Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1976

2015 m. liepos 8 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1976, kuriuo nustatomas pranešimų apie pažeidimus, susijusius su Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondu, dažnumas ir forma pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 223/2014

OJ L 293, 10.11.2015, p. 26–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1976/oj

10.11.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 293/26


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2015/1976

2015 m. liepos 8 d.

kuriuo nustatomas pranešimų apie pažeidimus, susijusius su Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondu, dažnumas ir forma pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 223/2014

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2014 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 223/2014 dėl Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo (1), ypač į jo 30 straipsnio 2 dalies šeštą pastraipą,

kadangi:

(1)

pagal Reglamento (ES) Nr. 223/2014 30 straipsnio 2 dalį ir Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/1972 (2) nuostatas valstybės narės privalo pranešti apie pažeidimus;

(2)

Sąjungos finansiniai interesai turėtų būti saugomi vienodai, nepriklausomai nuo to, koks fondas naudojamas siekiant tikslų, dėl kurių jis įsteigtas. Todėl Reglamentu (ES) Nr. 223/2014, taip pat Europos Parlamento ir Tarybos reglamentais (ES) Nr. 1303/2013 (3), (ES) Nr. 1306/2013 (4) ir (ES) Nr. 514/2014 (5) Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti taisykles dėl pranešimų apie pažeidimus. Siekiant užtikrinti, kad visiems fondams, kurių veikimas reglamentuojamas tais reglamentais, taikomos taisyklės būtų identiškos, šio reglamento nuostatos turi būti identiškos Komisijos įgyvendinimo reglamentų (ES) 2015/1974 (6), (ES) 2015/1975 (7) ir (ES) 2015/1977 (8);

(3)

siekiant užtikrinti veiksmingą pažeidimų analizę ir bendrą valdymą, valstybės narės reikiamą informaciją apie aptiktus pažeidimus Komisijai turi pateikti reguliariai ir laiku. Siekiant apsaugoti Sąjungos finansinius interesus, būtina nustatyti vienodas tos informacijos teikimo sąlygas, visų pirma jos teikimo dažnumą ir formą;

(4)

siekiant užtikrinti, kad pažeidimas nesukeltų pasekmių už valstybės narės, kuri praneša apie pažeidimą, teritorijos ribų, ta valstybė narė apie tokį pažeidimą Komisijai turėtų pranešti iš karto;

(5)

kad pasinaudotų visais informacijos mainams naudojamų elektroninių priemonių teikiamais pranašumais ir užtikrintų tokių mainų saugumą, valstybės narės turėtų naudotis specialia Pažeidimų valdymo sistema (IMS), kuri yra prieinama Komisijos sukurtoje kovos su sukčiavimu informacinės sistemos platformoje;

(6)

valstybės narės ir Komisija turėtų užtikrinti, kad duomenys per pažeidimų valdymo sistemą būtų perduodami saugiai, užtikrinant informacijos prieinamumą, vientisumą, autentiškumą ir konfidencialumą;

(7)

pranešant apie pažeidimus vienintelė naudojama valiuta turi būti euro, kad teikiamą informaciją būtų galima palyginti. Toms valstybėms narėms, kurios nėra įsivedusios euro kaip savo valiutos, būtina nustatyti valiutos kursą, kuris turi būti taikomas konvertuojant atitinkamas sumas į eurus, ir valiutos kursą, kuris turi būti taikomas konvertuojant į tvirtinančiosios institucijos sąskaitas neįtrauktas išlaidas;

(8)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Reglamento (ES) Nr. 223/2014 63 straipsniu įsteigto komiteto nuomonę;

(9)

kadangi su fondu susiję mokėjimai jau atlikti ir galėtų būti padaryta pažeidimų, šio reglamento nuostatos turėtų būti taikomos nedelsiant. Todėl šis reglamentas turėtų įsigalioti kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas

Šiuo reglamentu nustatomas pranešimų apie Reglamento (ES) Nr. 223/2014 30 straipsnio 2 dalies šeštoje pastraipoje nurodytus pažeidimus dažnumas ir forma.

2 straipsnis

Pranešimų apie pažeidimus dažnumas

1.   Valstybės narės Deleguotojo reglamento (ES) 2015/1972 3 straipsnyje nurodytą pirminį pranešimą apie pažeidimus Komisijai nusiunčia per du mėnesius nuo kiekvieno ketvirčio pabaigos.

2.   Valstybės narės, gavusios atitinkamą informaciją, Deleguotojo reglamento (ES) 2015/1972 4 straipsnyje nurodytą papildomą pranešimą Komisijai nusiunčia kuo greičiau.

3.   Valstybė narė nedelsdama praneša Komisijai apie nustatytus ar įtariamus pažeidimus, nurodydama kitas susijusias valstybes nares, jei tie pažeidimai gali sukelti pasekmių už jos teritorijos ribų.

3 straipsnis

Pranešimų forma

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/1972 3 ir 4 straipsniuose nurodyta informacija siunčiama elektroninėmis priemonėmis, naudojant Komisijos įsteigtą Pažeidimų valdymo sistemą.

4 straipsnis

euro naudojimas

1.   Sumos, kurias praneša valstybės narės, nurodomos eurais.

2.   Valstybės narės, kurios nėra įsivedusios euro kaip savo valiutos iki dienos, kurią pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/1972 3 straipsnio 2 dalį turi būti pateiktas pranešimas, nacionaline valiuta išreikštas sumas konvertuoja į eurus pagal Reglamento (ES) Nr. 223/2014 43 straipsnį. Jei išlaidos nėra įtrauktos į tvirtinančiosios institucijos sąskaitas, naudojamas naujausias mėnesinis buhalterinis valiutos kursas, kurį Komisija elektroniniu būdu paskelbė teikiant pirminį pranešimą.

5 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2015 m. liepos 8 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 72, 2014 3 12, p. 1.

(2)  2015 m. liepos 8 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/1972, kuriuo 2014 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 223/2014 papildomas specialiomis nuostatomis dėl pranešimų apie pažeidimus, susijusius su Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondu (žr. šio Oficialiojo leidinio p. 11).

(3)  2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL L 347, 2013 12 20, p. 320).

(4)  2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) Nr. 814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 485/2008 (OL L 347, 2013 12 20, p. 549).

(5)  2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 514/2014, kuriuo nustatomos Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo ir policijos bendradarbiavimo, nusikalstamumo prevencijos, kovos su juo ir krizių valdymo finansinės paramos priemonės bendrosios nuostatos (OL L 150, 2014 5 20, p. 112).

(6)  2015 m. liepos 8 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1974 dėl pranešimų apie pažeidimus, susijusius su Europos regioninės plėtros fondu, Europos socialiniu fondu, Sanglaudos fondu ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondu, dažnumo ir formos nustatymo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1303/2013 (žr. šio Oficialiojo leidinio p. 20).

(7)  2015 m. liepos 8 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1975 dėl pranešimų apie pažeidimus, susijusius su Europos žemės ūkio garantijų fondu (EŽŪGF) ir Europos žemės ūkio fondu kaimo plėtrai (EŽŪFKP), dažnumo ir formos nustatymo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1306/2013 (žr. šio Oficialiojo leidinio p. 23).

(8)  2015 m. liepos 8 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1977 dėl pranešimų apie pažeidimus, susijusius su Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondu ir policijos bendradarbiavimo, nusikalstamumo prevencijos, kovos su juo ir krizių valdymo finansinės paramos priemone, dažnumo ir formos nustatymo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 514/2014 (žr. šio Oficialiojo leidinio p. 29).


Top