EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R2017

2015 m. lapkričio 11 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2017, kuriuo nustatomi techniniai įgyvendinimo standartai, susiję su pakoreguotais koeficientais, taikomais apskaičiuojant su euru susietų valiutų kurso rizikos kapitalo reikalavimą pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/138/EB (Tekstas svarbus EEE)

OJ L 295, 12.11.2015, p. 21–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2017/oj

12.11.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 295/21


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2015/2017

2015 m. lapkričio 11 d.

kuriuo nustatomi techniniai įgyvendinimo standartai, susiję su pakoreguotais koeficientais, taikomais apskaičiuojant su euru susietų valiutų kurso rizikos kapitalo reikalavimą pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/138/EB

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II) (1), ypač į jos 109a straipsnio 2 dalies c punktą,

kadangi:

(1)

šiame reglamente nustatyti koregavimai daromi atsižvelgiant į išsamius Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 (2) 188 straipsnio 5 dalyje nustatytus kriterijus;

(2)

siekiant užtikrinti nuoseklų požiūrį į su euru susietas valiutas apskaičiuojant valiutos kurso rizikos kapitalo reikalavimą, turėtų būti numatyti pakoreguoti valiutos rizikos koeficientai, susiję su euro ir su euru susietų valiutų kursais, taip pat su dviejų su euru susietų valiutų kursais;

(3)

šis reglamentas grindžiamas Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos Komisijai pateiktais techninių įgyvendinimo standartų projektais;

(4)

Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija dėl techninių įgyvendinimo standartų projektų, kuriais pagrįstas šis reglamentas, surengė atviras viešas konsultacijas, išnagrinėjo galimas susijusias sąnaudas ir naudą ir paprašė Draudimo ir perdraudimo suinteresuotųjų subjektų grupės, įsteigtos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1094/2010 (3) 37 straipsnį, pateikti savo nuomonę;

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Pakoreguoti valiutos rizikos koeficientai, kai vietos ar užsienio valiuta yra susieta su euru

Kai vietos arba užsienio valiuta yra euro, Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 188 straipsnio 3 ir 4 dalių tikslais 25 % koeficientą pakeičia:

a)

0,39 %, kai kita valiuta yra Danijos krona (DKK);

b)

1,81 %, kai kita valiuta yra levas (BGN);

c)

2,18 %, kai kita valiuta yra Vakarų Afrikos CFA frankas (BCEAO) (XOF);

d)

1,96 %, kai kita valiuta yra Centrinės Afrikos CFA frankas (BCEAO) (XOF);

e)

2,00 %, kai kita valiuta yra Komorų frankas (KMF).

2 straipsnis

Pakoreguoti valiutos rizikos koeficientai, kai vietos ir užsienio valiuta yra susietos su euru

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 188 straipsnio 3 ir 4 dalių tikslais 25 % koeficientą pakeičia:

a)

2,24 %, kai valiutos yra DKK ir BGN;

b)

2,62 %, kai valiutos yra DKK ir XOF;

c)

2,40 %, kai valiutos yra DKK ir XAF;

d)

2,44 %, kai valiutos yra DKK ir KMF;

e)

4,06 %, kai valiutos yra BGN ir XOF;

f)

3,85 %, kai valiutos yra BGN ir XAF;

g)

3,89 %, kai valiutos yra BGN ir KMF;

h)

4,23 %, kai valiutos yra XOF ir XAF;

i)

4,27 %, kai valiutos yra XOF ir KMF;

j)

4,04 %, kai valiutos yra XAF ir KMF.

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2015 m. lapkričio 11 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 335, 2009 12 17, p. 1.

(2)  2014 m. spalio 10 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/35, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II) (OL L 12, 2015 1 17, p. 1).

(3)  2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1094/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/79/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 48).


Top