Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R1152

2012 m. lapkričio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1152/2012, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2371/2002 dėl žuvų išteklių apsaugos ir tausojančio naudojimo pagal Bendrąją žuvininkystės politiką

OJ L 343, 14.12.2012, p. 30–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 007 P. 337 - 338

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; panaikino 32013R1380

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1152/oj

14.12.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 343/30


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1152/2012

2012 m. lapkričio 21 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2371/2002 dėl žuvų išteklių apsaugos ir tausojančio naudojimo pagal Bendrąją žuvininkystės politiką

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 43 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros (2),

kadangi:

(1)

Sąjungos žvejybos laivams suteiktos vienodos teisės naudotis Sąjungos vandenimis ir ištekliais, kuriems taikomos Bendrosios žuvininkystės politikos taisyklės;

(2)

Reglamente (EB) Nr. 2371/2002 (3) numatyta taisyklės dėl vienodų naudojimosi teisių išimtis, pagal kurią valstybėms narėms suteikiama teisė apriboti tam tikrų laivų žvejybą iki 12 jūrmylių zonoje nuo jų bazinių linijų;

(3)

2011 m. liepos 13 d. Komisija pagal Reglamentą (EB) Nr. 2371/2002 pateikė Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą apie naudojimosi žuvų ištekliais 12 jūrmylių zonose tvarką. Toje ataskaitoje pateikiama išvada, kad naudojimosi režimas yra labai stabilus ir kad nuo 2002 m. jis taikomas tinkamai;

(4)

galiojančios taisyklės, pagal kurias ribojamos galimybės naudotis žuvų ištekliais 12 jūrmylių zonoje, turėjo teigiamą įtaką išteklių išsaugojimui, ribojant žvejybos pastangas jautriausioje Sąjungos vandenų dalyje. Be to, tos taisyklės padėjo išsaugoti tradicinę žvejybą, kuri yra svarbi tam tikrų pakrantės bendruomenių socialinei ir ekonominei plėtrai;

(5)

išimtis įsigaliojo 2003 m. sausio 1 d. ir nustos galioti 2012 m. gruodžio 31 d. Jos galiojimas turėtų būti pratęstas iki tol, kol, remiantis Komisijos pasiūlymu dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl bendros žuvininkystės politikos, bus priimtas naujas reglamentas;

(6)

todėl Reglamentas (EB) Nr. 2371/2002 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 2371/2002 17 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

„2.   Valstybės narės nuo 2013 m. sausio 1 d. iki 2014 m. gruodžio 31 d. vandenyse iki 12 jūrmylių zonoje nuo jų suverenių ar jų jurisdikcijai priklausančių bazinių linijų turi teisę apriboti žvejybą tradiciškai tuose vandenyse žvejojantiems žvejybos laivams iš gretimos pakrantės uostų. Tai nedaro poveikio su kitų valstybių narių vėliavomis plaukiojančių Sąjungos žvejybos laivų pagal esamus kaimynystės santykius tarp valstybių narių susitarimams ir I priedo nuostatoms, nustatančioms kiekvienai valstybei narei geografines zonas palei kitų valstybių narių pakrantės ruožus, kur užsiimama žvejyba, ir nurodančioms leidžiamas žvejoti rūšis.“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2013 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimtas Strasbūre 2012 m. lapkričio 21 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

M. SCHULZ

Tarybos vardu

Pirmininkas

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  OL C 351, 2012 11 15, p. 89.

(2)  2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2012 m. lapkričio 13 d. Tarybos sprendimas.

(3)  OL L 358, 2002 12 31, p. 59.


Top