Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0483

2014 m. gegužės 8 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 483/2014 dėl apsaugos priemonių, susijusių su koronaviruso delta sukelta kiaulių diarėja, atsižvelgiant į gyvūnų sveikatos reikalavimus, taikomus įvežant į Sąjungą purškiamuoju būdu išdžiovintus kiaulių kraujo miltus ir kraujo plazmą, skirtus ūkinių kiaulių pašarams gaminti Tekstas svarbus EEE

OJ L 138, 13.5.2014, p. 52–56 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2015

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/483/oj

13.5.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 138/52


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 483/2014

2014 m. gegužės 8 d.

dėl apsaugos priemonių, susijusių su koronaviruso delta sukelta kiaulių diarėja, atsižvelgiant į gyvūnų sveikatos reikalavimus, taikomus įvežant į Sąjungą purškiamuoju būdu išdžiovintus kiaulių kraujo miltus ir kraujo plazmą, skirtus ūkinių kiaulių pašarams gaminti

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1997 m. gruodžio 18 d. Tarybos direktyvą 97/78/EB, nustatančią principus, reglamentuojančius iš trečiųjų šalių į Bendriją įvežamų produktų veterinarinio patikrinimo organizavimą (1), ypač į jos 22 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Direktyvos 97/78/EB 22 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad jeigu trečiosios šalies teritorijoje pastebima ar paplinta liga arba kitoks reiškinys ar aplinkybė, galintis kelti didelę grėsmę gyvūnų sveikatai, Komisija, veikdama savo iniciatyva ar valstybės narės prašymu, nedelsdama priima priemones, įskaitant specialias sąlygas, atsižvelgiant į produktus iš visos atitinkamos trečiosios šalies teritorijos arba iš jos dalies;

(2)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1069/2009 (2) nustatytos visuomenės ir gyvūnų sveikatos taisyklės, taikomos šalutiniams gyvūniniams produktams ir jų gaminiams, siekiant apsaugoti visuomenės ir gyvūnų sveikatą nuo šių produktų keliamo pavojaus ir šį pavojų sumažinti, taip pat ypač užtikrinti maisto ir pašarų grandinės saugą. Be to, jame tie produktai suskirstomi į specialias kategorijas, atitinkančias pavojaus visuomenės ir gyvūnų sveikatai lygį;

(3)

Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 41 straipsnio 3 dalyje nustatyti šalutinių gyvūninių produktų ir iš 3 kategorijos medžiagų pagamintų produktų importo reikalavimai;

(4)

Komisijos reglamentu (ES) Nr. 142/2011 (3) nustatytos Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 įgyvendinimo taisyklės, įskaitant šalutinių gyvūninių produktų ir iš jų pagamintų produktų, skirtų naudoti ūkiniams gyvūnams skirtiems pašarams, išskyrus kailinius gyvūnus, apdorojimo ar perdirbimo specialiuosius reikalavimus;

(5)

kraujo produktai, skirti ūkinių gyvūnų pašarams gaminti, įskaitant purškiamuoju būdu išdžiovintus kiaulių kraujo miltus ir kraujo plazmą, turi būti pagaminti laikantis Komisijos reglamento (ES) Nr. 142/2011 X priedo II skyriaus 2 skirsnyje nustatytų reikalavimų. Kaip nurodyta to skirsnio B punkte, kraujo produktai turi būti perdirbami taikant bet kurį iš 1–5 perdirbimo metodų arba 7 perdirbimo metodą, kaip nustatyta to reglamento IV priedo III skyriuje, arba taikant kitą metodą, kuriuo užtikrinama, kad kraujo produktai atitiktų šalutinių gyvūninių produktų gaminių mikrobiologinius standartus, nustatytus Komisijos reglamento (ES) Nr. 142/2011 X priedo I skyriuje; Reglamente (ES) Nr. 142/2011, ypač XIV priedo I skyriaus 1 skirsnio 1 lentelės 6 skilties 2 eilutėje, taip pat nustatyta, kad prie kraujo produktų, neskirtų vartoti žmonėms, kuriuos galima naudoti pašarams, skirtų siųsti į Sąjungą arba vežti per ją tranzitu, pridedamas veterinarijos sertifikatas laikantis XV priedo 4 skyriaus B dalyje pateikto veterinarijos sertifikato pavyzdžio;

(6)

koronaviruso delta sukeltos kiaulių diarėjos atvejų pasitaiko Azijoje ir Šiaurės Amerikoje. Šis virusas niekada nebuvo aptiktas Sąjungoje. Purškiamuoju būdu išdžiovinti kiaulių kraujo miltai ir kraujo plazma yra įprasta kiaulių pašaro sudedamoji dalis. Netinkamai apdorojus termiškai arba užteršus po terminio apdorojimo, su tokiais produktais virusas gali išplisti;

(7)

todėl yra būtina peržiūrėti purškiamuoju būdu išdžiovintų kiaulių kraujo miltų ir kraujo plazmos, skirtų ūkinių kiaulių pašarams gaminti, importo reikalavimus;

(8)

remiantis moksliniais stebėjimais, kiaulių koronavirusai yra inaktyvinami kiaulių išmatose, kaitinant iki 71 °C ir išlaikant tokią temperatūrą 10 minučių arba laikant 20 °C kambario temperatūroje 7 dienas. Virusas neišsilaikė bandymui užkrėstuose sausuose pašaruose, laikytuose 24 °C temperatūroje daugiau nei 2 savaites. Trečiosiose šalyse purškiamuoju būdu džiovinami kraujo miltai ir kraujo plazma paprastai apdorojami visą medžiagą kaitinant 80 °C temperatūroje;

(9)

remiantis turima informacija, yra tinkama reikalauti, kad iš trečiųjų šalių įvežami kiaulių purškiamuoju būdu išdžiovinti kiaulių kraujo miltai ir kraujo plazma, skirti kiaulių pašarams, būtų apdorojami esant aukštai temperatūrai ir po to tam tikrą laiką laikomi kambario temperatūroje, siekiant sumažinti užkrėtimo po apdorojimo riziką;

(10)

dėl būtinybės apsaugoti gyvūnų sveikatą Sąjungoje ir dėl didelio atitinkamų kraujo produktų keliamo pavojaus, Komisija turėtų priimti laikinąsias apsaugos priemones. Atitinkamai, įvežant tuos produktus į Sąjungą, prie jų turėtų būti pridedamas veterinarijos sertifikatas, atitinkantis šio reglamento priede pateiktą pavyzdį;

(11)

laikinosios apsaugos priemonės turėtų būti taikomos nuo kitos dienos po šio reglamento paskelbimo ir galioti 12 mėnesių. Jas galima iš dalies pakeisti atsižvelgiant į nauja moksline informacija pagrįstą rizikos vertinimą;

(12)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Nukrypstant nuo Reglamento (ES) Nr. 142/2011 XIV priedo I skyriaus 1 skirsnio 1 lentelės 6 skilties 2 eilutės ir XV priedo 4 skyriaus B dalies, prie kraujo produktų, neskirtų vartoti žmonėms, kuriuos galima naudoti pašarinėms žaliavoms, siųsti į Sąjungą arba vežti per ją tranzitu, pridedamas veterinarijos sertifikatas, atitinkantis šio reglamento priede pateiktą pavyzdį.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas sertifikuotoms siuntoms nuo kitos dienos po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas iki 2015 m. gegužės 31 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. gegužės 8 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 24, 1998 1 30, p. 9.

(2)  2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1069/2009, kuriuo nustatomos žmonėms vartoti neskirtų šalutinių gyvūninių produktų ir jų gaminių sveikumo taisyklės ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1774/2002 (OL L 300, 2009 11 14, p. 1).

(3)  2011 m. vasario 25 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 142/2011, kuriuo įgyvendinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1069/2009, kuriuo nustatomos žmonėms vartoti neskirtų šalutinių gyvūninių produktų ir jų gaminių sveikumo taisyklės, ir Tarybos direktyva 97/78/EB dėl tam tikrų mėginių ir priemonių, kuriems netaikomi veterinariniai tikrinimai pasienyje pagal tą direktyvą (OL L 54, 2011 2 26, p. 1).


PRIEDAS

Veterinarijos sertifikatas

Image

Image

Image


Top