Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0677

2013/677/ES: 2013 m. lapkričio 15 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas, leisti Liuksemburgui taikyti specialią priemonę, kuria nukrypstama nuo Direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 285 straipsnio

OJ L 316, 27.11.2013, p. 33–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/677/oj

27.11.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 316/33


TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS

2013 m. lapkričio 15 d.

leisti Liuksemburgui taikyti specialią priemonę, kuria nukrypstama nuo Direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 285 straipsnio

(2013/677/ES)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvą 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (1), ypač į jos 395 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

raštu, kurį Komisijos Generalinis sekretoriatas užregistravo 2012 m. spalio 24 d., Liuksemburgas paprašė leidimo taikyti priemonę, kuria nukrypstama nuo Direktyvos 2006/112/EB 285 straipsnio ir kuria Liuksemburgui leidžiama nuo pridėtinės vertės mokesčio (PVM) atleisti apmokestinamuosius asmenis, kurių metinė apyvarta yra ne didesnė kaip 25 000 EUR. Pagal šią priemonę tie apmokestinamieji asmenys būtų atleidžiami nuo visų arba kai kurių su PVM susijusių prievolių, nurodytų Direktyvos 2006/112/EB XI antraštinės dalies 2–6 skyriuose;

(2)

remdamasi Direktyvos 2006/112/EB 395 straipsnio 2 dalimi, 2012 m. lapkričio 9 d. raštu Komisija pranešė kitoms valstybėms narėms apie Liuksemburgo prašymą. 2012 m. lapkričio 12 d. raštu Komisija pranešė Liuksemburgui, kad turi visą prašymui įvertinti būtiną informaciją;

(3)

pagal Direktyvos 2006/112/EB 285 straipsnį valstybės narės, kurios nepasinaudojo galimybe pagal Antrosios Tarybos direktyvos 67/228/EEB (2) 14 straipsnį, gali nuo PVM atleisti apmokestinamuosius asmenis, kurių metinė apyvarta neviršija 5 000 EUR arba lygiavertės sumos nacionaline valiuta ir taip pat gali suteikti laipsnišką mokesčio lengvatą apmokestinamiesiems asmenims, kurių metinė apyvarta viršija valstybių narių nustatytą ir taikomą atleidimui nuo mokesčio aukščiausią ribą;

(4)

Liuksemburgas pranešė Komisijai, kad šiuo metu nuo PVM atleidžia apmokestinamuosius asmenis, kurių metinė apyvarta neviršija 10 000 EUR, ir kad naudojasi galimybe suteikti laipsnišką mokesčio lengvatą apmokestinamiesiems asmenims, kurių metinė apyvarta sudaro nuo 10 000 iki 25 000 EUR. Kaip nukrypti leidžiančios priemonės, Liuksemburgas paprašė leidimo nuo PVM atleisti apmokestinamuosius asmenis, kurių metinė apyvarta neviršija 25 000 EUR;

(5)

didesnė riba taikant specialiąją schemą yra paprastinimo priemonė, kadangi ja galima smarkiai sumažinti mažųjų įmonių PVM prievoles ir Liuksemburgas galėtų nebetaikyti verslą apsunkinančios laipsniškos mokesčio lengvatos schemos. Apmokestinamiesiems asmenims turėtų būti ir toliau leista rinktis įprastines PVM procedūras;

(6)

Komisija 2004 m. spalio 29 d. priėmė pasiūlymą dėl Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 77/388/EEB (3), siekdama supaprastinti su PVM susijusias prievoles; jame įtrauktos nuostatos, kuriomis pagal atleidimo nuo PVM schemą valstybėms narėms leidžiama nustatyti viršutinę metinės apyvartos ribą neviršijant 100 000 EUR arba lygiavertės sumos nacionaline valiuta ir suteikiama galimybė šią sumą kasmet atnaujinti. Šis sprendimas atitinka tą pasiūlymą;

(7)

nukrypti leidžianti priemonė turi tik nežymų poveikį bendrai galutinio vartojimo etapu surenkamų mokesčių sumai ir neturės neigiamo poveikio Sąjungos nuosaviems ištekliams, gaunamiems iš PVM,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Nukrypstant nuo Direktyvos 2006/112/EB 285 straipsnio, Liuksemburgui leidžiama nuo PVM atleisti apmokestinamuosius asmenis, kurių metinė apyvarta neviršija 25 000 EUR.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja pranešimo apie jį dieną.

Šis sprendimas taikomas iki ankstesnės iš šių datų: kol įsigalios Sąjungos taisyklės, kuriomis patikslinamos metinės apyvartos ribos sumos, iki kurių apmokestinamieji asmenys gali būti atleidžiami nuo PVM, arba iki 2016 m. gruodžio 31 d.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Liuksemburgo Didžiajai Hercogystei.

Priimta Briuselyje 2013 m. lapkričio 15 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

R. ŠADŽIUS


(1)  OL L 347, 2006 12 11, p. 1.

(2)  1967 m. balandžio 11 d. Antroji Tarybos direktyva 67/228/EEB dėl valstybių narių apyvartos mokesčių įstatymų derinimo, bendros pridėtinės vertės mokesčio sistemos struktūros ir taikymo tvarkos (OL 71, 1967 4 14, p. 1303/67).

(3)  1977 m. gegužės 17 d. Šeštoji Tarybos direktyva 77/388/EEB dėl valstybių narių apyvartos mokesčių įstatymų derinimo — Bendra pridėtinės vertės mokesčio sistema: vienodas vertinimo pagrindas (OL L 145, 1977 6 13, p. 1).


Top