Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0796

2014 m. liepos 23 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 796/2014, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 501/2008, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 3/2008 dėl žemės ūkio produktams skirtų informavimo ir skatinimo priemonių vidaus rinkoje ir trečiosiose šalyse taikymo taisyklės

OJ L 218, 24.7.2014, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 19/10/2015; netiesiogiai panaikino 32015R1829

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/796/oj

24.7.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 218/1


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 796/2014

2014 m. liepos 23 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 501/2008, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 3/2008 dėl žemės ūkio produktams skirtų informavimo ir skatinimo priemonių vidaus rinkoje ir trečiosiose šalyse taikymo taisyklės

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 3/2008 dėl žemės ūkio produktams skirtų informavimo ir skatinimo priemonių vidaus rinkoje ir trečiosiose šalyse (1), ypač į jo 15 straipsnį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamente (EB) Nr. 501/2008 (2) nustatytos Reglamento (EB) Nr. 3/2008 6 straipsnyje nurodytų programų parengimo, atrankos, įgyvendinimo, finansavimo ir tikrinimo taisyklės;

(2)

atsižvelgiant į Sąjungos žemės ūkio produktų pardavimo skatinimo politikos reformą, kuri turėtų įsigalioti 2015 m. gruodžio 1 d., tikslinga pakeisti Reglamento (EB) Nr. 501/2008 8 ir 11 straipsniuose nustatytą programų pateikimo tvarkaraštį. Pakeitus tvarkaraštį atitinkamos šakinės ir tarpšakinės organizacijos galės susipažinti ir su naujomis programų pateikimo dažnumo taisyklėmis, kurios įsigalios 2016 m. po politikos reformos;

(3)

todėl Reglamentas (EB) Nr. 501/2008 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(4)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 501/2008 iš dalies keičiamas taip:

(a)

8 straipsnio 1 dalies antroji pastraipa pakeičiama taip:

„Atitinkamus sektorius atstovaujančios Sąjungos šakinės arba tarpšakinės organizacijos (toliau – pasiūlymus teikiančios organizacijos) valstybei narei programas pateikia ne vėliau kaip vasario 28 d.“;

(b)

11 straipsnis pakeičiamas taip:

„11 straipsnis

Komisijos atliekama programų atranka

1.   Valstybės narės išsiunčia Komisijai 9 straipsnio 1 dalyje numatytą sąrašą, kuriame, prireikus, nurodytos jų pasirinktos, pagal 8 straipsnio 3 dalį atrinktos įgyvendinančios institucijos ir kiekvienos programos kopiją. Siunčiama elektroniniu būdu ir paštu; Komisija dokumentus turi gauti ne vėliau kaip balandžio 30 d.

Jeigu programose dalyvauja kelios valstybės narės, toks pranešimas pateikiamas bendru suinteresuotų valstybių narių susitarimu.

2.   Ne vėliau kaip liepos 15 d. Komisija atitinkamas valstybes nares informuoja, jei ji nustato, kad programos visiškai arba iš dalies neatitinka:

(a)

Sąjungos teisės arba

(b)

su vidaus rinka susijusių gairių, arba

(c)

9 straipsnio 2 dalyje nurodytų kriterijų (trečiosioms šalims skirtų programų atveju).

3.   Pagal Reglamento (EB) Nr. 3/2008 7 straipsnio 2 dalies 3 pastraipą, valstybės narės pataisytas programas Komisijai pateikia per 55 kalendorines dienas nuo šio straipsnio 2 dalyje nurodytos informacijos gavimo.

Patikrinusi pataisytas programas, Komisija ne vėliau kaip lapkričio 30 d. nusprendžia, kurias programas ji gali iš dalies finansuoti pagal Reglamento (EB) Nr. 3/2008 16 straipsnio 2 dalyje nurodytą procedūrą.

4.   Pasiūlymą teikiančioji (-iosios) organizacija (-os) atsako už tinkamą pasirinktų programų įgyvendinimą ir administravimą.“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas Reglamente (EB) Nr. 3/2008 nurodytoms programoms, kurios pateikiamos nuo 2015 m.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. liepos 23 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 3, 2008 1 5, p. 1.

(2)  2008 m. birželio 5 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 501/2008, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 3/2008 dėl žemės ūkio produktams skirtų informavimo ir skatinimo priemonių vidaus rinkoje ir trečiosiose šalyse taikymo taisyklės (OL L 147, 2008 6 6, p. 3).


Top