Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0767

2014/767/ES: 2013 m. liepos 23 d. Komisijos sprendimas dėl valstybės pagalbos SA.35062 (13/N-2), kurią Portugalija suteikė Caixa Geral de Depósitos (pranešta dokumentu Nr. C(2013) 4801) Tekstas svarbus EEE

OJ L 323, 7.11.2014, p. 19–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/767/oj

7.11.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 323/19


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2013 m. liepos 23 d.

dėl valstybės pagalbos SA.35062 (13/N-2), kurią Portugalija suteikė Caixa Geral de Depósitos

(pranešta dokumentu Nr. C(2013) 4801)

(Tekstas autentiškas tik anglų kalba)

(Tekstas svarbus EEE)

(2014/767/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 108 straipsnio 2 dalies pirmąją pastraipą,

atsižvelgdama į Europos ekonominės erdvės susitarimą, ypač į jo 62 straipsnio 1 dalies a punktą,

pakvietusi valstybes nares ir kitas suinteresuotąsias šalis pateikti savo pastabas pagal minėtus straipsnius (1),

kadangi:

1.   PROCEDŪRA

(1)

2012 m. birželio 28 d. Portugalijos Respublika (toliau – Portugalija) pranešė apie S.A. Caixa Geral de Depósitos (toliau – CGD arba bankas) rekapitalizavimo priemones.

(2)

2012 m. liepos 18 d. sprendimu byloje SA 35062 (12/NN) (toliau – sanavimo sprendimas) (2) Komisija patvirtino 2012 m. birželio 29 d. įgyvendintą CGD rekapitalizavimo priemonę kaip sanavimo pagalbą.

(3)

2012 m. rugsėjo 27 d. elektroniniu paštu Portugalija pranešė Komisijai, kad Caixa Geral Finance Limited (toliau – CGDF), su CGD susijusi įmonė, kitą dieną išmokės dividendus neterminuotų privilegijuotųjų akcijų su nekaupiamuoju dividendu savininkams.

(4)

2012 m. rugsėjo 28 d. CGDF išmokėjo dividendus.

(5)

2012 m. gruodžio 18 d. sprendimu byloje SA.35062 (12/NN) (toliau – sprendimas pradėti procedūrą) (3) Komisija nusprendė pradėti oficialią tyrimo procedūrą dėl sanavimo pagalbos netinkamo panaudojimo pagal 1999 m. kovo 22 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 659/1999, nustatančio išsamias Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 108 straipsnio taikymo taisykles (4), 16 straipsnį.

(6)

Paskelbdama tą sprendimą Komisija pakvietė suinteresuotąsias šalis pateikti pastabas dėl preliminarios Komisijos išvados, jog dividendų išmokėjimas pažeidė sanavimo sprendimo sąlygas, tačiau jokių susijusių pastabų negavo.

(7)

Dėl skubos sumetimų Portugalija išimties tvarka sutinka, kad šis sprendimas būtų priimtas anglų kalba.

2.   APRAŠYMAS

2.1.   Gavėjas

(8)

CGD yra Portugalijos 100 % nuosavybės teise valdoma bankų grupė. 2012 m. gruodžio 31 d. bendras grynasis jos turtas (pagal buhalterinės apskaitos principą) (5) sudarė 116,9 mlrd. EUR, o bendras grynasis paskolų portfelis – 74,7 mlrd. EUR. Banko veikla apima, inter alia, komercinę bankininkystę vidaus ir tarptautinėse rinkose (visų pirma Ispanijoje, portugališkai kalbančiose Afrikos šalyse, Makao ir Brazilijoje), investicinę bankininkystę, turto valdymą, specializuoto kreditavimo ir draudimo veiklą.

(9)

2012 m. CDG grupė pirmavo daugelyje veiklos, kurią vykdė Portugalijos rinkoje, sričių (ypač paskolų ir avansų klientams, klientų indėlių, draudimo, finansinės nuomos, investicinės bankininkystės ir turto valdymo srityse).

1 lentelė

Pagrindiniai CGD finansiniai rodikliai (pagal buhalterinės apskaitos principą)

 

2012.12.31

Bendras turtas (mlrd. EUR)

116,9

Paskolos klientams (mlrd. EUR)

74,7

Privačių klientų indėliai (mlrd. EUR) (*)

71,4

Bendros didmeninės lėšos (mlrd. EUR) (**)

35,2

Darbuotojų skaičius, visoje grupėje

23 028

Filialų skaičius, visos grupės

1 293

Indėlių nacionalinės rinkos dalis

28,1  %

Paskolų nacionalinės rinkos dalis

21,3  %

2.2.   Pagalbos priemonių poreikį nulėmę įvykiai

(10)

Prasidėjus valstybių skolų krizei, CGD tapo sunku prieiti prie didmeninių rinkų. Iš pradžių su sunkumais susidurta prieinant prie kapitalo rinkų vidutinės trukmės ir ilgalaikių priemonių, o ilgainiui ir prie pinigų rinkų trumpalaikių priemonių.

(11)

Susidarius tokiai padėčiai, CGD grupė buvo priversta mažinti savo priklausomybę nuo didmeninio finansavimo ir 2010 m. pirmąjį ketvirtį pradėjo įgyvendinti neapibrėžtojo likvidumo planą mėgindama vėliau: a) rasti alternatyvių finansavimo šaltinių – visų pirma skolos įkeitimo finansinėmis priemonėmis; b) padidinti ECB priimtinų įkaitų kiekį; c) parduoti nestrateginį turtą; d) įrodyti investuotojams ir sandorių šalims savo patikimumą.

(12)

Pagal Ekonominės ir finansinės paramos planą, dėl kurio susitarė Portugalija, Komisija, ECB ir TVF, CGD buvo paprašytas pateikti 2011–2015 m. finansavimo ir kapitalo planą (toliau – FKP), kuris turėjo būti peržiūrimas kiekvieną ketvirtį. Pirma FKP versija buvo pateikta 2011 m. liepos 26 d. ir buvo tikslinama.

(13)

Mokumo atžvilgiu 2011 m. gruodžio 31 d. CGD bendro 1 lygio kapitalo (toliau – CT1) rodiklis, apskaičiuotas pagal Bazelio II taisykles, buvo 9,48 %. FKP tikslas buvo iki 2012 m. gruodžio 31 d. pasiekti, inter alia, Bazelio II taisyklėse nustatytą 10 % CT1 rodiklį, dėl kurio buvo susitarta Portugalijos Vyriausybės ir TVF, Komisijos bei ECB pasirašytame susitarimo memorandume. Po Europos bankininkystės institucijos (toliau – EBI) pateiktos rekomendacijos FKP buvo atnaujintas reikalavimas dėl kapitalo lygio nuo 2012 m. birželio 30 d., kad būtų patenkinti pagal banko valdomos valstybės ir vietos savivaldos institucijų skolos sumą apskaičiuoti kapitalo poreikiai (toliau – valstybės skolos atsargos) ir kapitalo poreikis, apskaičiuotas atlikus EBI nepalankiausių sąlygų bandymą (toliau – EBI reikalavimai).

(14)

Vadovaujantis 2012 m. gegužės mėnesio FKP versija ir EBI rekomendacija nustatytas poreikis padidinti grupės kapitalą 1,650 mlrd. EUR.

2.3.   Pagalbos priemonės

(15)

Portugalijos, kaip vienintelio CGD akcininko, įgyvendintos priemonės buvo:

i)

750 mln. EUR vertės išleistų naujų paprastųjų akcijų pasirašymas (toliau – kapitalo didinimas);

ii)

900 mln. EUR vertės CGD išleistų konvertuojamųjų priemonių (toliau – KP), kurios atitinka EBI mokumo reikalavimus kaip CT1, pasirašymas.

(16)

Išsamus pagalbos priemonių aprašymas pateikiamas sanavimo sprendimo 12–25 konstatuojamosiose dalyse.

2.4.   Oficiali pagalbos netinkamo panaudojimo tyrimo procedūra

(17)

Sanavimo sprendimo 31 konstatuojamojoje dalyje Portugalija įsipareigojo užtikrinti, kad CGD (kaip grupė) taikytų elgsenos apribojimus, tolygius tokius apribojimams, kokie pagal naują Portugalijos kredito įstaigų rekapitalizavimo schemą (6) taikomi rekapitalizuojamiems bankams, įskaitant, inter alia,:

draudimą mokėti dividendus,

draudimą mokėti mišrių priemonių ir subordinuotųjų skolų, kurių Portugalija nevaldo, atkarpas ir palūkanas, jei nėra teisinės prievolės tą daryti.

(18)

2012 m. rugsėjo 28 d. su CGD susijusi įmonė CGDF be Komisijos leidimo neterminuotų privilegijuotųjų akcijų su nekaupiamuoju dividendu savininkams išmokėjo 405 415 EUR dividendų. Minėta suma sudaro 0,025 % kapitalo, kuris buvo įneštas 2012 m. birželio 29 d.

(19)

Sprendime pradėti procedūrą Komisijos preliminari nuomonė buvo, kad 2012 m. rugsėjo 28 d. CGDF išmokėti dividendai patenka į sanavimo sprendime CGD nustatyto draudimo mokėti dividendus taikymo sritį ir jų išmokėjimas yra suteiktos sanavimo pagalbos netinkamas panaudojimas.

3.   CGD RESTRUKTŪRIZAVIMAS

(20)

CGD pateikė restruktūrizavimo planą, apimantį keturis pagrindinius elementus:

CGD grupės finansinio įsiskolinimo balanse mažinimą parduodant draudimo verslą ir likusias nestrategines kapitalo dalis, taip pat nepagrindinio turto likvidavimą,

veiklos efektyvumo didinimą,

CGD veiklos Ispanijoje restruktūrizavimą,

900 mln. EUR vertės KP grąžinimą per restruktūrizavimo laikotarpį.

Finansinio įsiskolinimo mažinimas

(21)

Dar prieš kapitalo didinimą 2012 m. birželį CGD dėjo pastangas sumažinti finansinį įsiskolinimą balanse. Nuo 2010 m. gruodžio iki 2012 m. birželio bankas sumažino savo balansą maždaug 8,2 mlrd. EUR (buhalterinės apskaitos principas).

(22)

Restruktūrizavimo plane išdėstyti papildomi finansinio įsiskolinimo mažinimo veiksmai. Plane numatytas draudimo bendrovės Caixa Seguros pardavimas ir kitų nestrateginių kapitalo dalių pardavimas, taip pat nepagrindinio turto likvidavimas, kad CGD galėtų geriau susitelkti pagrindinei mažmeninės bankininkystės veiklai ir atlaisvinti lėšas, kuriomis vėliau bus sustiprintas pagrindinis banko kapitalas. CGD siekia papildomai sumažinti finansinį įsiskolinimą grupės balanse [10–20] mlrd. EUR nepagrindiniu turtu, kas savo ruožtu sudarytų [10–20] % sumažėjimą, palyginti su konsoliduotu balansu 2012 m. gruodį (buhalterinės apskaitos principas). Draudimo bendrovės pardavimas yra svarbus finansinio įsiskolinimo mažinimo elementas, padėsiantis sumažinti įsiskolinimą maždaug […] (***) mlrd. EUR. Įplaukos iš likusių nestrateginių kapitalo dalių pardavimo sudarys [0–5] mlrd. EUR, iš buvusio Banco Português de Negócios (toliau – BPN) paskolos grąžinimo – [0–5] mlrd. EUR ir iš nepagrindinių kreditų Ispanijoje mažinimo palaipsniui dar [0–5] mlrd. EUR. Be to, maždaug du trečdaliai nepagrindinio portfelio ([10–20] mlrd. EUR) bus likviduoti iki 2017 m. pabaigos, o likusi nepagrindinio portfelio dalis – po 2017 m.

(23)

Caixa Seguros yra Portugalijos rinkos lyderė, 2012 m. gruodį užėmusi 31 % visos gyvybės draudimo rinkos ir 26 % visos ne gyvybės draudimo rinkos atitinkamai, įskaitant tiek gyvybės, tiek ne gyvybės draudimo paslaugas teikiančią įmonę, taip pat specializuoto draudimo įmones, ypač sveikatos ir transporto priemonių draudimo srityse. 2012 m. gruodžio 31 d.Caixa Seguros teko 9,2 % CGD konsoliduoto grynojo turto ir 89,7 mln. EUR grynųjų pajamų, priskirtinų CGD akcininkams, pagal tiesioginių draudimo įmokų apimtį, kuri 2012 m. buvo 3 195 mln. EUR.

(24)

CGD restruktūrizuos Caixa Seguros siekdamas pagerinti jos patrauklumą pirkėjams ir palengvinti pardavimo procesą. CGD gali […]. Pardavimo procese bus galimi visi įmanomi deriniai, kaip antai […]. CGD restruktūrizavimo plane daroma prielaida, kad […].

(25)

CGD taip pat parduos visas likusias nestrateginio kapitalo dalis listinguojamose Portugalijos bendrovėse iki […], tokiu būdu sumažindamas finansinį įsiskolinimą balanse dar maždaug [200–250] mln. EUR. CGD jau pardavė daugumą savo nestrateginio kapitalo dalių, kurias pardavus gauta apie 450 mln. EUR.

(26)

CGD taip pat planuoja palaipsniui sumažinti savo turto portfelį, susidariusį dėl bankrutavusio Banco Português de Negócios  (7) skolos, kurio nominalioji vertė yra [0–5] mlrd. EUR, o grynojo turto vertė maždaug [0–5] mlrd. EUR. Pagal susijusią grąžinimo schemą iki 2017 m. pabaigos grynojo turto vertė bus sumažinta [40–50] % iki [0–5] mlrd. EUR.

(27)

Galiausiai CGD palaipsniui sumažins savo nepagrindinių kreditų, suteiktų vykdant mažmeninės ir didmeninės bankininkystės veiklą Ispanijoje, portfelį. Šio portfelio vertė yra maždaug [0–5] mlrd. EUR.

Veiklos efektyvumas

(28)

Antras pagrindinis restruktūrizavimo plano elementas yra banko veiklos efektyvumo didinimas. CGD dar 2011 m. ir 2012 m. ėmėsi priemonių sąnaudų bazei optimizuoti ir, palyginti su finansiniais duomenimis iki krizės nacionalinėje rinkoje, sumažino tiek darbo jėgos ir pardavimo, tiek bendrąsias ir administracines sąnaudas.

(29)

CGD tęs optimizavimo veiksmus per restruktūrizavimo laikotarpį toliau mažindamas veiklos sąnaudas. Kitos pagrindinės sritys, kuriose galima būtų sutaupyti, yra banko darbuotojų skaičiaus mažinimas ir užsakomųjų paslaugų įkainių persvarstymas. Pagal restruktūrizavimo planą visą restruktūrizavimo laikotarpį CGD ir toliau mažins darbo jėgos sąnaudas siekdamas jas sumažinti [5–10] % ir prognozuoja, kad 2013 m. gruodį šios sąnaudos bus [500–550] mln. EUR, o 2017 m. gruodį – [450–500] mln. EUR. Darbuotojų skaičius Portugalijoje bus mažinamas [5–10] %. 2012 m. gruodį nacionalinėje rinkoje mažmeninės bankininkystės sektoriuje CGD dirbo 9 401 darbuotojas, iki 2017 m. gruodžio CGD ketina sumažinti jų skaičių iki [8 500–9 000].

(30)

CGD veiklos efektyvumas padidės optimizavus filialų tinklo darbą, t. y. sumažinus filialų skaičių šalyje [5–10] % nuo 840 filialų 2012 m. birželį iki [750–800] filialų iki […]. [70–80] filialų Portugalijoje uždarymas nuo 2012 m. birželio iki […] yra periodinio optimizavimo proceso, skirto pakartotinai įvertinti ir racionalizuoti CGD veiklą šalies viduje, dalis. Tikimasi, kad filialų uždarymas padės per metus sutaupyti [0–5] mln. EUR. 58 filialai jau buvo uždaryti arba yra uždaromi, o likusieji [10–20] filialų bus uždaryti iki […].

(31)

Galiausiai CGD veiklos efektyvumas pagerės padidinus pajamas iš paslaugų ir komisinių, kurie 2012 m. sudarė maždaug 25 % visų grynųjų veiklos pajamų, nors Portugalijos bankų sektoriaus vidurkis buvo 29 %. CGD įves naują mokesčių struktūrą, kad geriau suderintų savo pajamų šaltinius su kitų bankų pajamų šaltiniais.

Veiklos Ispanijoje restruktūrizavimas

(32)

Trečias pagrindinis restruktūrizavimo plano elementas yra susijęs su bankinės veiklos Ispanijoje restruktūrizavimu. Nors apskritai CGD veiklos rezultatai tarptautinėse rinkose šiuo metu yra daug geresni nei nacionalinėje rinkoje ir gerokai prisideda prie banko bendrų veiklos rezultatų, CGD veikla Ispanijoje yra nuostolinga. CGD pradėjo mažmeninės bankininkystės veiklą Ispanijoje 1991 m. įsigydamas Banco de Extremadura ir Chase Manhattan España, paskui 1995 m. – Banco Simeón. Šie bankines paslaugas teikiantys verslo vienetai šiuo metu Ispanijoje veiklą vykdo kaip CGD patronuojamoji įmonė pavadinimu Banco Caixa Geral (toliau – BCG). 2007 m. CGD pradėjo vykdyti didmeninės bankininkystės veiklą, vykdomą per Ispanijoje įsteigtą filialą, kuris daugiausia dirbo su nekilnojamojo turto projektais, susijusių projektų finansavimu ir sindikuotomis paskolomis. CGD mažmeninės bankininkystės veikla Ispanijoje vargiai atsipirkdavo per paskutinius dešimt metų, o didmeninės bankininkystės veiklos rezultatai buvo dar prastesni. Istoriškai didmeninės bankininkystės, kurios imtasi netrukus iki finansų krizės, rezultatai yra labai prasti ir per palyginti trumpą laikotarpį iki 2012 m. gruodžio sukūrė didelius 250 mln. EUR nuostolius. Didmeninės bankininkystės veikla bus visiškai nutraukta ir […].

(33)

Vis dėlto CGD laiko Ispaniją svarbia rinka, kurioje siekia išlikti, ypač norėdamas paremti Portugalijos mažąsias ir vidutines įmones (toliau – MVĮ) eksportuotojas. Dėl šios priežasties mažmeninės bankininkystės veikla Ispanijoje ir toliau bus vykdoma, tiesa, gerokai mažesniu mastu. Siekiant atkurti veiklos pelningumą filialų skaičius bus sumažintas [47–52] % nuo 209 filialų 2012 m. birželį iki [100–110] filialų […]. Darbuotojų skaičius Ispanijoje bus sumažintas [46–49] % nuo 974 darbuotojų 2012 m. birželį iki [500–523] darbuotojų […].

(34)

Geografiškai BCG pagrindinį dėmesį skirs mažmeninei veiklai Galisijos, Kastilijos ir Leono, Astūrijos ir Estremadūros regionuose, šiek tiek veiklos bus vykdoma pagrindiniuose tarptautinės prekybos centruose (Madride ir Katalonijoje) ir itin nedaug, išlaikant vos [0–5] filialus kiekviename regione, tose vietovėse, kuriose užmezgami svarbūs tarptautiniai ryšiai ir kurios yra svarbus veiklos Ispanijoje finansavimo šaltinis, t. y. Baskijoje, Andalūzijoje, Aragone ir Valensijoje.

KP grąžinimas

(35)

Ketvirtas pagrindinis restruktūrizavimo plano elementas yra 900 mln. EUR vertės KP grąžinimas per restruktūrizavimo laikotarpį, kuriuo siekiama sumažinti CGD vidutines finansavimo sąnaudas. Sumažintas finansinis įsiskolinimas balanse ir didesnis veiklos pelningumas turėtų leisti CGD išpirkti KP. Draudimo verslo pardavimas turėtų atlaisvinti reguliuojamąjį kapitalą ir tokiu būdu leisti įvykdyti išankstinį išpirkimą.

(36)

Siekiant išlaikyti pusiausvyrą tarp vidutinių finansavimo sąnaudų mažinimo ir pakankamų kapitalo atsargų išlaikymo, restruktūrizavimo plane nurodoma, kad per 2014 finansinius metus CGD panaudos [50–60] % savo kapitalo perviršio (t. y. kapitalo, viršijančio taikomą minimalaus kapitalo reikalavimą pagal Europos ir Portugalijos teisę (įskaitant 1 ir 2 ramsčius), ir [100–150] bazinių punktų kapitalo atsargų) KP grąžinimui. 2015 finansiniais metais ir, jei reikia, kitais metais CGD panaudos [90–100] % savo kapitalo perviršio KP grąžinimui.

(37)

2 lentelėje pateiktos pagrindinės buhalterinės apskaitos duomenimis pagrįstos finansinės prognozės, įtrauktos į CGD restruktūrizavimo planą.

2 lentelė.

Pagrindiniai CGD finansiniai rodikliai 2011–2017 m.

Pelnas ir nuostoliai

2011 m.

2012 m.

2013 m.

2014 m.

2015 m.

2016 m.

2017 m.

Pokytis 2012-2017 m. (%)

Pagrindinė veikla

Iš viso

Pagrindinė veikla

Iš viso

Pagrindinė veikla

Iš viso

Pagrindinė veikla

Iš viso

Pagrindinė veikla

Iš viso

Pagrindinė veikla

Iš viso

Pagrindinė veikla

Iš viso

Pagrindinė veikla

Iš viso

Ikimokestinis pelnas

–90

– 545

– 303

– 367

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

[…]

[…]

Išlaidų ir pajamų santykis

57  %

54  %

52  %

52  %

[70-80] %

[60-70] %

[60-70] %

[60-70] %

[40-50] %

[40-50] %

[40-50] %

[40-50] %

[40-50] %

[40-50] %

– [20-30]

– [20-30]

Darbuotojai

17 502

23 205

17 296

23 028

[1 000 -20 000 ]

[1 000 -20 000 ]

[1 000 -20 000 ]

[1 000 -20 000 ]

[1 000 -20 000 ]

[1 000 -20 000 ]

[1 000 -20 000 ]

[1 000 -20 000 ]

[1 000 -20 000 ]

[1 000 -20 000 ]

[0-5]

– [20-30]

Filialas

1 344

1 344

1 293

1 293

[1 000 -1 500 ]

[1 000 -1 500 ]

[1 000 -1 500 ]

[1 000 -1 500 ]

[1 000 -1 500 ]

[1 000 -1 500 ]

[1 000 -1 500 ]

[1 000 -1 500 ]

[1 000 -1 500 ]

[1 000 -1 500 ]

– [0-5]

– [0-5]

Investicijų araža

–2,5  %

–7,4  %

–5,5  %

–6,3  %

[…] %

[…] %

[…] %

[…] %

[…] %

[…] %

[…] %

[…] %

[…] %

[…] %

[…]

[…]


Balansas

2011 m.

2012 m.

2015 m.

2017 m.

Pokytis 2012-2017 m. (%)

Turtas

Iš viso

Pagrindinė veikla

Nepagrindinė veikla

Iš viso

Pagrindinė veikla

Nepagrindinė veikla

Iš viso

Pagrindinė veikla

Nepagrindinė veikla

Iš viso

Pagrindinė veikla

Nepagrindinė veikla

Iš viso

Pagrindinė veikla

Nepagrindinė veikla

Paskolos klientams (grynąja verte)

78 248

75 095

3 153

74 713

71 338

3 375

[70 000 -75 000 ]

[65 000 -70 000 ]

[1 500 -2 000 ]

[70 000 -75 000 ]

[70 000 -75 000 ]

[1 000 -1 500 ]

– [0-5] %

– [0-5]

– [60-70]

Neveiksnios paskolos

4 800

4 727

72

6 551

6 427

124

[10 000 -15 000 ]

[9 500 -10 000 ]

[400-450]

[10 000 -15 000 ]

[10 000 -15 000 ]

[500-550]

[60-70] %

[60-70]

[300-350]

Iš viso turto

120 642

103 262

17 380

116 857

100 333

16 523

[100 000 -150 000 ]

[95 000 -100 000 ]

[8 500 -9 000 ]

[100 000 -150 000 ]

[100 000 -150 000 ]

[5 000 -10 000 ]

– [5-10] %

[0-5]

– [60-70]

RWA

69 021

66 207

2 813

68 315

65 963

2 352

[65 000 -70 000 ]

[60 000 -65 000 ]

[1 000 -1 500 ]

[65 000 -70 000 ]

[65 000 -70 000 ]

[1 000 -1 500 ]

[0-5] %

[0-5]

– [50-60]


Įsipareigojimai

2011 m.

2012 m.

2015 m.

2017 m.

Pokytis 2012-2017 m. (%)

Iš viso

Pagrindinė veikla

Nepagrindinė veikla

Iš viso

Pagrindinė veikla

Nepagrindinė veikla

Iš viso

Pagrindinė veikla

Nepagrindinė veikla

Iš viso

Pagrindinė veikla

Nepagrindinė veikla

Iš viso

Pagrindinė veikla

Nepagrindinė veikla

Centrinis bankas

9 013

9 013

0

10 300

10 300

0

[5 000 -10 000 ]

[5 000 -10 000 ]

[0-5]

[2 000 -2 500 ]

[2 000 -2 500 ]

[0-5]

– [70-80] %

– [70-80]

Įsipareigojimai klientams

70 587

64 030

6 557

71 404

65 545

5 859

[70 000 -75 000 ]

[65 000 -70 000 ]

[3 500 -4 000 ]

[75 000 -80 000 ]

[70 000 -75 000 ]

[1 500 -2 000 ]

[5-10] %

[10-20]

– [70-80]

Iš viso įsipareigojimų

120 642

114 085

6 557

116 857

110 997

5 859

[100 000 -150 000 ]

[100 000 -150 000 ]

[3 500 -4 000 ]

[100 000 -150 000 ]

[100 000 -150 000 ]

[1 500 -2 000 ]

– [5-10] %

– [0-5]

– [70-80]

Ilgalaikės paskolos

122  %

117  %

netaikoma

114  %

109  %

netaikoma

[100-150] %

[100-150] %

netaikoma

[90-100] %

[90-100] %

netaikoma

– [10-20] %

– [10-20]

 

EBICT1

netaikoma

netaikoma

netaikoma

9,5  %

9,6  %

9,5  %

[5-10] %

[10-20] %

[5-10] %

[10-20] %

[10-20] %

[5-10] %

[10-20] %

[10-20]

[0-5]

4.   PORTUGALIJOS VALDŽIOS INSTITUCIJŲ POZICIJA

4.1.   Portugalijos valdžios institucijų pozicija dėl restruktūrizavimo plano

(38)

Portugalija laikosi nuomonės, kad kapitalo padidinimas yra valstybės pagalba, ypač turint galvoje dabartines rinkos aplinkybes ir tą faktą, jog kapitalo didinimas buvo vykdomas tuo pat metu kaip ir KP pasirašymas.

(39)

Portugalija pripažįsta, kad KP pasirašymas yra valstybės pagalba turint galvoje, jog jų pasirašymo sąlygos buvo suderintos su naujos rekapitalizavimo schemos sąlygomis, o tai jau yra valstybės pagalba (8).

(40)

Portugalija teigia, kad CGD yra sistemiškai svarbus Portugalijos finansų sistemai, kad buvo būtina imtis priemonių, jog CGD kapitalas pasiektų tokį lygį, koks buvo pateiktas Portugalijos centrinio banko, Banco de Portugal (toliau – BdP) ir trejeto vertinime, ir kad pagalbos priemonių sąlygose kartu su CGD restruktūrizavimo įsipareigojimuose išdėstytomis sąlygomis numatyta pakankamai saugiklių, užkertančių kelią piktnaudžiavimui ir konkurencijos iškraipymui.

4.2.   Portugalijos valdžios institucijų pozicija dėl valstybės pagalbos netinkamo panaudojimo procedūros

(41)

Portugalija laikosi nuomonės, kad neterminuotų privilegijuotųjų akcijų su nekaupiamuoju dividendu savininkams atlikti mokėjimai yra ne dividendų mokėjimai, bet atkarpų mokėjimai, kurie yra galimi, jei yra teisinė prievolė tą padaryti.

(42)

Portugalija nurodo, kad pagal pagrindines neterminuotų privilegijuotųjų akcijų su nekaupiamuoju dividendu sąlygas dividendų neišmokėjimas užkirstų kelią bankui atpirkti ar išpirkti lygiaverčių įsipareigojimų ar subordinuotų įsipareigojimų anksčiau nei ketvirta po dividendų išmokėjimo iš eilės einanti diena, kurią dividendai buvo išmokėti visiškai. Portugalija mano, kad KP atpirkimas, kurį CGD aiškiai įsipareigojo atlikti, yra toks lygiaverčių įsipareigojimų ar subordinuotų įsipareigojimų atpirkimas.

(43)

Portugalija patvirtina pritarusi dividendų išmokėjimui remdamasi savo prielaidomis, kad dividendų neišmokėjimas neleis CGD atpirkti KP per kitus 12 mėnesių ir kad per penkerių metų viešojo investavimo laikotarpį neišmokėjęs dividendų CGD iš viso negalės atpirkti KP nepažeisdamas sutartinių įsipareigojimų. Portugalijos įsitikinimu, delsimas išmokėti buvo nesuderinamas su svarbiausiu įsipareigojimu sumažinti valstybės pagalbos CGD dydį ir trukmę. Atitinkamai Portugalija mano, kad dėl šių aplinkybių dividendų išmokėjimas de facto buvo teisiškai privalomas.

4.3.   Portugalijos valdžios institucijų įsipareigojimai

(44)

Portugalija prisiėmė su restruktūrizavimo plano įgyvendinimu susijusius įsipareigojimus (toliau – įsipareigojimai), kurie pateikiami šio sprendimo priede.

(45)

Be to, norėdamos užtikrinti tinkamą įvairių įsipareigojimų vykdymą, Portugalijos valdžios institucijos įsipareigoja paskirti už stebėjimą atsakingą įgaliotinį (toliau – stebėjimo įgaliotinis), kuriam bus pavesta stebėti visus Portugalijos valdžios institucijų ir CGD prisiimtus įsipareigojimus Komisijai.

5.   VERTINIMAS

5.1.   Valstybės pagalbos buvimas

(46)

Pagal Sutarties 107 straipsnio 1 dalį bet kokia valstybės narės suteikta pagalba arba valstybės išteklius panaudojant suteikta pagalba, kuri iškraipo ar gali iškraipyti konkurenciją sudarant palankesnes sąlygas tam tikroms bendrovėms arba tam tikrų prekių gamybai tiek, kiek tokia pagalba turi įtakos prekybai tarp valstybių narių, yra nesuderinama su vidaus rinka.

(47)

Priemonė laikoma valstybės pagalba, jei tenkinamos visos toliau išvardytos sąlygos: a) priemonė finansuojama iš valstybės išteklių; b) priemonė suteikia selektyvų pranašumą, kuriuo sudaromos geresnės sąlygos tam tikroms bendrovėms ar tam tikrų prekių gamybai; c) priemonė iškraipo ar gali iškraipyti konkurenciją ir turi potencialą paveikti prekybą tarp valstybių narių.

(48)

Komisija jau nustatė, kad dėl sanavimo sprendimo 33–42 konstatuojamosiose dalyse išdėstytų priežasčių priemonės yra valstybės pagalba, kaip apibrėžiama Sutarties 107 straipsnio 1 dalyje. Rekapitalizavimo priemones, kurias sudarė 750 mln. EUR vertės naujų paprastųjų akcijų pasirašymas ir 900 mln. EUR vertės KP pasirašymas, suteikė Portugalija, todėl priemonės buvo suteiktos panaudojant valstybės išteklius. Priemonėmis suteiktas selektyvus pranašumas CGD, leidęs CGD padidinti savo kapitalą palankesnėmis nei rinkos sąlygomis. CGD yra tarptautinėje rinkoje veikiantis bankas, konkuruojantis su kitais bankais Portugalijoje ir kitose šalyse. Dėl šios priežasties bankui suteiktas pranašumas gali paveikti prekybą Europos Sąjungos vidaus rinkoje ir iškraipyti konkurenciją.

5.2.   Pagalbos suderinamumas su vidaus rinka

(49)

Norėdama nustatyti CGD suteiktos pagalbos suderinamumą su vidaus rinka Komisija pirmiausia privalo nustatyti, ar pagalbą galima vertinti pagal Sutarties 107 straipsnio 3 dalies b punktą, t. y. ar pagalba atitaiso didelį Portugalijos ekonomikos sutrikimą. Vadovaudamasi šiuo teisiniu pagrindu Komisija turi įvertinti, ar pasiūlytos priemonės neprieštarauja vidaus rinkai.

5.2.1.   Pagalbos suderinamumo teisinis pagrindas

(50)

Vadovaudamasi Sutarties 107 straipsnio 3 dalies b punktu Komisija turi teisę nuspręsti, jog pagalba neprieštarauja vidaus rinkai, jei pagalba yra skirta „kurios nors valstybės narės ekonomikos dideliems sutrikimams atitaisyti“.

(51)

Portugalijos ekonomikos didelį sutrikimą liudija įvairūs Komisijos patvirtinimai dėl Portugalijos valdžios institucijų įgyvendinamų priemonių finansų krizei įveikti. Savo naujausiame patvirtinime, skirtame Portugalijos rekapitalizavimo schemos pratęsimui (9), Komisija dar kartą pabrėžė, kad Portugalijos ekonomikos didelio sutrikimo grėsmė išlieka ir kad valstybės parama bankams yra tinkama tam sutrikimui atitaisyti. Komisija pažymi, kad pagalbos priemonių įgyvendinimo metu Portugalijos bankų sistemą kamavo labai rimti sunkumai dėl kai kurių Portugalijos bankų didelio įsiskolinimo, aukštų paskolų ir indėlių santykio rodiklių ir didelio skaičiaus neveiksnių paskolų. Komisija taip pat pažymi, kad Portugalija gauna euro zonos valstybių narių teikiamą finansinę paramą, kurios dalis yra skiriama Portugalijos bankams paremti (10).

(52)

Turint galvoje CGD, kuris yra pirmaujantis bankas Portugalijoje, svarbą bankų sistemai ir jo skolinimo veiklos reikšmę Portugalijos ekonomikai, Komisija sutinka, kad sugriežtintų kapitalo reikalavimų nepatenkinimas būtų turėjęs rimtų pasekmių Portugalijos ekonomikai.

(53)

Turint galvoje dabartinę Portugalijos ekonomikos padėtį ir daugeliui bankų būdingą negalėjimą prieiti prie tarptautinių ir didmeninio finansavimo rinkų, Komisija mano, kad valstybės pagalbos patvirtinimo pagal Sutarties 107 straipsnio 3 dalies b punktą reikalavimai buvo išpildyti.

5.2.2.   Pagalbos suderinamumas su restruktūrizavimo ir pratęsimo komunikatu

(54)

Visos valstybės pagalba pripažintos priemonės buvo suteiktos CGD restruktūrizavimo kontekste. Komisijos komunikate dėl finansų sektoriaus gyvybingumo atkūrimo ir restruktūrizavimo priemonių vertinimo pagal valstybės pagalbos taisykles dabartinės krizės sąlygomis (toliau – restruktūrizavimo komunikatas) (11) išdėstytos restruktūrizavimo pagalbos teikimo krizės kamuojamoms finansų įstaigoms taisyklės. Pagal restruktūrizavimo komunikatą tam, kad būtų suderinamas su vidaus rinka pagal Sutarties 107 straipsnio 3 dalies b punktą finansų įstaigos restruktūrizavimas dėl dabartinės finansų krizės turi: i) leisti atkurti banko gyvybingumą; ii) numatyti pakankamą gavėjo indėlį (naštos pasidalijimas) ir užtikrinti, jog pagalba nebūtų didesnė nei būtina; iii) numatyti pakankamai kompetencijos iškraipymą ribojančių priemonių.

(55)

Nepaisant restruktūrizavimo komunikate išdėstytų reikalavimų, Komisijos komunikato dėl valstybės pagalbos taisyklių taikymo nuo 2012 m. sausio 1 d. bankams skirtoms priemonėms dėl finansų krizės (toliau – 2011 m. pratęsimo komunikatas) (12) 14 punkte teigiama, kad „atlikdama proporcingą ilgalaikio bankų gyvybingumo įvertinimą, Komisija atsižvelgs į visus požymius, iš kurių matyti, kad bankai gali būti ilgą laiką gyvybingi daug nerestruktūrizuoti, visų pirma kai kapitalo iš esmės pritrūksta dėl sumažėjusio pasitikėjimo valstybės garantuota skola, kai valstybės kapitalo injekcija apribojama suma, reikalinga kompensuoti nuostoliams dėl [Europos] šalių obligacijų įvertinimo pagal rinkos kainą bankuose, kurie kitais atžvilgiais yra gyvybingi, ir kai analizė rodo, kad šie bankai pernelyg nerizikavo įgydami valstybės garantuotos skolos vertybinių popierių“.

(56)

Šiuo atžvilgiu Komisija pažymi, kad CGD kapitalo poreikiai iš esmės buvo susiję su pasitikėjimo dėl Portugalijos valstybės skolos krize. Nors jie nebuvo tiesiogiai susiję su valstybės garantuotų vertybinių popierių įvertinimu pagal rinkos kainą, pagrindinė priežastis buvo panaši, mat EBI reikalavo bankų turėti kapitalo atsargas, susijusias su balanse nurodoma valstybės obligacijų suma (vadinamąsias valstybės skolos atsargas), tokiu būdu padidindama minimalaus kapitalo reikalavimus.

(57)

Iš 1 650 mln. EUR visų kapitalo atsargų, kurias turėti pareikalavo EBI ir dėl kurių atsirado nurodytos sumos valstybės pagalbos poreikis, 1 073 mln. EUR (65 %) poreikį nulėmė Portugalijos valstybės skolos rizika. Tolesnė Komisijos analizė parodė, kad CGD pernelyg nerizikavo įsigydama valstybės skolos vertybinių popierių. Valstybės skolos vertybinių popierių portfelis susidarė dėl palūkanų skirtumų sandorių (finansuojamų pagal ECB vienerių metų finansavimo schemą). Nors tokius sandorius tam tikromis aplinkybėmis galima būtų laikyti didesnės nei įprasta rizikos sandoriais, įsigytos obligacijos buvo tinkamas įkaitas ir atitinkami reitingai buvo gerokai aukštesni nei investicinės kategorijos (AA- Portugalijai).

(58)

Dėl šių priežasčių Komisija atliks proporcingą vertinimą pagal 2011 m. pratęsimo komunikato 14 punktą.

Gyvybingumo atkūrimas

(59)

Restruktūrizavimo komunikate Komisija yra nustačiusi, kad atitinkama valstybė narė turi pateikti išsamų restruktūrizavimo planą, kuriame būtų parodyta, kaip bus atkurtas ilgalaikis gavėjo gyvybingumas be valstybės pagalbos per protingą laiko tarpą, bet ne ilgiau nei per penkerius metus. Ilgalaikis gyvybingumas yra pasiekiamas tuomet, kai bankas gali savo jėgomis konkuruoti rinkoje dėl kapitalo laikydamasis atitinkamų teisės aktų reikalavimų. Kad tą galėtų daryti, bankas privalo gebėti padengti savo sąnaudas ir užtikrinti tinkamą kapitalo grąžą atsižvelgdamas į savo rizikos pobūdį. Gyvybingumo atkūrimas turėtų būti iš esmės nulemtas vidinių priemonių ir pagrįstas patikimu restruktūrizavimo planu.

(60)

Portugalija pateikė CGD restruktūrizavimo planą, apimantį penkerių metų laikotarpį iki 2017 m., pagal kurį gyvybingumas bus atkurtas restruktūrizavimo laikotarpio pabaigoje.

(61)

Restruktūrizavimo komunikato 10 punkte reikalaujama, kad siūlomomis restruktūrizavimo priemonėmis būtų pašalinti pagrindiniai gavėjo trūkumai. Komisija pažymi, kad restruktūrizavimo plane aptariamas pagrindinis CGD trūkumas, t. y. banko operacijų Portugalijos rinkoje, kurios sudaro 80 % visos banko veiklos, menkas pelningumas apskritai. Teigiamas CGD tarptautinių operacijų rezultatas gali tik iš dalies kompensuoti prastus CGD veiklos rezultatus nacionalinėje rinkoje, nors vidutiniškai tiek praeityje, tiek dabar tarptautinės operacijos tebeteikia teigiamą panaudoto kapitalo grąžą (toliau – PKG). Pavyzdžiui, 2012 m. banko veiklos Angoloje PKG buvo [50–60] %, Mozambike – [20–30] %, Pietų Afrikoje – [20–30] %, o Makao – [20–30] %. Palyginimui 2012 m. CGD banko veiklos Portugalijoje PKG buvo -[10–20] %. Kadangi tarptautinė veikla turi teigiamą poveikį bendrai ekonominei CGD grupės padėčiai, tačiau sudaro tik nedidelę banko veiklos dalį, restruktūrizavimo plane didžiausias dėmesys skiriamas veiklos nacionalinėje rinkoje pelningumui gerinti.

(62)

Komisija teigiamai vertina tai, jog CGD ėmėsi priemonių savo darbo jėgos ir administracinėms sąnaudoms sumažinti dar prieš gaudamas valstybės pagalbą. Vis dėlto dėl dabartinės makroekonominės situacijos ir šalies bankų rinkos perspektyvų buvo reikalingi ryžtingesni veiksmai, kaip antai restruktūrizavimo plane aptariami optimizavimo veiksmai. Tikslinis banko personalo mažinimas, per restruktūrizavimo laikotarpį sumažinant darbuotojų bankininkystės srityje Portugalijoje skaičių nuo 9 401 iki [8 500–9 000] ir tokiu būdu, kaip tikimasi, sumažinant personalo sąnaudas [5–10] %, yra tinkamas būdas reikiamai sumai sutaupyti, ypač turint galvoje tai, jog administracinių sąnaudų biudžetas taip pat bus gerokai apkarpytas.

(63)

Komisijos atlikta CGD filialų tinklo analizė iš pradžių parodė, jog galima pagerinti akivaizdžiai neefektyviai dirbančių filialų administravimą. Vis dėlto periodinis filialų pakartotinio vertinimo procesas, kurį jau taiko CGD, yra tinkama priemonė mažmeninio tinklo veiklai stebėti ir koreguoti jų skaičiui nacionalinėje rinkoje, jei reikia. Restruktūrizavimo plane CGD numato sumažinti savo filialų tinklą Portugalijoje [5–10] % uždarydama [70–80] filialų iš 840. Komisijos nuomone, numatytas filialų skaičiaus mažinimas atitinka CGD nacionalinės rinkos poreikius, tačiau tuo pat metu leidžia išlaikyti tinkamą klientų aptarnavimo lygį.

(64)

Komisija taip pat pažymi, kad CGD veiklos efektyvumas bus pagerintas padidinant pajamas iš paslaugų ir komisinių, kai tik bus įvesta nauja mokesčių struktūra. Toks mokesčių ir komisinių pajamų didinimas yra pagrįstas turint galvoje, kad, viena vertus, komisinių dalis CGD pelno ir nuostolio ataskaitoje yra gana maža, palyginti su Portugalijos bankų sektoriaus vidurkiu, ir, kita vertus, bankas visiškai kontroliuoja taikomų mokesčių struktūrą.

(65)

Komisija pažymi, kad finansinio įsiskolinimo balanse atžvilgiu CGD restruktūrizavimo plane išlaikoma pusiausvyra ir atidžiai siekiama nesudaryti neigiamo poveikio Portugalijos ekonomikos atsigavimui, nors visa susijusių priemonių vertė yra [10–20] mlrd. EUR arba [10–20] % mažesnis balansas. Jei CGD, kuris yra didžiausias Portugalijos bankas, būtų tiesiog sumažinęs kreditų kiekį, toks sumažinimas būtų prisidėjęs prie kreditų krizės ir pakenkęs realiai ekonomikai. Tokio rezultato išvengta dėl to, jog CGD įsiskolinimo mažinimo pagrindiniai šaltiniai nėra siejami su galimo Portugalijos ekonomikos kreditavimo suma. CGD skolinimosi pajėgumui neturės įtakos draudimo bendrovės pardavimas, likusių nestrateginių kapitalo dalių pardavimas, buvusio BPN skolos grąžinimas ir nepagrindinių kreditų Ispanijoje mažinimas palaipsniui. Taigi įsiskolinimo mažinimo veiksmai yra tikslingi, kadangi jie įgalina CGD sutelkti dėmesį į pagrindinę mažmeninės bankininkystės veiklą ir atlaisvinti lėšas, kurios gali sustiprinti pagrindinį banko kapitalą, tuo pačiu metu išvengiant galimo neigiamo įsiskolinimo mažinimo poveikio Portugalijos ekonomikai.

(66)

Komisija pažymi ir CGD įsipareigojimą Portugalijos Vyriausybei pervesti 30 mln. EUR per metus į fondą, iš kurio savo ruožtu bus investuojama į MVĮ ir vidutinio lygio kapitalo bendrovių kapitalą siekiant užtikrinti realios Portugalijos ekonomikos finansavimą. Tokios investicijos nebus skiriamos konkuruojančių bendrovių kapitalui įsigyti, be to, Komisija mano, kad jos neiškraipo rinkos, kaip rinkos iškraipymas yra apibrėžtas restruktūrizavimo komunikato 23 punkte. Jokia šio įsipareigojimo dalis nesuteikia CGD papildomo pranašumo, todėl Komisijai nereikia šiame sprendime toliau nagrinėti to įsipareigojimo būklės.

(67)

Kalbant apie CGD draudimo bendrovės pardavimą, būtina restruktūrizuoti Caixa Seguros siekiant padidinti jos patrauklumą pirkėjams, kaip išdėstyta CGD restruktūrizavimo plane. CGD pasiūlė protingą metodą, kaip parduoti Caixa Seguros per restruktūrizavimo laikotarpį.

(68)

CGD bankinių operacijų Ispanijoje restruktūrizavimas yra svarbus CGD plano pasiekti teigiamą bendrą pelningumą per trumpą laiką elementas. Turint galvoje tai, jog veikla Ispanijoje jau kurį laiką nebuvo pelninga ir turėjo neigiamos įtakos veiklos rezultatams dar iki finansų krizės pradžios, problemai spręsti būtinas ryžtingas požiūris.

(69)

Restruktūrizavimo plane CGD išdėstė savo pageidavimą nutraukti didmeninę veiklą Ispanijoje ir restruktūrizuoti bei tęsti mažesnės apimties mažmeninę veiklą, taip pat pateikė kitas alternatyvas, kaip antai nutraukti veiklą Ispanijoje apskritai pardavimo ar turto apsikeitimo keliu, palaipsniui mažinti veiklą arba ieškoti bendros veiklos partnerio. Deja, visos šios alternatyvos turėjo specifinių neigiamų aspektų ir visas jas įgyvendinus būtų patirti tikrai dideli kapitalo nuostoliai. Dėl šios priežasties CGD nusprendė, kad veiklos Ispanijoje restruktūrizavimas yra ekonominiu požiūriu geriausia išeitis.

(70)

Komisija mano, kad veiklos Ispanijoje restruktūrizavimas dabartinėje makroekonominėje aplinkoje bus sunkus uždavinys, tačiau tuo pat metu pripažįsta, kad alternatyvūs sprendimai galėtų kainuoti daug daugiau. Komisija teigiamai vertina tai, jog didmeninė veikla buvo sustabdyta ir jog BCG bet kuriuo atveju likviduos nemažą savo nepagrindinio turto Ispanijoje portfelio dalį, gerokai sumažins veiklos mastą Ispanijoje beveik [50–60 %] ir jog ieško galimybių sutaupyti naudojantis grupės teikiamomis paslaugomis.

(71)

Vis dėlto Komisija laikosi nuomonės, kad būtina sustiprinti tikslą pasiekti veiklos Ispanijoje pelningumo kaip įmanoma greičiau. Dėl šios priežasties Komisija mano esant būtinu Portugalijos įsipareigojimą, kad iki […] BCG arba pasieks priede išdėstytų įsipareigojimų 4.2.7.3.1.5 punkte apibrėžtus pagrindinius veiklos rodiklius dėl atitinkamų darbo jėgos ir administracinių sąnaudų ribų, sąnaudų ir pajamų santykio, finansavimo, indėlių, naujų kreditų, grynosios maržos ir neveiksnių paskolų, arba nepasiekus minėtų rodiklių nebevykdys naujos veiklos Ispanijoje ir galiausiai užbaigs visą veiklą Ispanijoje. Turėdama galvoje šį saugiklį ir trumpalaikių alternatyvų stoką Komisija sutinka su mažmeninės bankininkystės veiklos Ispanijoje pelningumo atkūrimo planu kaip CGD restruktūrizavimo plano dalimi.

(72)

Komisija taip pat mano, kad CGD planas yra patikimas, net jeigu dabartinė sunki ekonominė Portugalijos padėtis tęstųsi ilgiau nei numatyta baziniame scenarijuje. CGD prognozuoja, kad kredito rizika per restruktūrizavimo laikotarpį ir toliau augs nuo jau dabar aukšto 12 % lygio iki [10–20] % 2017 m. pabaigoje. Bankas taip pat prognozuoja atidėjinių dėl kredito rizikos augimą iki [50–60] %. Toks padengimo rodiklis gali būti laikomas atitinkančiu kitų Portugalijos bankų, negavusių valstybės pagalbos, pavyzdžiui, Banco Espirito Santo ar Banco Santander Totta, rodiklį. CGD padengimo rodiklį reikia vertinti atsižvelgiant į tą faktą, jog bankas tradiciškai užima stiprią hipotekinių paskolų teikėjo poziciją Portugalijoje, todėl hipotekos sudaro didelę jo paskolų portfelio, kurio vidutinis paskolos dydžio ir įkeisto turto vertės santykis yra apie [70–80] %, dalį. Atsižvelgiant į šiuos faktorius, manytina, kad [50–60] % kredito rizikos padengimo rodiklio pakanka CGD būsimiems paskolų nuostoliams per restruktūrizavimo laikotarpį padengti.

(73)

Komisija galiausiai pažymi, kad visos restruktūrizavimo plane išdėstytos priemonės yra skirtos CGD gyvybingumui atkurti ir patenkinamam pelningumo lygiui, kuris išreiškiamas kaip [5–10] % CGD bankinės veiklos Portugalijoje nuosavo kapitalo grąža (toliau – ROE) 2017 m. gruodžio 31 d. ir [5–10] % CGD grupės visos veiklos konsoliduotų rezultatų ROE 2017 m. gruodžio 31 d., pasiekti.

Iki būtiniausio minimumo apribota pagalba, nuosavas indėlis ir naštos pasidalijimas

(74)

Restruktūrizavimo komunikate nurodoma, kad pats gavėjas turi įnešti atitinkamą indėlį, kad pagalba neviršytų būtiniausio minimumo ir būtų išvengta konkurencijos iškraipymo ir moralinio pavojaus. Dėl šios priežasties komunikate nustatoma, kad: i) tiek restruktūrizavimo sąnaudos, tiek pagalbos dydis turėtų būti ribojami; ii) būtinas didelis nuosavas indėlis.

(75)

CGD restruktūrizavimo plane nėra jokių požymių, leidžiančių teigti, kad pagalbos dydis viršija priemones ilgalaikiam gyvybingumui atkurti. Kaip aprašyta 13 konstatuojamojoje dalyje padengtinas kapitalo trūkumas buvo nustatytas pagal susitarimo memorandumą, kurį pasirašė Portugalijos Vyriausybė ir TVF, ECB ir Komisija.

(76)

Pagal restruktūrizavimo komunikato 34 punktą tinkamas bet kokios valstybės intervencijos atlyginimas yra vienas tinkamiausių konkurencijos iškraipymo apribojimų. Komisija pažymi, kad tokiomis aplinkybėmis KP forma suteiktas kapitalas yra tinkamai atlygintas ir atitinka Komisijos ir ECB gaires (13). Atlyginimas už KP pirmais metais sieks 8,5 % ir palaipsniui laikui bėgant augs iki 9,2 % vidutinio metinio atlyginimo rodiklio per investavimo laikotarpį. Kainos augimo mechanizmas paskatins CGD atsisakyti valstybės intervencijos.

(77)

Komisija pažymi, kad pagal restruktūrizavimo planą ir susijusius įsipareigojimus CGD panaudos kapitalo perviršį visiškam KP grąžinimui (žr. įsipareigojimų 5 dalį).

(78)

2014 m. CGD panaudos [50–60] % savo kapitalo perviršio ir [90–100] % kapitalo perviršio 2015 ir kitais metais 900 mln. EUR vertės KP grąžinti. Grąžinimo mechanizmu apribojamos kapitalo atsargos, kurias CGD gali fiksuoti savo balanse, tokiu būdu užtikrinant, kad per restruktūrizavimo laikotarpį pagalbos dydis neviršys būtiniausio minimumo.

(79)

Be to, svarbu pažymėti, kad draudimo bendrovės pardavimas atlaisvins reguliuojamąjį kapitalą, todėl labiau tikėtina, kad CGD turės kapitalo perviršį, kurį galės panaudoti KP grąžinti ir tokiu būdu CGD prisidėti savo ištekliais prie restruktūrizavimo sąnaudų.

(80)

Vis dėlto Komisija pažymi, kad CGD nesilaikė draudimo mokėti dividendus ir išmokėjo 405 415 EUR dividendų taip pažeisdamas sanavimo sprendime pateiktą Portugalijos įsipareigojimą.

(81)

Draudimo mokėti dividendus ir atkarpas paskirtis yra užkirsti kelią lėšų nutekėjimui tokiu būdu užtikrinant pagalbos grąžinimą ir valstybės pagalbos apribojimą iki būtiniausio minimumo. Šiam tikslui pasiekti banko akcininkai ir mišriojo kapitalo ir subordinuotųjų skolų savininkai turėtų būti kiek įmanoma daugiau atriboti nuo galimos valstybės pagalbos naudos.

(82)

Kadangi CGD turėjo lėšų išmokėti dividendus, buvo įrodyta, kad pagalbos dydis viršijo būtiniausią minimumą. Per pagalbos netinkamo panaudojimo tyrimo procedūrą CGD pateikta informacija nepakeitė sprendime pradėti procedūrą pateikto Komisijos vertinimo, kad CGD atlikti mokėjimai laikytini dividendų mokėjimais, kuriems buvo taikomas sanavimo sprendime nustatytas draudimas mokėti dividendus, ir neįrodė, kad buvo teisinė prievolė mokėjimus atlikti, dėl kurios dividendų išmokėjimas pagal sanavimo sprendimą būtų galimas.

(83)

Komisija daro išvadą, kad 1 650 mln. EUR pagalbos priemonės buvo būtiniausias minimumas, išskyrus 405 415 EUR sumą, kuri buvo panaudota dividendams išmokėti. Šiuo klausimu Komisija ypač pažymi CGD įsipareigojimą grąžinti Portugalijai išmokėtų dividendų sumai lygią sumą, t. y. sumą, kuria suteikta pagalba viršijo būtiniausią minimumą. Turint galvoje šį įsipareigojimą, laikytina, kad suteikta pagalba apsiribojo būtiniausiu minimumu.

(84)

Be to, Komisija pažymi, kad Portugalija įsipareigojo laikytis draudimo mokėti dividendus, atkarpas ir palūkanas (žr. įsipareigojimų 6.7 dalį).

(85)

Restruktūrizavimo komunikato 24 punkte taip pat nurodoma, kad valstybės kapitalo tinkamas atlyginimas yra ir priemonė užtikrinanti naštos pasidalijimą. Kaip nustatyta 76 konstatuojamojoje dalyje, Komisija mano, kad KP forma suteiktas kapitalas yra tinkamai atlygintas.

(86)

Galiausiai Komisija pažymi, kad CGD įgyvendino ir toliau įgyvendins sąnaudų mažinimo priemones, ypač tokias, kaip darbuotojų ir filialų Portugalijoje skaičiaus mažinimas, tokiu būdu vidinėmis priemonėmis prisidėdamas prie restruktūrizavimo sąnaudų.

(87)

Dėl šių priežasčių Komisija daro išvadą, kad restruktūrizavimo planu užtikrinamas pagalbos apribojimas iki būtiniausio minimumo ir numatomas tinkamas nuosavas indėlis ir naštos pasidalijimas.

Konkurencijos iškraipymų ribojimas

(88)

Galiausiai restruktūrizavimo komunikato 4 dalyje reikalaujama, kad restruktūrizavimo plane būtų numatytos konkurencijos iškraipymus ribojančios priemonės. Tokios priemonės turėtų būti pritaikytos rinkų, kuriose po restruktūrizavimo veiks bankas gavėjas, iškraipymų klausimams spręsti. Tokių priemonių pobūdis ir forma priklauso nuo dviejų kriterijų: pirma, pagalbos sumos ir sąlygų bei aplinkybių, kuriomis ji buvo suteikta, ir, antra, rinkų, kuriose gavėjas veiks, savybių. Be to, Komisija privalo atsižvelgti į paties gavėjo nuosavą indėlį ir naštos pasidalijimą per restruktūrizavimo laikotarpį.

(89)

Komisija primena, kad CGD gavo valstybės pagalbą kapitalo injekcijų ir 1 650 mln. EUR KP forma. Pagalbos suma atitinka palyginti žemą 2,3 % CGD pagal riziką įvertinto turto (toliau – RWA) (14) rodiklį. Kadangi KP yra tinkamai atlygintos, būtinos tik nuosaikios priemonės galimiems konkurencijos iškraipymams riboti.

(90)

Proporcingas CGD balanso, geografinės aprėpties bei darbuotojų skaičiaus mažinimas prisidės prie konkurencijos iškraipymų ribojimo. Nors Caixa Seguros perleidimas ir veiklos Ispanijoje mažinimas ir restruktūrizavimas prisidės prie banko gyvybingumo atkūrimo, likusios balanso dalies sumažinimas laikomas tinkamu, palyginti su konkurencijos iškraipymais, atsirandančiais dėl pagalbos.

(91)

Be šių struktūrinių priemonių, Portugalija taip pat įsipareigojo taikyti kelis elgsenos suvaržymus. Komisija atsižvelgia į elgsenos suvaržymus, išdėstytus įsipareigojimų 6 dalyje, pavyzdžiui, draudimą reklamuotis valstybės paramos gavėju ir draudimą vykdyti agresyvią komercinę veiklą, užkertantį kelią CGD naudoti pagalbą konkurenciją iškraipančiai veiklai. Komisija ypač pritaria draudimui įsigyti, kuriuo užtikrinama, kad valstybės pagalba nebūtų panaudota konkurentams perimti, bet bus panaudota pagal paskirtį, t. y. CGD gyvybingumui atkurti.

(92)

Apibendrindama Komisija mano, kad nustatyta pakankamai saugiklių galimiems konkurencijos iškraipymams riboti, ypač turint galvoje 2011 m. pratęsimo komunikato 14 punkto taikymą dėl įvykių, nulėmusių būtinybę skirti valstybės pagalbą, t. y. EBI valstybės skolos atsargų reikalavimo.

5.3.   Stebėjimas

(93)

Pagal restruktūrizavimo komunikato 5 dalį būtina teikti reguliarias ataskaitas, kad Komisija galėtų įvertinti, ar restruktūrizavimo planas įgyvendinamas tinkamai.

(94)

Be to, teisingą restruktūrizavimo plano įgyvendinimą ir visapusišką bei tinkamą visų įsipareigojimų dalyje išdėstytų įsipareigojimų įgyvendinimą nuolat stebės pakankamai kvalifikuotas nepriklausomas stebėjimo įgaliotinis.

IŠVADA

Atsižvelgiant į Portugalijos įsipareigojimus, daroma išvada, kad restruktūrizavimo pagalba neviršija būtiniausio minimumo, kad konkurencijos iškraipymo problema patenkinamai sprendžiama ir kad pateiktas restruktūrizavimo planas yra tinkamas ilgalaikiam CGD gyvybingumui atkurti. Restruktūrizavimo pagalba turėtų būti pripažinta suderinama su vidaus rinka pagal Sutarties 107 straipsnio 3 dalies b punktą,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Valstybės pagalba, kurią sudaro Portugalijos pasirašytos ir išleistos naujos 750 mln. EUR vertės CGD paprastosios ir Portugalijos pasirašytos CGD išleistos 900 mln. EUR vertės konvertuojamosios priemonės, yra suderinama su vidaus rinka, jei laikomasi priede išdėstytų įsipareigojimų.

2 straipsnis

Portugalija užtikrina, kad 2012 m. spalio 15 d. pateiktas restruktūrizavimo planas, papildytas 2013 m. liepos 19 d. informacija, būtų įgyvendintas visas, įskaitant priede išdėstytus įsipareigojimus, pagal tame priede pateiktą grafiką.

3 straipsnis

Per du mėnesius nuo pranešimo apie šį sprendimą Portugalija praneša Komisijai apie priemones, kurių ėmėsi šiam sprendimui įgyvendinti.

4 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Portugalijos Respublikai.

Priimta Briuselyje 2013 m. liepos 23 d.

Komisijos vardu

Joaquín ALMUNIA

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL C 116, 2013 4 23, p. 13.

(2)  http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/247111/247111_1420908_83_2.pdf

(3)  Žr. 1 išnašą.

(4)  OL L 83, 1999 3 27, p. 1.

(5)  Šiame sprendime CGD finansinė informacija apskritai yra pagrįsta rizikos ribojimo principu, kurį, vykdydamas teisės aktais nustatytus įpareigojimus, CGD taiko aktualiai finansinei informacijai Banco de Portugal pateikti ir vidinėms reikmėms, rengdamas savo finansines prognozes, kurios periodiškai atnaujinamos kiekvienam verslo vienetui. CGD taip pat taikė rizikos ribojimo principą rengdamas visą finansinę informaciją restruktūrizavimo plane, taip pat informaciją finansavimo ir kapitalo planuose, kurie yra reguliariai teikiami Tarptautiniam valiutos fondui (toliau – TVF), Europos Centriniam Bankui (toliau – ECB) ir Europos Komisijai (toliau bendrai – trejetas).

Tačiau, skelbdama metinę atskaitomybę, metines ataskaitas CGD grupė rengia pagal buhalterinės apskaitos principą. Buhalterinės apskaitos principas apima visas patronuojamąsias įmones nepriklausomai nuo to, ar jos patenka į Portugalijos centrinio banko reguliavimo sritį, ar ne. CGD atveju svarbiausias skirtumas tarp rizikos ribojimo principo ir buhalterinės apskaitos principo yra susijęs su Caixa Seguros e Saúde (toliau – Caixa Seguros), draudimo ir sveikatos verslą kontroliuojančiąja bendrove, kuri taikant rizikos ribojimo principą įtraukiama pagal nuosavybės metodą.

Siekiant geresnio palyginimo su viešai prieinamais duomenimis, tam tikra finansinė informacija šiame sprendime pateikiama pagal buhalterinės apskaitos principą, bet visais atvejais, kai tas daroma, aiškiai nurodoma, kad tai buhalterinės apskaitos informacija.

(*)  Įsipareigojimai klientams.

(**)  Iš viso įsipareigojimų atėmus įsipareigojimus arba klientams, arba centriniam bankui.

(6)  2012 m. gegužės 30 d. sprendimas byloje SA 34055 (11/N), OL C 249, 2012 8 18, p. 5.

(***)  Konfidenciali informacija.

(7)  BPN buvo nacionalizuotas 2008 m. ir parduotas 2011 m. Dalis jo turto buvo perduota CGD.

(8)  Žr. 2012 m. gegužės 30 d. sprendimo SA. 34055 (11/N) dėl naujos Portugalijos kredito įstaigų rekapitalizavimo schemos 25 konstatuojamąją dalį.

(9)  2012 m. gruodžio 17 d. sprendimas byloje SA. 35747 (12/N), OL C 43, 2013 2 15, p. 21.

(10)  Žr. Europos Sąjungos Tarybos pranešimą spaudai 10191/11, 2011 5 17.

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/122072.pdf

(11)  OL C 195, 2009 8 19, p. 9.

(12)  OL C 356, 2011 12 6, p. 7.

(13)  2008 m. lapkričio 20 d. ECB valdančiosios tarybos rekomendacijos dėl kapitalo restruktūrizavimo kainodaros.

(14)  Atitinkamą bazinę dieną, kurią buvo įgyvendinta pagalbos priemonė.


PRIEDAS

S.A. CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS ĮSIPAREIGOJIMAI

1.   Pristatymas

Šiame dokumente pateikiamos S.A. Caixa Geral de Depósitos (toliau – CGD arba bankas) restruktūrizavimo sąlygos (toliau – įsipareigojimai), kurių įsipareigoja laikytis Portugalijos Respublika ir CGD.

2.   Apibrėžtys

Šiame dokumente, jei pagal kontekstą nereikalaujama kitaip, sąvokos vienaskaita apima ir jų daugiskaitą (ir atvirkščiai) ir didžiąja raide pavartotos sąvokos turi toliau nurodomą reikšmę:

Sąvoka

Reikšmė

Turto valdymas

Specialių priemonių, skirtų investuoti privačių klientų santaupoms (savitarpio finansavimo bei pensijų fondų valdymas ir individualiems investavimo poreikiams pritaikytų priemonių kūrimas) ir institucinių klientų, kaip antai pensijų fondų, draudimo bendrovių, didelių bendrovių ir valdžios institucijų, santaupoms (investicinių portfelių valdymas pagal klientų reikalavimus arba vadovaujantis standartu, arba pagal absoliučios grąžos sprendimus), kūrimas.

Bankinis draudimas

Bendradarbiavimas tarp banko ir trečiosios šalies draudimo bendrovės, kai bankas parduoda draudimo bendrovės produktus per savo mažmeninės bankininkystės tinklą.

BCG Spain

S.A. Banco Caixa Geral (Ispanija), kartais dar vadinamas Ispanijos mažmeniniu banku.

Caixa Seguros

Pagrindinė CGD patronuojamoji įmonė, vykdanti draudimo veiklą.

Išlaidų ir pajamų santykis

Veiklos išlaidų (personalo ir pardavimo, bendrąsias ir administracines sąnaudas) santykis su veiklos pajamomis (grynųjų palūkanų pajamomis, pajamomis iš komisinių, pajamomis iš kapitalo priemonių ir finansinių operacijų, taip pat visų kitų veiklos pajamų suma).

Įsipareigojimai

Šiame dokumente išdėstyti su CGD restruktūrizavimu susiję įsipareigojimai.

Banko paslaugos verslo klientams

Banko paslaugos verslo klientams – tiek didelėms bendrovėms, tiek mažosioms ir vidutinėms įmonėms.

Kredito rizikos padengimo rodiklis

Kredito rizikos padengimo atidėjiniais sukauptam paskolų nuostoliui padengti rodiklis.

Pagrindinis regionas

Pagrindinis nacionalinis regionas (Portugalija) ir pagrindinis tarptautinis regionas (žr. apibrėžtį 4.2.2.1 punkte).

Kredito rizika

Kredito rizika, apibrėžta Portugalijos banko instrukcijoje Nr. 16/2004 (2013 m. gegužės 31 d. konsoliduota versija, apimanti pakeitimą, padarytą instrukcija Nr. 23/2011) ir atitinkanti toliau nurodytus aspektus:

a)

bendrą paskolų, kurių pagrindinės sumos ar palūkanų mokėjimai yra pradelsti mažiausia 90 dienų, vertę. Anksčiau nesusidariusios einamųjų sąskaitų paskolos laikomos kredito rizika, kai sąskaitos kreditas tęsiasi 90 dienų;

b)

bendrą negrąžintų paskolų, kurios buvo restruktūrizuotos praėjus ne mažiau nei 90 dienų nuo jų nepadengimo dienos, nesant tinkamo įkaito (kuris padengtų visą paskolos pagrindinę sumą ir nesumokėtas palūkanas), arba skolininko mokėjimo, padengiančio mokėtinas palūkanas ir kitus mokesčius, vertę;

c)

bendrą kreditų, kurių pagrindinės sumos ar palūkanų įmokos yra pradelstos mažiau nei 90 dienų, bet kurių klasifikavimą kaip kredito riziką pateisina turimi įrodymai, įskaitant skolininko bankroto ar likvidavimo įrodymus, vertę. Skolininko nemokumo atveju atgautinas likutis gali būti nebelaikomas kredito rizika po to, kai atitinkamoje sutartyje teismo patvirtinamas pagal Įmonių nemokumo ir atkūrimo kodeksą (port. Código de Insolvência e Recuperação de Empresas), jei nėra jokių abejonių dėl realaus mokėtinų sumų susigrąžinimo.

Sprendimas

2013 m. liepos 24 d. Europos Komisijos sprendimas dėl CGD restruktūrizavimo, kurio pagrindu prisiimami šie įsipareigojimai.

Perleidimo įgaliotinis

Vienas ar daugiau nuo CGD nepriklausomų fizinių ar juridinių asmenų, kuriuos patvirtina Komisija bei paskiria CGD ir kuriems CGD suteikia išskirtinius įgaliojimus parduoti pirkėjui Caixa Seguros. Perleidimo įgaliotinis gina teisėtus CGD finansinius interesus, tačiau su sąlyga, jog CGD besąlygiškai įsipareigoja perleisti […].

Darbuotojas

Bet kuris asmuo, sudaręs su CGD darbo sutartį.

Faktoringas

Finansinis sandoris, pagal kurį bendrovė gautinas sumas (t. y. sąskaitas faktūras) trečiajai šaliai (vadinamajai faktoringo bendrovei) parduoda su nuolaida. Sudėtinis produktas, apimantis finansų, kreditų draudimo ir finansų valdymo paslaugų (surinkimo) derinį.

Tarptautinė instrumentinė veikla

Veikla, apibrėžta 4.2.2.2 punkte.

Investicinė bankininkystė

Verslo ir instituciniams klientams teikiamos specialios finansinės paslaugos, įskaitant konsultacijas bendrovių susijungimo ir įsigijimo, projektų finansavimo, bendrovių finansų (įsigijimų finansavimo, struktūrinės finansinės priemonių, obligacijų, prekybinių vekselių, pavertimo vertybiniais popieriais ir kt.), kapitalo rinkų sandorių (pirminių viešų pasiūlymų, konkursinių pasiūlymų, su kapitalu susietų sandorių ir kt.) ir rinkos rizikos valdymo (taikant rizikos draudimo ir struktūrinių vertybinių popierių priemones) klausimais. Be to, investicinė bankininkystė apima finansinio tarpininkavimo paslaugų teikimą ir tyrimų ataskaitų rengimą instituciniams ir privatiems investuotojams, tarpininkavimą fiksuotų pajamų vertybinių popierių ir struktūrinių paskolų sindikavimo srityse.

KPI

Pagrindiniai veiklos rodikliai.

Finansinė nuoma

Sutartis, pagal kurią fizinis ar juridinis asmuo gali naudotis tam tikru materialiuoju turtu, už kurį privalo mokėti sutartyje nustatytas periodines įmokas ir kuriai pasibaigus turi galimybę tą turtą nusipirkti.

LDR

Paskolų ir indėlių santykis.

Stebėjimo įgaliotinis arba įgaliotinis

Asmuo, apibrėžtas 6.10 punkte ir šio priedo 1 priedėlyje.

Naujas finansavimas

Visos naujos finansavimo sutartys, išskyrus visą anksčiau pagal jau sudarytas sutartis pažadėtą finansavimą arba naują finansavimą, kuris būtinas tik paskolos įkaito vertei išlaikyti, arba kokiu kitu būdu su kapitalo nuostolių mažinimu ir (arba) tikėtinos paskolos atgautinos vertės gerinimu susijęs finansavimas.

Neveiksnių paskolų (NP) ir naujų kreditų santykis

Naujų paskolų, kurių palūkanų ir (arba) pagrindinės sumos mokėjimai yra pradelsti 90 ar daugiau dienų, skaičiaus ir viso naujų kreditų portfelio santykis.

Prekyba panaudojant savo kapitalą

Įprastinė su paslaugomis klientams nesusijusi CGD prekybos veikla, naudojant banko kapitalą ir balansą.

Restruktūrizavimo laikotarpis

3.3 punkte nustatytas laikotarpis.

Nuoma

Sutartis, pagal kurią mokama už laikiną naudojimąsi ne finansų įstaigai priklausančia preke (ypač transporto priemone), paprastai apimanti ir susijusių paslaugų teikimą.

Restruktūrizavimo planas

Europos Komisijai per Portugalijos Vyriausybę CGD pateiktas planas, kuris 2013 m. liepos 19 d. buvo pakeistas ir papildytas rašytiniais pranešimais.

Taisomieji veiksmai

Veiksmas (-ai), kuris (-ie) leis CGD pasiekti nustatytą (-us) tikslą (-us). CGD pateikia taisomuosius veiksmus 4.2.3.3 punkte nustatyta tvarka. Stebėjimo įgaliotinis išanalizuos pasiūlytus taisomuosius veiksmus ir praneš Komisijai apie jų tinkamumą restruktūrizavimo plane pateiktiems tikslams pasiekti.

RWA

Pagal riziką įvertintas turtas, kuris apskaičiuojamas konsolidavimo pagrindu pagal atitinkamas Portugalijos taisykles ir kurį sprendimo dieną patvirtino Portugalijos bankas.

MVĮ

Mažosios ir vidutinės įmonės, kurių apyvarta yra mažesnė ar lygi 50 mln. EUR ir kurių kredito rizika CGD neviršija 1 mln. EUR.

VAR

Rizikos vertė – rizikos pobūdžio matavimo vienetas, aprašytas Bazelio bankų priežiūros komiteto 1996 m. pakeitime. Šiam rodikliui apskaičiuoti naudojamas istorinio modeliavimo metodas su 10 dienų laikymo periodu, 99 % pasikliaujamuoju intervalu ir duomenų 501 prekybos diena (atitinka 2 metų laiko horizontą).

Rizikos kapitalas

Finansinis kapitalas, skirtas veiklą pradedančioms įmonėms, ypač turinčioms didelį augimo potencialą, mainais į dalį tų įmonių kapitalo.

3.   Bendrosios nuostatos

3.1.

Portugalija turi užtikrinti, kad CGD restruktūrizavimo planas būtų įgyvendintas tinkamai ir visiškai.

3.2.

Portugalija turi užtikrinti, kad įgyvendinant restruktūrizavimo planą būtų laikomasi visų įsipareigojimų.

3.3.

Restruktūrizavimo laikotarpio pabaiga – 2017 m. gruodžio 31 d. Įsipareigojimai galioja per restruktūrizavimo laikotarpį, nebent būtų nustatyta kitaip.

4.   Cgd restruktūrizavimas: ATSKYRIMAS į pagrindinę ir nepagrindinę veiklą

4.1.   CGD atskirs savo veiklą į dvi dalis: pagrindinę veiklą ir nepagrindinę veiklą. 2011 m. gruodį pagrindinės ir nepagrindinės veiklos bendra balansinė vertė (1) buvo 120 642 mln. EUR. 2012 m. birželį bendras balansas sudarė 117 694 mln. EUR, o 2012 m. gruodžio pabaigoje – 116 857 mln. EUR.

CGD veiklos atskyrimas bus vykdomas šitaip:

4.2.   Pagrindinė veikla

Pagrindinei veiklai priskirtas turtas

Pagrindinė veikla apima pagrindinę veiklą nacionalinėje rinkoje (banko paslaugos namų ūkiams, MVĮ ir verslo klientams, investicinė bankininkystė, turto valdymas, finansinė nuoma, faktoringas, nuoma, bankinis draudimas ir rizikos kapitalo teikimas), pagrindinę veiklą tarptautinėse rinkose ir tarptautinę instrumentinę veiklą.

4.2.1.   Pagrindinė veikla nacionalinėje rinkoje apima toliau nurodytą grynąjį turtą (pabaigos data – 2012 m. gruodžio 31 d.):

4.2.1.1.

[850–900] mln. EUR pinigų kasoje ir centriniame banke;

4.2.1.2.

[1 000–1 500] mln. EUR paskolų (/gautinų sumų) kredito įstaigoms;

4.2.1.3.

[2 500–3 000] mln. EUR pardavimui laikomo finansinio turto;

4.2.1.4.

[10 000–15 000] mln. EUR pardavimui skirto finansinio turto;

4.2.1.5.

[0–5] mln. EUR iki išpirkimo termino laikomo finansinio turto;

4.2.1.6.

[60 000–65 000] mln. EUR paskolų klientams;

iš kurių:

4.2.1.6.1.

[8 000–8 500] mln. EUR vystytojams ir statybų bendrovėms;

4.2.1.6.2.

[30 000–35 000] mln. EUR būsto paskolų;

4.2.1.6.3.

[10 000–15 000] mln. EUR stambioms bendrovėms;

4.2.1.6.4.

[3 000–3 500] mln. EUR MVĮ;

4.2.1.6.5.

[1 500–2 000] mln. EUR vartojimo paskolų;

4.2.1.6.6.

[4 000–4 500] mln. EUR kitų paskolų (apima kitas finansų įstaigas ir centrinės valdžios bei vietos savivaldos institucijas).

4.2.1.7.

[400–450] mln. EUR nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų;

4.2.1.8.

[150–200] mln. EUR nematerialiojo turto;

4.2.1.9.

[4 000–4 500] mln. EUR kito turto;

iš kurio:

4.2.1.9.1.

[80–90] mln. EUR investicinio turto;

4.2.1.9.2.

[30–40] mln. EUR rizikos draudimo išvestinių priemonių;

4.2.1.9.3.

[500–550] mln. EUR pardavimui skirto ilgalaikio turto;

4.2.1.9.4.

[30–40] mln. EUR einamojo mokesčio turto;

4.2.1.9.5.

[1 000–1 500] mln. EUR atidėtojo mokesčio turto;

4.2.1.9.6.

[2 000–2 500] mln. EUR kito turto;

4.2.1.10.

[30–40] mln. EUR grynojo turto dalis, susidariusi dėl dalyvavimo kituose nacionaliniuose verslo vienetuose (nuosavybės metodas), kurių sąrašas pateikiamas II priedėlyje.

4.2.2.   Pagrindinė veikla tarptautinėse rinkose ir tarptautinė instrumentinė veikla apima grynojo turto dalį ir toliau išdėstytas tarptautines vietoves (pabaigos data – 2012 m. gruodžio 31 d.).

4.2.2.1.

Pagrindinė veikla tarptautinėse rinkose apima visas tarptautines vietoves (toliau – pagrindinis tarptautinis regionas), kuriose CGD vykdo nemažai mažmeninės bankininkystės veiklos arba per vietinį filialą, arba susijusią įmonę, kaip pateikiama toliau:

4.2.2.1.1.

Ispanija – bendras grynasis turtas [4 000–4 500] mln. EUR (2);

4.2.2.1.2.

Prancūzija – bendras grynasis turtas [4 000–4 500] mln. EUR;

4.2.2.1.3.

Makao (Kinija) – bendras grynasis turtas [3 000–3 500] mln. EUR;

4.2.2.1.4.

Mozambikas – bendras grynasis turtas [1 500–2 000] mln. EUR;

4.2.2.1.5.

Angola – bendras grynasis turtas [1 000–1 500] mln. EUR;

4.2.2.1.6.

Pietų Afrika – bendras grynasis turtas [600–650] mln. EUR;

4.2.2.1.7.

Brazilija – bendras grynasis turtas [500–550] mln. EUR;

4.2.2.1.8.

Žaliasis Kyšulys – bendras grynasis turtas [750–800] mln. EUR;

4.2.2.1.9.

Timoras – bendras grynasis turtas [50–60] mln. EUR;

4.2.2.1.10.

San Tomė – bendras grynasis turtas [0–5] mln. EUR.

4.2.2.2.

Tarptautinė instrumentinė veikla reiškia specializuotas operacijas, kuriomis teikiamos paslaugos CGD grupei (pvz., finansavimas, prieiga prie institucinių rinkų ir produktų struktūrizavimas). Instrumentinę veiklą vykdo vietiniai specializuoti filialai ar susijusios įmonės svarbiausiose rinkose, kaip išdėstyta toliau:

4.2.2.2.1.

Liuksemburgas – bendras grynasis turtas [100–150] mln. EUR;

4.2.2.2.2.

Kaimanų salos – bendras grynasis turtas [600–650] mln. EUR;

4.2.2.2.3.

Jungtinė Karalystė (Londonas) – bendras grynasis turtas [400–450] mln. EUR;

4.2.2.2.4.

Jungtinės Amerikos Valstijos (Niujorkas) – bendras grynasis turtas [250–300] mln. EUR;

4.2.2.2.5.

Kinija (Zhuhai) – bendras grynasis turtas [5–10] mln. EUR.

4.2.3.   Dydis

4.2.3.1.

Iki 2014 m. gruodžio pabaigos pagrindinės veiklos balanso dydis neturi viršyti [100–150] mlrd. EUR (3), RWA – [70–80] mlrd. EUR, išlaidų ir pajamų santykis – [70–80] %, LDR – [120–130] %, o kredito rizikos padengimo rodiklis neturi būti žemesnis nei [50–60] %.

4.2.3.2.

Iki 2016 m. gruodžio pabaigos pagrindinės veiklos balanso dydis neturi viršyti [100–150] mlrd. EUR (4), RWA – [70–80] mlrd. EUR, išlaidų ir pajamų santykis – [50–60] %, LDR – [120–130] %, o kredito rizikos padengimo rodiklis neturi būti žemesnis nei [50–60] %.

4.2.3.3.

Per restruktūrizavimo laikotarpį visa konsoliduoto balanso rizika dėl […] emitentų neturi viršyti [10–20] mlrd. EUR.

4.2.3.4.

Paaiškėjus, kad anksčiau paminėto balanso dydžio, RWA, išlaidų ir pajamų santykio, LDR ir kredito rizikos padengimo rodikliai gali būti nepasiekti, CGD savo iniciatyva ir bet kuriuo atveju stebėjimo įgaliotiniui paprašius turi per vieną mėnesį nurodyti taisomuosius veiksmus. Stebėjimo įgaliotinis išanalizuos pasiūlytus taisomuosius veiksmus ir praneš Komisijai apie jų tinkamumą restruktūrizavimo plane pateiktiems tikslams pasiekti.

4.2.4.   Filialai ir darbuotojai

Pagrindinės veiklos dabartinė struktūra Portugalijoje bus mažinama šitaip:

4.2.4.1.

Mažmeninės bankininkystės filialų nacionalinėje rinkoje skaičius mažinamas nuo 829 (2012 m. gruodžio 31 d.) iki [750–800] (5) iki […].

4.2.4.2.

Filialai negali būti keičiami kitomis įmonėmis ar struktūriniais vienetais, iš esmės teikiančiais tas pačias paslaugas, kurioms teikti reikia nemažai personalo. Vis dėlto CGD gali vietoje jų įrengti automatizuoto aptarnavimo vietas (pvz., bankomatus ar pan.).

4.2.4.3.

Nuo 11 904 darbuotojų nacionalinėje rinkoje (be draudimo bendrovės darbuotojų iki 2012 m. gruodžio 31 d.) skaičius mažinamas iki [10 000–15 000] darbuotojų iki […], iki [10 000–15 000] darbuotojų iki […], iki [10 000–15 000] darbuotojų iki […] pabaigos ir iki [10 000–15 000] darbuotojų iki […].

4.2.4.4.

Po […] m. ir iki restruktūrizavimo laikotarpio pabaigos filialų skaičius Portugalijoje neturi didėti.

4.2.4.5.

Paaiškėjus, kad anksčiau paminėti filialų ir darbuotojų skaičiaus tikslai nebus pasiekti, CGD savo iniciatyva ir bet kuriuo atveju stebėjimo įgaliotiniui paprašius turi per vieną mėnesį nurodyti taisomuosius veiksmus. Stebėjimo įgaliotinis išanalizuos pasiūlytus taisomuosius veiksmus ir praneš Komisijai apie jų tinkamumą restruktūrizavimo plane pateiktiems tikslams pasiekti.

4.2.5.   Pagrindinės veiklos aprašymas

4.2.5.1.

Pagrindinė veikla apima komercinio mažmeninio banko veiklą, ypač paslaugas namų ūkiams, MVĮ ir verslo klientams, taip pat investicinės bankininkystės, turto valdymo, nuomos, finansinės nuomos ir faktoringo paslaugas, bankinio draudimo ir rizikos kapitalo paslaugas, daugiausia teikiamas pagrindiniame nacionaliniame regione ir pagrindiniame tarptautiniame regione, ir tarptautinę instrumentinę veiklą.

4.2.5.2.

Atitinkamai per restruktūrizavimo laikotarpį CGD:

4.2.5.2.1.

Neteiks naujo finansavimo, išskyrus finansavimą pagrindiniame regione ir vietoves, kuriose vykdoma tarptautinė instrumentinė veikla, kaip nurodyta 4.2.2 punkte. Siekiant išvengti nesusipratimų, CGD bus leidžiama teikti naują finansavimą klientams, įsikūrusiems ne pagrindiniame regione, jei finansavimo prašoma pagrindiniame regione ar tarptautinės instrumentinės veiklos vietovėse.

4.2.5.2.2.

Užtikrins, kad tarptautinės instrumentinės veiklos grynasis turtas neviršytų [0–5] % pagrindinės veiklos balanso dydžio.

4.2.5.2.3.

Neteiks naujo finansavimo Portugalijoje, išskyrus 4.2 punkte nurodytą veiklą.

4.2.6.   Tarptautinei pagrindinei veiklai ir tarptautinei instrumentinei veiklai taikomi principai

Iki restruktūrizavimo laikotarpio pabaigos CGD dės visas pastangas, kad sumažintų kapitalo ir vidinio grupės finansavimo riziką savo tarptautinei pagrindinei veiklai. CGD nedidins kapitalo ir vidinio grupės finansavimo rizikos tarptautinei pagrindinei veiklai ir tarptautinei instrumentinei veiklai, išskyrus tuos atvejus, kai rizikos padidėjimą tiesiogiai nulemia anksčiau buvę (prieš priimant sprendimą) sutartiniai įsipareigojimai trečiosioms šalims ar teisės aktais nustatyti įpareigojimai arba kai toks padidėjimas būtinas dėl galutinio ir privalomo valdžios institucijos sprendimo CGD atžvilgiu. Prieš įgyvendindamas kapitalo priemonę CGD įsipareigoja nedelsiant pranešti stebėjimo įgaliotiniui apie bet kokį tokį sprendimą ir pateikti stebėjimo įgaliotiniui įmonių, kurioms reikalingas papildomas kapitalas ar finansavimas, verslo planą. Stebėjimo įgaliotinis išanalizuos verslo planą ir praneš Komisijai apie įgyvendintų priemonių tinkamumą.

4.2.7.   BCG Spain restruktūrizavimo planas

4.2.7.1.   CGD restruktūrizuos BCG Spain veiklą siekdamas užtikrinti Ispanijos banko ilgalaikį gyvybingumą ir nepriklausomybę nuo CGD finansavimo bei jo teigiamą įtaką CGD grupės bendram pelningumui.

4.2.7.2.   CGD įsipareigoja nutraukti visą Ispanijos banko veiklą, kuri nėra tiesiogiai susijusi su pagrindine jo veikla (mažmeninė bankininkystė (6), parama MVĮ ir tarptautinis verslas). CGD ypač įsipareigoja:

4.2.7.2.1.

sustabdyti naują finansavimą projektų finansavimo srityje;

4.2.7.2.2.

sustabdyti naują finansavimą finansinio sverto finansavimo srityje;

4.2.7.2.3.

sustabdyti naują finansavimą įsigijimų finansavimo srityje.

4.2.7.3.   BCG Spain restruktūrizavimas bus vykdomas dviem etapais.

4.2.7.3.1.   1 etapas

Iki […] CGD:

4.2.7.3.1.1.

panaudos CGD filialą Ispanijoje kaip priemonę, kad konsoliduotų perimtą portfelį Ispanijoje atskiriant pagrindinę veiklą nuo nepagrindinės ir apsaugojant pagrindinę veiklą. Nepagrindiniai tiek BCG Spain, tiek CGD filialo Ispanijoje (Sucursal em Espanha) didmeninių kreditų ir hipotekų portfeliai bus konsoliduoti Ispanijos filiale, kuris sustabdys naujo finansavimo teikimą ir valdys šiuos portfelius palaipsniui mažindamas (išsamus iš BCG Spain perimamo [1 000–1 500] mln. EUR vertės turto sąrašas pateikiamas III priedėlyje);

4.2.7.3.1.2.

restruktūrizuos BCG Spain mažmeninį tinklą, įskaitant 2012 m. gruodžio 31 d. turėtą [5 000–5 500] mln. EUR turtą (išsamus [5 000–5 500] mln. EUR vertės turto sąrašas pateikiamas III priedėlyje), vėl grįžtant prie pagrindinių veiklos sričių, sutelkiant dėmesį į tarptautinę MVĮ veiklą ir sumažinant netvariais LDR pasižyminčių ir nepakankamą klientų bazę turinčių nepelningų filialų skaičių;

4.2.7.3.1.3.

sumažins filialų skaičių nuo 173 filialų 2012 m. gruodį iki [100–110] iki […] (išsamus filialų sąrašas pateikiamas V priedėlyje) ir jo nedidins per restruktūrizavimo laikotarpį;

4.2.7.3.1.4.

sumažins darbuotojų skaičių nuo 797 darbuotojų 2012 m. gruodį iki [500–523] iki […] ir jo nedidins per restruktūrizavimo laikotarpį;

4.2.7.3.1.5.

pagrindiniai veiklos rodikliai (arba KPI) turi būti pasiekti iki […].

Nuo 2014 m. spalio stebėjimo įgaliotinis pradės vertinti, ar iki […] bus pasiekti toliau pateikiami BCG Spain pagrindiniai veiklos rodikliai.

4.2.7.3.1.5.1.

Per visą […] laikotarpį bendros darbo jėgos sąnaudos ir pardavimo, bendrosios ir administracinės sąnaudos turi būti mažesnės ar lygios [50–60] EUR ir BCG Spain išlaidų ir pajamų santykis turi būti mažesnis ar lygus [50–60] %.

4.2.7.3.1.5.2.

BCG Spain turi išsilaikyti savo lėšomis ir turėti pakankamai kapitalo. Per laikotarpį nuo 2012 m. pabaigos iki […] neturi būti suteikta papildomo kapitalo ar grynojo finansavimo ir iki restruktūrizavimo laikotarpio pabaigos neturi atsirasti papildomo kapitalo ar grynojo finansavimo poreikis.

4.2.7.3.1.5.3.

Naujų suteiktų kreditų suma (grynoji), t. y. po 2012 m. suteiktų kreditų, kurių terminas nesuėjo arba kurie nebuvo išpirkti iki […], suma, turi būti lygi arba didesnė nei [900–950] EUR. Su tarptautine veikla susijusi kreditų suma turi būti lygi ar didesnė nei [20–30] %.

4.2.7.3.1.5.4.

Naujų kreditų suteikimas, kaip jis apibrėžiamas ir nurodomas 4.2.7.3.1.5.3 punkte, sukuria vidutinę svertinę grynąją maržą (kainų skirtumas), kuri yra didesnė nei bazinė norma (6 mėnesių Euribor) mažiausiai [0–5] %.

4.2.7.3.1.5.5.

Neveiksnių paskolų (NP) ir naujų kreditų santykis, kaip jis apibrėžiamas 4.2.7.3.1.5.3 punkte, yra lygus arba mažesnis nei [0–5] %.

4.2.7.3.1.5.6.

Bendra indėlių suma yra lygi arba didesnė nei [0–5] mlrd. EUR (7). Vidutinė svertinė indėlių kaina yra ne didesnė nei […] (8); LDR yra lygus arba mažesnis nei [100–150] %.

4.2.7.3.2.   2 etapas

4.2.7.3.2.1.

Nuo […] CGD tęs BCG Spain restruktūrizavimo plano įgyvendinimą iki restruktūrizavimo laikotarpio pabaigos, jei KPI pasiekiami iki […].

4.2.7.3.2.2.

Jei minėti KPI būtų nepasiekti iki […] arba iš karto stebėjimo įgaliotiniui užbaigus savo vertinimą, jog yra pakankamai įrodymų, kad tie KPI nebus pasiekti, BCG Spain nedelsiant sustabdys bet kokį naują finansavimą ir pradės mažinti savo veiklą Ispanijoje, kur CGD galėtų vykdyti šiek tiek veiklos, kad palengvintų Ispanijos banko veiklos mažinimą.

4.3.   Nepagrindinė veikla

Visa veikla ir turtas, kurie nėra aiškiai nurodyti 4.2 punkte, yra laikomi nepagrindine veikla ir nepagrindiniu turtu. Siekdamas atkurti gyvybingumą ir susitelkti ties pagrindine veikla CGD parduos savo draudimo ir sveikatos verslą, visas nestrategines kapitalo dalis ir pradės likviduoti visą nepagrindinę veiklą, kaip aprašoma toliau.

4.3.1.   Caixa Seguros pardavimas

4.3.1.1.

Pagrindinė CGD patronuojamoji įmonė, aktyviai veikianti draudimo paslaugų sektoriuje, Caixa Seguros, turi būti parduota iki […]. Draudimo bendrovės pardavimas turi būti […]:

4.3.1.1.1.

[…]

4.3.1.1.2.

Norėdama įgyvendinti šį draudimo bendrovės turto (vertinamo […] mlrd. EUR) perleidimą, Portugalija įsipareigoja, jog CGD ras pirkėją ir sudarys galutinę pirkimo ir pardavimo sutartį vėliausiai iki […]. Jei CGD nesudarytų tokios sutarties iki […], […] CGD paskirs perleidimo įgaliotinį ir suteiks jam išskirtinius įgaliojimus parduoti draudimo bendrovės turtą (vertinamą […] mlrd. EUR) […] vėliausiai iki […].

4.3.1.1.3.

[…].

4.3.2.   Likviduojamai nepagrindinei veiklai priskirtas turtas

4.3.2.1.

Nepagrindinė veikla apima toliau nurodomą turtą (pabaigos data – 2012 m. gruodžio 31 d.):

4.3.2.1.1.

Buvusio BPN turto, kuris 2012 m. gruodžio 31 d. sudarė iš viso [4 000–4 500] mln. EUR ([1 000–1 500] mln. EUR kreditų ir [2 500–3 000] mln. EUR (parduoti skirtos) skolos), mažinimas.

4.3.2.1.2.

Nestrateginių kapitalo dalių pardavimas: [200–250] mln. EUR turi būti parduotos iki […] (prognozuojama pardavimo vertė).

4.3.2.1.3.

Ispanijos banko nepagrindinio kreditų portfelio, kurio vertė 2012 m. gruodžio 31 d. buvo [1 500–2 000] mln. EUR (išsamus sąrašas pateikiamas IV priedėlyje), mažinimas.

4.3.2.1.4.

Draudimo bendrovės pardavimas, kaip apibrėžta 4.3.1 punkte.

4.3.2.2.

Iki 2014 m. gruodžio pabaigos nepagrindinis turtas neturi viršyti [10–20] mlrd. EUR.

4.3.2.3.

Iki 2016 m. gruodžio pabaigos nepagrindinis turtas neturi neviršyti [5–10] mlrd. EUR.

4.3.2.4.

Nepagrindinei veiklai taikomi principai

4.3.2.4.1.

Naujo finansavimo ribojimas

4.3.2.4.1.1.

Naujo finansavimo nutraukimas, išskyrus:

4.3.2.4.1.2.

Pagal sudarytas sutartis pažadėtos, bet dar neišmokėtos sumos apribojamos iki visiško minimumo.

4.3.2.4.1.3.

Jokio papildomo finansavimo dabartiniams klientams, kuris nebuvo pažadėtas pagal sudarytas sutartis, išskyrus atvejus, kai finansavimas yra būtinas išimtinai paskolos įkaito vertei išlaikyti, arba kokiu kitu būdu su kapitalo nuostolių mažinimu ir (arba) tikėtinos paskolos atgautinos vertės gerinimu susijusį finansavimą.

4.3.2.4.1.4.

Turimo turto valdymas: turimas turtas bus valdomas taip, kad būtų gauta maksimali grynoji dabartinė turto vertė. Kitaip tariant, jei klientas nesilaiko paskolos sąlygų, paskola restruktūrizuojama (grąžinimo mokėjimų atidėjimas arba dalinis atsisakymas, reikalavimo (dalies) konvertavimas į kapitalą ir pan.) tik tuomet, jei toks restruktūrizavimas leidžia pagerinti paskolos dabartinę vertę. Šis principas taikomas ir hipotekinėms paskoloms.

4.3.2.4.2.

Aktyvus nepagrindinio turto likvidavimas

4.3.2.4.2.1.

Nepagrindinis turtas bus valdomas siekiant jį perleisti, likviduoti arba sumažinti tvarkingai, bet nepakenkiant jo kainai. Restruktūrizavimo laikotarpio pabaigoje likęs turtas turėtų būti likviduojamas tvarkingai suėjus turto terminui. Nebus vykdoma jokia nauja nepagrindinė veikla, nebent ji būtų aiškiai nurodyta įsipareigojimuose. Šiam tikslui įgyvendinti galimi toliau nurodomi veiksmai:

4.3.2.4.2.2.

Paprastai nepagrindinis turtas bus parduodamas kaip įmanoma greičiau. CGD įsipareigoja parduoti tokį turtą visais atvejais, kai turto pardavimas nėra nuostolingas, išskyrus atvejus, kai pardavimo kaina yra neprotinga remiantis neprieštaringu vertinimu.

4.3.2.4.3.

Nestrateginių kapitalo dalių pardavimas:

4.3.2.4.3.1.

CGD įsipareigoja perleisti toliau nurodomas nestrategines kapitalo dalis iki […]:

Bendrovė

Kapitalo dalis (%) (*)

Pardavimo vertė (mln. €) (**)

Pardavimo data

(…)

[…] %

[200–250]

(…)

(…)

[…] %

[10–20]

(…)

4.3.2.4.3.2.

Bendra nestrateginių kapitalo dalių vertė pradėjus mažinti finansinį įsiskolinimą buvo 841 mln. EUR. 2012 m. gruodžio 31 d. nestrateginių kapitalo dalių suma buvo [200–250] mln. EUR.

4.3.2.4.3.3.

CGD perleis visas anksčiau išvardytas kapitalo dalis iki […]. Jei CGD neperleistų visų aprašytų kapitalo dalių iki […], […] CGD paskirs perleidimo įgaliotinį ir suteiks jam išskirtinius įgaliojimus parduoti likusias nestrategines kapitalo dalis […] vėliausiai iki […].

4.3.2.4.3.4.

Iki bus parduotos visos minėtos kapitalo dalys CGD jokiomis aplinkybėmis nedidins savo finansų rizikos (pvz., paskolų ir garantijų) šiose bendrovėse, išskyrus kai tai daroma: a) vykdant įprastinę veiklą dabartinėmis rinkos sąlygomis; b) siekiant išimtinai išlaikyti atitinkamos kapitalo dalies vertę; c) kaip kitaip siekiant sumažinti kapitalo nuostolius ir (arba) pagerinti tokios rizikos ar dalies prognozuojamą atkuriamąją vertę. CGD dės visas pastangas, kad sumažintų savo finansų riziką tokiose bendrovėse.

5.   Pagalbos grąžinimo mechanizmas

5.1.

CGD įsipareigoja grąžinti 900 mln. EUR vertės KP tokiomis dalimis:

5.1.1.

2014 finansiniais metais: [50–60] % kapitalo perviršio nuo taikomo minimalaus kapitalo reikalavimo pagal Europos ir Portugalijos teisę (įskaitant 1 ir 2 ramsčius) ir [100–150] bazinių procentinių punktų kapitalo atsargų.

5.1.2.

2015 ir vėlesniais finansiniais metais: [90–100] % kapitalo perviršio nuo taikomo minimalaus kapitalo reikalavimo pagal Europos ir Portugalijos teisę (įskaitant 1 ir 2 ramsčius) ir [100–150] bazinių procentinių punktų kapitalo atsargų.

5.2.

Neviršijant Portugalijos banko, kaip CGD bankų priežiūros institucijos, kompetencijos, KP grąžinimas bus visiškai ir iš dalies sustabdytas, jei motyvuoto CGD prašymo, kurį patvirtina stebėjimo įgaliotinis, pagrindu būtų nustatyta, kad KP grąžinimas pakenktų banko mokumui kitais metais.

5.3.

CGD įsipareigoja iki 2013 m. pabaigos sumokėti Portugalijos Respublikai 405 415 EUR (2012 m. rugsėjo 28 d. atkarpos mokėjimų suma).

6.   Elgsenos priemonės ir bendrovės valdymas

6.1.   Draudimas įsigyti: CGD įsipareigoja neįsigyti kitų įmonių. Šis draudimas taikomas tiek įmonių, turinčių savo teisinę struktūrą, įsigijimui, tiek bendrovių akcijų ar turto paketų, atspindinčių komercinį sandorį ar veiklos dalį, įsigijimui. Draudimas netaikomas įsigjimams, kurie yra būtini finansiniam stabilumui išlaikyti ir (arba) stabilumui dėl asociacijos išlaikyti arba efektyvios konkurencijos tikslais su sąlyga, kad tokius įsigijimus iš anksto patvirtina stebėjimo įgaliotinis. Draudimas netaikomas: 1) įsigijimams, kurie valdant finansinių sunkumų patiriančių klientų prisiimtus įsipareigojimus priskiriami banko įprastinei veiklai; 2) rizikos kapitalo veiklai; 3) įsigijimams, kurie patenka į 4.2.6 punkte nurodytas išimtis ir kurie tenkina jame nustatytą procedūrą; 4) įsigijimams grupės viduje; 5) Portugalijos bendrovių, kurios nėra kredito įstaigos ir kuriose CGD jau valdo mažiausiai 50 % dalį, akcijų įsigijimams su sąlyga, kad juos iš anksto patvirtina stebėjimo įgaliotinis. Prievolė taikoma iki restruktūrizavimo laikotarpio pabaigos. CGD gali įsigyti kapitalo dalių įmonėse su sąlyga, kad CGD sumokėta pirkimo kaina už bet kokią įsigyjamą dalį yra mažesnė nei [0–5] % CGD balanso dydžio paskutinę mėnesio iki sprendimo priėmimo dieną ir kad CGD sumokėta grynoji pirkimo kaina už tokius įsigijimus per visą restruktūrizavimo laikotarpį neviršija [0–5] % tos dienos CGD balanso vertės.

6.2.   Draudimas taikyti agresyvią komercinę praktiką: bankas pagalbos gavėjas turi vengti agresyvios komercinės praktikos per visą restruktūrizavimo laikotarpį.

6.3.   Prekyba panaudojant savo kapitalą: Portugalija užtikrins, kad CGD nevykdytų jokios prekybos panaudojant savo kapitalą, kuri viršytų normaliam iždo funkcionavimui būtiną minimumą. Per restruktūrizavimo laikotarpį prekybai laikomo finansinio turto VAR riba neviršys [30–40] mln. EUR.

6.4.   Reklama: CGD negali naudoti pagalbos priemonių suteikimo ar su jomis susijusių pranašumų reklamos tikslais.

6.5.   Patikinimai dėl bendrovės valdymo

6.5.1.

Visi CGD valdymo organų nariai turi turėti gruodžio 31 d. įstatyminiu dekretu Nr. 298/92 su pakeitimais patvirtintų Kredito įstaigų ir finansų bendrovių bendrųjų nuostatų (ang. General Framework for Credit Institutions and Financial Companies) 30 ir 31 punktuose ir 2012 m. lapkričio 22 d. Europos bankininkystės institucijos gairėse dėl valdymo organo narių ir pagrindines užduotis atliekančių asmenų tinkamumo eiti pareigas (angl. Guidelines on the assessment of the suitability of members of the management body and key function holders) (EBA/GL/2012/06) nustatytą kompetenciją. Valdybos narių skaičius neturėtų viršyti 20. CGD akcininkas sieks sumažinti tą skaičių iki 16 baigiantis dabartinės valdybos kadencijai.

6.5.2.

Be CGD įstatuose nustatytų komitetų (vykdomojo komiteto ir audito komiteto) ir valdybos įsteigto strategijos, valdymo ir vertinimo komiteto, kurio nariai renkami iš nevykdomųjų direktorių tarpo, CGD turi paskirti tik tuos vidaus organus, kurie yra būtini bendrovės valdymui palengvinti. Šie organai bus sudaryti iš vykdomojo komiteto narių ir, jei tinkama, atitinkamose srityse vadovaujančias pareigas užimančių CGD darbuotojų.

6.5.3.

Visi CGD sprendimai turi būti priimami išimtinai komerciniais sumetimais ir visi Portugalijos susitarimai su CGD vykdomi įprastomis rinkos sąlygomis.

6.5.4.

Portugalija įsipareigoja nedaryti įtakos kasdieniniam CGD veiklos valdymui ar CGD vidaus taisyklėms dėl kreditų rizikos politikos, kainodaros ir skolinimo. Vis dėlto Portugalija gali rengti gaires dėl CGD veiklos strateginės krypties ir kitų klausimų remdamasi bendrosiomis bendrovių teisės nuostatomis ir akcinių bendrovių įstatymu (gruodžio 17 d. įstatyminis dekretas Nr. 558/99 su pakeitimais). Portugalija neturi pakenkti visiškam banko valdymo nepriklausomumui kreditų rizikos ir skolinimo politikos aspektais, jei su ja būtų konsultuojamasi dėl CGD verslo planų ir skolinimo planų specifiniams ūkio sektoriams.

6.5.5.

CGD kreditų tarybai, ilgalaikių kreditų tarybai ir audito komitetui turi būti sudarytos sąlygos veikti visiškai nepriklausomai ir skiriant narius į kreditų tarybą, ilgalaikių kreditų tarybą ir audito komitetą suprantama, kad tų organų nariai turi turėti sąlygas veikti nepriklausomai ir be interesų konflikto.

6.5.6.

CGD užtikrina, kad iki 2013 m. gruodžio 31 d. vėliausiai CGD kreditų ir rizikos politikoje būtų nustatytas principas, jog su visais klientais turi būti elgiamasi sąžiningai taikant nediskriminuojančias procedūras, išskyrus susijusias su kredito rizika ir gebėjimu mokėti, kuris būtų nuosekliai taikomas visoje grupėje. Kreditų ir rizikos politikoje bus apibrėžiami principai ir ribos, kurias viršijus paskolos suteikimą privalės patvirtinti aukštesnės grandies vadovybė, paskolų restruktūrizavimo sąlygos ir reikalavimų ir bylinėjimosi procedūrų valdymas.

6.5.7.

CGD užtikrina, kad iki 2013 m. gruodžio 31 d. vėliausiai kreditų ir rizikos politikoje būtų numatytas atskiras skyrius, skirtas taisyklėms, kuriomis būtų reguliuojami santykiai su susijusiais skolininkais (įskaitant darbuotojus, akcininkus, direktorius, vadovus, taip pat jų sutuoktinius, vaikus, brolius ir seseris bei visus jų tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuojamus juridinius asmenis).

6.5.8.

Siekiant užtikrinti CGD atitiktį 6.5.1–6.5.7 punktuose išdėstytiems principams įgaliotiniui bus leidžiama:

6.5.8.1.

Gauti vidaus kontrolės organų rengiamų ataskaitų, įskaitant susitikimų protokolus, kopijas ir savo nuožiūra apklausti bet kokį kontrolierių ar auditorių nepriklausomai nuo jo vadovavimo atsakomybės. Įgaliotinis užtikrina, kad: i) nuolatinių prižiūrėtojų ar periodinių kontrolierių/auditorių rekomendacijos būtų tinkamai įgyvendintos; ii) veiksmų planai būtų įgyvendinti siekiant ištaisyti bet kokią vidaus kontrolės struktūroje nustatytą problemą.

6.5.8.2.

Reguliariai stebėti CGD komercinę praktiką didžiausią dėmesį skiriant kreditų politikai ir indėlių politikai. Įgaliotinis peržiūri CGD politiką dėl neveiksnių paskolų restruktūrizavimo ir atidėjinių joms sudarymo. CGD turi pranešti įgaliotiniui apie valdančiajai tarybai pateiktus rizikos pranešimus arba analizę/apžvalgą, skirtą CGD kredito rizikai įvertinti. Įgaliotinis atlieka savo analizę ir tyrimą remdamasis anksčiau paminėtais pranešimais, apklausomis ir, jei reikia, pavienių kredito bylų peržiūrų rezultatais. Šiam tikslui įgyvendinti įgaliotiniui, kuris turi teisę apklausti ir kreditų analitikus ir rizikos vertintojus, jei reikia, turi būti suteiktos teisės peržiūrėti kreditų bylas.

6.5.8.3.

Reguliariai stebėti, kaip CGD valdo reikalavimus ir bylinėjimosi procedūras. Įgaliotinis turi užtikrinti, kad reikalavimai ir bylinėjimosi procedūros būtų valdomi pagal CGD vidaus kontrolės struktūroje apibrėžtas procedūras ir kad CGD taikytų bankų geriausiąją patirtį. Įgaliotinis nustato, kokius koreguojamuosius veiksmus reikės įgyvendinti nustačius dabartinio proceso trūkumų.

6.6.   Organų ir darbuotojų atlyginimas

6.6.1.

CGD turi patikrinti savo atlyginimo sistemų skatinamąjį poveikį ir tinkamumą ir užtikrinti, kad dėl jų nekiltų netinkama rizika, jos būtų orientuotos į tvarius ir ilgalaikius bendrovės tikslus ir būtų skaidrios.

6.6.2.

CGD, kaip finansų įstaiga, turi nustatyti ir įgyvendinti savo darbo užmokesčio ir atlyginimo politiką griežtai laikydamasis Portugalijos Vyriausybės taisyklių, nustatytų balandžio 3 d. įstatyminiame dekrete Nr. 104/2007 (kuriuo perkelta 2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/48/EB dėl kredito įstaigų veiklos pradėjimo ir vykdymo), pakeistame liepos 20 d. įstatyminiu dekretu Nr. 88/2011, ir Portugalijos centrinio banko gruodžio 29 d.Aviso Nr. 10/2011 nustatytų taisyklių.

6.6.3.

Be to, CGD atlyginimo valdybos nariams politika turi atitikti kovo 27 d. įstatyminį dekretą Nr. 71/2007, kuriame nustatoma valstybės kontroliuojamų bendrovių valdybų narių statuto tvarka.

6.6.4.

Panašiai CGD įsipareigoja užtikrinti, kad bankas laikytųsi šiuo klausimu Europos Komisijos taisyklių ir rekomendacijų, nustatytų ES valstybės pagalbos nuostatose.

6.6.5.

Ypač CGD įsipareigoja riboti bet kuriam personalo nariui, įskaitant valdybos narius ir aukščiausiąją vadovybę, viso mokamo atlyginimo dydį iki tinkamo lygio, įskaitant visus galimus pensiją sudarančius fiksuotus ir kintamuosius komponentus, ir laikytis 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2013/36/ES dėl galimybės verstis kredito įstaigų veikla ir dėl riziką ribojančios kredito įstaigų ir investicinių įmonių priežiūros, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2002/87/EB ir panaikinamos direktyvos 2006/48/EB bei 2006/49/EB, 92 ir 93 straipsnių.

6.7.   Draudimas mokėti dividendus, atkarpas ir palūkanas: CGD neatliks (ir pasirūpins, kad nei viena jo patronuojamoji bendrovė neatliktų) jokių dividendų, atkarpų ar palūkanų mokėjimų privilegijuotųjų akcijų ar subordinuotosios skolos savininkams, jei tokie mokėjimai nėra privalomi pagal sutarčių ar teisinius įsipareigojimus. Vis dėlto CGD gali atlikti dividendų, atkarpų ar palūkanų mokėjimus (ar leisti savo patronuojamosioms bendrovėms atlikti mokėjimus) privilegijuotųjų akcijų ar subordinuotosios skolos savininkams, jei CGD gali įrodyti, kad jų neišmokėjimas kliudytų ar užkirstų kelią KP grąžinimui (arba KP atkarpų išmokėjimui), kaip aprašyta 5 dalyje.

6.8.   Parama Portugalijos MVĮ: siekiant užtikrinti realios ekonomikos finansavimą ir įsiskolinimo mažinimą, CGD įsipareigojo Portugalijos Vyriausybei kasmet skirti 30 mln. EUR į fondą, iš kurio bus investuojama į Portugalijos MVĮ ir vidutinio kapitalo dydžio bendrovių kapitalą. Fondą pagal tarptautinę geriausiąją patirtį valdys bankas arba pakankamai kompetencijos ir žinių apie investavimo galimybes turinti trečioji šalis. Investicijas į fondą, kurias valdys CGD, pirmiausia turi patvirtinti Portugalijos finansų ministerija pagal ministerijos įsakyme, nustatančiame rekapitalizavimo pagal nacionalinę teisę, apibrėžtus kriterijus. Per 12 mėnesių nuo įsipareigojimo dienos į šį fondą nepervestos lėšos pervedamos į Portugalijos iždą. Fondas negali būti naudojamas kaip turimų paskolų refinansavimo mechanizmas. Anksčiau paminėtą sumą viršijančias investicijas pirmiausia turi patvirtinti Europos Komisija.

6.9.   Kitos elgsenos taisyklės: CGD turi toliau plėsti savo rizikos stebėjimo veiklą ir taikyti komercinę politiką, kuri yra prudencinė, pagrįsta ir orientuota į tvarumą.

6.10.   Stebėjimo įgaliotinis

6.10.1.

Portugalija turi užtikrinti, kad visišką ir teisingą restruktūrizavimo plano įgyvendinimą ir visų įsipareigojimų visišką ir teisingą įgyvendinimą nuolat stebėtų nepriklausomas ir pakankamai kvalifikuotas stebėjimo įgaliotinis.

6.10.2.

Stebėjimo įgaliotinio paskyrimas, jo pareigos, įsipareigojimai ir atleidimas nustatomi šio priedo I priedėlyje išdėstyta tvarka.

6.10.3.

Portugalija ir CGD turi užtikrinti, kad įgyvendinant sprendimą Komisijai ar stebėjimo įgaliotiniui būtų suteikta neribota teisė susipažinti su visa sprendimo įgyvendinimui stebėti būtina informacija. Komisija ar stebėjimo įgaliotinis gali prašyti CGD paaiškinimų ir patikslinimų. Portugalija ir CGD įsipareigoja glaudžiai bendradarbiauti su Komisija ir stebėjimo įgaliotiniu dėl visų su sprendimo įgyvendinimo stebėjimu susijusių klausimų.

6.10.4.

CGD kasmet praneš Komisijai apie nepagrindinės veiklos raidą restruktūrizavimo laikotarpio pabaigoje atleidus stebėjimo įgaliotinį.

6.11.   Perleidimo įgaliotinis

6.11.1.

Portugalija turi užtikrinti, kad CGD laiku parduotų draudimo bendrovės Caixa Seguros turtą (vertinamą […] mlrd. EUR). Šiuo tikslu […] CGD turi paskirti perleidimo įgaliotinį, jei CGD nesudarytų galutinės privalomos pirkimo ir pardavimo sutarties iki […] vėliausiai.

6.11.2.

Portugalija turi užtikrinti, kad CGD parduotų savo nestrategines kapitalo dalis (kapitalo dalis […], atitinkanti [200–250] mln. EUR). Šiuo tikslu […] CGD turi paskirti perleidimo įgaliotinį, jei CGD neperleistų visų dalių iki […] vėliausiai.

6.11.3.

Perleidimo įgaliotinis turi būti nepriklausomas nuo CGD ir dirbti DG COMP vardu ir pagal jo nurodymus, turėti savo įgaliojimams įgyvendinti būtiną kvalifikaciją (pavyzdžiui, investicinio banko ar konsultanto) ir nebūti ir neatsidurti interesų konflikto situacijoje. Perleidimo įgaliotiniui atlyginimą moka CGD tokiu būdu, kuriuo nebūtų trukdoma nepriklausomam ir veiksmingam įgaliotinio įgaliojimų vykdymui.


(1)  Buhalterinės apskaitos principas.

(2)  Išskyrus Ispanijos filialą ir nepagrindinį turtą, kuris bus perduotas Ispanijos filialui.

(3)  Žr. 1 išnašą.

(4)  Žr. 1 išnašą.

(5)  Išskyrus savitarnos filialus ir įskaitant bendrovės būstinę.

(6)  Tradicinėse vietovėse (Galisijoje, Estremadūroje, Kastilijoje ir Leone ir Astūrijoje) ir dideliuose miestuose bei pagrindiniuose tarptautinės prekybos centruose (Madride, Barselonoje, Baskijoje, Andalūzijoje, Aragone ir Valensijoje).

(7)  10 % leistina paklaida.

(8)  Žr. 7 išnašą.

(*)  Vertinta 2012 m. gruodžio 31 d.

(**)  BPN buvo nacionalizuotas 2008 m. ir parduotas 2011 m. Dalis jo turto buvo perduota CGD.

I priedėlis

STEBĖJIMO ĮGALIOTINIS

A)   Stebėjimo įgaliotinio paskyrimas

i)

Portugalija įsipareigoja užtikrinti, kad CGD paskirtų stebėjimo įgaliotinį, kuriam bus pavestos šio priedėlio C dalyje nustatytos pareigos ir įsipareigojimai. Įgaliojimai suteikiami visam restruktūrizavimo laikotarpiui, t. y. iki 2017 m. gruodžio 31 d. Įgaliojimams pasibaigus, įgaliotinis privalo pateikti galutinę ataskaitą.

ii)

Įgaliotinis privalo būti nepriklausomas nuo CGD. Įgaliotinis privalo turėti, pavyzdžiui, kaip investicinis bankas, konsultantas ar auditorius, įgaliojimams įgyvendinti reikalingų specialių žinių ir jokiomis aplinkybėmis negali atsidurti interesų konflikto situacijoje. Atlyginimą įgaliotiniui moka CGD tokiu būdu, kuriuo nebūtų trukdoma nepriklausomam ir veiksmingam įgaliojimų vykdymui.

iii)

Ne vėliau kaip per šešias savaites nuo pranešimo apie sprendimą Portugalija turi pateikti Komisijos patvirtinimui dviejų ar daugiau asmenų, siūlomų įgaliotinio pareigoms užimti, vardus.

iv)

Šiuose pasiūlymuose turi būti pakankamai informacijos apie tuos asmenis, kad Komisija galėtų patikrinti, ar siūlomas įgaliotinis tenkina A dalies ii punkto reikalavimus, ir ypač:

a)

siūlomų įgaliojimų visos sąlygos, įskaitant visas nuostatas, kurios yra būtinos, kad įgaliotinis galėtų vykdyti savo pareigas;

b)

darbo plano projektas, kuriame būtų aprašyta, kaip įgaliotinis ketina vykdyti jam paskirtas pareigas.

v)

Komisija turi teisę patvirtinti arba atmesti pasiūlytus įgaliotinius ir patvirtinti pasiūlytus įgaliojimus su visais pakeitimais, kurie, Komisijos nuomone, yra būtini, kad įgaliotinis galėtų vykdyti savo įsipareigojimus. Jei būtų patvirtinta tik viena kandidatūra, CGD paskirs atitinkamą asmenį ar instituciją įgaliotiniu arba nurodys paskirti tą asmenį ar instituciją pagal Komisijos patvirtintus įgaliojimus. Jei būtų patvirtintos kelios kandidatūros, CGD galės savo nuožiūra nuspręsti, kurį iš patvirtintų asmenų paskirti įgaliotiniu. Įgaliotinis bus paskirtas per vieną savaitę nuo Komisijos patvirtinimo pagal Komisijos patvirtintus įgaliojimus.

vi)

Jei būtų atmesti visi pasiūlyti įgaliotiniai, per dvi savaites nuo pranešimo apie jų atmetimą Portugalija turės nurodyti dar mažiausiai dviejų asmenų ar institucijų kandidatūras A dalies i punkte ir A dalies iv punkte nustatyta tvarka.

vii)

Jei Komisija atmestų ir visus kitus pasiūlytus įgaliotinius, Komisija nurodys įgaliotinį, kurį CGD paskirs arba nurodys paskirti pagal Komisijos patvirtintus įgaliotinio įgaliojimus.

B)   Perleidimo įgaliotinio paskyrimas

i)

Portugalija įsipareigoja užtikrinti, kad CGD paskirtų perleidimo įgaliotinį pagal tokią pačią paskyrimo procedūrą, kokia taikoma stebėjimo įgaliotinio paskyrimui, kaip aprašyta anksčiau.

ii)

Portugalija turi ne vėliau kaip iki […] pateikti Komisijos patvirtinimui dviejų ar daugiau asmenų vardus perleidimo įgaliotinio pareigoms užimti, jei iki to laiko CGD nebūtų sudariusi galutinės privalomos Caixa Seguros pirkimo ir pardavimo sutarties.

iii)

Portugalija turi ne vėliau kaip iki […] pateikti Komisijos patvirtinimui dviejų ar daugiau asmenų vardus perleidimo įgaliotinio pareigoms užimti, jei iki to laiko CGD nebūtų sudariusi galutinės privalomos likusių nestrateginių kapitalo dalių ([…]) pirkimo ir pardavimo sutarties.

C)   Bendrosios pareigos ir įsipareigojimai

Įgaliotinis padeda Komisijai užtikrinti, kad CGD vykdys savo įsipareigojimus, ir prisiima stebėjimo įgaliotinio pareigas, apibrėžtas įsipareigojimų dokumente. Įgaliotinis atlieka savo pareigas pagal šiuos įgaliojimus remdamasis darbo planu, taip pat Komisijos patvirtintais darbo plano pakeitimais. Komisija gali savo iniciatyva arba įgaliotinio ar CGD prašymu duoti įsakymus ar nurodymus įgaliotiniui, kad užtikrintų atitiktį įsipareigojimams. CGD neturi teisės duoti nurodymų įgaliotiniui. Įgaliotinis yra saistomas teisinės konfidencialumo pareigos.

D)   Stebėjimo įgaliotinio ir perleidimo įgaliotinio pareigos ir įsipareigojimai

1)

Įgaliotinio pareiga yra garantuoti visišką ir teisingą atitiktį įsipareigojimų dokumente išdėstytiems įsipareigojimams bei visišką ir teisingą CGD restruktūrizavimo plano įgyvendinimą. Komisija gali savo iniciatyva arba įgaliotinio prašymu duoti įsakymus ar nurodymus įgaliotiniui ar CGD, kad užtikrintų nuo sprendimo neatsiejamų įsipareigojimų įgyvendinimą.

2)

Įgaliotinis:

i)

savo pirmoje ataskaitoje pasiūlo Komisijai išsamų darbo planą, kuriame būtų aprašyta, kaip įgaliotinis ketina stebėti atitiktį nuo šio sprendimo neatsiejamiems įsipareigojimams;

ii)

stebi, kad CGD restruktūrizavimo planas būtų įgyvendintas visiškai ir teisingai, ypač:

a)

bendros balanso sumos ir RWA mažinimas;

b)

verslo veiklos ribojimas;

c)

veiklos iš anksto apibrėžtose srityse nutraukimas;

d)

akcijų pardavimo procesas apibrėžtose srityse;

e)

veiklos Ispanijoje restruktūrizavimas.

iii)

stebi, jog CGD laikytųsi skyriuje apie bendrovės valdymą išdėstytų principų, iš tiesų turėtų veiksmingą ir tinkamą vidinę organizacinę struktūrą ir iš tiesų taikytų tinkamą komercinę praktiką. Šiuo tikslu įgaliotinis turi teisę:

a)

gauti vidaus kontrolės organų rengiamų ataskaitų kopijas ir savo nuožiūra apklausti bet kokį kontrolierių ar auditorių nepriklausomai nuo jo vadovavimo atsakomybės. Įgaliotinis užtikrina, kad: i) nuolatinių prižiūrėtojų ar periodinių kontrolierių/auditorių rekomendacijos būtų tinkamai įgyvendintos; ii) veiksmų planai būtų įgyvendinti siekiant ištaisyti bet kokią vidaus kontrolės struktūroje nustatytą problemą;

b)

reguliariai stebėti CGD komercinę praktiką didžiausią dėmesį skiriant kreditų politikai ir indėlių politikai. Įgaliotinis peržiūri CGD politiką dėl neveiksnių paskolų restruktūrizavimo ir atidėjinių joms sudarymo. CGD turi pranešti įgaliotiniui apie valdančiajai tarybai pateiktus rizikos pranešimus arba analizę/apžvalgą, skirtą CGD kredito rizikai įvertinti. Įgaliotinis atlieka savo analizę ir tyrimą remdamasis anksčiau paminėtais pranešimais, apklausomis ir, jei reikia, pavienių kredito bylų peržiūrų rezultatais. Šiam tikslui įgyvendinti įgaliotiniui, kuris turi teisę apklausti ir kreditų analitikus ir rizikos vertintojus, jei reikia, turi būti suteiktos teisės peržiūrėti kreditų bylas;

c)

reguliariai stebėti, kaip CGD valdo reikalavimus ir bylinėjimosi procedūras. Įgaliotinis turi užtikrinti, kad reikalavimai ir bylinėjimosi procedūros būtų valdomi pagal CGD vidaus kontrolės struktūroje apibrėžtas procedūras ir kad CGD taikytų bankų geriausiąją patirtį. Įgaliotinis nustato, kokius koreguojamuosius veiksmus reikės įgyvendinti nustačius dabartinio proceso trūkumų.

iv)

stebi atitiktį visiems kitiems įsipareigojimams;

v)

prisiima kitas funkcijas, priskirtas įgaliotiniui nuo šio sprendimo neatsiejamuose įsipareigojimuose;

vi)

siūlo priemones CGD, kurios, įgaliotinio nuomone, yra reikalingos siekiant užtikrinti, kad CGD įgyvendins nuo sprendimo neatsiejamus įsipareigojimus;

vii)

tikrindamas realių finansinių rodiklių kitimą pagal restruktūrizavimo plane pateiktas prognozes atsižvelgia į mokumo ir likvidumo srities teisės aktų pakeitimus;

viii)

per trisdešimt dienų po kiekvieno šešių mėnesių laikotarpio pabaigos pateikia rašytinės ataskaitos Komisijai, Portugalijai ir CGD projektą. Komisijai, Portugalijai ir CGD suteikiamos penkios darbo dienos pastaboms apie ataskaitos projektą pateikti. Per penkias darbo dienas nuo pastabų gavimo dienos įgaliotinis parengia galutinę ataskaitą, savo nuožiūra kiek įmanoma atspindėdamas pateiktas pastabas ir pateikia ją Komisijai ir Portugalijai. Tik paskui įgaliotinis nusiunčia galutinės ataskaitos kopiją CGD. Jei ataskaitos projekte ar galutinėje ataskaitoje būtų kokios nors informacijos, kuri neturėtų būti atskleidžiama CGD, tik nekonfidenciali ataskaitos projekto ar galutinės ataskaitos versija siunčiama CGD. Įgaliotinis jokiomis aplinkybėmis negali pateikti Portugalijai ir (arba) CGD jokios ataskaitos versijos prieš tai jos nepateikęs Komisijai.

Ataskaitoje pagrindinis dėmesys skiriamas įgaliotinio įgaliojimuose išdėstytoms pareigoms ir CGD atitikčiai įsipareigojimams, kad Komisija galėtų įvertinti, ar CGD valdomas laikantis prisiimtų įsipareigojimų. Jei būtina, Komisija gali patikslinti ataskaitos apimtį. Be šių ataskaitų, įgaliotinis turi nedelsiant raštu pranešti Komisijai, jei yra priežasčių manyti, kad CGD nevykdo įsipareigojimų, tuo pat metu nusiųsdamas nekonfidencialią rašto versiją CGD.

3)

Perleidimo patikėtinis parduoda draudimo bendrovės Caixa Seguros turtą (vertinamą [0–5] mlrd. EUR) […] pirkėjui. Į pirkimo ir pardavimo sutartį perleidimo įgaliotinis įtraukia tokias sąlygas, kokios, perleidimo įgaliotinio nuomone, yra tinkamos greitai įgyvendinti pardavimą iki […]. Perleidimo įgaliotinis gali į pirkimo ir pardavimo sutartį įtraukti tokius įprastinius pareiškimus ir garantijas ir atleidimo nuo atsakomybės nuostatas, kokių pagrįstai gali reikėti pardavimui įgyvendinti. Perleidimo įgaliotinis saugo teisėtus finansinius CGD interesus su sąlyga, kad CGD besąlygiškai įsipareigoja perleisti […].

4)

Perleidimo įgaliotinis parduoda likusias nestrategines kapitalo dalis (prognozuojama pardavimo kaina [200–250] mln. EUR) […] pirkėjui. Perleidimo įgaliotinis įtraukia į pirkimo ir pardavimo sutartį tokias sąlygas, kokios, perleidimo įgaliotinio nuomone, yra tinkamos greitai įgyvendinti pardavimą iki […]. Perleidimo įgaliotinis saugo teisėtus finansinius CGD interesus su sąlyga, kad CGD besąlygiškai įsipareigoja perleisti […].

E)   CGD pareigos ir įsipareigojimai

1)

CGD įsipareigoja bendradarbiauti, padėti ir suteikti visą informaciją, kurios įgaliotiniui gali pagrįstai reikėti užduotims pagal suteiktus įgaliojimus vykdyti, ir įpareigoti savo patarėjus padaryti tą patį. Įgaliotiniui suteikiama neribota teisė peržiūrėti bet kokias knygas, įrašus, apklausti vadovybę ir kitą personalą, lankytis patalpose ir gauti techninę CGD informaciją arba informaciją apie parduodamą verslą, kuri yra būtina įgaliotiniui savo pareigoms pagal suteiktus įgaliojimus vykdyti. CGD turi skirti įgaliotiniui vieną ar daugiau biurų savo būstinėje ir užtikrinti, kad visi CGD darbuotojai galėtų dalyvauti susitikimuose su įgaliotiniu ir teikti jam visą informaciją, kurios įgaliotiniui reikia savo pareigoms vykdyti.

2)

Su CGD sutikimu (kuris negali būti be pagrindo neduodamas ar užlaikomas) ir jo sąskaita įgaliotinis gali skirti patarėjus (ypač bendrovių finansų ar teisės klausimais), jei, įgaliotinio nuomone, tokių patarėjų paskyrimas yra reikalingas ar tinkamas įgaliotinio pareigoms ir įsipareigojimams pagal suteiktus įgaliojimus vykdyti su sąlyga, kad įgaliotinio patiriamos sąnaudos ir išlaidos yra pagrįstos. CGD atsisakius patvirtinti įgaliotinio pasiūlytus patarėjus, tuomet jų paskyrimą gali patvirtinti Komisija išklausiusi CGD motyvus. Tik įgaliotinis turi teisę duoti nurodymus patarėjams.

F)   Įgaliotinio keitimas, atleidimas ir pakartotinis paskyrimas

1)

Jei įgaliotinis nebevykdo savo funkcijų pagal įsipareigojimus arba yra kitų svarbių priežasčių, pavyzdžiui, įgaliotinis atsiduria interesų konflikto situacijoje:

i)

Komisija gali, išklausiusi įgaliotinį, pareikalauti CGD pakeisti įgaliotinį;

ii)

Komisijai pritarus CGD gali pakeisti įgaliotinį.

2)

Jei įgaliotinis nušalinamas pagal F dalies 1 punktą, jo gali būti paprašyta vykdyti savo funkcijas iki tol, kol paskiriamas naujas įgaliotinis ir jam perduodama visa aktuali informacija. Naujas įgaliotinis skiriamas A dalies iii–vii punktuose nustatyta tvarka.

3)

Be F dalies 1 punkte nustatyto įgaliotinio nušalinimo, įgaliotinis nustoja vykdyti veiklą tik tuomet, kai Komisija jį atleidžia iš pareigų. Šis atleidimas vykdomas, kai įvykdomi visi įgaliotiniui pavesti įsipareigojimai. Vis dėlto Komisija gali bet kuriuo metu pareikalauti pakartotinio įgaliotinio paskyrimo, jei vėliau nustatoma, kad atitinkamos taisomosios priemonės nebuvo visiškai ir tinkamai įgyvendintos.

II priedėlis

GRYNOJO TURTO DALIS DĖL DALYVAVIMO KITUOSE NACIONALINIUOSE VERSLO VIENETUOSE (NUOSAVYBĖS METODAS)

2012 m. gruodžio mėnesio vertės

Verslo vienetas

Šalis

Dalis (%)

Grynasis turtas

Nuosavybės metodas

(mln. EUR)

Veikla

SIBS SGPS

Portugalija

21,6

14,7

Kontroliuojančioji bendrovė, besispecializuojanti elektroninių mokėjimų ir Portugalijos bankomatų sistemos, kuria naudojasi visi Portugalijoje veikiantys bankai, valdymo srityse. Bendrovėje dalyvauja 26 Portugalijos rinkoje veikiantys bankai.

Prado – Cartolinas da Lousã

Portugalija

37,4

4,4

Kartono ir popieriaus pramoninis gamintojas. […].

Torre Ocidente

Portugalija

25,0

4,1

Nekilnojamojo turto bendrovė, vieno turto, naudojamo komercinei finansinei nuomai, savininkė. […].

Locarent

Portugalija

50,0

3,9

Automobilių nuomos paslaugų teikėjas.

Ca Papel do Prado

Portugalija

37,4

1,3

Bendrovė, kuriai priklauso neveikiančios gamyklos nekilnojamasis turtas […].

TF Fundo Turismo

Portugalija

33,5

1,3

Nekilnojamojo turto investicijų fondo turizmo sektoriuje valdytojas, kurios kontrolinių akcijų paketas priklauso Portugalijos valstybei.

Yunit Serviços

Portugalija

33,33

0,3

Bendrovė, kurianti elektroninės prekybos sprendimus MVĮ produktams ir paslaugoms.

Bem Comum SCR

Portugalija

32,0

0,1

Investicinio fondo valdytojas, besispecializuojantis naujų įmonių, steigiamų pavienių verslininkų ir bedarbių, skatinimo ir rėmimo srityje.

III priedėlis

BCG SPAIN TURTO IŠSAMUS SĄRAŠAS (ĮSKAITANT ISPANIJOS FILIALUI PERLEIDŽIAMĄ TURTĄ)

(…)

IV priedėlis

ISPANIJOS FILIALO TURTO IŠSAMUS SĄRAŠAS

(…)

V priedėlis

ISPANIJOS ([…]) FILIALŲ SĄRAŠAS […]

(…)


Top