Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R1243

2014 m. lapkričio 20 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1243/2014, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 508/2014 dėl Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo nustatomos informacijos, kurią turi atsiųsti valstybės narės, taip pat duomenų poreikio ir galimų duomenų šaltinių sinergijos taisyklės

OJ L 334, 21.11.2014, p. 39–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/1243/oj

21.11.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 334/39


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1243/2014

2014 m. lapkričio 20 d.

kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 508/2014 dėl Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo nustatomos informacijos, kurią turi atsiųsti valstybės narės, taip pat duomenų poreikio ir galimų duomenų šaltinių sinergijos taisyklės

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 508/2014 dėl Jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo ir kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2328/2003, (EB) Nr. 861/2006, (EB) Nr. 1198/2006 bei (EB) Nr. 791/2007 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1255/2011 (1), ypač į jo 107 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1303/2013 (2) nustatomos Europos regioninės plėtros fondui (ERPF), Europos socialiniam fondui (ESF), Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai (EŽŪFKP) ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui (EJRŽF) taikytinos bendros nuostatos. Tame reglamente reikalaujama, kad valstybių narių vadovaujančiosios institucijos sukurtų sistemą, kurioje kompiuterine forma būtų registruojami ir saugomi kiekvieno veiksmo duomenys, įskaitant duomenis apie atskirus veiksmus, reikalingi stebėsenos, vertinimo, finansų valdymo, tikrinimo ir audito tikslais;

(2)

Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 480/2014 (3) III priede nurodyti kiekvieno veiksmo duomenys, registruotini ir saugotini kompiuterine forma kiekvienos valstybės narės sukurtoje stebėsenos sistemoje;

(3)

kad Reglamento (ES) Nr. 508/2014 107 straipsnyje numatyta stebėsenos ir vertinimo sistema veiktų, būtinos papildomos duomenų registravimo ir perdavimo taisyklės. Remiantis Reglamento (ES) Nr. 508/2014 107 straipsnio 3 dalimi tose taisyklėse turėtų būti nustatyta informacija, kurią turi atsiųsti valstybės narės, siekiant kuo didesnės sinergijos su kitais galimais duomenų šaltiniais, pvz., registruotinų ir saugotinų duomenų sąrašu, kaip reikalaujama Reglamente (ES) Nr. 1303/2014;

(4)

siekiant užtikrinti greitą šiuo reglamentu numatytų priemonių taikymą, šis reglamentas turėtų įsigalioti kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

(5)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas

Šiuo reglamentu nustatomos informacijos, kurią Komisijai turi atsiųsti valstybės narės, taisyklės, kad būtų galima stebėti ir vertinti veiksmus, finansuojamus Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo lėšomis (EJRŽF) pagal pasidalijamojo valdymo principą.

2 straipsnis

Duomenų sąrašas ir duomenų bazės struktūra

1.   Kiekviena valstybė narė registruoja duomenis savo duomenų bazėje kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 125 straipsnio 2 dalyje ir pateikia Komisijai duomenų sąrašą, kuriame nurodoma Reglamento (ES) Nr. 508/2014 107 straipsnio 3 dalyje nurodyta informacija ir kuris atitinka šio reglamento I priede nustatytą struktūrą.

2.   Duomenų sąrašas registruojamas ir pateikiamas Komisijai kiekvieno veiksmo, atrinkto finansuoti pagal EJRŽF remiamą veiksmų programą, atveju.

3 straipsnis

Duomenų įvedimas į duomenų bazę

2 straipsnyje nurodyti duomenys įvedami į duomenų bazę dviem etapais:

a)

veiksmo patvirtinimo metu;

b)

užbaigus veiksmą.

4 straipsnis

Veiksmo įgyvendinimo duomenys

I priedo D dalyje (Veiksmo įgyvendinimo duomenys) nurodyta informacija grindžiama II priede nurodytais laukais.

5 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. lapkričio 20 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 149, 2014 5 20, p. 1.

(2)  2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL L 347, 2013 12 20, p. 320).

(3)  2014 m. kovo 3 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 480/2014, kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos (OL L 138, 2014 5 13, p. 5).


I PRIEDAS

DUOMENŲ BAZĖS STRUKTŪRA

A DALIS

Administracinė informacija

Laukas

Turinys

Aprašas

Duomenų poreikis ir sinergija

1

CCI

Veiksmų programos bendrasis identifikavimo kodas

Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 480/2014 (1) III priedo 19 duomenų laukas

2

Unikalus veiksmo identifikatorius (ID)

Privalomas visiems fondo lėšomis remiamiems veiksmams

Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 480/2014 III priedo 5 duomenų laukas

3

Veiksmo pavadinimas

Jei yra ir jei 2 lauke nurodytas skaičius

Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 480/2014 III priedo 5 duomenų laukas

4

Laivo numeris – Bendrijos laivyno registro numeris (CFR (2))

Jei aktualu

Taikoma tik EJRŽF

5

NUTS kodas (3)

Įrašykite tinkamiausią NUTS lygį (numatytoji reikšmė = III lygis)

Taikoma tik EJRŽF

6

Paramos gavėjas

Paramos gavėjo pavadinimas/vardas, pavardė (tik juridiniai asmenys ir fiziniai asmenys vadovaujantis nacionaline teise);

Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 480/2014 III priedo 1 duomenų laukas

7

Paramos gavėjo lytis

Jei aktualu (galima reikšmė: 1: vyriška, 2: moteriška, 3: kita)

Taikoma tik EJRŽF

8

Įmonės dydis

Jei aktualu (4) (galimos reikšmės: 1: labai maža, 2: mažoji, 3: vidutinė, 4: didelė)

Taikoma tik EJRŽF

9

Veiksmo įgyvendinimo pažangos lygis

1 skaitmuo:

kodas 0

=

veiksmas, dėl kurio priimtas sprendimas skirti paramą, tačiau Komisijai teikiamos išlaidos dar nepatvirtintos

kodas 1

=

veiksmas sustabdytas įgyvendinus jo dalį (kai kurios Komisijai teikiamos išlaidos buvo patvirtintos)

kodas 2

=

veiksmo atsisakyta įgyvendinus jo dalį (kai kurios Komisijai teikiamos išlaidos buvo patvirtintos)

kodas 3

=

veiksmas užbaigtas (visos Komisijai teikiamos išlaidos buvo patvirtintos)

Taikoma tik EJRŽF

B DALIS

Išlaidų prognozė (išreikšta veiksmui taikoma valiuta)

Laukas

Turinys

Aprašas

Duomenų poreikis ir sinergija

10

Iš viso reikalavimus atitinkančių sąnaudų

Dokumente, kuriame nustatomos paramos sąlygos, patvirtinta visų reikalavimus atitinkančių sąnaudų suma

Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 480/2014 III priedo 41 duomenų laukas

11

Iš viso reikalavimus atitinkančių viešųjų sąnaudų

Visų reikalavimus atitinkančių sąnaudų suma, sudaranti Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 2 straipsnio 15 dalyje apibrėžtas viešąsias išlaidas

Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 480/2014 III priedo 42 duomenų laukas

12

EJRŽF parama

Dokumente, kuriame nustatomos paramos sąlygos, nustatyta viešosios paramos suma

Taikoma tik EJRŽF

13

Patvirtinimo data

Dokumento, kuriame nustatomos paramos sąlygos, data

Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 480/2014 III priedo 12 duomenų laukas

C DALIS

Finansinis veiksmo įgyvendinimas (EUR)

Laukas

Turinys

Aprašas

Duomenų poreikis ir sinergija

14

Iš viso reikalavimus atitinkančių išlaidų

Komisijai deklaruotos reikalavimus atitinkančios išlaidos, nustatytos remiantis faktiškai patirtomis ir apmokėtomis išlaidomis, kartu su nepiniginiais įnašais ir nusidėvėjimo išlaidomis, jei taikoma

Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 480/2014 III priedo 53 duomenų laukas

15

Iš viso reikalavimus atitinkančių viešųjų išlaidų

Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 2 straipsnio 15 dalyje apibrėžtos viešosios išlaidos, atitinkančios Komisijai deklaruotas reikalavimus atitinkančias išlaidas, nustatytas remiantis faktiškai atlygintomis ir apmokėtomis išlaidomis, kartu su nepiniginiais įnašais ir nusidėvėjimo išlaidomis, jei taikoma

Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 480/2014 III priedo 54 duomenų laukas

16

EJRŽF reikalavimus atitinkančios išlaidos

EJRŽF išlaidos, atitinkančios Komisijai deklaruotas reikalavimus atitinkančias išlaidas

Taikoma tik EJRŽF

17

Galutinio mokėjimo paramos gavėjui data

 

Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 480/2014 III priedo 45 duomenų laukas (tik nuo galutinio mokėjimo paramos gavėjui)

D DALIS

Veiksmo įgyvendinimo duomenys

Laukas

Turinys

Pastaba

Duomenų poreikis ir sinergija

18

Atitinkama priemonė

Priemonės kodas (žr. II priedą)

Taikoma tik EJRŽF

19

Pasiekimų rodiklis

Skaitinė vertė

Taikoma tik EJRŽF

20

Veiksmo įgyvendinimo duomenys

Žr. II priedą

Taikoma tik EJRŽF

21

Įgyvendinimo duomenų vertė

Skaitinė vertė

Taikoma tik EJRŽF

E DALIS

Rezultatų rodikliai

Laukas

Turinys

Pastaba

Duomenų poreikis ir sinergija

22

Su veiksmu susijęs (-ę) rezultatų rodiklis (-iai)

Rezultatų rodiklio kodo numeris (5)

Taikoma tik EJRŽF

23

Preliminarus paramos gavėjo numatytas rezultatas

Skaitinė vertė

Taikoma tik EJRŽF

24

Po įgyvendinimo patvirtinta rezultatų rodiklio vertė

Skaitinė vertė

Taikoma tik EJRŽF


(1)  2014 m. kovo 3 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 480/2014, kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos (OL L 138, 2014 5 13, p. 5).

(2)  2003 m. gruodžio 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 26/2004 dėl Bendrijos žvejybos laivyno registro (OL L 5, 2004 1 9, p. 25).

(3)  2003 m. gegužės 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1059/2003 dėl bendro teritorinių statistinių vienetų klasifikatoriaus (NUTS) nustatymo (OL L 154, 2003 6 21, p. 1).

(4)  Pagal 2013 m. gruodžio 17 d. Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 (OL L 347, 2013 12 20, p. 320) 2 straipsnio 28 dalį dėl MVĮ.

(5)  Nustatytas pagal Reglamento (ES) Nr. 508/2014 107 straipsnio 1 dalį.


II PRIEDAS

VEIKSMO ĮGYVENDINIMO DUOMENYS

Priemonės kodas

Priemonės pagal Reglamentą (ES) Nr. 508/2014

Veiksmo įgyvendinimo duomenys

I skyrius. Tvarus žuvininkystės plėtojimas

I.1

26 straipsnis ir 44 straipsnio 3 dalis. Inovacijos

Nurodyti, ar veiksmas susijęs su žvejyba jūroje, žvejyba vidaus vandenyse ar abiem

Inovacijų rūšis: produktai ir įranga; procesai ir metodai; valdymo ir organizavimo sistema

Paramą gaunančiose bendrovėse dirbančių asmenų, kurie iš veiksmo gauna tiesioginės naudos, skaičius

I.2

27 straipsnis ir 44 straipsnio 3 dalis. Konsultavimo paslaugos

Nurodyti, ar veiksmas susijęs su žvejyba jūroje, žvejyba vidaus vandenyse ar abiem

Konsultavimo paslaugų rūšis: galimybių studijos ir konsultavimo paslaugos; specialistų konsultacijos; verslo strategijos

I.3

28 straipsnis ir 44 straipsnio 3 dalis. Mokslininkų ir žvejų partnerystės

Nurodyti, ar veiksmas susijęs su žvejyba jūroje, žvejyba vidaus vandenyse ar abiem

Veiklos rūšis: tinklai; partnerystės susitarimas ar asociacija; duomenų rinkimas ir tvarkymas; tyrimai; bandomieji projektai; žinių platinimas; seminarai; geriausia praktika

Partnerystėje dalyvaujančių mokslininkų skaičius

Partnerystėje dalyvaujančių žvejų skaičius

Veiksme dalyvaujančių kitų subjektų skaičius

I.4

29 straipsnio 1 ir 2 dalys ir 44 straipsnio 1 dalies a punktas.

Žmogiškojo kapitalo, darbo vietų kūrimo ir socialinio dialogo rėmimas. Mokymas, bendradarbiavimas tinkluose, socialinis dialogas, parama sutuoktiniui ir partneriams

Nurodyti, ar veiksmas susijęs su žvejyba jūroje, žvejyba vidaus vandenyse ar abiem

Veiklos rūšis: mokymas ir mokymasis; bendradarbiavimas tinkluose; socialinis dialogas

Iš šio veiksmo naudos gaunančių sutuoktinių ir partnerių skaičius

Iš šio veiksmo naudos gaunančių asmenų ar organizacijų (mokymų dalyvių, tinklų narių, socialiniame dialoge dalyvaujančių organizacijų) skaičius

I.5

29 straipsnio 3 dalis ir 44 straipsnio 1 dalies a punktas

Žmogiškojo kapitalo, darbo vietų kūrimo ir socialinio dialogo rėmimas. Mokiniai mažos apimties priekrantės žvejybos laivuose

Nurodyti, ar veiksmas susijęs su žvejyba jūroje, žvejyba vidaus vandenyse ar abiem

Veiklos rūšis: mokymas ir mokymasis

Iš šio veiksmo naudos gaunančių mokinių skaičius

I.6

30 straipsnis ir 44 straipsnio 4 dalis

Pajamų įvairinimas ir naujų rūšių pajamos

Nurodyti, ar veiksmas susijęs su žvejyba jūroje, žvejyba vidaus vandenyse ar abiem

Įvairinimo rūšis: investicijos į laivą; žūklės turizmas; restoranai; aplinkosaugos funkcijos; šviečiamoji veikla

Susijusių žvejų skaičius

I.7

31 straipsnis ir 44 straipsnio 2 dalis

Parama veiklą pradedantiems jauniesiems žvejams

Nurodyti, ar veiksmas susijęs su žvejyba jūroje, žvejyba vidaus vandenyse ar abiem

Iš šio veiksmo naudos gaunančių jaunųjų žvejų amžius

I.8

32 straipsnis ir 44 straipsnio 1 dalies b punktas

Sveikata ir sauga

Nurodyti, ar veiksmas susijęs su žvejyba jūroje, žvejyba vidaus vandenyse ar abiem

Atitinkamos įrangos rūšis: investicijos į laivą; atskira įranga

Su veiksmu susijusių žvejų skaičius

I.9

33 straipsnis

Laikinas žvejybos veiklos nutraukimas

Susijusių žvejų skaičius

Susijusių dienų skaičius

I.10

34 straipsnis

Žvejybos veiklos nutraukimas visam laikui

Susijusių žvejų skaičius

I.11

35 straipsnis

Pavojingų meteorologinių reiškinių ir ekologinių avarijų atvejams skirtas tarpusavio pagalbos fondas. Fondo sukūrimas

Tarpusavio pagalbos fondo pavadinimas

I.12

35 straipsnis

Pavojingų meteorologinių reiškinių ir ekologinių avarijų atvejams skirtas tarpusavio pagalbos fondas. Mokamos kompensacijos

Kompensacijos, mokamos dėl: pavojingų meteorologinių reiškinių; ekologinių avarijų; gelbėjimo išlaidų

Susijusių laivų skaičius

Susijusių įgulos narių skaičius

I.13

36 straipsnis

Parama žvejybos galimybių paskirstymo sistemoms

Veiklos rūšis: sistemų kūrimas; plėtojimas; stebėsena; vertinimas; valdymas

Paramos gavėjo rūšis: viešoji valdžios institucija; juridinis arba fizinis asmuo; žvejų organizacija; gamintojų organizacija; kita

I.14

37 straipsnis

Parama išsaugojimo priemonių rengimui ir įgyvendinimui ir regioniniam bendradarbiavimui

Veiklos rūšis: rengimas, plėtojimas ir stebėsena; suinteresuotųjų subjektų dalyvavimas; tiesioginis išteklių atkūrimas

Susijusių išteklių skaičius, jei aktualu

Bendras su projektu susijęs plotas (km2)

I.15

38 straipsnis ir 44 straipsnio 1 dalies c punktas

Žvejybos poveikio jūrų aplinkai mažinimas ir žvejybos pritaikymas siekiant apsaugoti rūšis

Nurodyti, ar veiksmas susijęs su žvejyba jūroje, žvejyba vidaus vandenyse ar abiem

Investicijų rūšis: įrankių selektyvumas; nepageidaujamos priegaudos mažinimas arba tvarkymas; žvejybos poveikio ekosistemai ir jūros dugnui panaikinimas; apsaugos priemonės, kad į žvejybos įrankius ir sužvejojamą laimikį nepatektų žinduoliai ir paukščiai; plūdriosios priemonės pelaginėms žuvims žvejoti atokiausiuose regionuose

Iš šio veiksmo naudos gaunančių žvejų skaičius

I.16

39 straipsnis ir 44 straipsnio 1 dalies c punktas

Su jūrų biologinių išteklių išsaugojimu susijusios inovacijos

Nurodyti, ar veiksmas susijęs su žvejyba jūroje, žvejyba vidaus vandenyse ar abiem

Veiksmo rūšis: žvejybos poveikio mažinimui skirtų naujų technikos arba organizacinių žinių plėtojimas; žvejybos poveikio mažinimui skirtų naujų technikos arba organizacinių žinių diegimas; tausų išteklių naudojimą užtikrinančių naujų technikos arba organizacinių žinių plėtojimas; tausų išteklių naudojimą užtikrinančių naujų technikos arba organizacinių žinių diegimas

Iš šio veiksmo naudos gaunančių žvejų skaičius

I.17

40 straipsnio 1 dalies a punktas

Jūrų biologinės įvairovės apsauga bei atkūrimas. Atliekų rinkimas

Iš šio veiksmo naudos gaunančių žvejų skaičius

I.18

40 straipsnio 1 dalies b–g ir i punktai bei 44 straipsnio 6 dalis. Jūrų biologinės įvairovės apsauga ir atkūrimas. Pastangos, kuriomis siekiama pagerinti valdymą arba išsaugojimą, stacionarių arba kilnojamųjų įrenginių statymas, įrengimas arba modernizavimas, su „Natura 2000“ teritorijomis ir specialiomis saugomomis teritorijomis susijusių apsaugos ir valdymo planų rengimas, saugomų jūrų teritorijų, įskaitant „Natura 2000“ teritorijas, valdymas, atkūrimas ir stebėsena, sąmoningumo aplinkosaugos srityje ugdymas, dalyvavimas kituose veiksmuose, kuriais siekiama prižiūrėti ir praturtinti biologinę įvairovę bei ekosistemų funkcijas

Nurodyti, ar veiksmas susijęs su žvejyba jūroje, žvejyba vidaus vandenyse ar abiem

Veiksmo rūšis: investicijos į įrenginius; išteklių valdymas; „Natura 2000“ ir specialių saugomų teritorijų valdymo planai; „Natura 2000“ teritorijų valdymas, saugomų jūrų teritorijų valdymas; sąmoningumo didinimas; kiti veiksmai, kuriais turtinama biologinė įvairovė

Bendras su „Natura 2000“ susijęs plotas (km2)

Bendras su saugomomis jūrų teritorijomis susijęs plotas (km2)

Susijusių žvejų skaičius

I.19

40 straipsnio 1 dalies h punktas

Jūrų biologinės įvairovės apsauga ir atkūrimas. Laimikiui žinduolių ir paukščių padarytos žalos kompensavimo sistemos

Iš šio veiksmo naudos gaunančių žvejų skaičius

I.20

41 straipsnio 1 dalies a, b ir c punktai ir 44 straipsnio 1 dalies d punktas

Energijos vartojimo efektyvumas ir klimato kaitos švelninimas. Investicijos į laivą, energijos vartojimo efektyvumą, audito sistemas ir tyrimus

Nurodyti, ar veiksmas susijęs su žvejyba jūroje, žvejyba vidaus vandenyse ar abiem

Veiksmo rūšis: laivo įranga; žvejybos įranga; energijos vartojimo efektyvumas; tyrimai

Iš šio veiksmo naudos gaunančių žvejų skaičius

Sunaudojamo kuro kiekio sumažėjimas (%)

Išmetamo CO2 kiekio sumažėjimas (%), jei aktualu

I.21

41 straipsnio 2 dalis ir 44 straipsnio 1 dalies d punktas

Energijos vartojimo efektyvumas ir klimato kaitos švelninimas. Variklių keitimas arba modernizavimas

Nurodyti, ar veiksmas susijęs su žvejyba jūroje, žvejyba vidaus vandenyse ar abiem

Veiksmo rūšis: keitimas; modernizavimas

kW prieš intervenciją (sertifikuota arba patikrinta fiziškai)

kW po intervencijos (sertifikuota arba patikrinta fiziškai)

Iš šio veiksmo naudos gaunančių žvejų skaičius

Sunaudojamo kuro kiekio sumažėjimas (%)

Išmetamo CO2 kiekio sumažėjimas (%), jei aktualu

1.22

42 straipsnis ir 44 straipsnio 1 dalies e punktas

Pridėtinė vertė, produktų kokybė ir nepageidaujamos priegaudos panaudojimas

Nurodyti, ar veiksmas susijęs su žvejyba jūroje, žvejyba vidaus vandenyse ar abiem

Veiksmo rūšis: investicijos į produktų vertės didinimą; investicijos į laivus, kuriomis gerinama žvejybos produktų kokybė

Iš šio veiksmo naudos gaunančių žvejų skaičius

1.23

43 straipsnio 1 ir 3 dalys ir 44 straipsnio 1 dalies f punktas

Žvejybos uostai, iškrovimo vietos, aukcionams skirtos patalpos ir priedangos. Investicijos, kuriomis gerinama žvejybos uostų, aukcionams skirtų patalpų, iškrovimo vietų ir priedangų infrastruktūra; investicijos žvejų saugai gerinti

Nurodyti, ar veiksmas susijęs su žvejyba jūroje, žvejyba vidaus vandenyse ar abiem

Investicijų kategorija: žvejybos uostai, iškrovimo vietos, aukcionams skirtos patalpos ir priedangos

Investicijų rūšis: kokybė; kontrolė ir atsekamumas; aplinkos apsauga; sauga ir darbo sąlygos

Iš šio veiksmo naudos gaunančių žvejų skaičius

Iš šio veiksmo naudos gaunančių uosto naudotojų ar kitų darbuotojų skaičius

I.24

43 straipsnio 2 dalis

Žvejybos uostai, iškrovimo vietos, aukcionams skirtos patalpos ir priedangos. Investicijos, kuriomis siekiama sudaryti palankesnes sąlygas vykdyti įpareigojimą iškrauti visą laimikį

Investicijų kategorija: žvejybos uostai, iškrovimo vietos, aukcionams skirtos patalpos ir priedangos

Iš šio veiksmo naudos gaunančių žvejų skaičius

II skyrius. Tvari akvakultūros plėtra

II.1

47 straipsnis

Inovacijos

Inovacijų rūšis: žinių plėtojimas; naujų rūšių teikimas rinkai; galimybių studijos

Dalyvaujančios mokslinių tyrimų įstaigos rūšis: privačioji, viešoji

Paramą gaunančių įmonių darbuotojų, kurie gauna tiesioginės naudos iš veiksmo, skaičius

II.2

48 straipsnio 1 dalies a–d ir f–h punktai

Produktyvios investicijos į akvakultūrą

Investicijų rūšis: produktyvumas; įvairinimas; modernizavimas; gyvūnų sveikata; produktų kokybė; atkūrimas; papildoma veikla

Iš šio veiksmo naudos gaunančių darbuotojų skaičius

II.3

48 straipsnio 1 dalies e, i ir j punktai

Produktyvios investicijos į akvakultūrą. Išteklių naudojimo efektyvumas, naudojamo vandens ir cheminių medžiagų kiekio mažinimas; recirkuliacinės sistemos, užtikrinančios kuo mažesnį vandens naudojimą

Investicijų rūšis: aplinka ir ištekliai; vandens naudojimas ir kokybė, uždaros sistemos

II.4

48 straipsnio 1 dalies k punktas

Produktyvios investicijos į akvakultūrą. Energijos vartojimo efektyvumo didinimas, atsinaujinančiųjų išteklių energija

Investicijų rūšis: energijos vartojimo efektyvumas; atsinaujinančiųjų išteklių energija

II.5

49 straipsnis

Valdymo, pagalbos ir konsultavimo paslaugos akvakultūros ūkiams

Veiksmo rūšis: valdymo sukūrimas; pagalbos ir konsultavimo paslaugos; ūkių konsultavimo paslaugų pirkimas

Konsultavimo paslaugų rūšis (jei aktualu): aplinkosaugos teisės aktų laikymasis; poveikio aplinkai vertinimas; gyvūnų gerovės, sveikatos bei saugos ir visuomenės sveikatos teisės aktų laikymasis

Iš šio veiksmo naudos gaunančių darbuotojų skaičius

II.6

50 straipsnis

Žmogiškojo kapitalo ir bendradarbiavimo tinkluose skatinimas

Veiklos rūšis: profesinis mokymas; mokymasis visą gyvenimą; žinių platinimas; nauji profesiniai gebėjimai; darbo sąlygų gerinimas ir darbo saugos skatinimas; bendradarbiavimas tinkluose ir keitimasis patirtimi

Iš šio veiksmo naudos gaunančių darbuotojų skaičius

Iš šio veiksmo naudos gaunančių sutuoktinių ir sugyventinių skaičius

II.7

51 straipsnis

Akvakultūros teritorijų galimybių didinimas

Veiksmo rūšis: teritorijų nustatymas; paramos priemonių ir infrastruktūros tobulinimas; didelės žalos prevencija; veiksmai nustačius gaištamumą ar ligas

Iš šio veiksmo naudos gaunančių darbuotojų skaičius

II.8

52 straipsnis

Naujų akvakultūros augintojų skatinimas užsiimti tausia akvakultūra

Bendras susijęs plotas (km2)

Iš šio veiksmo naudos gaunančių darbuotojų skaičius

II.9

53 straipsnis

Perėjimas prie aplinkosaugos vadybos ir audito sistemų bei ekologinės akvakultūros

Veiksmo rūšis: perėjimas prie ekologinės akvakultūros; dalyvavimas EMAS

Iš šio veiksmo naudos gaunančių darbuotojų skaičius

Bendras susijęs plotas (km2)

II.10

54 straipsnis

Aplinkosaugos funkcijas atliekanti akvakultūra

Veiksmo rūšis: akvakultūra „Natura 2000“ teritorijose; gyvūnų išsaugojimas ex situ ir reprodukcija; akvakultūros veikla, įskaitant aplinkos ir biologinės įvairovės išsaugojimą ir gerinimą

Iš šio veiksmo naudos gaunančių darbuotojų skaičius

Bendras su „Natura 2000“ susijęs plotas (km2)

Bendras su „Natura 2000“ nesusijęs plotas (km2)

II.11

55 straipsnis

Visuomenės sveikatai skirtos priemonės

Iš šio veiksmo naudos gaunančių darbuotojų skaičius

II.12

56 straipsnis

Gyvūnų sveikatos ir gerovės priemonės

Veiksmo rūšis: ligų kontrolė ir likvidavimas; geriausia praktika ir elgesio kodeksai; priklausomybės nuo veterinarinių vaistų mažinimas; veterinariniai arba farmaciniai tyrimai ir geriausios praktikos pavyzdžiai; sanitarinės apsaugos grupės; kompensacijos moliuskų augintojams

Iš šio veiksmo naudos gaunančių darbuotojų skaičius

II.13

57 straipsnis

Akvakultūros išteklių draudimas

Iš šio veiksmo naudos gaunančių darbuotojų skaičius

III skyrius Tvarus žuvininkystės ir akvakultūros regionų plėtojimas

III.1

62 straipsnio 1 dalies a punktas

EJRŽF parama bendruomenės inicijuotai vietos plėtrai. Parengiamoji parama

Paramos gavėjo rūšis: viešoji įstaiga; NVO; kita kolektyvinė įstaiga; privatus asmuo

III.2

63 straipsnis

Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas. Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupių atranka (1)

Gyventojų, priklausančių žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės veiklos rajonui, skaičius (vienetais)

Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupei priklausančių viešųjų partnerių skaičius

Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupei priklausančių privačių partnerių skaičius

Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupei priklausančių pilietinės visuomenės partnerių skaičius

Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės administracijos darbuotojų (visos darbo dienos ekvivalentu) skaičius

Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės aktyvaus pritaikymo veiklą vykdančių darbuotojų (visos darbo dienos ekvivalentu) skaičius

III.3

63 straipsnis

Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas. ŽRVVG remiami projektai (įskaitant einamąsias išlaidas ir aktyvų pritaikymą)

Veiksmo rūšis: vertės didinimas; veiklos įvairinimas; aplinka; socialiniai ir kultūriniai aspektai; valdymas; einamosios išlaidos ir aktyvus pritaikymas

III.4

64 straipsnis

Bendradarbiavimo veikla

Veiksmo rūšis: parengiamoji parama; projektai tos pačios valstybės narės teritorijoje; projektai su partneriais už ES ribų

Partnerių skaičius, jei aktualu

IV skyrius Su prekyba ir perdirbimu susijusios priemonės

IV.1

66 straipsnis

Gamybos ir prekybos planai

Susijusių gamintojų organizacijų narių skaičius

IV.2

67 straipsnis

Parama sandėliavimui

Iš šio veiksmo naudos gaunančių gamintojų organizacijų skaičius

IV.3

68 straipsnis

Rinkodaros priemonės

Veiksmo rūšis: gamintojų organizacijų, asociacijų ar tarpšakinių organizacijų steigimas; naujų rinkų paieška ir pateikimo rinkai sąlygų gerinimas; kokybės ir pridėtinės vertės skatinimas; gamybos skaidrumas; atsekamumas ir ekologiniai ženklai; standartinės sutartys; komunikacijos ir reklaminės kampanijos

Projektai, kuriais siekiama ieškoti naujų rinkų ir gerinti pateikimo rinkai sąlygas: rinkodaros potencialą turinčios rūšys; nepageidaujama priegauda; produktai, gauti taikant mažo poveikio aplinkai metodus arba ekologiniai produktai

Projektai, kuriais siekiama skatinti kokybę ir pridėtinę vertę: kokybės sistemos; tausiu būdu gautų produktų sertifikavimas ir propagavimas; tiesioginė prekyba; pakavimas

Iš šio veiksmo naudos gaunančių įmonių skaičius

Iš šio veiksmo naudos gaunančių gamintojų organizacijų skaičius

IV.4

69 straipsnis

Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas

Investicijų rūšis: energijos taupymas ir poveikio aplinkai mažinimas; saugos, higienos, sveikatos ir darbo sąlygų gerinimas; sužvejoto laimikio perdirbimas ne žmonių vartojimui; šalutinių produktų perdirbimas; ekologinės akvakultūros produktų perdirbimas; nauji ar patobulinti produktai, procesai ar valdymo sistemos

Remiamų įmonių skaičius

Iš šio veiksmo naudos gaunančių darbuotojų skaičius

V skyrius Su žvejybos ir akvakultūros produktais susijusių papildomų išlaidų atokiausiuose regionuose kompensavimas

V.1

70 straipsnis

Kompensavimo tvarka

Kompensuojamos papildomos išlaidos

Iš šio veiksmo naudos gaunančių įmonių skaičius

Iš šio veiksmo naudos gaunančių darbuotojų skaičius

VI skyrius Bendrą žuvininkystės politiką papildančios priemonės pagal pasidalijamojo valdymo principą

VI.1

76 straipsnis

Kontrolė ir vykdymo užtikrinimas

Veiksmo rūšis: technologijų įsigijimas, įrengimas ir kūrimas; komponentų, reikalingų siekiant užtikrinti duomenų perdavimą, įsigijimas, įrengimas ir kūrimas; komponentų, reikalingų siekiant užtikrinti atsekamumą, įsigijimas, įrengimas ir kūrimas; keitimosi duomenimis ir duomenų analizės programų įgyvendinimas; patruliuojančių laivų, orlaivių ir sraigtasparnių modernizavimas ir įsigijimas; kitų kontrolės priemonių įsigijimas; inovacinių kontrolės bei stebėsenos sistemų ir bandomųjų projektų kūrimas; mokymo ir mainų programos; ekonominės naudos analizė ir auditų įvertinimas; seminarai ir žiniasklaidai skirtos priemonės; veiklos išlaidos; veiksmų plano įgyvendinimas

Paramos gavėjo rūšis: privatusis, viešasis, mišraus pobūdžio

Susijusių žvejybos laivų skaičius, jei aktualu

VI.2

77 straipsnis

Duomenų rinkimas

Paramos gavėjo rūšis: privatusis, viešasis, mišraus pobūdžio

VII skyrius Valstybės narės iniciatyva teikiama techninė parama

VII.1

78 straipsnis

Valstybės narės iniciatyva teikiama techninė parama

Veiksmo rūšis: veiksmų programos įgyvendinimas; IT sistemos; administracinių gebėjimų tobulinimas; komunikacijos veikla; vertinimas; tyrimai; kontrolė ir auditas; ŽRVVG tinklas; kita

VIII skyrius Integruotos jūrų politikos įgyvendinimo skatinimas

VIII.1

80 straipsnio 1 dalies a punktas

Jūrų stebėjimo integravimas

Veiksmo rūšis: prisidėti prie integruoto jūrų stebėjimo; prisidėti prie bendros keitimosi informacija aplinkos

Paramos gavėjo rūšis: privatusis, viešasis, mišraus pobūdžio

VIII.2

80 straipsnio 1 dalies b punktas

Jūrų aplinkos apsauga ir tvarus jūrų ir pakrančių išteklių naudojimas

Veiksmo rūšis: saugomos jūrų teritorijos, „Natura 2000“ teritorijos

Susijusių saugomų jūrų teritorijų plotas (km2)

Susijusių „Natura 2000“ teritorijų plotas (km2)

Paramos gavėjo rūšis: privatusis, viešasis, mišraus pobūdžio

VIII.3

80 straipsnio 1 dalies c punktas

Žinių apie jūrų aplinkos būklę gerinimas

Veiksmo rūšis: stebėsenos programos nustatymas; Jūrų strategijos pagrindų direktyvos priemonių nustatymas

Paramos gavėjo rūšis: privatusis, viešasis, mišraus pobūdžio


(1)  Informaciją pateikti tik jei pasirinkta ŽRVVG.


Top