Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0082

2013 m. sausio 29 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 82/2013, nustatantis išsamias Šveicarijos kilmės džiovintos jautienos be kaulų importo tarifų kvotos taikymo taisykles

OJ L 28, 30.1.2013, p. 3–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 024 P. 69 - 75

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/82/oj

30.1.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 28/3


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 82/2013

2013 m. sausio 29 d.

nustatantis išsamias Šveicarijos kilmės džiovintos jautienos be kaulų importo tarifų kvotos taikymo taisykles

(kodifikuota redakcija)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas) (1), ypač į jo 144 straipsnio 1 dalį kartu su 4 straipsniu,

kadangi:

(1)

2004 m. gruodžio 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2092/2004, nustatantis išsamias džiovintos jautienos be kaulų, kurios kilmės šalis yra Šveicarija, importo tarifų kvotos taikymo taisykles (2), buvo keletą kartų iš esmės keičiamas (3). Siekiant aiškumo ir racionalumo minėtas reglamentas turėtų būti kodifikuotas;

(2)

Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarime dėl prekybos žemės ūkio produktais (4) (toliau – Susitarimas), kuris Bendrijos vardu buvo patvirtintas Tarybos ir Komisijos (5) sprendimu 2002/309/EB, Euratomas, yra numatytas muitais neapmokestinamos importuotos džiovintos galvijų mėsos be kaulų, klasifikuojamos KN kodu ex 0210 20 90, 1 200 tonų kiekis per metus;

(3)

taigi kasmet turėtų būti nustatytos tam tikros išsamios taisyklės, taikomos neapmokestinamai muitais importo tarifinei kvotai;

(4)

kad būtų galima pasinaudoti ta tarifų kvota, aptariamos prekės turi būti Šveicarijos kilmės, remiantis Susitarimo 4 straipsnyje nurodytomis taisyklėmis. Reikėtų tiksliai apibrėžti reikalavimus atitinkančias prekes. Kontrolės tikslais reikėtų pateikti pagal šią kvotą importuojamų prekių autentiškumo sertifikatą, patvirtinantį, kad mėsa tiksliai atitinka reikalavimus atitinkančių prekių apibrėžimą. Reikia sukurti tokių sertifikatų pavyzdį ir nustatyti išsamias jų naudojimo taisykles;

(5)

priemonės turėtų būti valdomos importo licencijomis. Todėl reikėtų nustatyti taisykles, susijusias su paraiškų pateikimu ir paraiškose ir licencijose pateiktina informacija, jei būtina, nukrypstant nuo 2008 m. balandžio 23 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 376/2008, nustatančio bendrąsias išsamias taisykles dėl importo ir eksporto licencijų bei išankstinio nustatymo sertifikatų sistemos taikymo žemės ūkio produktams (6), ir nuo 2008 m. balandžio 21 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 382/2008 dėl importo ir eksporto licencijų taikymo galvijienos sektoriuje taisyklių (7);

(6)

siekiant užtikrinti tinkamą atitinkamų prekių importo administravimą, reikėtų numatyti, kad importo licencijos būtų išduodamos tik atlikus patikrinimą, visų pirma patikrinus įrašus autentiškumo sertifikate;

(7)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Šiuo reglamentu kasmet laikotarpiais nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. leidžiama naudoti po 1 200 tonų Šveicarijos kilmės džiovintos galvijų mėsos be kaulų, kurios KN kodas ex 0210 20 90, muitais neapmokestinamo Sąjungos importo tarifinę kvotą (toliau – kvota).

Kvotos eilės numeris yra 09.4202.

2.   1 dalyje nurodytoms prekėms yra taikomos Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl prekybos žemės ūkio produktais 4 straipsnyje numatytos kilmės taisyklės.

3.   Šiame reglamente „džiovinta mėsa be kaulų“ – tai ne jaunesnių kaip 18 mėnesių galvijų užpakalinių šlaunų mėsos dalys, be matomų tarpraumeninių riebalų (nuo 3 iki 7 %) ir kurių pH yra nuo 5,4 iki 6,0; sūdyta, su prieskoniais, slėgta, išdžiovinta tik vėsiame ir sausame ore su ant jos augančiomis grynomis pelėsių kultūromis (mikroskopinių grybelių žydėjimas). Galutinio gaminio sausosios medžiagos kiekis yra nuo 41 % iki 53 %.

2 straipsnis

1.   Išleidžiant į laisvą apyvartą 1 straipsnio 1 dalyje nurodyto kiekio importuojamas prekes reikia pateikti importo licenciją.

2.   Kompetetingai institucijai yra pateikiamas autentiškumo sertifikato originalas, parengtas pagal 3 straipsnio nuostatas, ir viena jo kopija kartu su paraiška pirmai importo licencijai, susijusiai su autentiškumo sertifikatu, gauti.

3.   Autentiškumo sertifikatas gali būti naudojamas išduodant keletą importo licencijų kiekiams, neviršijant kiekių, nurodytų sertifikate. Kai yra išduodama daugiau negu viena licencija, kompetetinga institucija patvirtina autentiškumo sertifikatą, pažymėdama priskirtą kiekį.

4.   Kompetetinga institucija gali išduoti importo licencijas tik įsitikinusi, kad autentiškumo sertifikate nurodyta informacija atitinka su tuo susijusią informaciją, gaunamą iš Komisijos kiekvieną savaitę. Tuomet sertifikatas yra išduodamas nedelsiant.

Tačiau išimtiniais atvejais ir gavus tinkamai pagrįstą prašymą, kompetetinga institucija, remdamasi atitinkamais autentiškumo sertifikatais, gali išduoti importo licencijas dar negavusi informacijos iš Komisijos. Tokiais atvejais užstatas už importo licencijas prilygsta sumai, atitinkančiai visą muito mokestį pagal bendrąjį muitų tarifą. Gavusios su sertifikatu susijusią informaciją valstybės narės pakeičia šį užstatą Reglamento (EB) Nr. 382/2008 5 straipsnio 3 dalies a punkte nurodytu užstatu.

5.   Paraiškose licencijai gauti ir licencijų 20 skiltyje yra nurodomas vienas iš I priede išvardytų įrašų.

3 straipsnis

1.   2 straipsnyje nurodyti autentiškumo sertifikatai – vienas originalas ir dvi kopijos – turi būti išspausdinti ir užpildyti viena iš Sąjungos oficialiųjų kalbų pagal II priede pateiktą pavyzdį. Jie taip pat gali būti išspausdinami ir užpildomi eksportuojančios šalies oficialia kalba arba viena iš oficialių kalbų.

Valstybės narės kompetetingos institucijos, kurioms yra pateikiama paraiška importo licencijai gauti gali paprašyti sertifikato vertimo.

2.   Sertifikato formų matmenys – 210 × 297 mm. Popieriaus svoris yra ne mažesnis kaip 40 g/m2. Originalas yra ant balto popieriaus, pirmoji kopija – ant rožinio, o antroji kopija – ant geltono popieriaus.

3.   Sertifikato originalas ir kopijos gali būti spausdinti arba rašyti ranka. Pastaruoju atveju jos pildomos juodu rašalu ir didžiosiomis raidėmis.

4.   Kiekvienas sertifikatas turi savo atskirą serijos numerį, prie kurio pridedamas išduodančiosios šalies pavadinimas.

Kopijose turi būti toks pats serijos numeris kaip ir originale.

5.   Sertifikate yra aiškiai nurodomas 1 straipsnio 3 dalyje pateiktas džiovintos mėsos be kaulų apibrėžimas.

6.   Sertifikatai galioja tik tuo atveju, jeigu juos tinkamai patvirtina išduodančiosios institucijos, nurodytos III priede.

Sertifikatai yra laikomi tinkamai patvirtintais, jeigu juose yra nurodyta išdavimo data ir vieta, išduodančiosios institucijos antspaudas bei turinčio (-ių) teisę juos pasirašyti asmens (-ų) parašas.

4 straipsnis

1.   Išduodančiosios institucijos gali būti įtrauktos į III priedą tik tada, kai:

a)

jas tokiomis pripažino Šveicarija;

b)

jos įsipareigoja tikrinti įrašus autentiškumo sertifikatuose;

c)

jos įsipareigoja bent vieną kartą per savaitę pateikti Komisijai bet kokią informaciją, kurios gali prireikti norint patikrinti sertifikatuose nurodytus įrašus, visų pirma sertifikato numerį, eksportuotoją, gavėją, paskirties šalį, prekę, neto svorį ir parašo datą.

2.   Komisija gali persvarstyti III priede esantį sąrašą, jeigu 1 dalies a punkte nurodytų reikalavimų yra nesilaikoma, arba kai išduodančioji institucija nevykdo kurio nors savo įsipareigojimo.

5 straipsnis

Autentiškumo sertifikatai ir importo licencijos galioja tris mėnesius nuo kiekvieno iš jų išdavimo dienos.

6 straipsnis

Jeigu šiame reglamente nenumatyta kitaip, taikomos Reglamento (EB) Nr. 376/2008, Reglamento (EB) Nr. 382/2008 ir Komisijos reglamento (EB) Nr. 1301/2006 (8) III skyriaus nuostatos.

7 straipsnis

Šveicarijos valdžios institucijos pateikia Komisijai institucijų naudojamų antspaudų pavyzdžius ir pavardes bei parašų pavyzdžius asmenų, turinčių teisę pasirašyti autentiškumo sertifikatus. Komisijai pranešama apie bet kokius vėlesnius pavardžių ar antspaudų pakeitimus. Komisija pateikia šią informaciją valstybių narių kompetetingoms institucijoms.

8 straipsnis

1.   Nukrypdamos nuo Reglamento (EB) Nr. 1301/2006 11 straipsnio 1 dalies antros pastraipos, valstybės narės Komisijai praneša:

a)

ne vėliau kaip vasario 28 d. pasibaigus kiekvienam importo tarifinės kvotos laikotarpiui produktų kiekius, įskaitant nulinius duomenis, kuriems ankstesniu importo tarifinės kvotos laikotarpiu buvo išduotos importo licencijos;

b)

ne vėliau kaip balandžio 30 d. pasibaigus kiekvienam importo tarifinės kvotos laikotarpiui produktų kiekius, įskaitant nulinius duomenis, nurodytus nepanaudotose ar iš dalies panaudotose importo licencijose ir atitinkančius importo licencijų kitoje pusėje nurodytų kiekių ir kiekių, kuriems jos buvo išduotos, skirtumą.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai išsamią informaciją apie produktų, išleistų į laisvą apyvartą pagal Reglamento (EB) Nr. 1301/2006 4 straipsnį, kiekį.

3.   1 dalyje nurodyti pranešimai teikiami remiantis Komisijos reglamentu (EB) Nr. 792/2009 (9); naudojamos Reglamento (EB) Nr. 382/2008 V priede nurodytos produktų kategorijos.

9 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 2092/2004 yra panaikinamas.

Nuorodos į panaikintą reglamentą laikomos nuorodomis į šį reglamentą, ir skaitomos pagal V priede pateiktą atitikmenų lentelę.

10 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2013 m. sausio 29 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 362, 2004 12 9, p. 4.

(3)  Žr. IV priedą.

(4)  OL L 114, 2002 4 30, p. 132.

(5)  OL L 114, 2002 4 30, p. 1.

(6)  OL L 114, 2008 4 26, p. 3.

(7)  OL L 115, 2008 4 29, p. 10.

(8)  OL L 238, 2006 9 1, p. 13.

(9)  OL L 228, 2009 9 1, p. 3.


I PRIEDAS

2 straipsnio 5 dalyje nurodyti įrašai

:

Bulgarų kalba

:

Сушено обезкостено говеждо или телешко месо — Регламент за изпълнение (ЕС) № 82/2013

:

Ispanų kalba

:

Carne de vacuno seca deshuesada — Reglamento de Ejecución (UE) no 82/2013

:

Čekų kalba

:

Vykostěné sušené hovězí maso — prováděcí nařízení (EU) č. 82/2013

:

Danų kalba

:

Tørret udbenet oksekød — gennemførelsesforordning (EU) nr. 82/2013

:

Vokiečių kalba

:

Εntbeintes, getrocknetes Rindfleisch — Durchführungsverordnung (EU) Nr. 82/2013

:

Estų kalba

:

Kuivatatud kondita veiseliha – rakendusmäärus (EL) nr 82/2013

:

Graikų kalba

:

Αποξηραμένο βόειο κρέας χωρίς κόκαλα — Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 82/2013

:

Anglų kalba

:

Dried boneless beef — Implementing Regulation (EU) No 82/2013

:

Prancūzų kalba

:

Viande bovine séchée désossée — règlement d’exécution (UE) no 82/2013

:

Italų kalba

:

Carni bovine disossate ed essiccate — regolamento di esecuzione (UE) n. 82/2013

:

Latvių kalba

:

Žāvēta atkaulota liellopu gaļa – Īstenošanas regula (ES) Nr. 82/2013

:

Lietuvių kalba

:

Džiovinta jautiena be kaulų – Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 82/2013

:

Vengrų kalba

:

Szárított kicsontozott marhahús – 82/2013/EU végrehajtási rendelet

:

Maltiečių kalba

:

Ċanga mnixxfa mingħajr għadam — Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 82/2013

:

Olandų kalba

:

Gedroogd rundvlees zonder been — Uitvoeringsverordening (EU) nr. 82/2013

:

Lenkų kalba

:

Suszone mięso wołowe bez kości — rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 82/2013

:

Portugalų kalba

:

Carne de bovino seca desossada — Regulamento de Execução (UE) n.o 82/2013

:

Rumunų kalba

:

Carne de vită dezosată uscată – Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 82/2013

:

Slovakų kalba

:

Sušené vykostené hovädzie mäso – vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 82/2013

:

Slovėnų kalba

:

Posušeno goveje meso brez kosti — Izvedbena uredba (EU) št. 82/2013

:

Suomių kalba

:

Kuivattua luutonta naudanlihaa – täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 82/2013

:

Švedų kalba

:

Τοrkat benfritt nötkött – genomförandeförordning (EU) nr 82/2013


II PRIEDAS

Image


III PRIEDAS

Autentiškumo sertifikatus įgaliotų išduoti Šveicarijos valdžios institucijų sąrašas

Office fédéral de l’agriculture/Bundesamt für Landwirtschaft/Ufficio federale dell’agricoltura.


IV PRIEDAS

Panaikinamas reglamentas ir jo vėlesni pakeitimai

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2092/2004

(OL L 362, 2004 12 9, p. 4)

 

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1830/2006

(OL L 354, 2006 12 14, p. 3)

 

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1965/2006

(OL L 408, 2006 12 30, p. 27)

Tik 7 straipsnis ir VIII priedas

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 749/2008

(OL L 202, 2008 7 31, p. 37)

Tik 2 straipsnis ir II priedas

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 381/2009

(OL L 116, 2009 5 9, p. 16)

 

Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 666/2012

(OL L 194, 2012 7 21, p. 3)

Tik 1 straipsnis


V PRIEDAS

Atitikmenų lentelė

Reglamentas (EB) Nr. 2092/2004

Šis reglamentas

1–7 straipsniai

1–7 straipsniai

7a straipsnis

8 straipsnis

8 straipsnis

9 straipsnis

9 straipsnis

10 straipsnis

I, II ir III priedai

I, II ir III priedai

IV priedas

V priedas


Top