EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1388

2013 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1388/2013, kuriuo nustatomos tam tikrų žemės ūkio ir pramonės produktų Sąjungos autonominės tarifinės kvotos ir numatomas jų administravimas bei panaikinamas Tarybos reglamentas (ES) Nr. 7/2010

OJ L 354, 28.12.2013, p. 319–325 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2021; panaikino 32021R2283

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1388/oj

28.12.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 354/319


TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1388/2013

2013 m. gruodžio 17 d.

kuriuo nustatomos tam tikrų žemės ūkio ir pramonės produktų Sąjungos autonominės tarifinės kvotos ir numatomas jų administravimas bei panaikinamas Tarybos reglamentas (ES) Nr. 7/2010

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 31 straipsnį,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Sąjungoje tam tikros žemės ūkio ir pramonės produkcijos nepakanka specialiems Sąjungos pramonės šakų, kuriose naudojami tie produktai, poreikiams patenkinti. Todėl minėtų produktų pasiūla Sąjungoje labai priklauso nuo importo iš trečiųjų šalių. Skubiausia minėtų produktų paklausa Sąjungoje turėtų būti nedelsiant patenkinta pačiomis palankiausiomis sąlygomis. Atsižvelgiant į būtinybę netrikdyti tų produktų rinkos arba netrukdyti tų produktų gamybai ar jos plėtrai Sąjungoje, reikėtų nustatyti atitinkamo kiekio Sąjungos tarifines kvotas, kurioms taikoma lengvatinė muito norma;

(2)

reikia užtikrinti, kad visi Sąjungos importuotojai nuolat vienodomis sąlygomis galėtų naudotis tomis kvotomis, o kvotoms nustatytos muito normos turėtų būti nuolat taikomos visam atitinkamų į visas valstybes nares importuojamų produktų kiekiui, kol kvotos bus išnaudotos;

(3)

Komisijos reglamente (EEB) Nr. 2454/93 (1) numatyta tarifinių kvotų administravimo sistema, kuria užtikrinama galimybė chronologine tvarka pagal išleidimo į laisvą apyvartą deklaracijų priėmimo datas nuolat vienodomis sąlygomis naudotis kvotomis bei taikyti muito normas. Todėl Komisija ir valstybės narės šiuo reglamentu nustatytas tarifines kvotas turėtų administruoti pagal minėtą sistemą;

(4)

kvotų kiekiai paprastai išreiškiami tonomis. Tam tikriems produktams, kuriems nustatytos autonominės tarifinės kvotos, kvotų kiekis yra išreikštas kitu matavimo vienetu. Todėl, kai Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 (2) I priede pateiktoje Kombinuotojoje nomenklatūroje nėra nurodyto papildomo minėtų produktų matavimo vieneto, gali kilti neaiškumų dėl naudojamo matavimo vieneto. Taigi, aiškumo ir geresnio kvotų administravimo tikslais reikėtų numatyti, kad, norint pasinaudoti minėtomis autonominėmis tarifinėmis kvotomis, išleidimo į laisvą apyvartą deklaracijoje turi būti nurodytas tikslus importuojamų produktų kiekis, išreikštas šio reglamento priede nurodytu tų produktų kvotos kiekio matavimo vienetu;

(5)

Tarybos reglamentas (ES) Nr. 7/2010 (3) buvo daug kartų iš dalies pakeistas. Siekiant skaidrumo ir palengvinti ekonominės veiklos vykdytojams stebėti prekes, kurioms taikomos autonominės tarifinės kvotos, tikslinga visą Reglamentą (ES) Nr. 7/2010 pakeisti nauju reglamentu;

(6)

pagal proporcingumo principą, siekiant pagrindinio tikslo – skatinti valstybių narių ir trečiųjų šalių tarpusavio prekybą, – būtina ir tikslinga nustatyti taisykles, kad būtų suderinti Sąjungoje veikiančių ekonominės veiklos vykdytojų komerciniai interesai, nekeičiant Sąjungos Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) sąrašo. Pagal Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnio 4 dalį šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti;

(7)

tarifinėmis kvotomis turi būti leista naudotis nuo 2014 m. sausio 1 d., todėl šis reglamentas turėtų įsigalioti iš karto po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir būti taikomas nuo 2014 m. sausio 1 d.,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šiuo reglamentu leidžiama naudotis priede išvardytų produktų Sąjungos autonominėmis tarifinėmis kvotomis, kurioms nustatytų autonominių bendrojo muitų tarifo muitų taikymas sustabdomas priede nustatytais laikotarpiais, laikantis jame nustatytų muito normų ir kvotų dydžių.

2 straipsnis

Šio reglamento 1 straipsnyje nurodytas tarifines kvotas administruoja Komisija, vadovaudamasi Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 308a, 308b ir 308c straipsniais.

3 straipsnis

Kai pateikiama šiame reglamente minimo produkto, kurio kvotos kiekis yra išreikštas ne svorio (tonomis ar kilogramais) ar vertės, bet kitu matavimo vienetu, išleidimo į laisvą apyvartą deklaracija, importuojamų produktų, kurių papildomas matavimo vienetas nėra nurodytas Reglamento (EEB) Nr. 2658/97 I priede pateiktoje Kombinuotojoje nomenklatūroje, tikslus kiekis nurodomas tos deklaracijos 41 langelyje „Papildomas matavimo vienetas“, naudojant šio reglamento priede nurodytą to produkto kvotos kiekio matavimo vienetą.

4 straipsnis

Reglamentas (ES) Nr. 7/2010 panaikinamas.

5 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Jis taikomas nuo 2014 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2013 m. gruodžio 17 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

L. LINKEVIČIUS


(1)  1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 2454/93, išdėstantis Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas (OL L 253, 1993 10 11, p. 1).

(2)  1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (OL L 256, 1987 9 7, p. 1).

(3)  2009 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 7/2010, kuriuo nustatomos tam tikrų žemės ūkio ir pramonės produktų Sąjungos autonominės tarifinės kvotos ir numatomas jų administravimas, bei panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2505/96 (OL L 3, 2010 1 7, p. 1.).


PRIEDAS

Kvotos Nr.

KN kodas

TARIC

Aprašymas

Kvotos laikotarpis

Kvotos kiekis

Kvotos muitas (%)

09.2849

ex 0710 80 69

10

Auricularia polytricha rūšies grybai (nevirti arba virti vandenyje ar garuose) užšaldyti, skirti paruoštam maistui gaminti (1)  (2)

1 1–12 31

700 tonų

0 %

09.2663

ex 1104 29 17

10

Malūne techniškai apdoroti sorgų grūdai, kurie yra bent išlukštenti ir iš kurių pašalintas gemalas, skirti palaidus pakavimo užpildus (1)

1 1–12 31

1 500 tonų

0 %

09.2664

ex 2008 60 19

30

Saldžiosios vyšnios, į kurias pridėta alkoholio ir kurių sudėtyje esančio cukraus yra 9 % masės arba nėra cukraus, kurių skersmuo ne didesnis kaip 19,9 mm, su kauliukais, skirtos šokolado produktams gaminti (1)

1 1–12 31

1 000 tonų

10 % (3)

ex 2008 60 39

30

09.2913

ex 2401 10 35

91

Neperdirbtas tabakas, supjaustytas arba nesupjaustytas taisyklingos formos gabalėliais, kurių muitinė vertė ne mažesnė kaip 450 eurų už 100 kg neto masės, vartojami kaip rišiklis arba įvynioklis gaminant prekes, priskiriamas 2402 10 00 subpozicijai 2402 10 00 (1)

1 1–12 31

6 000 tonų

0 %

ex 2401 10 70

10

ex 2401 10 95

11

ex 2401 10 95

21

ex 2401 10 95

91

ex 2401 20 35

91

ex 2401 20 70

10

ex 2401 20 95

11

ex 2401 20 95

21

ex 2401 20 95

91

09.2928

ex 2811 22 00

40

Granulių pavidalo kvarco užpildas, kurio sudėtyje silicio dioksidas sudaro ne mažiau kaip 97 % masės

1 1–12 31

1 700 tonų

0 %

09.2703

ex 2825 30 00

10

Vanadžio oksidai ir hidroksidai, skirti tik lydiniams gaminti (1)

1 1–12 31

13 000 tonų

0 %

09.2806

ex 2825 90 40

30

Volframo trioksidas ir volframo mėlynasis oksidas (CAS RN 1314-35-8 + 39318-18-8)

1 1–12 31

12 000 tonų

0 %

09.2929

2903 22 00

 

Trichloretilenas (CAS RN 79-01-6)

1 1–12 31

10 000 tonų

0 %

09.2837

ex 2903 79 90

10

Bromchlorometanas (CAS RN 74-97-5)

1 1–12 31

600 tonų

0 %

09.2933

ex 2903 99 90

30

1,3-Dichlorbenzenas (CAS RN 541-73-1)

1 1–12 31

2 600 tonų

0 %

09.2950

ex 2905 59 98

10

2-Chloretanolis, naudojamas 4002 99 90 subpozicijai priskiriamiems skystiesiems tioplastams gaminti (CAS RN 107-07-3) (1)

1 1–12 31

15 000 tonų

0 %

09.2851

ex 2907 12 00

10

o-Krezolis, kurio grynumas ne mažesnis kaip 98,5 % masės (CAS RN 95-48-7)

1 1–12 31

20 000 tonų

0 %

09.2624

2912 42 00

 

Etilvanilinas (3-etoksi-4-hidroksibenzaldehidas), (CAS RN 121-32-4)

1 1–12 31

tonų

0 %

09.2852

ex 2914 29 00

60

Ciklopropilmetilketonas (CAS RN 765-43-5)

1 1–12 31

300 tonų

0 %

09.2638

ex 2915 21 00

10

Acto rūgštis, kurios grynumas ne mažesnis kaip 99 % masės (CAS RN 64-19-7)

1 1–12 31

1 000 000 tonų

0 %

09.2972

2915 24 00

 

Acto rūgšties anhidridas (CAS RN 108-24-7)

1 1–12 31

20 000 tonų

0 %

09.2665

ex 2916 19 95

30

Kalio (E,E)-heksa-2,4-dienoatas (CAS RN 24634-61-5)

1 1–12 31

8 000 tonų

0 %

09.2769

ex 2917 13 90

10

Dimetilsebacatas (CAS RN 106-79-6)

1 1–12 31

1 000 tonų

0 %

09.2634

ex 2917 19 90

40

Dodekandiono rūgštis, kurios grynumas didesnis kaip 98,5 % masės (CAS RN693-23-2)

1 1–12 31

4 600 tonų

0 %

09.2808

ex 2918 22 00

10

o-Acetilsalicilo rūgštis (CAS RN 50-78-2)

1 1–12 31

120 tonų

0 %

09.2975

ex 2918 30 00

10

Benzofenon-3,3’,4,4’-tetrakarboksidianhidridas (CAS RN 2421-28-5)

1 1–12 31

1 000 tonų

0 %

09.2602

ex 2921 51 19

10

o-Fenilendiaminas (CAS RN 95-54-5)

1 1–12 31

1 800 tonų

0 %

09.2854

ex 2924 19 00

85

3-Jodtrop-2-inil N-butilkarbamatas (CAS RN 55406-53-6)

1 1–12 31

1 300 tonų

0 %

09.2977

2926 10 00

 

Akrilnitrilas (CAS RN 107-13-1)

1 1–12 31

75 000 tonų

0 %

09.2856

ex 2926 90 95

84

2-Nitro-4-(trifluormetil)benzonitrilas (CAS RN 778-94-9)

1 1–12 31

500 tonų

0 %

09.2838

ex 2927 00 00

85

C,C’-Azodi(formamidas) (CAS RN 123-77-3), kurio:

pH ne mažesnis kaip 6,5 ir ne didesnis kaip 7,5,

skysčių chromatografijos ir masių spektrometrijos (LC-MS) metodu nustatytas sudėtyje esantis semikarbazido (CAS RN 57-56-7) kiekis ne didesnis kaip 1 500 mg/kg,

skilimo temperatūra – 195 –205 °C,

savitasis sunkis – 1,64 –1,66,

degimo šiluma – 215–220 Kcal/mol.

1 1–12 31

100 tonų

0 %

09.2603

ex 2930 90 99

79

Bis(3-trietoksisililpropil)tetrasulfidas (CAS RN 40372-72-3)

1 1–12 31

9 000 tonų

0 %

09.2955

ex 2932 19 00

60

Flurtamonas (ISO) (CAS RN 96525-23-4)

1 1–12 31

300 tonų

0 %

09.2812

ex 2932 20 90

77

Heksan-6-olidas (CAS RN 502-44-3)

1 1–12 31

4 000 tonų

0 %

09.2858

2932 93 00

 

Piperonalis (CAS RN 120-57-0)

1 1–12 31

220 tonų

0 %

09.2860

ex 2933 69 80

30

1,3,5-Tri[3-(dimetilamino)propil]heksahidro-1,3,5-triazinas (CAS RN 15875-13-5)

1 1–12 31

300 tonų

0 %

09.2658

ex 2933 99 80

73

5-(Acetoacetilamino)benzimidazolonas (CAS RN 26576-46-5)

1 1–12 31

200 tonų

0 %

09.2945

ex 2940 00 00

20

D-ksilozė (CAS RN 58-86-6)

1 1–12 31

400 tonų

0 %

09.2862

ex 3105 40 00

10

Monoamonio fosfatas (CAS RN 7722-76-1)

1 1–12 31

45 000 tonų

0 %

09.2666

ex 3204 17 00

55

Dažiklis C.I. Pigment Red 169 (CAS RN 12237-63-7)

1 1–12 31

40 tonų

0 %

09.2659

ex 3802 90 00

19

Su soda išdegta diatomitinė žemė

1 1–12 31

30 000 tonų

0 %

09.2908

ex 3804 00 00

10

Natrio lignosulfonatas

1 1–12 31

40 000 tonų

0 %

09.2889

3805 10 90

 

Sulfatinis terpentinas

1 1–12 31

25 000 tonų

0 %

09.2935

ex 3806 10 00

10

Kanifolija ir kanifolijos rūgštys, pagamintos iš šviežių aliejingųjų dervų (oleorezinų)

1 1–12 31

280 000 tonų

0 %

09.2814

ex 3815 90 90

76

Katalizatorius, sudarytas iš titano dioksido ir volframo trioksido

1 1–12 31

3 000 tonų

0 %

09.2829

ex 3824 90 97

19

Liekanų, netirpstančių alifatiniuose angliavandeniliuose, gautų ekstrahuojant kanifoliją iš medienos, kietas ekstraktas, pasižymintis šiomis charakteristikomis:

kanifolijos rūgštis sudaro ne daugiau kaip 30 % masės,

rūgščių skaičius ne didesnis kaip 110,

Ir

lydymosi temperatūra ne žemesnė kaip 100° C

1 1–12 31

1 600 tonų

0 %

09.2907

ex 3824 90 97

86

Miltelių pavidalo fitosterolių mišinys, kurio sudėtyje yra:

ne mažiau kaip 75 % masės sterolių,

ne daugiau kaip 25 % masės stanolių,

skirtas stanolių/sterolių arba stanolių/sterolių esterių gamybai (1)

1 1–12 31

2 500 tonų

0 %

09.2644

ex 3824 90 97

96

Preparatas, kurio sudėtyje yra:

ne mažiau kaip 55 % ir ne daugiau kaip 78 % dimetilglutarato

ne mažiau kaip 10 % ir ne daugiau kaip 30 % dimetiladipato ir

ne daugiau kaip 35 % dimetilsukcinato

1 1–12 31

10 000 tonų

0 %

09.2140

ex 3824 90 97

98

Tretinių aminų mišiniai, kurių sudėtyje:

N,N-dimetil-1-oktanaminas sudaro 2,0-4,0 % masės

N,N-dimetil-1-dekanamino yra ne mažiau kaip 94 % masės

N,N-dimetil-1-dodekanamino yra ne daugiau kaip 2 % masės

1 1–12 31

4 500 tonų

0 %

09.2660

ex 3902 30 00

96

Propileno-etileno kopolimeras, kurio lydymosi klampa, nustatyta pagal ASTM D 3236 metodą, esant 190 °C temperatūrai yra ne didesnė kaip 1 700 mPa

1 1–12 31

500 tonų

0 %

09.2639

3905 30 00

 

Poli(vinilo alkoholis), kuriame yra arba nėra nehidrolizuotų acetato grupių

1 1–12 31

18 000 tonų

0 %

09.2930

ex 3905 30 00

30

Vinilo alkoholio, kuriame yra nehidrolizuotų acetatų grupių, ir metilenbutandiono rūgšties (CAS RN 122625-12-1) natrio druskų kopolimeras, naudojamas terminiam popieriui gaminti

1 1–12 31

192 tonos

0 %

09.2671

ex 3905 99 90

81

Poli(vinilbutiralis) (CAS RN 63148-65-2),

kurio sudėtyje pagal masę yra ne mažiau kaip 17,5 % ir ne daugiau kaip 20 % hidroksilo grupių ir

kurio dalelių dydžio mediana (D50) yra didesnė kaip 0,6 mm

1 1–12 31

11 000 tonų

0 %

09.2616

ex 3910 00 00

30

Polidimetilsiloksanas, kurio polimerizacijos laipsnis yra 2 800 monomerų grandžių (± 100)

1 1–12 31

1 300 tonų

0 %

09.2816

ex 3912 11 00

20

Celiuliozės acetato dribsniai

1 1–12 31

75 000 tonų

0 %

09.2864

ex 3913 10 00

10

Natrio alginatas, gautas iš rudadumblių (CAS RN 9005-38-3)

1 1–12 31

1 000 tonų

0 %

09.2641

ex 3913 90 00

87

Natrio hialuronatas, nesterilus, kurio:

vidutinė molekulinė masė (Mw) ne didesnė kaip 900 000,

endotoksino lygis neviršija 0,008 endotoksino vienetų (EU)/mg,

sudėtyje esantis etanolis sudaro ne daugiau nei 1 % masės,

sudėtyje esantis izopropanolis sudaro ne daugiau nei 0,5 % masės

1 1–12 31

200 kg

0 %

09.2661

ex 3920 51 00

50

Polimetilmetakrilato lakštai, atitinkantys šiuos standartus:

EN 4364 (MIL-P-5425E) ir DTD5592A arba

EN 4365 (MIL-P-8184) ir DTD5592A

1 1–12 31

100 tonų

0 %

09.2645

ex 3921 14 00

20

Akytas regeneruotos celiuliozės blokas, įmirkytas vandeniu, kurio sudėtyje yra magnio chlorido ir ketvirtinių amonio junginių, ir kurio matmenys – 100 cm (± 10 cm) x 100 cm (± 10 cm) x 40 cm (± 5 cm)

1 1–12 31

1 300 tonų

0 %

09.2818

ex 6902 90 00

10

Ugniai atsparios plytos, kurių:

briauna ilgesnė kaip 300 mm;

sudėtyje TiO2 sudaro ne daugiau kaip 1 % masės,

sudėtyje Al2O3 sudaro ne daugiau kaip 0,4 % masės bei

tūrio pokytis 1 700° C temperatūroje yra mažesnis kaip 9 %

1 1–12 31

75 tonos

0 %

09.2628

ex 7019 52 00

10

120 g/m2 (± 10 g/m2) masės plastiku padengtas stiklo pluošto audinys, paprastai naudojamas nuo vabzdžių apsaugančioms vyniojamoms uždangoms su pritvirtintais rėmais gaminti

1 1–12 31

3 000 000 m2

0 %

09.2799

ex 7202 49 90

10

Ferochromas, kurio sudėtyje anglis sudaro ne mažiau kaip 1,5 %, bet ne daugiau kaip 4 % masės, o chromas – ne daugiau kaip 70 % masės

1 1–12 31

50 000 tonų

0 %

09.2629

ex 7616 99 90

85

Teleskopinės rankenos iš aliuminio, skirtos kelioniniam bagažui gaminti (1)

1 1–12 31

800 000 vnt.

0 %

ex 8302 49 00

91

09.2840

ex 8104 30 00

20

Magnio milteliai:

grynumas ne mažesnis kaip 98 %, bet ne didesnis kaip 99,5 % masės,

dalelių dydis ne mažesnis kaip 0,2 mm, bet ne didesnis kaip 0,8 mm

1 1–12 31

2 000 tonų

0 %

09.2642

ex 8501 40 20

30

Sąranka, kurią sudaro:

vienfazis elektros kintamosios srovės kolektorinis variklis, kurio galia ne mažesnės nei 480 W, bet ne didesnė kaip 1 400 W ir kurio įėjimo galia didesnė kaip 900 W, bet ne didesnė kaip 1 600 W, kurio išorinis skersmuo didesnis kaip 119,8 mm, bet ne didesnis kaip 135,2 mm ir kurio nominalios apsukos didesnės kaip 30 000 aps/min, bet ne didesnės kaip 50 000 aps/min, ir

oro įtraukimo ventiliatorius,

skirtas vakuuminiams siurbliams gaminti (1)

1 1–12 31

120 000 vnt.

0 %

ex 8501 40 80

40

09.2763

ex 8501 40 80

30

Elektrinis vienfazis kintamosios srovės kolektorinis variklis, kurio galia didesnė kaip 750 W, įėjimo galia didesnė kaip 1 600 W, bet ne didesnė kaip 2 700 W, išorinis skersmuo didesnis kaip 120 mm (± 0,2 mm), bet ne didesnis kaip 135 mm (± 0,2 mm), nominalios apsukos daugiau kaip 30 000 aps/min, bet ne daugiau kaip 50 000 aps/min, su oro įtraukimo ventiliatoriumi, skirtas naudoti vakuuminių siurblių gamybai (1)

1 1–12 31

2 000 000 vnt.

0 %

09.2633

ex 8504 40 82

20

Elektros lygintuvas, kurio galia ne didesnė kaip 1 kVA, naudojamas 8509 80 ir 8510 pozicijoms priskiriamiems prietaisams gaminti (1)

1 1–12 31

4 500 000 vnt.

0 %

09.2643

ex 8504 40 82

30

Maitinimo plokštės, skirtos prekėms, priskiriamoms 8521 ir 8528 pozicijoms, gaminti (1)

1 1–12 31

1 038 000 vnt.

0 %

09.2620

ex 8526 91 20

20

GPS sistemoms skirtas komplektas su pozicijos nustatymo funkcija, be monitoriaus, ne didesnės kaip 2 500 g masės

1 1–12 31

3 000 000 vnt.

0 %

09.2672

ex 8529 90 92

75

Spausdintinė plokštė su šviesos diodais (LED):

su prizmėmis / lęšiais arba be jų ir

su jungtimi (-is) arba be jų,

naudojama 8528 pozicijai priskiriamų prekių vidinio apšvietimo įtaisams gaminti (1)

1 1–12 31

115 000 000 vnt.

0 %

ex 9405 40 39

70

09.2003

ex 8543 70 90

63

Reguliuojamos įtampos dažnio generatorius, sudarytas iš aktyviųjų ir pasyviųjų elementų, sumontuotų ant spausdintinės plokštės, esančios korpuse, kurio matmenys ne didesni kaip 30 mm × 30 mm

1 1–12 31

1 400 000 vnt.

0 %

09.2668

ex 8714 91 10

21

Iš anglies pluošto ir dirbtinės dervos pagamintas dviračio rėmas, dažytas, lakuotas ir (arba) poliruotas, naudojamas dviračiams gaminti (1)

1 1–12 31

76 000 vnt.

0 %

ex 8714 91 10

31

09.2669

ex 8714 91 30

21

Iš anglies pluošto ir dirbtinės dervos pagaminta dviračio priekinė šakė, dažyta, lakuota ir (arba) poliruota, naudojama dviračiams gaminti (1)

1 1–12 31

52 000 vnt.

0 %

ex 8714 91 30

31

09.2631

ex 9001 90 00

80

Neaptaisyti stiklo lęšiai, prizmės ir suklijuoti elementai, naudojami prekių, kurių KN kodai 9002, 9005, 9013 10 ir 9015, gamyboje (1)

1 1–12 31

5 000 000 vnt.

0 %


(1)  Muitų taikymas sustabdytas pagal Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 (OL L 253, 1993 10 11, p. 1) 291–300 straipsnius.

(2)  Tačiau priemonė netaikoma, jei perdirbimą vykdo mažmeninės prekybos arba viešojo maitinimo įmonės.

(3)  Taikoma specifinė muito norma.


Top