Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0723

2013/723/ES: 2013 m. gruodžio 4 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas dėl 2013 m. Europos Sąjungos finansinio įnašo į trijų valstybių narių (Kroatijos, Ispanijos ir Jungtinės Karalystės) duomenų rinkimo, tvarkymo ir naudojimo žuvininkystės sektoriuje nacionalines programas (pranešta dokumentu Nr. C(2013) 8498)

OJ L 328, 7.12.2013, p. 118–120 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/723/oj

7.12.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 328/118


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS

2013 m. gruodžio 4 d.

dėl 2013 m. Europos Sąjungos finansinio įnašo į trijų valstybių narių (Kroatijos, Ispanijos ir Jungtinės Karalystės) duomenų rinkimo, tvarkymo ir naudojimo žuvininkystės sektoriuje nacionalines programas

(pranešta dokumentu Nr. C(2013) 8498)

(Tekstas autentiškas tik kroatų, anglų ir ispanų kalbomis)

(2013/723/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2006 m. gegužės 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 861/2006, nustatantį Bendrijos finansines priemones, skirtas bendrai žuvininkystės politikai ir jūrų teisei įgyvendinti (1), ypač į jo 24 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamente (EB) Nr. 861/2006 nustatytos sąlygos, pagal kurias valstybės narės gali gauti Europos Sąjungos įnašą nacionalinių duomenų rinkimo ir tvarkymo programų išlaidoms kompensuoti;

(2)

tos programos turi būti parengtos remiantis 2008 m. vasario 25 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 199/2008 dėl Bendrijos sistemos, skirtos duomenų rinkimui, tvarkymui ir naudojimui žuvininkystės sektoriuje bei paramai mokslinėms rekomendacijoms dėl bendros žuvininkystės politikos, sukūrimo (2) ir Komisijos reglamentu (EB) Nr. 665/2008, kuriuo nustatomos išsamios Reglamento (EB) Nr. 199/2008 taikymo taisyklės (3);

(3)

Bulgarija, Danija, Vokietija, Italija, Latvija, Lietuva, Malta, Rumunija, Slovėnija, Suomija ir Švedija su 2013 metais susijusių pakeitimų 2011–2013 m. nacionalinėse programose nepadarė. Komisijos įgyvendinimo sprendimu C(2013)4434 Komisija nusprendė 2013 m. skirti įnašą minėtoms 11 nacionalinių programų;

(4)

Belgija, Estija, Graikija, Prancūzija, Kipras, Nyderlandai, Lenkija ir Portugalija su 2013 metais susijusių pakeitimų 2011–2013 m. nacionalinėse programose taip pat nepadarė. Airija pateikė su 2013 metais susijusius nacionalinės programos pakeitimus, kurie Komisijos įgyvendinimo sprendimu C(2013)3533 buvo patvirtinti. Komisijos įgyvendinimo sprendimu C(2013)6255 nuspręsta skirti įnašą minėtoms 9 nacionalinėms programoms 2013 m.;

(5)

Ispanija pateikė 2011–2013 m. duomenų rinkimo, tvarkymo ir naudojimo žuvininkystės sektoriuje nacionalinę programą, kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. 199/2008 4 straipsnio 4 ir 5 dalyse. Pagal to paties Reglamento 6 straipsnio 3 dalį, ši programa 2011 m. patvirtinta Sprendimu C(2011)7645. Pagal Reglamento (EB) Nr. 199/2008 5 straipsnio 2 dalį Ispanija pateikė su 2012 m. susijusius savo nacionalinės programos pakeitimus. Pagal to paties Reglamento 6 straipsnio 3 dalį, Komisija šiuos pakeitimus patvirtino 2012 m. Sprendimu C(2012) 7499. Su 2013 m. susijusių nacionalinės programos pakeitimų Ispanija nepateikė;

(6)

pagal Reglamento (EB) Nr. 199/2008 5 straipsnio 2 dalį Jungtinė Karalystė pateikė su 2013 m. susijusius savo nacionalinės programos pakeitimus. Pagal to paties Reglamento 6 straipsnio 3 dalį Komisija šiuos pakeitimus patvirtino 2013 in. Sprendimu (C(2013)6325;

(7)

Kroatija pateikė duomenų rinkimo, tvarkymo ir naudojimo nacionalinę programą žuvininkystės sektoriuje 2013 m. liepos 1 d.–gruodžio 31 d. laikotarpiui, kaip numatyta Tarybos reglamento (EB) Nr. 199/2008 4 straipsnio 4 ir 5 dalyse. Pagal to paties Reglamento 6 straipsnio 3 dalį ši programa 2013 m. patvirtinta Komisijos sprendimu C(2013) 5854;

(8)

Ispanija, Jungtinė Karalystė ir Kroatija, remdamosi Komisijos reglamento (EB) Nr. 1078/2008 (4), kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 861/2006 įgyvendinimo taisyklės, 2 straipsnio 2 dalimi, pateikė 2013 m. metines biudžeto prognozes. Kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1078/2008 4 straipsnyje, Komisija įvertino tų valstybių narių metines biudžeto prognozes, atsižvelgdama į patvirtintas nacionalines programas;

(9)

Reglamento (EB) Nr. 1078/2008 5 straipsnyje nustatyta, kad Komisija turi patvirtinti metinę biudžeto prognozę ir priimti sprendimą dėl metinio Sąjungos finansinio įnašo kiekvienai nacionalinei programai Reglamento (EB) Nr. 861/2006 24 straipsnyje nustatyta tvarka ir remdamasi metinių biudžeto prognozių vertinimo rezultatais, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1078/2008 4 straipsnyje;

(10)

Reglamento (EB) Nr. 861/2006 24 straipsnio 3 dalies b punkte nustatyta, kad Komisijos sprendimu turi būti nustatyta finansinio įnašo norma. To reglamento 16 straipsnyje numatyta, kad Sąjungos finansinių priemonių norma pagrindinių duomenų rinkimo srityje neturi viršyti 50 % valstybių narių išlaidų, patirtų vykdant duomenų rinkimo, tvarkymo ir naudojimo žuvininkystės sektoriuje programas;

(11)

šis sprendimas yra finansavimo sprendimas, kaip apibrėžta 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių (5) 84 straipsnio 2 dalyje;

(12)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Žuvininkystės ir akvakultūros vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Didžiausios bendros Sąjungos finansinio įnašo sumos, skirtinos kiekvienai valstybei narei 2013 m. už duomenų rinkimą, tvarkymą ir naudojimą žuvininkystės sektoriuje, ir Sąjungos finansinio įnašo norma yra nustatytos priede.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Ispanijos Karalystei, Kroatijos Respublikai ir Jungtinei Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystei.

Priimta Briuselyje 2013 m. gruodžio 4 d.

Komisijos vardu

Maria DAMANAKI

Komisijos narė


(1)  OL L 160, 2006 6 14, p. 1.

(2)  OL L 60, 2008 3 5, p. 1.

(3)  OL L 186, 2008 7 15, p. 3.

(4)  OL L 295, 2008 11 4, p. 24.

(5)  OL L 298, 2012 10 26, p. 1.


PRIEDAS

2011–2013 M. NACIONALINĖS PROGRAMOS

REIKALAVIMUS ATITINKANČIOS IŠLAIDOS IR DIDŽIAUSIAS SĄJUNGOS ĮNAŠAS 2013 M.

(EUR)

Valstybė narė

Reikalavimus atitinkančios išlaidos

Didžiausias Sąjungos įnašas

(50 % norma)

Kroatija

646 680

323 340,0

Ispanija

14 386 953

7 193 476,5

Jungtinė Karalystė

9 674 645

4 837 322,5

Iš viso

24 708 278

12 354 139


Top