EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22015A0804(02)

Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Islandijos susitarimas dėl Islandijos dalyvavimo bendrai vykdant Europos Sąjungos, jos valstybių narių ir Islandijos įsipareigojimus Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos Kioto protokolo antruoju įsipareigojimų laikotarpiu

OJ L 207, 4.8.2015, p. 17–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

4.8.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 207/17


Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Islandijos

SUSITARIMAS

dėl Islandijos dalyvavimo bendrai vykdant Europos Sąjungos, jos valstybių narių ir Islandijos įsipareigojimus Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos Kioto protokolo antruoju įsipareigojimų laikotarpiu

EUROPOS SĄJUNGA

(toliau taip pat – Sąjunga),

BELGIJOS KARALYSTĖ,

BULGARIJOS RESPUBLIKA,

ČEKIJOS RESPUBLIKA,

DANIJOS KARALYSTĖ,

VOKIETIJOS FEDERACINĖ RESPUBLIKA,

ESTIJOS RESPUBLIKA,

AIRIJA,

GRAIKIJOS RESPUBLIKA,

ISPANIJOS KARALYSTĖ,

PRANCŪZIJOS RESPUBLIKA,

KROATIJOS RESPUBLIKA,

ITALIJOS RESPUBLIKA,

KIPRO RESPUBLIKA,

LATVIJOS RESPUBLIKA,

LIETUVOS RESPUBLIKA,

LIUKSEMBURGO DIDŽIOJI HERCOGYSTĖ,

VENGRIJA,

MALTOS RESPUBLIKA,

NYDERLANDŲ KARALYSTĖ,

AUSTRIJOS RESPUBLIKA,

LENKIJOS RESPUBLIKA,

PORTUGALIJOS RESPUBLIKA,

RUMUNIJA,

SLOVĖNIJOS RESPUBLIKA,

SLOVAKIJOS RESPUBLIKA,

SUOMIJOS RESPUBLIKA,

ŠVEDIJOS KARALYSTĖ,

JUNGTINĖ DIDŽIOSIOS BRITANIJOS ir ŠIAURĖS AIRIJOS KARALYSTĖ

ir ISLANDIJA

(toliau – Šalys),

PRIMINDAMOS, KAD:

2012 m. gruodžio 8 d. Dohoje padarytame bendrame pareiškime teigiama, kad Europos Sąjungos, jos valstybių narių, Kroatijos ir Islandijos kiekybiniai išmetamųjų teršalų ribojimo ir mažinimo įsipareigojimai antruoju įsipareigojimų laikotarpiu pagal Kioto protokolą grindžiami nuostata, kad tie įsipareigojimai bus vykdomi bendrai pagal Kioto protokolo 4 straipsnį, kad pagal susitarimą dėl bendro Europos Sąjungos, jos valstybių narių, Kroatijos ir Islandijos įsipareigojimų vykdymo Kioto protokolo 3 straipsnio 7b dalis bus taikoma bendrai nustatytajai normai ir ji nebus taikoma atskirai valstybėms narėms, Kroatijai ar Islandijai;

tame pareiškime Sąjunga, jos valstybės narės ir Islandija pareiškė, kad priėmimo dokumentus deponuos tuo pačiu metu (kaip ir Kioto protokolo atveju), kad Dohos pakeitimas tuo pačiu metu įsigaliotų Sąjungoje, jos 27 valstybėse narėse, Kroatijoje ir Islandijoje;

Islandija dalyvauja Europos Sąjungos Klimato kaitos komitete, įsteigtame pagal Reglamento (ES) Nr. 525/2013 26 straipsnį, taip pat Klimato kaitos komiteto I darbo grupėje,

NUSPRENDĖ SUDARYTI ŠĮ SUSITARIMĄ:

1 straipsnis

Susitarimo tikslas

Šio Susitarimo tikslas – nustatyti Islandijos dalyvavimo bendrai vykdant Europos Sąjungos, jos valstybių narių ir Islandijos įsipareigojimus Kioto protokolo antruoju įsipareigojimų laikotarpiu sąlygas ir užtikrinti, kad toks dalyvavimas (įskaitant Islandijos indėlį į tai, kaip Sąjunga laikosi ataskaitų teikimo reikalavimų Kioto protokolo antruoju įsipareigojimų laikotarpiu) būtų veiksmingas.

2 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame Susitarime:

a)   Kioto protokolas– Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos (JTBKKK) Kioto protokolas su pakeitimais, padarytais to protokolo Dohos pakeitimu, dėl kurio susitarta 2012 m. gruodžio 8 d. Dohoje;

b)   Dohos pakeitimas– JTBKKK Kioto protokolo Dohos pakeitimas, dėl kurio susitarta 2012 m. gruodžio 8 d. Dohoje; juo nustatomas Kioto protokolo antrasis įsipareigojimų laikotarpis, t. y. nuo 2013 m. sausio 1 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d.;

c)   bendro įsipareigojimų vykdymo sąlygos– šio Susitarimo 2 priede nustatytos sąlygos;

d)   ATLPS direktyva– 2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/87/EB, nustatanti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Bendrijoje, su pakeitimais.

3 straipsnis

Bendras įsipareigojimų vykdymas

1.   Šalys susitaria bendrai vykdyti Kioto protokolo B priedo trečioje skiltyje įrašytus kiekybinius išmetamųjų teršalų ribojimo ir mažinimo įsipareigojimus antruoju įsipareigojimų laikotarpiu laikydamosi bendro įsipareigojimų vykdymo sąlygų.

2.   Tuo tikslu Islandija imasi visų būtinų priemonių užtikrinti, kad bendras jos antropogeninių Kioto protokolo A priede išvardytų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, išmestų iš taršos šaltinių ir pašalintų absorbentais, kuriuos reglamentuoja Kioto protokolas ir kuriems netaikoma ATLPS direktyva, kiekis, išreikštas anglies dioksido ekvivalentu, neviršytų Islandijos nustatytosios normos, nurodytos bendro įsipareigojimų vykdymo sąlygose.

3.   Nepažeisdama šio Susitarimo 8 straipsnio, Islandija antrojo įsipareigojimų laikotarpio pabaigoje, laikydamasi Sprendimo 1/CMP.8 ir kitų atitinkamų JTBKKK ar Kioto protokolo organų sprendimų ir bendro įsipareigojimų vykdymo sąlygų, iš savo nacionalinio registro nurašo NNV, TŠV, TMV, PTMV, LPTMV ar IPTMV, atitinkančius iš taršos šaltinių išmetamų ir absorbentais šalinamų antropogeninių šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekius, kuriems taikoma Islandijos nustatytoji norma.

4 straipsnis

Atitinkamų Sąjungos teisės aktų taikymas

1.   Šio Susitarimo 1 priede nurodyti teisės aktai Islandijai privalomi ir Islandijoje taikomi. Jei tame priede išvardytuose teisės aktuose yra nuorodų į Sąjungos valstybes nares, taikant šį Susitarimą laikoma, kad tos nuorodos taip pat yra nuorodos į Islandiją.

2.   Šio Susitarimo1 priedas gali būti iš dalies pakeistas Bendro įsipareigojimų vykdymo komiteto, įsteigto šio Susitarimo 6 straipsniu, sprendimu.

3.   Bendro įsipareigojimų vykdymo komitetas gali nuspręsti dėl tolesnių techninių šio Susitarimo 1 priede išvardytų teisės aktų taikymo Islandijai sąlygų.

4.   Jei dėl šio Susitarimo 1 priedo pakeitimų reikia keisti Islandijos pirminės teisės aktus, nustatant tokių pakeitimų įsigaliojimo laiką turi būti atsižvelgiama į Islandijos teisės aktų pakeitimams priimti reikalingą laikotarpį ir būtinybę užtikrinti atitiktį Kioto protokolo reikalavimams ir sprendimams.

5.   Ypač svarbu, kad Komisija, prieš priimdama į šio |Susitarimo 1 priedą jau įtrauktus ar įtrauktinus deleguotuosius aktus, laikytųsi savo įprastos praktikos ir konsultuotųsi su ekspertais, įskaitant ekspertus iš Islandijos.

5 straipsnis

Ataskaitų teikimas

1.   Islandija iki 2015 m. balandžio 15 d. JTBKKK sekretoriatui pateikia ataskaitą, kuria remiantis būtų galima lengviau apskaičiuoti jos nustatytąją normą, laikantis šio Susitarimo, Kioto protokolo reikalavimų, Dohos pakeitimo ir pagal juos priimtų sprendimų.

2.   Sąjunga parengia ataskaitą, kuria remiantis būtų galima lengviau apskaičiuoti Sąjungos nustatytąją normą, ir ataskaitą, kuria remiantis būtų galima lengviau apskaičiuoti Sąjungos, jos valstybių narių ir Islandijos bendrą nustatytąją normą (bendra nustatytoji norma), laikantis šio Susitarimo, Kioto protokolo reikalavimų, Dohos pakeitimo ir pagal juos priimtų sprendimų. Sąjunga tas ataskaitas pateikia JTBKKK sekretoriatui iki 2015 m. balandžio 15 d.

6 straipsnis

Bendro įsipareigojimų vykdymo komitetas

1.   Sukuriamas Bendro įsipareigojimų vykdymo komitetas, kurį sudaro Šalių atstovai.

2.   Bendro įsipareigojimų vykdymo komitetas užtikrina veiksmingą šio Susitarimo įgyvendinimą ir veikimą. Tuo tikslu jis gali priimti šio Susitarimo 4 straipsnyje numatytus sprendimus ir keistis nuomonėmis ir informacija apie bendro įsipareigojimų vykdymo sąlygų įgyvendinimą. Bendro įsipareigojimų vykdymo komitetas visus sprendimus priima bendru sutarimu.

3.   Bendro įsipareigojimų vykdymo komitetas renkasi, kai viena ar kelios Šalys pateikia tokį prašymą, arba Sąjungos iniciatyva. Tas prašymas pateikiamas Sąjungai.

4.   Bendro įsipareigojimų vykdymo komiteto nariais, atstovaujančiais Sąjungai ir jos valstybėms narėms, iš pradžių skiriami Komisijos ir valstybių narių atstovai, taip pat dalyvaujantys Europos Sąjungos Klimato kaitos komitete, įsteigtame pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 525/2013 (1) 26 straipsnį. Islandijos atstovą skiria Islandijos aplinkos ir gamtos išteklių ministerija. Bendro įsipareigojimų vykdymo komiteto posėdžiai, kai įmanoma, rengiami panašiu laiku kaip Klimato kaitos komiteto posėdžiai.

5.   Bendro įsipareigojimų vykdymo komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles bendru sutarimu.

7 straipsnis

Išlygų netaikymas

Šiam Susitarimui netaikomos jokios išlygos.

8 straipsnis

Trukmė ir atitiktis

1.   Šis Susitarimas sudaromas iki papildomo laikotarpio, skirto įsipareigojimams įvykdyti Kioto protokolo antruoju įsipareigojimų laikotarpiu, pabaigos arba kol bus baigti spręsti Kioto protokole minimi kuriai nors Šaliai aktualūs įgyvendinimo klausimai, susiję su tuo įsipareigojimų laikotarpiu arba bendru įsipareigojimų vykdymu (pasirenkama vėlesnė data). Šis Susitarimas negali būti nutrauktas anksčiau.

2.   Islandija Bendro įsipareigojimų vykdymo komitetui praneša apie visus šio Susitarimo nesilaikymo faktus arba tikimybę, kad jo bus nesilaikoma. Toks Susitarimo nesilaikymas turi būti pagrįstas komiteto nariams priimtinu būdu per 30 dienų nuo pranešimo apie nesilaikymą. Priešingu atveju Susitarimo nuostatų nesilaikymas laikomas šio Susitarimo pažeidimu.

3.   Šio Susitarimo pažeidimo arba nesutikimo iš dalies pakeisti jo 1 priedą pagal 4 straipsnio 2 dalį atveju Islandija atsiskaito už savo bendrą iš taršos šaltinių išmetamų ir absorbentais šalinamų antropogeninių išmetamųjų teršalų, kuriems antruoju įsipareigojimų laikotarpiu taikomas Kioto protokolas, anglies dioksido ekvivalentu išreiškiamą kiekį (įskaitant teršalus iš šaltinių, kuriems taikoma Europos Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema), remdamasi Kioto protokolo B priedo trečioje skiltyje Islandijai nustatytu kiekybiniu išmetamųjų teršalų mažinimo tikslu, o antrojo įsipareigojimų laikotarpio pabaigoje ji iš savo nacionalinio registro nurašo NNV, TŠV, TMV, PTMV, LPTMV ar IPTMV, atitinkančius tą išmetamųjų teršalų kiekį.

9 straipsnis

Depozitaras

Šis Susitarimas, parengtas dviem egzemplioriais anglų, bulgarų, čekų, danų, estų, graikų, ispanų, italų, kroatų, latvių, lenkų, lietuvių, maltiečių, olandų, portugalų, prancūzų, rumunų, slovakų, slovėnų, suomių, švedų, vengrų, vokiečių ir islandų kalbomis, kurio visi tekstai yra autentiški, deponuojamas Europos Sąjungos Tarybos generaliniam sekretoriui.

10 straipsnis

Ratifikavimo dokumentų deponavimas

1.   Šį Susitarimą Šalys ratifikuoja pagal atitinkamas savo nacionalines taisykles. Kiekviena šalis savo ratifikavimo dokumentus Europos Sąjungos Tarybos generaliniam sekretoriui deponuoja arba tuo pačiu metu, kai Jungtinių Tautų generaliniam sekretoriui deponuojamas Dohos pakeitimo priėmimo dokumentas, arba prieš tai.

2.   Islandija Dohos pakeitimo priėmimo dokumentą Jungtinių Tautų generaliniam sekretoriui deponuoja pagal Kioto protokolo 20 straipsnio 4 dalį ir 21 straipsnio 7 dalį ne vėliau kaip paskutinio Sąjungos arba jos valstybių narių priėmimo dokumento deponavimo dieną.

3.   Deponuodama Dohos pakeitimo priėmimo dokumentą Islandija savo vardu Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos sekretoriatui pagal Kioto protokolo 4 straipsnio 2 dalį taip pat praneša bendro įsipareigojimų vykdymo sąlygas.

11 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis Susitarimas įsigalioja devyniasdešimtą dieną po tos dienos, kai visos Šalys deponavo savo ratifikavimo dokumentus.

TAI PATVIRTINDAMI šį Susitarimą pasirašė toliau nurodyti įgaliotieji atstovai.

Съставено в Брюксел на първи април две хиляди и петнадесета година.

Hecho en Bruselas, el uno de abril de dos mil quince.

V Bruselu dne prvního dubna dva tisíce patnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den første april to tusind og femten.

Geschehen zu Brüssel am ersten April zweitausendfünfzehn.

Kahe tuhande viieteistkümnenda aasta aprillikuu esimesel päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, την πρώτη Απριλίου δύο χιλιάδες δεκαπέντε.

Done at Brussels on the first day of April in the year two thousand and fifteen.

Fait à Bruxelles, le premier avril deux mille quinze.

Sastavljeno u Bruxellesu prvog travnja dvije tisuće petnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì primo aprile duemilaquindici.

Briselē, divi tūkstoši piecpadsmitā gada pirmajā aprīlī.

Priimta du tūkstančiai penkioliktų metų balandžio pirmą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenötödik év április havának első napján.

Magħmul fi Brussell, fl-ewwel jum ta' April tas-sena elfejn u ħmistax.

Gedaan te Brussel, de eerste april tweeduizend vijftien.

Sporządzono w Brukseli dnia pierwszego kwietnia roku dwa tysiące piętnastego.

Feito em Bruxelas, em um de abril de dois mil e quinze.

Întocmit la Bruxelles la întâi aprilie două mii cincisprezece.

V Bruseli prvého apríla dvetisícpätnásť.

V Bruslju, dne prvega aprila leta dva tisoč petnajst.

Tehty Brysselissä ensimmäisenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattaviisitoista.

Som skedde i Bryssel den första april tjugohundrafemton.

Gjört í Brussel hinn 1. apríl 2015.

Voor het Koninkrijk België

Pour le Royaume de Belgique

Für das Königreich Belgien

Image

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Cette signature engage également la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

За Република България

Image

Za Českou republiku

Image

For Kongeriget Danmark

Image

Für die Bundesrepublik Deutschland

Image

Eesti Vabariigi nimel

Image

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

Image

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Image

Por el Reino de España

Image

Pour la République française

Image

Za Republiku Hrvatsku

Image

Per la Repubblica italiana

Image

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

Image

Latvijas Republikas vārdā –

Image

Lietuvos Respublikos vardu

Image

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Image

Magyarország részéről

Image

Għar-Repubblika ta' Malta

Image

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Image

Für die Republik Österreich

Image

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Image

Pela República Portuguesa

Image

Pentru România

Image

Za Republiko Slovenijo

Image

Za Slovenskú republiku

Image

Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

Image

För Konungariket Sveriges

Image

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Fyrir hönd Íslands

Image


(1)  2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 525/2013 dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo stebėsenos bei ataskaitų ir kitos su klimato kaita susijusios nacionalinio bei Sąjungos lygmens informacijos teikimo mechanizmo ir kuriuo panaikinamas Sprendimas Nr. 280/2004/EB (ESOL L 165, 2013 6 18, p. 13).


1 PRIEDAS

(4 straipsnyje numatytas sąrašas)

1.

2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 525/2013 dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo stebėsenos bei ataskaitų ir kitos su klimato kaita susijusios nacionalinio bei Sąjungos lygmens informacijos teikimo mechanizmo ir kuriuo panaikinamas Sprendimas Nr. 280/2004/EB (Reglamentas Nr. 525/2013), išskyrus jo 4 straipsnį, 7 straipsnio f punktą, 15–20 straipsnius ir 22 straipsnį. 21 straipsnio nuostatos taikomos atsižvelgiant į konkretų atvejį.

2.

Dabartiniai ir būsimi deleguotieji ir įgyvendinimo aktai, grindžiami Reglamentu (ES) Nr. 525/2013.


2 PRIEDAS

Pranešimas apie Susitarimo bendrai vykdyti pagal Kioto protokolo 3 straipsnį prisiimtus Europos Sąjungos, jos valstybių narių ir Islandijos įsipareigojimus Kioto protokolo antruoju įsipareigojimų laikotarpiu sąlygas, kaip priimta Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos šalių konferencijoje dohoje, kuri vadinama kioto protokolo šalių susitikimu, sprendimu 1/cmp.8 pagal Kioto protokolo 4 straipsnį

1.   Susitarimo dalyvės

Šio Susitarimo dalyvės (toliau – dalyvės) yra Europos Sąjunga, jos valstybės narės ir Islandijos Respublika; jos visos yra Kioto protokolo Šalys. Europos Sąjungos narėmis šiuo metu yra:

Belgijos Karalystė, Bulgarijos Respublika, Čekijos Respublika, Danijos Karalystė, Vokietijos Federacinė Respublika, Estijos Respublika, Airija, Graikijos Respublika, Ispanijos Karalystė, Prancūzijos Respublika, Kroatijos Respublika, Italijos Respublika, Kipro Respublika, Latvijos Respublika, Lietuvos Respublika, Liuksemburgo Didžioji Hercogystė, Vengrijos Respublika, Maltos Respublika, Nyderlandų Karalystė, Austrijos Respublika, Lenkijos Respublika, Portugalijos Respublika, Rumunija, Slovėnijos Respublika, Slovakijos Respublika, Suomijos Respublika, Švedijos Karalystė bei Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė.

Islandija yra šio Susitarimo dalyvė pagal Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Islandijos susitarimą dėl Islandijos dalyvavimo bendrai vykdant Europos Sąjungos, jos valstybių narių ir Islandijos įsipareigojimus Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos Kioto protokolo antruoju įsipareigojimų laikotarpiu.

2.   Bendras pagal Kioto protokolo 3 straipsnį prisiimtų įsipareigojimų vykdymas Kioto protokolo antruoju įsipareigojimų laikotarpiu

Remdamosi Kioto protokolo 4 straipsnio 1 dalimi, dalyvės vykdys pagal jo 3 straipsnį prisiimtus įsipareigojimus laikydamosi šių nuostatų:

dalyvės pagal Kioto protokolo 4 straipsnio 5 ir 6 dalis užtikrins, kad valstybių narių ir Islandijos išmestų antropogeninių šiltnamio efektą sukeliančių dujų, išvardytų Kioto protokolo A priede, bendrų kiekių (išreikštų anglies dioksido ekvivalentu) sudėtinė suma neviršytų jų bendros nustatytosios normos;

Kioto protokolo 3 straipsnio 1 dalies taikymas valstybių narių ir Islandijos aviacijos ir laivybos sektoriams grindžiamas Konvencijos principu į Kioto protokolo Šalių tikslus įtraukti tik vietinių skrydžių ir vietinių laivų reisų metu išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekius. Europos Sąjungos principas Kioto protokolo antruoju įsipareigojimų laikotarpiu išliks toks pat kaip pirmuoju, nes nuo Sprendimo 2/CP.3 priėmimo įtraukiant tuos teršalų kiekius į Šalių tikslus pasistūmėta nebuvo. Tai nedaro poveikio Europos Sąjungos įsipareigojimų, prisiimtų pagal klimato kaitos ir energetikos dokumentų rinkinį, apimčiai, kuri išlieka nepakitusi. Tai nedaro poveikio ir būtinybei imtis priemonių, susijusių su tokių dujų išmetimu dėl aviacinių degalų ir jūrų laivų bunkerinio kuro naudojimo;

kiekviena dalyvė gali padidinti savo įsipareigojimo užmojį perkeldama nustatytosios normos vienetus, išmetamųjų teršalų mažinimo vienetus arba patvirtintus išmetamųjų teršalų mažinimo vienetus į panaikintų vienetų sąskaitą, esančią nacionaliniame registre. Dalyvės bendrai teiks informaciją, kurios reikalaujama pagal Sprendimo 1/CMP.8 9 dalį, ir bendrai teiks pasiūlymus pagal Kioto protokolo 3 straipsnio 1b ir 1c dalis;

dalyvės toliau taikys Kioto protokolo 3 straipsnio 3 ir 4 dalis ir pagal jas individualiai sutartus sprendimus;

sudėtinis baziniais metais dalyvių išmestų teršalų kiekis bus lygus teršalų, valstybių narių ir Islandijos išmestų atitinkamais kiekvienai valstybei narei ir Islandijai taikomais baziniais metais, kiekių sumai;

jei kurioje nors valstybėje narėje arba Islandijoje 1990 m. žemės naudojimo, žemės naudojimo paskirties keitimo ir miškininkystės sektoriaus balansas buvo toks, kad šis sektorius buvo šiltnamio efektą sukeliančių išmetamųjų dujų šaltinis, bendros nustatytosios normos, nustatomos pagal Kioto protokolo 3 straipsnio 7a, 8 ir 8a dalis, apskaičiavimo tikslais ta dalyvė, vadovaudamasi Kioto protokolo 3 straipsnio 7a dalimi, į savo baziniais metais arba baziniu laikotarpiu išmestų teršalų kiekį įtraukia bendrą iš šaltinių išmestų antropogeninių šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį (išreikštą anglies dioksido ekvivalentu), atėmus absorbentų pašalintą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, tais baziniais metais arba tuo baziniu laikotarpiu žemės naudojimo, žemės naudojimo paskirties keitimo ir miškininkystės sektoriuje;

pagal Kioto protokolo 3 straipsnio 7b dalį atliekamas skaičiavimas taikomas antrojo įsipareigojimų laikotarpio bendrai nustatytajai normai, nustatomai dalyvėms pagal Kioto protokolo 3 straipsnio 7a, 8 ir 8a dalis, ir vidutinių metinių teršalų kiekių, kuriuos susitarimo šalys išmetė pirmaisiais trejais pirmojo įsipareigojimų laikotarpio metais, sumai, padaugintai iš aštuonių;

vadovaujantis Sprendimu 1/CMP.8, vienetai, sukaupti kurios nors dalyvės ankstesnio laikotarpio pertekliaus rezervo sąskaitoje, gali būti panaudojami nurašymui per papildomą laikotarpį, siekiant įvykdyti antrojo įsipareigojimų laikotarpio įsipareigojimus ta apimtimi, kiek tos dalyvės per antrąjį įsipareigojimų laikotarpį išmestas teršalų kiekis viršija jos atitinkamą nustatytąją normą tam įsipareigojimų laikotarpiui, kaip apibrėžta šiame pranešime.

3.   Susitarimo dalyvėms paskirti atitinkami išmetamųjų teršalų kiekiai

Dalyvių prisiimti kiekiniai išmetamųjų teršalų kiekio apribojimo ir sumažinimo įsipareigojimai, nurodyti Kioto protokolo B priedo trečioje skiltyje, yra 80 %. Dalyvių bendra nustatytoji norma antruoju įsipareigojimų laikotarpiu bus nustatyta pagal Kioto protokolo 3 straipsnio 7a, 8 ir 8a dalis ir jos apskaičiavimą palengvins atskaita, kurią Europos Sąjunga pateiks pagal Sprendimo 2/CMP.8 2 dalį.

Dalyvių atitinkami išmetamųjų teršalų kiekiai:

Europos Sąjungos išmetamųjų teršalų kiekis yra dalyvių bendros nustatytosios normos ir valstybėms narėms bei Islandijai paskirtų išmetamųjų teršalų kiekių sumos skirtumas. Jo apskaičiavimą palengvins ataskaita, pateikta pagal Sprendimo 2/CMP.8 2 dalį.

Pagal Kioto protokolo 4 straipsnio 1 ir 5 dalis atitinkami valstybėms narėms ir Islandijai paskirti išmetamųjų teršalų kiekiai yra jų atitinkamų normų, išvardytų 1 lentelėje, ir Kioto protokolo 3 straipsnio 7a dalies antro sakinio taikymo tai valstybei narei arba Islandijai rezultatų suma.

Dalyvių nustatytosios normos yra lygios joms paskirtiems išmetamųjų teršalų kiekiams.

Europos Sąjungos nustatytoji norma apims šiltnamio efektą sukeliančias dujas, išmestas iš šaltinių, kuriems taikoma Europos Sąjungos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema, kurią įgyvendina valstybės narės ir Islandija, ta apimtimi, kuria šioms dujoms taikomas Kioto protokolas. Atitinkamos valstybių narių ir Islandijos nustatytosios normos apima ir tuos kiekvienoje valstybėje narėje ir Islandijoje išmetamus ir absorbentų pašalintus šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekius, kurių šaltiniams ar absorbentams netaikoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/29/EB, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2003/87/EB, siekiant patobulinti ir išplėsti Bendrijos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą. Tai apima visus išmestus ir absorbentų pašalintus teršalų, kuriems taikomos Kioto protokolo 3 straipsnio 3 bei 4 dalys, ir išmesto azoto trifluorido (NF3) kiekius pagal Kioto protokolą.

Šio Susitarimo dalyvės teikia atskiras ataskaitas apie išmestus ir absorbentų pašalintus teršalų, kurie įtraukti į jų atitinkamas nustatytąsias normas, kiekius.

1 lentelė

Valstybėms narėms ir Islandijai paskirti išmetamųjų teršalų kiekiai (prieš 3 straipsnio 7a dalies taikymą) (anglies dioksido ekvivalento tonomis Kioto protokolo antrajam įsipareigojimų laikotarpiui)

Belgija

584 228 513

Bulgarija

222 945 983

Čekija

520 515 203

Danija

269 321 526

Vokietija

3 592 699 888

Estija

51 056 976

Airija

343 467 221

Graikija

480 791 166

Ispanija

1 766 877 232

Prancūzija

3 014 714 832

Kroatija

162 271 086

Italija

2 410 291 421

Kipras

47 450 128

Latvija

76 633 439

Lietuva

113 600 821

Liuksemburgas

70 736 832

Vengrija

434 486 280

Malta

9 299 769

Nyderlandai

919 963 374

Austrija

405 712 317

Lenkija

1 583 938 824

Portugalija

402 210 711

Rumunija

656 059 490

Slovėnija

99 425 782

Slovakija

202 268 939

Suomija

240 544 599

Švedija

315 554 578

Jungtinė Karalystė

2 743 362 625

Islandija

15 327 217


Top