Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0796

2015 m. gegužės 21 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/796, kuriuo dėl naujų labai patogeniško paukščių gripo protrūkių ir su ta liga susijusio Jungtinių Amerikos Valstijų įrašo trečiųjų šalių, teritorijų, zonų ar skyrių, iš kurių galima importuoti į Sąjungą ir vežti tranzitu per Sąjungą tam tikras naminių paukščių prekes, sąraše iš dalies keičiamas Reglamento (EB) Nr. 798/2008 I priedas (Tekstas svarbus EEE)

C/2015/3301

OJ L 127, 22.5.2015, p. 9–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/796/oj

22.5.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 127/9


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2015/796

2015 m. gegužės 21 d.

kuriuo dėl naujų labai patogeniško paukščių gripo protrūkių ir su ta liga susijusio Jungtinių Amerikos Valstijų įrašo trečiųjų šalių, teritorijų, zonų ar skyrių, iš kurių galima importuoti į Sąjungą ir vežti tranzitu per Sąjungą tam tikras naminių paukščių prekes, sąraše iš dalies keičiamas Reglamento (EB) Nr. 798/2008 I priedas

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos direktyvą 2002/99/EB, nustatančią gyvūnų sveikatos taisykles, reglamentuojančias žmonėms skirtų gyvūninės kilmės produktų gamybą, perdirbimą, paskirstymą ir importą (1), ypač į jos 8 straipsnio įžanginį sakinį, 8 straipsnio 1 punkto pirmą pastraipą, 8 straipsnio 4 punktą ir 9 straipsnio 4 dalies c punktą,

atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos direktyvą 2009/158/EB dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų, reglamentuojančių Bendrijos vidaus prekybą naminiais paukščiais ir perinti skirtais kiaušiniais ir jų importą iš trečiųjų šalių (2), ypač į jos 23 straipsnio 1 dalį, 24 straipsnio 2 dalį ir 25 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamente (EB) Nr. 798/2008 (3) nustatyti veterinarinio sertifikavimo reikalavimai, taikomi importuojant naminius paukščius ir naminių paukščių produktus (toliau – prekės) į Sąjungą ir vežant juos tranzitu per Sąjungą, įskaitant sandėliavimą tranzito metu. Tame reglamente nustatyta, kad prekes importuoti į Sąjungą ir vežti tranzitu per ją galima tik iš trečiųjų šalių, teritorijų, zonų ar skyrių, kurie išvardyti jo I priedo 1 dalyje pateiktos lentelės 1 ir 3 skiltyse;

(2)

Reglamente (EB) Nr. 798/2008 taip pat nustatytos sąlygos, kuriomis vadovaujantis trečioji šalis, teritorija, zona ar skyrius turi būti laikomas neužkrėstu labai patogenišku paukščių gripu (LPPG);

(3)

į Reglamento (EB) Nr. 798/2008 I priedo 1 dalies sąrašą Jungtinės Amerikos Valstijos įtrauktos kaip trečioji šalis, iš kurios tam tikrų teritorijos dalių, atsižvelgiant į LPPG protrūkius, leidžiama prekes, kurioms taikomas tas reglamentas, importuoti į Sąjungą ir vežti per ją tranzitu. Toks šalies suskirstymas į regionus buvo pripažintas Reglamentu (EB) Nr. 798/2008, kuris po LPPG protrūkių Kalifornijos, Aidaho, Oregono, Vašingtono ir Minesotos valstijose buvo iš dalies pakeistas Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2015/243 (4), Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2015/342 (5) ir Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2015/526 (6);

(4)

Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarime (7) numatytas greitas abipusis suskirstymo regionais priemonių pripažinimas Sąjungoje arba Jungtinėse Amerikos Valstijose kilus ligos protrūkiams (toliau – Susitarimas);

(5)

Jungtinės Amerikos Valstijos patvirtino, kad Misūrio, Arkanzaso, Kanzaso, Šiaurės ir Pietų Dakotos, Montanos, Viskonsino ir Ajovos valstijose naminių paukščių pulkuose nustatyta H5 potipio LPPG atvejų. Jungtinių Amerikos Valstijų veterinarijos tarnybos nedelsdamos sustabdė veterinarijos sertifikatų, skirtų iš tų valstijų į Sąjungą numatytoms eksportuoti prekių siuntoms, išdavimą. Be to, Jungtinės Amerikos Valstijos įgyvendino likvidavimo strategiją LPPG kontroliuoti ir jo plitimui riboti;

(6)

po ligos protrūkių minėtose valstijose Jungtinės Amerikos Valstijos pateikė informaciją apie savo teritorijoje susiklosčiusią epidemiologinę padėtį ir apie priemones, kurių jos ėmėsi, siekdamos užkirsti kelią tolesniam LPPG plitimui, o Komisija jau atliko tos informacijos vertinimą. Remiantis šiuo vertinimu, Susitarime nustatytais įsipareigojimais ir Jungtinių Amerikos Valstijų suteiktomis garantijomis, tikslinga pakeisti draudimą į Sąjungą įvežti tam tikras prekes ir taikyti jį visoms Minesotos, Pietų Dakotos, Viskonsino ir Ajovos valstijoms bei toms Misūrio, Arkanzaso, Kanzaso, Montanos ir Šiaurės Dakotos valstijų dalims, kurioms po paskutinių protrūkių apribojimus pradėjo taikyti Jungtinių Amerikos Valstijų veterinarijos tarnybos;

(7)

todėl, siekiant atsižvelgti į esamą epidemiologinę padėtį toje trečiojoje šalyje, reikėtų iš dalies pakeisti Reglamento (EB) Nr. 798/2008 I priedo 1 dalies sąrašo Jungtinių Amerikos Valstijų įrašą;

(8)

todėl Reglamento (EB) Nr. 798/2008 I priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(9)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 798/2008 I priedo 1 dalis iš dalies keičiama pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2015 m. gegužės 21 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 18, 2003 1 23, p. 11.

(2)  OL L 343, 2009 12 22, p. 74.

(3)  2008 m. rugpjūčio 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 798/2008, kuriuo nustatomas trečiųjų šalių, teritorijų, zonų ar skyrių, iš kurių galima importuoti į Bendriją ir vežti tranzitu per Bendriją naminius paukščius ir naminių paukščių produktus, sąrašas ir veterinarijos sertifikatų reikalavimai (OL L 226, 2008 8 23, p. 1).

(4)  2015 m. vasario 13 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/243, kuriuo dėl labai patogeniško paukščių gripo ir su juo susijusio Jungtinių Amerikos Valstijų įrašo trečiųjų šalių, teritorijų, zonų ar skyrių, iš kurių galima importuoti į Sąjungą ir vežti tranzitu per Sąjungą tam tikras naminių paukščių prekes, sąraše iš dalies keičiamas Reglamento (EB) Nr. 798/2008 I priedas (OL L 41, 2015 2 17, p. 5).

(5)  2015 m. kovo 2 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/342, kuriuo dėl labai patogeniško paukščių gripo protrūkių Jungtinių Amerikos Valstijų Aidaho ir Kalifornijos valstijose ir Jungtinių Amerikos Valstijų įrašo trečiųjų šalių, teritorijų, zonų ar skyrių, iš kurių galima importuoti į Sąjungą ir vežti tranzitu per Sąjungą tam tikras naminių paukščių prekes, sąraše iš dalies keičiamas Reglamento (EB) Nr. 798/2008 I priedas (OL L 60, 2015 3 4, p. 31).

(6)  2015 m. kovo 27 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/526, kuriuo dėl labai patogeniško paukščių gripo protrūkių Jungtinėse Amerikos Valstijose ir su ta liga susijusio Jungtinių Amerikos Valstijų įrašo trečiųjų šalių, teritorijų, zonų ar skyrių, iš kurių galima importuoti į Sąjungą ir vežti tranzitu per Sąjungą tam tikras naminių paukščių prekes, sąraše iš dalies keičiamas Reglamento (EB) Nr. 798/2008 I priedas (OL L 84, 2015 3 28, p. 30).

(7)  Europos bendrijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų Vyriausybės susitarimas dėl sanitarinių priemonių visuomenės ir gyvūnų sveikatai apsaugoti prekiaujant gyvais gyvūnais ir gyvūninės kilmės produktais, Bendrijos vardu patvirtintas Tarybos sprendimu 1998/258/EB (OL L 118, 1998 4 21, p. 1).


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 798/2008 I priedo 1 dalyje Jungtinėms Amerikos Valstijoms skirtas įrašas pakeičiamas taip:

Trečiosios šalies ar teritorijos ISO kodas ir pavadinimas

Trečiosios šalies, teritorijos, zonos ar skyriaus kodas

Trečiosios šalies, teritorijos, zonos ar skyriaus aprašymas

Veterinarijos sertifikatas

Specialiosios sąlygos

Specialiosios sąlygos

Paukščių gripo stebėjimo statusas

Skiepijimo nuo paukščių gripo statusas

Salmonelių kontrolės statusas

Pavyzdys (-džiai)

Papildomos garantijos

Galiojimo pabaigos diena (1)

Galiojimo pradžios diena (2)

1

2

3

4

5

6

6 A

6 B

7

8

9

„US – Jungtinės Amerikos Valstijos

US-0

Visa šalies teritorija

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

US-1

Jungtinių Amerikos Valstijų teritorija, išskyrus US-2 teritoriją

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA

 

N

 

 

A

 

S3, ST1

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

 

 

 

 

 

US-2

Jungtinių Amerikos Valstijų teritorija, atitinkanti:

 

 

 

 

 

 

 

 

US-2.1

Vašingtono valstijoje:

 

Bentono apygardą

 

Franklino apygardą

WGM

VIII

P2

2014 12 19

2015 04 07

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

 

 

 

US-2.2

Vašingtono valstijoje:

Klalamo apygardą

WGM

VIII

P2

2014 12 19

2015 05 11

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

 

 

 

US-2.3

Vašingtono valstijoje:

Okanogano apygardoje (1):

a.

Šiaurėje: Pradedant US 97 WA 20 greitkelio ir S. Janis Road gatvės sankirtoje, tada riba eina į dešinę S. Janis Road keliu. Į kairę McLaughlin Canyon Road keliu, tada į dešinę Hardy Road keliu, tada į kairę Chewilken Valley Road keliu.

b.

Rytuose: Iš Chewilken Valley Road kelio į dešinę JH Green Road keliu, tada į kairę Hosheit Road keliu, tada į kairę Tedrow Trail Road keliu, tada į kairę Brown Pass Road keliu iki Colville Tribe sienos. Palei vakarinę (po to – palei pietinę) Colville Tribe sieną, iki jos sankirtos su US 97 WA 20 greitkeliu.

c.

Pietuose: Į dešinę US 97 WA 20 greitkeliu, tada į kairę Cherokee Road keliu, tada į dešinę Robinson Canyon Road keliu. Į kairę Bide A Wee Road keliu, tada į kairę Duck Lake Road keliu, tada į dešinę Soren Peterson Road keliu, tada į kairę Johnson Creek Road keliu, tada į dešinę George Road keliu. Į kairę Wetherstone Road keliu, tada į dešinę Eplay Road keliu.

d.

Vakaruose: Iš Eplay Road kelio į dešinę Conconully Road/6th Avenue N. keliu, tada į kairę Green Lake Road keliu, tada į dešinę Salmon Creek Road keliu, tada į dešinę Happy Hill Road keliu, tada į kairę Conconully Road keliu (šis pereina į Main Street gatvę). Į dešinę Broadway gatve, tada į kairę C Street gatve, tada į dešinę Lake Street E gatve, tada į dešinę Sinlahekin Road keliu, tada į dešinę S. Fish Lake Road keliu, tada į dešinę Fish Lake Road keliu. Į kairę N. Pine Creek Road keliu, tada į dešinę Henry Road keliu (šis pereina į N. Pine Creek Road kelią), tada į dešinę Indian Springs Road keliu, tada į dešinę Hwy 7 greitkeliu iki US 97 WA 20 greitkelio.

WGM

VIII

P2

2015 01 29

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

US-2.4

Vašingtono valstijoje:

Okanogano apygardoje (2):

a.

Šiaurėje: Pradedant US Hwy 97 greitkelio ir Kanados sienos sankirtoje, toliau į rytus palei Kanados sieną, tada į dešinę 9 Mile Road keliu (apygardos greitkelis Hwy 4777).

b.

Rytuose: Iš 9 Mile Road kelio į dešinę Old Hwy 4777 greitkeliu, kuris pietuose pereina į Molson Road kelią. Į dešinę Chesaw Road keliu, tada į kairę Forest Service 3525 keliu, tada į kairę Forest Development Road 350 keliu, kuris pereina į Forest Development Road 3625 kelią. Nuo čia tiesiai į vakarus, tada į kairę Forest Service 3525 keliu, tada į dešinę Rone Road keliu, tada į dešinę Box Spring Road keliu, tada į kairę Mosquito Creek Road keliu, ir į dešinę Swanson Mill Road keliu.

c.

Pietuose: Iš Swanson Mill Road kelio į kairę O'Neil Road keliu, tada pietų kryptimi US 97 keliu. Į dešinę Ellis Forde Bridge Road keliu, tada į kairę Janis Oroville (SR 7) keliu, tada į dešinę Loomis Oroville Road keliu, tada į dešinę Wannact Lake Road keliu, tada į kairę Ellemeham Mountain Road keliu, tada į kairę Earth Dam Road keliu, tada į kairę keliu be pavadinimo, tada į dešinę keliu be pavadinimo, tada į dešinę kitu keliu be pavadinimo, tada į kairę keliu be pavadinimo, ir į kairę kitu keliu be pavadinimo.

d.

Vakaruose: Iš kelio be pavadinimo į dešinę Loomis Oroville Road keliu, tada į kairę Smilkameen Road keliu iki Kanados sienos.

WGM

VIII

P2

2015 02 03

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

US-2.5

Oregono valstijoje:

Daglaso apygardą

WGM

VIII

P2

2014 12 19

2015 03 23

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

 

 

 

US-2.6

Oregono valstijoje:

Dišiutso apygardą

WG

VIII

P2

2015 02 14

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

 

 

 

 

US-2.7

Oregono valstijoje:

Malūro apygardą

WGM

VIII

P2

2015 01 20

2015 05 11

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

 

 

 

Aidaho valstijoje:

 

Kanjono apygardą

 

Pejeto apygardą

WGM

VIII

P2

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

 

 

 

US-2.8.

Kalifornijos valstijoje:

Stanisloso apygardoje/Tuolamio apygardoje:

10 km spindulio teritoriją, pradedant N taške, esančiame ant apskritos kontrolinės zonos ribos, laikrodžio rodyklės kryptimi sudarytą taip:

a.

Šiaurėje – 2,5 mylios į rytus nuo State Hwy. 108 greitkelio ir Williams Road kelio sankirtos.

b.

Šiaurės rytuose – 1,4 mylios į pietryčius nuo Rock River Dr. ir Tulloch Road kelių sankirtos.

c.

Rytuose – 2,0 mylios į šiaurės vakarus nuo Milpitas Road ir Las Cruces Road kelių sankirtos.

d.

Pietryčiuose – 1,58 mylios į rytus nuo šiaurinės Rushing Road kelio dalies.

e.

Pietuose – 0,7 mylios į pietus nuo State Highway132 greitkelio ir Crabtree Road kelio sankirtos.

f.

Pietvakariuose – 0,8 mylios į pietryčius nuo Hazel Dean Road ir Loneoak Road kelių sankirtos.

g.

Vakaruose – 2,5 mylios į pietvakarius nuo Warnerville Road ir Tim Bell Road kelių sankirtos.

h.

Šiaurės vakaruose – 1 mylia į pietryčius nuo CA-120 ir Tim Bell Road kelių sankirtos.

WGM

VIII

P2

2015 01 23

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

 

 

 

 

US-2.9

Kalifornijos valstijoje:

Kingso apygardoje:

10 km spindulio teritoriją, pradedant N taške, esančiame ant apskritos kontrolinės zonos ribos, laikrodžio rodyklės kryptimi sudarytą taip:

a.

Šiaurėje – 0,58 mylios į šiaurę nuo Kansas Avenue

NE gatvės – 0,83 mylios į rytus nuo CA-43 kelio.

b.

Rytuose – 0,04 mylios į rytus nuo 5th Avenue gatvės

c.

Pietryčiuose – 0,1 mylios į rytus nuo Paris Avenue ir 7th Avenue gatvių sankirtos

d.

Pietuose – 1,23 mylios į šiaurę nuo Redding Avenue gatvės

e.

Pietvakariuose – 0,6 mylios į vakarus nuo Paris Avenue ir 15th Avenue gatvių sankirtos

f.

Vakaruose – 1,21 mylios į rytus nuo 19th Avenue gatvės

g.

Šiaurės vakaruose – 0,3 mylios į šiaurę nuo Laurel Avenue ir 16th Avenue gatvių sankirtos

WGM

VIII

P2

2015 02 12

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

 

 

 

 

US-2.10

Minesotos valstiją

WGM

VIII

P2

2015 03 05

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

 

 

 

 

US-2.11

Misūrio valstijoje:

 

Džasperio apygardą

 

Bartono apygardą

WGM

VIII

P2

2015 03 08

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

US-2.12

Misūrio valstijoje:

 

Monito apygardą

 

Morgano apygardą

WGM

VIII

P2

2015 03 09

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

 

 

 

 

US-2.13

Arkanzaso valstijoje:

 

Buno apygardą

 

Mariono apygardą

WGM

VIII

P2

2015 03 11

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

 

 

 

 

US-2.14

Kanzaso valstijoje:

 

Levenverto apygardą

 

Vajandoto apygardą

WGM

VIII

P2

2015 03 13

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

 

 

 

 

US-2.15

Kanzaso valstijoje:

 

Čerokio apygardą

 

Krofordo apygardą

WGM

 

P2

2015 03 09

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

US-2.16

Montanos valstijoje:

 

Džudit Beisino apygardą

 

Ferguso apygardą

WGM

VIII

P2

2015 04 02

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

 

 

 

 

US-2.17

Šiaurės Dakotos valstijoje:

Dikio apygardą

WGM

VIII

P2

2015 04 11

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

 

 

 

 

US-2.18

Pietų Dakotos valstiją

WGM

VIII

P2

2015 04 01

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

US-2.19

Viskonsino valstiją

WGM

VIII

P2

2015 04 11

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

 

 

 

 

US-2.20

Ajovos valstiją

WGM

VIII

P2

2015 04 14

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

 

 

 

 


(1)  Prekes, taip pat ir vežamas atviroje jūroje, pagamintas iki šios datos, galima importuoti į Bendriją 90 dienų nuo šios datos.

(2)  Į Bendriją galima importuoti tik po šios datos pagamintas prekes.“


Top