Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015B0371

Europos Sąjungos 2014 finansinių metų taisomojo biudžeto Nr. 7 galutinis priėmimas (ES, Euratomas) 2015/371

OJ L 73, 17.3.2015, p. 501–523 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/budget_suppl_amend/2014/7/oj

17.3.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 73/501


Europos Sąjungos 2014 finansinių metų taisomojo biudžeto Nr. 7

GALUTINIS PRIĖMIMAS (ES, Euratomas) 2015/371

EUROPOS PARLAMENTO PIRMININKAS,

atsižvelgdamas į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 314 straipsnio 4 dalies a punktą ir 9 dalį,

atsižvelgdamas į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 106a straipsnį,

atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (1),

atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa (2),

atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo (3),

atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2014 finansinių metų bendrąjį biudžetą, kuris buvo galutinai priimtas 2013 m. lapkričio 20 d. (4),

atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2014 finansinių metų Taisomojo biudžeto Nr. 2 projektą, kurį Komisija patvirtino 2014 m. balandžio 15 d.,

atsižvelgdamas į 2014 m. liepos 14 d. priimtą ir 2014 m. rugsėjo 12 d. Europos Parlamentui perduotą Tarybos poziciją dėl Taisomojo biudžeto Nr. 2/2014 projekto,

atsižvelgdamas į 2014 m. spalio 22 d. Europos Parlamento priimtą rezoliuciją dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2014 finansinių metų Taisomojo biudžeto Nr. 2/2014 projekto,

atsižvelgdamas į taisomojo biudžeto Nr. 2 projekto pakeitimą, kurį Parlamentas priėmė 2014 m. spalio 22 d.,

atsižvelgdamas į 2014 m. spalio 22 d. Tarybos pirmininko laišką, kuriame informuojama, kad Taryba nepatvirtino visų Parlamento priimtų pakeitimų,

atsižvelgdamas į 2014 m. spalio 27 d. raštą Tarybos pirmininkui, kuriuo sušaukiamas Taikinimo komitetas,

atsižvelgdamas į 2014 m. lapkričio 6, 14 ir 17 d. Taikinimo komiteto posėdžius,

atsižvelgdamas į tai, kad Taikinimo komitetas sutarė dėl bendro projekto per dvidešimt vienos dienos laikotarpį, nurodytą Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnio 6 dalyje,

atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2014 finansinių metų Taisomojo biudžeto Nr. 8 projektą, kurį Komisija patvirtino 2014 m. lapkričio 27 d.,

atsižvelgdamas į 2014 m. gruodžio 12 d. priimtą ir tą pačią dieną Europos Parlamentui perduotą Tarybos poziciją dėl Taisomojo biudžeto Nr. 8/2014 projekto,

atsižvelgdamas į tai, kad 2014 m. gruodžio 17 d. Parlamentas patvirtino Tarybos poziciją,

atsižvelgdamas į Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių 88 ir 91 straipsnius,

PASKELBIA, KAD:

Vienintelis straipsnis

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnyje nustatyta procedūra baigta ir Europos Sąjungos 2014 finansinių metų Taisomasis biudžetas Nr. 7 galutinai priimtas.

Priimta Strasbūre 2014 m. gruodžio 17 d.

Pirmininkas

M. SCHULZ


(1)  OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(2)  OL L 347, 2013 12 20, p. 884.

(3)  OL C 373, 2013 12 20, p. 1.

(4)  OL L 51, 2014 2 20.


7 FINANSINIŲ METŲ TAISOMASIS BIUDŽETAS Nr. 2014

TURINYS

BENDROJI PAJAMŲ SUVESTINĖ

A. Dalis įvadas ir bendrojo biudžeto finansavimas 504
B. Bendroji įplaukų suvestinė pagal biudžeto išlaidų kategorijas 516

— 1 antraštinė dalis:

Nuosavi ištekliai 517

— 3 antraštinė dalis:

Perteklius, likučiai ir patikslinimai 521

A   DALIS. ĮVADAS IR BENDROJO BIUDŽETO FINANSAVIMAS

BENDROJO BIUDŽETO FINANSAVIMAS

2014 finansiniais metais finansuotini asignavimai pagal 2007 m. birželio 7 d. Tarybos sprendimo 2007/436/EB, Euratomas dėl Europos Bendrijų nuosavų išteklių sistemos 1 straipsnį

IŠLAIDOS

Aprašymas

2014 m. biudžetas (1)

2013 m. biudžetas (2)

Pokytis (%)

1.

Pažangus ir integracinis augimas

65 300 076 773

69 127 255 205

–5,54

2.

Tvarus augimas. Gamtos ištekliai

56 443 752 595

57 814 298 094

–2,37

3.

Saugumas ir pilietybė

1 665 510 850

1 894 151 766

–12,07

4.

Europos vaidmuo pasaulyje

6 840 903 616

6 731 869 945

+1,62

5.

Administravimas

8 405 389 881

8 417 791 740

–0,15

6.

Kompensacijos

28 600 000

75 000 000

–61,87

Specialios priemonės

350 000 000

390 465 192

–10,36

Išlaidos, iš viso  (3)

139 034 233 715

144 450 831 942

–3,75


PAJAMOS

Aprašymas

2014 m. biudžetas (4)

2013 m. biudžetas (5)

Pokytis (%)

Įvairios pajamos (4–9 antraštinės dalys)

5 545 428 277

3 067 967 007

+80,75

Iš praėjusių finansinių metų likęs perteklius (3 0 skyrius, 3 0 0 straipsnis)

1 005 406 925

1 023 276 526

–1,75

Nuosavų išteklių perteklius, atsiradęs iš Garantijų fondo išorės veiklai pertekliaus grąžinimo (3 0 skyrius, 3 0 2 straipsnis)

p. m.

34 000 000

Ankstesnių metų nuosavų išteklių iš PVM, bendrojo nacionalinio produkto / bendrųjų nacionalinių pajamų balansas (3 1 ir 3 2 skyriai)

4 095 463 000

p. m.

Pajamos, iš viso (3–9 antraštinės dalys)

10 646 298 202

4 125 243 533

+ 158,08

Grynoji muitų ir cukraus mokesčių suma (1 1 ir 1 2 skyriai)

16 084 600 000

14 822 700 000

+8,51

PVM pagrįsti nuosavi ištekliai iš pagal vienodą tarifą (1 ir 2 lentelės, 1 3 skyrius)

17 689 735 350

14 680 052 250

+20,50

Iš papildomų išteklių (BNP pagrįsti nuosavi ištekliai, 3 lentelė, 1 4 skyrius) finansuotinas likutis

94 613 600 163

110 822 836 159

–14,63

Iš nuosavų išteklių, nurodytų Sprendimo 2007/436/EB, Euratomas 2 straipsnyje, finansuotini asignavimai (6)

128 387 935 513

140 325 588 409

–8,51

Pajamos, iš viso  (7)

139 034 233 715

144 450 831 942

–3,75


1 LENTELĖ

Suderintų pridėtinės vertės mokesčio (PVM) bazių ribų apskaičiavimas pagal Sprendimo 2007/436/EB, Euratomas 2 straipsnio 1 dalies b punktą

Valstybė narė

1 % neapribotos PVM bazės

1 % bendrųjų nacionalinių pajamų

Ribojimo tarifas (%)

1 % bendrųjų nacionalinių pajamų, padaugintas iš ribojimo tarifo

1 % apribotos PVM bazės (8)

Valstybės narės, kurių PVM bazė apribota

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Belgija

1 665 407 000

3 925 460 000

50

1 962 730 000

1 665 407 000

 

Bulgarija

193 091 000

399 471 000

50

199 735 500

193 091 000

 

Čekija

596 638 000

1 357 846 000

50

678 923 000

596 638 000

 

Danija

951 296 000

2 654 016 000

50

1 327 008 000

951 296 000

 

Vokietija

12 418 967 000

29 002 636 000

50

14 501 318 000

12 418 967 000

 

Estija

87 147 000

186 046 000

50

93 023 000

87 147 000

 

Airija

655 428 000

1 434 183 000

50

717 091 500

655 428 000

 

Graikija

709 312 000

1 798 621 000

50

899 310 500

709 312 000

 

Ispanija

4 756 829 000

10 283 204 000

50

5 141 602 000

4 756 829 000

 

Prancūzija

9 731 337 000

21 411 597 000

50

10 705 798 500

9 731 337 000

 

Kroatija

263 049 000

422 319 000

50

211 159 500

211 159 500

Kroatija

Italija

6 042 837 000

15 763 695 000

50

7 881 847 500

6 042 837 000

 

Kipras

105 170 000

153 422 000

50

76 711 000

76 711 000

Kipras

Latvija

88 567 000

246 154 000

50

123 077 000

88 567 000

 

Lietuva

138 416 000

349 250 000

50

174 625 000

138 416 000

 

Liuksemburgas

268 280 000

325 038 000

50

162 519 000

162 519 000

Liuksemburgas

Vengrija

401 698 000

979 528 000

50

489 764 000

401 698 000

 

Malta

51 049 000

70 431 000

50

35 215 500

35 215 500

Malta

Nyderlandai

2 743 653 000

6 249 242 000

50

3 124 621 000

2 743 653 000

 

Austrija

1 499 731 000

3 217 349 000

50

1 608 674 500

1 499 731 000

 

Lenkija

1 750 837 000

3 931 784 000

50

1 965 892 000

1 750 837 000

 

Portugalija

767 138 000

1 655 525 000

50

827 762 500

767 138 000

 

Rumunija

528 406 000

1 444 740 000

50

722 370 000

528 406 000

 

Slovėnija

177 308 000

352 303 000

50

176 151 500

176 151 500

Slovėnija

Slovakija

230 006 000

725 821 000

50

362 910 500

230 006 000

 

Suomija

928 440 000

1 983 150 000

50

991 575 000

928 440 000

 

Švedija

1 889 310 000

4 380 034 000

50

2 190 017 000

1 889 310 000

 

Jungtinė Karalystė

9 529 537 000

20 226 302 000

50

10 113 151 000

9 529 537 000

 

Iš viso

59 168 884 000

134 929 167 000

 

67 464 583 500

58 965 784 500

 


2 LENTELĖ

Nuosavų išteklių iš PVM paskirstymas pagal Sprendimo 2007/436/EB, Euratomas 2 straipsnio 1 dalies b punktą (1 3 skyrius)

Valstybė narė

1 % apribotos PVM bazės

Vienodas PVM nuosavų išteklių tarifas (%)

Nuosavi ištekliai iš PVM pagal vienodą tarifą

 

(1)

(2)

(3) = (1) × (2)

Belgija

1 665 407 000

0,300

499 622 100

Bulgarija

193 091 000

0,300

57 927 300

Čekija

596 638 000

0,300

178 991 400

Danija

951 296 000

0,300

285 388 800

Vokietija

12 418 967 000

0,300

3 725 690 100

Estija

87 147 000

0,300

26 144 100

Airija

655 428 000

0,300

196 628 400

Graikija

709 312 000

0,300

212 793 600

Ispanija

4 756 829 000

0,300

1 427 048 700

Prancūzija

9 731 337 000

0,300

2 919 401 100

Kroatija

211 159 500

0,300

63 347 850

Italija

6 042 837 000

0,300

1 812 851 100

Kipras

76 711 000

0,300

23 013 300

Latvija

88 567 000

0,300

26 570 100

Lietuva

138 416 000

0,300

41 524 800

Liuksemburgas

162 519 000

0,300

48 755 700

Vengrija

401 698 000

0,300

120 509 400

Malta

35 215 500

0,300

10 564 650

Nyderlandai

2 743 653 000

0,300

823 095 900

Austrija

1 499 731 000

0,300

449 919 300

Lenkija

1 750 837 000

0,300

525 251 100

Portugalija

767 138 000

0,300

230 141 400

Rumunija

528 406 000

0,300

158 521 800

Slovėnija

176 151 500

0,300

52 845 450

Slovakija

230 006 000

0,300

69 001 800

Suomija

928 440 000

0,300

278 532 000

Švedija

1 889 310 000

0,300

566 793 000

Jungtinė Karalystė

9 529 537 000

0,300

2 858 861 100

Iš viso

58 965 784 500

 

17 689 735 350


3 LENTELĖ

Vienodo tarifo nustatymas ir išteklių, pagrįstų bendrosiomis nacionalinėmis pajamomis, paskirstymas pagal Sprendimo 2007/436/EB, Euratomas 2 straipsnio 1 dalies c punktą (1 4 skyrius)

Valstybė narė

1 % bendrųjų nacionalinių pajamų

Vienodas „papildomos bazės“ tarifas, nuosavi ištekliai

„Papildomos bazės“ nuosavi ištekliai pagal vienodą tarifą

 

(1)

(2)

(3) = (1) × (2)

Belgija

3 925 460 000

 

2 752 569 449

Bulgarija

399 471 000

 

280 112 820

Čekija

1 357 846 000

 

952 134 378

Danija

2 654 016 000

 

1 861 020 966

Vokietija

29 002 636 000

 

20 336 920 973

Estija

186 046 000

 

130 457 204

Airija

1 434 183 000

 

1 005 662 600

Graikija

1 798 621 000

 

1 261 209 951

Ispanija

10 283 204 000

 

7 210 679 301

Prancūzija

21 411 597 000

 

15 014 013 074

Kroatija

422 319 000

 

296 134 052

Italija

15 763 695 000

 

11 053 651 104

Kipras

153 422 000

 

107 580 948

Latvija

246 154 000

0,7012094 (9)

172 605 499

Lietuva

349 250 000

 

244 897 383

Liuksemburgas

325 038 000

 

227 919 701

Vengrija

979 528 000

 

686 854 241

Malta

70 431 000

 

49 386 879

Nyderlandai

6 249 242 000

 

4 382 027 230

Austrija

3 217 349 000

 

2 256 035 360

Lenkija

3 931 784 000

 

2 757 003 897

Portugalija

1 655 525 000

 

1 160 869 691

Rumunija

1 444 740 000

 

1 013 065 268

Slovėnija

352 303 000

 

247 038 175

Slovakija

725 821 000

 

508 952 508

Suomija

1 983 150 000

 

1 390 603 421

Švedija

4 380 034 000

 

3 071 321 011

Jungtinė Karalystė

20 226 302 000

 

14 182 873 079

Iš viso

134 929 167 000

 

94 613 600 163


4.1 LENTELĖ

2013 m. Jungtinei Karalystei taikoma biudžeto disbalanso korekcija pagal Sprendimo 2007/436/EB, Euratomas 4 straipsnį (1 5 skyrius)

Aprašymas

Koeficientas (10) (%)

Suma

1.

Visos neapribotos PVM bazės Jungtinės Karalystės dalis (%)

15,5861

 

2.

Pagal plėtros išlaidas patikslintų visų paskirstytų išlaidų Jungtinės Karalystės dalis (%)

6,1166

 

3.

(1) – (2)

9,4694

 

4.

Bendros paskirstytos išlaidos

 

134 675 970 767

5

Su plėtra susijusios išlaidos (11)

 

31 337 201 043

6.

Pagal plėtros išlaidas patikslintos visos paskirstytos išlaidos = (4) – (5)

 

103 338 769 725

7.

Pradinė Jungtinei Karalystei taikomos korekcijos suma = (3) x (6) x 0,66

 

6 458 490 768

8.

Jungtinės Karalystės pranašumas (12)

 

883 513 735

9.

Pagrindinė Jungtinei Karalystei taikoma korekcija = (7) – (8)

 

5 574 977 032

10.

Nauda iš tradicinių nuosavų išteklių (13)

 

32 794 702

11.

Jungtinei Karalystei taikoma korekcija = (9) – (10)

 

5 542 182 331


4.2 LENTELĖ

2011 m. Jungtinei Karalystei taikoma biudžeto disbalanso korekcija pagal Sprendimo 2007/436/EB, Euratomas 4 straipsnį (3 6 skyrius)

Aprašymas

Koeficientas (14) (%)

Suma

1.

Visos neapribotos PVM bazės Jungtinės Karalystės dalis (%)

14,9811

 

2.

Pagal plėtros išlaidas patikslintų visų paskirstytų išlaidų Jungtinės Karalystės dalis (%)

7,3021

 

3.

(1) – (2)

7,6790

 

4.

Bendros paskirstytos išlaidos

 

116 702 674 481

5.

Su plėtra susijusios išlaidos (15)

 

26 831 341 733

5a.

Pasirengimo narystei išlaidos

 

3 040 714 610

5b.

Su 4 str. 1 dalies g punktu susijusios išlaidos

 

23 790 627 123

6.

Pagal plėtros išlaidas patikslintos visos paskirstytos išlaidos = (4) – (5)

 

89 871 332 749

7.

Pradinė Jungtinei Karalystei taikomos korekcijos suma = (3) x (6) x 0,66

 

4 554 788 119

8.

Jungtinės Karalystės pranašumas (16)

 

358 708 861

9.

Pagrindinė Jungtinei Karalystei taikoma korekcija = (7) – (8)

 

4 196 079 257

10.

Nauda iš tradicinių nuosavų išteklių (17)

 

7 667 508

11.

Jungtinei Karalystei taikoma korekcija (18) = (9) – (10)

 

4 188 411 749


4.3 LENTELĖ

2010 m. Jungtinei Karalystei taikoma biudžeto disbalanso korekcija pagal Sprendimo 2007/436/EB, Euratomas 4 straipsnį (3 5 skyrius)

Aprašymas

Koeficientas (19) (%)

Suma

1.

Visos neapribotos PVM bazės Jungtinės Karalystės dalis (%)

15,4336

 

2.

Pagal plėtros išlaidas patikslintų visų paskirstytų išlaidų Jungtinės Karalystės dalis (%)

7,7118

 

3.

(1) – (2)

7,7218

 

4.

Bendros paskirstytos išlaidos

 

111 424 575 479

5.

Su plėtra susijusios išlaidos (20)

 

23 861 206 535

5a.

Pasirengimo narystei išlaidos

 

2 970 699 609

5b.

Su 4 str. 1 dalies g punktu susijusios išlaidos

 

20 890 506 926

6.

Pagal plėtros išlaidas patikslintos visos paskirstytos išlaidos = (4) – (5)

 

87 563 368 944

7.

Pradinė Jungtinei Karalystei taikomos korekcijos suma = (3) x (6) x 0,66

 

4 462 554 636

8.

Jungtinės Karalystės pranašumas (21)

 

703 660 977

9.

Pagrindinė Jungtinei Karalystei taikoma korekcija = (7) – (8)

 

3 758 893 659

10.

Nauda iš tradicinių nuosavų išteklių (22)

 

19 348 038

11.

Jungtinei Karalystei taikoma korekcija (23) = (9) – (10)

 

3 739 545 621


5.1 LENTELĖ

Jungtinei Karalystei taikomos korekcijos finansavimo apskaičiavimas (–5 297 340 704 EUR) (1 5 skyrius)

Valstybė narė

BNP bazės procentinė dalis

Dalys be Jungtinės Karalystės

Dalys be Vokietijos, Nyderlandų, Austrijos, Švedijos ir Jungtinės Karalystės

Trys ketvirtadaliai Vokietijos, Nyderlandų, Austrijos ir Švedijos dalies 2 stulpelyje

4 stulpelis, paskirstytas pagal 3 stulpelį

Finansavimo skalė

Korekcijai pritaikyta finansavimo skalė

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) = (2) + (4) + (5)

(7)

Belgija

2,91

3,42

5,46

 

1,53

4,95

274 500 044

Bulgarija

0,30

0,35

0,56

 

0,16

0,50

27 934 257

Čekija

1,01

1,18

1,89

 

0,53

1,71

94 951 620

Danija

1,97

2,31

3,69

 

1,03

3,35

185 590 353

Vokietija

21,49

25,29

0,00

–18,96

0,00

6,32

350 335 402

Estija

0,14

0,16

0,26

 

0,07

0,23

13 009 847

Airija

1,06

1,25

2,00

 

0,56

1,81

100 289 723

Graikija

1,33

1,57

2,50

 

0,70

2,27

125 774 188

Ispanija

7,62

8,97

14,31

 

4,01

12,97

719 085 138

Prancūzija

15,87

18,67

29,80

 

8,35

27,02

1 497 272 756

Kroatija

0,31

0,37

0,59

 

0,16

0,53

29 531 974

Italija

11,68

13,74

21,94

 

6,15

19,89

1 102 325 579

Kipras

0,11

0,13

0,21

 

0,06

0,19

10 728 512

Latvija

0,18

0,21

0,34

 

0,10

0,31

17 213 087

Lietuva

0,26

0,30

0,49

 

0,14

0,44

24 422 396

Liuksemburgas

0,24

0,28

0,45

 

0,13

0,41

22 729 297

Vengrija

0,73

0,85

1,36

 

0,38

1,24

68 496 553

Malta

0,05

0,06

0,10

 

0,03

0,09

4 925 108

Nyderlandai

4,63

5,45

0,00

–4,09

0,00

1,36

75 487 301

Austrija

2,38

2,80

0,00

–2,10

0,00

0,70

38 863 752

Lenkija

2,91

3,43

5,47

 

1,53

4,96

274 942 269

Portugalija

1,23

1,44

2,30

 

0,65

2,09

115 767 753

Rumunija

1,07

1,26

2,01

 

0,56

1,82

101 027 954

Slovėnija

0,26

0,31

0,49

 

0,14

0,44

24 635 887

Slovakija

0,54

0,63

1,01

 

0,28

0,92

50 755 299

Suomija

1,47

1,73

2,76

 

0,77

2,50

138 677 954

Švedija

3,25

3,82

0,00

–2,86

0,00

0,95

52 908 328

Jungtinė Karalystė

14,99

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0

Iš viso

100,00

100,00

100,00

–28,02

28,02

100,00

5 542 182 331

Apskaičiuota 15 ženklų po kablelio tikslumu.

5.2 LENTELĖ

Tarpinė atnaujinta 2011 m. JK taikomos korekcijos finansavimo suma (36 skyrius)

Valstybė narė

Suma

 

(1)

Belgija

8 101 453

Bulgarija

1 375 381

Čekija

5 056 538

Danija

7 280 734

Vokietija

18 309 269

Estija

885 630

Airija

8 409 370

Graikija

3 438 553

Ispanija

21 543 140

Prancūzija

58 179 865

Kroatija

Italija

37 543 615

Kipras

479 335

Latvija

1 333 866

Lietuva

1 324 873

Liuksemburgas

–29 470

Vengrija

4 872 613

Malta

438 532

Nyderlandai

2 529 744

Austrija

1 155 028

Lenkija

17 881 528

Portugalija

5 178 017

Rumunija

305 779

Slovėnija

1 156 634

Slovakija

1 786 552

Suomija

1 891 154

Švedija

2 983 045

Jungtinė Karalystė

– 213 410 778

Iš viso

0


5.3 LENTELĖ

2010 m. Jungtinei Karalystei taikomos korekcijos galutinės sumos finansavimas (35 skyrius)

Valstybė narė

Suma

 

(1)

Belgija

4 520 547

Bulgarija

562 835

Čekija

2 556 272

Danija

3 345 263

Vokietija

10 941 079

Estija

334 638

Airija

5 207 662

Graikija

452 777

Ispanija

5 161 577

Prancūzija

36 713 295

Kroatija

Italija

25 185 874

Kipras

919 896

Latvija

377 190

Lietuva

527 852

Liuksemburgas

– 467 949

Vengrija

925 341

Malta

320 963

Nyderlandai

1 088 457

Austrija

439 387

Lenkija

4 287 709

Portugalija

2 496 000

Rumunija

– 392 307

Slovėnija

896 466

Slovakija

913 354

Suomija

822 308

Švedija

867 048

Jungtinė Karalystė

– 109 003 534

Iš viso

0


6 LENTELĖ

Bendrojo biudžeto finansavimo suvestinė (24) pagal nuosavų išteklių rūšį ir valstybę narę

Valstybė narė

Tradiciniai nuosavi ištekliai (TNI)

PVM ir BNP pagrįsti nuosavi ištekliai, įskaitant koregavimą

Iš viso nuosavų išteklių (25)

Grynieji cukraus sektoriaus mokesčiai (75 %)

Grynieji muito mokesčiai (75 %)

Visi grynieji nuosavi ištekliai (75 %)

Surinkimo išlaidos (25 % bendrų TNI) p. m.

PVM grindžiami nuosavi ištekliai

BNP grindžiami nuosavi ištekliai

Jungtinei Karalystei taikoma korekcija

Iš viso nacionalinių įmokų

Visų nacionalinių įmokų dalis (%)

 

(1)

(2)

(3)=(1)+(2)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8) =(5)+(6)+(7)

(9)

(10) = (3) + (8)

Belgija

–7 008 187

1 437 939 613

1 430 931 426

476 977 142

499 622 100

2 752 569 449

287 122 045

3 539 313 594

3,15

4 970 245 020

Bulgarija

400 000

59 648 930

60 048 930

20 016 310

57 927 300

280 112 820

29 872 473

367 912 593

0,33

427 961 523

Čekija

2 719 317

167 448 201

170 167 518

56 722 506

178 991 400

952 134 378

102 564 430

1 233 690 208

1,10

1 403 857 726

Danija

–5 037 845

310 359 235

305 321 390

101 773 797

285 388 800

1 861 020 966

196 216 349

2 342 626 115

2,09

2 647 947 505

Vokietija

–44 722 930

3 401 939 670

3 357 216 740

1 119 072 243

3 725 690 100

20 336 920 973

379 585 752

24 442 196 825

21,76

27 799 413 565

Estija

0

23 305 176

23 305 176

7 768 392

26 144 100

130 457 204

14 230 114

170 831 418

0,15

194 136 594

Airija

–1 628 671

235 618 407

233 989 736

77 996 579

196 628 400

1 005 662 600

113 906 755

1 316 197 755

1,17

1 550 187 491

Graikija

492 476

111 905 910

112 398 386

37 466 129

212 793 600

1 261 209 951

129 665 518

1 603 669 069

1,43

1 716 067 455

Ispanija

748 762

1 044 215 608

1 044 964 370

348 321 457

1 427 048 700

7 210 679 301

745 789 855

9 383 517 856

8,36

10 428 482 226

Prancūzija

–35 571 563

1 455 392 829

1 419 821 266

473 273 755

2 919 401 100

15 014 013 074

1 592 165 916

19 525 580 090

17,39

20 945 401 356

Kroatija

1 700 000

35 727 758

37 427 758

12 475 920

63 347 850

296 134 052

29 531 974

389 013 876

0,35

426 441 634

Italija

– 733 959

1 435 270 298

1 434 536 339

478 178 780

1 812 851 100

11 053 651 104

1 165 055 067

14 031 557 271

12,49

15 466 093 610

Kipras

0

15 605 228

15 605 228

5 201 743

23 013 300

107 580 948

12 127 743

142 721 991

0,13

158 327 219

Latvija

–37 322

22 175 850

22 138 528

7 379 509

26 570 100

172 605 499

18 924 143

218 099 742

0,19

240 238 270

Lietuva

747 545

54 720 963

55 468 508

18 489 503

41 524 800

244 897 383

26 275 121

312 697 304

0,28

368 165 812

Liuksemburgas

0

12 114 585

12 114 585

4 038 195

48 755 700

227 919 701

22 231 878

298 907 279

0,27

311 021 864

Vengrija

1 556 690

89 730 060

91 286 750

30 428 917

120 509 400

686 854 241

74 294 507

881 658 148

0,79

972 944 898

Malta

0

9 342 604

9 342 604

3 114 201

10 564 650

49 386 879

5 684 602

65 636 131

0,06

74 978 735

Nyderlandai

–8 805 676

1 970 981 343

1 962 175 667

654 058 556

823 095 900

4 382 027 230

79 105 502

5 284 228 632

4,71

7 246 404 299

Austrija

–3 287 560

173 300 162

170 012 602

56 670 868

449 919 300

2 256 035 360

40 458 167

2 746 412 827

2,45

2 916 425 429

Lenkija

8 893 006

382 020 084

390 913 090

130 304 364

525 251 100

2 757 003 897

297 111 506

3 579 366 503

3,19

3 970 279 593

Portugalija

– 451 346

125 149 821

124 698 475

41 566 158

230 141 400

1 160 869 691

123 441 770

1 514 452 861

1,35

1 639 151 336

Rumunija

900 000

106 464 614

107 364 614

35 788 205

158 521 800

1 013 065 268

100 941 426

1 272 528 494

1,13

1 379 893 108

Slovėnija

–4 160

60 264 926

60 260 766

20 086 922

52 845 450

247 038 175

26 688 987

326 572 612

0,29

386 833 378

Slovakija

532 249

89 627 394

90 159 643

30 053 214

69 001 800

508 952 508

53 455 205

631 409 513

0,56

721 569 156

Suomija

– 507 994

121 556 512

121 048 518

40 349 506

278 532 000

1 390 603 421

141 391 417

1 810 526 838

1,61

1 931 575 356

Švedija

– 409 989

459 635 560

459 225 571

153 075 190

566 793 000

3 071 321 011

56 758 421

3 694 872 432

3,29

4 154 098 003

Jungtinė Karalystė

17 157

2 762 638 659

2 762 655 816

920 885 272

2 858 861 100

14 182 873 079

–5 864 596 643

11 177 137 536

9,95

13 939 793 352

Iš viso

–89 500 000

16 174 100 000

16 084 600 000

5 361 533 333

17 689 735 350

94 613 600 163

0

112 303 335 513

100,00

128 387 935 513

B.   BENDROJI ĮPLAUKŲ SUVESTINĖ PAGAL BIUDŽETO IŠLAIDŲ KATEGORIJAS

Antraštinė dalis

Išlaidų kategorija

2014 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 7/2014

Nauja suma

1

NUOSAVI IŠTEKLIAI

129 393 342 438

–1 005 406 925

124 290 661 280

3

PERTEKLIUS, LIKUČIAI IR PATIKSLINIMAI

4 095 463 000

1 005 406 925

5 100 869 925

4

ĮPLAUKOS, GAUTOS IŠ SĄJUNGOS INSTITUCIJOSE IR KITOSE SĄJUNGOS ĮSTAIGOSE DIRBANČIŲ ASMENŲ

1 274 999 230

 

1 274 999 230

5

ĮPLAUKOS IŠ INSTITUCIJŲ ADMINISTRAVIMO VEIKLOS

53 752 047

 

53 752 047

6

ĮMOKOS IR GRĄŽINAMOSIOS IŠMOKOS, SUSIJUSIOS SU SĄJUNGOS SUSITARIMAIS IR PROGRAMOMIS

60 000 000

 

60 000 000

7

PALŪKANOS UŽ PAVĖLUOTUS MOKĖJIMUS IR BAUDOS

3 973 000 000

 

3 973 000 000

8

SKOLINIMOSI IR SKOLINIMO VEIKLA

153 477 000

 

153 477 000

9

ĮVAIRIOS ĮPLAUKOS

30 200 000

 

30 200 000

 

BENDRA SUMA

139 034 233 715

 

134 936 959 482

1 ANTRAŠTINĖ DALIS

NUOSAVI IŠTEKLIAI

Straipsnis

Punktas

Išlaidų kategorija

2014 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 7/2014

Nauja suma

1 1 SKYRIUS

1 1 0

Gamybos mokesčiai, susiję su 2005–2006 ir ankstesniais prekybos metais

– 214 000 000

 

– 214 000 000

1 1 1

Cukraus saugojimo mokesčiai

p.m.

 

p.m.

1 1 3

Mokesčiai už neeksportuoto C cukraus, C izogliukozės ir C inulino sirupo gamybą ir už C cukraus ir C izogliukozės pakaitalus

p.m.

 

p.m.

1 1 7

Gamybos mokestis

124 500 000

 

124 500 000

1 1 8

Vienkartinis mokestis už papildomą cukraus kvotą ir papildomą izogliukozės kvotą

p.m.

 

p.m.

1 1 9

Pertekliaus mokestis

p.m.

 

p.m.

 

1 1 SKYRIUS - IŠ VISO

–89 500 000

 

–89 500 000

1 2 SKYRIUS

1 2 0

Muitai ir kiti mokesčiai, nurodyti Sprendimo 2007/436/EB, Euratomas 2 straipsnio 1 dalies a punkte

16 174 100 000

 

16 174 100 000

 

1 2 SKYRIUS - IŠ VISO

16 174 100 000

 

16 174 100 000

1 3 SKYRIUS

1 3 0

Nuosavi ištekliai iš pridėtinės vertės mokesčio pagal Sprendimo 2007/436/EB, Euratomas 2 straipsnio 1 dalies b punktą

17 689 735 350

 

17 689 735 350

 

1 3 SKYRIUS - IŠ VISO

17 689 735 350

 

17 689 735 350

1 4 SKYRIUS

1 4 0

1 4 0 straipsnis – Nuosavi ištekliai iš bendrųjų nacionalinių pajamų pagal Sprendimo 2007/436/EB, Euratomas 2 straipsnio 1 dalies c punktą

95 619 007 088

–1 005 406 925

90 516 325 930

 

1 4 SKYRIUS - IŠ VISO

95 619 007 088

–1 005 406 925

90 516 325 930

1 5 SKYRIUS

1 5 0

Jungtinei Karalystei taikoma biudžeto disbalanso korekcija, remiantis Sprendimo 2007/436/EB, Euratomas, 4 ir 5 straipsniais

0,—

 

0,—

 

1 5 SKYRIUS - IŠ VISO

0,—

 

0,—

1 6 SKYRIUS

1 6 0

Bendras Nyderlandų ir Švedijos metinės BNP pagrįstos įmokos sumažinimas pagal Sprendimo 2007/436/EB, Euratomas 2 straipsnio 5 dalį

p.m.

 

p.m.

 

1 6 SKYRIUS - IŠ VISO

p.m.

 

p.m.

 

1 antraštinė dalis - Iš viso

129 393 342 438

–1 005 406 925

124 290 661 280

1 1 SKYRIUS —

RINKLIAVOS IR KITI MOKESČIAI, NUMATYTI PAGAL BENDRO CUKRAUS RINKŲ ORGANIZAVIMO NUOSTATAS (SPRENDIMO 2007/436/EB, EURATOMAS, 2 STRAIPSNIO 1 DALIES A PUNKTAS)

1 2 SKYRIUS —

MUITAI IR KITI MOKESČIAI, NURODYTI SPRENDIMO 2007/436/EB, EURATOMAS, 2 STRAIPSNIO 1 DALIES A PUNKTE

1 3 SKYRIUS —

NUOSAVI IŠTEKLIAI IŠ PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO PAGAL SPRENDIMO 2007/436/EB, EURATOMAS, 2 STRAIPSNIO 1 DALIES B PUNKTĄ

1 4 SKYRIUS —

NUOSAVI IŠTEKLIAI IŠ BENDRŲJŲ NACIONALINIŲ PAJAMŲ PAGAL SPRENDIMO 2007/436/EB, EURATOMAS, 2 STRAIPSNIO 1 DALIES C PUNKTĄ

1 5 SKYRIUS —

BIUDŽETO DISBALANSO KOREKCIJA

1 6 SKYRIUS —

BENDRAS NYDERLANDŲ IR ŠVEDIJOS METINĖS BNP PAGRĮSTOS ĮMOKOS SUMAŽINIMAS

1 4 SKYRIUS —   NUOSAVI IŠTEKLIAI IŠ BENDRŲJŲ NACIONALINIŲ PAJAMŲ PAGAL SPRENDIMO 2007/436/EB, EURATOMAS, 2 STRAIPSNIO 1 DALIES C PUNKTĄ

1 4 0
1 4 0 straipsnis – Nuosavi ištekliai iš bendrųjų nacionalinių pajamų pagal Sprendimo 2007/436/EB, Euratomas 2 straipsnio 1 dalies c punktą

2014 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 7/2014

Nauja suma

95 619 007 088

–1 005 406 925

90 516 325 930

Paaiškinimai

BNP pagrįsti ištekliai yra papildomas įplaukų, reikalingų išlaidoms, viršijančioms bet kuriais konkrečiais metais gautus tradicinius nuosavus išteklius, PVM pagrįstus mokėjimus ir kitas pajamas, padengti, šaltinis. BNP pagrįsti ištekliai netiesiogiai padeda užtikrinti, kad Sąjungos bendrasis biudžetas visada būtų ex ante subalansuotas..

BNP pareikalavimo tarifas priklauso nuo papildomų įplaukų, reikalingų biudžete numatytoms išlaidoms, kurios nedengiamos iš kitų išteklių (PVM pagrįstų mokėjimų, tradicinių nuosavų išteklių ir kitų pajamų), padengti. Todėl pareikalavimo tarifas taikomas kiekvienos valstybės narės BNP.

Šiais finansiniais metais valstybių narių bendrosioms nacionalinėms pajamoms taikytinas 0,7012 % tarifas.

Teisinis pagrindas

2007 m. birželio 7 d. Tarybos sprendimas 2007/436/EB, Euratomas dėl Europos Bendrijų nuosavų išteklių sistemos (OL L 163, 2007 6 23, p. 17), ypač jo 2 straipsnio 1 dalies c punktas.

Valstybė narė

2014 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 7/2014

Nauja suma

Belgija

2 781 819 498

–29 250 049

2 752 569 449

Bulgarija

283 089 426

–2 976 606

280 112 820

Čekija

962 252 189

–10 117 811

952 134 378

Danija

1 880 797 016

–19 776 050

1 861 020 966

Vokietija

20 553 030 295

– 216 109 322

20 336 920 973

Estija

131 843 501

–1 386 297

130 457 204

Airija

1 016 349 226

–10 686 626

1 005 662 600

Graikija

1 274 612 139

–13 402 188

1 261 209 951

Ispanija

7 287 303 242

–76 623 941

7 210 679 301

Prancūzija

15 173 558 770

– 159 545 696

15 014 013 074

Kroatija

299 280 907

–3 146 855

296 134 052

Italija

11 171 112 202

– 117 461 098

11 053 651 104

Kipras

108 724 152

–1 143 204

107 580 948

Latvija

174 439 683

–1 834 184

172 605 499

Lietuva

247 499 773

–2 602 390

244 897 383

Liuksemburgas

230 341 679

–2 421 978

227 919 701

Vengrija

694 153 065

–7 298 824

686 854 241

Malta

49 911 687

– 524 808

49 386 879

Nyderlandai

4 428 592 634

–46 565 404

4 382 027 230

Austrija

2 280 009 013

–23 973 653

2 256 035 360

Lenkija

2 786 301 068

–29 297 171

2 757 003 897

Portugalija

1 173 205 618

–12 335 927

1 160 869 691

Rumunija

1 023 830 558

–10 765 290

1 013 065 268

Slovėnija

249 663 314

–2 625 139

247 038 175

Slovakija

514 360 867

–5 408 359

508 952 508

Suomija

1 405 380 602

–14 777 181

1 390 603 421

Švedija

3 103 958 258

–32 637 247

3 071 321 011

Jungtinė Karalystė

14 333 586 706

– 150 713 627

14 182 873 079

1 4 0 straipsnis. Iš viso

95 619 007 088

–1 005 406 925

94 613 600 163

3 ANTRAŠTINĖ DALIS

PERTEKLIUS, LIKUČIAI IR PATIKSLINIMAI

Straipsnis

Punktas

Išlaidų kategorija

2014 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 7/2014

Nauja suma

3 0 SKYRIUS

3 0 0

Perteklius iš praėjusių finansinių metų

p.m.

1 005 406 925

1 005 406 925

3 0 2

Nuosavų išteklių perteklius, susidaręs dėl grąžinto Išorės veiksmų garantinio fondo pertekliaus

p.m.

 

p.m.

 

3 0 SKYRIUS - IŠ VISO

p.m.

1 005 406 925

1 005 406 925

3 1 SKYRIUS

3 1 0

Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1150/2000 10 straipsnio 4, 5 ir 8 dalies taikymas 1995 ir vėlesniems finansiniams metams

3 1 0 3

Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1150/2000 10 straipsnio 4, 5 ir 8 dalies taikymas 1995 ir vėlesniems metams

–80 683 434

 

–80 683 434

 

3 1 0 straipsnis - Iš viso

–80 683 434

 

–80 683 434

 

3 1 SKYRIUS - IŠ VISO

–80 683 434

 

–80 683 434

3 2 SKYRIUS

3 2 0

Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1150/2000 10 straipsnio 6, 7 ir 8 dalių taikymas 1995 ir vėlesniems finansiniams metams

3 2 0 3

Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1150/2000 10 straipsnio 6, 7 ir 8 dalių taikymas 1995 ir vėlesniems finansiniams metams

4 176 146 434

 

4 176 146 434

 

3 2 0 straipsnis - Iš viso

4 176 146 434

 

4 176 146 434

 

3 2 SKYRIUS - IŠ VISO

4 176 146 434

 

4 176 146 434

3 4 SKYRIUS

3 4 0

Patikslinimas, susijęs su kai kurių valstybių narių nedalyvavimu kai kuriose laisvės, saugumo ir teisingumo politikos srityse

p.m.

 

p.m.

 

3 4 SKYRIUS - IŠ VISO

p.m.

 

p.m.

3 5 SKYRIUS

3 5 0

Galutinė suma, apskaičiavus Jungtinei Karalystei taikomos biudžeto disbalanso korekcijos finansavimą

3 5 0 4

Galutinė suma, apskaičiavus Jungtinei Karalystei taikomos biudžeto disbalanso korekcijos finansavimą

0,—

 

0,—

 

3 5 0 straipsnis - Iš viso

0,—

 

0,—

 

3 5 SKYRIUS - IŠ VISO

0,—

 

0,—

3 6 SKYRIUS

3 6 0

Tarpinės sumos, apskaičiavus Jungtinei Karalystei taikomos biudžeto disbalanso korekcijos finansavimą

3 6 0 4

Tarpinės sumos, apskaičiavus Jungtinei Karalystei taikomos biudžeto disbalanso korekcijos finansavimą

0,—

 

0,—

 

3 6 0 straipsnis - Iš viso

0,—

 

0,—

 

3 6 SKYRIUS - IŠ VISO

0,—

 

0,—

 

3 antraštinė dalis - Iš viso

4 095 463 000

1 005 406 925

5 100 869 925

3 0 SKYRIUS —

PERTEKLIUS, TURIMAS IŠ PRAĖJUSIŲ FINANSINIŲ METŲ

3 1 SKYRIUS —

LIKUČIAI IR LIKUČIŲ PATIKSLINIMAI DĖL PVM IŠ ANKSTESNIŲ FINANSINIŲ METŲ, ATSIRANDANTYS TAIKANT REGLAMENTO (EB, EURATOMAS) NR. 1150/2000 10 STRAIPSNIO 4, 5 IR 8 DALIS

3 2 SKYRIUS —

ANKSTESNIŲ FINANSINIŲ METŲ BENDRŲJŲ NACIONALINIŲ PAJAMŲ IR (ARBA) BENDROJO VIDAUS PRODUKTO LIKUČIAI IR LIKUČIŲ PATIKSLINIMAI, ATSIRANDANTYS TAIKANT REGLAMENTO (EB, EURATOMAS) NR. 1150/2000 10 STRAIPSNIO 6, 7 IR 8 DALIS

3 4 SKYRIUS —

PATIKSLINIMAS, SUSIJĘS SU KAI KURIŲ VALSTYBIŲ NARIŲ NEDALYVAVIMU KAI KURIOSE LAISVĖS, SAUGUMO IR TEISINGUMO ERDVĖS POLITIKOS SRITYSE

3 5 SKYRIUS —

GALUTINĖ SUMA, APSKAIČIAVUS JUNGTINEI KARALYSTEI TAIKOMOS BIUDŽETO DISBALANSO KOREKCIJOS FINANSAVIMĄ

3 6 SKYRIUS —

TARPINĖS SUMOS, APSKAIČIAVUS JUNGTINEI KARALYSTEI TAIKOMOS BIUDŽETO DISBALANSO KOREKCIJOS FINANSAVIMĄ

3 0 SKYRIUS —   PERTEKLIUS, TURIMAS IŠ PRAĖJUSIŲ FINANSINIŲ METŲ

3 0 0
Perteklius iš praėjusių finansinių metų

2014 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 7/2014

Nauja suma

p.m.

1 005 406 925

1 005 406 925

Paaiškinimai

Pagal Finansinio reglamento 18 straipsnį kiekvienų finansinių metų likutis, tiek perteklius, tiek deficitas, yra įrašomas kaip įplaukos ar išlaidos į vėlesnių finansinių metų biudžetą.

Apskaičiuota tokių įplaukų arba išlaidų suma įrašoma į biudžetą biudžetinės procedūros metu ir, jei reikia, taisomajame rašte, kuris pateikiamas pagal 39 straipsnį. Jie yra sudaromi pagal Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1150/2000 15 straipsnyje numatytus principus.

Po kiekvienų finansinių metų sąskaitų uždarymo visi sąmatų neatitikimai įrašomi į kitų finansinių metų biudžetą naudojant taisomąjį biudžetą, kurį Komisija turi pateikti per 15 dienų nuo negalutinių ataskaitų pateikimo.

Deficitas įrašomas į III skirsnio „Komisija“ išlaidų suvestinės 27 02 01 straipsnį.

Teisinis pagrindas

2000 m. gegužės 22 d. Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1150/2000, įgyvendinantis Sprendimą 2007/436/EB, Euratomas dėl Europos Bendrijų nuosavų išteklių sistemos (OL L 130, 2000 5 31, p. 1).

2007 m. birželio 7 d. Tarybos sprendimas 2007/436/EB, Euratomas dėl Europos Bendrijų nuosavų išteklių sistemos (OL L 163, 2007 6 23, p. 17), ypač jo 7 straipsnis.

2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, 2012 10 26, p. 1), ypač jo 18 straipsnis.


(1)  Šioje skiltyje pateikti duomenys atitinka 2014 m. biudžeto (OL L 51, 2014 2 20) ir taisomųjų biudžetų Nr. 1– 7/2014 duomenis..

(2)  Šioje skiltyje pateikti duomenys atitinka 2013 m. biudžeto (OL L 66, 2013 3 8, p. 1) ir taisomųjų biudžetų Nr. 1– 9/2013 duomenis.

(3)  Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 310 straipsnio 1 dalies trečioje pastraipoje rašoma: „Biudžete nurodytos pajamos ir išlaidos turi būti subalansuotos“.

(4)  Šioje skiltyje pateikti duomenys atitinka 2014 m. biudžeto (OL L 51, 2014 2 20) ir taisomųjų biudžetų Nr. 1– 7/2014 duomenis.

(5)  Šioje skiltyje pateikti duomenys atitinka 2013 m. biudžeto (OL L 66, 2013 3 8, p. 1) ir taisomųjų biudžetų Nr. 1– 9/2013 duomenis.

(6)  2014 m. biudžeto nuosavi ištekliai nustatyti remiantis 2014 m. gegužės 19 d. Nuosavų išteklių patariamojo komiteto 160-ajame posėdyje priimtomis biudžeto prognozėmis.

(7)  Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 310 straipsnio 1 dalies trečioje pastraipoje rašoma: „Biudžete nurodytos pajamos ir išlaidos turi būti subalansuotos“.

(8)  Naudojama bazė neviršija 50 % BNP.

(9)  Tarifo apskaičiavimas: (94 613 600 163) / (134 929 167 000) = 0,701209399469575.

(10)  Suapvalintos procentinės dalys.

(11)  Su plėtra susijusi išlaidų suma atitinka dešimties valstybių narių, kurios tapo Sąjungos narėmis 2004 m. gegužės 1 d. ir dviejų valstybių narių, kurios įstojo į Sąjungą 2007 m. sausio 1 d., bendrą paskirstytų išlaidų sumą, išskyrus tiesiogines žemės ūkio išmokas ir su rinka susijusias išlaidas, taip pat dalį kaimo plėtros išlaidų iš EŽŪOGF Garantijų skyriaus. Ši suma atskaitoma iš visos paskirstytų išlaidų sumos, siekiant užtikrinti, kad išlaidos, kurios nebuvo sumažintos iki plėtros, tokios liktų ir įvykus plėtrai.

(12)  JK pranašumas atitinka perėjimo prie apriboto PVM ir bendruoju nacionaliniu produktu / bendrosiomis nacionalinėmis pajamomis pagrįstų nuosavų išteklių įvedimo poveikį Jungtinei Karalystei.

(13)  Ši nauda atitinka Jungtinės Karalystės pajamas, atsirandančias dėl padidėjusios – nuo 10 % iki 25 % nuo 2001 m. sausio 1 d. – tradicinių nuosavų išteklių procentinės dalies, kurią valstybės narės pasilieka tradicinių nuosavų išteklių (TNI) surinkimo išlaidoms padengti.

(14)  Suapvalintos procentinės dalys.

(15)  Su plėtra susijusių išlaidų suma atitinka: i) mokėjimus, kurie 10-čiai naujųjų valstybių narių (įstojusių į ES 2004 m. gegužės 1 d.) atlikti pagal 2003 m. asignavimus, patikslintus taikant 2004–2010 m. ES BVP defliatorių, taip pat mokėjimus Bulgarijai bei Rumunijai, kurie atlikti pagal 2006 m. asignavimus, patikslintus taikant 2007–2010 m. ES BVP defliatorių (5a); ir ii) visas toms valstybėms narėms paskirstytas išlaidas, išskyrus tiesiogines žemės ūkio išmokas ir su rinka susijusias išlaidas, taip pat dalį kaimo plėtros išlaidų iš EŽŪOGF Garantijų skyriaus (5b). Ši suma atskaitoma iš visos paskirstytų išlaidų sumos, siekiant užtikrinti, kad išlaidos, kurios nebuvo sumažintos iki plėtros, tokios liktų ir įvykus plėtrai.

(16)  JK pranašumas atitinka perėjimo prie apriboto PVM ir bendruoju nacionaliniu produktu / bendrosiomis nacionalinėmis pajamomis pagrįstų nuosavų išteklių įvedimo poveikį Jungtinei Karalystei.

(17)  Ši nauda atitinka Jungtinės Karalystės pajamas, atsirandančias dėl padidėjusios – nuo 10 % iki 25 % nuo 2001 m. sausio 1 d. – tradicinių nuosavų išteklių procentinės dalies, kurią valstybės narės pasilieka tradicinių nuosavų išteklių (TNI) surinkimo išlaidoms padengti.

(18)  Pastaba. – 213 410 778 EUR skirtumas tarp 2011 m. JK taikomos korekcijos negalutinės sumos (4 188 411 749 EUR, kaip apskaičiuota anksčiau) ir 2011 m. JK taikomai korekcijai skirtos anksčiau į biudžetą įtrauktos sumos (3 975 000 971 EUR, įtrauktų į TB Nr. 4/2012) finansuojamos pagal TB Nr. 3/2014 36 skyrių..

(19)  Suapvalintos procentinės dalys.

(20)  Su plėtra susijusių išlaidų suma atitinka: i) mokėjimus, kurie 10-čiai naujųjų valstybių narių (įstojusių į ES 2004 m. gegužės 1 d.) atlikti pagal 2003 m. asignavimus, patikslintus taikant 2004–2009 m. ES BVP defliatorių, taip pat mokėjimus Bulgarijai bei Rumunijai, kurie atlikti pagal 2006 m. asignavimus, patikslintus taikant 2007–2009 m. ES BVP defliatorių (5a); ir ii) visas toms valstybėms narėms paskirstytas išlaidas, išskyrus tiesiogines žemės ūkio išmokas ir su rinka susijusias išlaidas, taip pat dalį kaimo plėtros išlaidų iš EŽŪOGF Garantijų skyriaus (5b). Ši suma atskaitoma iš visos paskirstytų išlaidų sumos, siekiant užtikrinti, kad išlaidos, kurios nebuvo sumažintos iki plėtros, tokios liktų ir įvykus plėtrai.

(21)  JK pranašumas atitinka perėjimo prie apriboto PVM ir bendruoju nacionaliniu produktu / bendrosiomis nacionalinėmis pajamomis pagrįstų nuosavų išteklių įvedimo poveikį Jungtinei Karalystei.

(22)  Ši nauda atitinka Jungtinės Karalystės pajamas, atsirandančias dėl padidėjusios – nuo 10 % iki 25 % nuo 2001 m. sausio 1 d. – tradicinių nuosavų išteklių procentinės dalies, kurią valstybės narės pasilieka tradicinių nuosavų išteklių (TNI) surinkimo išlaidoms padengti.

(23)  Pastaba. – 109 003 534 EUR skirtumas tarp 2010 m. JK taikomos korekcijos galutinės sumos (3 739 545 621 EUR, kaip apskaičiuota anksčiau) ir 2010 m. JK taikomai korekcijai skirtos anksčiau į biudžetą įtrauktos sumos (3 630 542 087 EUR, įtrauktų į TB Nr. 4/2012) finansuojamos pagal TB Nr. 3/2014 35 skyrių.

(24)  p. m. (nuosavi ištekliai + kitos įplaukos = įplaukos, iš viso = išlaidos, iš viso); (128 387 935 513 + 10 646 298 202 = 139 034 233 715 = 139 034 233 715).

(25)  Iš viso nuosavų išteklių, kaip BNP procentinės dalies: (128 387 935 513) / (13 492 916 700 000) = 0,95 %; viršutinė nuosavų išteklių riba, kaip BNP procentinė dalis: 1,23 %.


Top