EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R2013

2015 m. lapkričio 11 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2013, kuriuo nustatomi techniniai įgyvendinimo standartai, susiję su standartiniais nuokrypiais nuo sveikatos rizikos suvienodinimo sistemos pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/138/EB (Tekstas svarbus EEE)

OJ L 295, 12.11.2015, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2013/oj

12.11.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 295/9


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2015/2013

2015 m. lapkričio 11 d.

kuriuo nustatomi techniniai įgyvendinimo standartai, susiję su standartiniais nuokrypiais nuo sveikatos rizikos suvienodinimo sistemos pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/138/EB

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II) (1), ypač į jos 109a straipsnio 4 dalies trečią pastraipą,

kadangi:

(1)

siekiant apskaičiuoti mokumo kapitalo reikalavimo standartinės formulės sveikatos draudimo veiklos rizikos modulį, turi būti nustatyti draudimo įmokų ir rezervų rizikos standartiniai nuokrypiai, susiję su specifinėmis valstybių narių nacionalinės teisės priemonėmis, kurios suteikia galimybę draudimo ir perdraudimo įmonėms pasidalyti draudimo išmokas, susijusias su sveikatos rizika;

(2)

tokie standartiniai nuokrypiai turėtų būti nustatyti tik „Zorgverzekeringswet“ (Sveikatos priežiūros draudimo akto), kuriuo užtikrinamas privalomasis pagrindinis sveikatos draudimas („basisverzekering“) Nyderlanduose (toliau – Nyderlandų sveikatos rizikos suvienodinimo sistema), atžvilgiu. Remiantis Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos tyrimu, Nyderlandų sveikatos rizikos suvienodinimo sistema yra vienintelė tokia sistema Sąjungoje, atitinkanti Direktyvos 2009/138/EB 109a straipsnio 4 ir 5 dalyse nustatytus kriterijus;

(3)

šiame reglamente nustatyti standartiniai nuokrypiai buvo nustatyti atsižvelgiant į „De Nederlandsche Bank“ pateiktus skaičiavimus;

(4)

šis reglamentas grindžiamas Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos Komisijai pateiktais techninių įgyvendinimo standartų projektais;

(5)

Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija dėl techninių įgyvendinimo standartų projektų, kuriais pagrįstas šis reglamentas, surengė atviras viešas konsultacijas, išnagrinėjo galimas susijusias sąnaudas ir naudą ir paprašė Draudimo ir perdraudimo suinteresuotųjų subjektų grupės, įsteigtos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1094/2010 (2) 37 straipsnį, pateikti savo nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Standartiniai nuokrypiai

Medicininių išlaidų draudimui ir proporciniam perdraudimui, kuriems taikoma Nyderlandų sveikatos rizikos suvienodinimo sistema, draudimo ir perdraudimo įmonės, apskaičiuodamos sveikatos draudimo veiklos rizikos modulį, naudoja šiuos standartinius nuokrypius:

a)

sveikatos draudimo, apskaičiuojamo pagal nepanašius į gyvybės draudimo metodus, įmokų rizikai – 2,7 %;

b)

sveikatos draudimo, apskaičiuojamo pagal nepanašius į gyvybės draudimo metodus, rezervų rizikai – 5 %.

2 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2015 m. lapkričio 11 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 335, 2009 12 17, p. 1.

(2)  2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1094/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/79/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 48).


Top