Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0568

2014 m. vasario 18 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 568/2014, kuriuo dėl statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 305/2011 V priedas

OJ L 157, 27.5.2014, p. 76–79 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/568/oj

27.5.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 157/76


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) Nr. 568/2014

2014 m. vasario 18 d.

kuriuo dėl statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 305/2011 V priedas

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB (1), ypač į jo 60 straipsnio e punktą,

kadangi:

(1)

vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 305/2011 28 straipsniu, statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas ir tikrinimas, atsižvelgiant į jų esmines charakteristikas, turi būti atliekamas pagal Reglamento (ES) Nr. 305/2011 V priede nustatytas sistemas;

(2)

V priedas turėtų būti patikslintas, siekiant atsižvelgti į techninę pažangą, siekiant įtraukti specifiniams produktams, kuriems išduotas Europos techninis įvertinimas, taikytiną nuostatą, taip pat siekiant V priede aiškiau, tiksliau ir nuosekliau aprašyti ir vartoti terminus, atsižvelgiant į įgytą praktinę šio priedo taikymo patirtį;

(3)

šis patikslinimas palengvintų darbą gamintojams ir notifikuotosioms įstaigoms, įgaliotoms atlikti trečiųjų šalių užduotis vertinant ir tikrinant statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumą, sumažintų administracinę naštą ir Reglamentas (ES) Nr. 305/2011 būtų aiškinamas tiksliau, taip būtų daromas teigiamas poveikis viso statybos sektoriaus konkurencingumui;

(4)

Reglamentu (ES) Nr. 305/2011 nustatyta, kad už bet kurio produkto, kurį gamintojas ketina pateikti rinkai, produkto tipo nustatymą yra atsakingas pats gamintojas. Pagal tą pačią Reglamento (ES) Nr. 305/2011 vidinę logiką produkto sertifikavimo prievolė nenustatoma: notifikuotosios įstaigos yra atsakingos tik už statybos produktų eksploatacinių savybių vertinimą, o jų pastovumas turi būti sertifikuojamas po to. Taip paskirstyta gamintojo ir notifikuotosios įstaigos kompetencija turėtų būti aiškiau nurodyta V priede, nekeičiant šių subjektų atsakomybės sričių;

(5)

kadangi notifikuotosioms įstaigoms faktiškai neįmanoma nuolat stebėti vidinės gamybos kontrolės, ir praktiškai ši stebėsena nevykdoma, formuluotę reikėtų pakeisti nurodant stebėsenos tęstinį pobūdį;

(6)

statybos produktams, kuriems netaikomi arba iš dalies taikomi darnieji standartai, Techninio vertinimo įstaiga gali išduoti Europos techninį įvertinimą (ETĮ). Remiantis Reglamento (ES) Nr. 305/2011 2 straipsnio 13 dalimi, tokiame ETĮ jau pateikiamas atitinkamo produkto eksploatacinių savybių, atsižvelgiant į jo esmines charakteristikas, vertinimas. Papildomas šios vertinimo procedūros teisingumo tikrinimas neduotų jokios papildomos naudos, o tik sudarytų gamintojams nereikalingų išlaidų. Įmonės jau paprašė ETĮ ir nori teisinio tikrumo dėl trečiųjų šalių užduočių, kurias reikia atlikti vertinant ir tikrinant šių statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumą;

(7)

siekiant labiau atsižvelgti į dabartinę praktiką, reikėtų patikslinti notifikuotųjų įstaigų rūšių pavadinimus ir jų atitinkamų užduočių aprašymą;

(8)

reikia patikslinti techninį terminą „triukšmo sugertis“, vartojamą Reglamento (ES) Nr. 305/2011 V priedo 3 skirsnyje, siekiant tiksliau aprašyti vertintinas esmines charakteristikas ir nuosekliau vartoti atitinkamų darniųjų techninių specifikacijų terminiją;

(9)

siekiant užtikrinti sklandų pereinamąjį laikotarpį, gamintojams turėtų būti suteikta teisė toliau naudoti sertifikatus ir kitus dokumentus, kuriuos laikantis Reglamento (ES) Nr. 305/2011 V priedo notifikuotosios įstaigos išdavė prieš įsigaliojant šiam reglamentui,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 305/2011 V priedas pakeičiamas šio reglamento priede pateikiamu tekstu.

2 straipsnis

Prieš įsigaliojant šiam reglamentui, laikantis Reglamento (ES) Nr. 305/2011 V priedo notifikuotųjų įstaigų išduoti sertifikatai ir kiti dokumentai laikomi atitinkančiais šį reglamentą.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. vasario 18 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 88, 2011 4 4, p. 5.


PRIEDAS

„V PRIEDAS

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ PASTOVUMO VERTINIMAS IR TIKRINIMAS

1.   EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ PASTOVUMO VERTINIMO IR TIKRINIMO SISTEMOS

Gamintojas parengia eksploatacinių savybių deklaraciją ir nustato produkto tipą remdamasis pagal toliau nurodytas sistemas atliktais eksploatacinių savybių pastovumo vertinimais ir tikrinimais.

1.1.   1+ sistema

a)

Gamintojas:

i)

vykdo vidinę gamybos kontrolę;

ii)

atlieka gamybos įmonėje paimtų mėginių tolesnius bandymus pagal numatytą bandymų planą.

b)

Notifikuotoji produktų sertifikavimo įstaiga sprendžia dėl statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo sertifikato išdavimo, apribojimo, sustabdymo ar panaikinimo remdamasi toliau nurodytų, tos įstaigos atliktų vertinimų ir tikrinimų rezultatais:

i)

statybos produkto eksploatacinių savybių vertinimu pagal bandymus (įskaitant mėginio ėmimą), skaičiavimus, lentelėse nurodytas vertes arba aprašomąją produkto dokumentaciją;

ii)

pradiniu gamybos įmonės ir vidinės gamybos kontrolės tikrinimu;

iii)

tęstine vidinės gamybos kontrolės priežiūra ir vertinimu;

iv)

mėginių, kuriuos notifikuotoji produktų sertifikavimo įstaiga paėmė gamybos įmonėje arba gamintojo saugyklose, auditiniais bandymais.

1.2.   1 sistema

a)

Gamintojas:

i)

vykdo vidinę gamybos kontrolę;

ii)

atlieka gamybos įmonėje paimtų mėginių tolesnius bandymus pagal numatytą bandymų planą.

b)

Notifikuotoji produktų sertifikavimo įstaiga sprendžia dėl statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo sertifikato išdavimo, apribojimo, sustabdymo ar panaikinimo remdamasi toliau nurodytų, tos įstaigos atliktų vertinimų ir tikrinimų rezultatais:

i)

statybos produkto eksploatacinių savybių vertinimu pagal bandymus (įskaitant mėginio ėmimą), skaičiavimus, lentelėse nurodytas vertes arba aprašomąją produkto dokumentaciją;

ii)

pradiniu gamybos įmonės ir vidinės gamybos kontrolės tikrinimu;

iii)

tęstine vidinės gamybos kontrolės priežiūra ir vertinimu.

1.3.   2+ sistema

a)

Gamintojas:

i)

statybos produkto eksploatacines savybes vertina pagal bandymus (įskaitant mėginio ėmimą), skaičiavimus, lentelėse nurodytas vertes arba aprašomąją to produkto dokumentaciją;

ii)

vykdo vidinę gamybos kontrolę;

iii)

atlieka gamybos įmonėje paimtų mėginių bandymus pagal numatytą bandymų planą.

b)

Notifikuotoji vidinės gamybos kontrolės sertifikavimo įstaiga sprendžia dėl vidinės gamybos kontrolės atitikties sertifikato išdavimo, apribojimo, sustabdymo ar panaikinimo remdamasi toliau nurodytų, tos įstaigos atliktų vertinimų ir tikrinimų rezultatais:

i)

pradiniu gamybos įmonės ir vidinės gamybos kontrolės tikrinimu;

ii)

tęstine vidinės gamybos kontrolės priežiūra ir vertinimu.

1.4.   3 sistema

a)

Gamintojas vykdo vidinę gamybos kontrolę.

b)

Notifikuotoji bandymų laboratorija eksploatacines savybes vertina pagal statybos produkto bandymus (grindžiamus gamintojo paimtais mėginiais), skaičiavimus, lentelėse nurodytas vertes arba aprašomąją dokumentaciją.

1.5.   4 sistema

a)

Gamintojas:

i)

statybos produkto eksploatacines savybes vertina pagal bandymus, skaičiavimus, lentelėse nurodytas vertes arba aprašomąją to produkto dokumentaciją;

ii)

vykdo vidinę gamybos kontrolę.

b)

Užduotims atlikti notifikuotųjų įstaigų paslaugos nereikalingos.

1.6.   Statybos produktai, kuriems išduotas Europos techninis įvertinimas

Notifikuotosios įstaigos, atliekančios užduotis pagal 1+, 1 ir 3 sistemas, taip pat gamintojai, užduotis atliekantys pagal 2+ ir 4 sistemas, atitinkamam statybos produktui išduotą Europos techninį įvertinimą laiko to produkto eksploatacinių savybių įvertinimu. Todėl notifikuotosios įstaigos ir gamintojai nesiima atitinkamai 1.1 skirsnio b punkto i papunktyje, 1.2 skirsnio b punkto i papunktyje, 1.3 skirsnio a punkto i papunktyje, 1.4 skirsnio b punkte ir 1.5 skirsnio a punkto i papunktyje nurodytų užduočių.

2.   ĮSTAIGOS, DALYVAUJANČIOS VERTINANT IR TIKRINANT EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ PASTOVUMĄ

Atsižvelgiant į notifikuotųjų įstaigų, dalyvaujančių vertinant ir tikrinant statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumą, funkcijas, įstaigos skirstomos taip:

1)

produktų sertifikavimo įstaiga – įstaiga, pagal VII skyrių notifikuota atlikti eksploatacinių savybių pastovumo sertifikavimą;

2)

vidinės gamybos kontrolės sertifikavimo įstaiga – įstaiga, pagal VII skyrių notifikuota atlikti vidinės gamybos kontrolės sertifikavimą;

3)

laboratorija – įstaiga, pagal VII skyrių notifikuota išmatuoti, ištirti, išbandyti, apskaičiuoti ar kitaip įvertinti statybos produktų eksploatacines savybes.

3.   HORIZONTALUS NOTIFIKAVIMAS. ESMINIŲ CHARAKTERISTIKŲ ATVEJAI, KAI NEBŪTINA NURODYTI ATITINKAMOS DARNIOSIOS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS:

1.

degumas;

2.

atsparumas ugniai;

3.

atsparumas išoriniam ugnies poveikiui;

4.

akustinės savybės;

5.

pavojingų medžiagų išskyrimas į aplinką.“


Top