Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1274

2013 m. gruodžio 6 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1274/2013, kuriuo dėl tam tikrų maisto priedų iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II ir III priedai ir Komisijos reglamento (ES) Nr. 231/2012 priedas Tekstas svarbus EEE

OJ L 328, 7.12.2013, p. 79–85 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1274/oj

7.12.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 328/79


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1274/2013

2013 m. gruodžio 6 d.

kuriuo dėl tam tikrų maisto priedų iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II ir III priedai ir Komisijos reglamento (ES) Nr. 231/2012 priedas

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1333/2008 dėl maisto priedų (1), ypač į jo 10 straipsnio 3 dalį, 14 straipsnį ir 30 straipsnio 5 dalį,

atsižvelgdama į 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1331/2008, nustatantį maisto priedų, fermentų ir kvapiųjų medžiagų leidimų suteikimo procedūrą (2), ypač į jo 7 straipsnio 5 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priede pateiktas Sąjungos maisto priedų, leidžiamų naudoti maisto produktuose, sąrašas ir jų naudojimo sąlygos;

(2)

Reglamento (EB) Nr. 1333/2008 III priede pateiktas Sąjungos maisto priedų, leidžiamų naudoti maisto prieduose, maisto fermentuose, kvapiosiose medžiagose, maistingosiose medžiagose, sąrašas ir jų naudojimo sąlygos;

(3)

2012 m. kovo 9 d. Komisijos reglamente (ES) Nr. 231/2012 (3) nustatytos maisto priedų, išvardytų Reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II ir III prieduose, specifikacijos;

(4)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1331/2008 3 straipsnio 1 dalyje nurodytą bendrą procedūrą šie sąrašai gali būti atnaujinami Komisijos iniciatyva arba gavus prašymą;

(5)

atnaujinant specifikacijas būtina atsižvelgti į maisto priedų specifikacijas ir analizės metodus, išdėstytus Jungtinio FAO/PSO maisto priedų ekspertų komiteto specifikacijose, kurias patvirtinto Maisto kodekso komisija, ir į Tarptautinę maisto priedų numeracijos sistemą (INS pavadinimas (4));

(6)

šiuo metu leidžiamo naudoti maisto dažiklio pavadinimas „Briliantinis juodasis BN, juodasis PN“ (E 151) turėtų būti pakeistas pavadinimu „Briliantinis juodasis PN“ Sąjungos maisto priedų, leidžiamų naudoti maisto produktuose, sąraše, jų naudojimo sąlygose ir šio maisto priedo specifikacijose, siekiant aiškumo ir siekiant jo pavadinimą suderinti su jo registruotu pavadinimu, esančiu INS;

(7)

šiuo metu specifikacijose pateiktoje maisto priedo (dumblių karotenai (E 160 a (iv))) apibrėžtyje nurodyta: „Karotinų mišinys taip pat gali būti gaunamas iš dumblių veislių Dunaliella salina, augančių dideliuose druskinguose Whyalla ežeruose Pietų Australijoje. (…)“ paminint konkrečią vietovę (Whyalla), kurioje auginami dumbliai. Tačiau pastaraisiais metais padidėjo pasaulinė dumblių karotenų paklausa ir Australijoje bei kitose šalyse buvo suformuoti nauji druskingi ežerai. Jungtinio FAO/PSO maisto priedų ekspertų komiteto specifikacijose dėl dumblių karotenų (5) ir Europos maisto saugos tarnybos nuomonėje dėl karotenų (E 160a (i)) ir beta-karoteno (E 160a (ii)) kaip maisto priedo mišinių (6) pakartotinio vertinimo nepateikta informacijos apie vietovę (-es), kurioje (-se) auginama Dunaliella salina arba apie tokiai (-oms) vietovei (-ėms) taikomus apribojimus. Todėl siekiant išvengti rinkos trikdžių, turėtų būti iš dalies pakeistas specifikacijose pateiktas dumblių karotenų (E 160 a (iv)) aprašas;

(8)

Reglamente (ES) Nr. 231/2012 pateiktose kalcio bisulfito (E 227) ir kalio bisulfito (E 228) specifikacijose yra padaryta klaidų. Šios klaidos turėtų būti ištaisytos;

(9)

Reglamente (ES) Nr. 231/2012 taip pat nustatytos mikrokristalinės celiuliozės (E 460(i)) specifikacijos, kuriose nurodyta, kad celiuliozės gelis yra šio maisto priedo sinonimas. Kadangi Maisto kodekse vartojamas dvejopas mikrokristalinės celiuliozės (E 460(i)) pavadinimas, jos paskirtasis INS pavadinimas yra „mikrokristalinė celiuliozė (celiuliozės gelis)“. Atsižvelgiant į ankstesnę praktiką (7) ir siekiant užtikrinti nuoseklumą bei išvengti prekybos trikdžių, turėtų būti nustatytas dvejopas maisto priedo (E 460 (i)) pavadinimas (mikrokristalinė celiuliozė, celiuliozės gelis). Todėl to maisto priedo specifikacijose pavadinimas „celiuliozės gelis“ turėtų būti pašalintas iš sinonimams skirto įrašo ir jo pavadinimas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas Reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priede;

(10)

maisto priedo pavadinimas „karboksimetilceliuliozė, natrio karboksimetilceliuliozė, celiuliozės derva“, nurodytas Sąjungos maisto priedų sąraše, kuris pateiktas Reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II ir III prieduose ir šio maisto priedo specifikacijose, turėtų būti pakeistas pavadinimu „natrio karboksimetilceliuliozė, celiuliozės derva“ siekiant aiškumo ir siekiant jį suderinti su jo registruotu pavadinimu, esančiu INS;

(11)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1331/2008 3 straipsnio 2 dalį Komisija, siekdama atnaujinti Reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II ir III prieduose pateiktą Sąjungos maisto priedų sąrašą, turi prašyti Europos maisto saugos tarnybos (toliau – Tarnyba) pateikti nuomonę, išskyrus tuos atvejus, kai toks atnaujinimas neturi poveikio žmonių sveikatai. Kadangi minėtas Sąjungos sąrašų atnaujinimas negali turėti poveikio žmonių sveikatai, nebūtina kreiptis į Tarnybą, kad ši pateiktų nuomonę;

(12)

todėl reglamentai (EB) Nr. 1333/2008 ir (ES) Nr. 231/2012 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeisti;

(13)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II ir III priedai iš dalies keičiami pagal šio reglamento I priedą.

2 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 231/2012 priedas keičiamas pagal šio reglamento II priedą.

3 straipsnis

Maisto priedais „Briliantiniu juoduoju BN, juoduoju PN“ (E 151) ir „karboksimetilceliulioze, natrio karboksimetilceliulioze, celiuliozės derva“ (E 466) ir šių priedų turinčiais maisto produktais, kurie buvo paženklinti arba pateikti rinkai per 24 mėnesius po šio reglamento įsigaliojimo arba kurie neatitinka šio reglamento reikalavimų, gali būti prekiaujama, kol baigiasi turimos atsargos.

4 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2013 m. gruodžio 6 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 354, 2008 12 31, p. 16.

(2)  OL L 354, 2008 12 31, p. 1.

(3)  OL L 83, 2012 3 22, p. 1.

(4)  Tarptautinė maisto priedų numeracijos sistema (INS).

(5)  Monografija Nr. 4 (2007) apie KAROTENUS (dumblių), pateikta internete: http://www.fao.org/ag/agn/jecfa-additives/specs/Monograph1/Additive-114.pdf

(6)  EMST maisto priedų ir į maistą dedamų maistinių medžiagų specialistų grupė; Scientific Opinion on the re-evaluation of Mixed Carotenes (E 160a (i)) and beta-Carotene (E 160a (ii)) as a food additive. EFSA Journal 2012; 10(3):2593.

(7)  Siūlomas dalinis pakeitimas atitinka kitus panašius atvejus, kai buvo suteikti dvejopi pavadinimai, pvz., natrio karboksimetilceliuliozės (E 466), skersinio ryšio natrio karboksimetilceliuliozės (E 468) ir fermentais hidrolizuotos karboksimetilceliuliozės (E 469) atvejai.


I PRIEDAS

A.

Reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

A dalies 3 lentelės maisto priedui E 151 skirtas įrašas pakeičiamas taip:

„E 151

Briliantinis juodasis BN“

2)

B dalyje:

a)

1 punkte „Dažikliai“ maisto priedui E 151 skirtas įrašas pakeičiamas taip:

„E 151

Briliantinis juodasis BN“

b)

3 punkte „Maisto priedai, išskyrus dažiklius ir saldiklius“ maisto priedui E 466 skirtas įrašas pakeičiamas taip:

„E 466

Natrio karboksimetilceliuliozė, celiuliozės derva“

3)

C dalyje:

a)

III grupėje „Maisto dažikliai, kurių didžiausias leidžiamas kiekis gali būti bendras“ maisto priedui E 151 skirtas įrašas pakeičiamas taip:

„E 151

Briliantinis juodasis BN“

b)

1 grupėje maisto priedui E 466 skirtas įrašas pakeičiamas taip:

„E 466

Natrio karboksimetilceliuliozė, celiuliozės derva

quantum satis

4)

E dalyje:

a)

maisto produktų kategorijos 09.2 „Perdirbtos žuvys ir žuvininkystės produktai, įskaitant moliuskus ir vėžiagyvius“ maisto priedui E 151 skirtas įrašas pakeičiamas taip:

„E 151

Briliantinis juodasis BN

100

(35)

Tik žuvies paštetas ir vėžiagyvių paštetas“

b)

maisto produktų kategorijos 09.2 „Perdirbtos žuvys ir žuvininkystės produktai, įskaitant moliuskus ir vėžiagyvius“ maisto priedui E 151 skirtas įrašas pakeičiamas taip:

„E 151

Briliantinis juodasis BN

250

(36)

Tik apvirti vėžiagyviai“

c)

maisto produktų kategorijos 09.2 „Perdirbtos žuvys ir žuvininkystės produktai, įskaitant moliuskus ir vėžiagyvius“ maisto priedui E 151 skirtas įrašas pakeičiamas taip:

„E 151

Briliantinis juodasis BN

100

(37)

Tik rūkyta žuvis“

d)

maisto produktų kategorijos 11.4.1 „Skysti saldikliai, skirti pasaldinti maistą valgant“ maisto priedui E 460 (i) skirtas įrašas pakeičiamas taip:

„E 460 (i)

Mikrokristalinė celiuliozė, celiuliozės gelis

quantum satis

 

 

e)

maisto produktų kategorijos 11.4.3 „Skysti saldikliai, skirti pasaldinti maistą valgant“ maisto priedui E 460 (i) skirtas įrašas pakeičiamas taip:

„E 460 (i)

Mikrokristalinė celiuliozė, celiuliozės gelis

quantum satis

 

 

f)

maisto produktų kategorijos 01.6.1 „Nearomatizuota pasterizuota grietinėlė (išskyrus mažesnio riebumo grietinėlę)“ maisto priedui E 466 skirtas įrašas pakeičiamas taip:

„E 466

Natrio karboksimetilceliuliozė, celiuliozės derva

quantum satis

 

 

g)

maisto produktų kategorijos 01.6.2 „Nearomatizuoti rauginti grietinės gaminiai ir pakaitalai, kuriuose riebalų yra ne daugiau kaip 20 %“ maisto priedui E 466 skirtas įrašas pakeičiamas taip:

„E 466

Natrio karboksimetilceliuliozė, celiuliozės derva

quantum satis

 

 

h)

maisto produktų kategorijos 11.4.1 „Skysti saldikliai, skirti pasaldinti maistą valgant“ maisto priedui E 466 skirtas įrašas pakeičiamas taip:

„E 466

Natrio karboksimetilceliuliozė, celiuliozės derva

quantum satis

 

 

i)

maisto produktų kategorijos 11.4.2 „Miltelių pavidalo saldikliai, skirti pasaldinti maistą valgant“ maisto priedui E 466 skirtas įrašas pakeičiamas taip:

„E 466

Natrio karboksimetilceliuliozė, celiuliozės derva

quantum satis

 

 

j)

maisto produktų kategorijos 11.4.3 „Skysti saldikliai, skirti pasaldinti maistą valgant“ maisto priedui E 466 skirtas įrašas pakeičiamas taip:

„E 466

Natrio karboksimetilceliuliozė, celiuliozės derva

quantum satis

 

 

k)

maisto produktų kategorijos 13.1.5.1 „Specialios medicininės paskirties dietiniai maisto produktai kūdikiams ir specialūs mišiniai kūdikiams“ maisto priedui E 466 skirtas įrašas pakeičiamas taip:

„E 466

Natrio karboksimetilceliuliozė, celiuliozės derva

10 000

 

Nuo gimimo – produktuose, skirtuose medžiagų apykaitos sutrikimams gydyti taikomoms dietoms“

l)

maisto produktų kategorijos 13.1.5.2 „Specialios medicininės paskirties dietiniai maisto produktai kūdikiams ir mažiems vaikams, kaip apibrėžta Direktyvoje 1999/21/EB“ maisto priedui E 466 skirtas įrašas pakeičiamas taip:

„E 466

Natrio karboksimetilceliuliozė, celiuliozės derva

10 000

 

Nuo gimimo – produktuose, skirtuose medžiagų apykaitos sutrikimams gydyti taikomoms dietoms“

m)

maisto produktų kategorijos 14.1.3 „Vaisių nektarai, kaip apibrėžta Direktyvoje 2001/112/EB, taip pat daržovių nektarai ir panašūs produktai“ maisto priedui E 466 skirtas įrašas pakeičiamas taip:

„E 466

Natrio karboksimetilceliuliozė, celiuliozės derva

quantum satis

 

Tik tradiciniai švediški ir suomiški citrusinių vaisių sirupai“

B.

Reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

1 dalyje maisto priedui E 466 skirtas įrašas pakeičiamas taip:

„E 466

Natrio karboksimetilceliuliozė, celiuliozės derva

quantum satis

Visi maisto priedai“

2)

3 dalyje maisto priedui E 466 skirtas įrašas pakeičiamas taip:

„E 466

Natrio karboksimetilceliuliozė,

celiuliozės derva

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Taip“

3)

5 dalies A skirsnyje maisto priedui E 466 skirtas įrašas pakeičiamas taip:

„E 466

Natrio karboksimetilceliuliozė,

celiuliozės derva

quantum satis

Visos maistingosios medžiagos

Taip“

4)

5 dalies B skirsnyje maisto priedui E 466 skirtas įrašas pakeičiamas taip:

„E 466

Natrio karboksimetilceliuliozė,

celiuliozės derva

Skirtos naudoti maistingųjų medžiagų preparatuose neviršijant didžiausio kiekio II priedo E dalies 13.1 punkte nurodytuose maisto produktuose

Visos maistingosios medžiagos

Specialios medicininės paskirties dietiniai maisto produktai kūdikiams ir mažiems vaikams, kaip apibrėžta Direktyvoje 1999/21/EB“

5)

6 dalies 1 lentelės maisto priedui E 466 skirtas įrašas pakeičiamas taip:

„E 466

Natrio karboksimetilceliuliozė, celiuliozės derva“


II PRIEDAS

Reglamento (ES) Nr. 231/2012 priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

Dumblių karotenams (E 160 a (iv)) skirto įrašo specifikacijos apibrėžtis pakeičiama taip:

Apibrėžtis

Karotenų mišiniai taip pat gali būti gaminami iš Dunaliella salina dumblių padermių. Beta karotenas ekstrahuojamas naudojant eterinį aliejų. Preparatas yra 20–30 % suspensija valgomajame aliejuje. Trans- ir cis-izomerų santykis yra 50/50–71/29 intervale.

Pagrindinis dažantis komponentas yra karotenoidai, kurių didžiausią dalį sudaro beta karotenas. Gali būti alfa karoteno, liuteino, zeaksantino ir beta kriptoksantino. Be dažančių pigmentų šioje medžiagoje gali būti aliejų, riebalų ir vaškų, natūraliai esančių žaliavinėje medžiagoje.“

2)

Briliantiniam juodajam BN, juodajam PN (E 151) skirtas įrašas pakeičiamas taip:

a)

antraštė pakeičiama taip:

„E 151 BRILIANTINIS JUODASIS PN“

b)

specifikacijoje apibrėžtis pakeičiamas taip:

Apibrėžtis

Briliantinį juodąjį PN iš esmės sudaro tetranatrio-4-acetamido-5-hidroksi-6-[7-sulfonato-4-(4-sulfonatofenilazo)-1-naftilazo] naftalen-1,7-disulfonatas ir papildomi dažikliai, taip pat pagrindiniai nedažantys komponentai – natrio chloridas ir (arba) natrio sulfatas.

Briliantinis juodasis PN yra aprašytas kaip natrio druska.

Taip pat leidžiama naudoti kalcio ir kalio druską.“

3)

Kalcio bisulfitui (E 227) skirto įrašo antraštė pakeičiama taip:

„E 227 KALCIO VANDENILIO SULFITAS“

4)

Kalio bisulfitui (E 228) skirto įrašo antraštė pakeičiama taip:

„E 228 KALIO VANDENILIO SULFITAS“

5)

Mikrokristalinei celiuliozei (E 460 (i)) skirtas įrašas pakeičiamas taip:

a)

antraštė pakeičiama taip:

„E 460 (i) MIKROKRISTALINĖ CELIULIOZĖ, CELIULIOZĖS GELIS“

b)

specifikacijų dalis (sinonimai) pakeičiama taip:

„Sinonimai“

 

6)

Natrio karboksimetilceliuliozei, karboksimetilceliuliozei, celiuliozės dervai (E 466) skirtas įrašas iš dalies keičiamas taip:

a)

antraštė pakeičiama taip:

„E 466 NATRIO KARBOKSIMETILCELIULIOZĖ, CELIULIOZĖS DERVA“

b)

specifikacijų dalis (sinonimai) pakeičiama taip:

Sinonimai

NaCMC, natrio CMC“

c)

specifikacijoje apibrėžtis pakeičiama taip:

Apibrėžtis

Natrio karboksimetilceliuliozė yra celiuliozės karboksimetileterio dalinė natrio druska, celiuliozę gaunant tiesiogiai iš pluoštinių veislių augalinių medžiagų“


Top