Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22014A0521(01)

Europos Sąjungos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimas dėl Šveicarijos Konfederacijos dalyvavimo Europos Sąjungos karinėje misijoje siekiant prisidėti prie Malio ginkluotųjų pajėgų mokymo (EUTM Mali)

OJ L 151, 21.5.2014, p. 18–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

21.5.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 151/18


VERTIMAS

Europos Sąjungos ir Šveicarijos Konfederacijos

SUSITARIMAS

dėl Šveicarijos Konfederacijos dalyvavimo Europos Sąjungos karinėje misijoje siekiant prisidėti prie Malio ginkluotųjų pajėgų mokymo (EUTM Mali)

EUROPOS SĄJUNGA (toliau – ES arba Sąjunga)

ir

ŠVEICARIJOS KONFEDERACIJA

toliau kartu – Šalys,

ATSIŽVELGDAMOS Į:

2013 m. sausio 17 d. Tarybos sprendimą 2013/34/BUSP dėl Europos Sąjungos karinės misijos siekiant prisidėti prie Malio ginkluotųjų pajėgų mokymo (EUTM Mali) (1);

2013 m. rugsėjo 18 d. Šveicarijos Konfederacijos Federalinio užsienio reikalų departamento vadovo laišką, kuriame siūloma civiliniais pajėgumais prisidėti prie Europos Sąjungos karinės misijos siekiant prisidėti prie Malio ginkluotųjų pajėgų mokymo (EUTM Mali);

2013 m. lapkričio 12 d. Politinio ir saugumo komiteto sprendimą EUTM Mali/3/2013 dėl trečiųjų valstybių indėlių į Europos Sąjungos karinę misiją siekiant prisidėti prie Malio ginkluotųjų pajėgų mokymo (EUTM Mali) (2);

2013 m. lapkričio 12 d. Politinio ir saugumo komiteto sprendimą EUTM Mali/2/2013 dėl prie Europos Sąjungos karinės misijos siekiant prisidėti prie Malio ginkluotųjų pajėgų mokymo (EUTM Mali) prisidedančių šalių komiteto įsteigimo (3),

SUSITARĖ:

1 straipsnis

Dalyvavimas misijoje

1.   Šveicarijos Konfederacija prisijungia prie Sprendimo 2013/34/BUSP ir prie visų kitų sprendimų, kuriais Europos Sąjungos Taryba nusprendžia išplėsti EUTM Mali, remiantis šio Susitarimo ir atitinkamų įgyvendinimo susitarimų nuostatomis.

2.   Šveicarijos Konfederacijos dalyvavimas EUTM Mali nedaro poveikio Sąjungos sprendimų priėmimo autonomiškumui.

3.   Šveicarijos Konfederacija užtikrina, kad EUTM Mali misijoje dalyvaujantis jos personalas vykdytų savo misiją laikydamasis:

Sprendimo 2013/34/BUSP ir bet kokių galimų vėlesnių jo pakeitimų,

misijos plano,

įgyvendinimo priemonių.

4.   Į misiją deleguotas Šveicarijos Konfederacijos personalas vykdo savo pareigas ir elgiasi atsižvelgdamas tik į EUTM Mali interesus.

5.   Šveicarijos Konfederacija laiku informuoja ES misijos vadą apie visus savo dalyvavimo misijoje pasikeitimus.

2 straipsnis

Pajėgų statusas

1.   Šveicarijos Konfederacijos EUTM Mali skirto personalo statusą reglamentuoja 2013 m. balandžio 4 d. pasirašytas Europos Sąjungos ir Malio Respublikos susitarimas dėl Europos Sąjungos karinės misijos siekiant prisidėti prie Malio ginkluotųjų pajėgų mokymo (EUTM Mali) (4) statuso (toliau – Susitarimas dėl pajėgų statuso) Malio Respublikoje.

2.   Nedarant poveikio Susitarimui dėl pajėgų statuso, Šveicarijos Konfederacija turi jurisdikciją savo personalo, dalyvaujančio EUTM Mali, atžvilgiu.

3.   Šveicarijos Konfederacija atsako už visų su dalyvavimu EUTM Mali susijusių pretenzijų, pateikiamų jos personalo ar susijusių su juo, nagrinėjimą. Šveicarijos Konfederacija atsako už bet kokio ieškinio, ypač teisinio ar drausminio, pareiškimą bet kuriam savo personalo nariui pagal savo įstatymus ir kitus teisės aktus.

4.   Šalys susitaria atsisakyti visų pretenzijų, išskyrus sutartinius reikalavimus, viena kitai dėl žalos, padarytos bet kuriai iš Šalių priklausančiam ar jos valdomam turtui, jo praradimo ar sunaikinimo, sukelto jiems atliekant pareigas vykdant šiame Susitarime numatytą veiklą, išskyrus didelio neatsargumo ar tyčinio nusižengimo atvejus.

5.   Šveicarijos Konfederacija įsipareigoja padaryti pareiškimą dėl pretenzijų bet kuriai valstybei, dalyvaujančiai EUTM Mali, atsisakymo ir tai padaryti pasirašydama šį Susitarimą.

6.   Sąjunga įsipareigoja užtikrinti, kad valstybės narės padarytų pareiškimą dėl pretenzijų dėl Šveicarijos Konfederacijos dalyvavimo EUTM Mali atsisakymo ir tai padarytų pasirašydamos šį Susitarimą.

3 straipsnis

Įslaptinta informacija

EUTM Mali taikomas Šveicarijos Konfederacijos ir Europos Sąjungos susitarimas dėl keitimosi įslaptinta informacija saugumo procedūrų (5).

4 straipsnis

Pavaldumo tvarka

1.   EUTM Mali dalyvaujantis Šveicarijos personalas lieka visiškai pavaldus savo nacionalinėms valdžios institucijoms.

2.   Nacionalinės valdžios institucijos perduoda operacinį ir taktinį vadovavimą ir (arba) savo pajėgų ir personalo kontrolę ES misijos vadui. ES misijos vadas turi teisę deleguoti savo įgaliojimus.

3.   Administruojant kasdienę misijos veiklą, Šveicarijos Konfederacija turi tokias pačias teises ir pareigas, kokias turi ir dalyvaujančios ES valstybės narės.

4.   ES misijos vadas, pasikonsultavęs su Šveicarijos Konfederacija, bet kuriuo metu gali paprašyti nutraukti Šveicarijos Konfederacijos dalyvavimą.

5.   Šveicarijos Konfederacija paskiria vyresnįjį įgaliotinį, kuris EUTM Mali atstovauja jos nacionaliniam kontingentui. Vyresnysis įgaliotinis konsultuojasi su ES misijos vadu visais su misija susijusiais klausimais ir yra atsakingas už kasdienę kontingento drausmę.

5 straipsnis

Finansiniai aspektai

1.   Šveicarijos Konfederacija prisiima visas išlaidas, susijusias su jos dalyvavimu EUTM Mali.

2.   Valstybės (-ių), kurioje (-se) vykdoma misija, fizinių arba juridinių asmenų mirties, sužalojimo, netekties atveju arba jiems patyrus žalą, Šveicarijos Konfederacija, nustačius jos atsakomybę, sumoka kompensaciją laikydamasi Susitarime dėl pajėgų statuso numatytų sąlygų.

3.   Sąjunga nereikalauja, kad Šveicarijos Konfederacija finansiškai prisidėtų prie kokių nors bendrų EUTM Mali išlaidų.

6 straipsnis

Susitarimai šiam susitarimui įgyvendinti

Atitinkamos Sąjungos institucijos ir atitinkamos Šveicarijos Konfederacijos valdžios institucijos sudaro visus reikiamus techninius ir administracinius susitarimus dėl šio Susitarimo įgyvendinimo.

7 straipsnis

Įsipareigojimų nesilaikymas

Jei viena iš Šalių nesilaiko šiame Susitarime nustatytų savo įsipareigojimų, kita Šalis turi teisę nutraukti šį Susitarimą, apie tai raštu pranešusi prieš vieną mėnesį.

8 straipsnis

Ginčų sprendimas

Ginčus dėl šio Susitarimo aiškinimo ar taikymo Šalys sprendžia diplomatinėmis priemonėmis.

9 straipsnis

Įsigaliojimas ir nutraukimas

1.   Šis Susitarimas įsigalioja pirmo mėnesio po to, kai Šalys praneša viena kitai apie šiuo tikslu būtinų vidaus procedūrų užbaigimą, pirmą dieną.

2.   Šis Susitarimas laikinai taikomas nuo jo pasirašymo dienos.

3.   Šis Susitarimas galioja visą Šveicarijos Konfederacijos dalyvavimo misijoje laiką.

4.   Kiekviena Šalis turi teisę nutraukti šį Susitarimą apie tai raštu pranešdama kitai Šaliai. Nutraukimas įsigalioja praėjus 3 mėnesiams nuo tokio pranešimo dienos.

Priimta Briuselyje du tūkstančiai keturioliktų metų balandžio dvidešimt aštuntą dieną dviem egzemplioriais anglų kalba.

Europos Sąjungos vardu

Šveicarijos Konfederacijos vardu


(1)  OL L 14, 2013 1 18, p. 19.

(2)  OL L 320, 2013 11 30, p. 33.

(3)  OL L 320, 2013 11 30, p. 31.

(4)  OL L 106, 2013 4 16, p. 2.

(5)  OL L 181, 2008 7 10, p. 58.


DEKLARACIJOS

ES valstybių narių deklaracija

2013 m. sausio 17 d. Tarybos sprendimą 2013/34/BUSP dėl Europos Sąjungos karinės misijos siekiant prisidėti prie Malio ginkluotųjų pajėgų mokymo (EUTM Mali) taikančios ES valstybės narės stengsis tiek, kiek joms tai leidžia jų vidaus teisinės sistemos, kiek galima atsisakyti pretenzijų Šveicarijos Konfederacijai dėl jų personalo sužalojimo, mirties arba EUTM Mali jų naudojamam turtui padarytos žalos ar praradimo tais atvejais, kai tokį sužalojimą, mirtį, žalą arba praradimą:

sukėlė Šveicarijos Konfederacijos personalas, vykdantis su EUTM Mali susijusias pareigas, išskyrus didelio aplaidumo ar tyčinio nusižengimo atvejus, arba

sukėlė Šveicarijos Konfederacijai priklausančio turto naudojimas, jeigu tas turtas buvo naudotas vykdant misiją, išskyrus šį turtą naudojusio Šveicarijos Konfederacijos EUTM Mali personalo didelio aplaidumo ar tyčinio nusižengimo atvejus.

Šveicarijos Konfederacijos deklaracija

2013 m. sausio 17 d. Tarybos sprendimą 2013/34/BUSP dėl Europos Sąjungos karinės misijos siekiant prisidėti prie Malio ginkluotųjų pajėgų mokymo (EUTM Mali) taikanti Šveicarijos Konfederacija stengsis tiek, kiek jai tai leidžia jos vidaus teisinė sistema, kiek galima atsisakyti pretenzijų kitai EUTM Mali dalyvaujančiai valstybei dėl savo personalo sužalojimo, mirties arba EUTM Mali jos naudojamam turtui padarytos žalos ar praradimo tais atvejais, kai sužalojimą, mirtį, žalą arba praradimą:

sukėlė personalas, jam vykdant su EUTM Mali susijusias savo pareigas, išskyrus didelio neatsargumo ar tyčinio nusižengimo atvejus, arba

sukėlė EUTM Mali dalyvaujančiai valstybei priklausančio turto naudojimas, jeigu tas turtas buvo naudotas vykdant misiją, išskyrus šį turtą naudojusio EUTM Mali personalo didelio aplaidumo ar tyčinio nusižengimo atvejus.


Top