Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0765

2014/765/ES: 2014 m. birželio 25 d. Komisijos sprendimas dėl valstybės pagalbos Nr. SA.20949 (C 23/06) – Lenkija – Technologie Buczek (pranešta dokumentu Nr. C(2014) 4099) Tekstas svarbus EEE

OJ L 323, 7.11.2014, p. 9–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/765/oj

7.11.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 323/9


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2014 m. birželio 25 d.

dėl valstybės pagalbos Nr. SA.20949 (C 23/06) – Lenkija – Technologie Buczek

(pranešta dokumentu Nr. C(2014) 4099)

(Tekstas autentiškas tik lenkų kalba)

(Tekstas svarbus EEE)

(2014/765/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 108 straipsnio 2 dalies pirmąją pastraipą,

atsižvelgdama į Europos ekonominės erdvės susitarimą, ypač į jo 62 straipsnio 1 dalies a punktą,

kadangi:

1.   PROCEDŪRA

(1)

2006 m. birželio 7 d. raštu Komisija pranešė Lenkijai apie savo sprendimą pradėti oficialią tyrimo procedūrą pagal EB sutarties 88 straipsnio 2 dalį dėl pirmiau nurodytos valstybės pagalbos bylos.

(2)

2007 m. spalio 23 d. priimtame Komisijos sprendime 2008/344/EB (1) (toliau – sprendimas) paskelbta išvada, kad plieno gamintojo „Technologie Buczek Group“ (toliau – „TB Group“) gauta pagalba buvo nesuderinama su bendrąja rinka, ir nurodė Lenkijai ją susigrąžinti iš įmonių grupei „TB Group“ priklausančių subjektų, t. y. iš pagrindinės bendrovės „Technologie Buczek S.A.“ (toliau – TB) ir jos patronuojamųjų bendrovių „Huta Buczek sp. z o.o.“ (toliau – HB) ir „Buczek Automotive sp. z o.o.“ (toliau – BA) pagal faktiškai gautą naudos dalį.

(3)

2008 m. sausio 8 d. BA kreipėsi į Bendrąjį Teismą dėl sprendimo dalinio panaikinimo. TB ir HB pateikė atskirus prašymus, tačiau vėliau savo ieškinius atsiėmė.

(4)

2011 m. gegužės 17 d. (2) teismo sprendimu Bendrasis Teismas panaikino su BA susijusią sprendimo dalį (žr. išsamų apibūdinimą 7 konstatuojamojoje dalyje). 2013 m. kovo 21 d. Teisingumo Teismas atmetė Komisijos apeliacinį skundą dėl Bendrojo Teismo sprendimo (3).

(5)

Dėl to, kad buvo panaikintas sprendimas, susijęs su BA, oficiali tyrimo procedūra C23/06 nebuvo baigta, ir Komisija turėjo atnaujinti tą procedūrą nuo momento, kai buvo įvykdytas neteisėtas veiksmas.

(6)

Komisija pateikė Lenkijai informacijos prašymus 2013 m. balandžio 22 d., 2013 m. birželio 12 d. ir 2013 m. lapkričio 27 d., į kuriuos Lenkija atsakė 2013 m. gegužės 8 d., 2013 m. liepos 26 d., ir 2014 m. vasario 10 d.

2.   VERTINIMAS

(7)

Teismas panaikino:

sprendimo 1 straipsnį, kuriame teigiama, kad įmonių grupei „TB Group“ neteisėtai suteikta 20 761 643 PLN valstybės pagalbos suma yra nesuderinama su vidaus rinka,

sprendimo 3 straipsnio 1 ir 3 dalis, kuriose nustatomos atskirai iš HB ir BA susigrąžintinos sumos, kai tos straipsnio dalys yra susijusios su BA (4),

sprendimo 4 ir 5 straipsnius, kuriuose yra įgyvendinimo nuostatos, kai tie straipsniai susiję su BA.

(8)

Kadangi sprendimo 1 straipsnis susijęs su „TB Group“ apskritai, o likę panaikinti straipsniai yra išimtinai susiję su BA, Komisija laiko, kad pirmiausia yra būtina priminti, kokiu mastu sprendimo panaikinimas daro poveikį kitiems „TB Group“ nariams, t. y. TB ir HB.

(9)

Komisija primena bylos T-227/95 (AssiDomän Kraft Products ir kiti prieš Komisiją [1997 m.] Rink. p. II-01185, 59 ir 60 punktai) sprendimą, kuriame Teismas laikėsi nuomonės, kad [Komisijos sprendimo] adresatui nusprendus Teisme pareikšti ieškinį dėl sprendimo panaikinimo, Bendrijos Teismas gali remtis tik tais sprendimo elementais, kurie yra susiję su tuo adresatu. Kita vertus, sprendimo elementai, kurie yra susiję su kitais atsakovais ir dėl kurių nėra pareikštas prieštaravimas, nėra ginčo, dėl kurio prašoma Teismo sprendimo, objektas. Ieškinyje dėl sprendimo panaikinimo Teismas gali priimti sprendimą tik dėl šalių nurodyto ginčo objekto. Sprendimas gali būti panaikintas tik dėl adresatų, kurių veiksmai teisme davė teigiamų rezultatų.

(10)

Kaip nurodyta pirmiau 3 konstatuojamojoje dalyje, TB ir HB atsiėmė savo ieškinius Bendrajame Teisme, todėl sprendimas dėl jų tapo galutinis, įskaitant įpareigojimą Lenkijai susigrąžinti neteisėtą pagalbą. Lenkijos valdžios institucijos patvirtino, kad TB grąžino 13 963 560,74 PLN – ši suma sudaro visą iš TB susigrąžintiną sumą, taip pat dalį iš HB susigrąžintinos sumos. HB buvo paskelbta nemokia, ir visos susijusios valdžios institucijos užregistravo savo reikalavimus bendrame bankroto ieškinyje. Likvidavimo procedūra dar turi būti įvykdyta. Lenkijos valdžios institucijos patvirtino, kad po to, kai teismo sprendimas buvo panaikintas, TB įmonės grąžintos pagalbos ji neatgavo, o reikalavimai dėl HB bendrame bankroto ieškinyje nebuvo panaikinti.

(11)

Dėl tų priežasčių oficiali tyrimo procedūra tęsiama tik dėl BA.

(12)

Komisija atkreipia dėmesį į Lenkijos pateiktą informaciją, kad BA bankrotas buvo paskelbtas 2012 m. rugsėjo 28 d., ir įmonė buvo išbraukta iš bendrovių komercinio registro 2012 m. lapkričio 16 d.

(13)

Lenkija pranešė Komisijai, kad BA turtas, kuris buvo jos bendros bankroto bylos objektas, buvo parduotas atskirai (ne atskiromis verslui priklausančiomis dalimis) taikant viešojo konkurso procedūras, siekiant užtikrinti pardavimą rinkos kainomis. Joks iš turtą įsigyjančių subjektų neperėmė BA darbuotojų, tiekėjų ar klientų tokiu būdu, kuris rodytų BA ekonominį tęstinumą.

(14)

Lenkija taip pat pranešė Komisijai, kad administratorius, vykdydamas bankroto procedūrą, likvidavo visą BA turtą. Pasibaigus procedūroms neliko jokio BA turto, kurį kitoms įmonėms būtų įmanoma įsigyti.

(15)

Remdamasi šiais elementais, Komisija daro išvadą, kad nėra tokių įmonių, kurias būtų galima laikyti BA ekonominės veiklos perėmėjomis.

(16)

Todėl šioje byloje oficiali tyrimo procedūra prarado savo tikslą, nes net paskelbus pagalbą nesuderinama su vidaus rinka, nebūtų jokių galimybių ją susigrąžinti,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ

1 straipsnis

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 108 straipsnio 2 dalyje nustatyta oficiali tyrimo procedūra, pradėta 2006 m. birželio 7 d., kuri yra neužbaigta „Buczek Automotive sp. z o.o.“ atžvilgiu po to, kai Bendrasis Teismas 2011 m. gegužės 17 d. priėmė sprendimą byloje T-1/08, kaip patvirtinta 2013 m. kovo 21 d. Teisingumo Teismo sprendime dėl bylos C-405/11P, yra baigta, nes, likvidavus „Buczek Automotive sp. z o.o.“, procedūra tapo netikslinga.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Lenkijos Respublikai.

Priimta Briuselyje 2014 m. birželio 25 d.

Komisijos vardu

Joaquín ALMUNIA

Pirmininko pavaduotojas


(1)  2007 m. spalio 23 d. Komisijos sprendimas dėl valstybės pagalbos Nr. C 23/06 (ex NN 35/06), kurią Lenkija suteikė plieno gamintojui Technologie Buczek Group (OL L 116, 2008 4 30, p. 26).

(2)  Byla T-1/08, „Buczek Automotive sp. z o.o.“ prieš Komisiją, ECLI:ES: T:2011:216.

(3)  Byla C-405/11 P Komisija prieš „Buczek Automotive sp. z o.o.“, ECLI:ES:C:2013:186.

(4)  Sprendimo 3 straipsnio 1 dalyje nurodyta Lenkijai susigrąžinti 1 straipsnyje nurodytą pagalbą taip: iš HB – 13 578 115 PLN, ir iš BA – 7 183 528 PLN. 3 straipsnio 3 dalyje nurodyta Lenkijai taip pat susigrąžinti šioms sumoms priskaičiuotas palūkanas.


Top