Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0884

2014 m. rugpjūčio 13 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 884/2014, kuriuo nustatomi specialūs reikalavimai iš tam tikrų trečiųjų šalių importuojamiems tam tikriems pašarams ir maisto produktams, kurie gali būti užteršti aflatoksinais, ir kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1152/2009 Tekstas svarbus EEE

OJ L 242, 14.8.2014, p. 4–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/884/oj

14.8.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 242/4


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 884/2014

2014 m. rugpjūčio 13 d.

kuriuo nustatomi specialūs reikalavimai iš tam tikrų trečiųjų šalių importuojamiems tam tikriems pašarams ir maisto produktams, kurie gali būti užteršti aflatoksinais, ir kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1152/2009

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 178/2002, nustatantį maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiantį Europos maisto saugos tarnybą ir nustatantį su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (1), ypač į jo 53 straipsnio 1 dalies b punkto ii papunktį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1152/2009 (2) turi būti iš esmės pakeistas ir į jo taikymo sritį turi būti įtraukti pašarai;

(2)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1881/2006 (3) nustatyta didžiausia leidžiamoji aflatoksinų koncentracija maisto produktuose, siekiant apsaugoti visuomenės sveikatą. Galima pažymėti, kad ši didžiausia leidžiamoji aflatoksinų koncentracija tam tikruose maisto produktuose iš tam tikrų šalių dažnai būna viršijama. Ši tarša kelia didelę grėsmę Sąjungos visuomenės sveikatai, todėl tikslinga Sąjungos lygmeniu nustatyti specialius reikalavimus;

(3)

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2002/32/EB (4) nustatytos didžiausios leidžiamosios aflatoksino B1 koncentracijos pašaruose, siekiant apsaugoti gyvūnų ir visuomenės sveikatą. Galima pabrėžti, kad didžiausia leidžiamoji aflatoksino B1 koncentracija tam tikruose pašaruose iš tam tikrų šalių dažnai būna viršijama. Ši tarša kelia didelę grėsmę Sąjungos gyvūnų ir visuomenės sveikatai, todėl tikslinga Sąjungos lygmeniu nustatyti specialius reikalavimus;

(4)

siekiant apsaugoti gyvūnų ir visuomenės sveikatą svarbu, kad sudėtiniams pašarams ir maisto produktams, kurių sudėtyje yra didelė dalis į šio reglamento taikymo sritį patenkančių pašarų ir maisto produktų, taip pat būtų taikomas šis reglamentas. Siekiant užtikrinti suderintą perdirbtų ir sudėtinių pašarų ir maisto produktų kontrolės vykdymą visoje ES, tikslinga nustatyti ribinį lygį. Be to, tikslinga į šio reglamento nuostatų taikymo sritį neįtraukti nekomercinių siuntų. Siuntų ėminiai turėtų būti imami ir jos tikrinamos laikantis atitinkamų Sąjungos teisės aktų;

(5)

aflatoksinų koncentracijos pašaruose ir maisto produktuose kontrolei taikytinos nuostatos dėl ėminių ėmimo ir analizės yra nustatytos atitinkamai Komisijos reglamente (EB) Nr. 152/2009 (5) ir Komisijos reglamente (EB) Nr. 401/2006 (6);

(6)

atsižvelgiant į tai, kad specialūs reikalavimai, taikomi iš tam tikrų trečiųjų šalių importuojamiems pašarams, kurie gali būti užteršti aflatoksinais, ir specialūs reikalavimai, taikomi iš tam tikrų trečiųjų šalių importuojamiems maisto produktams, kurie gali būti užteršti aflatoksinais, yra vienodi, tikslinga pašarus ir maisto produktus, kurie gali būti užteršti aflatoksinais ir kuriems dėl to taikomi specialūs reikalavimai, reglamentuoti vienu reglamentu. Todėl tikslinga į šį reglamentą įtraukti nuostatas dėl žemės riešutų iš Indijos ir Ganos ir arbūzų sėklų iš Nigerijos, nustatytas Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 91/2013 (7). Taip pat Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 91/2013 turėtų būti pakeistas nauju reglamentu, kuriuo išdėstomos nuostatos dėl valgomųjų ybiškių ir kario lapų iš Indijos;

(7)

remiantis kontrolės rezultatais ir Maisto ir veterinarijos tarnybos (MVT) audito išvadomis, tikslinga padaryti toliau nurodytus pakeitimus, susijusius su produktais, kuriems turi būti taikomi specialūs reikalavimai ir (arba) kontrolės dažnumas:

panaikinti specialius reikalavimus migdolų importui iš JAV, atsižvelgiant į teigiamus kontrolės rezultatus ir MVT audito išvadas,

lazdyno riešutų iš Turkijos ėminius imti rečiau, atsižvelgiant į teigiamus kontrolės rezultatus ir MVT audito išvadas,

bertoletijų su kevalais iš Brazilijos ėminius imti rečiau, atsižvelgiant į tai, kad nėra neatitikties atvejų, o tai taip pat susiję su labai nedideliu importu į ES;

(8)

pašarų ir maisto produktų, kuriems taikomas šis reglamentas, kontrolės sistema, taikoma jau daugelį metų ir buvo nuolat tobulinama, remiantis įgyta patirtimi. Visiškai suderinti importuojamų negyvūninių maisto produktų kontrolės neįmanoma, nes nustatytame įvežimo punkte neįmanoma atliktų visų reikiamų fizinių patikrinimų dėl aflatoksinų. Siekiant atlikti aflatoksinų kiekio kontrolę pagal Reglamentą (EB) Nr. 401/2006 reikia daug laiko ir reikia iškrauti siuntą. Be to, daugelis prekių, kurioms taikomas šis reglamentas, yra gabenamos vakuuminėse pakuotėse ir jas pažeidus imant ėminį gali pablogėti kokybė, kai atlikus fizinę kontrolę siunta turi būti gabenama didelį atstumą. Tačiau siekiant sumažinti administracinę naštą tikslinga kiek įmanoma suderinti administracinius dokumentus, susijusius su negyvūninių pašarų ir maisto produktų kontrole. Todėl nors pašarų ir maisto produktų, kuriems taikomas šis reglamentas, importo sąlygos nėra tapačios pašarų ir maisto produktų, kuriems taikomas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 669/2009 (8), importo sąlygoms, siekiant supaprastinti pašarų ir maisto ūkio subjektams taikomus administracinius reikalavimus, tikslinga naudoti tą patį bendrąjį įvežimo dokumentą (BĮD). Tačiau siekiant taikyti tą BĮD šio reglamento tikslais, gairėse reikia pateikti papildomas aiškinamąsias pastabas dėl kontrolės sistemų skirtumų;

(9)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Taikymo sritis

1.   Nedarant poveikio Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92 (9) nuostatoms, šis reglamentas taikomas toliau išvardytiems importuojamiems pašarams ir maisto produktams, kurių KN kodai ir TARIC klasifikacijos pateikti I priede:

a)

Brazilijos kilmės arba iš jos siunčiamoms bertoletijoms su kevalais ir riešutų arba džiovintų vaisių mišiniams, kurių sudėtyje yra bertoletijų su kevalais (maisto produktai);

b)

Kinijos kilmės arba iš jos siunčiamiems negliaudytiems ir gliaudytiems žemės riešutams, žemės riešutų sviestui, kitais būdas paruoštiems ar konservuotiems žemės riešutams (pašarai ir maisto produktai);

c)

Egipto kilmės arba iš jo siunčiamiems negliaudytiems ir gliaudytiems žemės riešutams, žemės riešutų sviestui, kitais būdais paruoštiems ar konservuotiems žemės riešutams (pašarai ir maisto produktai);

d)

Irano kilmės arba iš jo siunčiamoms pistacijoms su kevalais ir be kevalų, kitais būdais paruoštoms ar konservuotoms pistacijoms (maisto produktai);

e)

toliau išvardytiems Turkijos kilmės arba iš jos siunčiamiems maisto produktams:

i)

džiovintoms figoms;

ii)

lazdynų (Corylus sp.) riešutams su kevalais ir be kevalų;

iii)

pistacijoms su kevalais ir be kevalų;

iv)

riešutų arba džiovintų vaisių mišiniams, kurių sudėtyje yra figų, lazdyno riešutų arba pistacijų;

v)

figų, pistacijų ir lazdyno riešutų pastai;

vi)

paruoštiems arba konservuotiems lazdyno riešutams, figoms ir pistacijoms, įskaitant mišinius;

vii)

lazdyno riešutų ir pistacijų miltams, rupiniams ir milteliams;

viii)

skaldytiems, supjaustytiems ir susmulkintiems lazdyno riešutams;

ix)

lazdyno riešutų aliejui;

f)

Ganos kilmės arba iš jos siunčiamiems negliaudytiems ir gliaudytiems žemės riešutams, žemės riešutų sviestui, kitais būdais paruoštiems ar konservuotiems žemės riešutams (pašarai ir maisto produktai);

g)

Indijos kilmės arba iš jos siunčiamiems negliaudytiems ir gliaudytiems žemės riešutams, žemės riešutų sviestui, kitais būdais paruoštiems ar konservuotiems žemės riešutams (pašarai ir maisto produktai);

h)

Nigerijos kilmės arba iš jos siunčiamoms arbūzų sėkloms ir jų produktams (maisto produktai).

2.   Šis reglamentas taip pat taikomas pašarams ir maisto produktams, perdirbtiems iš 1 dalyje nurodytų pašarų ir maisto produktų, ir sudėtiniams pašarams ir maisto produktams, kurių sudėtyje yra daugiau nei 20 % 1 dalyje nurodytų pašarų ar maisto produktų.

3.   Šis reglamentas netaikomas 1 ir 2 dalyse nurodytų pašarų ir maisto produktų siuntoms, skirtoms tik privatiems asmenims asmeniniam vartojimui ar naudojimui. Jei kyla abejonių, prievolė įrodyti tenka siuntos gavėjui.

2 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame reglamente taikomos apibrėžtys, nustatytos Reglamento (EB) Nr. 178/2002 2 ir 3 straipsniuose bei Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 882/2004 (10) 2 straipsnyje.

Kitų vartojamų terminų apibrėžtys:

a)   nustatyti importo punktai (NIP)– visi kompetentingos institucijos nustatyti punktai, per kuriuos į Sąjungą galima importuoti 1 straipsnyje nurodytus pašarus ir maisto produktus;

b)   nustatytas įvežimo punktas (NĮP)– įvežimo punktas, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 669/2009 3 straipsnio b punkte.

Šiame reglamente siunta (angl. consignment) atitinka siuntą (angl. lot), kaip apibrėžta reglamentuose (EB) Nr. 401/2006 ir (EB) Nr. 152/2009.

3 straipsnis

Importas į Sąjungą

1 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų pašarų ir maisto produktų siuntas (toliau – pašarai ir maisto produktai) galima importuoti į Sąjungą tik šiame reglamente nustatyta tvarka.

4 straipsnis

Ėminių ėmimo ir tyrimo rezultatai

1.   Prie kiekvienos pašarų ir maisto produktų siuntos pridedami ėminių ėmimo ir tyrimo, kuriuos atliko kilmės šalies arba šalies, iš kurios siunta siunčiama, jei ta šalis skiriasi nuo kilmės šalies, kompetentingos institucijos, rezultatai, kad būtų užtikrinta atitiktis Sąjungos teisėms aktams dėl didžiausios leidžiamosios aflatoksinų koncentracijos.

2.   1 dalyje nurodyti ėminių ėmimas ir tyrimas turi būti atliekami laikantis Reglamento (EB) Nr. 152/2009 (dėl aflatoksinų pašaruose) ir Reglamento (EB) Nr. 401/2006 (dėl aflatoksinų maisto produktuose).

5 straipsnis

Sveikumo sertifikatas

1.   Prie kiekvienos siuntos taip pat pridedamas sveikumo sertifikatas, atitinkantis II priede pateiktą modelį.

2.   Sveikumo sertifikatą užpildo, pasirašo ir patikrina kilmės šalies arba šalies, iš kurios siunta siunčiama, jei ta šalis skiriasi nuo kilmės šalies, kompetentingos institucijos įgaliotas atstovas.

Kompetentinga kilmės šalies institucija:

a)

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) maisto produktams iš Brazilijos;

b)

Kinijos Liaudies Respublikos įvežimo ir išvežimo kontrolės ir karantino valstybinė administracija pašarams ir maisto produktams iš Kinijos;

c)

Egipto žemės ūkio ministerija pašarams ir maisto produktams iš Egipto;

d)

Irano sveikatos ministerija maisto produktams iš Irano;

e)

Turkijos Respublikos žemės ūkio ir kaimo reikalų ministerijos apsaugos ir kontrolės generalinis direktoratas maisto produktams iš Turkijos;

f)

Ganos standartų institucija pašarams ir maisto produktams iš Ganos;

g)

Indijos prekybos ir pramonės ministerijos Eksporto inspekcijos taryba pašarams ir maisto produktams iš Indijos;

h)

Nacionalinė maisto ir vaistų administravimo ir kontrolės agentūra (NAFDAC) maisto produktams iš Nigerijos.

3.   Sveikumo sertifikatas rengiamas tos valstybės narės, kurioje yra nustatytas įvežimo punktas, oficialiąja kalba arba viena iš jos oficialiųjų kalbų. Tačiau valstybė narė gali sutikti, kad sveikumo sertifikatai būtų rengiami kita oficialiąja Sąjungos kalba.

4.   Sveikumo sertifikatas galioja tik keturis mėnesius nuo išdavimo dienos.

6 straipsnis

Identifikacija

Visos maisto produktų ir pašarų siuntos ženklinamos identifikacijos kodu (siuntos kodu), atitinkančiu identifikacijos kodą, nurodytą ėminių ėmimo ir tyrimo rezultatuose pagal 4 straipsnį ir sveikumo sertifikate pagal 5 straipsnį. Tuo identifikacijos kodu ženklinamas kiekvienas siuntos maišelis arba kito pavidalo pakuotė.

7 straipsnis

Išankstinis pranešimas apie siuntas

1.   Pašarų ir maisto ūkio subjektai arba jų atstovai iš anksto praneša NĮP kompetentingoms institucijoms apie numatomą pašarų ir maisto produktų fizinio atvežimo datą ir laiką ir apie siuntos pobūdį.

2.   Tuo tikslu jie užpildo Reglamento (EB) Nr. 669/2009 3 straipsnio a punkte nurodyto bendrojo įvežimo dokumento (BĮD) I dalį ir likus mažiausiai vienai darbo dienai iki siuntos fizinio atvežimo persiunčia jį NĮP kompetentingai institucijai.

3.   Pildydami BĮD pagal šį reglamentą pašarų ir maisto ūkio subjektai atsižvelgia į III priede išdėstytas gaires.

4.   Jei NIP ir NĮP skiriasi, pašarų ir maisto ūkio subjektai praneša apie tai NIP kompetentingai institucijai likus mažiausiai vienai darbo dienai iki siuntos fizinio atvežimo. Pašarų ir maisto ūkio subjektai praneša apie tai išsiųsdami užpildyto BĮD kopiją, kiek tai susiję su NĮP kompetentingos institucijos atliekama dokumentų kontrole.

5.   BĮD rengiami tos valstybės narės, kurioje yra NĮP, oficialiąja kalba arba viena iš jos oficialiųjų kalbų. Tačiau valstybė narė gali sutikti, kad BĮD būtų rengiami kita oficialiąja Sąjungos kalba.

8 straipsnis

Nustatyti importo punktai (NIP)

Valstybių narių kompetentingos institucijos užtikrina, kad NIP atitiktų toliau išvardytus reikalavimus:

a)

juose turi dirbti darbuotojai, parengti atlikti oficialią pašarų ir maisto produktų siuntų kontrolę;

b)

juose turi būti išsamios ėminių ėmimo ir siuntimo į laboratoriją instrukcijos, parengtos pagal Reglamento (EB) Nr. 152/2009 I priedo nuostatas pašarams ir Reglamento (EB) Nr. 401/2006 I priedo nuostatas maisto produktams;

c)

juose turi būti sudarytos sąlygos iškrauti krovinį ir paimti jo ėminį dengtoje nustatyto importo punkto aikštelėje; turi būti sudarytos sąlygos perduoti pašarų ir maisto produktų siuntą oficialiai kompetentingos institucijos kontrolei NIP ir vėliau, jei, kompetentingai institucijai sutikus, siunta turi būti vežama į šalia NIP esančią vietą ėminiams paimti;

d)

juose turi būti įrengtos saugojimo patalpos ir sandėliai, kuriuose tinkamomis sąlygomis būtų saugomos sulaikytos pašarų ir maisto produktų siuntos, kol bus gauti tyrimo rezultatai;

e)

juose turi būti iškrovimo įranga ir tinkama ėminių ėmimo įranga;

f)

juose turi veikti oficiali aflatoksinų tyrimų laboratorija, įrengta tokioje vietoje, į kurią ėminius būtų galima nuvežti per trumpą laiką ir kurioje būtų galima atlikti tyrimus per pagrįstą laikotarpį.

Valstybės narės tvarko ir viešai skelbia atnaujintus NIP sąrašus. Valstybės narės pateikia tuos sąrašus Komisijai.

Komisija informacijos tikslais savo svetainėje skelbia nuorodas į nacionalinius sąrašus.

Pašarų ir maisto ūkio subjektai užtikrina, kad tipiniams ėminiams paimti reikalingų pašarų ir maisto produktų siuntą būtų galima iškrauti.

Jei yra naudojamos specialios transporto priemonės arba specifinės pakuočių rūšys, ūkio subjektas aprūpina valstybinį pareigūną tinkama ėminių ėmimo įranga, jei tipinių ėminių negalima paimti naudojant įprastą ėminių ėmimo įrangą.

9 straipsnis

Oficiali kontrolė

1.   Oficiali kontrolė prieš užpildant BĮD atliekama per 15 darbo dienų nuo to laiko, kai siunta yra pateikiama importui ir NIP galima paimti ėminius.

2.   Maisto produktų ir pašarų siuntas į Sąjungą galima įvežti tik per NĮP. NĮP kompetentinga institucija patikrina kiekvienos importuoti į Sąjungą skirtos pašarų ir maisto produktų siuntos dokumentus, kad užtikrintų atitiktį 4 ir 5 straipsniuose nustatytiems reikalavimams.

Taikant šį reglamentą galima nustatyti tik tuos įvežimo punktus, kurie yra įgalioti tikrinti dokumentus. Tokiu atveju šie NĮP neprivalo atitikti Reglamento (EB) Nr. 669/2009 4 straipsnyje nustatytų minimalių reikalavimų.

3.   Kai prie pašarų ir maisto produktų siuntos nepridedami ėminių ėmimo ir tyrimo rezultatai ir sveikumo sertifikatas arba kai ėminių ėmimo ir tyrimo rezultatai arba sveikumo sertifikatas neatitinka reglamento nuostatų, importui į Sąjungą skirtos siuntos negalima įvežti į Sąjungą ir ji turi būti išsiųsta atgal į kilmės šalį arba sunaikinta.

4.   NĮP kompetentinga institucija, gavusi teigiamus 2 dalyje nurodytų patikrinimų rezultatus, duoda leidimą pervežti siuntą į NIP. Prie vežamos siuntos pridedamas sertifikato originalas, 4 straipsnyje nurodyti ėminių ėmimo ir tyrimo rezultatai ir BĮD. NĮP kompetentinga institucija nedelsdama praneša NIP kompetentingai institucijai apie siuntos išsiuntimą, o ūkio subjektas likus mažiausiai vienai darbo dienai iki siuntos fizinio atvežimo turi pranešti NIP kompetentingai institucijai apie siuntos atvežimą. Jeigu ūkio subjektas nusprendžia pakeisti NIP po to, kai siunta išvežama iš NĮP, dokumentus vėl reikia pateikti NĮP kompetentingai institucijai, kad ši sutiktų atlikti ir atliktų būtinus BĮD pakeitimus, ir NĮP kompetentinga institucija praneša atitinkamam NIP apie šiuos pakeitimus.

5.   Prieš duodama leidimą išleisti į laisvą apyvartą Sąjungoje NIP kompetentinga institucija atlieka tapatumo ir fizinį patikrinimą, paimdama tam tikrų pašarų siuntų ėminį aflatoksino B1 tyrimui ir maisto produktų siuntų ėminį aflatoksino B1 ir bendro aflatoksinų kiekio tyrimui pagal šio reglamento I priede nustatytą dažnumą. Pašarų ėminiai imami pagal Reglamento (EB) Nr. 152/2009 I priedą, o maisto produktų pagal Reglamento (EB) Nr. 401/2006 I priedą.

6.   Atlikusi patikrinimus kompetentinga institucija:

a)

užpildo reikiamus BĮD II dalies langelius;

b)

prideda ėminių ėmimo ir tyrimo rezultatus;

c)

suteikia BĮD numerį ir jį įrašo į BĮD;

d)

uždeda antspaudą ant BĮD originalo ir jį pasirašo;

e)

padaro pasirašyto ir antspauduoto BĮD kopiją ir ją saugo.

Pildydama BĮD pagal šį reglamentą kompetentinga institucija atsižvelgia į III priede išdėstytas gaires.

7.   5 straipsnyje nurodyto sveikumo sertifikato originalas, 4 straipsnyje nurodyti ėminių ėmimo ir tyrimo rezultatai ir BĮD pridedami prie vežamos siuntos, kol ji išleidžiama į laisvą apyvartą.

10 straipsnis

Siuntos padalijimas

1.   Siuntos gali būti dalijamos tik tada, kai baigiama oficiali kontrolė ir kompetentinga institucija užpildo BĮD, kaip nustatyta 9 straipsnyje.

2.   Jei siunta dalijama, prie kiekvienos vežamos siuntos dalies pridedama patvirtinta BĮD kopija, kol siuntos dalis bus išleista į laisvą apyvartą.

11 straipsnis

Išleidimas į laisvą apyvartą

Baigus visą oficialios kontrolės procedūrą siuntos išleidžiamos į laisvą apyvartą tik tuomet, jei pašarų ir maisto ūkio subjektai arba jų atstovai muitinei pateikia (popieriuje arba elektronine forma) kompetentingos institucijos tinkamai užpildytą BĮD. Muitinė išleidžia siuntą į laisvą apyvartą, tik jei BĮD II.14 langelyje nurodyta kompetentinga institucija priima palankų sprendimą, o BĮD II.21 langelis yra pasirašytas.

12 straipsnis

Neatitiktis reikalavimams

Jei atliekant oficialią kontrolę nustatoma neatitiktis Sąjungos teisės aktams, kompetentinga institucija užpildo BĮD III dalį ir imasi veiksmų pagal Reglamento (EB) Nr. 882/2004 19, 20 ir 21 straipsnius.

13 straipsnis

Ataskaitos

Kas tris mėnesius valstybės narės pateikia Komisijai visų tyrimo rezultatų, gautų pagal šį reglamentą oficialiai patikrinus pašarų ir maisto produktų siuntas, ataskaitą. Ši ataskaita pateikiama per mėnesį po kiekvieno ketvirčio pabaigos.

Ataskaitoje pateikiama tokia informacija:

importuotų siuntų skaičius,

siuntų, iš kurių paimti ėminiai tyrimui, skaičius,

oficialios kontrolės rezultatai, kaip nustatyta 9 straipsnio 5 dalyje.

14 straipsnis

Išlaidos

Oficialios kontrolės, įskaitant ėminių ėmimą, tyrimą, sandėliavimą ir priemones, taikomos reikalavimų neatitinkančioms siuntoms, išlaidas padengia pašarų ir maisto ūkio subjektai.

15 straipsnis

Panaikinimas

Reglamentas (EB) Nr. 1152/2009 panaikinamas.

Nuorodos į panaikintą reglamentą laikomos nuorodomis į šį reglamentą ir skaitomos pagal IV priede pateiktą atitikties lentelę.

16 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. rugpjūčio 13 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 31, 2002 2 1, p. 1.

(2)  2009 m. lapkričio 27 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1152/2009, kuriuo nustatomi specialieji reikalavimai iš tam tikrų trečiųjų šalių importuojamiems tam tikriems maisto produktams, kurie gali būti užteršti aflatoksinais, ir kuriuo panaikinamas Sprendimas 2006/504/EB (OL L 313, 2009 11 28, p. 40).

(3)  2006 m. gruodžio 19 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1881/2006, nustatantis didžiausias leistinas tam tikrų teršalų maisto produktuose koncentracijas (OL L 364, 2006 12 20, p. 5).

(4)  2002 m. gegužės 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/32/EB dėl nepageidaujamų medžiagų gyvūnų pašaruose (OL L 140, 2002 5 30, p. 10).

(5)  2009 m. sausio 27 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 152/2009, nustatantis oficialiai pašarų kontrolei taikytinus Bendrijos ėminių ėmimo ir analizės metodus (OL L 54, 2009 2 26, p. 1).

(6)  2006 m. vasario 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 401/2006, nustatantis ėminių ėmimo ir analizės metodus, skirtus oficialiai mikotoksinų kiekio maisto produktuose kontrolei (OL L 70, 2006 3 9, p. 12).

(7)  2013 m. sausio 31 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 91/2013, kuriuo nustatomos žemės riešutų iš Ganos ir Indijos, valgomųjų ybiškių ir kario lapų iš Indijos ir arbūzų sėklų iš Nigerijos importo specialios sąlygos ir iš dalies keičiami Komisijos reglamentai (EB) Nr. 669/2009 ir (EB) Nr. 1152/2009 (OL L 33, 2013 2 2, p. 2).

(8)  2009 m. liepos 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 669/2009,kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 882/2004 nuostatos dėl sustiprintos tam tikrų negyvūninės kilmės pašarų ir maisto produktų importo oficialios kontrolės ir iš dalies keičiamas Sprendimas 2006/504/EB (OL L 194, 2009 7 25, p. 11).

(9)  1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2913/92, nustatantis Bendrijos muitinės kodeksą (OL L 302, 1992 10 19, p. 1).

(10)  2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 882/2004 dėl oficialios kontrolės, kuri atliekama siekiant užtikrinti, kad būtų įvertinama, ar laikomasi pašarus ir maistą reglamentuojančių teisės aktų, gyvūnų sveikatos ir gerovės taisyklių (OL L 165, 2004 4 30, p. 1).


I PRIEDAS

Pašarai ir maisto produktai, kuriems taikomos šiame reglamente nustatytos priemonės

Pašarai ir maisto produktai

(numatomas naudojimas)

KN kodas (1)

TARIC subpozicija

Kilmės šalis arba siunčiančioji šalis

Importuojamų produktų fizinio ir atitikties tikrinimo dažnumas (%)

Bertoletijos su kevalais

0801 21 00

 

Brazilija (BR)

Atsitiktinis

Riešutų arba džiovintų vaisių mišiniai, kurių sudėtyje yra bertoletijų su kevalais.

ex 0813 50

(Maisto produktai)

 

Žemės riešutai, negliaudyti

1202 41 00

 

Kinija (CN)

20

Žemės riešutai, gliaudyti

1202 42 00

Žemės riešutų sviestas

2008 11 10

Žemės riešutai, paruošti arba konservuoti kitais būdais

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Pašarai ir maisto produktai)

 

Žemės riešutai, negliaudyti

1202 41 00

 

Egiptas (EG)

20

Žemės riešutai, gliaudyti

1202 42 00

Žemės riešutų sviestas

2008 11 10

Žemės riešutai, paruošti arba konservuoti kitais būdais

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Pašarai ir maisto produktai)

 

Pistacijos su kevalais

0802 51 00

 

Iranas (IR)

50

Pistacijos be kevalų

0802 52 00

Riešutų arba džiovintų vaisių mišiniai, kurių sudėtyje yra pistacijų

ex 0813 50

Pistacijų pasta

ex 2007 10 arba 2007 99

Paruoštos arba konservuotos pistacijos, įskaitant mišinius

2008 19 13;

2008 19 93

ex 2008 97

Pistacijų miltai, rupiniai ir milteliai

ex 1106 30 90

(Maisto produktai)

 

Džiovintos figos

0804 20 90

 

Turkija (TR)

20

Riešutų arba džiovintų vaisių mišiniai, kurių sudėtyje yra figų

ex 0813 50

Figų pasta

ex 2007 10 arba 2007 99

Paruoštos arba konservuotos figos, įskaitant mišinius

ex 2008 99

ex 2008 97

(Maisto produktai)

 

Lazdynų riešutai (Corylus sp.) su kevalais

0802 21 00

 

Turkija (TR)

Atsitiktinis

Lazdynų riešutai (Corylus sp.) be kevalų

0802 22 00

Riešutų arba džiovintų vaisių mišiniai, kurių sudėtyje yra lazdyno riešutų

ex 0813 50

Lazdyno riešutų pasta

ex 2007 10 arba 2007 99

Paruošti arba konservuoti lazdynų riešutai, įskaitant mišinius

ex 2008 19

ex 2008 97

Lazdyno riešutų miltai, rupiniai ir milteliai

ex 1106 30 90

Skaldyti, supjaustyti ir susmulkinti lazdyno riešutai

ex 0802 22 00; 2008 19

Lazdyno riešutų aliejus

ex 1515 90 99

(Maisto produktai)

 

Pistacijos su kevalais

0802 51 00

 

Turkija (TR)

50

Pistacijos be kevalų

0802 52 00

Riešutų arba džiovintų vaisių mišiniai, kurių sudėtyje yra pistacijų

ex 0813 50

Pistacijų pasta

ex 2007 10 arba 2007 99

Paruoštos arba konservuotos pistacijos, įskaitant mišinius

2008 19 13;

2008 19 93

ex 2008 97

Pistacijų miltai, rupiniai ir milteliai

ex 1106 30 90

(Maisto produktai)

 

Žemės riešutai, negliaudyti

1202 41 00

 

Gana (GH)

50

Žemės riešutai, gliaudyti

1202 42 00

Žemės riešutų sviestas

2008 11 10

Žemės riešutai, paruošti arba konservuoti kitais būdais

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Pašarai ir maisto produktai)

 

Žemės riešutai, negliaudyti

1202 41 00

 

Indija (IN)

20

Žemės riešutai, gliaudyti

1202 42 00

Žemės riešutų sviestas

2008 11 10

Žemės riešutai, paruošti arba konservuoti kitais būdais

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Pašarai ir maisto produktai)

 

Arbūzų (egusi, Citrullus lanatus) sėklos ir jų produktai

ex 1207 70 00;

ex 1106 30 90;

ex 2008 99 99;

10

30

50

Nigerija (NG)

50

(Maisto produktai)

 


II PRIEDAS

Image


III PRIEDAS

Iš tam tikrų trečiųjų šalių importuojamų pašarų ir maisto produktų, kurie gali būti užteršti aflatoksinais, BĮD pildymo gairės pagal šį reglamentą

Bendra informacija

Naudojant BĮD pagal šį reglamentą, santrumpa „NĮP“ turėtų būti suprantama kaip „nustatytas įvežimo punktas“ arba „nustatytas importo punktas“, kaip nurodyta konkrečiose pastabose dėl kiekvieno langelio. „Kontrolės punktas“ turėtų būti suprantamas kaip „nustatytas importo punktas“.

Dokumentą pildyti didžiosiomis raidėmis. Gairės pateiktos pagal atitinkamo langelio numerį.

I dalis

Šią dalį pildo pašarų ir maisto ūkio subjektas arba jo atstovas, išskyrus atvejus, kai nurodyta kitaip.

I.1 langelis

Siuntėjas: siuntą išsiunčiančio fizinio arba juridinio asmens (pašarų ir maisto ūkio subjekto) pavadinimas ir tikslus adresas. Rekomenduojama nurodyti telefono ir fakso numerius arba elektroninio pašto adresą.

I.2 langelis

Visus tris šio langelio laukelius pildo NIP institucijos, kaip nurodyta 2 straipsnyje. Pirmame laukelyje nurodyti BĮD numerį. BĮD numerį gali įrašyti NĮP institucijos. Antrame ir trečiame laukeliuose atitinkamai nurodyti NIP pavadinimą ir jo numerį.

I.3 langelis

Gavėjas: nurodyti fizinio arba juridinio asmens (pašarų ir maisto ūkio subjekto), kuriam skirta siunta, pavadinimą ir tikslų adresą. Rekomenduojama nurodyti telefono ir fakso numerius arba elektroninio pašto adresą.

I.4 langelis

Už siuntą atsakingas asmuo (taip pat agentas, deklarantas arba pašarų ir maisto ūkio subjektas): nurodyti asmens, atsakingo už siuntą, kai ji pristatoma į NĮP, ir kuris importuotojo vardu pateikia būtinas deklaracijas kompetentingai institucijai, vardą, pavardę ir tikslų adresą. Rekomenduojama nurodyti telefono ir fakso numerius arba elektroninio pašto adresą.

I.5 langelis

Kilmės šalis: nurodyti šalį, iš kurios prekė kilusi, joje išauginta, kurioje nuimtas jos derlius arba kurioje ji pagaminta.

I.6 langelis

Išsiuntimo šalis: nurodyti šalį, kurioje siunta buvo pakrauta į galutinę transporto priemonę vežti į Sąjungą.

I.7 langelis

Importuotojas: nurodyti pavadinimą ir tikslų adresą. Rekomenduojama nurodyti telefono ir fakso numerius arba elektroninio pašto adresą.

I.8 langelis

Paskirties vieta: nurodyti pristatymo adresą Sąjungoje. Rekomenduojama nurodyti telefono ir fakso numerius arba elektroninio pašto adresą.

I.9 langelis

Atvežimas į NĮP (numatoma data): nurodyti numatomą siuntos atvežimo į NĮP datą.

I.10 langelis

Dokumentai: jei tinkama, nurodyti prie siuntos pridėtų oficialių dokumentų išdavimo datą ir numerį.

I.11 langelis

Transporto priemonė: langelyje pažymėti atvežimo transporto priemonę.

Identifikavimas: pateikti išsamius transporto priemonės duomenis. Lėktuvams – skrydžio numerį. Laivams – laivo pavadinimą. Kelių transporto priemonėms – registracijos numerį su priekabos numeriu, jei tinkama. Geležinkelių transportui – traukinio ir vagono identifikacinį numerį.

Dokumentai: oro transporto važtaraščio numeris, važtaraštis arba geležinkelių transporto ar sunkvežimio komercinis numeris.

I.12 langelis

Prekės aprašymas: pateikti išsamų prekės aprašymą vartodami 1 straipsnyje nurodytas sąvokas.

I.13 langelis

Prekės kodas: naudoti prekės kodą, nurodytą I priede (įskaitant, kai taikoma, TARIC subpoziciją).

I.14 langelis

Bruto svoris: nurodyti bendrą svorį kilogramais arba tonomis. Nustatomas kaip bendra produktų ir pirminės pakuotės bei visų pakuočių masė, tačiau neįskaitant pervežimo konteinerių ir kitos transporto įrangos.

Grynasis svoris: nurodyti konkretaus produkto svorį kilogramais arba tonomis, neįskaitant pakuotės. Jis apskaičiuojamas kaip pačių produktų masė, neįskaitant pirminės ar kitos pakuotės.

I.15 langelis

Pakuočių skaičius: nurodyti siuntoje esančių pakuočių skaičių.

I.16 langelis

Temperatūra: pažymėti tinkamą transporto priemonės ir (arba) laikymo temperatūrą.

I.17 langelis

Pakavimo būdas: nurodyti produktų pakavimo būdą.

I.18 langelis

Prekės paskirtis: pažymėti tinkamą langelį, priklausomai nuo to, ar prekė skirta žmonėms vartoti be išankstinio rūšiavimo ar fizinio apdorojimo (tokiu atveju pažymėti „žmonėms vartoti“), skirta žmonėms vartoti po tokio apdorojimo (tokiu atveju pažymėti „tolesnis perdirbimas“), ar skirta naudoti „pašarams“ (tokiu atveju pažymėti „pašarams“).

I.19 langelis

Plombos numeris ir konteinerio numeris: kai tinkama, nurodyti visus plombų ir konteinerių identifikacinius numerius.

I.20 langelis

Pervežimui į kontrolės punktą: jei siuntą ketinama importuoti (plg. su I.22 langeliu) ir ūkio subjektas pasirenka galimybę atlikti atitikties ir fizinį patikinimą konkrečiame NIP, pažymėti šį langelį ir išsamiai nurodyti NIP.

I.21 langelis

Netaikoma.

I.22 langelis

Importui: šis langelis pažymimas, jei siunta skirta importui.

I.23 langelis

Netaikoma.

I.24 langelis

Pervežimo į kontrolės punktą transporto priemonė: pažymėti tinkamą transporto priemonę, naudotą pervežimui į NIP.

II dalis

Šią dalį pildo kompetentinga institucija.

Bendra informacija

II.1 langelį pildo NIP kompetentinga institucija. II.2–II.9 langelius (išskyrus II.4) pildo muitinės tarnybos arba institucijos, atsakingos už dokumentų kontrolę. II.10–II.21 langelius pildo NIP kompetentingos institucijos.

II.1 langelis

BĮD numeris: nurodyti tą patį numerį kaip ir I.2 langelyje.

II.2 langelis

Muitinės dokumentų Nr.: prireikus pildo muitinės tarnybos.

II.3 langelis

Dokumentų patikrinimas: atliekamas visoms siuntoms.

II.4 langelis

Pasirinkta atlikti siuntos fizinį patikrinimą: netaikoma pagal šį reglamentą.

II.5 langelis

TINKAMA pervežti: jei po patenkinamo dokumentų patikrinimo siunta yra tinkama pervežti į NIP, NĮP kompetentinga institucija pažymi langelį ir nurodo, į kurį NIP siunta turi būti pervežta galimam fiziniam patikrinimui atlikti (tolesnė informacija I.20 langelyje).

Tolesnis vežimas netaikomas pagal šį reglamentą.

II.6 langelis

NETINKAMA: jei siunta yra netinkama pervežti į NIP dėl nepatenkinamų dokumentų patikrinimo rezultatų, NĮP kompetentinga institucija pažymi langelį ir aiškiai nurodo, kokių veiksmų turi būti imamasi, jei siunta atmetama. Persiuntimo, sunaikinimo, perdirbimo ir naudojimo kitais tikslais atveju II.7 langelyje reikėtų nurodyti paskirties vietos adresą.

II.7 langelis

Duomenys apie kontroliuojamas paskirties vietas (II.6): nurodyti atitinkamai patvirtinimo numerį ir adresą (arba laivo numerį ir uostą) visoms paskirties vietoms, kuriose būtina atlikti siuntos kontrolę, pavyzdžiui, atvejais, susijusiais su II.6 langelyje nurodytu persiuntimu, sunaikinimu, perdirbimu arba naudojimu kitais tikslais.

II.8 langelis

NĮP adresas ir oficialus antspaudas: čia įrašyti visą NĮP adresą ir uždėti oficialų už tą punktą atsakingos kompetentingos institucijos antspaudą.

II.9 langelis

Valstybinis inspektorius: NĮP kompetentingos institucijos valstybinio inspektoriaus parašas.

II.10 langelis

Netaikoma.

II.11 langelis

Atitikties patikrinimas: pažymėti langelį ir nurodyti, ar buvo atlikti atitikties patikrinimai, ir jų rezultatus.

II.12 langelis

Fiziniai patikrinimas: čia nurodyti fizinių patikrinimų rezultatus, jeigu atliktas fizinis patikrinimas.

II.13 langelis

Laboratoriniai tyrimai: pažymėti langelį ir nurodyti, ar buvo pasirinkta atlikti siuntos ėminių ėmimą ir tyrimą.

Tikrinta: nurodyti, koks laboratorinis tyrimas (aflatoksino B1 ir (arba) bendro užterštumo aflatoksinais tyrimas) atliktas ir koks analizės metodas pasirinktas.

Rezultatai: įrašyti laboratorinio tyrimo rezultatus ir pažymėti atitinkamą langelį.

II.14 langelis

TINKAMA išleisti į laisvą apyvartą: pažymėti langelį, jei siunta yra tinkama išleisti į apyvartą Sąjungoje.

Pažymėti vieną iš langelių („Žmonėms vartoti“, „Tolesniam perdirbimui“, „Pašarams“ arba „Kita“) tolesniam naudojimui nurodyti.

II.15 langelis

Netaikoma.

II.16 langelis

NETINKAMA: pažymėti šį langelį, jei siunta atmetama dėl nepatenkinamų atitikties arba fizinio tikrinimų rezultatų.

Aiškiai nurodyti, kokių veiksmų turi būti imamasi tokiu atveju. Pažymėti vieną iš langelių („Persiuntimas“, „Sunaikinimas“, „Perdirbimas“ ar „Naudojimas kitais tikslais“). II.18 langelyje nurodyti paskirties vietos adresą.

II.17 langelis

Netinkamumo priežastis: pažymėti tinkamą langelį. Pildyti, jei reikia pateikti atitinkamą informaciją.

II.18 langelis

Duomenys apie kontroliuojamas paskirties vietas (II.16): nurodyti atitinkamai patvirtinimo numerį ir adresą (arba laivo numerį ir uostą) visoms paskirties vietoms, kuriose būtina atlikti siuntos kontrolę pagal II.16 langelyje pateiktą informaciją.

II.19 langelis

Siunta perplombuota: šį langelį pildyti, jei atidarant konteinerį pažeidžiama originali siuntos plomba. Būtina saugoti visų šiuo tikslu naudotų plombų bendrą sąrašą.

II.20 langelis

NĮP arba kontrolės punkto adresas ir oficialus antspaudas: įrašyti visą NIP adresą ir uždėti oficialų už tą punktą atsakingos kompetentingos institucijos antspaudą.

II.21 langelis

Valstybinis inspektorius: NIP kompetentingos institucijos valstybinio inspektoriaus vardas ir pavardė (didžiosiomis raidėmis), išdavimo diena ir parašas.

III dalis

Šią dalį pildo kompetentinga institucija.

III.1 langelis

Persiuntimo duomenys: NĮP arba NIP kompetentinga institucija nurodo naudotą transporto priemonę, jos identifikacinius duomenis, paskirties šalį ir persiuntimo datą, kai tik juos sužino.

III.2 langelis

Tolesni veiksmai: jei tinkama, nurodyti vietos kompetentingos institucijos skyrių, kuris būtų atsakingas už siuntos sunaikinimo, perdirbimo arba naudojimo kitais tikslais priežiūrą. Kompetentinga institucija nurodo, ar siunta pristatyta ir ar ji atitinka nurodytus duomenis.

III.3 langelis

Valstybinis inspektorius: persiuntimo atveju NIP kompetentingos institucijos valstybinio inspektoriaus parašas. Sunaikinimo, perdirbimo arba naudojimo kitais tikslais atveju – vietos kompetentingos institucijos atsakingo pareigūno parašas.


IV PRIEDAS

15 straipsnyje nurodyta atitikties lentelė

Reglamentas (EB) Nr. 1152/2009

Šis reglamentas

1 straipsnis

1 straipsnis ir I priedas

2 straipsnis

2 straipsnis

3 straipsnis

3 straipsnis

4 straipsnio 1 dalis

4 straipsnio 1 dalis ir 5 straipsnio 1 ir 2 dalys

4 straipsnio 2 dalis

5 straipsnio 3 dalis

4 straipsnio 3 dalis

5 straipsnio 4 dalis

4 straipsnio 4 dalis

4 straipsnio 2 dalis

4 straipsnio 5 dalis

6 straipsnis

5 straipsnis

7 straipsnis

6 straipsnis

8 straipsnis

7 straipsnio 1 dalis

9 straipsnio 1 dalis

7 straipsnio 2 dalis

9 straipsnio 2 ir 3 dalys

7 straipsnio 3 dalis

9 straipsnio 4 dalis

7 straipsnio 4 dalis

9 straipsnio 5 dalis

7 straipsnio 5 dalis

I priedas

7 straipsnio 6 dalis

9 straipsnio 6 dalis

7 straipsnio 7 dalis

9 straipsnio 7 dalis

7 straipsnio 8 dalis

11 straipsnis

7 straipsnio 9 dalis

13 straipsnis

8 straipsnis

10 straipsnis

9 straipsnis

10 straipsnis

14 straipsnis

11 straipsnis

15 straipsnis

12 straipsnis

13 straipsnis

16 straipsnis

I priedas

II priedas

II priedas

III priedas


Top