Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0822

2014/822/ES: 2014 m. spalio 23 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos biuro 2012 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

OJ L 334, 21.11.2014, p. 88–89 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2012

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/822/oj

21.11.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 334/88


EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMAS

2014 m. spalio 23 d.

dėl Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos biuro 2012 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2014/822/ES)

EUROPOS PARLAMENTAS,

atsižvelgdamas į Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos biuro 2012 finansinių metų galutines metines finansines ataskaitas,

atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Biuro 2012 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų kartu su Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos biuro atsakymais (1),

atsižvelgdamas į Tarybos 2014 m. vasario 18 d. rekomendaciją (05849/2014 – C7-0054/2014),

atsižvelgdamas į savo 2014 m. balandžio 3 d. sprendimą (2), kuriuo atidedamas sprendimo dėl 2012 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo priėmimas, ir prie jo pridedamą rezoliuciją,

atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento (3), ypač į jo 185 straipsnį,

atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (4), ypač į jo 208 straipsnį,

atsižvelgdamas į 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1211/2009 dėl Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos (EERRI) ir Biuro įsteigimo (5), ypač į jo 13 straipsnį,

atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje (6),

atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje (7), ypač į jo 108 straipsnį,

atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto antrąjį pranešimą (A8-0011/2014),

1.

patvirtina Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos biuro valdymo komitetui, kad Biuro 2012 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.

išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.

paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos biuro valdymo komitetui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

Pirmininkas

Martin SCHULZ

Generalinis sekretorius

Klaus WELLE


(1)  OL C 365, 2013 12 13, p. 9.

(2)  OL L 266, 2014 9 5, p. 353.

(3)  OL L 248, 2002 9 16, p. 1.

(4)  OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(5)  OL L 337, 2009 12 18, p. 1.

(6)  OL L 357, 2002 12 31, p. 72.

(7)  OL L 328, 2013 12 7, p. 42.


Top