Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0479

2015 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/479 dėl bendrų eksporto taisyklių

OJ L 83, 27.3.2015, p. 34–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/479/oj

27.3.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 83/34


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2015/479

2015 m. kovo 11 d.

dėl bendrų eksporto taisyklių

(kodifikuota redakcija)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 207 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros (2),

kadangi:

(1)

Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1061/2009 (3) buvo iš esmės keičiamas (4). Siekiant aiškumo ir racionalumo tas reglamentas turėtų būti kodifikuotas;

(2)

bendroji prekybos politika turėtų remtis vieningais principais;

(3)

turėtų būti nustatytos bendrosios taisyklės eksportui iš Sąjungos;

(4)

eksportas visose valstybėse narėse beveik visiškai liberalizuotas. Dėl to galima patvirtinti, kad Sąjunga laikosi principo, pagal kurį eksportuojamų prekių kiekis į trečiąsias šalis neribojamas, išskyrus šiame reglamente numatytas išimtis ir nepažeidžiant priemonių, kurių valstybės narės gali imtis vadovaudamosi Sutartimi;

(5)

Komisija turėtų būti informuota, jeigu dėl neįprastos rinkos raidos valstybė narė mano esant reikalinga imtis apsaugos priemonių;

(6)

labai svarbu patikrinimą atlikti visu Sąjungos lygmeniu, ypač remiantis informacija apie eksporto sąlygas, eksporto tendencijas, įvairius ekonominės ir prekybos padėties aspektus bei priemones, kurių reiktų imtis, jeigu tokių prireiktų;

(7)

šio patikrinimo metu gali paaiškėti, kad Sąjunga turėtų prižiūrėti tam tikrų prekių eksportą arba kad būtų nustatytos laikinos apsaugos priemonės nuo nenumatytos veiklos;

(8)

bet kurios apsaugos priemonės, kurių būtina imtis dėl Sąjungos interesų, turėtų būti patvirtintos deramai atsižvelgus į esančius tarptautinius įsipareigojimus;

(9)

reikėtų valstybėms narėms, kurios privalo vykdyti tarptautinius įsipareigojimus, iškilus faktiniams ar galimiems tiekimo sunkumams, sukurti sistemą naftos produktams paskirstyti tarp susitariančiųjų šalių, kad būtų laikomasi įsipareigojimų vis-a-vis trečiosioms šalims, nepažeidžiant Sąjungos tam tikslui priimtų nuostatų. Toks leidimas turėtų galioti, kol Europos Parlamentas ir Taryba patvirtintų reikiamas priemones pagal įsipareigojimus, prisiimtus Sąjungos ar visų valstybių narių;

(10)

šis reglamentas turėtų būti taikomas visiems, tiek pramoniniams, tiek ir žemės ūkio produktams. Jis turėtų papildyti priemones, nustatančias bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą, ir pagal Sutarties 352 straipsnį priimtas specialias priemones, taikomas perdirbtiems žemės ūkio produktams. Turėtų būti vengiama šio reglamento ir tų priemonių nuostatų persidengimo, ir ypač nuostatų dėl apsaugos priemonių;

(11)

šiam reglamentui įgyvendinti reikalingos vienodos apsaugos priemonių patvirtinimo sąlygos. Tos priemonės turėtų būti tvirtinamos pagal Reglamentą (ES) Nr. 182/2011 (5),

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I SKYRIUS

PAGRINDINIS PRINCIPAS

1 straipsnis

Produktai iš Sąjungos į trečiąsias šalis eksportuojami nevaržomai, tai yra jiems nenustatyti jokie kiekybiniai apribojimai, išskyrus tuos apribojimus, kurie atitinka šį reglamentą.

II SKYRIUS

SĄJUNGOS INFORMAVIMO IR KONSULTAVIMOSI TVARKA

2 straipsnis

Jeigu dėl rinkos neįprastos raidos valstybė narė mano, kad reikalinga imtis apsaugos priemonių, kurios apibrėžtos III skyriuje, ji praneša apie tai Komisijai, kuri savo ruožtu informuoja kitas valstybes nares.

3 straipsnis

1.   Komisijai padeda Apsaugos priemonių komitetas, įsteigtas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2015/478 (6). Tas komitetas – komitetas, kaip nustatyta Reglamente (ES) Nr. 182/2011.

2.   Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnis.

3.   Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 8 straipsnis kartu su to reglamento 5 straipsniu.

4 straipsnis

Siekiant įvertinti ekonominę ir prekybinę konkretaus produkto situaciją, Komisija gali paprašyti valstybių narių pateikti statistinius duomenis apie to produkto rinkos tendencijas ir, tam tikslui, prižiūrėti šio produkto eksportą, remiantis nacionaliniais teisės aktais ir Komisijos nustatyta tvarka. Valstybės narės imasi visų priemonių, reikalingų Komisijos prašymams įvykdyti, ir perduoda Komisijai prašomą informaciją. Komisija informuoja apie tai kitas valstybes nares.

III SKYRIUS

APSAUGOS PRIEMONĖS

5 straipsnis

1.   Siekdama užkirsti kelią kritinei padėčiai, kuri susiklosto dėl pagrindinių produktų trūkumo, arba ištaisyti šią padėtį, ir tuomet, kai reikia imtis skubių priemonių, kad būtų apsaugoti Sąjungos interesai, Komisija, valstybei narei paprašius arba savo iniciatyva, atsižvelgusi į produktų rūšį ir kitas atitinkamų sandorių savybes, gali leisti eksportuoti produktą tik pagal eksporto leidimą, kuris išduodamas laikantis tokių nuostatų ir apribojimų, kuriuos Komisija nustato laikydamasi 3 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros arba, jei reikia veikti nedelsiant, pagal 3 straipsnio 3 dalį.

2.   Europos Parlamentas, Taryba ir valstybės narės informuojamos apie priemones, kurių buvo imtasi. Tokios priemonės įsigalioja nedelsiant.

3.   Priemonės gali būti taikomos eksportui tik į tam tikras šalis arba eksportui iš tam tikrų Sąjungos regionų. Jos netaikomos produktams, kurie jau vežami prie Sąjungos sienos.

4.   Valstybei narei paprašius, kad Komisija įsikištų, Komisija priima sprendimą pagal 1 dalį ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo tokio prašymo gavimo dienos.

5.   Jeigu Komisija veikė šio straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka, ji ne vėliau kaip po 12 darbo dienų nuo priemonės, kurios ji ėmėsi, įsigaliojimo dienos nusprendžia, ar patvirtinti atitinkamas 6 straipsnyje numatytas priemones. Jeigu praėjus šešioms savaitėms nuo priemonės įsigaliojimo dienos nebuvo patvirtinta jokių priemonių, minėta priemonė laikoma panaikinta.

6 straipsnis

1.   Jeigu to reikia dėl Sąjungos interesų, Komisija, laikydamasi 3 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros, gali patvirtinti atitinkamas priemones:

a)

užkirsti kelią kritinei situacijai atsirasti dėl pagrindinių produktų trūkumo arba ištaisyti šią padėtį;

b)

leisti vykdyti tarptautinius įsipareigojimus, kuriuos prisiėmė Sąjunga arba visos valstybės narės, ypač dėl pagrindinių produktų prekybos.

2.   1 dalyje nurodytos priemonės gali būti taikomos eksportui tik į tam tikras šalis arba eksportui iš tam tikrų Sąjungos regionų. Jos netaikomos produktams, kurie jau vežami prie Sąjungos sienos.

3.   Kai eksportui nustatomi kiekybiniai apribojimai, ypač atsižvelgiama į:

a)

prekių kiekį, eksportuotą pagal sutartis, sudarytas įprastomis sąlygomis prieš įsigaliojant apsaugos priemonėms, kaip apibrėžta šiame skyriuje, ir apie kurį atitinkama valstybė narė pranešė Komisijai nacionaliniuose įstatymuose nustatyta tvarka;

b)

būtinybę išvengti pavojaus sužlugdyti tikslą, dėl kurio buvo įvesti kiekybiniai apribojimai.

7 straipsnis

1.   Kol taikoma bet kuri 5 ir 6 straipsniuose nurodyta priemonė, Komisija valstybės narės prašymu arba savo iniciatyva gali:

a)

ištirti priemonės poveikį;

b)

įvertinti, ar vis dar reikia taikyti priemonę.

Kai Komisija mano, kad vis dar reikia taikyti priemonę, ji atitinkamai informuoja valstybes nares.

2.   Jeigu Komisija mano, kad 5 ar 6 straipsnyje numatyta priemonė turėtų būti panaikinta ar pakeista, ji imasi veiksmų laikydamasi 3 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

IV SKYRIUS

PEREINAMOJO LAIKOTARPIO IR BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

8 straipsnis

Kol Europos Parlamentas ir Taryba patvirtins atitinkamas priemones pagal Sąjungos arba visų valstybių narių tarptautinius įsipareigojimus ir nedarant poveikio Sąjungos šioje srityje priimtoms taisyklėms, valstybėms narėms leidžiama I priede nurodytiems produktams sukurti produktų dalijimosi sistemą kritiniu atveju, kuria nustatomas įpareigojimas dėl produktų paskirstymo trečiųjų šalių atžvilgiu, numatytas tarptautiniuose įsipareigojimuose, kurie buvo prisiimti dar prieš įsigaliojant šiam reglamentui.

Valstybės narės praneša Komisijai apie priemones, kurias jos ketina patvirtinti. Komisija praneša Tarybai ir kitoms valstybėms narėms apie patvirtintas priemones.

9 straipsnis

Vadovaudamasi Tarybos reglamento (EB) Nr. 1225/2009 (7) 22a straipsniu, Komisija į savo metinę ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai dėl prekybos apsaugos priemonių taikymo ir įgyvendinimo įtraukia informaciją apie šio reglamento įgyvendinimą.

10 straipsnis

Nepažeidžiant kitų Sąjungos nuostatų, šis reglamentas netrukdo valstybei narei priimti ar taikyti kiekybinių apribojimų eksportui viešosios moralės, viešosios tvarkos ar visuomenės saugumo, žmonių, gyvūnų ar augalų sveikatos bei gyvybės, nacionalinių vertybių, turinčių meninę, istorinę ar archeologinę vertę, arba pramoninės ir komercinės nuosavybės apsaugos pagrindu.

11 straipsnis

Šis reglamentas nepažeidžia priemonių, kuriomis nustatoma bendroji žemės ūkio rinkų organizacija, arba pagal Sutarties 352 straipsnį priimtų specialių priemonių dėl perdirbtų žemės ūkio produktų; šis reglamentas papildo tas priemones.

Tačiau produktų, kurie numatyti tose priemonėse, atveju šio reglamento 5 straipsnis netaikomas tiems eksportuojamiems produktams, kuriems Sąjungos prekybos su trečiosiomis šalimis taisyklėse numatyti kiekybiniai apribojimai. 4 straipsnis netaikomas tiems produktams, kuriems Sąjungos prekybos su trečiosiomis šalimis taisyklėse numatyta licencija ar kitas eksporto dokumentas.

12 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 1061/2009 panaikinamas.

Nuorodos į panaikintą reglamentą laikomos nuorodomis į šį reglamentą ir skaitomos pagal III priede pateiktą atitikties lentelę.

13 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Strasbūre 2015 m. kovo 11 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

M. SCHULZ

Tarybos vardu

Pirmininkė

Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA


(1)  2014 m. gruodžio 10 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  2015 m. vasario 11 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2015 m. kovo 2 d. Tarybos sprendimas.

(3)  2009 m. spalio 19 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1061/2009, nustatantis bendrąsias eksporto taisykles (OL L 291, 2009 11 7, p. 1).

(4)  Žr. II priedą.

(5)  2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

(6)  2015 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/478 dėl bendrų importo taisyklių (žr. šio Oficialiojo leidinio p. 16).

(7)  2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1225/2009 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių (OL L 343, 2009 12 22, p. 51).


I PRIEDAS

8 straipsnyje nurodyti produktai

Kombinuotosios nomenklatūros pozicija

Aprašymas

2709 00

Neapdorotos naftos alyvos (žalia nafta) ir neapdorotos alyvos, gautos iš bituminių mineralų

2710

Naftos alyvos ir alyvos, gautos iš bituminių mineralų, išskyrus neapdorotas; produktai, nenurodyti kitoje vietoje, kurių sudėtyje esančios naftos alyvos arba alyvos, gautos iš bituminių mineralų, sudaro ne mažiau kaip 70 % masės, be to, šios alyvos yra pagrindinės šių produktų sudėtinės dalys; alyvų atliekos:

nuo 2710 11 11 iki 2710 11 90

Lengvosios alyvos

nuo 2710 19 11 iki 2710 19 29

Vidutinės alyvos

nuo 2710 19 31 iki 2710 19 99

Sunkiosios alyvos, išskyrus tepalines alyvas, naudojamas sieniniams laikrodžiams ir rankiniams laikrodžiams ir panašiems tikslams, kuriose yra ne daugiau kaip 250 g grynos alyvos

2711

Naftos dujos ir kiti dujiniai angliavandeniliai:

Suskystinti:

2711 12

– –

Propanas:

– – –

Propanas, kurio grynumas ne mažesnis kaip 99 %

– – –

Kitas

2711 13

– –

Butanai

Dujinės būsenos:

ex 2711 29 00

– –

Kitas:

– – –

Propanas

– – –

Butanai


II PRIEDAS

Panaikinamas reglamentas ir jo vėlesnis dalinis pakeitimas

Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1061/2009

(OL L 291, 2009 11 7, p. 1)

 

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 37/2014

(OL L 18, 2014 1 21, p. 1)

Tik priedo 21 punktas


III PRIEDAS

Atitikties lentelė

Reglamentas (EB) Nr. 1061/2009

Šis reglamentas

1 straipsnis

1 straipsnis

2 straipsnis

2 straipsnis

4 straipsnis

3 straipsnis

5 straipsnis

4 straipsnis

6 straipsnis

5 straipsnis

7 straipsnis

6 straipsnis

8 straipsnis

7 straipsnis

9 straipsnis

8 straipsnis

9a straipsnis

9 straipsnis

10 straipsnis

10 straipsnis

11 straipsnis

11 straipsnis

12 straipsnis

12 straipsnis

13 straipsnis

13 straipsnis

I priedas

I priedas

II priedas

II priedas

III priedas

III priedas


Top