Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52014BP1121(01)

2014 m. spalio 23 d. Europos Parlamento rezoliucija, su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos biuro 2012 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį

OJ L 334, 21.11.2014, p. 90–92 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/res/2014/1121(1)/oj

21.11.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 334/90


EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJA

2014 m. spalio 23 d.

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos biuro 2012 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį

EUROPOS PARLAMENTAS,

atsižvelgdamas į Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos biuro 2012 finansinių metų galutines metines finansines ataskaitas,

atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos biuro 2012 finansinių metų finansinių ataskaitų kartu su Biuro atsakymais (1),

atsižvelgdamas į Tarybos 2014 m. vasario 18 d. rekomendaciją (05849/2014 – C7-0054/2014),

atsižvelgdamas į savo 2014 m. balandžio 3 d. sprendimą (2), kuriuo atidedamas sprendimo dėl 2012 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo priėmimas, ir prie jo pridedamą rezoliuciją,

atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento (3), ypač į jo 185 straipsnį,

atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (4), ypač į jo 208 straipsnį,

atsižvelgdamas į 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1211/2009 dėl Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos (EERRI) ir Biuro įsteigimo (5), ypač į jo 13 straipsnį,

atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje (6),

atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje (7), ypač į jo 108 straipsnį,

atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto antrąjį pranešimą (A8-0011/2014),

Pastabos dėl operacijų teisėtumo ir tvarkingumo

1.

atkreipia dėmesį į tai, kad Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos biuras (toliau – Biuras), norėdamas pašalinti su operacijų teisėtumu ir tvarkingumu susijusius trūkumus, į savo finansų ir apskaitos vadovus įtraukė aiškias procedūras, išsamiai apibrėžtus veiksmus ir darbo srautą, kuriais turi vadovautis visi finansų pareigūnai; palankiai vertina tai, kad ypatingas dėmesys buvo skirtas su perkėlimo praktika susijusiems procesams;

Biudžeto ir finansų valdymas

2.

atsižvelgdamas į Biuro galutines metines finansines ataskaitas nustato, kad biudžeto įvykdymo lygis (89,55 proc.) ir mokėjimų asignavimų panaudojimo lygis (76,57 proc.) yra geresni negu buvo 2012 m.; pripažįsta, kad buvo imtasi veiksmų siekiant pagerinti biudžeto vykdymą; tačiau mano, kad padėtis galėtų būti dar geresnė, ir ragina Biurą ateityje toliau tobulinti biudžeto stebėseną;

Įsipareigojimai ir perkėlimai į kitą laikotarpį

3.

palankiai vertina priemones, kurias pradėjo taikyti Biuras, siekdamas spręsti su įsipareigojimais ir perkėlimais į kitą laikotarpį susijusius klausimus, kaip antai geresnis biudžeto planavimas ir griežta mėnesinių bei metų pabaigoje vykdomų mokėjimų stebėsena; remdamasis Biuro pateikta informacija, pripažįsta, jog Biuras užtikrino, kad būtų priimti darbuotojai į pagrindines pareigas, kurios gali daryti tiesioginį poveikį finansinei grandinei, ir patobulino savo politiką dėl ekspertų komandiruočių išlaidų pateikimo laiku ir jų kompensavimo;

4.

susirūpinęs pažymi, kad panaikintų įsipareigotų asignavimų, perkeltų į 2013 finansinius metus, lygis vis dar aukštas ir siekia 28 proc., nors yra kur kas žemesnis, palyginti su ankstesnių metų 45 proc. lygiu; atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą pripažįsta, kad tie perkėlimai į kitą laikotarpį daugiausia susiję su 2013 m. antroje pusėje pasirašytomis sutartimis dėl 2013 ir 2014 m. planuotos veiklos;

5.

atkreipia dėmesį į tai, kad nepanaudotų asignavimų lygis sumažėjo nuo 17 proc. 2012 m. iki 14,6 proc. 2013 m., taip pat sumažėjo perkėlimų į 2014 m. lygis – nuo 611 223 EUR (19 proc.) iki 461 983 EUR (13 proc.); ragina Biurą toliau gerinti planavimą ir savo veiklos įgyvendinimą ir dar sumažinti perkėlimų į kitą laikotarpį lygį;

Viešųjų pirkimų ir įdarbinimo procedūros

6.

patvirtina, kad į Biuro finansų vadovą buvo įtrauktas privalomas ir išsamus viešųjų pirkimų kontrolinis sąrašas, taip pat buvo paskirtas viešųjų pirkimų pareigūnas ir visiems darbuotojams suorganizuoti mokymai viešųjų pirkimų srityje; palankiai vertina tai, kad šios priemonės padėjo geriau pasirengti Biuro viešųjų pirkimų procedūroms, jų vykdymui, dokumentų tvarkymui ir koordinavimui;

7.

palankiai vertina dabartinių įdarbinimo procedūrų pakeitimus ir patobulinimus siekiant reaguoti į biudžeto įvykdymą tvirtinančios institucijos prašymus ir padidinti įdarbinimo proceso skaidrumą, ypač:

testų raštu ir pokalbio klausimų, taip pat privalomų balų skaičiaus nustatymą prieš nagrinėjant paraiškas,

paskyrimo organo atliktą atrankos komisijos skyrimo ir jos sudėties pakeitimų patvirtinimą,

2013 m. įgyvendintų įdarbinimo gairių persvarstymą;

8.

palankiai vertina Biuro persvarstytą komunikacijos politiką, kuria vadovaujanti užtikrinama, kad darbuotojams, atsižvelgiant į profesinius poreikius, suteikiami mobilieji telefonai, ir vidaus kontrolę, vykdomą siekiant stebėti, ar laikomasi šios politikos;

9.

atkreipia dėmesį į tai, kad su A+/A-1 reitingą turinčiu banku sudaryta nauja banko sutartis Biuro grynųjų pinigų operacijoms atlikti; pripažįsta, kad į Biuro apskaitos vadovą buvo įtrauktos iždo valdymo gairės;

Interesų konfliktų prevencija ir valdymas, taip pat skaidrumas

10.

pripažįsta, kad Biuro reguliuotojų valdybos, Valdymo komiteto ir Administracijos vadovo metinės interesų konfliktų deklaracijos paskelbtos specialiuose Biuro viešojo dokumentų registro skirsniuose; pažymi, kad tokių pačių principų laikomasi įgyvendinant Biuro darbuotojų interesų konfliktų politiką ir kad darbuotojų interesų konfliktų deklaracijos taip pat paskelbtos Biuro viešajame registre;

11.

atkreipia dėmesį į tai, kad Biuras neplanavo persvarstyti savo šiuo metu taikomos interesų konfliktų politikos ir kad jis mano, jog visos atitinkamos interesų konfliktų politikos priemonės yra suderintos su 2013 m. gruodžio mėn. Komisijos interesų konfliktų prevencijos ir valdymo ES decentralizuotose agentūrose gairėmis; pripažįsta, kad Biuras siekia geriau informuoti apie savo, taip pat apie savo Valdybos, interesų konfliktų politiką, ir kad jis atidžiai stebės atitinkamus šios srities pokyčius;

Vidaus auditas

12.

pažymi, kad Biuras įgyvendino visus oficialius reikalavimus pagal vidaus kontrolės standartą (angl. ICS), susijusį su informavimu ir komunikacija (ICS 12);

13.

pripažįsta, kad Biuras siekia pritaikyti savo planavimą ir ataskaitų teikimą siekiant įtraukti daugiau išmatuojamų tikslų tam, kad būtų galima įgyvendinti vidaus kontrolės standartus, susijusius su tikslais ir veiklos rezultatų rodikliais (ICS 5); pažymi, kad Biuras, siekdamas įgyvendinti vidaus kontrolės standartą, susijusį su procesais ir procedūromis (ICS 8), baigė rengti savo procedūrų vadovus ir patvirtino išsamią visų neatitikties atvejų registravimo vidaus procedūrą; atkreipia dėmesį į tai, kad Biuras, siekdamas atitikti vidaus kontrolės standartą, susijusį su dokumentų tvarkymu (ICS 11), atnaujino savo vidaus procedūras dėl dokumentų tvarkymo;

14.

atkreipia dėmesį į tai, kad Biuras nustatė inventorizacijos procedūrą, pagal kurią registruojamas ir perleidžiamas ilgalaikis turtas ir kuri patvirtinta kaip finansų vadovo dalis; pažymi, kad 2013 m. rugpjūčio mėn. atlikta fizinė inventorizacija; palankiai vertina tai, kad, laikantis Biuro procedūrų, turto inventorizacija turi būti atliekama kasmet;

15.

pažymi, kad Vidaus audito tarnyba planuoja persvarstyti ICS; ragina Biurą pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie minėto persvarstymo rezultatus, kai tik jie bus gauti;

Veiklos rezultatai

16.

teigiamai vertina veiksmus, kurių neseniai ėmėsi Biuras siekdamas gerinti komunikaciją su ES piliečiais apie savo veiklos poveikį jiems, ypač sutelkdamas dėmesį į išmatuojamus ir aiškiai apibrėžtus tikslus, pagal kuriuos galima geriau įvertinti Biuro veiklą;

17.

pažymi, kad Biuras pradėjo intensyviau viešinti savo, kaip Sąjungos institucijos, profilį, į kai kuriuos savo interneto svetainės puslapius įkeldamas Sąjungos logotipą, ir tikisi, kad šis logotipas taip pat bus įkeltas į EERRI pradžios tinklalapį ir sistemingai naudojamas palaikant visus ryšius, taip užtikrinant Biurui skiriamo Sąjungos biudžeto įnašo matomumą;

18.

pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios pastabos, kurios yra horizontaliojo pobūdžio, pateikiamos 2014 m. balandžio 3 d. rezoliucijoje (8) dėl ES agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės.


(1)  OL C 365, 2013 12 13, p. 9.

(2)  OL L 266, 2014 9 5, p. 353.

(3)  OL L 248, 2002 9 16, p. 1.

(4)  OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(5)  OL L 337, 2009 12 18, p. 1.

(6)  OL L 357, 2002 12 31, p. 72.

(7)  OL L 328, 2013 12 7, p. 42.

(8)  OL L 266, 2014 9 5, p. 359.


Top