Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014L0085

2014 m. liepos 1 d. Komisijos direktyva 2014/85/ES, kuria iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/126/EB dėl vairuotojo pažymėjimų Tekstas svarbus EEE

OJ L 194, 2.7.2014, p. 10–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/85/oj

2.7.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 194/10


KOMISIJOS DIREKTYVA 2014/85/ES

2014 m. liepos 1 d.

kuria iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/126/EB dėl vairuotojo pažymėjimų

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/126/EB dėl vairuotojo pažymėjimų (1), ypač į jos 8 straipsnį,

kadangi:

(1)

tunelių sauga Sąjungoje buvo gerokai pagerinta, be kita ko, priėmus Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/54/EB (2). Kad šie pagerinimai būtų veiksmingi, būtina užtikrinti, kad vairuotojai žinotų ir suprastų saugaus vairavimo tuneliuose principus ir galėtų juos taikyti savo elgsenoje eismo situacijose. Atsižvelgiant į tai, Tarybos direktyvoje 91/439/EEB (3) nustatyti teorijos ir praktikos egzaminų reikalavimai Komisijos direktyva 2008/65/EB (4) buvo atitinkamai iš dalies pakeisti, todėl naujos redakcijos Direktyvoje 2006/126/EB nustatyti reikalavimai taip pat turėtų būti pakeisti;

(2)

nuo Direktyvos 2006/126/EB priėmimo įgyta naujų mokslo žinių apie sveikatos sutrikimus, darančius poveikį tinkamumui vairuoti, visų pirma susijusių su rizikos kelių saugumui vertinimu ir gydymo siekiant išvengti minėtos rizikos efektyvumu. Pastaruoju metu buvo paskelbta daug studijų ir tyrimų, kuriais patvirtinama, kad obstrukcinės miego apnėjos sindromas yra vienas iš didžiausių su motorinėmis transporto priemonėmis susijusių eismo įvykių rizikos veiksnių. Todėl su vairuotojų pažymėjimais susijusiuose Sąjungos teisės aktuose toliau nepaisyti šio sutrikimo negalima;

(3)

todėl Direktyva 2006/126/EB turėtų būti iš dalies pakeista, siekiant III priedą priderinti prie mokslo ir technikos pažangos;

(4)

Komisijos direktyva 2012/36/ES (5) iš dalies pakeitus Direktyvą 2006/126/EB, pastarosios II priede aptikta redakcinių klaidų. Jas reikėtų ištaisyti;

(5)

pagal 2011 m. rugsėjo 28 d. bendrą valstybių narių ir Komisijos politinį pareiškimą dėl aiškinamųjų dokumentų (6) valstybės narės pagrįstais atvejais įsipareigojo prie pranešimų apie perkėlimo priemones pridėti vieną ar daugiau dokumentų, kuriuose paaiškinamos direktyvos sudėtinių dalių ir nacionalinių perkėlimo priemonių atitinkamų dalių sąsajos;

(6)

šioje direktyvoje numatytos priemonės atitinka Vairuotojo pažymėjimų reikalų komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 2006/126/EB II ir III priedai iš dalies keičiami pagal šios direktyvos priedą.

2 straipsnis

1.   Valstybės narės ne vėliau kaip 2015 m. gruodžio 31 d. priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus, kad būtų laikomasi šios direktyvos. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą.

Tas nuostatas jos taiko nuo 2015 m. gruodžio 31 d.

Valstybės narės, priimdamos tas nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

3 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

4 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2014 m. liepos 1 d.

Komisijos vardu

Pirmininko pavedimu

Siim KALLAS

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 403, 2006 12 30, p. 18.

(2)  2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/54/EB dėl transeuropinio kelių tinklo tunelių būtiniausių saugos reikalavimų (OL L 167, 2004 4 30, p. 39).

(3)  1991 m. liepos 29 d. Tarybos direktyva 91/439/EEB dėl vairuotojo pažymėjimų (OL L 237, 1991 8 24, p. 1).

(4)  2008 m. birželio 27 d. Komisijos direktyva 2008/65/EB, iš dalies keičianti Direktyvą 91/439/EEB dėl vairuotojo pažymėjimų (OL L 168, 2008 6 28, p. 36).

(5)  2012 m. lapkričio 19 d. Komisijos direktyva 2012/36/ES, kuria iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/126/EB dėl vairuotojo pažymėjimų (OL L 321, 2012 11 20, p. 54).

(6)  OL C 369, 2011 12 17, p. 14.


PRIEDAS

1.

Direktyvos 2006/126/EB II priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

2.1.3 punktas pakeičiamas taip:

„2.1.3

kelias:

svarbiausi principai, susiję su saugaus atstumo tarp transporto priemonių laikymusi, stabdymo atstumais ir judančios transporto priemonės stabilumu įvairiomis oro ir kelio sąlygomis,

vairavimo rizikos veiksniai, susiję su įvairiomis kelio sąlygomis, ypač joms keičiantis dėl oro ir dienos ar nakties meto permainų,

įvairių kelių tipų ypatybės ir susiję įstatymais numatyti reikalavimai,

saugus vairavimas kelių tuneliuose;“

b)

5.1.3 punktas pakeičiamas taip:

„5.1.3.

Konkrečios nuostatos dėl C, CE, D ir DE kategorijų transporto priemonių

Valstybės narės gali nuspręsti 5.1.2 punkte nurodytų C, CE, D arba DE kategorijų transporto priemonių vairuotojo pažymėjime neįrašyti apribojimo vairuoti tik transporto priemones su automatine pavarų dėže, jei kandidatas gauti vairuotojo pažymėjimą turi išduotą vairuotojo pažymėjimą, kurį gavo bent vienos iš šių kategorijų transporto priemone su rankine pavarų dėže: B, BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 arba D1E, ir jei per įgūdžių bei elgsenos patikrinimo egzaminą atliko 8.4 punkte aprašytus veiksmus.“

c)

6.3.8 punktas pakeičiamas taip:

6.3.8.

„kelio ypatumai (jeigu tokių yra): kelio žiedai; geležinkelio pervažos; tramvajų arba autobusų stotelės; pėsčiųjų perėjos; užvažiuoti į didelę įkalnę, nuvažiuoti didele nuokalne; važiuoti tuneliais;“

d)

7.4.8 punktas pakeičiamas taip:

7.4.8.

„kelio ypatumai (jeigu tokių yra): kelio žiedai; geležinkelio pervažos; tramvajų arba autobusų stotelės; pėsčiųjų perėjos; užvažiuoti į didelę įkalnę, nuvažiuoti didele nuokalne; važiuoti tuneliais;“

e)

8.3.8 punktas pakeičiamas taip:

8.3.8.

„kelio ypatumai (jeigu tokių yra): kelio žiedai; geležinkelio pervažos; tramvajų arba autobusų stotelės; pėsčiųjų perėjos; užvažiuoti į didelę įkalnę, nuvažiuoti didele nuokalne; važiuoti tuneliais;“.

2.

Direktyvos 2006/126/EB III priedo 11 skirsnis (NEUROLOGINĖS LIGOS) pakeičiamas taip:

„NEUROLOGINĖS LIGOS IR OBSTRUKCINĖS MIEGO APNĖJOS SINDROMAS

NEUROLOGINĖS LIGOS

11.1.

Vairuotojo pažymėjimai neišduodami kandidatams į vairuotojus ar neatnaujinami vairuotojams, sergantiems sunkiomis neurologinėmis ligomis, išskyrus atvejus, kai prie prašymo pridedama kompetentingos medicinos institucijos išvada.

Neurologiniai sutrikimai, susiję su įtakos centrinei ar periferinei nervų sistemai turinčiomis ligomis ar chirurgine intervencija, dėl kurių atsiranda sensoriniai ar motoriniai sutrikimai, darantys poveikį pusiausvyrai bei koordinacijai, privalo būti tinkamai įvertinti atsižvelgiant į jų funkcinį poveikį ir progresavimo riziką. Jei yra ligos progresavimo rizika, vairuotojo pažymėjimai gali būti išduodami ar atnaujinami tik periodiškai įvertinant sveikatos būklę.

OBSTRUKCINĖS MIEGO APNĖJOS SINDROMAS

11.2.

Tolesnėse dalyse vidutinio sunkumo obstrukcinės miego apnėjos sindromas reiškia, kad apnėjos ir hipopnėjos atvejų per valandą skaičius (apnėjos ir hipopnėjos indeksas) yra nuo 15 iki 29, o sunkios obstrukcinės miego apnėjos sindromas – kad apnėjos ir hipopnėjos indeksas yra 30 arba didesnis; abiem atvejais pasireiškia pernelyg didelis mieguistumas dieną.

11.3.

Prieš išduodant vairuotojo pažymėjimą kandidatams į vairuotojus arba atnaujinant vairuotojų, kuriems įtariamas vidutinio sunkumo arba sunkios obstrukcinės miego apnėjos sindromas, pažymėjimus turi būti gauta atitinkama kompetentingos medicinos įstaigos išvada. Jie gali būti informuojami, kad iki diagnozės patvirtinimo turėtų nevairuoti.

11.4.

Vairuotojo pažymėjimas gali būti išduodamas kandidatams į vairuotojus arba vairuotojams, kuriems pasireiškia vidutinio sunkumo arba sunkios obstrukcinės miego apnėjos sindromas, jei jie, pateikdami kompetentingos medicinos įstaigos išvadą įrodo, kad pakankamai kontroliuoja savo sutrikimą, laikosi tinkamo gydymo kurso ir kad jų mieguistumo sutrikimas (jei buvo) pagerėjo.

11.5.

Besigydančių kandidatų į vairuotojus arba vairuotojų, kuriems pasireiškia vidutinio sunkumo arba sunkios obstrukcinės miego apnėjos sindromas, sveikata reguliariai tikrinama (ne rečiau kaip kas trejus metus 1 grupės vairuotojų ir ne rečiau kaip kas vienus metus 2 grupės vairuotojų), siekiant nustatyti gydymo kurso laikymosi lygį, poreikį tęsti gydymą ir gero nuolatinio budrumo lygį.“


Top