EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0504

2012/504/ES: 2012 m. rugsėjo 17 d. Komisijos sprendimas dėl Eurostato

OJ L 251, 18.9.2012, p. 49–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 015 P. 282 - 304

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/504/oj

18.9.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 251/49


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2012 m. rugsėjo 17 d.

dėl Eurostato

(2012/504/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

kadangi:

(1)

2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 223/2009 dėl Europos statistikos (1) nustatyta pagrindinė Europos statistikos teisinė sistema. Tame reglamente nurodyta, kad Komisija (Eurostatas) yra Sąjungos statistikos institucija, atsakinga už Europos statistikos plėtojimą, rengimą ir sklaidą;

(2)

Eurostatas turėtų plėtoti, rengti ir skleisti Europos statistiką, laikydamasis statistikos principų, nustatytų Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo ir Reglamente (EB) Nr. 223/2009, ir išsamiau išdėstytų Europos statistikos praktikos kodekse, kurį Europos statistikos sistemos komitetas peržiūrėjo ir atnaujino 2011 m. rugsėjo 28 d.;

(3)

Reglamente (EB) Nr. 223/2009 taip pat numatyta konfidencialių duomenų, kurie turėtų būti naudojami tik statistikos tikslais, apsauga;

(4)

Komisija įsipareigojo sustiprinti statistikos valdymą Sąjungoje ir vadovautis nurodytaisiais principais (2). Šis įsipareigojimas patvirtintas ir išplėtotas 2011 m. balandžio 15 d. Komunikate Europos Parlamentui ir Tarybai „Patikimesnis Europos statistinių duomenų kokybės valdymas“ (3). Šis sprendimas turėtų būti laikomas atnaujintu Komisijos įsipareigojimu dėl pasitikėjimo Europos statistika, kurią plėtoja, rengia ir skleidžia Eurostatas;

(5)

naujausi Sąjungos ekonominio valdymo sistemos pokyčiai turėjo įtakos statistikos sričiai ir į juos turėtų būti atsižvelgta. Visų pirma kalbama apie statistinį nepriklausomumą, kaip nustatyta 2011 m. lapkričio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 1175/2011, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1466/97 dėl biudžeto būklės priežiūros stiprinimo ir ekonominės politikos priežiūros bei koordinavimo (4);

(6)

atsižvelgiant į šias aplinkybes, Komisijos, kaip paskyrimo tarnybos, atsakingos už Eurostato generalinio direktoriaus įdarbinimą, perkėlimą ir atleidimą, įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis Tarnybos nuostatų ir tinkamai atsižvelgiant į būtinybę užtikrinti nepriklausomumą, objektyvumą ir efektyvumą vykdant šias pareigas bei laikantis skaidrios tvarkos, pagrįstos tik profesiniais kriterijais;

(7)

2009 m. gegužės 25 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 479/2009 dėl Europos bendrijos steigimo sutarties priede pateikto Protokolo dėl perviršinio deficito procedūros taikymo (5) Eurostatui paskirtos konkrečios užduotys;

(8)

be to, Komisijos komunikate Europos Parlamentui ir Tarybai „ES statistikos rengimo metodas: ateinančio dešimtmečio vizija“ (6) nustatyta, kad Eurostatas turėtų teikti aukštos kokybės statistikos paslaugas, taip pat palaikydamas glaudesnius ryšius su Sąjungos įstaigomis, kad galėtų numatyti statistikos poreikius ir pažangiau naudoti turimą statistiką. Įgyvendinant šią nuostatą taip pat turėtų būti mezgami glaudesni ryšiai su kitomis Komisijos tarnybomis;

(9)

statistika turėtų būti apibrėžta atsižvelgiant į Reglamentą (EB) Nr. 223/2009. Šiame sprendime taip pat reikėtų atskirti Europos statistiką ir kitą statistiką;

(10)

dėl politinių tikslų ir jiems pasiekti reikiamos informacijos nustatymo sprendžia politikos formuotojai. Todėl ši veikla turėtų būti siejama su susijusių Komisijos tarnybų įgaliojimais ir atsakomybės sritimis, o Eurostatas turėtų užtikrinti su Europos statistika susijusios veiklos programavimą, atsižvelgdamas į naudotojų poreikius, atitinkamus politikos pokyčius ir išteklių apribojimus;

(11)

su kita statistika susijusi Komisijos veikla turėtų būti planuojama ir koordinuojama, siekiant turėti konsoliduotą informaciją apie šią veiklą. Planavimui ir koordinavimui turėtų vadovauti Eurostatas, o šios veiklos aprėptis turėtų apsiriboti klausimais, dėl kurių bendrai susitaria susijusios Komisijos tarnybos ir Eurostatas;

(12)

Europos statistika nustatoma Europos statistikos programoje ir atitinkamoje metinėje darbo programoje;

(13)

norint užtikrinti visuomenės pasitikėjimą Europos statistika ir skatinti, kad Eurostatas plėtotų, rengtų ir skleistų aukštos kokybės statistiką, reikėtų parengti ir taikyti Europos statistikos ženklinimo procedūras;

(14)

aukštos kokybės Europos statistikos plėtojimą, rengimą ir sklaidą turėtų užtikrinti Eurostato generalinis direktorius – vyriausiasis statistikos pareigūnas. Be to, viena iš jam tenkančių užduočių turėtų būti Komisijos statistikos veiklos koordinavimas, siekiant užtikrinti kokybę ir mažinti duomenų teikimo naštą. Todėl su vyriausiuoju statistikos pareigūnu taip pat turėtų būti konsultuojamasi dėl kitos statistikos plėtojimo ir rengimo;

(15)

glaudžiai bendradarbiaujant Eurostatui ir kitoms Komisijos tarnyboms statistikos veiklos srityje, o vyriausiajam statistikos pareigūnui tinkamai koordinuojant šią veiklą, turėtų būti užtikrinamas Europos statistikos suderinamumas bei palyginamumas ir geriau reaguojama į naujas užduotis, visų pirma – poreikį mažinti duomenų teikimo ir administracinę naštą. Dėl šių priežasčių taip pat reikėtų sudaryti sąlygas naudotis Komisijos administracinių duomenų šaltiniais tiek, kiek tai būtina Europos statistikai plėtoti, rengti ir skleisti, ir yra ekonomiškai veiksminga;

(16)

2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (7) yra taikomas Eurostato apdorojamiems asmens duomenims. Be to, asmens duomenimis pagrįsta Europos statistika turėtų būti prireikus išskaidoma pagal lytį;

(17)

todėl reikia išsamiau nustatyti ir paaiškinti Eurostato vaidmenį ir pareigas Komisijoje;

(18)

1997 m. balandžio 21 d. Komisijos sprendimas 97/281/EB dėl Eurostato vaidmens rengiant Bendrijos statistiką (8) turėtų būti panaikintas,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Dalykas

Šiame sprendime apibrėžiamas Eurostato vaidmuo ir atsakomybės sritys Komisijos vidaus organizacinėje struktūroje, susiję su statistikos plėtojimu, rengimu ir sklaida.

2 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame sprendime vartojamų terminų apibrėžtys:

1.   Statistika– statistinė informacija, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 223/2009 3 straipsnio 1 dalyje.

2.   Europos statistika– statistika, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 223/2009 1 straipsnyje ir kaip nustatyta Europos statistikos metinėje darbo programoje.

3.   Kita statistika– ne Europos statistika, nustatyta per 5 straipsnio 2 dalyje nurodytą planavimą ir koordinavimą.

3 straipsnis

Eurostatas

Eurostatas – Sąjungos statistikos institucija, nurodyta Reglamento (EB) Nr. 223/2009 6 straipsnio 1 dalyje. Eurostatas yra Komisijos tarnyba; jam vadovauja generalinis direktorius.

4 straipsnis

Statistikos principai

Eurostatas plėtoja, rengia ir skleidžia Europos statistiką, laikydamasis profesinio nepriklausomumo, nešališkumo, objektyvumo, patikimumo, statistikos duomenų konfidencialumo ir ekonominio veiksmingumo principų, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 223/2009 2 straipsnio 1 dalyje ir išsamiau išdėstyta Europos statistikos praktikos kodekse.

5 straipsnis

Planavimas ir programavimas

1.   Su Europos statistika susijusi veikla nustatoma Europos statistikos programoje, nurodytoje Reglamento (EB) Nr. 223/2009 13 straipsnyje ir metinėje darbo programoje, nurodytoje to reglamento 17 straipsnyje.

2.   Su kita statistika susijusi veikla reglamentuojama ir nustatoma planavimu ir koordinavimu, vadovaujant Eurostatui. Planavimo ir koordinavimo aprėptis apribojama klausimais, dėl kurių bendrai susitaria susijusios Komisijos tarnybos ir Eurostatas.

3.   Kad vykdytų šią veiklą, įskaitant su administraciniais įrašais susijusią veiklą, Eurostatas ir kitos Komisijos tarnybos gali sudaryti konkrečius tarpusavio susitarimus.

6 straipsnis

Eurostato užduotys

1.   Eurostatas yra atsakingas už Europos statistikos plėtojimą, rengimą ir sklaidą.

Tuo tikslu Eurostatas visų pirma:

a)

renka ir agreguoja statistinę informaciją, būtiną Europos statistikai rengti;

b)

rengia ir skatina taikyti statistikos standartus, metodus ir procedūras;

c)

valdo Europos statistikos sistemą, stiprina jos partnerių bendradarbiavimą ir užtikrina, kad ji pasauliniu mastu pirmautų oficialios statistikos srityje;

d)

bendradarbiauja su tarptautinėmis organizacijomis ir trečiosiomis šalimis, kad būtų lengviau lyginti Europos statistiką su kitų statistikos sistemų parengta statistika, ir prireikus padeda trečiosioms valstybėms tobulinti jų statistikos sistemas.

2.   Eurostatas užtikrina, kad Europos statistika būtų prieinama visiems naudotojams, laikydamasis statistikos principų, visų pirma profesinio nepriklausomumo, nešališkumo ir statistikos duomenų konfidencialumo.

Todėl Eurostatas teikia techninius paaiškinimus ir pagalbą, būtiną norint naudotis Europos statistika, o statistikos pranešimams skleisti gali naudoti tinkamus informavimo kanalus.

3.   Eurostatas užtikrina bendradarbiavimą ir nuolatinį konstruktyvų dialogą su kitomis Komisijos tarnybomis ir prireikus su duomenų teikėjais, kad būtų atsižvelgiama į naudotojų poreikius, atitinkamus politikos pokyčius ir kitas iniciatyvas. Šiuo tikslu Komisijos tarnyboms, kurios galimai naudosis tam tikra Europos statistika, teikiama informacija ir jos anksti įtraukiamos į naujos ar keičiamos statistikos plėtojimą, be kita ko, tam, kad galėtų suprasti galimą naujų ar keičiamų statistikos metodų, standartų ir apibrėžčių politinį poveikį.

4.   Eurostatas koordinuoja kitos statistikos plėtojimą ir rengimą. Šiuo tikslu jis:

a)

kuo tinkamiau naudoja turimą informaciją, kurią galima naudoti statistikos reikmėms, siekdamas užtikrinti kokybę ir mažinti respondentams tenkančią naštą; Eurostatas ragina bet kurią susijusią Komisijos tarnybą prisidėti prie šio tikslo;

b)

gauna visų Komisijos tarnybų informaciją apie jų rengiamos statistikos aprėptį ir kokybės charakteristikas, svarbius statistikos rengimo metodikos pokyčius ir planuojamus rinkti naujus duomenis;

c)

atsižvelgdamas į turimus išteklius kitoms Komisijos tarnyboms rengia gaires, mokymus ir teikia specialistų paslaugas, būtinas kitai statistikai plėtoti ir rengti.

7 straipsnis

Eurostato generalinis direktorius

1.   Tik Eurostato generalinis direktorius yra atsakingas už su Europos statistika susijusius procesus, statistikos metodus, standartus ir procedūras arba statistikos pranešimų turinį bei skelbimo laiką, laikantis Europos statistikos programos ir metinės darbo programos. Vykdydamas šias statistikos užduotis Eurostato generalinis direktorius veikia nepriklausomai, nesiekia gauti ir nevykdo Sąjungos institucijų ar įstaigų, valstybių narių Vyriausybių ar bet kokių kitų institucijų, įstaigų, tarnybų ar subjektų nurodymų.

2.   Eurostato generalinis direktorius vykdo įgaliojimus suteikiančio pareigūno pareigas įgyvendinant Eurostatui skirtus asignavimus.

8 straipsnis

Vyriausiasis statistikos pareigūnas

1.   Eurostato generalinis direktorius laikomas vyriausiuoju statistikos pareigūnu.

2.   Vyriausiasis statistikos pareigūnas:

a)

vadovauja Europos statistikos plėtojimui, rengimui ir sklaidai Komisijoje;

b)

yra atsakingas už kitos statistikos plėtojimo ir rengimo koordinavimą, kaip nurodyta 5 straipsnio 2 dalyje ir 6 straipsnio 4 dalyje;

c)

atstovauja Komisijai tarptautiniuose statistikos forumuose, visų pirma siekiant koordinuoti Sąjungos institucijų ir įstaigų statistikos veiklą, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 223/2009 6 straipsnio 3 dalyje;

d)

pirmininkauja Europos statistikos sistemos komitetui, nurodytam Reglamento (EB) Nr. 223/2009 7 straipsnyje;

e)

rengia šio sprendimo 5 straipsnio 1 dalyje nurodytas programas, glaudžiai konsultuodamasis su kitomis Komisijos tarnybomis ir atsižvelgdamas, kiek tai įmanoma, į galimus naudotojų poreikius ir kitus svarbius pokyčius;

f)

palaiko ryšius su Europos statistikos sistema (ESS) ir Europos statistikos valdymo patariamąja taryba dėl visų klausimų, susijusių su Europos statistikos praktikos kodekso įgyvendinimu visoje ESS.

3.   Bet kokia tarnyba, ketinanti imtis su statistikos rengimu susijusios veiklos, anksti, ruošdamasi tai veiklai, konsultuojasi su vyriausiuoju statistikos pareigūnu. Vyriausiasis statistikos pareigūnas gali pateikti susijusių rekomendacijų. Visos su Europos statistikos plėtojimu, rengimu ir sklaida nesusijusios iniciatyvos, ypač esant konkretiems tarnybų tarpusavio susitarimams, priskiriamos tik susijusios tarnybos atsakomybės sričiai.

9 straipsnis

Galimybė naudotis administraciniais įrašais

1.   Siekiant sumažinti respondentams tenkančią naštą, Eurostatas turi teisę naudotis Komisijos tarnybų administraciniais duomenimis, laikydamasis Sąjungos teisės aktais nustatytų konfidencialumo taisyklių, ir įtraukti tuos administracinius duomenis į statistiką tiek, kiek jie yra svarbūs plėtojant, rengiant ir skleidžiant Europos statistiką.

2.   Su Eurostatu konsultuojamasi ir jis gali būti įtrauktas į kitų Komisijos tarnybų sukurtų ir tvarkomų administracinių registrų ir duomenų bazių pradinį projektavimą, plėtojimą ir veiklos nutraukimą, kad šių registrų ir duomenų bazių duomenis būtų galima plačiau naudoti Europos statistikos reikmėms. Šiuo tikslu Eurostatas turi teisę pasiūlyti imtis standartizacijos veiklos, susijusios su administraciniais įrašais, kurie yra svarbūs rengiant Europos statistiką.

3.   Siekiant, kad šio straipsnio nuostatos būtų veiksmingesnės, kiekviena Komisijos tarnyba užtikrina, kad paprašius Eurostatui būtų suteikiami Europos statistikai plėtoti, rengti ir skleisti reikiami administraciniai duomenys, laikantis Sąjungos teisės aktuose nustatytų konfidencialumo taisyklių.

10 straipsnis

Europos statistikos praktikos kodeksas

1.   Remiantis Reglamento (EB) Nr. 223/2009 11 straipsniu Eurostatas plėtoja, rengia ir skleidžia Europos statistiką, laikydamasis Europos statistikos praktikos kodekso, kurį peržiūrėjo ir atnaujino Europos statistikos sistemos komitetas.

2.   Eurostatas įtraukia Europos statistikos valdymo patariamąją tarybą į visus veiksmus, susijusius su Europos statistikos praktikos kodeksu, laikantis tos tarybos įgaliojimų.

3.   Eurostatas stebi, kaip nacionalinės statistikos institucijos veiksmingai įgyvendina Europos statistikos praktikos kodeksą.

11 straipsnis

Kokybės užtikrinimas ir ženklinimas

1.   Eurostatas užtikrina Europos statistikos kokybės valdymą. Šiuo tikslu ir pagal nustatytus kokybės kriterijus, tenkindamas įvairaus kokybės lygio statistikos naudotojų poreikius, Eurostatas:

a)

stebi ir vertina jo renkamų ar gaunamų duomenų kokybę ir teikia jo skleidžiamos Europos statistikos kokybės ataskaitas;

b)

skatina ir taiko Europos statistikos ženklinimo procedūras;

c)

tikrina duomenis, už kuriuos Eurostatas yra atsakingas pagal Sąjungos sustiprintą ekonomikos valdymą ir naudojasi visais jam atitinkamomis procedūromis suteiktais įgaliojimais.

2.   Eurostatas nustato kokybės užtikrinimo sistemą, atitinkančią taikomas arba planuojamas priemones, kad būtų užtikrintas tinkamas Europos statistikos praktikos kodekso įgyvendinimas.

12 straipsnis

Konfidencialių duomenų naudojimas

1.   Eurostato generalinis direktorius imasi visų priemonių, būtinų statistikos duomenų konfidencialumui užtikrinti.

2.   Duomenys, kurie laikomi konfidencialiais pagal Reglamento (EB) Nr. 223/2009 3 straipsnio 7 dalį, pagal to reglamento V skyriaus nuostatas prieinami tik Eurostato pareigūnams ir kitiems darbuotojams bei kitiems fiziniams asmenims, dirbantiems Eurostatui pagal sutartį, jeigu tokie duomenys būtini Europos statistikai rengti ir priklauso konkrečiai jų darbo sričiai.

3.   Be to, Eurostato generalinis direktorius imasi visų būtinų priemonių, kad apsaugotų duomenis, kuriuos atskleidus būtų pakenkta Sąjungos interesams arba valstybės narės, su kuria jie susiję, interesams.

13 straipsnis

Panaikinimas

Sprendimas 97/281/EB panaikinamas.

Nuorodos į panaikintą sprendimą laikomos nuorodomis į šį sprendimą.

Priimta Briuselyje 2012 m. rugsėjo 17 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 87, 2009 3 31, p. 164.

(2)  Komisijos komunikatas Europos Parlamentui ir Tarybai dėl nacionalinių ir Bendrijos statistikos institucijų nepriklausomumo, vientisumo ir atskaitomybės, COM(2005) 217 galutinis.

(3)  COM(2011) 211 galutinis.

(4)  OL L 306, 2011 11 23, p. 12.

(5)  OL L 145, 2009 6 10, p. 1.

(6)  COM(2009) 404 galutinis.

(7)  OL L 8, 2001 1 12, p. 1.

(8)  OL L 112, 1997 4 29, p. 56.


Top