EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0157

2013 m. spalio 30 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 157/2014 dėl statybos produktų eksploatacinių savybių deklaracijos paskelbimo svetainėje sąlygų

OJ L 52, 21.2.2014, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/157/oj

21.2.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 52/1


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) Nr. 157/2014

2013 m. spalio 30 d.

dėl statybos produktų eksploatacinių savybių deklaracijos paskelbimo svetainėje sąlygų

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB (1), ypač į jo 7 straipsnio 3 dalį kartu su 60 straipsnio b punktu,

kadangi:

(1)

pagal Reglamento (ES) Nr. 305/2011 4 straipsnio 1 dalį statybos produktų gamintojai įpareigojami parengti eksploatacinių savybių deklaraciją, kai rinkai tiekiamam statybos produktui taikomas darnusis standartas arba kai jis atitinka Europos techninį įvertinimą, kuris jam buvo išduotas. Šios deklaracijos kopija turėtų būti pateikta popierine forma arba naudojant elektronines priemones;

(2)

pagal Reglamento (ES) Nr. 305/2011 7 straipsnio 3 dalį ir 60 straipsnio b punktą Komisijai suteikiami įgaliojimai nustatyti sąlygas, pagal kurias eksploatacinių savybių deklaracijos tvarkomos elektroninėmis priemonėmis, kad jas būtų galima paskelbti svetainėje. Tos eksploatacinių savybių deklaracijų paskelbimo svetainėje sąlygos leidžia naudotis naujomis informacinėmis technologijomis ir sumažinti statybos produktų gamintojų ir viso statybos sektoriaus patiriamas sąnaudas;

(3)

atsižvelgiant į galimus konkrečius statybos produktų gavėjų, ypač labai mažų įmonių, visų pirma dirbančių statybvietėse be prieigos prie interneto, poreikius šio deleguotojo akto taikymo sritis neturėtų būti išplėsta taip, kad darytų poveikį kuriai nors nuo Reglamento (ES) Nr. 305/2011 7 straipsnio 2 dalies nukrypti leidžiančiai nuostatai;

(4)

siekdami užtikrinti, kad konkretaus produkto eksploatacinių savybių deklaracijos elektroninė forma būtų lengvai identifikuojama, gamintojai turėtų susieti kiekvieną rinkai tiekiamą savo produktą arba to paties produkto siuntą su atitinkama eksploatacinių savybių deklaracija pagal produkto tipo unikalaus identifikavimo kodą, kuris pagal Reglamento (ES) Nr. 305/2011 III priedą turėtų būti nurodomas eksploatacinių savybių deklaracijoje;

(5)

siekiant sumažinti administracinę naštą, patiriamą teikiant eksploatacinių savybių deklaracijas, kartu užtikrinant nuolatinį tokiose deklaracijose pateikiamos informacijos patikimumą, eksploatacinių savybių deklaracijos elektroninė forma neturėtų būti keičiama po to, kai ji paskelbiama internete, ir turėtų būti prieinama ne mažiau kaip dešimt metų po statybos produkto pateikimo rinkai ar kitą panašų laikotarpį, kuris gali būti taikomas pagal Reglamento (ES) Nr. 305/2011 11 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą;

(6)

svetainė, kurioje paskelbiama eksploatacinių savybių deklaracija, turėtų būti stebima ir prižiūrima siekiant kiek įmanoma užtikrinti, kad ji būtų nuolatos prieinama ir nenustotų veikti dėl techninių nesklandumų;

(7)

svetaine, kurioje paskelbiama eksploatacinių savybių deklaracija, statybos produktų gavėjai turėtų naudotis nemokamai. Tiems gavėjams turėtų būti suteiktos instrukcijos, kaip prisijungti prie svetainės ir eksploatacinių savybių deklaracijos elektroninės formos;

(8)

siekiant užtikrinti viso Europos statybos sektoriaus veiksmingumą ir konkurencingumą, eksploatacinių savybių deklaracijas teikiantys ūkinės veiklos vykdytojai, norintys pasinaudoti naujomis informacinėmis technologijomis, kad tokias deklaracijas būtų lengviau teikti, turėtų kuo greičiau turėti šią galimybę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Ūkinės veiklos vykdytojai gali paskelbti Reglamento (ES) Nr. 305/2011 4 straipsnio 1 dalyje nurodytą eksploatacinių savybių deklaraciją svetainėje, remdamiesi nuo Reglamento (ES) Nr. 305/2011 7 straipsnio 1 dalies nukrypti leidžiančia nuostata, jeigu jie laikosi visų šių sąlygų:

a)

užtikrina, kad eksploatacinių savybių deklaracijos turinys nepakistų ją paskelbus svetainėje;

b)

užtikrina, kad svetainė, kurioje paskelbiamos statybos produktų eksploatacinių savybių deklaracijos, būtų stebima ir prižiūrima tam, kad svetainė ir eksploatacinių savybių deklaracijos būtų nuolatos prieinamos statybos produktų gavėjams;

c)

užtikrina, kad statybos produktų gavėjai galėtų naudotis eksploatacinių savybių deklaracija nemokamai dešimt metų po statybos produkto pateikimo rinkai ar kitą panašų laikotarpį, kuris gali būti taikomas pagal Reglamento (ES) Nr. 305/2011 11 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą;

d)

suteikia instrukcijas statybos produktų gavėjams, kaip prisijungti prie svetainės ir toje svetainėje paskelbtų tokių statybos produktų eksploatacinių savybių deklaracijų.

2.   Gamintojai užtikrina, kad kiekvienas rinkai tiekiamas jų produktas arba to paties produkto siunta būtų susieti su atitinkama eksploatacinių savybių deklaracija pagal produkto tipo unikalaus identifikavimo kodą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2013 m. spalio 30 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 88, 2011 4 4, p. 5.


Top