Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1022

2013 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1022/2013, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija), nuostatos, susijusios su specialių uždavinių pavedimu Europos Centriniam Bankui pagal Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1024/2013

OJ L 287, 29.10.2013, p. 5–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1022/oj

29.10.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 287/5


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1022/2013

2013 m. spalio 22 d.

kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija), nuostatos, susijusios su specialių uždavinių pavedimu Europos Centriniam Bankui pagal Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1024/2013

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 114 straipsnį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos Centrinio Banko nuomonę (1),

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (2),

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros (3),

kadangi:

(1)

2012 m. birželio 29 d. euro zonos valstybių ir vyriausybių vadovai paragino Komisiją teikti pasiūlymus numatyti bendrą priežiūros mechanizmą, kuriame dalyvautų Europos Centrinis Bankas (toliau – ECB). Savo 2012 m. birželio 29 d. išvadose Europos Vadovų Taryba paprašė savo pirmininko, glaudžiai bendradarbiaujant su Komisijos, Euro grupės ir ECB pirmininkais, parengti konkretų veiksmų planą su įgyvendinimo terminais, skirtą tikrai ekonominei ir pinigų sąjungai sukurti, kuriame būtų pateikti konkretūs pasiūlymai dėl finansinių paslaugų vidaus rinkos vieningumo ir vientisumo išsaugojimo;

(2)

numatyti bendrą priežiūros mechanizmą - pirmasis žingsnis kuriant Europos bankų sąjungą, kuri sutvirtinama tikrai bendromis finansinių paslaugų taisyklėmis ir naujomis indėlių draudimo ir bankų pertvarkymo sistemomis;

(3)

kad būtų numatytas bendras priežiūros mechanizmas, Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1024/2013 (4) ECB pavedami specialūs uždaviniai, susiję su rizikos ribojimu pagrįstos valstybių narių, kurių valiuta yra euro, kredito įstaigų priežiūros politika, ir leidžiama kitoms valstybėms narėms glaudžiai bendradarbiauti su ECB;

(4)

priežiūros uždavinių kai kurių valstybių narių kredito įstaigų atžvilgiu perdavimas ECB jokiu būdu neturėtų trukdyti veikti finansinių paslaugų srities vidaus rinkai. Todėl Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija) (toliau – EBI), įsteigta Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1093/2010 (5), turėtų išsaugoti savo vaidmenį ir visus savo turimus įgaliojimus bei užduotis: ji turėtų toliau plėtoti visoms valstybėms narėms taikomas bendras taisykles ir prisidėti prie nuoseklaus jų taikymo, bei stiprinti priežiūros praktikos konvergenciją visoje Sąjungoje;

(5)

itin svarbu, kad bankų sąjunga apimtų demokratinės atskaitomybės priemones;

(6)

vykdydama jai pavestas užduotis ir deramai atsižvelgdama į tikslą užtikrinti kredito įstaigų saugumą ir patikimumą, EBI turėtų visapusiškai atsižvelgti į kredito įstaigų įvairovę, jų dydį ir verslo modelius, bei į įvairovės Europos bankų sektoriuje sisteminę naudą;

(7)

siekiant skatinti geriausią priežiūros praktiką vidaus rinkoje, ypač svarbu kartu su bendromis taisyklėmis pateikti ir Europos finansų įstaigų priežiūros vadovą, kurį parengtų EBI, pasikonsultavusi su kompetentingomis institucijomis. Tame priežiūros vadove turėtų būti nurodyta geriausia Sąjungos priežiūros metodikos ir procesų praktika, kad būtų pasiektas pagrindinių tarptautinių ir Sąjungos principų laikymasis. Vadovas neturėtų būti parengtas kaip teisiškai privalomi aktai ir juo neturėtų būti varžomos galimybės taikyti institucijų vertinimu pagrįstą priežiūrą. Jis turėtų apimti visus EBI kompetencijai priskiriamus klausimus, įskaitant, kiek taikytina, vartotojų apsaugos ir kovos su pinigų plovimu sritis. Jame turėtų būti nustatyta rizikos vertinimo metrika ir metodika, išankstiniai perspėjimai ir priežiūros veiksmų kriterijai. Kompetentingos institucijos turėtų naudotis šiuo vadovu. Vadovo naudojimas turėtų būti laikomas svarbia priežiūros praktikos konvergencijos vertinimo ir tarpusavio vertinimo pagal Reglamentą (ES) Nr. 1093/2010 dalimi;

(8)

EBI turi turėti galimybę laikantis Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 prašyti informacijos iš finansų įstaigų, susijusios su bet kokia informacija, prie kurios tos finansų įstaigos turi teisėtą prieigą, įskaitant informaciją, kurią turi iš tų finansų įstaigų atlygį už atitinkamos veiklos vykdymą gaunantys asmenys, toms finansų įstaigoms išorės auditorių atliekamą auditą ir atitinkamų dokumentų kopijas, buhalterines knygas bei apskaitos dokumentus;

(9)

EBI prašymai pateikti informaciją turėtų būti tinkamai pagrįsti ir motyvuoti. Prieštaravimai dėl konkrečių prašymų pateikti informaciją, pagrįsti Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 nesilaikymu, turėtų būti pareiškiami laikantis atitinkamų procedūrų. Kai prašymo pateikti informaciją adresatas pareiškia tokių prieštaravimų, tai neturėtų jo atleisti nuo pareigos pateikti prašomą informaciją. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas turėtų turėti kompetenciją pagal Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo nustatytas procedūras nuspręsti, ar konkretus EBI prašymas pateikti informaciją atitinka tą reglamentą;

(10)

reikėtų užtikrinti vidaus rinką ir Sąjungos sanglaudą ir tokiomis aplinkybėmis derėtų atidžiai apsvarstyti EBI valdymo ir balsavimo tvarkos klausimus, be to, reikėtų užtikrinti vienodą požiūrį į Bendrame priežiūros mechanizme (toliau – BPM), kaip nustatyta Reglamente (ES) Nr. 1024/2013, dalyvaujančias valstybes nares ir kitas valstybes nares;

(11)

kadangi EBI, kurioje lygiomis teisėmis dalyvauja visos valstybės narės, įsteigta siekiant parengti bendras taisykles ir prisidėti prie nuoseklaus jų taikymo bei stiprinti priežiūros praktikos visoje Sąjungoje nuoseklumą ir kadangi ECB turi vadovaujamą vaidmenį BPM, EBI reikėtų aprūpinti tinkamomis priemonėmis, kuriomis ji galėtų veiksmingai atlikti jai pavestas užduotis, susijusias su vidaus rinkos vientisumu;

(12)

atsižvelgiant į tai, kad Reglamentu (ES) Nr. 1024/2013 ECB pavedami priežiūros uždaviniai, EBI turėtų turėti galimybę savo užduotis vykdyti ir ECB atžvilgiu lygiai taip pat, kaip kitų kompetentingų institucijų atžvilgiu. Visų pirma, kad esami nesutarimų sprendimo mechanizmai ir veiksmai kritinės padėties atvejais ir toliau būtų veiksmingi, juos reikėtų atitinkamai pakoreguoti;

(13)

kad kritinės padėties atvejais galėtų atlikti palankesnių sąlygų sudarymo ir veiksmų koordinavimo funkciją, EBI turėtų būti visapusiškai informuojama apie visus atitinkamus pokyčius ir kviečiama dalyvauti stebėtojos teisėmis visuose susijusiuose atitinkamų kompetentingų institucijų susitikimuose, įskaitant teisę pasisakyti arba prisidėti bet kokiu kitu įnašu;

(14)

siekiant užtikrinti, kad būtų tinkamai atsižvelgta į visų valstybių narių interesus, ir sudaryti sąlygas EBI tinkamai veikti, jog būtų išlaikyta ir toliau integruojama finansinių paslaugų vidaus rinka, reikėtų pritaikyti jos Priežiūros tarybos balsavimo tvarką;

(15)

sprendimus dėl Sąjungos teisės pažeidimų ir dėl nesutarimų sprendimo turėtų nagrinėti nepriklausoma komisija, sudaryta iš Priežiūros tarybos paskirtų balsavimo teisę turinčių Priežiūros tarybos narių, kuriems nekyla interesų konfliktų. Priežiūros tarybai pasiūlyti komisijos sprendimai turėtų būti priimami paprasta Priežiūros tarybos balsavimo teisę turinčių narių balsų dauguma, kurią turėtų sudaryti paprasta jos narių iš valstybių narių, dalyvaujančių BPM (toliau – dalyvaujančios valstybės narės), kompetentingų institucijų, balsų dauguma ir paprasta jos narių iš valstybių narių, kurios nėra dalyvaujančios valstybės narės (toliau – nedalyvaujančios valstybės narės), kompetentingų institucijų balsų dauguma;

(16)

sprendimai dėl veiksmų kritinės padėties atvejais turėtų būti priimami paprasta Priežiūros tarybos balsų dauguma, kurią turėtų sudaryti paprasta jos narių iš dalyvaujančių valstybių narių kompetentingų institucijų balsų dauguma ir paprasta jos narių iš nedalyvaujančių valstybių narių kompetentingų institucijų balsų dauguma;

(17)

sprendimai dėl Reglamento (EB) Nr. 1093/2010 10–16 straipsniuose nurodytų aktų, taip pat dėl priemonių ir sprendimų, priimamų pagal to reglamento 9 straipsnio 5 dalies trečią pastraipą ir VI skyrių, turėtų būti priimami kvalifikuota Priežiūros tarybos balsų dauguma, kurią turėtų sudaryti bent paprasta jos narių iš dalyvaujančių valstybių narių kompetentingų institucijų balsų dauguma ir paprasta jos narių iš nedalyvaujančių valstybių narių kompetentingų institucijų balsų dauguma;

(18)

EBI turėtų parengti komisijos darbo tvarkos taisykles, kuriomis užtikrinamas jos nepriklausomumas ir objektyvumas;

(19)

turėtų būti užtikrinta subalansuota Administracinės valdybos sudėtis ir tinkamas atstovavimas nedalyvaujančioms valstybėms narėms;

(20)

skiriant EBI vidaus organų ir komitetų narius turėtų būti užtikrinta valstybių narių geografinė pusiausvyra;

(21)

siekiant užtikrinti tinkamą EBI veikimą ir tinkamą atstovavimą visoms valstybėms narėms, balsavimo tvarka, Administracinės valdybos sudėtis ir nepriklausomos komisijos sudėtis turėtų būti stebimos. Jos turėtų būti peržiūrimos po tinkamo laikotarpio, atsižvelgiant į sukauptą patirtį ir pokyčius;

(22)

nė viena valstybė narė ar valstybių narių grupė neturėtų būti tiesiogiai ar netiesiogiai diskriminuojama kaip finansinių paslaugų teikimo vieta;

(23)

EBI turėtų būti skiriami tinkami finansiniai ir žmogiškieji ištekliai, kad ji galėtų tinkamai vykdyti jai pagal šį reglamentą pavestas papildomas užduotis. Taikant Reglamento (EB) Nr. 1093/2010 63 ir 64 straipsniuose nustatytą jos biudžeto sudarymo, vykdymo ir kontrolės procedūrą reikėtų deramai atsižvelgti į tas papildomas užduotis. EBI turėtų užtikrinti, kad būtų laikomasi aukščiausių veiksmingumo standartų;

(24)

kadangi šio reglamento tikslų, t. y. užtikrinti aukštą veiksmingo ir nuoseklaus rizikos ribojimo reguliavimo ir priežiūros lygį visose valstybėse narėse, apsaugoti vidaus rinkos vientisumą, veiksmingumą ir sklandų veikimą bei išlaikyti finansų sistemos stabilumą, valstybės narės negali deramai pasiekti, o dėl siūlomo veiksmo masto tų tikslų būtų geriau siekti Sąjungos lygiu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti;

(25)

todėl Reglamentas (ES) Nr. 1093/2010 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (ES) Nr. 1093/2010 iš dalies keičiamas taip:

1)

1 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Institucija veikia šiuo reglamentu suteiktų įgaliojimų srityje ir Direktyvos 94/19/EB, Direktyvos 2002/87/EB, Reglamento (EB) Nr. 1781/2006, 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms (6) ir 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2013/36/ES dėl galimybės verstis kredito įstaigų veikla ir dėl riziką ribojančios kredito įstaigų ir investicinių įmonių priežiūros (7) taikymo srityje bei Direktyvos 2002/65/EB, Direktyvos 2005/60/EB, Direktyvos 2007/64/EB ir Direktyvos 2009/110/EB atitinkamų dalių, kai tie aktai taikomi kredito ir finansų įstaigoms bei jas prižiūrinčioms kompetentingoms institucijoms, įskaitant visas tais aktais grindžiamas direktyvas, reglamentus ir sprendimus, taip pat bet kokio tolesnio teisiškai privalomo Sąjungos akto, kuriuo Institucijai pavedamos užduotys, taikymo srityje. Institucija taip pat veikia vadovaudamasi Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1024/2013 (8).

b)

5 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

„Siekdama šių tikslų, Institucija padeda užtikrinti nuoseklų, efektyvų ir veiksmingą 2 dalyje nurodytų aktų taikymą, skatina priežiūros konvergenciją, teikia nuomones Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai bei atlieka ekonominę rinkų analizę tam, kad būtų skatinama siekti Institucijos tikslo.“;

c)

5 dalies ketvirta pastraipa pakeičiama taip:

„Institucija, vykdydama savo užduotis, veikia nepriklausomai, objektyviai ir nediskriminuodama bei vadovaujasi visos Sąjungos interesais.“;

2)

2 straipsnio 2 dalies f punktas pakeičiamas taip:

„f)

kompetentingos arba priežiūros institucijos, įskaitant Europos Centrinį Banką uždavinių, kurie jam pavesti pagal Reglamentą (ES) Nr. 1024/2013, atžvilgiu, nurodytos šio reglamento, Reglamento (ES) Nr. 1094/2010 ir Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 1 straipsnio 2 dalyje nurodytuose Sąjungos aktuose.“;

3)

3 straipsnis pakeičiamas taip:

„3 straipsnis

Institucijų atskaitomybė

2 straipsnio 2 dalies a–d punktuose nurodytos institucijos yra atskaitingos Europos Parlamentui ir Tarybai. Europos Centrinis Bankas yra atskaitingas Europos Parlamentui ir Tarybai priežiūros uždavinių, kurie jam pavesti pagal Reglamentą (ES) Nr. 1024/2013, atžvilgiu pagal tą reglamentą.“;

4)

4 straipsnio 2 punkto i papunktis pakeičiamas taip:

„i)

kompetentingos institucijos, kaip apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 575/2013 40 straipsnio 1 dalies 40 punkte, įskaitant Europos Centrinį Banką, kai sprendžiami klausimai, susiję su jam pavestais uždaviniais pagal Reglamentą (ES) Nr. 1024/2013, taip pat kaip apibrėžta Direktyvoje 2007/64/EB ir kaip nurodyta Direktyvoje 2009/110/EB;“;

5)

8 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis iš dalies keičiama taip:

i)

a punktas pakeičiamas taip:

„a)

prisidėti rengiant aukštos kokybės bendrus reguliavimo ir priežiūros standartus ir praktiką, visų pirma teikiant nuomones Sąjungos institucijoms ir rengiant gaires, rekomendacijas, techninių reguliavimo standartų ir techninių įgyvendinimo standartų projektus ir kitas priemones, kurie grindžiami 1 straipsnio 2 dalyje nurodytais teisėkūros aktais;

aa)

parengti ir, inter alia, atsižvelgiant į finansų įstaigų veiklos praktikos ir verslo modelių pokyčius, atnaujinti visai Sąjungai bendrą Europos finansų įstaigų priežiūros vadovą, kuriame nustatomi geriausia priežiūros praktikos metodika ir procesai;“;

ii)

c punktas pakeičiamas taip:

„c)

sudaryti palankesnes sąlygas kompetentingoms institucijoms viena kitai perduoti užduotis ir pareigas;“;

iii)

i punktas pakeičiamas taip:

„i)

skatinti nuoseklų ir darnų priežiūros institucijų kolegijų veikimą, sisteminės rizikos stebėsenos vykdymą, vertinimą ir apskaičiavimą, atgaivinimo ir problemų sprendimo planų rengimą ir koordinavimą, aukšto lygio indėlininkų ir investuotojų apsaugos visoje Sąjungoje užtikrinimą ir sunkumus patiriančių finansų įstaigų problemų sprendimo metodų rengimą ir atitinkamų finansavimo priemonių poreikio vertinimą, siekiant stiprinti kompetentingų institucijų, kurios dalyvauja tarpvalstybinių įstaigų, galinčių sukelti sisteminę riziką, krizių valdyme, bendradarbiavimą laikantis 21–26 straipsnių;“;

iv)

l punktas išbraukiamas;

b)

įterpiama ši dalis:

„1a.   Vykdydama savo uždavinius pagal šį reglamentą Institucija:

a)

naudojasi visais turimais įgaliojimais; ir

b)

deramai atsižvelgdama į tikslą užtikrinti kredito įstaigų saugumą ir patikimumą, visapusiškai atsižvelgia į skirtingas kredito įstaigų rūšis, verslo modelius ir dydį.“;

c)

įterpiama ši dalis:

„2a.   Vykdydama 1 dalyje nurodytas užduotis ir naudodamasi 2 dalyje nurodytais įgaliojimais Institucija deramai atsižvelgia į geresnio reguliavimo principus, įskaitant sąnaudų ir naudos analizės, atliktos laikantis šio reglamento, rezultatus.“;

6)

9 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

4 dalis pakeičiama taip:

„4.   Institucija įsteigia Finansinių naujovių komitetą, kuris yra neatskiriama Institucijos dalis ir kuris apjungia visas atitinkamas kompetentingas priežiūros institucijas, kad būtų nustatytas suderintas požiūris į naujos ar inovacinės finansinės veiklos reguliavimą ir priežiūrą ir teikiamos konsultacijos Institucijai, kad ji jas pateiktų Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai.“;

b)

5 dalies ketvirta pastraipa pakeičiama taip:

„Institucija taip pat gali įvertinti poreikį uždrausti arba apriboti tam tikros rūšies finansinę veiklą ir, prireikus, informuoti apie tai Komisiją ir kompetentingas institucijas, kad būtų galima sudaryti palankesnes sąlygas tokiam draudimui arba apribojimui priimti.“;

7)

18 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Esant nepageidaujamiems pokyčiams, kurie gali sukelti didelį pavojų sklandžiam finansų rinkų veikimui ir vientisumui arba Sąjungos visos finansų sistemos ar jos dalies stabilumui, Institucija aktyviai sudaro palankesnes sąlygas visiems veiksmams, kurių imasi atitinkamos kompetentingos priežiūros institucijos, ir prireikus juos koordinuoja.

Kad galėtų atlikti tą palankesnių sąlygų sudarymo ir veiksmų koordinavimo funkciją, Institucija išsamiai informuojama apie visus atitinkamus pokyčius ir kviečiama dalyvauti stebėtojos teisėmis visuose susijusiuose atitinkamų kompetentingų priežiūros institucijų susitikimuose.“;

b)

3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Kai Taryba priėmė sprendimą pagal 2 dalį ir išimtinėmis aplinkybėmis, kai reaguojant į nepageidaujamus pokyčius, kurie gali sukelti didelį pavojų sklandžiam finansų rinkų veikimui ir vientisumui arba Sąjungos visos finansų sistemos ar jos dalies stabilumui, būtina imtis suderintų kompetentingų institucijų veiksmų, Institucija gali priimti individualius sprendimus, pagal kuriuos reikalaujama, kad kompetentingos institucijos pagal 1 straipsnio 2 dalyje nurodytus teisės aktus imtųsi būtinų veiksmų, kad būtų sprendžiamos su tokiais pokyčiais susijusios problemos, užtikrindama, kad finansų įstaigos ir kompetentingos institucijos atitiktų tuose teisės aktuose nustatytus reikalavimus.“;

8)

19 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

„1.   Nedarant poveikio 17 straipsnyje nustatytiems įgaliojimams, kai kompetentinga institucija nesutinka su kitos kompetentingos institucijos veiksmų arba neveikimo tvarka ar turiniu tais atvejais, kurie išvardyti 1 straipsnio 2 dalyje nurodytuose Sąjungos aktuose, Institucija vienos ar daugiau atitinkamų kompetentingų institucijų prašymu gali padėti kompetentingoms institucijoms pasiekti susitarimą šio straipsnio 2–4 dalyse nustatyta tvarka.“;

9)

įterpiamas šis straipsnis:

„20a straipsnis

Priežiūros peržiūros proceso konvergencija

Institucija, neviršydama savo įgaliojimų, skatina priežiūros peržiūros ir įvertinimo proceso konvergenciją pagal Direktyvą 2013/36/ES siekdama, kad Sąjungoje būtų suvienodinti griežti priežiūros standartai.“;

10)

21 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Institucija, neviršydama savo įgaliojimų, skatina veiksmingą, efektyvų ir nuoseklų Reglamente (ES) Nr. 575/2013 ir Direktyvoje 2013/36/ES nurodytų priežiūros institucijų kolegijų veikimą ir stiprina Sąjungos teisės taikymo priežiūros institucijų kolegijose darną. Siekdama priežiūros veiklos geriausios praktikos konvergencijos, Institucija skatina bendrus priežiūros planus ir bendrus patikrinimus, o Institucijos darbuotojai gali dalyvauti priežiūros institucijų kolegijų veikloje, įskaitant patikrinimus vietoje, kuriuos bendrai atlieka dvi ar daugiau kompetentingų institucijų.“;

b)

2 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

„2.   Institucija vadovauja užtikrinant nuoseklų tarpvalstybinių įstaigų priežiūros institucijų kolegijų veikimą visoje Sąjungoje, atsižvelgdama į sisteminę riziką, kurią kelia finansų įstaigos, nurodytos 23 straipsnyje, ir, prireikus, šaukia kolegijos susirinkimą.“;

11)

22 straipsnyje įterpiama ši dalis:

„1a.   Bent kartą per metus Institucija apsvarsto, ar pagal 32 straipsnį tikslinga Sąjungos mastu atlikti finansų įstaigų atsparumo vertinimus, ir apie savo motyvus informuoja Europos Parlamentą, Tarybą ir Komisiją. Kai atliekami tokie Sąjungos masto vertinimai ir Institucija mano, kad tai tinkama, ji pateikia rezultatus kiekvienai dalyvaujančiai finansų įstaigai.“;

12)

25 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Institucija prisideda ir aktyviai dalyvauja rengiant ir koordinuojant veiksmingus, nuoseklius ir naujausius finansų įstaigų atgaivinimo ir problemų sprendimo planus. Be to, kai tai numatyta 1 straipsnio 2 dalyje nurodytuose Sąjungos aktuose, Institucija padeda parengti kritinės padėties atvejais taikomas procedūras ir prevencines priemones, kurias taikant būtų kiek galima sumažintas bet kokių problemų sisteminis poveikis.“;

13)

27 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

„2.   Institucija pateikia savo vertinimą, ar sistemai reikalingi nuoseklūs, tvirti ir patikimi finansavimo mechanizmai, kuriems skiriamos tinkamos finansavimo priemonės, susietos su suderintomis krizių valdymo priemonėmis.“;

14)

29 straipsnio 2 dalis papildoma šia pastraipa:

„Siekdama suformuoti bendrą priežiūros kultūrą, Institucija, inter alia, atsižvelgdama į finansų įstaigų veiklos praktikos ir verslo modelių pokyčius, parengia ir atnaujina visai Sąjungai bendrą Europos finansų įstaigų priežiūros vadovą. Europos priežiūros vadove nustatoma geriausios priežiūros praktikos metodika ir procesai.“;

15)

30 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Remdamasi tarpusavio vertinimu, Institucija gali priimti gaires ir rekomendacijas pagal 16 straipsnį. Remdamosi 16 straipsnio 3 dalimi, kompetentingos institucijos siekia laikytis tų gairių ir rekomendacijų. Institucija, rengdama pagal 10–15 straipsnius techninių reguliavimo standartų ar techninių įgyvendinimo standartų projektus, atsižvelgia į tarpusavio vertinimo rezultatus ir bet kokią kitą informaciją, gautą vykdant savo užduotis, kad būtų užtikrinta aukščiausios kokybės standartų ir praktikos konvergencija.

3a.   Institucija pateikia Komisijai nuomonę, kai tarpusavio vertinimas arba bet kokia kita informacija, gauta vykdant savo užduotis, rodo, kad būtina imtis teisėkūros iniciatyvos siekiant užtikrinti tolesnį rizikos ribojimo taisyklių suderinimą.“;

16)

31 straipsnio antra pastraipa iš dalies keičiama taip:

a)

b punktas pakeičiamas taip:

„b)

nustatydama informacijos, kuri turėtų būti pateikta visoms atitinkamoms kompetentingoms institucijoms, apimtį ir, kai tinkama, patikrindama tos informacijos patikimumą;“;

b)

d, e ir f punktai pakeičiami taip:

„d)

nedelsiant pranešdama ESRV, Tarybai ir Komisijai apie bet kokią galimą kritinę padėtį;

e)

imdamasi visų tinkamų priemonių esant pokyčiams, kurie gali sukelti pavojų finansų rinkų veikimui, kad galėtų užtikrinti veiksmų, kurių imasi atitinkamos kompetentingos institucijos, koordinavimą;

f)

centralizuotai kaupdama informaciją, gautą iš kompetentingų institucijų pagal 21 ir 35 straipsnius, vykdant su reguliavimu susijusias įstaigų pareigas teikti ataskaitas. Institucija dalinasi ta informacija su kitomis atitinkamomis kompetentingomis institucijomis.“;

17)

32 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Institucija, bendradarbiaudama su ESRV, inicijuoja ir koordinuoja Sąjungos mastu atliekamus finansų įstaigų atsparumo nepalankiems rinkos pokyčiams vertinimus. Tuo tikslu ji parengia:

a)

bendras ekonominių scenarijų poveikio įstaigos finansinei padėčiai vertinimo metodikas;

b)

bendrus informacijos apie tų finansų įstaigų atsparumo vertinimų rezultatus teikimo metodus;

c)

bendras konkrečių produktų ar paskirstymo procesų poveikio įstaigai vertinimo metodikas; ir

d)

bendras turto vertinimo metodikas, kurios laikomos būtinomis testavimo nepalankiausiomis sąlygomis tikslu.“;

b)

įterpiamos šios dalys:

„3a.   Siekiant Sąjungos mastu atlikti finansų įstaigų atsparumo vertinimus pagal šį straipsnį, Institucija, laikydamasi 35 straipsnio ir jame nustatytų sąlygų, gali reikalauti informacijos tiesiogiai iš tų finansų įstaigų. Ji taip pat gali reikalauti, kad kompetentingos institucijos atliktų specialias peržiūras. Institucija gali reikalauti, kad kompetentingos institucijos atliktų patikrinimus vietoje, ir ji gali dalyvauti tokiuose patikrinimuose vietoje laikydamasi 21 straipsnio ir jame nustatytų sąlygų, kad būtų užtikrintas metodų, praktikos ir rezultatų palyginamumas bei patikimumas.

3b.   Institucija gali reikalauti, kad kompetentingos institucijos reikalautų, kad finansų įstaigos informacijos, kurią jos turi pateikti pagal 3a dalį, atžvilgiu taikytų nepriklausomą auditą.“;

18)

35 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1, 2 ir 3 dalys pakeičiamos taip:

„1.   Institucijos prašymu kompetentingos institucijos specialiais formatais pateikia Institucijai visą informaciją, būtiną jai pagal šį reglamentą pavestoms užduotims vykdyti, jeigu jos turi teisėtą prieigą prie atitinkamos informacijos. Informacija turi būti tiksli, nuosekli, išsami ir pateikta laiku.

2.   Institucija taip pat gali prašyti teikti informaciją periodiškai ir specialiu formatu arba naudojant Institucijos patvirtintus palyginamus šablonus. Tokiems prašymams, jei įmanoma, naudojami bendri ataskaitų teikimo formatai.

3.   Kompetentingos institucijos tinkamai pagrįstu prašymu Institucija teikia bet kokią informaciją, būtiną, kad kompetentinga institucija galėtų atlikti savo užduotis, laikydamasi profesinės paslapties pareigų, nustatytų atitinkamo sektoriaus teisės aktuose ir šio reglamento 70 straipsnyje.“;

b)

6 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

„6.   Kai išsamios ar tikslios informacijos nėra arba ji nepateikiama laiku pagal 1 arba 5 dalį, Institucija gali, pateikusi tinkamai pagrįstą ir motyvuotą prašymą, informacijos tiesiogiai reikalauti iš:

a)

atitinkamų finansų įstaigų,

b)

atitinkamos finansų įstaigos kontroliuojančiųjų (holdingo) bendrovių arba filialų,

c)

atitinkamų finansų įstaigų finansinei veiklai svarbių finansinių grupių arba konglomeratų nereguliuojamų veiklos padalinių.

Tokio prašymo adresatai nedelsdami laiku pateikia Institucijai aiškią, tikslią ir išsamią informaciją.“;

c)

papildoma šia dalimi:

„7a.   Kai prašymo pateikti informaciją pagal 6 dalį adresatai nedelsiant nepateikia aiškios, tikslios ir išsamios informacijos, Institucija, kai taikoma, informuoja Europos Centrinį Banką ir atitinkamų valstybių narių atitinkamas institucijas, kurios, laikydamosi nacionalinės teisės, bendradarbiauja su Institucija, kad būtų užtikrinta visapusiška prieiga prie informacijos ir prie visų pirminių dokumentų, buhalterinių knygų ar apskaitos dokumentų, prie kurių adresatai turi teisėtą prieigą, kad būtų galima patikrinti informaciją.“;

19)

36 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

4 dalies trečia pastraipa pakeičiama taip:

„Jeigu Institucija nesiima priemonių rekomendacijai įgyvendinti, ji paaiškina Tarybai ir ESRV tokio neveikimo priežastis. ESRV apie tai informuoja Europos Parlamentą pagal Reglamento (ES) Nr. 1092/2010 19 straipsnio 5 dalį.“;

b)

5 dalies trečia pastraipa pakeičiama taip:

„Kai kompetentinga institucija pagal Reglamento (ES) Nr. 1092/2010 17 straipsnio 1 dalį informuoja Tarybą ir ESRV apie veiksmus, kurių ji ėmėsi pagal ESRV rekomendaciją, ji deramai atsižvelgia į Priežiūros tarybos nuomonę ir taip pat informuoja Komisiją.“;

20)

37 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

„Bankininkystės suinteresuotųjų subjektų grupės posėdžiai rengiami jos iniciatyva, kai tai būtina, tačiau bet kuriuo atveju jie rengiami bent keturis kartus per metus.“;

b)

4 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

„4.   Institucija Bankininkystės suinteresuotųjų subjektų grupei teikia visą būtiną informaciją, laikydamasi profesinės paslapties reikalavimo, kaip nustatyta 70 straipsnyje, ir užtikrina, kad grupei būtų teikiamos tinkamos sekretoriato paslaugos. Nustatomos tinkamos Bankininkystės suinteresuotųjų subjektų grupės narių, atstovaujančių ne pelno organizacijoms, išskyrus pramonės atstovus, kompensacijos. Tokios kompensacijos turi prilygti bent pareigūnų atlyginimo tarifams, nustatytiems pagal Tarybos reglamente (EEB, Euratomas, EAPB) Nr. 259/68 (9) nustatytų Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatų ir kitų Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygų (Pareigūnų tarnybos nuostatai) V antraštinės dalies 1 skyriaus 2 skirsnį. Bankininkystės suinteresuotųjų subjektų grupė gali steigti techninių klausimų darbo grupes. Bankininkystės suinteresuotųjų subjektų grupės narių kadencija yra dveji su puse metų, kuriai pasibaigus surengiama nauja atrankos procedūra.

21)

40 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalies d punktas pakeičiamas taip:

„d)

Europos Centrinio Banko priežiūros valdybos paskirtas atstovas, neturintis balsavimo teisės;“;

b)

įterpiama ši dalis:

„4a.   Diskusijose, nesusijusiose su atskiromis finansų įstaigomis, kaip nustatyta 44 straipsnio 4 dalyje, kartu su Europos Centrinio Banko priežiūros valdybos paskirtu atstovu gali dalyvauti Europos Centrinio Banko atstovas, turintis specialių žinių su centrinės bankininkystės užduotimis susijusiais klausimais.“;

22)

41 straipsnio 2, 3 ir 4 dalys pakeičiamos taip:

„1a.   Taikant 17 straipsnį, Priežiūros taryba suformuoja nepriklausomą komisiją, kurią sudaro Priežiūros tarybos pirmininkas ir šeši kiti nariai, kurie nėra kompetentingos institucijos, įtariamos pažeidus Sąjungos teisę, atstovai ir kurie neturi nei jokių su tuo klausimu susijusių interesų, nei tiesioginių ryšių su atitinkama kompetentinga institucija.

Kiekvienas komisijos narys turi vieną balsą.

Komisijos sprendimai priimami, kai bent keturi komisijos nariai balsuoja teigiamai už sprendimą.

2.   Taikant 19 straipsnį, Priežiūros taryba suformuoja nepriklausomą komisiją, kurią sudaro Priežiūros tarybos pirmininkas ir šeši kiti nariai, kurie nėra nesutariančių kompetentingų institucijų atstovai ir neturi jokių su konfliktu susijusių interesų, nei tiesioginių ryšių su atitinkamomis kompetentingomis institucijomis.

Kiekvienas komisijos narys turi vieną balsą.

Komisijos sprendimai priimami, kai bent keturi komisijos nariai balsuoja teigiamai už sprendimą.

3.   Šiame straipsnyje nurodytos komisijos pasiūlo sprendimus pagal 17 straipsnį arba 19 straipsnį, kad juos galutinai priimtų Priežiūros taryba.

4.   Priežiūros taryba priima šiame straipsnyje nurodytų komisijų darbo tvarkos taisykles.“;

23)

42 straipsnis papildomas šia pastraipa:

„Pirma ir antra pastraipos neturi poveikio uždaviniams, kurie Europos Centriniam Bankui pavesti Reglamentu (ES) Nr. 1024/2013.“;

24)

44 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Priežiūros taryba priima sprendimus paprasta savo narių balsų dauguma. Kiekvienas narys turi vieną balsą.

Kiek tai susiję su 10–16 straipsniuose nurodytais aktais ir priemonėmis bei sprendimais, priimtais pagal 9 straipsnio 5 dalies trečią pastraipą ir VI skyrių, ir nukrypstant nuo šios dalies pirmos pastraipos, Priežiūros taryba priima sprendimus kvalifikuota savo narių balsų dauguma, kaip apibrėžta Europos Sąjungos sutarties 16 straipsnio 4 dalyje ir Protokolo Nr. 36 dėl pereinamojo laikotarpio nuostatų 3 straipsnyje, kurią sudaro bent paprasta jos narių iš valstybių narių, kurios yra dalyvaujančios valstybės narės, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 2 straipsnio 1 punkte (toliau – dalyvaujančios valstybės narės), kompetentingų institucijų balsų dauguma ir paprasta jos narių iš valstybių narių, kurios nėra dalyvaujančios valstybės narės, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 2 straipsnio 1 punkte (toliau – nedalyvaujančios valstybės narės), kompetentingų institucijų balsų dauguma.

Kiek tai susiję su sprendimais pagal 17 ir 19 straipsnius, komisijos pasiūlytas sprendimas priimamas paprasta Priežiūros tarybos balsavimo teisę turinčių narių balsų dauguma, kurią sudaro paprasta jos narių iš dalyvaujančių valstybių narių kompetentingų institucijų balsų dauguma ir paprasta jos narių iš nedalyvaujančių valstybių narių kompetentingų institucijų balsų dauguma.

Nukrypstant nuo trečios pastraipos, nuo tos dienos, kai keturi ar mažiau balsavimo teisę turinčių narių yra iš nedalyvaujančių valstybių narių kompetentingų institucijų, komisijos pasiūlytas sprendimas priimamas paprasta Priežiūros tarybos balsavimo teisę turinčių narių balsų dauguma, kurią sudaro bent vienas narių iš nedalyvaujančių valstybių narių kompetentingų institucijų balsas.

Kiekvienas balsavimo teisę turintis narys turi vieną balsą.

Priežiūros taryba siekia bendro sutarimo dėl komisijos sudėties pagal 41 straipsnio 2 dalį. Nepasiekus bendro sutarimo, Priežiūros taryba priima sprendimus trijų ketvirtadalių savo balsavimo teisę turinčių narių balsų dauguma. Kiekvienas balsavimo teisę turintis narys turi vieną balsą.

Kiek tai susiję su sprendimais, priimtais pagal 18 straipsnio 3 ir 4 dalis, ir nukrypstant nuo šios dalies pirmos pastraipos, Priežiūros taryba priima sprendimus paprasta jos balsavimo teisę turinčių narių balsų dauguma, kurią sudaro paprasta jos narių iš dalyvaujančių valstybių narių kompetentingų institucijų balsų dauguma ir paprasta jos narių iš nedalyvaujančių valstybių narių kompetentingų institucijų balsų dauguma.“;

b)

4 dalis pakeičiama taip:

„4.   Balsavimo teisės neturintys nariai ir stebėtojai, išskyrus pirmininką, vykdomąjį direktorių ir Europos Centrinio Banko priežiūros valdybos paskirtą Europos Centrinio Banko atstovą, nedalyvauja jokiose Priežiūros tarybos diskusijose atskirų finansų įstaigų klausimais, nebent 75 straipsnio 3 dalyje arba 1 straipsnio 2 dalyje nurodytuose aktuose būtų numatyta kitaip.“;

c)

pridedama ši dalis:

„4a.   Institucijos pirmininkas turi teisę bet kuriuo metu prašyti, kad būtų balsuojama. Nedarant poveikio šiai teisei ir Institucijos sprendimų priėmimo procedūrų veiksmingumui, Institucijos priežiūros taryba, priimdama sprendimus, siekia bendro sutarimo.“;

25)

45 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa pakeičiama taip:

„Priežiūros tarybos išrinktų narių kadencija yra dveji su puse metų. Ta kadencija gali būti pratęsta vieną kartą. Administracinės valdybos sudėtis yra subalansuota ir proporcinga bei atspindi visą Sąjungą. Administracinės valdybos nariais turi būti bent du nedalyvaujančių valstybių narių atstovai. Kadencijos iš dalies sutampa, todėl taikoma tinkama rotacijos tvarka.“;

26)

47 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:

„4.   Administracinė valdyba priima Institucijos pareigūnų politikos planą ir pagal 68 straipsnio 2 dalį patvirtina būtinas Pareigūnų tarnybos nuostatų įgyvendinimo priemones.“;

27)

įterpiamas šis straipsnis:

„49a straipsnis

Išlaidos

Pirmininkas viešai skelbia apie surengtus posėdžius ir gautas dovanas. Išlaidos registruojamos viešai laikantis Pareigūnų tarnybos nuostatų.“;

28)

įterpiamas šis straipsnis:

„52a straipsnis

Išlaidos

Vykdomasis direktorius viešai skelbia apie surengtus posėdžius ir gautas dovanas. Išlaidos registruojamos viešai laikantis Pareigūnų tarnybos nuostatų.“;

29)

63 straipsnio 7 dalis išbraukiama;

30)

81 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Apsvarsčiusi visos Europos įstaigų ar infrastruktūros tiesioginės priežiūros klausimą ir atsižvelgdama į pokyčius rinkoje, vidaus rinkos stabilumą ir visos Sąjungos sanglaudą, Komisija rengia metinę ataskaitą dėl tinkamumo pavesti Institucijai papildomas priežiūros pareigas šioje srityje.“;

31)

įterpiamas šis straipsnis:

„81a straipsnis

Balsavimo tvarkos peržiūra

Nuo tos dienos, kai nedalyvaujančių valstybių narių skaičius pasiekia keturis, Komisija, atsižvelgdama į visą patirtį, įgytą taikant šį reglamentą, peržiūri 41 ir 44 straipsniuose apibrėžtos balsavimo tvarkos veikimą ir pateikia ataskaitą Europos Parlamentui, Europos Vadovų Tarybai ir Tarybai.“.

2 straipsnis

Nedarydama poveikio Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 81 straipsniui, ne vėliau kaip 2015 m. gruodžio 31 d. Komisija paskelbia šio reglamento nuostatų, susijusių su toliau nurodytais klausimais, taikymo ataskaitą:

a)

Administracinės valdybos sudėtis; ir

b)

nepriklausomų komisijų, nurodytų Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 41 straipsnyje, rengiančių sprendimus pagal to reglamento 17 ir 19 straipsnius, sudėtis.

Ataskaitoje pirmiausia atsižvelgiama į visus dalyvaujančių valstybių narių skaičiaus pokyčius ir nagrinėjama, ar dėl tokių pokyčių būtina papildomai pritaikyti tas nuostatas siekiant užtikrinti, kad EBI sprendimai būtų priimami vadovaujantis interesu išlaikyti ir stiprinti finansinių paslaugų vidaus rinką.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Strasbūre 2013 m. spalio 22 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

M. SCHULZ

Tarybos vardu

Pirmininkas

V. LEŠKEVIČIUS


(1)  OL C 30, 2013 2 1, p. 6.

(2)  OL C 11, 2013 1 15, p. 34.

(3)  2013 m. rugsėjo 12 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2013 m. spalio 15 d. Tarybos sprendimas.

(4)  2013 m. spalio 15 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1024/2013, kuriuo Europos Centriniam Bankui pavedami specialūs uždaviniai, susiję su rizikos ribojimu pagrįstos kredito įstaigų priežiūros politika (Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 63).

(5)  OL L 331, 2010 12 15, p. 12.

(6)  OL L 176, 2013 6 27, p. 1.

(7)  OL L 176, 2013 6 27, p. 338.

(8)  Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1024/2013 2013 m. spalio 15 d. kuriuo Europos Centriniam Bankui pavedami specialūs uždaviniai, susiję su rizikos ribojimu pagrįstos kredito įstaigų priežiūros politika (OL L 287, 2013 10 29, p. 63)“;

(9)  OL L 56, 1968 3 4, p. 1.“;


Top