis pareiškime pateikė nepagrįstų prielaidų. Komisijos stebėsena neatskleidė jokių sisteminių pažeidimų, kuriuos būtų padariusi didžioji dalis eksportuojančių gamintojų ar CCCME.

iv)   Išvada

(68)

Dėl šių priežasčių Komisija savo išvadų dėl „Chint Solar“ ir „Sunny Energy“ padarytų įsipareigojimų pažeidimų nekeičia.

H.   ĮSIPAREIGOJIMO PRIĖMIMO ATŠAUKIMAS IR GALUTINIŲ MUITŲ NUSTATYMAS

(69)

Todėl, vadovaudamasi pagrindinio antidempingo reglamento 8 straipsnio 7 ir 9 dalimis, pagrindinio antisubsidijų reglamento 13 straipsnio 7 ir 9 dalimis, taip pat įsipareigojimo sąlygomis, Komisija padarė išvadą, kad įsipareigojimo priėmimas „Chint Solar“ ir „Sunny Energy“ atžvilgiu turi būti atšauktas.

(70)

Atitinkamai, pagal pagrindinio antidempingo reglamento 8 straipsnio 9 dalį ir pagrindinio antisubsidijų reglamento 13 straipsnio 9 dalį, Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 1238/2013 1 straipsniu nustatytas galutinis antidempingo muitas ir Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 1239/2013 1 straipsniu nustatytas galutinis kompensacinis muitas automatiškai taikomas importuojamam KLR kilmės arba iš jos siunčiamam nagrinėjamajam produktui, pagamintam „Chint Solar“ (papildomas TARIC kodas B810) ir „Sunny Energy“ (papildomas TARIC kodas B825), nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.

(71)

Informacijos tikslais šio reglamento priedo lentelėje išvardijami eksportuojantys gamintojai, kurių atžvilgiu nedaromas poveikis įsipareigojimo priėmimui Įgyvendinimo sprendimu 2014/657/ES,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įsipareigojimo priėmimas 2013 m. gruodžio 4 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimu 2013/707/ES i) bendrovės „Chint Solar (Zhejiang) Co. Ltd.“ ir su ja susijusių bendrovių Europos Sąjungoje, kurioms bendrai taikomas TARIC papildomas kodas B810, ir ii) bendrovių „Hangzhou Zhejiang University Sunny Energy Science and Technology Co. Ltd“ ir „Zhejiang Jinbest Energy Science and Technology Co. Ltd“, kurioms bendrai taikomas TARIC papildomas kodas B825, atžvilgiu yra atšaukiamas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2015 m. lapkričio 11 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 343, 2009 12 22, p. 51.

(2)  OL L 188, 2009 7 18, p. 93.

(3)  OL L 152, 2013 6 5, p. 5.

(4)  OL L 209, 2013 8 3, p. 26.

(5)  OL L 209, 2013 8 3, p. 1.

(6)  OL L 325, 2013 12 5, p. 1.

(7)  OL L 325, 2013 12 5, p. 66.

(8)  OL L 325, 2013 12 5, p. 214.

(9)  OL L 270, 2014 9 11, p. 6.

(10)  OL L 139, 2015 6 5, p. 30.

(11)  OL L 218, 2015 8 19, p. 1.

(12)  Sprendimas 2013/423/ES.

(13)  Įgyvendinimo sprendimas 2013/707/ES.


PRIEDAS

Bendrovių sąrašas:

Bendrovės pavadinimas

Papildomas TARIC kodas

Jiangsu Aide Solar Energy Technology Co. Ltd

B798

Alternative Energy (AE) Solar Co., Ltd

B799

Anhui Chaoqun Power Co., Ltd

B800

Anji DaSol Solar Energy Science & Technology Co., Ltd

B802

Anhui Schutten Solar Energy Co. Ltd

Quanjiao Jingkun Trade Co., Ltd.

B801

Anhui Titan PV Co. Ltd

B803

Xi'an SunOasis (Prime) Company, Limited

TBEA SOLAR CO. LTD

Xinjiang Sang'o Solar Equipment

B804

Changzhou NESL Solartech Co., Ltd

B806

Changzhou Shangyou Lianyi Electronic Co., Ltd

B807

Changzhou Trina Solar Energy Co., Ltd.

Trina Solar (Changzhou) Science and Technology Co. Ltd.

Changzhou NESL Solartech Co., Ltd

Trina Solar Energy (Shanghai) Co. Ltd

Yancheng Trina Solar Energy Technology Co. Ltd.

B791

CHINALAND SOLAR ENERGY CO. LTD

B808

ChangZhou EGing Photovoltaic Technology Co. Ltd

B811

CIXI CITY RIXING ELECTRONICS CO. LTD

ANHUI RINENG ZHONGTIAN SEMICONDUCTOR DEVELOPMENT CO. LTD

HUOSHAN KEBO ENERGY & TECHNOLOGY CO. LTD

B812

CNPV Dongying Solar Power Co., Ltd

B813

CSG PVtech Co., Ltd

B814

China Sunergy (Nanjing) Co., Ltd

CEEG Nanjing Renewable Energy Co., Ltd

CEEG (Shanghai) Solar Science Technology Co., Ltd

China Sunergy (Yangzhou) Co. Ltd.

China Sunergy (Shanghai) Co. Ltd.

B809

Delsolar (Wujiang) Co. Ltd.

B792

Dongfang Electric (Yixing) MAGI Solar Power Technology Co., Ltd

B816

EOPLLY New Energy Technology Co., Ltd

SHANGHAI EBEST SOLAR ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD

JIANGSU EOPLLY IMPORT & EXPORT CO. LTD

B817

ERA Solar Co., Ltd

B818

GD Solar Co. Ltd

B820

Greenway Solar-Tech (Shanghai) Co., Ltd

Greenway Solar-Tech (Huaian) Co. Ltd

B821

Konca Solar Cell Co., Ltd

Suzhou GCL Photovoltaic Technology Co., Ltd

Jiangsu GCL Silicon Material Technology Development Co., Ltd

Jiangsu Zhongneng Polysilicon Technology Development Co. Ltd

GCL-Poly (Suzhou) Energy Limited

GCL-Poly Solar Power System Integration (Taicang) Co. Ltd

GCL SOLAR POWER (SUZHOU) LIMITED

B850

Guodian Jintech Solar Energy Co., Ltd

B822

Hangzhou Bluesun New Material Co. Ltd

B824

Hanwha SolarOne (Qidong) Co., Ltd

B826

Hengdian Group DMEGC Magnetics Co., Ltd

B827

HENGJI PV-TECH ENERGY CO., LTD.

B828

Himin Clean Energy Holdings Co., Ltd

B829

Jetion Solar (China) Co., Ltd

Junfeng Solar (Jiangsu) Co. Ltd

Jetion Solar (Jiangyin) Co. Ltd

B830

Jiangsu Green Power PV Co., Ltd

B831

Jiangsu Hosun Solar Power Co., Ltd

B832

Jiangsu Jiasheng Photovoltaic Technology Co., Ltd

B833

Jiangsu Runda PV Co., Ltd

B834

Jiangsu Sainty Photovoltaic Systems Co., Ltd

Jiangsu Sainty Machinery Imp. And Exp. Corp. Ltd

B835

Jiangsu Seraphim Solar System Co., Ltd

B836

Jiangsu Shunfeng Photovoltic Technology Co., Ltd

Changzhou Shunfeng Photovoltaic Materials Co. Ltd

Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Electronic Power Co. Ltd

B837

Jiangsu Sinski PV Co., Ltd

B838

Jiangsu Sunlink PV Technology Co., Ltd

B839

Jiangsu Zhongchao Solar Technology Co., Ltd

B840

Jiangxi Risun Solar Energy Co., Ltd

B841

Jiangxi LDK Solar Hi-Tech Co. Ltd.

LDK Solar Hi-Tech (Nanchang) Co., Ltd.

LDK Solar Hi-Tech (Suzhou) Co Ltd.

B793

Jiangyin Hareon Power Co., Ltd

Hareon Solar Technology Co., Ltd

Taicang Hareon Solar Co. Ltd

Hefei Hareon Solar Technology Co. Ltd

Jiangyin Xinhui Solar Energy Co. Ltd

Altusvia Energy (Taicang) Co, Ltd

B842

Jiangyin Shine Science and Technology Co., Ltd

B843

JingAo Solar Co. Ltd.

Shanghai JA Solar Technology Co. Ltd.

JA Solar Technology Yangzhou Co. Ltd.

Hefei JA Solar Technology Co. Ltd.

Shanghai JA Solar Technology Co. Ltd.

B794

Jinko Solar Co., Ltd

Jinko Solar Import and Export Co. Ltd

ZHEJIANG JINKO SOLAR CO. LTD

ZHEJIANG JINKO SOLAR TRADING CO. LTD

B845

Jinzhou Yangguang Energy Co., Ltd.

Jinzhou Huachang Photovoltaic Technology Co., Ltd.

Jinzhou Jinmao Photovoltaic Technology Co., Ltd.

Jinzhou Rixin Silicon Materials Co., Ltd.

Jinzhou Youhua Silicon Materials Co., Ltd.

B795

Juli New Energy Co., Ltd

B846

Jumao Photonic (Xiamen) Co., Ltd

B847

King-PV Technology Co., Ltd

B848

Kinve Solar Power Co., Ltd (Maanshan)

B849

Lightway Green New Energy Co., Ltd

Lightway Green New Energy (Zhuozhou) Co., Ltd

B851

MOTECH (SUZHOU) RENEWABLE ENERGY CO., LTD

B852

Nanjing Daqo New Energy Co. Ltd

B853

NICE SUN PV CO. LTD

LEVO SOLAR TECHNOLOGY CO. LTD

B854

Ningbo Huashun Solar Energy Technology Co., Ltd

B856

Ningbo Jinshi Solar Electrical Science & Technology Co., Ltd

B857

Ningbo Komaes Solar Technology Co., Ltd

B858

Ningbo Osda Solar Co., Ltd

B859

Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co., Ltd

B860

Ningbo South New Energy Technology Co., Ltd

B861

Ningbo Sunbe Electric Ind Co., Ltd

B862

Ningbo Ulica Solar Science & Technology Co., Ltd

B863

Perfectenergy (Shanghai) Co., Ltd

B864

Perlight Solar Co., Ltd

B865

Phono Solar Technology Co., Ltd

Sumec Hardware & Tools Co. Ltd

B866

RISEN ENERGY CO. LTD

B868

SHANDONG LINUO PHOTOVOLTAIC HI-TECH CO. LTD

B869

SHANGHAI ALEX SOLAR ENERGY Science & TECHNOLOGY CO. LTD

SHANGHAI ALEX NEW ENERGY CO. LTD

B870

Shanghai BYD Co., Ltd

BYD(Shangluo)Industrial Co. Ltd

B871

Shanghai Chaori Solar Energy Science & Technology Co., Ltd

Shanghai Chaori International Trading Co., Ltd

B872

Propsolar (Zhejiang) New Energy Technology Co., Ltd

Shanghai Propsolar New Energy Co., Ltd

B873

SHANGHAI SHANGHONG ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD

B874

SHANGHAI SOLAR ENERGY S&T CO. LTD

Shanghai Shenzhou New Energy Development Co., Ltd

Lianyungang Shenzhou New Energy Co., Ltd

B875

Shanghai ST Solar Co. Ltd

Jiangsu ST Solar Co. Ltd

B876

Shenzhen Sacred Industry Co.Ltd

B878

Shenzhen Topray Solar Co., Ltd

Shanxi Topray Solar Co. Ltd

Leshan Topray Cell Co. Ltd

B880

Sopray Energy Co., Ltd

Shanghai Sopray New Energy Co. Ltd

B881

SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD

NINGBO SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD

Ningbo Sun Earth Solar Power Co. Ltd

B882

SUZHOU SHENGLONG PV-TECH CO. LTD

B883

TDG Holding Co., Ltd

B884

Tianwei New Energy Holdings Co., Ltd

Tianwei New Energy (Chengdu) PV Module Co., Ltd

Tianwei New Energy (Yangzhou) Co. Ltd

B885

Wenzhou Jingri Electrical and Mechanical Co. Ltd

B886

Shanghai Topsolar Green Energy Co., Ltd

B877

Shenzhen Sungold Solar Co., Ltd

B879

Wuhu Zhongfu PV Co., Ltd

B889

Wuxi Saijing Solar Co., Ltd

B890

Wuxi Shangpin Solar Energy Science and Technology Co..Ltd

B891

Wuxi Solar Innova PV Co., Ltd

B892

Wuxi Suntech Power Co. Ltd.

Suntech Power Co. Ltd.

Wuxi Sunshine Power Co., Ltd.

Luoyang Suntech Power Co. Ltd.

Zhenjiang Rietech New Energy Science Technology Co. Ltd.

Zhenjiang Ren De New Energy Science Technology Co. Ltd.

B796

Wuxi Taichang Electronic Co., Ltd

Wuxi Machinery & Equipment Import & Export Co. Ltd.

Wuxi Taichen Machinery & Equipment Co. Ltd.

B893

Xi'an Huanghe Photovoltaic Technology Co., Ltd

State-run Huanghe Machine-Building Factory Import and Export Corporation

Shanghai Huanghe Fengjia Photovoltaic Technology Co. Ltd

B896

Xi'an LONGi Silicon Materials Corp.

Wuxi LONGi Silicon Materials Co., Ltd.

B897

Years Solar Co., Ltd

B898

Yingli Energy (China) Co. Ltd.

Baoding Tianwei Yingli New Energy Resources Co. Ltd.

Hainan Yingli New Energy Resources Co. Ltd.

Hengshui Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Tianjin Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Lixian Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Baoding Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd

Beijing Tianneng Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Yingli Energy (Beijing) Co. Ltd.

B797

Yuhuan BLD Solar Technology Co., Ltd

Zhejiang BLD Solar Technology Co., Ltd

B899

Yuhuan Sinosola Science & Technology Co.Ltd

B900

Zhangjiagang City SEG PV Co., Ltd

B902

Zhejiang Fengsheng Electrical Co., Ltd

B903

Zhejiang Global Photovoltaic Technology Co., Ltd

B904

Zhejiang Heda Solar Technology Co., Ltd

B905

Zhejiang Jiutai New Energy Co., Ltd

Zhejiang Topoint Photovoltaic Co. Ltd

B906

Zhejiang Kingdom Solar Energy Technic Co., Ltd

B907

Zhejiang Koly Energy Co., Ltd

B908

Zhejiang Mega Solar Energy Co., Ltd

Zhejiang Fortune Photovoltaic Co. Ltd

B910

Zhejiang Shuqimeng Photovoltaic Technology Co., Ltd

B911

Zhejiang Shinew Photoelectronic Technology Co. Ltd

B912

Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology Limited Liability Company

Zhejiang Yauchong Light Energy Science & Technology Co., Ltd

B914

Zhejiang Sunrupu New Energy Co., Ltd

B915

Zhejiang Tianming Solar Technology Co., Ltd

B916

Zhejiang Trunsun Solar Co., Ltd

Zhejiang Beyondsun PV Co. Ltd

B917

Zhejiang Wanxiang Solar Co., Ltd

WANXIANG IMPORT & EXPORT CO. LTD

B918

Zhejiang Xiongtai Photovoltaic Technology Co., Ltd

B919

ZHEJIANG YUANZHONG SOLAR CO. LTD

B920

Zhongli Talesun Solar Co., Ltd

B922


Top