EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0833

2012 m. rugsėjo 17 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 833/2012, kuriuo tam tikrai importuojamai Kinijos Liaudies Respublikos kilmės į ritinius suvyniotai aliumininei folijai nustatomas laikinas antidempingo muitas

OJ L 251, 18.9.2012, p. 29–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 129 P. 45 - 62

No longer in force, Date of end of validity: 18/03/2013: This act has been changed. Current consolidated version: 19/09/2012

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/833/oj

18.9.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 251/29


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 833/2012

2012 m. rugsėjo 17 d.

kuriuo tam tikrai importuojamai Kinijos Liaudies Respublikos kilmės į ritinius suvyniotai aliumininei folijai nustatomas laikinas antidempingo muitas

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1225/2009 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių (1) (toliau – pagrindinis reglamentas), ypač į jo 7 straipsnį,

pasikonsultavusi su Patariamuoju komitetu,

kadangi:

A.   PROCEDŪRA

1.   Inicijavimas

(1)

2011 m. gruodžio 20 d. pranešimu Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje  (2) (toliau – pranešimas apie inicijavimą) Europos Komisija (toliau – Komisija) paskelbė apie antidempingo tyrimo dėl į Sąjungą importuojamos Kinijos Liaudies Respublikos (toliau – KLR) kilmės į ritinius suvyniotos aliumininės folijos inicijavimą.

(2)

Tyrimas inicijuotas 2011 m. lapkričio 9 d. gavus Europos metalų asociacijos („Eurométaux“, toliau – skundo pateikėjas) gamintojų, kurie Sąjungoje pagamina daugiau nei 50 proc. visos aliumininės folijos, suvyniotos į ritinius, vardu pateiktą skundą. Skunde pateikti šio produkto dempingo ir dėl to daromos materialinės žalos prima facie įrodymai, kurių pakako tyrimo inicijavimui pagrįsti.

2.   Su Tyrimu Susijusios šalys

(3)

Komisija apie tyrimo inicijavimą oficialiai pranešė skundo pateikėjui, kitiems žinomiems Sąjungos gamintojams, eksportuojantiems KLR gamintojams, panašios šalies gamintojams, importuotojams, platintojams ir kitoms žinomoms susijusioms šalims, taip pat KLR atstovams. Suinteresuotosioms šalims buvo suteikta galimybė raštu pareikšti savo nuomonę ir prašyti jas išklausyti per laikotarpį, nustatytą pranešime apie tyrimo inicijavimą.

(4)

Skundo pateikėjas, kiti Sąjungos gamintojai, eksportuojantys KLR gamintojai, importuotojai ir platintojai pareiškė savo nuomonę. Visos suinteresuotosios šalys, pateikusios prašymą jas išklausyti ir jame nurodžiusios svarbias priežastis, dėl kurių reikėtų jas išklausyti, buvo išklausytos.

(5)

Atsižvelgiant į akivaizdžiai didelį Sąjungos gamintojų, importuotojų ir eksportuotojų skaičių, pranešime apie inicijavimą buvo numatyta, kad pagal pagrindinio reglamento 17 straipsnį gali būti vykdoma atranka.

(6)

Kad Komisija galėtų nuspręsti, ar atranka yra būtina (o jei būtina, kad galėtų atrinkti bendroves), importuotojų ir eksportuojančių gamintojų paprašyta pranešti apie save Komisijai ir, kaip nurodyta pranešime apie inicijavimą, pateikti pagrindinę informaciją apie 2010 m. spalio 1 d.–2011 m. rugsėjo 30 d. laikotarpio veiklą, susijusią su nagrinėjamuoju produktu, kaip apibrėžta 3 dalyje.

(7)

Kalbant apie Sąjungos gamintojus, pranešime apie inicijavimą Komisija paskelbė preliminariai atlikusi Sąjungos gamintojų atranką, remdamasi iš bendradarbiaujančių Sąjungos gamintojų gauta informacija prieš inicijuojant tyrimą. Atrinktos keturios Sąjungoje didžiausios žinomos Sąjungos bendrovės arba bendrovių grupės.

(8)

Kaip toliau paaiškinta 24 konstatuojamojoje dalyje, prašomą informaciją pateikė ir sutiko būti atrenkami tik du nesusiję importuotojai. Todėl atsižvelgiant į nedidelį bendradarbiaujančių importuotojų skaičių, atranka buvo nebereikalinga. Trečia importuojanti bendrovė pataikė informaciją nepateikusi klausimyno atsakymų.

(9)

Kaip paaiškinta 26 konstatuojamojoje dalyje, prašomą informaciją pateikė ir atrankoje dalyvauti sutiko 14 eksportuojančių KLR gamintojų. Remdamasi tų šalių pateikta informacija Komisija atrinko keturis eksportuojančius gamintojus, kurių eksporto į Sąjungą apimtis buvo didžiausia.

(10)

Tam, kad eksportuojantys gamintojai panorėję galėtų pateikti prašymą taikyti rinkos ekonomikos režimą (toliau – RER) arba individualų režimą (toliau – IR), Komisija visiems žinomiems susijusiems Kinijos eksportuojantiems gamintojams ir KLR valdžios institucijoms nusiuntė prašymo formas. Prašymą taikyti RER pateikė dvi bendrovės, viena jų yra atrinkta bendrovė. Prašymą taikyti IR pateikė atrinktos bendrovės ir bendrovė, kuri pateikė prašymą taikyti RER, tačiau nebuvo atrinkta.

(11)

Komisija nusiuntė klausimynus visiems eksportuojantiems gamintojams, pranešusiems apie save iki pranešime apie inicijavimą nustatytos datos, būtent keturioms atrinktoms bendrovėms ir visoms kitoms bendrovėms, kad joms būtų sudarytos sąlygos prašyti individualaus nagrinėjimo. Klausimynai taip pat buvo nusiųsti kitoms susijusioms šalims, būtent keturiems atrinktiems Sąjungos gamintojams, bendradarbiaujantiems Sąjungos importuotojams, naudotojams ir vartotojų asociacijoms.

(12)

Atsakymai buvo gauti iš trijų atrinktų eksportuojančių KLR gamintojų, keturių atrinktų Sąjungos gamintojų ir dviejų nesusijusių importuotojų. Taigi į naudotojo klausimyną atsakė šeši mažmenininkai.

(13)

Komisija negavo individualaus nagrinėjimo pagal pagrindinio reglamento 17 straipsnio 3 dalį prašymų.

(14)

Komisija rinko ir tikrino visą informaciją, kuri, jos manymu, buvo reikalinga norint padaryti preliminarias išvadas dėl dempingo, jo daromos žalos ir Sąjungos interesų. Tikrinamieji vizitai buvo surengti toliau nurodytų bendrovių patalpose:

 

Sąjungos gamintojai

CUKI Cofresco SPA, Volpjanas (TO), Italija;

Fora Folienfabrik GmbH, Radolfcelis, Vokietija,

ITS BV, Apeldornas, Nyderlandai;

SPHERE Group, Paryžius, Prancūzija.

 

Eksportuojantys KLR gamintojai

CeDo Shanghai Co. Ltd., Šanchajus;

Ningbo Favoured Commodity Co. Ltd., Ningbo;

Ningbo Times Co. Ltd., Ningbo;

Shanghai Blue Diamond Co. Ltd., Šanchajus.

 

Susijęs Sąjungos importuotojas

CeDo Limited, Telford, JK

 

Turkijos gamintojas (panaši šalis)

Sedat Tahir Ltd., Ankara

(15)

Siekiant surinkti informaciją apie svarbiausios netiesioginės žaliavos aliumininei folijai gaminti, t. y. pirminio aliuminio, sąnaudas, reikėjo informacijos iš pagrindinės Kinijos aliuminio prekybos platformos „Shanghai Futures Exchange“ (toliau – SHFE arba birža). Informacijos apie pasaulio rinkas ir kainas buvo paprašyta iš Londono metalų biržos (angl. London Metal Exchange, toliau – LME), kurioje buvo apsilankyta. Komisijai pateikus prašymą, SHFE pateikė tam tikros rašytinės informacijos. Komisija taip pat pasiūlė surengti informacinį vizitą SHFE, su kuo SHFE pirmiausia sutiko. Vis dėlto, vėlesniu etapu SHFE nusprendė, kad, norint surengti tokį vizitą, reikalingas Kinijos vyriausybės sutikimas. Kita vertus, Kinijos valdžios institucijos tokio sutikimo reikalingumą paneigė. Gali būti, kad SHFE pakeitė savo pirminę nuomonę ir nusprendė neleisti surengti tokio vizito.

(16)

Buvo apsilankyta Šanchajaus metalų biržoje (angl. Shanghai Metals Markets, toliau – SMM), kuri yra informacijos tiekėjas ir skelbėjas Šanchajuje.

3.   Tyrimo Laikotarpis

(17)

Atliekant antidempingo ir žalos tyrimą buvo nagrinėjamas 2010 m. spalio 1 d.–2011 m. rugsėjo 30 d. laikotarpis (toliau – tiriamasis laikotarpis arba TL). Tiriant žalai įvertinti svarbias tendencijas buvo nagrinėjamas laikotarpis nuo 2008 m. sausio mėn. iki TL pabaigos (toliau – nagrinėjamasis laikotarpis).

B.   NAGRINĖJAMASIS PRODUKTAS IR PANAŠUS PRODUKTAS

1.   Nagrinėjamasis Produktas

(18)

Nagrinėjamasis produktas – 0,007 mm arba storesnė, bet nestoresnė negu 0,021 mm aliumininė folija, be pagrindo, valcuota, bet daugiau neapdorota, su įspaudais arba be įspaudų, suvyniota į lengvus ritinius, kurių masė ne didesnė kaip 10 kg (toliau – nagrinėjamasis produktas arba į ritinius suvyniota aliumininė folija). Nagrinėjamojo produkto klasifikaciniai KN kodai šiuo metu yra ex 7607 11 11 ir ex 7607 19 10.

(19)

Nagrinėjamasis produktas paprastai naudojamas kaip vartojimo produktas, skirtas pakuoti ir namų ūkyje bei viešojo maitinimo įstaigose. Produkto apibrėžtis užginčyta nebuvo.

2.   Panašus Produktas

(20)

Remiantis tyrimu, KLR gaminamos ir iš jos eksportuojamos aliumininės folijos, suvyniotos į ritinius, Sąjungoje Sąjungos gamintojų gaminamos ir joje parduodamos aliumininės folijos, suvyniotos į ritinius ir Turkijoje (panaši šalis) bendradarbiaujančio Turkijos gamintojo gaminamos ir parduodamos aliumininės folijos, suvyniotos į ritinius, pagrindinės fizinės ir techninės charakteristikos bei naudojimo paskirtis tokios pačios, todėl jos laikomos panašiais produktais, kaip apibrėžta pagrindinio reglamento 1 straipsnio 4 dalyje.

C.   ATRANKA

1.   Sąjungos Gamintojų Atranka

(21)

Atsižvelgiant į akivaizdžiai didelį Sąjungos gamintojų skaičių, pranešime apie inicijavimą buvo numatyta vadovaujantis pagrindinio reglamento 17 straipsniu atlikti atranką žalai nustatyti.

(22)

Komisija pranešime apie inicijavimą paskelbė, kad laikinai atrinko tam tikrus Sąjungos gamintojus. Iš daugiau nei 30 Sąjungos gamintojų, kurie prieš inicijuojant tyrimą buvo žinomi kaip panašaus produkto gamintojai, atrinktos keturios didžiausios bendrovių grupės. Atranka buvo atliekama remiantis gamintojų pardavimo apimtimi, jų dydžiu ir geografine vieta Sąjungoje; pasiūlytos atrinktos bendrovės pagamino 44 proc. visos apskaičiuotos Sąjungos produkcijos per TL. Suinteresuotųjų šalių buvo paprašyta susipažinti su dokumentu, teiktinu joms susipažinti, ir per 15 dienų nuo pranešimo apie inicijavimą paskelbimo dienos pateikti pastabas dėl šio pasirinkimo tinkamumo. Pasibaigus pastabų teikimo laikotarpiui viena suinteresuotoji šalis teigė, kad turėjo būti atrinktas vienas Jungtinės Karalystės gamintojas. Pažymėta, kad JK gamintojas, priklausantis „Sphere Group“, iš tiesų buvo viena iš atrinktų bendrovių. Nė viena suinteresuotoji šalis neprieštaravo dėl pasirinktų bendrovių ir pasirinktos bendrovės buvo patvirtintos.

2.   Nesusijusių Importuotojų Atranka

(23)

Atsižvelgiant į galimai didelį tyrime dalyvaujančių importuotojų skaičių, pranešime apie inicijavimą buvo numatyta vadovaujantis pagrindinio reglamento 17 straipsniu atlikti importuotojų atranką.

(24)

Prašomą informaciją pateikė ir sutiko bendradarbiauti tik du nesusiję importuotojai. Dėl to atrankos atlikti nebereikėjo.

3.   Eksportuojančių Gamintojų Atranka

(25)

Atsižvelgiant į akivaizdžiai didelį Sąjungos gamintojų skaičių, pranešime apie inicijavimą buvo numatyta vadovaujantis pagrindinio reglamento 17 straipsniu atlikti atranką dempingui nustatyti.

(26)

Prašomą informaciją pateikė ir atrankoje dalyvauti sutiko 14 eksportuojančių KLR gamintojų. Per TL šios bendrovės eksportavo maždaug 7 800 tonų, t. y. apie 60 proc. Kinijos eksporto į ES rinką. Remdamasi iš šių šalių gauta informacija Komisija atrinko keturis eksportuojančius gamintojus, kurių tipinė gamybos, pardavimo ir eksporto apimtis yra didžiausia ir ją galima pagrįstai išnagrinėti per turimą laikotarpį. Viena iš atrinktų bendrovių vėliau nutraukė savo bendradarbiavimą, o kita bendrovė pranešė Komisijai, kad informacija, kurią ji pateikė Komisijai savo atrankos formoje, yra klaidinga. Remiantis šia nauja informacija, buvo nuspręsta pašalinti tą bendrovę iš atrinktų bendrovių. Komisija pakvietė dvi kitas bendroves dalyvauti atrankoje. Buvo konsultuotasi su bendradarbiaujančiais eksportuojančiais gamintojais, KLR misija prie ES ir skundo pateikėju dėl galutinės gamintojų atrankos sudėties. Nei viena suinteresuotoji šalis tai atrankai neprieštaravo. Vėliau viena iš naujai atrinktų bendrovių savo bendradarbiavimą taip pat nutraukė. Todėl atrinkti trys KLR eksportuojantys gamintojai, kurių importas į Sąjungą sudaro apie 30 proc. nagrinėjamojo produkto importo į Sąjungą per TL ir sudaro 50 proc. 14 eksportuojančių gamintojų, pateikusių savo duomenis atrankai, pardavimo apimties.

D.   DEMPINGAS

1.   Rinkos Ekonomikos Režimas ir Individualus Režimas

1.1.   Rinkos ekonomikos režimas (RER)

(27)

Pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 7 dalies b punktą, atliekant su KLR kilmės importu susijusius antidempingo tyrimus, normalioji vertė tiems eksportuojantiems gamintojams, kurie, kaip nustatyta, atitiko pagrindinio reglamento 2 straipsnio 7 dalies c punkte nustatytus kriterijus, nustatoma pagal to straipsnio 1–6 dalis.

(28)

Prašymą taikyti RER pateikė dvi bendrovės – „CeDo Shanghai Co. Ltd.“ (toliau – „CeDo Shanghai“) ir „Shanghai Blue Diamond Co. Ltd.“ (toliau – „Blue Diamond“). Kaip paaiškinta pirmiau, buvo atrinkta tik „CeDo Shanghai“, o kita bendrovė atrinkta nebuvo. Vis dėlto, vadovaujantis Teisingumo Teismo sprendimu byloje C-249/10 P (Brosmann Footwear (HK) ir kt. prieš Europos Sąjungos Tarybą) buvo nuspręsta patikrinti visas per nurodytą laikotarpį gautas prašymo taikyti RER formas, t. y. abiejų pirmiau minėtų bendrovių prašymus.

(29)

Prašymai taikyti RER buvo išnagrinėti pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 7 dalies c punkte nustatytus penkis kriterijus. Trumpai ir tik dėl aiškumo toliau pateikiami apibendrinti RER taikymo kriterijai:

verslo sprendimai priimami atsižvelgiant į rinkos sąlygas, be didelio valstybės kišimosi, o sąnaudos atitinka rinkos vertes,

įmonės turi vieną aiškų svarbiausių apskaitos dokumentų, kurių nepriklausomas auditas atliekamas pagal tarptautinius apskaitos standartus ir kurie taikomi įvairiems tikslams, rinkinį,

nėra jokių didelių iškraipymų, likusių iš ankstesnės ne rinkos ekonomikos sistemos;

bankroto ir nuosavybės įstatymai užtikrina pastovumą ir teisinį tikrumą, taip pat

valiutos keitimo kursas nustatomas pagal rinkos kursą.

(30)

Tyrimai vietoje dėl RER prašymų buvo atlikti tų bendrovių patalpose.

(31)

Buvo nuspręsta netaikyti RER abiem bendrovėms pagal 2 straipsnio 7 dalies c punkto 1 kriterijų remiantis įrodymais, kad gamintojų rinkos pagrindinės žaliavos aliuminio kaina yra iškraipyta. Taip pat nustatyta, kad iškraipyta tarpinės žaliavos – aliumininės folijos, suvyniotos į didelius ritinius kaip aprašyta pirmiau – kaina. Taigi bendrovės neatitiko kitų kriterijų kaip nurodyta pirmiau.

1.1.1.   Visos pramonės išvados dėl 1. kriterijaus (Verslo sprendimai ir pagrindinių gamybos priemonių sąnaudos)

(32)

Į mažus ritinius suvyniota aliumininė folija yra gaminama taikant paprastą procedūrą, kuomet aliumininės folijos dideli ritiniai pervyniojami, supjaustomi ir supakuojami į mažesnius ritinius. Pagrindinė žaliava aliumininei folijai gaminti yra pirminis aliuminis. Pirminis aliuminis sudaro apie 60–70 proc. atliekant šį tyrimą nagrinėjamo produkto gamybos sąnaudų ir todėl jis yra pagrindinis gamybos sąnaudas didinantis veiksnys. Tai atsispindi pramonės praktikoje, nes tiek aliumininės folijos pirkimo, tiek pardavimo kaina nurodoma remiantis orientacine pirminio aliuminio (aliuminio liejinio) kaina plius gamybos (apdorojimo) mokesčiu. Iš tiesų, bendrovės, prašančios, kad joms būtų taikomas RER, pirko į didelius ritinius suvyniotą aliumininę foliją pagal pirkimo sutartis, kuriose į didelius ritinius suvyniotos aliumininės folijos kaina nurodyta su nuoroda į pirminio aliuminio kainas, paskelbtas SMM, kuri tiekia informaciją apie įvairių metalų kainas ir nustato tas kainas remdamasi momentinėmis kainomis apie Šanchajų. SMM paskelbtos kainos yra labai tipiškos vidaus rinkos aliuminio kainos. Tos kainos labai mažai skiriasi nuo tų kainų, kurias SHFE nurodė daugumoje savo Kinijoje atliktų sandorių.

(33)

Pasaulio mastu pirminio aliuminio, kuris yra pagrindinė medžiaga, kaina nurodoma LME kaina. Aliuminio kaina Kinijos vidaus rinkoje gerokai skiriasi nuo LME kainų. Kaip nurodyta toliau pateiktame grafike, LME ir SHFE kaina per TL svyravo nuo +500 iki -90 JAV dolerių už toną. Tiriamuoju laikotarpiu LME nustatyta kaina, remiantis vidutine mėnesio kaina, buvo daugiau nei 9 proc. didesnė nei SHFE kaina (grynoji kaina), o laikotarpio viduryje skirtumas siekė net +23 proc. Taip pat svarbu pastebėti, kad baigiantis TL, kuomet kainos visame pasaulyje mažėjo dėl mažėjančios rinkos paklausos, buvo galima stebėti priešingą SHFE kainų kitimo tendenciją (SHFE kainos buvo net 3 proc. didesnės nei LME kainos), o tai tik patvirtina kainų iškraipymą šioje rinkoje.

Image

(34)

Manoma, kad toks esminis pirminio aliuminio kainos skirtumas, palyginti su likusiu pasauliu, kaip aptarta pirmiau, susidarė dėl įvairių veiksnių, kuriems įtaką daro valstybė, ir dėl didelio valstybės kišimosi į vidaus rinką, taikant tam tikras priemones. Dėl tokio valstybės poveikio susidarė ir veikia izoliuota, nuo rinkos jėgų atskirta Kinijos pirminio aliuminio vidaus rinka.

(35)

Pirmiausia, SHFE yra kontroliuojama Kinijos vertybinių popierių reguliavimo komisijos. SHFE atlieka savo funkcijas vadovaudamasi Ateities sandorių administravimo nuostatais (angl. Administration of Futures Trading), Ateities sandorių biržos administravimo priemonėmis (angl. Measures for the Administration of Futures Exchanges) ir savo įstatais. Dėl kai kurių iš šių valstybės nustatytų biržos veikimo taisyklių SHFE būdinga mažas kintamumas, iškraipomos kainos ir kainų kitimo tendencijos: dienos kaina negali svyruoti daugiau kaip 4 proc. palyginti su ankstesnės prekybos dienos galutine kaina, nedažna prekyba (iki kiekvieno mėnesio 15-tos dienos), būsimų sutarčių trukmė apribota iki 12 mėnesių, prekybininkų atviri interesai apriboti iki tam tikros sumos, apribotas spekuliavimas kainomis.

(36)

Prieiga prie biržos įstatymu suteikiama tik Kinijos prekybininkams, kuriems taip pat reikia gauti Kinijos vertybinių popierių reguliavimo komisijos leidimą prekiauti biržoje. SHFE narių rinkos atstovai gali vykdyti sandorius ik paprašius SHFE nariams, jie negali priimti užsakymų iš kitų organizacijų ir negali prekiauti savo sąskaita. Kitaip nei tarptautinių biržų atveju, kuriose tiekimas vykdomas į bet kurią pasaulio vietą, fiziškai tiekimas gali būti vykdomas tik į patvirtintus sandėlius KLR. Be to, kadangi ji yra tik fizinės prekybos platforma (derivatais neprekiaujama), Kinijos aliuminio rinka yra visiškai izoliuota. Dėl to arbitražas su LME arba kitomis rinkomis praktiškai neįmanomas, o birža yra izoliuota nuo kitų pasaulio rinkų. Dėl to šių rinkų sulyginti neįmanoma.

(37)

Antra, valstybė kišasi į SHFE kainų nustatymo mechanizmą, kadangi valstybė pirminį aliuminį ir parduoda, ir perka per Valstybės rezervo biurą ir kitas valstybės institucijas. Pavyzdžiui, Kinijos vyriausybė patvirtino skatinamųjų priemonių paketą, kuriuo siekiama sumažinti 2008 m. pabaigos ekonomikos krizės poveikį; tame pakete yra planas, kuriame numatyta, kad Valstybės rezervo biuras turėtų supirkti aliuminį iš lydyklų, kad dirbtinai didinant vidaus paklausą būtų remiama jų veikla, kadangi dėl finansų ir ekonomikos krizės sumažėjo pasaulinė paklausa. Dėl tokio valstybės mastu suderinto pirkimo kainos buvo gerokai iškraipytos 2009 m. pirmoje pusėje. Šiame kontekste įdomu pastebėti, kad tiriamojo laikotarpio pabaigoje Kinijos vidaus rinkos kainos kito priešingai nei pasaulio rinkų kainos.

(38)

Kinija aprašė savo kišimosi į aliuminio sektorių politiką savo 12-tame aliuminio penkmečio plėtros plane (2011–2015 m.). Plane numatoma „patikslinti mokesčio ir eksporto mokesčio nuolaidas ir kitus ekonominius svertus bei griežtai kontroliuoti visą pirminių produktų plėtros ir eksporto apimtį“. Praktiškai tai reiškia, kad specialią mokesčių schemą siekiama pritaikyti aliuminio pramonei. Dėl tokių priemonių pirminio aliuminio eksportas iš KLR tampa nepatrauklus, o skatinamas vartotojui skirtų produktų (kaip nagrinėjamasis produktas) importas ir gamyba, kuomet yra apdorojamas aliuminis, tiek vidaus, tiek eksporto rinkoje.

(39)

Pagal tokį planą tęsiama politika, jau daugelį metų vykdyta ankstesniuose planuose. Be to, tokie planai įgyvendinami jau daugelį metų, o per TL buvo taikytos kelios priemonės, kurios aprašomos toliau. Šios priemonės:

1)

17 proc. eksporto muitas pirminiam aliuminiui ir aliuminio laužui (palyginti su 0 proc. muitu į mažus ritinius suvyniotai aliumininei folijai);

2)

0 proc. PVM lengvata pirminiam aliuminiui (palyginti su 15 proc. lengvata aliumininei folijai nuo 2009 m. birželio mėn.);

3)

5 proc. importo muito metalui panaikinimas.

(40)

Taigi valstybė šias priemones naudoja tam, kad apribotų pirminio aliuminio eksportą, kadangi dėl to didėja vidaus pasiūla ir mažėja jo kaina vidaus rinkoje.

(41)

Didžioji dauguma Kinijos aliuminio lydyklų priklauso valstybei. Įvairiuose pramonės planuose, kurie daro aiškią įtaką aliuminio gamybos pajėgumui ir išeigai – šiuo metu tai pirmiausia 12-tasis aliuminio pramonės penkmečio planas (2011–2015 m.) – skatinama strategiškai plėtoti „giluminio apdorojimo aliuminio produktus ir skatinti aliuminio apdorojimo pramonę dar labiau plėsti šią pramoninę grandinę“.

(42)

Todėl pirmiau aptartos Kinijos valdžios taikytos priemonės laikomos įrodymu, kad valstybė kišasi į bendrovių sprendimų dėl žaliavų įsigijimo ir gamybos sąnaudų priėmimą. Iš tiesų, dėl tokios dabartinės Kinijos sistemos – dideli eksporto muitai ir negrąžinamas PVM už pirminio aliuminio eksportą, taip pat eksporto mokesčių nebuvimas ir dalinis PVM grąžinimas eksportuojant vartotojui skirtus aliuminio produktus, kaip, pvz., nagrinėjamasis produktas, valstybės kišimasis nustatant SHFE kainas – susidarė tokia padėtis, kuomet Kinijos pirminio aliuminio kaina ir vartotojui skirtų aliuminio produktų (taip pat naudojamų kaip žaliava kitiems aliumininiams produktams gaminti) kaina yra valstybės kišimosi rezultatas, nepriklausantis nuo kainos svyravimo tarptautinėse rinkose. Tai daro tiesioginę įtaką bendrovių sprendimams įsigyjant vartotojui skirtų aliuminio žaliavų. Aliuminio kainos visuomet buvo iškraipomos ir, išskyrus labai trumpą laikotarpį, kai, kaip minėta pirmiau, buvo taikytos kitos prekybą iškraipančios priemonės, Kinijos aliumininės folijos gamintojai įgijo neteisėtą pranašumą.

(43)

Atsižvelgiant į tai, kad pirminis aliuminis sudaro apie 60 proc. į mažus ritinius suvyniotos aliumininės folijos gamybos sąnaudų, dėl šio skirtumo Kinijos gamintojai įgyja didelį neteisėtą sąnaudų pranašumą, kuris tokios rūšies produktui kaip į mažus ritinius suvyniota aliumininė folija yra lemiamas.

(44)

„CeDo Shanghai“ užginčijo Komisijos jai atskleistas išvadas. Pirmiausia, jos teigimu, tam tikros Komisijos išvados yra klaidingos ir prieštaringos, o tai daro neigiamą poveikį bendroms išvadoms dėl KLR bendrovių verslo sprendimų. Pasak bendrovės, prieiga prie SHFE yra galima ne tik Kinijos piliečiams, nes sąskaitą galima atidaryti per tarpininkus, kurie turi leidimą prekiauti SHFE. Apskritai bendrovė neginčijo fakto, kad Kinijos valdžia imasi kontroliuojančių veiksmų, tačiau, jos nuomone, tomis priemonėmis siekiama ne iškraipyti kainas ir užtikrinti mažą rinkos kintamumą, o sukliudyti spekuliaciją ir užkirsti kelią galimoms klaidoms atliekant sandorius. Bendrovė taip pat teigė, kad per TL SHFE ir LME kainų svyravimai ir skirtumai buvo nedideli, įskaitant tą laikotarpį, kai kainos KLR buvo net didesnės nei kitur. Dėl to Kinijos gamintojų sąnaudų pranašumas dėl priverstinai mažinamų kainų būtų minimalus arba jo visai nebūtų. Kitokią kainų kitimo tendenciją TL pabaigoje galima paaiškinti tuo, kad 2011 m. pabaigoje Kinijos ekonomika vis dar augo ir tai nebuvo valstybės vykdomo kainų iškraipymo rezultatas. Galiausiai bendrovė pareiškė, kad pirmiau nagrinėti mechanizmai ar procedūros nedaro reikšmingo poveikio bendrovių sprendimams dėl jų sąnaudų ir kainų politikos.

(45)

Bendrovės pareiškimai nepaneigia Komisijos išvadų dėl to, kad tik Kinijos prekybininkams leidžiama prekiauti SHFE. Bendrovės teiginiai dėl valstybės veiksmų tikslo yra hipotetiniai; be to, šiuo etapu nepateikta jokių įrodymų. Be to, nėra svarbu, dėl ko tokios priemonės ir tokie apribojimai buvo pradėti taikyti. Daug svarbesnis jų bendras poveikis, būtent izoliuotos aliuminio vidaus rinkos, kurioje kainos nepriklauso nuo pasaulinių rinkų kainų tendencijų, kūrimas. Atsižvelgiant į tai taip pat svarbu pabrėžti, kad, po tokios informacijos atskleidimo, Kinijos valdžios institucijos šio daugiau nekomentavo. Kaip teigiama 43 konstatuojamojoje dalyje pirmiau, Kinijos aliuminio rinkos iškraipymas (kainos skirtumas per TL – minus 9 proc.) yra pakankamai didelis, kad Kinijos gamintojai turėtų didelį neteisėtą sąnaudų pranašumą tokios rūšies produktui kaip nagrinėjamasis produktas. Tokio sąnaudų pranašumo negalima paaiškinti lyginamuoju Kinijos aliuminio gamintojų pranašumu. Galiausiai, visos bendradarbiaujančios įmonės įsigijo savo žaliavas Kinijos vidaus rinkoje pagal sutartis, kuriose kaina yra susieta su aliuminio kaina vidaus rinkoje. Todėl atskirų bendrovių sprendimai aiškiai priklauso nuo valstybės taikomų priemonių, kuriomis iškraipoma aliuminio rinka.

(46)

Bendrovė „Blue Diamond“ paaiškino, kad SMM kainų nenustato valstybė ir SMM galima palyginti su LME, kadangi abi yra valstybiniai informacijos šaltiniai. Komisija neteigė, kad kainas tiesiogiai nustatinėjo valstybė, todėl ši pastaba nėra svarbi. Be to, faktas, kad kainos yra viešai skelbiamos, dar nėra užtikrinimas, kad jos yra rinkos jėgų rezultatas.

1.1.2.   Su bendrove susijusios išvados dėl 2–5 kriterijų

(47)

Komisija nustatė, kad „CeDo Shanghai“ neįvykdė 3 kriterijaus, kadangi jos paskolos mokėjimą užsienio valiuta turėjo patvirtinti Užsienio valiutos tarnyba, o tai, manoma, daro žalingą poveikį besiskolinančios bendrovės sprendimams ir jos finansinei padėčiai.

(48)

„CeDo Shanghai“ užginčijo Komisijos išvadas dėl 3 kriterijaus. Jos teigimu, užsiregistravimas Užsienio valiutos tarnyboje yra visoje šalyje įprastas dalykas ir tai taikoma visoms bendrovėms, kurios grąžina užsienyje pasiimtas skolas ir tik geru Kinijos finansinių institucijų darbu užtikrinama, kad nesąžiningi sandoriai nebūtų panaudoti lėšoms iš Kinijos nutekinti. Bendrovė teigimu, nuo šio leidimo nepriklauso nei jos gamybos sąnaudos, nei finansinė padėtis apskritai. Pasak „CeDo“, Komisijos 3 kriterijaus apibrėžimas šiuo atžvilgiu yra nepriimtinas.

(49)

Finansiniai sprendimai be jokios abejonės yra vienas svarbiausių bendrovių priimamų sprendimų. „CeDo“ pateiktuose užsienio skolos nuostatuose aiškiai nustatoma leidimo procedūra skolinantis iš užsienio. Taigi bendrovės, nusprendusios skolintis iš užsienio, turi gauti valstybės leidimą, o dėl to iškraipoma jų finansinė padėtis. Todėl bendrovės pretenzijos buvo atmestos.

(50)

„Blue Diamond“ neatitiko 1 kriterijaus dar ir dėl to, kad ji naudojasi papildoma atleidimo nuo pajamų mokesčio sistema. Ji taip pat neatitiko 2 kriterijaus, nes ji neturi vieno aiškaus pagrindinių apskaitos įrašų, kurie yra tikrinami nepriklausomų auditorių pagal tarptautinius apskaitos standartus ir naudojami visiems tikslams, rinkinio. Galiausiai, bendrovė negalėjo įrodyti, kad ji atitinka 3 kriterijų, nes ji naudojasi pramoniniais pastatais nemokamai, o dėl to kinta jos sąnaudos ir iškraipoma jos finansinė padėtis.

(51)

Bendrovė užginčijo kai kurias šių išvadų. Ji teigė, kad atleidimas nuo mokesčio nedarė įtakos jos eksporto kainoms, kurioms vykdant antidempingo tyrimus buvo skiriama daug dėmesio. Bendrovė taip pat teigė, kad vykdydama apskaitą ji laikėsi Kinijos PVM taisyklių ir paaiškino, kad skirtingi pardavimo ir apskaitos įrašai atsirado dėl sutarties sąlygų ir kad tai nebuvo įprasta bendrovės praktika. Bendrovė taip pat paaiškino, kad ji naudojasi dideliu pramoniniu pastatu nemokamai, nes taip yra numatyta susitarime.

(52)

Pastabos dėl dvigubo sąskaitų faktūrų išrašymo prieštaravo paaiškinimams ir įrodymams, pateiktiems atliekant patikrinimą vietoje. Daugiau įrodymų dėl dvigubo sąskaitų faktūrų išrašymo ir dėl to, kaip bendrovės taikoma nusidėvėjimo praktika atitinka Kinijos PVM taisykles, kaip ji pati teigia, nepateikta. Bendrovė patvirtino išvadas dėl atleidimo nuo mokesčio ir dėl nemokamo pramoninės zonos naudojimo. Šiame kontekste nurodoma, kad ne visi naudoti RER prašymų vertinimo kriterijai yra susiję su eksporto kaina, tačiau pagal juos galima nustatyti, ar rinkos ekonomikos sąlygos yra lemiamos gamintojui gaminant ir parduodant panašų produktą. Be to, kadangi bendrovė nei pateikė prašymą atlikti individualų nagrinėjimą, nei buvo atrinkta dalyvauti atrankoje, informacijos apie jos eksporto kainas prašyta nebuvo.

(53)

Todėl RER abiem bendrovėms netaikomas.

1.2.   Individualus režimas (IR)

(54)

Remiantis pagrindinio reglamento 2 straipsnio 7 dalies a punktu prireikus muitas visos šalies mastu nustatomas šalims, kurioms taikomas minėtas straipsnis, išskyrus tuos atvejus, kai bendrovės gali įrodyti, kad jos atitinka visus pagrindinio reglamento 9 straipsnio 5 dalyje nustatytus kriterijus. Trumpai ir tik aiškumo sumetimais toliau pateikiami tokie šie kriterijai:

jei įmonės yra visiškai ar iš dalies užsienio kapitalo įmonės ar bendrosios įmonės, eksportuotojai gali nevaržomai grąžinti kapitalą ir pelną į savo šalį;

eksporto kainos ir apimtis, pardavimo sąlygos ir terminai yra nustatomi laisvai;

dauguma akcijų priklauso privatiems asmenims. Direktorių valdybose esantys ar svarbias vadovaujančias pareigas užimantys valstybės pareigūnai sudaro mažumą, arba turi būti įrodyta, kad įmonė vis dėlto yra pakankamai nepriklausoma nuo valstybės kišimosi;

valiutos keitimo kursas nustatomas pagal rinkos kursą taip pat

valstybės kišimasis nėra toks, kad būtų galima išvengti nustatytų priemonių, jei atskiriems eksportuotojams nustatytos skirtingos muito normos.

(55)

Visos atrinktos bendrovės ir „Blue Diamond“ prašė joms taikyti IR. Šie prašymai buvo išnagrinėti. Atlikus tyrimą paaiškėjo, kad atrinktos bendrovės ir „Blue Diamond“ atitiko visas pagrindinio reglamento 9 straipsnio 5 dalies sąlygas.

(56)

Todėl visiems atrinktiems eksportuojantiems gamintojams ir „Blue Diamond“ buvo taikomas IR.

2.   Panaši Šalis

(57)

Pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 7 dalies a punktą eksportuojantiems gamintojams, kuriems netaikomas RER, normalioji vertė nustatoma remiantis vidaus rinkos kainomis arba apskaičiuotąja normaliąja verte panašioje šalyje.

(58)

Pranešime apie inicijavimą Komisija nurodė, kad tinkama panašia šalimi normaliajai vertei KLR nustatyti ketina pasirinkti Jungtines Amerikos Valstijas (toliau – JAV) ir paragino suinteresuotąsias šalis pateikti pastabų.

(59)

Svarbių pastabų dėl pasiūlymo Jungtines Amerikos Valstijas pasirinkti panašia šalimi negauta. Nei viena suinteresuotoji šalis nepasiūlė kitų panašios šalies panašaus produkto gamintojų.

(60)

Vis dėlto, JAV gamintojai nebendradarbiavo, nors atliekant tyrimą buvo kreiptasi į visus žinomus JAV gamintojus. Komisija taip pat prašė bendradarbiauti kitų trečiųjų šalių (pvz., Meksikos ir Pietų Afrikos), kurios buvo paminėtos skunde, gamintojus, tačiau šios šalys taip pat nebendradarbiavo.

(61)

Komisija pati atlikdama tyrimą bandė nustatyti kitus gamintojus trečiosiose šalyse. Todėl visiems žinomiems trečiųjų šalių (t. y. Turkijos, Indijos, Pietų Korėjos) gamintojams buvo nusiųsti raštai ir klausimynai.

(62)

Du Turkijos gamintojai parodė norą bendradarbiauti. Galiausiai vienas gamintojas pateikė klausimyno atsakymus ir sutiko, kad jo patalpose būtų atliktas patikrinimas.

(63)

Komisija pateikė savo vertinimą dėl Turkijos kaip panašios šalies tinkamumą nekonfidencialioje byloje suinteresuotosioms šalims susipažinti. Nei viena suinteresuotoji šalis pastabų dėl Turkijos parinkimo panašia šalimi šiame tyrime nepateikė.

(64)

Todėl daroma preliminari išvada, kad Turkija yra tinkama panaši šalis pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 7 dalies a punktą.

3.   Normalioji Vertė

(65)

Kadangi nei viena RER taikyti prašanti bendrovė neatitiko RER taikymo kriterijų, o dvi kitos bendrovės, kurios buvo atrinktos dalyvauti atrankoje, neprašė joms taikyti RER, visų Kinijos eksportuojančių gamintojų normalioji vertė buvo nustatyta, kaip paaiškinta 57 konstatuojamojoje dalyje pirmiau, remiantis faktiškai sumokėtomis arba mokėtinomis kainomis arba panašaus produkto apskaičiuotąja verte Turkijoje. Pasirinkus Sąjungoje faktiškai sumokėtas arba mokėtinas kainas, normalioji vertė buvo apskaičiuota remiantis duomenimis, kurie buvo patikrinti 14 konstatuojamojoje dalyje išvardytų bendradarbiaujančių Turkijos gamintojų patalpose.

(66)

Remdamasi pagrindinio reglamento 2 straipsnio 2 dalimi Komisija pirmiausia išnagrinėjo, ar nepriklausomiems pirkėjams parduotas panašaus produkto kiekis buvo tipiškas. Nustatyta, kad Turkijos bendradarbiaujančio gamintojo parduodamas panašaus produkto kiekis Sąjungoje yra tipiškas, palyginti su į atranką įtrauktų eksportuojančių gamintojų į Sąjungą eksportuojamo nagrinėjamojo produkto pardavimu.

(67)

Komisija vėliau patikrino, ar toks pardavimas gali būti laikomas pardavimu įprastomis prekybos sąlygomis pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 4 dalį. Tai atlikta nustatant, kokia nepriklausomiems pirkėjams parduoto kiekio dalis buvo parduota pelningai. Pelningais buvo laikomi tie pardavimo sandoriai, kai vieneto kaina buvo lygi gamybos sąnaudoms arba jas viršijo. Todėl buvo nustatytos Turkijos rinkoje per TL parduoto produkto gamybos sąnaudos.

(68)

Tų rūšių produkto, kurio tos rūšies produkto kiekis, parduotas vidaus rinkoje didesnėmis už vieneto sąnaudas kainomis, buvo didesnis nei 80 proc., o vidutinė svertinė tos rūšies produkto pardavimo kaina buvo ne mažesnė nei vieneto gamybos sąnaudos, atveju normalioji vertė kiekvienai produkto rūšiai apskaičiuota pagal viso nagrinėjamosios rūšies produkto pardavimo faktinių vidaus rinkos kainų vidutinę svertinę kainą, neatsižvelgiant į tai, ar pardavimas buvo pelningas ar nepelningas.

(69)

Jeigu tam tikros rūšies produkto pelningo pardavimo apimtis sudarė ne daugiau kaip 80 proc. visos tos rūšies produkto pardavimo apimties arba jeigu tos rūšies produkto vidutinė svertinė kaina buvo mažesnė už vieneto gamybos sąnaudas, normalioji vertė buvo nustatoma pagal faktinę vidaus rinkos kainą, kuri buvo apskaičiuota pagal tos rūšies produkto tik pelningo pardavimo vidaus rinkoje per TL vidutinę svertinę kainą.

(70)

Jeigu bendradarbiaujantis Turkijos gamintojas konkrečios rūšies produkto vidaus rinkoje nepardavė, normalioji vertė apskaičiuota pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 3 dalį.

(71)

Produkto rūšių, kurios Turkijos bendradarbiaujantis gamintojas nepardavinėjo vidaus rinkoje, tačiau tomis produkto rūšimis buvo prekiauta kitose rinkose, normalioji vertė buvo nustatyta pridėjus prie tos pačios produkto rūšies, kuria prekiauta kitose rinkose, gamybos sąnaudų jos pardavimo, bendrąsias ir administracines (toliau –PBA) išlaidas bei pelną. Tuo atveju, jei tokiomis produkto rūšimis Turkijos bendradarbiaujantis gamintojas apskritai neprekiavo, normalioji vertė buvo nustatyta prie visų produkto rūšių gamybos sąnaudų pridėjus jų pardavimo, bendrąsias ir administracines išlaidas ir pelną.

(72)

Remiantis pagrindinio reglamento 2 straipsnio 6 dalimi, pardavimo, bendrųjų ir administracinių išlaidų suma ir pelnas buvo nustatyti pagal faktinius duomenis apie Turkijos gamintojo gaminamo panašaus produkto gamybą ir pardavimą vidaus rinkoje įprastomis prekybos sąlygomis.

4.   Eksporto Kainos

(73)

Eksportuojantys gamintojai eksportui į Sąjungą produktą pardavė tiesiogiai nepriklausomiems pirkėjams arba per susijusias Sąjungoje įsikūrusias bendroves.

(74)

Kai produktas buvo eksportuojamas parduoti į Sąjungą tiesiogiai nepriklausomiems pirkėjams Sąjungoje, pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 8 dalį eksporto kaina buvo nustatoma remiantis faktiškai sumokėta arba mokėtina nagrinėjamojo produkto kaina.

(75)

Kai produktas buvo eksportuojamas parduoti į Sąjungą per susijusias Sąjungoje įsikūrusias bendroves, pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 9 dalį eksporto kaina nustatyta remiantis pirmojo šių susijusių bendrovių perpardavimo nepriklausomiems pirkėjams Sąjungoje kainomis. Koreguotos visos sąnaudos, patirtos nuo importo iki perpardavimo, įskaitant pardavimo, bendrąsias ir administracines išlaidas ir pelną. Nustatant pelno dydį naudotas už nagrinėjamąjį produktą dviejų susijusių importuotojų gautas pelnas, nes faktinis susijusio importuotojo pelnas laikytas nepatikimu dėl eksportuojančio gamintojo ir susijusio importuotojo ryšių.

5.   Palyginimas

(76)

Kadangi Kinijos importą sudarė privatūs prekės ženklai, palyginimas buvo darytas tik remiantis Turkijos bendradarbiaujančios bendrovės privačių prekės ženklų produktų pardavimu.

(77)

Normalioji vertė ir eksporto kaina buvo lyginamos remiantis kainomis EXW sąlygomis. Siekiant užtikrinti teisingą normaliosios vertės ir eksporto kainos palyginimą, pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 10 dalį koreguojant deramai atsižvelgta į skirtumus, turinčius poveikio kainoms ir kainų palyginamumui. Atitinkamas koregavimas, susijęs su netiesioginiais mokesčiais, transporto, draudimo, tvarkymo, garantijos ir kredito išlaidomis, buvo atliktas visais atvejais, kai buvo nustatyta, kad duomenys yra pagrįsti, tikslūs ir paremti patikrintais įrodymais. Atliekant palyginimą į pakuotės svorį atsižvelgta nebuvo.

(78)

Produkto rūšims klasifikuoti naudojant PKN sistemą visų atrinktų eksportuojančių gamintojų atveju nustatytas mažas atitikimas. Jei nebuvo galima nustatyti tiesioginio atitikmens, buvo palygintos panašios rūšys ir padarytos atitinkamos korekcijos atsižvelgiant į skirtumus, pvz., į pakuotę. Tuo atveju, kai taikytas panašus metodas, su tuo susijusiai šaliai informacija buvo atskleista.

6.   Dempingo Skirtumai

(79)

Remiantis pagrindinio reglamento 2 straipsnio 11 ir 12 dalimis, dempingo skirtumas atrinktiems eksportuojantiems gamintojams nustatytas lyginant vidutinę svertinę normaliąją vertę ir vidutinę svertinę eksporto kainą, išreikštą CIF kainos Sąjungos pasienyje prieš sumokant muitą procentu.

(80)

Neatrinktoms bendradarbiaujančioms bendrovėms apskaičiuotas svertinis šių trijų dempingo skirtumų vidurkis.

(81)

Atsižvelgiant į tai, kad KLR menkai bendradarbiavo (apie 60 proc.), manoma, kad tikslinga dempingo skirtumą, visos šalies mastu taikomą visiems kitiems eksportuojantiems KLR gamintojams, nustatyti remiantis bendradarbiaujančių eksportuotojų mažiausia dempingo kaina sudarytais sandoriais.

(82)

Taip nustatytas procentais išreikštas CIF kainos Sąjungos pasienyje prieš sumokant muitą laikinas dempingo skirtumas yra toks:

1   lentelė

Dempingo skirtumai

Bendrovės pavadinimas

Statusas

Dempingo skirtumas

CeDo Shanghai Co. Ltd.

IR

39,3 %

Ningbo Times Co. Ltd.

IR

31,4 %

Ningbo Favoured Commodity Co. Ltd.

IR

28,6 %

Kitos bendradarbiaujančios bendrovės

 

35,2 %

Dempingo skirtumas visos šalies mastu

 

43,4 %

E.   ŽALA

1.   Sąjungos Gamyba ir Sąjungos Pramonė

(83)

Sąjungoje yra 31 panašaus produkto gamintojas arba gamintojų grupės, dauguma jų yra gana smulkūs. Toliau jie bus vadinami „Sąjungos pramone“ pagal pagrindinio reglamento 4 straipsnio 1 dalį ir 5 straipsnio 4 dalį. Skundo pateikėjas „Eurométaux“ veikė septynių gamintojų, kurių bendra produkcija per TL sudarė apie 50 proc. visos tam tikros į ritinius suvyniotos aliumininės folijos Sąjungos gamybos, vardu. Vis dėlto, reikia pastebėti, kad skundo pateikėjo pateikti duomenys apėmė visas žinomas bendroves, Sąjungos rinkoje gaminančias ir parduodančias nagrinėjamąjį produktą. Tuo remiantis apskaičiuota, kad visa Sąjungos panašaus produkto gamyba per TL sudaro 91 000 tonų. Atsižvelgiant į tai, kadangi skundo pateikėjas surinko visą turimą informaciją apie visas žinomas bendroves, gaminančias ir parduodančias nagrinėjamąjį produktą Sąjungos rinkoje, tokia informacija bus naudojama kaip makroekonominiai rodikliai atliekant šį tyrimą.

2.   Sąjungos Suvartojimas

(84)

Sąjungos suvartojimas buvo nustatytas remiantis Sąjungos pramonės parduodamu kiekiu Sąjungos rinkoje ir importo į Sąjungos rinką duomenimis. Tokius duomenis pateikė skundo pateikėjas ir su jais galėjo susipažinti visos suinteresuotosios šalys. Sąjungos gamintojams pateikti duomenys buvo kryžmiškai sutikrinti su duomenimis, kuriuos Komisija gavo atlikusi būklės patikrinimus ir užpildytas atrankos formas. Nagrinėjamojo produkto tiek nagrinėjamosios šalies, tiek trečiųjų šalių importo duomenys buvo kryžmiškai sutikrinti su Eurostato turimais COMEXT duomenimis. Skundo pateikėjas nurodė, kad jo pardavimo Sąjungos rinkoje duomenys apima tam tikrą kiekį KLR pagamintų produktų, kurių duomenys jau įtraukti į importo duomenis. Todėl tam tikrų neatrinktų ES gamintojų, taip pat importavusių iš KLR, pardavimo apimtis buvo šiek tiek sumažinta. Dėl to šio pardavimo apimtis visame suvartojime nebuvo apskaityta dvigubai.

(85)

Remiantis tuo, kas išdėstyta, nustatyta tokia Sąjungos suvartojimo raida:

1   lentelė

Suvartojimas Europos Sąjungoje (tonomis)

 

2008

2009

2010

TL

Visas importas

4 600

7 600

10 300

14 300

Sąjungoje pagamintas kiekis, parduotas Sąjungos rinkoje

91 000

91 500

87 700

82 456

Suvartojimas – iš viso

95 600

99 100

98 000

96 756

Indeksas (2008 m. = 100)

100

104

103

101

(86)

Nagrinėjamuoju laikotarpiu bendras suvartojimas ES rinkoje kito tik šiek tiek. Tokio stabilumo priežastis – brandi nagrinėjamojo produkto ES rinka ir, kadangi produktas paprastai naudojamas namų ūkyje, jo paklausa dėl ekonominės krizės nekito.

3.   Importas iš Nagrinėjamosios Šalies

3.1.   Apimtys ir rinkos dalis

(87)

Duomenys apie importo apimtį buvo gauti iš skundo pateikėjo, kuris patikslino Eurostato statistinius duomenis remdamasis savo rinkos žiniomis. Tokio patikslinimo reikėjo, nes CN kodo statistikoje yra nurodyti importo duomenys, nesusiję su nagrinėjamuoju produktu. Patikslinimas buvo pagrįstas eksporto į ES rinką iš įvairių eksportuojančių šalių žiniomis ir importo kaina, pagal kurią galima nustatyti, ar importuojamas buvo nagrinėjamasis produktas. Suinteresuotosios šalys galėjo susipažinti su išsamiais duomenimis ir metodika skundo 3 priede. Importo iš KLR į Sąjungą raida per nagrinėjamąjį laikotarpį:

2   lentelė

Importas iš KLR

 

2008

2009

2010

TL

Importas iš KLR (tonomis)

4 270

6 836

9 839

12 994

Indeksas (2008 m. = 100)

100

160

230

304

Rinkos dalis

4,5 %

6,9 %

10,0 %

13,4 %

Indeksas (2008 m. = 100)

100

154

225

301

Šaltinis – skundo pateikėjas.

(88)

Po antidempingo tyrimo dėl pagrindinės žaliavos ir žaliavinio produkto (į didelius ritinius suvyniota aliumininė folija), kurį baigus 2009 m. Kinijos gamintojams nustatyti muitai, importo iš KLR apimtis gerokai išaugo. Per nagrinėjamąjį laikotarpį nagrinėjamojo produkto importo apimtis padidėjo daugiau nei 200 proc.

(89)

Vertinant Kinijos eksportuojantiems gamintojams tenkančią rinkos dalį matyti, kad nagrinėjamuoju laikotarpiu importas stabiliai didėjo – nuo 4,5 proc. 2008 m. iki 13,4 proc. per TL.

3.2.   Vykdant dempingą importuotų produktų kaina ir priverstinis kainų mažinimas

(90)

Vidutinės importo iš KLR kainos keitėsi taip:

3   lentelė

Importo iš KLR kaina

 

2008

2009

2010

TL

Vidutinė CIF kaina (EUR už toną)

 (3)

2 335

2 600

2 518

Indeksas (2009 m. = 100)

 (3)

100

111

108

Šaltinis – Eurostatas.

(91)

Reikėtų nurodyti, kad Kinijos importo kainos didžiąja dalimi atitinka Kinijos žaliavų kainas (daugiausia aliuminio lydinių). Vis dėlto, importo kainos per TL, palyginti su 2010 m., sumažėjo 3 proc. tuo metu, kai žaliavų kainos pakilo maždaug 4 proc. (žr. lentelę toliau).

4   lentelė

Vidutinių Kinijos aliuminio kainų kitimas

 

2008

2009

2010

TL

SHFE mėnesinės momentinės svertinės kainos už toną vidurkis (eurais)

1 408

1 187

1 467

1 523

Indeksas (2008 m. = 100)

100

84

104

108

Šaltinis – Shanghai Futures Exchange (SHFE), neįskaitant PVM.

(92)

Kadangi visą žinomą Kinijos importą sudarė privatūs prekės ženklai, priverstinio kainų mažinimo (ir priverstinio pardavimo mažesnėmis kainomis) palyginimas buvo darytas remiantis tik Sąjungos pramonės privačių prekės ženklų produktų pardavimu.

(93)

Siekiant nustatyti priverstinį kainų mažinimą per TL, pagal gamintojo kainas EXW sąlygomis pakoreguotos vidutinės svertinės atrinktų Sąjungos gamintojų kiekvienos rūšies produkto pardavimo nesusijusiems pirkėjams Sąjungos rinkoje kainos palygintos su atitinkamomis vidutinėmis svertinėmis Kinijos bendradarbiaujančių gamintojų kainomis pirmam nepriklausomam pirkėjui Sąjungos rinkoje, nustatytomis remiantis CIF kaina ir atitinkamu koregavimu atsižvelgiant į galiojantį muitą ir išlaidas po importo.

(94)

Lygintos to paties prekybos lygio sandorių kiekvienos rūšies produkto kainos, prireikus jos buvo tinkamai pakoreguotos ir apskaičiuotos atėmus lengvatas ir nuolaidas. Remiantis palyginimo rezultatais, išreikštais atrinktų Sąjungos gamintojų apyvartos per TL procentine dalimi, nustatyta, kad Kinijos eksportuojantys gamintojai kainas priverstinai mažino, o vidutinis svertinis jų priverstinai mažinamų kainų skirtumas sudarė 10,0 proc.

4.   Ekonominė Sąjungos Pramonės Padėtis

4.1.   Pirminės pastabos

(95)

Pagal pagrindinio reglamento 3 straipsnio 5 dalį Komisija išnagrinėjo visus svarbius Sąjungos pramonės būklei įtakos turinčius ekonominius veiksnius ir rodiklius.

(96)

Makroekonominiai rodikliai (gamyba, pajėgumai, pajėgumų naudojimas, pardavimo apimtis ir rinkos dalis) vertinti visos Sąjungos pramonės lygiu. Vertinimas grįstas skundo pateikėjo pateikta informacija, patikrinta kryžmiškai lyginant su Sąjungos gamintojų pateiktais duomenimis.

(97)

Mikroekonominiai rodikliai (vidutinės vieneto kainos, užimtumas, darbo užmokestis, našumas, atsargos, pelningumas, grynųjų pinigų srautas, investicijos, investicijų grąža ir pajėgumas padidinti kapitalą) nagrinėti Sąjungos gamintojų lygiu. Vertinimas grįstas jų pateikta ir tinkamai patikrinta informacija.

4.2.   Makroekonominiai rodikliai

4.2.1.   Gamyba, gamybos pajėgumai ir pajėgumų naudojimas

5   lentelė

Visa Sąjungos gamyba, gamybos pajėgumai ir pajėgumų naudojimas

 

2008

2009

2010

TL

Gamybos apimtis (tonomis)

95 500

95 000

93 000

91 000

Indeksas (2008 m. = 100)

100

99

97

95

Gamybos pajėgumai (tonomis)

160 000

164 000

164 000

164 000

Indeksas (2008 m. = 100)

100

103

103

103

Pajėgumų naudojimas

59,7 %

57,9 %

56,7 %

55,5 %

Indeksas (2008 m. = 100)

100

97

95

93

(98)

Kaip nurodyta pirmiau pateiktoje lentelėje, nagrinėjamuoju laikotarpiu gamyba sumažėjo nepaisant stabilaus vartojimo tuo pačiu laikotarpiu. Nors nagrinėjamuoju laikotarpiu gamybos pajėgumas išliko gana stabilus, pajėgumų naudojimas, taip pat kaip gamyba, mažėjo.

4.2.2.   Pardavimo apimtis ir rinkos dalis

6   lentelė

Pardavimo apimtis ir rinkos dalis

 

2008

2009

2010

TL

Pardavimo apimtis ES rinkoje (tonomis)

91 000

91 500

87 700

82 456

Indeksas (2008 m. = 100)

100

101

96

91

Rinkos dalis

95,2 %

92,3 %

89,5 %

85,2 %

Indeksas (2008 m. = 100)

100

97

94

90

(99)

Sąjungos pramonės pardavimo apimtis nagrinėjamuoju laikotarpiu sumažėjo 9 proc., o jos rinkos dalis nuolat mažėjo – nuo 95,2 proc. 2008 m. iki 85,2 proc. per TL.

4.2.3.   Augimas

(100)

Nagrinėjamuoju laikotarpiu sumažėjusią ES pardavimo apimtį ir Sąjungos pramonės rinkos dalį reikėtų vertinti atsižvelgiant į stabilų vartojimą tuo pačiu laikotarpiu, kaip aprašyta 85 konstatuojamojoje dalyje.

4.3.   Atrinktų Sąjungos gamintojų duomenys (mikroekonominiai rodikliai)

4.3.1.   Vidutinės vieneto kainos Sąjungoje ir gamybos sąnaudos

7   lentelė

Pardavimo kainos

 

2008

2009

2010

TL

Vieneto kaina Sąjungoje nesusijusiems pirkėjams

(eurų už toną)

4 479

3 950

4 237

4 378

Indeksas (2008 m. = 100)

100

88

95

98

(101)

Nagrinėjamuoju laikotarpiu pardavimo kaina (įskaitant firminius ir nefirminius produktus) vidutiniškai sumažėjo 2 proc. Vis dėlto, pardavimo kaina nelaikoma patikimu žalos rodikliu, nes ji iš esmės priklauso nuo žaliavų (daugiausia aliuminio) kainos, kuri nagrinėjamuoju laikotarpiu kito panašiai. Apskritai, 2010 m. per TL kainos buvo ribojamos dėl 94 konstatuojamojoje dalyje aprašyto priverstinio kainų mažinimo.

4.3.2.   Užimtumas, našumas ir darbo užmokestis

8   lentelė

Užimtumas, našumas ir darbo užmokestis

 

2008

2009

2010

TL

Darbuotojų skaičius

301

314

287

284

Indeksas (2008 m. = 100)

100

104

95

94

Produktyvumas (vienetai vienam darbuotojui)

143

138

141

138

Indeksas (2008 m. = 100)

100

96

98

96

Darbo užmokestis, tenkantis vienam darbuotojui

41 070

38 913

44 115

43 600

Indeksas (2008 m. = 100)

100

95

107

106

(102)

Nagrinėjamuoju laikotarpiu darbuotojų skaičius sumažėjo 6 proc., nors daro užmokestis vienam darbuotojui šiek tiek padidėjo. Be to, ne tik sumažėjo darbuotojų skaičius, bet ir nepadidėjo produktyvumas, nes pardavimo apimtis, kaip nurodyta 99 konstatuojamojoje dalyje, mažėjo dar labiau. Iš tiesų, nagrinėjamuoju laikotarpiu Sąjungos pramonės darbo jėgos produktyvumas, vertinamas kaip vieno darbuotojo metinis našumas, šiek tiek sumažėjo. 2009 m. jis pasiekė žemiausią lygį, vėliau 2010 m. pradėjo atsigauti, bet buvusio lygio nepasiekė. Per TL produktyvumas vėl siekė žemiausią 2009 m. lygį.

4.3.3.   Atsargos

9   lentelė

Atsargos

 

2008

2009

2010

TL

Laikotarpio pabaigos atsargos

2 873

2 994

3 092

3 534

Indeksas (2008 m. = 100)

100

104

108

123

Laikotarpio pabaigos atsargos, išreikštos procentais ir palygintos su gamybos procentine dalimi

6,7 %

6,9 %

7,7 %

9,1 %

Indeksas (2008 m. = 100)

100

104

115

136

(103)

Nors atrinktos Sąjungos pramonės bendrovės turėjo nedaug atsargų, nes gamino pagal užsakymus, kai kurių įprastų produktų atsargų turėta. Gerokai išaugo tiek absoliutus atsargų lygis, tiek gamybos procentine dalimi išreikštas atsargų lygis. Nagrinėjamuoju laikotarpiu atsargų lygis metų pabaigoje išaugo nuo 6,7 proc. iki 9,1 proc.

4.3.4.   Pelningumas, grynųjų pinigų srautas, investicijos, investicijų grąža ir pajėgumas padidinti kapitalą

10   lentelė

Pelningumas

 

2008

2009

2010

TL

ES pardavimo pelningumas (grynojo pardavimo %)

2,7 %

6,2 %

2,7 %

0,7 %

Indeksas (2008 m. = 100)

100

231

101

27

(104)

Sąjungos pramonės pelningumas nustatytas ikimokestinį grynąjį pelną, gautą parduodant panašų produktą, išreiškus tokio pardavimo apyvartos procentine dalimi. Taip apskaičiuotas pelningumas savo aukščiausią lygį pasiekė 2009 m. dėl sumažėjusių pagrindinės žaliavos produkto (t. y. aliuminio) pirkimo išlaidų. Pelnas mažėjo nuo 2009 m. ir per TL siekė 0,7 proc. Šie pelningumo duomenys apima visus rinkos segmentus, įskaitant santykinai pelningą firminių produktų segmentą, kuris daug mažiau konkuravo su Kinijos importu nedidelėmis kainomis. Iš tiesų privačių prekės ženklų produktų segmentas buvo vienintelis, per TL buvęs nuostolingas.

(105)

Gebėjimas padidinti kapitalą nebuvo nurodytas kaip svarbi Sąjungos pramonės problema.

11   lentelė

Grynųjų pinigų srautas, investicijos ir investicijų grąža

 

2008

2009

2010

TL

Grynųjų pinigų srautas

12 716 283

17 369 815

12 030 581

7 771 917

Indeksas (2008 m. = 100)

100

137

95

61

Investicijos (EUR)

4 604 286

2 167 756

2 770 090

1 716 570

Indeksas (2008 m. = 100)

100

47

60

37

Investicijų grąža

33,3 %

68,7 %

27,2 %

7,4 %

Indeksas (2008 m. = 100)

100

206

82

22

(106)

Grynųjų pinigų srauto (t. y. pramonės gebėjimo pačiai finansuoti savo veiklą) bei investicijų grąžos tendencija buvo panašiai neigiama kaip apyvartos grąžos tendencija.

(107)

2008 m. ES gamintojas investavo į papildomas sandėliavimo patalpas. Kitais nagrinėjamojo laikotarpio metais atrinktos Sąjungos pramonės bendrovės didesnių investicijų nevykdė.

4.3.5.   Faktinio dempingo skirtumo dydis

(108)

Dempingo skirtumai pateikti skirsnyje apie dempingą. Visi nustatyti skirtumai gerokai didesni už de minimis lygį. Be to, atsižvelgiant į importo dempingo kainomis iš KLR apimtį ir kainas, faktinio dempingo skirtumo dydžio poveikio ES rinkai negalima laikyti nereikšmingu.

5.   Išvada dėl Žalos

(109)

Tyrimas atskleidė, kad dauguma žalos rodiklių, susijusių su ekonomine Sąjungos pramonės padėtimi, nagrinėjamuoju laikotarpiu pablogėjo arba nekito pagal tai, kaip kito vartojimas. Ši pastaba ypač taikytina laikotarpiui nuo 2010 m. iki TL pabaigos.

(110)

Nagrinėjamuoju laikotarpiu esant stabiliam vartojimui importo iš KLR apimtis didėjo stabiliai ir žymiai. Tuo pačiu metu Sąjungos pramonės pardavimo apimtis iš viso sumažėjo 9 proc., o jos rinkos dalis sumažėjo apie 10 procentinių punktų. Taip pat labai padidėjo Sąjungos pramonės atsargų apimtis – tai rodo jos negebėjimą parduoti produktą. Importo žemomis dempingo kainomis apimtis nagrinėjamuoju laikotarpiu stabiliai didėjo, dėl to per TL buvo priverstinai mažinamos Sąjungos pramonės kainos.

(111)

Be to, su Sąjungos pramonės finansine veikla susijusiems žalos rodikliams, kaip antai grynųjų pinigų srautui ir pelningumui, 2010 m. ir per TL buvo padarytas didelis poveikis.

(112)

Atsižvelgiant į pirmiau išdėstytas aplinkybes daroma išvada, kad Sąjungos pramonei buvo padaryta materialinė žala, kaip apibrėžta pagrindinio reglamento 3 straipsnio 5 dalyje.

F.   PRIEŽASTINIS RYŠYS

1.   Įžanga

(113)

Pagal pagrindinio reglamento 3 straipsnio 6 ir 7 dalis nagrinėta, ar dėl KLR kilmės importo dempingo kainomis Sąjungos pramonei padaryta tokia žala, kad ją būtų galima laikyti materialine. Nagrinėti kiti su importu dempingo kainomis nesusiję žinomi veiksniai, galėję daryti žalą Sąjungos pramonei, nes siekta užtikrinti, kad žala, kuri galėjo būti padaryta dėl tų kitų veiksnių, nebūtų priskirta žalai, susijusiai su importu dempingo kainomis.

2.   Importo dempingo kaina poveikis

(114)

2009 m. KLR kilmės į didelius ritinius suvyniotai aliumininei folijai pradėti taikyti antidempingo muitai. Nuo tada nagrinėjamo produkto (vartotojui skirto produkto) importas sparčiai augo. Tuo pat metu Sąjungos pramonės padėtis blogėjo.

(115)

Tyrimai parodė, kad Sąjungos vartojimas per nagrinėjamąjį laikotarpį liko stabilus, o importo iš KLR dempingo kaina apimtis ypač išaugo – daugiau nei 200 proc. Taigi tokio importo rinkos dalis išaugo nuo 4,5 proc. 2008 m. iki 13,4 proc. per TL (t. y. apie 9 procentinius punktus). Tuo pačiu metu Sąjungos pramonės pardavimo apimtis sumažėjo 9 proc., o rinkos dalis sumažėjo 9 procentiniais punktais, nuo 95,2 proc. 2008 m. iki 85,2 proc. per TL.

(116)

Kalbant apie spaudimą kainoms, reikėtų pažymėti, kad eksportuojantys Kinijos gamintojai priverstinai sumažino Sąjungos pramonės kainas per TL. Dėl vis didesnio spaudimo kainoms eksportuojantys Kinijos gamintojai galėjo sudaryti sutarčių su labai svarbiais klientais (mažmenininkais ir didmenininkais). Turint omenyje sudarytas sutartis, Sąjungos pramonė turėjo nedidinti kainų, o tai buvo reikalinga siekiant kompensuoti aliuminio kainos padidėjimą. Priverstinis kainų mažinimas per TL buvo maždaug 10 proc. ir tais metais Sąjungos pramonė kainas vidutiniškai padidino 3 proc., kad būtų atsižvelgta į padidėjusias žaliavų sąnaudas, tuo tarpu Kinijos eksportuojantys gamintojai savo kainas ES rinkoje sumažino maždaug 3 proc. (žr. 3 lentelę). Dėl to smarkiai sumažėjo Sąjungos pramonės pelningumas.

(117)

Remiantis tuo, kas išdėstyta, padaryta išvada, kad labai padidėjęs importas dempingo kaina iš KLR, vykdomas kainomis, dėl kurių buvo mažinamos Sąjungos pramonės kainos, turėjo lemiamą įtaką Sąjungos pramonės patirtai materialinei žalai, kurią pirmiausia rodo jos bloga finansinė padėtis, sumažėjusi pardavimo apimtis ir rinkos dalis ir daugumos žalos rodiklių verčių sumažėjimas.

3.   Kitų Veiksnių Poveikis

3.1.   Importas iš trečiųjų šalių

(118)

Toliau pateiktoje lentelėje pateikiami duomenys apie importo iš kitų trečiųjų šalių apimtį nagrinėjamuoju laikotarpiu. Kiekybės ir kainų tendencijas pateikė skundo pateikėjas, remdamasis Eurostato duomenimis.

12   lentelė

Importas iš trečiųjų šalių

 

2008

2009

2010

TL

Importas iš trečiųjų šalių

330

764

461

1 306

Indeksas (2008 m. = 100)

100

231

140

396

Rinkos dalis

0,3 %

0,8 %

0,5 %

1,3 %

Indeksas (2008 m. = 100)

100

223

136

391

(119)

Importas iš trečiųjų šalių (daugiausia iš Indijos, Rusijos, Taivano ir Turkijos) nagrinėjamuoju laikotarpiu padidėjo 300 proc. Vis dėlto, bendra tokio importo ES rinkos dalis išlieka nedidelė. Todėl negalima teigti, kad Sąjungos pramonė nagrinėjamuoju laikotarpiu dėl tų trečiųjų šalių patyrė žalos.

3.2.   Eksporto apimtis ir kaina

(120)

Toliau pateiktoje lentelėje pateikiami duomenys apie atrinktų Sąjungos gamintojų eksporto apimtį nagrinėjamuoju laikotarpiu. Kiekybės ir kainų tendencijų duomenys yra atriktų gamintojų patikrinti duomenys.

13   lentelė

Atrinktų Sąjungos gamintojų eksportas

 

2008

2009

2010

TL

ES eksporto apimtis

1 900

1 800

1 600

1 700

Indeksas (2008 m. = 100)

100

95

84

89

Eksportas, išreikštas procentais ir palygintas su gamybos procentine dalimi

2,0 %

1,9 %

1,7 %

1,9 %

Indeksas (2008 m. = 100)

100

95

86

94

Eksporto kainos

3 792

3 460

3 447

3 565

Indeksas (2008 m. = 100)

100

91

91

94

(121)

Atrinktų gamintojų eksporto apimtis nagrinėjamuoju laikotarpiu nebuvo didelė ir niekada nesudarė daugiau nei 2 proc. pagaminamo produkto kiekio. Eksporto apimtis kito panašiai kaip pardavimo apimtis Europos rinkoje. Atsižvelgiant į nedidelį kiekį, Sąjungos pramonės eksporto apimties kitimas reikšmingos žalos nepadarė.

3.3.   Ekonomikos krizės poveikis

(122)

Ekonomikos krizė nepadarė neigiamo poveikio Sąjungos vartojimui nagrinėjamuoju laikotarpiu. Kaip buvo galima tikėtis ne prabangos namų ūkio produktų sektoriuje, finansinė krizė nepadarė poveikio į ritinius suvyniotos aliumininės folijos vartojimui, kuris išlieka labai stabilus produktas maisto perdirbimo ir pakavimo pramonėje. Taigi ekonomikos krizė nagrinėjamuoju laikotarpiu Sąjungos pramonei žalos nepadarė.

3.4.   Konkurencingumas Sąjungos rinkoje

(123)

Konkurencija Sąjungos rinkoje yra didelė, turint omenyje tai, kad Sąjungos pramonė yra gana įvairi (daugiau nei 30 gamintojų) ir kad pagrindiniai jos klientai yra reikšmingas mažmeninės prekybos sektorius.

(124)

Daugelį metų didžiausi Europos Sąjungos mažmenininkai kūrė nuosavus prekės ženklus (privačius prekės ženklus), todėl, į ritinius suvyniotos aliumininės folijos atveju, palaipsniui mažėjo gamintojų nuosavų prekės ženklų pardavimo apimtis. Tai nuostolinga Sąjungos pramonės gamintojams, kuriems žalos padarė pelningesnio firminių produktų segmento pardavimo sumažėjimas ir jie buvo priversti stipriau konkuruoti tarpusavyje dėl augančio privačių prekės ženklų segmento.

(125)

Vis dėlto toks vystymasis buvo laipsniškas daugelį metų trukęs procesas. Atlikus tyrimą taip pat paaiškėjo, kad privačių prekės ženklų verslas išaugo tik nuo 83 proc. 2010 m. iki 84 proc. per TL. Todėl, nors šis augimas bus padaręs nedidelį poveikį ES gamintojams, juo negalima paaiškinti žalingos tendencijos masto.

3.5.   Sąjungos pramonės gamybos sąnaudų pokyčiai

(126)

Suinteresuotųjų šalių teigimu, gamybos sąnaudų, ypač aliuminio kainos, svyravimai prisidėjo prie žalos.

(127)

Į ritinius suvyniotos aliumininės folijos gamybos sąnaudos yra glaudžiai susijusios su aliuminio, kuris yra pagrindinė žaliava šiam produktui gaminti, kainos kitimu. LME yra pasaulinis aliuminio kainų orientyras.

14   lentelė

Vidutinių LME aliuminio kainų kitimas

 

2008

2009

2010

TL

LME vidutinė kaina grynaisiais pinigais už toną JAV doleriais

2 750

1 750

2 150

2 460

Indeksas (2008 m. = 100)

100

64

78

90

Šaltinis – LME.

(128)

Pirmiau nurodytas kitimas yra 2008 m. spalio mėn. prasidėjusios finansinės krizės rezultatas. Aliuminio kainos sumažėjo dėl kritusios paklausos ir šiek tiek atsigavo iki TL pabaigos. Vis dėlto, į ritinius suvyniotos aliumininės folijos pramonė paprastai nustato savo kainas vadovaujamasi LME nustatyta kaina ir prideda apdorojimo sąnaudų ir pelno maržą. Tai reiškia, kad įprastomis sąlygomis LME nustatyta kaina nedaro didelio poveikio į ritinius suvyniotos aliumininės folijos pramonei, kadangi gatavų produktų kainos kinta priklausomai nuo LME kainų. Iš tiesų Sąjungos pramonė visuomet veikė tokiomis aplinkybėmis, kuomet aliuminio kainos svyruoja.

(129)

Taip pat buvo teigta, kad Sąjungos pramonė turi nepakankamai įrangos ir dėl to padidėjo jai daroma žala. Būtina paminėti, kad atliekant tyrimą tokiam požiūriui nebuvo pritarta ir kad iš tiesų ES ir Kinijos apdorojimo sąnaudos iš esmės yra panašios. Be to, toks nepakankamumas reikštų, kad Sąjungos pramonės pelningumas daug metų buvo mažas; toks teiginys taip pat nepaaiškina, kodėl nuo 2009 m. iki TL mažėjo rinkos dalis, pardavimo apimtis ir pelningumas.

(130)

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, aliuminio kainų svyravimo arba tariamo nepakankamo gamybos efektyvumo negalima laikyti Sąjungos pramonės patirtos žalos priežastimi.

3.6.   Pajėgumų perteklius

(131)

Kaip minėta, nagrinėjamuoju laikotarpiu Europos gamintojai pajėgumus išnaudojo palyginti nedaug. Kadangi Sąjungos gamintojai gali naudoti tuos pačius prietaisus kitiems produktams (pvz., maistinei plėvelei) pervynioti, pajėgumų naudojimo duomenų negalima laikyti svarbiausia žalos priežastimi. Be to, pajėgumų naudojimo skaičiai buvo pakankamai nedideli jau 2008 m. ir 2009 m., kuomet pelningumo norma ir pramonės padėtis apskritai buvo patenkinama.

(132)

Todėl padaryta išvada, kad pajėgumų perteklius nebuvo esminė ES gamintojų patirtos žalos priežastis.

4.   Išvada dėl Priežastinio Ryšio

(133)

Išnagrinėjus nustatyta, kad ypač 2010 m. ir per TL, itin padidėjo KLR kilmės importo dempingo kainomis apimtis ir rinkos dalis. Nustatyta, kad dėl šio importo Sąjungos rinkoje per TL buvo dirbtinai mažinamos Sąjungos pramonės kainos.

(134)

Šis importo iš KLR mažomis dempingo kainomis apimties ir rinkos dalies didėjimas sutapo su neigiamais Sąjungos pramonės ekonominės padėties pokyčiais. Ši padėtis per TL dar pablogėjo, kai toliau mažėjo Sąjungos pramonės rinkos dalis ir pelningumas, o kiti finansiniai rodikliai, pavyzdžiui, grynųjų pinigų srautas ir investicijų grąža, pasiekė žemiausią lygį.

(135)

Išnagrinėjus kitus žinomus veiksnius, įskaitant ekonomikos krizę, paaiškėjo, kad bet koks neigiamas tų veiksnių poveikis negalėjo būti toks, kad tie veiksniai nutrauktų nustatytą importo iš KLR dempingo kainomis ir Sąjungos pramonei padarytos žalos priežastinį ryšį.

(136)

Remiantis pateikta analize, kurią atlikus buvo tinkamai nustatytas ir atskirtas visų žinomų veiksnių poveikis Sąjungos pramonės padėčiai nuo žalingo poveikio, kurį darė eksportas dempingo kainomis, padaryta preliminari išvada, kad eksportas iš KLR dempingo kainomis Sąjungos pramonei padarė materialinę žalą, kaip apibrėžta pagrindinio reglamento 3 straipsnio 6 dalyje.

G.   SĄJUNGOS INTERESAI

1.   Parengiamosios Pastabos

(137)

Remdamasi pagrindinio reglamento 21 straipsniu Komisija nagrinėjo, ar, nepaisant preliminarios išvados dėl žalingo dempingo, buvo įtikinamų priežasčių, leidžiančių daryti išvadą, kad šiuo konkrečiu atveju priemonių taikymas neatitiktų Sąjungos interesų. Sąjungos interesai buvo nagrinėjami remiantis įvairių visų susijusių dalyvių, įskaitant Sąjungos pramonės, nagrinėjamojo produkto importuotojų (didmenininkų) ir mažmenininkų, interesus, vertinimu.

2.   Sąjungos Pramonės Interesai

(138)

Sąjungos pramonei dėl importo iš KLR dempingo kaina padaryta materialinė žala. Primenama, kad daugelio žalos rodiklių raidos tendencija per nagrinėjamąjį laikotarpį buvo neigiama. Panašu, kad nenustačius priemonių Sąjungos pramonės ekonominė padėtis toliau neišvengiamai blogėtų. Sąjungos pramonės padėtis sparčiai blogėjo žaliaviniam produktui (į didelius ritinius suvyniotai aliumininei folijai) 2009 m. nustačius antidempingo priemones. Kadangi tokios pačios struktūrinės problemos Kinijos aliuminio sektoriuje, pastebėtos dar atliekant tyrimą, toliau egzistuoja rinkoje, Sąjungos pramonės teigimu, ją taip pat reikėtų apsaugoti nuo nesąžiningos konkurencijos.

(139)

Tikimasi, kad nustačius laikinuosius antidempingo muitus Sąjungos rinkoje bus atkurtos tinkamos prekybos sąlygos ir Sąjungos pramonė galės pakoreguoti tiriamojo produkto kainas, kad būtų atsižvelgta į įvairių sudedamųjų dalių sąnaudas ir rinkos sąlygas. Galima tikėtis, kad nustačius laikinąsias priemones Sąjungos pramonė galėtų atgauti bent dalį per nagrinėjamąjį laikotarpį prarastos rinkos dalies, o tai vėliau turėtų teigiamo poveikio jos pelningumui ir bendrai finansinei padėčiai.

(140)

Nenustačius priemonių, Sąjungos pramonė gali prarasti daugiau rinkos ir toliau veiktų nuostolingai, būtent privačių prekės ženklų sektoriuje. Vidutiniu ar ilgu laikotarpiu tokia veikla nebūtų tvari. Atsižvelgiant į tendenciją, kad mažėja pelningumas ir kiti finansiniai rodikliai, pavyzdžiui, grynųjų pinigų srautas ir investicijų grąža, galima numatyti, kad, nenustačius priemonių, dauguma Sąjungos gamintojų negalėtų išlikti konkurencingiems rinkoje.

(141)

Be to, Sąjungos pramonė tiekia savo klientams (daugiausia mažmenininkams ir didmenininkams) kitus produktus maistui perdirbti ir pakuoti, pavyzdžiui, maistinę plėvelę ir popierinius produktus. Kai kurie tų produktų gaminami naudojant tą pačią pervyniojimo įrangą kaip gaminant nagrinėjamąjį produktą. Nagrinėjamasis produktas yra svarbiausias segmentas įvairių Sąjungos pramonės gamintojų parduodamų produktų portfelyje; tas produktas sudaro daugiau nei 50 proc. kai kurių gamintojų apyvartos. Jei nagrinėjamojo produkto padėtis pablogėtų, tai padarytų poveikį ir kitiems Sąjungos gamintojų produktams.

(142)

Todėl daroma preliminari išvada, kad antidempingo muitų nustatymas atitiktų Sąjungos pramonės interesus.

3.   Importuotojų ir (arba) Didmenininkų Interesai

(143)

Kalbant apie importuotojus, didelė dalis nagrinėjamojo produkto importo, t. y. apie 50 proc. per TL, tenka dviem stambiems Europos rinkos veikėjams, kurie savo produktus gauna iš KLR.

(144)

Vienas tų importuotojų yra susijęs su atrinktu bendradarbiaujančiu eksportuojančiu gamintoju („CeDo Shanghai“). „CeDo Group“ sukūrė dviejų šaltinių naudojimo strategiją, kurią taikant folija, kurią ji parduoda Sąjungos rinkoje, yra gaminama tiek KLR, tiek Sąjungoje. Minėta bendrovė nurodė, kad antidempingo priemonės šiai strategijai būtų žalingos ir kad dėl to mažėtų jos pelningumas. Vis dėlto pasiūlytos priemonės nėra skirtos tam tikrai bendrovei, o jomis siekiama atkurti sąžiningą prekybą Sąjungos rinkoje.

(145)

Atliekant tyrimą nebuvo žinoma, ar kitas stambus importuotojas („Quickpack“) yra susijęs su bent vienu Kinijos tiekėjų. Taip yra dėl to, kad jis, nors buvo pakviestas bendradarbiauti tyrime, tokios galimybės nepasirinko. Todėl pasiūlyto dydžio muitų poveikis tos bendrovės verslui nėra aiškus.

(146)

Iš likusių importuotojų atliekant šį tyrimą bendradarbiavo ir atsakė į klausimyną tik du importuotojai. Remiantis jų atsakymais, jų importas sudaro apie 6 proc. viso importo iš KLR. Tų bendrovių teigimu, jos gali būti priverstos pasitraukti iš folijos rinkos, jei būtų pradėtas taikyti antidempingo muitas; vis dėlto, kiti šių bendrovių produktai sudarė daugiau nei 80 proc. jų apyvartos, nes šios dvi bendrovės daugiausia importavo kitus maisto ir namų ūkio sektoriaus produktus.

(147)

Kitas importuotojas ir gamintojas („Terinex Ltd“) neatsakė į klausimyną, tačiau pateikė savo nuomonę remdamasis JK rinka. „Terinex Ltd“ paaiškino, kad, nors dėl produktų gavimo iš KLR priverstinai mažinama jo gaminamų produktų kaina, jis, kaip smulkus rinkos dalyvis, nemano, kad jo importas būtų žalingas Sąjungos pramonei. Vis dėlto, jei atsižvelgiama į visą importą iš KLR (87 konstatuojamoji dalis ir toliau), tuomet, kaip aiškinama 114 konstatuojamojoje dalyje ir toliau, yra aišku, kad importas iš KLR yra labai svarbi Sąjungos pramonės patiriamos žalos priežastis. Kadangi nagrinėjamojo produkto apyvarta yra santykinai nedidelė palyginti su visa bendrovių veikla, vargu, ar nustačius priemones būtų daromas didelis poveikis jų bendram pelnui.

(148)

Kalbant apie importo sektorių apskritai (susijusį arba nesusijusį), negalima atmesti galimybės, kad priemonių nustatymas darytų neigiamą poveikį sektoriui, nes tikėtina, kad dėl muito importas būtų mažiau patrauklus ir Sąjungos pramonė tikriausiai galėtų atgauti iš importo sektoriaus tam tikrus užsakymus ir tam tikras sutartis. Vis dėlto, tai vyktų siekiant atkurti sąžiningą konkurenciją ir poveikis importo sektoriui apskritai nebūtų neproporcingas.

(149)

Remiantis tuo, kas išdėstyta anksčiau, daroma preliminari išvada, kad poveikis importuotojams nebūtų toks, kad priemonės turėtų būti laikomos priešingomis bendriems Sąjungos interesams.

4.   Mažmeninkų Interesai

(150)

Tyrime bendradarbiavo šeši mažmenininkai. Tuos mažmenininkus galima laikyti visų kitų mažmenininkų atstovais, kadangi jie geografiškai plačiai pasiskirstę Europos Sąjungoje bei skiriasi jų apyvartos dydis. Jie visi prieštarauja bet kokių priemonių nustatymui ir pagrindžia savo nuomonę tuo, kad taip jų verslui susidarytų papildomų išlaidų ir kad nustatytos priemonės apribotų jų pasirinkimą renkantis tiekėjus.

(151)

Vis dėlto, iš atsakymų yra visiškai aišku, kad tiriamasis produktas yra tik mažytė šių mažmenininkų apyvartos dalis (bet kuriuo atveju mažiau nei 1 proc.) ir kad antidempingo priemonės poveikis bendrovės apyvartai arba pelnui būtų visai nedidelis arba tokio poveikio visai nebūtų.

5.   Vartotojų Interesai

(152)

Komisija kreipėsi į vieną vartotojų asociaciją, kuri pareiškė, kad bendradarbiavimas atliekant tyrimą jos nedomina. Jokia kita vartotojų asociacija apie save nepranešė.

(153)

Tikėtina, kad antidempingo muitų nustatymo poveikis vartotojams būtų visai nedidelis, nes į ritinius suvyniota aliumininė folija tesudaro labai mažą vartotojo savaitės biudžeto dalį. Be to, galimas dalykas, kad nustačius muitą į ritinius suvyniotos aliumininės folijos mažmeninė kaina padidėtų labai nedaug arba visai nepadidėtų.

6.   Išvada dėl Sąjungos Interesų

(154)

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, daroma preliminari išvada, kad, remiantis turima informacija apie Sąjungos interesus, nėra įtikinamų priežasčių, dėl kurių importuojamam KLR kilmės nagrinėjamajam produktui nereikėtų nustatyti laikinųjų priemonių.

H.   PASIŪLYMAS DĖL LAIKINŲJŲ ANTIDEMPINGO PRIEMONIŲ

1.   Žalos Pašalinimo Lygis

(155)

Atsižvelgiant į padarytas išvadas dėl dempingo, žalos, priežastinio ryšio ir Sąjungos interesų, turėtų būti nustatytos laikinosios antidempingo priemonės, kad būtų apsisaugota nuo tolesnės importo dempingo kaina Sąjungos pramonei daromos žalos.

(156)

Nustatant šių priemonių lygį buvo atsižvelgta į nustatytus dempingo skirtumus ir muito dydį, kurio reikia Sąjungos pramonės patiriamai žalai pašalinti, neviršijant nustatyto dempingo skirtumo.

(157)

Apskaičiuojant muito dydį, kurio reikia žalingo dempingo poveikiui pašalinti, laikyta, kad taikydama bet kurias priemones Sąjungos pramonė turėtų galėti padengti gamybos sąnaudas ir gauti tokį ikimokestinį pelną, kurį tokios rūšies pramonė pagrįstai galėtų uždirbti tokiame sektoriuje įprastomis konkurencijos sąlygomis, t. y. kai nėra importo dempingo kaina, parduodant panašų produktą Sąjungoje.

(158)

Ankstesniuose tyrimuose, susijusiuose su į ritinius suvyniota aliuminine folija (dideli ritiniai), normalus pelno dydis remiantis pirmiau pateiktu paaiškinimu buvo nustatytas 5 proc. Skundo pateikėjo teigimu, pagrįstas pelno dydis būtų 6 proc. pramonei, jei nėra žalingo dempingo. Tačiau jam nepavyko šio teiginio tinkamai pagrįsti, todėl, nesant daugiau pastabų šiuo klausimu, buvo nuspręsta, kad yra tinkama nekeisti ankstesniame tyrime nustatyto 5 proc. pelno dydžio. Todėl preliminariai laikoma, kad 5 proc. apyvartos sudarantis pelno dydis galėtų būti laikomas tinkamu minimaliu dydžiu, kurį Sąjungos pramonė būtų galėjusi tikėtis pasiekti, jeigu nebūtų buvę žalingo dempingo. Tuo remiantis buvo apskaičiuota nežalinga Sąjungos pramonės panašaus produkto kaina. Nežalinga kaina buvo gauta iš ES pardavimo kainos atėmus faktinį pelną, gautą per TL, ir pakeitus jį pirmiau minėtu pelno dydžiu.

(159)

Tuomet remiantis bendradarbiaujančių eksportuojančių KLR gamintojų vidutinės svertinės importo kainos, nustatytos skaičiuojant priverstinį kainų mažinimą, ir per TL Sąjungos pramonės Sąjungos rinkoje parduotų produktų nežalingos kainos palyginimu nustatyta, kiek reikia padidinti kainą. Taigi visi šiuo palyginimu nustatyti skirtumai buvo išreikšti vidutinės bendros CIF importo vertės procentine dalimi.

2.   Laikinosios Priemonės

(160)

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, laikoma, kad remiantis pagrindinio reglamento 7 straipsnio 2 dalimi importuojamiems KLR kilmės produktams turėtų būti nustatytos laikinosios antidempingo priemonės, kurių dydis prilygtų mažesniam iš dempingo ir žalos skirtumų, vadovaujantis mažesniojo muito taisykle.

(161)

Remiantis tuo, kas išdėstyta, antidempingo muito normos apskaičiuotos žalos pašalinimo skirtumus lyginant su dempingo skirtumais. Todėl siūlomi tokie antidempingo muitai:

Pasiūlyti laikinieji antidempingo muitai

Bendrovės pavadinimas

Dempingo skirtumas

Žalos skirtumas

Laikinas muitas

CeDo Shanghai Co. Ltd.

39,3 %

16,3 %

16,3 %

Ningbo Times Co. Ltd.

31,4 %

15,5 %

15,5 %

Ningbo Favoured Commodity Co. Ltd.

28,6 %

13,0 %

13,0 %

Kitos bendradarbiaujančios bendrovės

35,2 %

15,5 %

15,5 %

Dempingo skirtumas visos šalies mastu

43,4 %

35,4 %

35,4 %

(162)

Šiame reglamente nurodytos konkrečioms bendrovėms taikomos antidempingo muito normos buvo nustatytos remiantis šio tyrimo išvadomis. Todėl jos atitinka šių bendrovių padėtį, nustatytą atliekant tyrimą. Tai reiškia, kad šios muitų normos (skirtingai nei muitas, šalies mastu taikomas „visoms kitoms bendrovėms“) taikomos tik KLR kilmės šių bendrovių, kartu ir paminėtų konkrečių juridinių asmenų, pagamintiems importuojamiems produktams. Importuojamiems produktams, pagamintiems bet kurios kitos bendrovės, kuri konkrečiai nepaminėta šio reglamento rezoliucinėje dalyje, įskaitant subjektus, susijusius su konkrečiai paminėtomis bendrovėmis, negali būti taikomos šios normos – jiems taikoma visoms kitoms bendrovėms nustatyta muito norma.

(163)

Bet koks prašymas taikyti individualiai bendrovėms nustatytas antidempingo muito normas (pvz., pasikeitus subjekto pavadinimui arba įkūrus naują gamybos arba pardavimo subjektą) turėtų būti nedelsiant siunčiamas Komisijai (4), nurodant visą svarbią informaciją, ypač informaciją apie bendrovės veiklos, susijusios su gamyba ir pardavimu vidaus bei eksporto rinkose, pasikeitimus, kuriuos lėmė, pavyzdžiui, minėtas pavadinimo pasikeitimas arba gamybos ir prekybos subjektų pasikeitimas. Prireikus, reglamentas bus atitinkamai iš dalies pakeistas, atnaujinant bendrovių, kurioms taikomos individualios muito normos, sąrašą.

I.   BAIGIAMOJI NUOSTATA

(164)

Siekiant gero administravimo reikėtų nustatyti laikotarpį, per kurį suinteresuotosios šalys, pranešusios apie save per pranešime apie inicijavimą nustatytą terminą, galėtų raštu pareikšti savo nuomonę ir pateikti prašymą jas išklausyti. Be to, reikėtų pažymėti, kad šiame reglamente išvados dėl muitų nustatymo yra preliminarios ir gali reikėti jas persvarstyti, jeigu būtų nuspręsta nustatyti galutines priemones,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Importuojamai Kinijos Liaudies Respublikos kilmės aliumininei folijai, kurios storis ne mažesnis kaip 0,007 mm ir ne didesnis kaip 0,021 mm, be pagrindo, valcuotai, bet daugiau neapdorotai, su įspaudais arba be įspaudų, suvyniotai į lengvus ritinius, kurių masė ne didesnė kaip 10 kg, kurios KN kodai yra ex 7607 11 11 ir ex 7607 19 10 (TARIC kodai 7607111110 ir 7607191010), nustatomas laikinas antidempingo muitas.

2.   Laikino antidempingo muito, taikomo 1 dalyje apibrėžto ir toliau išvardytų bendrovių pagaminto produkto grynajai kainai Sąjungos pasienyje prieš sumokant muitą, norma yra tokia:

Bendrovė

Muitas (%)

Papildomas TARIC kodas

CeDo Shanghai Co. Ltd.

16,3 %

B299

Ningbo Times Co. Ltd.

15,5 %

B300

Ningbo Favoured Commodity Co. Ltd.

13,0 %

B301

Able Packaging Co.,Ltd

15,5 %

B302

Guangzhou Chuanlong Aluminium Foil Product Co.,Ltd

15,5 %

B303

Ningbo Ashburn Aluminium Foil Products Co.,Ltd

15,5 %

B304

Shanghai Blue Diamond Aluminium Foil Manufacturing Co.,Ltd

15,5 %

B305

Weifang Quanxin Aluminium Foil Co.,Ltd

15,5 %

B306

Zhengzhou Zhuoshi Tech Co. Ltd

15,5 %

B307

Zhuozhou Haoyuan Foil Industry Co.,Ltd

15,5 %

B308

Zibo Hengzhou Aluminium Plastic Packing Material Co.,Ltd

15,5 %

B309

Yuyao Caelurn Aluminium Foil Products Co.,Ltd

15,5 %

B310

Visoms kitoms bendrovės

35,4 %

B999

3.   Šio straipsnio 1 dalyje nurodytas produktas į laisvą apyvartą Sąjungoje išleidžiamas tik tuo atveju, jeigu pateikiama laikino muito dydžio garantija.

4.   Jeigu nenurodyta kitaip, taikomos galiojančios muitus reglamentuojančios nuostatos.

2 straipsnis

1.   Nepažeidžiant Reglamento (EB) Nr. 1225/2009 20 straipsnio, suinteresuotosios šalys per mėnesį po šio reglamento įsigaliojimo gali prašyti atskleisti esminius faktus ir aplinkybes, kuriais remiantis buvo priimtas šis reglamentas, Komisijai raštu pareikšti savo nuomonę ir pateikti prašymą jas išklausyti.

2.   Pagal Reglamento (EB) Nr. 1225/2009 21 straipsnio 4 dalį susijusios šalys gali teikti pastabas dėl šio reglamento taikymo vieną mėnesį nuo jo įsigaliojimo dienos.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šio reglamento 1 straipsnis taikomas šešis mėnesius.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2012 m. rugsėjo 17 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 343, 2009 12 22, p. 51.

(2)  OL C 371, 2011 12 20, p. 4.

(3)  Kainos nėra, nes KN kodas 7607 11 11 aliumininei folijai buvo sukurtas 2009 m.

Šaltinis – Eurostatas.

(4)  European Commission, Directorate-General for Trade, Directorate H, 1049 Brussels, Belgium (Belgija).


Top