Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0266

2014/266/ES: 2014 m. gegužės 6 d. Tarybos sprendimas dėl pozicijos, kuri Europos Sąjungos vardu turi būti priimta 1972 m. liepos 22 d. Europos ekonominės bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimu įsteigtame Jungtiniame komitete, dėl 3 protokolo (Sąvokos „produktų kilmė“ apibrėžtis ir administracinio bendradarbiavimo metodai) pritaikymo Kroatijai įstojus į Europos Sąjungą

OJ L 138, 13.5.2014, p. 86–97 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/266/oj

13.5.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 138/86


TARYBOS SPRENDIMAS

2014 m. gegužės 6 d.

dėl pozicijos, kuri Europos Sąjungos vardu turi būti priimta 1972 m. liepos 22 d. Europos ekonominės bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimu įsteigtame Jungtiniame komitete, dėl 3 protokolo (Sąvokos „produktų kilmė“ apibrėžtis ir administracinio bendradarbiavimo metodai) pritaikymo Kroatijai įstojus į Europos Sąjungą

(2014/266/ES)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 207 straipsnį kartu su 218 straipsnio 9 dalimi,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Sąvoka „produktų kilmė“ ir administracinio bendradarbiavimo metodai nustatyti 1972 m. liepos 22 d. Europos ekonominės bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo (1) (toliau – Susitarimas) 3 protokole;

(2)

2013 m. lipos 1 d. Kroatijai įstojus į Europos Sąjungą, Kroatijos ir Šveicarijos Konfederacijos (toliau – Šveicarija) tarpusavio prekybai taikomas Susitarimas, o sudaryti Kroatijos ir Šveicarijos prekybos susitarimai turėtų būti nebetaikomi nuo tos datos;

(3)

siekiant užtikrinti sklandų susitarimo veikimą ir siekiant palengvinti ekonominės veiklos vykdytojų ir muitinių administracijų darbą, 3 protokolas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(4)

vadovaujantis 3 protokolo 39 straipsniu, Jungtinis komitetas galėtų nuspręsti iš dalies pakeisti to protokolo nuostatas;

(5)

todėl Sąjungos pozicija ES ir Šveicarijos jungtiniame komitete turėtų būti grindžiama pridedamu sprendimo projektu,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Pozicija, kuri Sąjungos vardu turi būti patvirtinta ES ir Šveicarijos Jungtiniame komitete dėl 1972 m. liepos 22 d. Europos ekonominės bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo 3 protokolo dalinio pakeitimo, grindžiama prie šio sprendimo pridedamu Jungtinio komiteto sprendimo projektu.

2 straipsnis

Jungtinio komiteto sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2014 m. gegužės 6 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

G. STOURNARAS


(1)  OL L 300, 1972 12 31, p. 189.


PROJEKTAS

ES IR ŠVEICARIJOS JUNGTINIO KOMITETO SPRENDIMAS Nr. …/2014

2014 m. … … d.

kuriuo iš dalies keičiamas Europos ekonominės bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo 3 protokolas dėl sąvokos „produktų kilmė“ apibrėžties ir administracinio bendradarbiavimo metodų

JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos ekonominės bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimą, pasirašytą 1972 m. liepos 22 d. Briuselyje (toliau – Susitarimas), ypač į jo 11 straipsnį,

atsižvelgdamas į Susitarimo 3 protokolą dėl sąvokos „produktų kilmė“ apibrėžties ir administracinio bendradarbiavimo metodų (toliau – 3 protokolas), ypač į jo 39 straipsnį,

kadangi:

(1)

2013 m. liepos 1 d. Kroatijos Respublika (toliau – Kroatija) įstojo į Europos Sąjungą;

(2)

Kroatijai įstojus, Kroatijos ir Šveicarijos Konfederacijos (toliau – Šveicarija) tarpusavio prekybai taikomas Susitarimas, o Šveicarijos ir Kroatijos sudaryti prekybos susitarimai nebegalioja nuo tos dienos;

(3)

Kroatijai įstojus, į Šveicariją pagal Susitarimą importuojamos Kroatijos kilmės prekės turi būti laikomos Sąjungos kilmės;

(4)

todėl nuo 2013 m. liepos 1 d. Kroatijos ir Šveicarijos prekybai taikomas šiuo sprendimu iš dalies pakeistas Susitarimas;

(5)

siekiant užtikrinti sklandžią pereinamojo laikotarpio proceso eigą ir teisinį tikrumą, būtina atlikti tam tikrus techninius 3 protokolo pakeitimus ir nustatyti pereinamojo laikotarpio priemones;

(6)

panašios pereinamojo laikotarpio priemonės ir procedūros numatytos 2012 m. Stojimo akto IV priedo 5 punkte;

(7)

todėl nuo 2013 m. liepos 1 d. 3 protokolui taikoma pereinamoji tvarka,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

I SKIRSNIS

PROTOKOLO TEKSTO TECHNINIAI PAKEITIMAI

1 straipsnis

Kilmės taisyklės

3 protokolas iš dalies keičiamas taip:

a)

IVa priedas pakeičiamas šio sprendimo I priedo tekstu;

b)

IVb priedas pakeičiamas šio sprendimo II priedo tekstu.

II SKIRSNIS

PEREINAMOJO LAIKOTARPIO NUOSTATOS

2 straipsnis

Prekių kilmės įrodymas ir administracinis bendradarbiavimas

1.   Kroatijos arba Šveicarijos išduoti arba pagal tarp jų taikomą lengvatinio režimo susitarimą surašyti prekių kilmės įrodymai yra pripažįstami atitinkamose šalyse, jeigu:

a)

įgijus kilmės statusą suteikiama teisė naudotis lengvatiniu muitų tarifų režimu taikant Susitarime nustatytas lengvatines muitų tarifų priemones;

b)

prekių kilmės įrodymas ir važtos dokumentai buvo išduoti arba surašyti ne vėliau kaip likus dienai iki įstojimo dienos; ir

c)

prekių kilmės įrodymas pateikiamas muitinei per keturis mėnesius nuo įstojimo dienos.

Jeigu iki įstojimo dienos prekės Kroatijoje arba Šveicarijoje buvo deklaruotos kaip importuojamos pagal tuo metu Kroatijos ir Šveicarijos vienos kitai taikytą lengvatinio režimo susitarimą, pagal minėtą susitarimą atgaline data išduotas prekių kilmės įrodymas taip pat gali būti priimtas, jeigu jis muitinei pateikiamas per keturis mėnesius nuo įstojimo dienos.

2.   Kroatijai leidžiama toliau naudoti leidimus, kuriais remiantis pagal iki Kroatijos įstojimo sudarytą Kroatijos ir Šveicarijos lengvatinio režimo susitarimą buvo suteiktas „patvirtintų eksportuotojų“ statusas, jeigu:

a)

tokia nuostata taip pat yra numatyta iki įstojimo Šveicarijos ir Bendrijos sudarytame susitarime; ir

b)

patvirtinti eksportuotojai taiko pagal tą susitarimą galiojančias kilmės taisykles.

Ne vėliau kaip po vienerių metų nuo įstojimo datos šie leidimai pakeičiami naujais leidimais, išduodamais laikantis Susitarimo sąlygų.

3.   Šveicarijos arba Kroatijos kompetentingos muitinės trejus metus nuo atitinkamo prekių kilmės įrodymo išdavimo priima prašymus atlikti tolesnį pagal 1 ir 2 dalyse minėtą lengvatinio režimo susitarimą išduoto prekių kilmės įrodymo patikrinimą ir gali juos surašyti trejus metus po prekių kilmės įrodymo, pateikto šioms įstaigoms kartu su importo deklaracija, priėmimo.

3 straipsnis

Tranzitu vežamos prekės

1.   Susitarimo nuostatos gali būti taikomos iš Kroatijos į Šveicariją arba iš Šveicarijos į Kroatiją eksportuojamoms prekėms, kurios atitinka 3 protokolo nuostatas ir kurios Kroatijos įstojimo dieną yra vežamos tranzitu arba laikinai saugomos Kroatijos arba Šveicarijos muitinės sandėlyje arba laisvojoje zonoje.

2.   Lengvatinis režimas gali būti taikomas tais atvejais, jeigu importuojančiosios šalies muitinei per keturis mėnesius nuo įstojimo dienos pateikiamas eksportuojančiosios šalies muitinės atgaline data išduotas prekių kilmės įrodymo dokumentas.

4 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Jis taikomas nuo 2013 m. liepos 1 d.

Priimta

Jungtinio komiteto vardu

Pirmininkas


I PRIEDAS

„IVa PRIEDAS

SĄSKAITOS FAKTŪROS DEKLARACIJOS TEKSTAS

Sąskaitos faktūros deklaracija, kurios tekstas pateikiamas toliau, turi būti surašoma pagal išnašas. Tačiau išnašų teksto pateikti nereikia.

Tekstas bulgarų kalba

Износителят на продуктите, обхванати от този документ — митническо разрешение № … (1), декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход (2).

Tekstas ispanų kalba

El exportador de los productos incluidos en el presente documento [autorización aduanera no … (1)] declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (2).

Tekstas čekų kalba

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení… (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v … (2).

Tekstas danų kalba

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2).

Tekstas vokiečių kalba

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind.

Tekstas estų kalba

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr. … (1)) deklareerib, et need tooted on … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.

Tekstas graikų kalba

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο [άδεια τελωνείου υπ' αριθ. … (1)] δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2).

Tekstas anglų kalba

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No … (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin.

Tekstas prancūzų kalba

L'exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière no … (1)] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … (2).

Tekstas kroatų kalba

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br … (1)) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi … (2) preferencijalnog podrijetla.

Tekstas italų kalba

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. … (1)] dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2).

Tekstas latvių kalba

To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. … (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme …

Tekstas lietuvių kalba

Šiame dokumente išvardytų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr. … (2)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (2) preferencinės kilmės prekės.

Tekstas vengrų kalba

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy eltérő jelzés hianyában az áruk kedvezményes … (2) származásúak.

Tekstas maltiečių kalba

L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali … (2).

Tekstas olandų kalba

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (2).

Tekstas lenkų kalba

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) oświadcza, że – jeśli wyraźnie nie określono inaczej – produkty te mają … (2) pochodzenie preferencyjne.

Tekstas portugalų kalba

O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento [autorização aduaneira n.o (1)], declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2).

Tekstas rumunų kalba

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document [autorizația vamală nr. … (1)] declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială … (2).

Tekstas slovakų kalba

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia… (1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2)

Tekstas slovėnų kalba

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št. … (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo.

Tekstas suomių kalba

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (2)

Tekstas švedų kalba

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyn- dighetens tillstånd nr … (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2)

 (3)

(Vieta ir data)

 (4)

(Eksportuotojo parašas. Be to, deklaraciją pasirašančio asmens vardas ir pavardė turi būti parašyta įskaitomai.)


(1)  Kai sąskaitos faktūros deklaraciją surašo patvirtintas eksportuotojas, šioje vietoje turi būti įrašytas patvirtinto eksportuotojo leidimo numeris. Kai sąskaitos faktūros deklaraciją surašo ne patvirtintas eksportuotojas, žodžiai skliausteliuose yra ištrinami ar paliekamas tuščias laukelis.

(2)  Reikia nurodyti prekių kilmę. Kai sąskaitos faktūros deklaracija visa ar iš dalies susijusi su prekėmis, kurių kilmės šalis yra Seuta ir Melilija, eksportuotojas privalo aiškiai jas nurodyti simboliu „CM“ dokumente, kuriame surašoma deklaracija.

(3)  Šių pastabų gali nebūti, jeigu informacija pateikiama pačiame dokumente.

(4)  Kai nereikalaujama, kad eksportuotojas pasirašytų, pasirašančiojo vardo ir pavardės taip pat nereikia nurodyti.“


II PRIEDAS

„IVb PRIEDAS

EUR–MED SĄSKAITOS FAKTŪROS DEKLARACIJOS TEKSTAS

EUR–MED sąskaitos faktūros deklaracija, kurios tekstas pateikiamas toliau, turi būti surašyta pagal išnašose nurodytus reikalavimus. Tačiau išnašų teksto pateikti nereikia.

Tekstas bulgarų kalba

Износителят на продуктите, обхванати от този документ — митническо разрешение № … (1) декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход (2).

cumulation applied with (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Tekstas ispanų kalba

El exportador de los productos incluidos en el presente documento [autorización aduanera n o … (1)] declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (2).

cumulation applied with (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Tekstas čekų kalba

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v … (2).

cumulation applied with (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Tekstas danų kalba

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2).

cumulation applied with (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Tekstas vokiečių kalba

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind.

cumulation applied with (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Tekstas estų kalba

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliamenti kinnitus nr … (1)) deklareerib, et need tooted on … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti

cumulation applied with (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Tekstas graikų kalba

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο [άδεια τελωνείου υπ'αριθ. … (1)] δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2).

cumulation applied with (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Tekstas anglų kalba

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No … (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin.

cumulation applied with (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Tekstas prancūzų kalba

L'exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière n o … (1)] déclare que, sauf indication

claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … (2).

cumulation applied with (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Tekstas kroatų kalba

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br … (1) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi… (2) preferencijalnog podrijetla;

cumulation applied with (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Tekstas italų kalba

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. … (1)] dichiara che, salvo

indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2).

cumulation applied with (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Tekstas latvių kalba

To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. … (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi

skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme … (2):

cumulation applied with (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Tekstas lietuvių kalba

Šiame dokumente išvardytų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr. … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta,

tai yra … (2) preferencinės kilmės prekės.

cumulation applied with (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Tekstas vengrų kalba

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy eltérő jelzés hiányában az

áruk kedvezményes … (2) származásúak.

cumulation applied with (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Tekstas maltiečių kalba

L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana Nru … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali … (2).

cumulation applied with (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Tekstas olandų kalba

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (2).

cumulation applied with (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Tekstas lenkų kalba

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie.

cumulation applied with (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Tekstas portugalų kalba

O abaixo-assinado, exportador dos produtos abrangidos pelo presente documento [autorização aduaneira n.o (1)], declara que, salvo indicação expressa em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2).

cumulation applied with (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Tekstas rumunų kalba

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document [autorizația vamală nr. … (1)] declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială … (2).

cumulation applied with (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Tekstas slovakų kalba

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente [číslo povolenia … (1)] vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, tieto výrobky majú preferenčný pôvod v … (2).

cumulation applied with (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Tekstas slovėnų kalba

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št. … (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo.

cumulation applied with (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Tekstas suomių kalba

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (2).

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Tekstas švedų kalba

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr … (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2).

cumulation applied with (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

 (4)

(Vieta ir data)

 (5)

(Eksportuotojo parašas. Be to, deklaraciją pasirašančio asmens vardas ir pavardė turi būti parašyta įskaitomai.)


(1)  Kai sąskaitos faktūros deklaraciją surašo patvirtintas eksportuotojas, šioje vietoje turi būti įrašytas patvirtinto eksportuotojo leidimo numeris. Kai sąskaitos faktūros deklaraciją surašo ne patvirtintas eksportuotojas, žodžiai skliausteliuose yra ištrinami ar paliekamas tuščias laukelis.

(2)  Reikia nurodyti prekių kilmę. Kai sąskaitos faktūros deklaracija visa ar iš dalies susijusi su prekėmis, kurių kilmės šalis yra Seuta ir Melilija, eksportuotojas privalo aiškiai jas nurodyti simboliu „CM“ dokumente, kuriame surašoma deklaracija.

(3)  Atitinkamai užpildyti arba ištrinti.

(4)  Šių pastabų gali nebūti, jeigu informacija pateikiama pačiame dokumente.

(5)  Kai nereikalaujama, kad eksportuotojas pasirašytų, pasirašančiojo vardo ir pavardės taip pat nereikia nurodyti.“


Top