Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D0800

2015 m. gegužės 21 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2015/800, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2013/233/BUSP dėl Europos Sąjungos integruoto sienų valdymo pagalbos misijos Libijoje (EUBAM Libya) ir pratęsiamas jo galiojimas

OJ L 127, 22.5.2015, p. 22–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 21/11/2015

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/800/oj

22.5.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 127/22


TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2015/800

2015 m. gegužės 21 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2013/233/BUSP dėl Europos Sąjungos integruoto sienų valdymo pagalbos misijos Libijoje (EUBAM Libya) ir pratęsiamas jo galiojimas

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 28 straipsnį, 42 straipsnio 4 dalį ir 43 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2013 m. gegužės 22 d. Taryba priėmė Sprendimą 2013/233/BUSP (1), nustatantį Europos Sąjungos integruoto sienų valdymo pagalbos misiją Libijoje (EUBAM Libya). Sprendimas 2013/233/BUSP nustoja galioti 2015 m. gegužės 21 d.;

(2)

2014 m. gegužės 20 d. Taryba priėmė Sprendimą 2014/294/BUSP (2), kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2013/233/BUSP ir kuriuo buvo numatyta orientacinė finansavimo suma laikotarpiui iki 2015 m. gegužės 21 d.;

(3)

atsižvelgiant į saugumo ir politinę padėtį Libijoje, EUBAM Libya personalas 2014 m. pabaigoje buvo perdislokuotas ir sumažintas iki ribotų pajėgumų, o 2015 m. dar labiau sumažintas. Atsižvelgiant į strateginę EUBAM Libya peržiūrą, Politinis ir saugumo komitetas (PSK) nusprendė, kad neaktyvus misijos statusas turėtų būti išlaikytas ir kad misija turėtų būti pratęsta papildomam šešių mėnesių laikotarpiui iki 2015 m. lapkričio 21 d.;

(4)

todėl Sprendimas 2013/233/BUSP turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(5)

EUBAM Libya bus vykdoma tokiomis aplinkybėmis, kurios gali pablogėti ir galėtų kliudyti pasiekti Sutarties 21 straipsnyje nustatytus Sąjungos išorės veiksmų tikslus,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimas 2013/233/BUSP iš dalies keičiamas taip:

1)

4 straipsnio 4 dalis išbraukiama;

2)

6 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

įterpiama ši dalis:

„1a.   Misijos vadovas atstovauja EUBAM Libya neviršydamas misijos įgaliojimų. Misijos vadovas, prisiimdamas bendrą atsakomybę, gali EUBAM Libya darbuotojams perduoti personalo ir finansų reikalų valdymo užduotis.“

;

b)

4 ir 8 dalys išbraukiamos;

3)

7 straipsnio 5 dalis pakeičiama taip:

„5.   Tarptautinio ir vietos personalo įdarbinimo sąlygos ir teisės bei pareigos nustatomos sutartyse, kurias EUBAM Libya turi sudaryti su atitinkamais darbuotojais.“

;

4)

įterpiamas šis straipsnis:

„12a straipsnis

Teisinės nuostatos

EUBAM Libya turi teisę pirkti paslaugas ir prekes, sudaryti sutartis ir administracinius susitarimus, įdarbinti darbuotojus, turėti banko sąskaitas, įsigyti turto ir juo disponuoti, vykdyti savo įsipareigojimus ir būti teismo proceso šalimi, kai to reikia šiam sprendimui įgyvendinti.“

;

5)

13 straipsnis pakeičiamas taip:

„13 straipsnis

Finansinės nuostatos

1.   Orientacinė finansavimo suma, skirta EUBAM Libya išlaidoms 2013 m. gegužės 22 d.–2014 m. gegužės 21 d. laikotarpiu padengti, yra 30 300 000 EUR.

Orientacinė finansavimo suma, skirta EUBAM Libya išlaidoms 2014 m. gegužės 22 d.–2015 m. lapkričio 21 d. laikotarpiu padengti, yra 26 200 000 EUR.

2.   Visos išlaidos tvarkomos pagal Sąjungos bendrajam biudžetui taikomas taisykles ir procedūras. EUBAM Libya viešojo pirkimo sutarčių skyrimo procedūrose fiziniai ir juridiniai asmenys dalyvauja be apribojimų. Be to, EUBAM Libya perkamoms prekėms netaikomos jokios kilmės taisyklės. Komisijai pritarus, misija gali sudaryti techninius susitarimus su valstybėmis narėmis, priimančiąja valstybe, dalyvaujančiomis trečiosiomis valstybėmis ir kitais tarptautiniais subjektais dėl įrangos, paslaugų ir patalpų teikimo EUBAM Libya.

3.   EUBAM Libya yra atsakinga už misijos biudžeto įvykdymą. Šiuo tikslu EUBAM Libya pasirašo susitarimą su Komisija.

4.   Nedarant poveikio nuostatoms dėl EUBAM Libya ir jos darbuotojų statuso, nuo 2015 m. gegužės 22 d. EUBAM Libya atsako už bet kokius reikalavimus ir įsipareigojimus, atsirandančius vykdant įgaliojimus, išskyrus visus reikalavimus, susijusius su misijos vadovo sunkiu nusižengimu, už kurį atsako pats vadovas.

5.   Finansinių nuostatų įgyvendinimas nedaro poveikio 4, 5 ir 6 straipsniuose numatytai EUBAM Libya pavaldumo tvarkai ir veiklos reikalavimams, įskaitant įrangos suderinamumą ir misijos grupių sąveiką.

6.   Išlaidos laikomos atitinkančiomis reikalavimus nuo 3 dalyje nurodyto susitarimo pasirašymo dienos.“

;

6)

įterpiamas šis straipsnis:

„13a straipsnis

Projektų grupė

1.   EUBAM Libya sudaro projektų grupę, kuri nustato ir įgyvendina projektus, kurie atitinka misijos tikslus ir kuriais prisidedama prie įgaliojimų vykdymo. EUBAM Libya prireikus sudaro palankesnes sąlygas valstybių narių ir trečiųjų valstybių pagal jų įgaliojimus įgyvendinamiems projektams su EUBAM Libya susijusiose srityse, kuriais remiami jos tikslai, ir teikia su jais susijusias konsultacijas.

2.   Laikantis 3 dalies EUBAM Libya yra įgaliota naudoti valstybių narių arba trečiųjų valstybių finansinius įnašus nustatytiems projektams, kuriais nuosekliai papildomi kiti EUBAM Libya veiksmai, įgyvendinti, jei projektai:

yra numatyti šio sprendimo finansinėje pažymoje arba

yra įtraukti įgaliojimų vykdymo laikotarpiu, misijos vadovo prašymu iš dalies pakeitus finansinę pažymą.

EUBAM Libya su tomis valstybėmis sudaro susitarimą, kuriame visų pirma nustatomos konkrečios procedūros, taikomos nagrinėjant trečiųjų šalių skundus dėl žalos, padarytos dėl EUBAM Libya veiksmų arba neveikimo naudojant lėšas, kurias skyrė tos valstybės. Prisidedančiosios valstybės jokiomis aplinkybėmis negali Sąjungos ar vyriausiojo įgaliotinio laikyti atsakingais už EUBAM Libya veiksmus ar neveikimą naudojant lėšas, kurias skyrė tos valstybės.

3.   Trečiųjų valstybių finansiniams įnašams į projektų grupę turi pritarti PSK.“

;

7)

16 straipsnio antra dalis pakeičiama taip:

„Jis taikomas iki 2015 m. lapkričio 21 d.“

.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Jis taikomas nuo 2015 m. gegužės 22 d.

Priimta Briuselyje 2015 m. gegužės 21 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

E. RINKĒVIČS


(1)  2013 m. gegužės 22 d. Tarybos sprendimas 2013/233/BUSP dėl Europos Sąjungos integruoto sienų valdymo pagalbos misijos Libijoje (EUBAM Libya) (OL L 138, 2013 5 24, p. 15).

(2)  2014 m. gegužės 20 d. Tarybos sprendimas 2014/294/BUSP, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2013/233/BUSP dėl Europos Sąjungos integruoto sienų valdymo pagalbos misijos Libijoje (EUBAM Libya) (OL L 151, 2014 5 21, p. 24).


Top