EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0827

2012 m. birželio 29 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 827/2012, kuriuo nustatomi šie techniniai įgyvendinimo standartai: viešo informacijos apie grynąsias trumpąsias akcijų pozicijas atskleidimo būdų; informacijos apie grynąsias trumpąsias pozicijas, kurią reikia teikti Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai, formato; susitarimų, sutarčių ir priemonių, skirtų deramai užtikrinti, kad akcijos arba valstybės skolos finansinės priemonės būtų pateiktos, kai reikės atsiskaityti, tipų ir pagrindinės prekybos akcijomis vietos nustatymo terminų bei laikotarpio pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 236/2012 dėl skolintų vertybinių popierių pardavimo ir tam tikrų kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių aspektų Tekstas svarbus EEE

OJ L 251, 18.9.2012, p. 11–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 006 P. 37 - 44

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/827/oj

18.9.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 251/11


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 827/2012

2012 m. birželio 29 d.

kuriuo nustatomi šie techniniai įgyvendinimo standartai: viešo informacijos apie grynąsias trumpąsias akcijų pozicijas atskleidimo būdų; informacijos apie grynąsias trumpąsias pozicijas, kurią reikia teikti Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai, formato; susitarimų, sutarčių ir priemonių, skirtų deramai užtikrinti, kad akcijos arba valstybės skolos finansinės priemonės būtų pateiktos, kai reikės atsiskaityti, tipų ir pagrindinės prekybos akcijomis vietos nustatymo terminų bei laikotarpio pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 236/2012 dėl skolintų vertybinių popierių pardavimo ir tam tikrų kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių aspektų

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2012 m. kovo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 236/2012 dėl skolintų vertybinių popierių pardavimo ir tam tikrų kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių aspektų (1), ypač į jo 9 straipsnio 6 dalį, 11 straipsnio 4 dalį, 12 straipsnio 2 dalį, 13 straipsnio 5 dalį ir 16 straipsnio 4 dalį,

pasikonsultavusi su Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu,

kadangi:

(1)

šiuo reglamentu siekiama nustatyti akcijų, kurioms taikoma išimtis, sąrašą – tai yra būtinas žingsnis, kad būtų galima informaciją apie trumpąsias visų akcijų, kurioms netaikoma išimtis, pozicijas atskleisti visuomenei, ir sąlygas, kuriomis tą informaciją reikėtų siųsti Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai (toliau – EVPRI). Todėl labai svarbu kartu nustatyti taisykles dėl susitarimų ir priemonių, kuriuos reikia patvirtinti tų akcijų, kurioms netaikoma išimtis, atžvilgiu. Siekiant užtikrinti šių nuostatų dėl skolintų vertybinių popierių pardavimo, kurios turėtų įsigalioti vienu metu, tarpusavio nuoseklumą ir palengvinti sąlygas visapusiškai jas apžvelgti ir su jomis susipažinti vienoje vietoje asmenims, kuriems taikomi šie įpareigojimai, tikslinga visus techninius įgyvendinimo standartus, kurių reikalaujama Reglamentu (ES) Nr. 236/2012, pateikti viename reglamente;

(2)

siekiant užtikrinti vienodą Reglamento (ES) Nr. 236/2012 nuostatų dėl kompetentingų institucijų EVPRI teikiamos informacijos taikymą ir veiksmingą tos informacijos apdorojimą, ja reikėtų keistis saugiai elektroniškai pagal standartinį šabloną;

(3)

svarbu, kad būtų paprasta susipažinti su grynųjų trumpųjų pozicijų duomenimis, kurie rinkai atskleidžiami pagrindinėse kompetentingos institucijos administruojamose arba prižiūrimose interneto svetainėse, ir juos pakartotinai naudoti. Todėl šiuos duomenis reikėtų teikti tokiu formatu, kuris sudarytų sąlygas lanksčiai juos naudoti ir turėti ne tik nekintamus faksimilinius dokumentus. Kai techniškai įmanoma, reikėtų naudoti automatizuotai nuskaitomus formatus, kad naudotojai galėtų informaciją apdoroti struktūriškai ir ekonomiškai;

(4)

siekiant užtikrinti, kad ši informacija būtų skelbiama rinkoje, turėtų būti įmanoma grynosios trumposios pozicijos duomenis ne tik atskleisti pagrindinėje kompetentingos institucijos administruojamoje arba prižiūrimoje interneto svetainėje, bet ir pateikti visuomenei kitais būdais;

(5)

viešai skelbiant atskiras grynąsias trumpąsias akcijų pozicijas, viršijančias atitinkamą atskleidimo ribą, naudotojams labai svarbu turėti du esminius informacijos šaltinius. Tai turėtų būti glaustas atskleidimo ribą viršijančių grynųjų trumpųjų pozicijų, neuždarytų pagrindinės interneto svetainės tikrinimo metu, sąrašas arba lentelė ir paskelbtų ankstesnių laikotarpių visų atskirų grynųjų trumpųjų pozicijų duomenų sąrašas arba lentelė;

(6)

kai grynoji trumpoji akcijų pozicija nebeviršija atitinkamos atskleidimo ribos, reikėtų paskelbti išsamią informaciją, įskaitant faktinį pozicijos dydį. Siekiant neklaidinti pagrindines interneto svetaines tikrinančių naudotojų, informacija apie pozicijas, kurios nebeviršija 0,5 % išleistojo akcinio atitinkamos bendrovės kapitalo, neturėtų neribotą laiką likti šalia esamų pozicijų, bet turėtų būti rodoma 24 valandas, o vėliau skelbiama kaip ankstesnio laikotarpio duomenys;

(7)

siekiant numatyti ne tik nuoseklią ir aiškią, bet ir lanksčią sistemą, svarbu patikslinti skolinimosi susitarimų ir kitų panašų poveikį turinčių vykdytinų reikalavimų tipus, susitarimų su trečiuoju asmeniu, kuriais deramai užtikrinama, kad akcijos arba valstybės skolos finansinės priemonės būtų pateiktos, kai reikės atsiskaityti, tipus ir kriterijus, kuriuos tokie susitarimai turi atitikti;

(8)

naudojantis teisėmis pasirašyti naujas akcijas skolintų vertybinių popierių pardavimo atvejais galima deramai užtikrinti, kad jos būtų pateiktos, kai reikės atsiskaityti, tik tuomet, kai susitariama už skolintų vertybinių popierių sandorį atsiskaityti suėjus atsiskaitymo terminui. Todėl labai svarbu patikslinti taisykles siekiant užtikrinti, kad naudojantis pasirašymo teisėmis įgytos akcijos būtų pateiktos atsiskaitymo dieną arba prieš tai ir jų kiekis būtų bent jau lygus akcijų, kurias pasiskolinus ketinama parduoti, skaičiui;

(9)

apibrėžiant ribotą laiką galiojančius patvirtinimo susitarimus, laikotarpį, per kurį skolintų vertybinių popierių pardavimo sandoris padengiamas įsigytais vertybiniais popieriais, svarbu nurodyti taip, kad jis atitiktų skirtingų jurisdikcijų skirtingus atsiskaitymo ciklus;

(10)

siekiant deramai užtikrinti, kad finansinės priemonės būtų pateiktos, kai reikės atsiskaityti, jei fizinis ar juridinis asmuo, sudarantis skolintų vertybinių popierių pardavimo sandorį, turi susitarimą su trečiuoju asmeniu, pagal kurį trečiasis asmuo patvirtino, kad finansinę priemonę susitarta pasiskolinti, labai svarbu, kad tas trečiasis asmuo (jei jis įsteigtas trečiojoje šalyje) būtų tinkamai prižiūrimas ir kad būtų sudaryti tinkami keitimosi informacija tarp priežiūros institucijų susitarimai. Tokie tinkami susitarimai galėtų apimti Tarptautinės vertybinių popierių komisijų organizacijos (angl. IOSCO) nustatyto susitarimo memorandumo pasirašymą;

(11)

siekiant užtikrinti, kad būtų tinkamai įgyvendintas reikalavimas nustatyti, ar pagrindinė prekybos akcijomis vieta yra ne Sąjungoje, reikėtų nustatyti pereinamojo laikotarpio tvarką pirmą kartą nustatant akcijų, kurioms taikoma išimtis pagal Reglamento (ES) Nr. 236/2012 16 straipsnį, sąrašą. Be to, nors akcijų, kurioms taikoma išimtis, sąrašas galioja dvejus metus, būtina numatyti tam tikro lankstumo, nes yra atvejų, kai per dvejų metų laikotarpį gali prireikti tą sąrašą peržiūrėti;

(12)

nuoseklumo sumetimais šio reglamento diena turėtų sutapti su Reglamento (ES) Nr. 236/2012 taikymo diena. Tačiau, kad fiziniai ir juridiniai asmenys turėtų pakankamai laiko akcijų, kurioms taikoma išimtis pagal Reglamentą (ES) Nr. 236/2012, sąrašui apdoroti, šį sąrašą parengti ir vėliau paskelbti EVPRI interneto svetainėje reikėtų likus pakankamai laiko iki Reglamento (ES) Nr. 236/2012 taikymo dienos. Todėl nuostatos dėl pagrindinės prekybos vietos nustatymo skaičiavimų termino ir laikotarpio, pranešimo EVPRI apie akcijas, kurių pagrindinė prekybos vieta yra ne Sąjungoje, termino ir akcijų, kurioms taikoma išimtis, sąrašo įsigaliojimo, turėtų būti taikomos nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos;

(13)

kadangi Reglamente (ES) Nr. 236/2012 pripažįstama, kad reikėtų priimti privalomus techninius standartus, kad būtų galima tą reglamentą tinkamai taikyti, ir kadangi labai svarbu iki 2012 m. lapkričio 1 d. patikslinti pagrindinius neesminius elementus, kurie padės rinkos dalyviams atitikti to reglamento reikalavimus ir kompetentingoms valdžios institucijoms užtikrinti jų vykdymą, būtina, kad šis reglamentas įsigaliotų kitą dieną po jo paskelbimo;

(14)

šis reglamentas grindžiamas EVPRI Komisijai pateiktais techninių įgyvendinimo standartų projektais;

(15)

EVPRI surengė atviras viešas konsultacijas dėl techninių įgyvendinimo standartų projektų, kuriais grindžiamas šis reglamentas, išanalizavo galimas su jais susijusias sąnaudas ir naudą ir paprašė, kad pagal 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) (2), 37 straipsnį įsteigta Vertybinių popierių ir rinkų suinteresuotųjų subjektų grupė pateiktų savo nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I   SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis

Dalykas

Šiame reglamente nustatomi techniniai įgyvendinimo standartai, kuriuose tiksliai nurodoma:

(a)

kokiais būdais fiziniai arba juridiniai asmenys gali atskleisti visuomenei informaciją apie grynąsias trumpąsias pozicijas, taip pat kokiu formatu kompetentingos institucijos Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai (toliau – EVPRI) turi pateikti informaciją pagal Reglamento (ES) Nr. 236/2012 9 straipsnio 6 dalį ir 11 straipsnio 4 dalį;

(b)

kokių tipų sutartimis, susitarimais ir priemonėmis deramai užtikrinama, kad akcijas bus galima gauti, kai reikės atsiskaityti, ir kokių tipų sutartimis arba susitarimais deramai užtikrinama, kad valstybės skolos vertybinius popierius bus galima gauti, kai reikės atsiskaityti, pagal Reglamento (ES) Nr. 236/2012 12 straipsnio 2 dalį ir 13 straipsnio 5 dalį;

(c)

kada ir kuriam laikotarpiui turi būti apskaičiuojama pagrindinė prekybos vieta, kada pranešama EVRPI ir nuo kada turi galioti atitinkamas sąrašas pagal Reglamento (ES) Nr. 236/2012 16 straipsnio 4 dalį.

II   SKYRIUS

VIEŠO INFORMACIJOS APIE REIKŠMINGAS GRYNĄSIAS TRUMPĄSIAS AKCIJŲ POZICIJAS ATSKLEIDIMO BŪDAI

[REGLAMENTO (ES) Nr. 236/2012 9 STRAIPSNIS]

2 straipsnis

Galimi informacijos atskleidimo visuomenei būdai

Visuomenei informacija apie grynąsias trumpąsias akcijų pozicijas atskleidžiama ją skelbiant pagrindinėje interneto svetainėje, kurią administruoja arba prižiūri atitinkama kompetentinga institucija, pagal Reglamento (ES) Nr. 236/2012 9 straipsnio 4 dalį. Informacija visuomenei atskleidžiama tokiais būdais, kad:

(a)

ji būtų skelbiama I priede nurodytu formatu taip, kad visuomenė galėtų interneto svetainėje susipažinti su viena ar daugiau lentelių, kuriose teikiama visa svarbi informacija apie kiekvieno akcijų emitento pozicijas;

(b)

naudotojai galėtų nustatyti ir filtruoti informaciją, ar akcijų emitento grynosios trumposios pozicijos interneto svetainės tikrinimo metu pasiekė arba viršijo atitinkamą atskleidimo ribą;

(c)

būtų teikiami ankstesnių laikotarpių duomenys apie paskelbtas akcijų emitento grynąsias trumpąsias pozicijas;

(d)

kai techniškai įmanoma, būtų atsisiunčiamos rinkmenos su paskelbtomis ir ankstesnių laikotarpių grynosiomis trumposiomis pozicijomis automatizuotai nuskaitomu formatu, t. y. kad rinkmenos būtų pakankamos struktūros, kad programinės įrangos prietaikomis būtų galima patikimai nustatyti atskirus faktus ir jų vidaus struktūrą;

(e)

vieną dieną kartu su b punkte nurodyta informacija būtų rodomos grynosios trumposios pozicijos, kurios skelbiamos dėl to, kad nebeviršija 0,5 % išleistojo akcinio kapitalo atskleidimo ribos, prieš tą informaciją išimant ir perkeliant į ankstesnių laikotarpių duomenų skyrių.

III   SKYRIUS

INFORMACIJOS APIE GRYNĄSIAS TRUMPĄSIAS POZICIJAS, KURIĄ KOMPETENTINGOS INSTITUCIJOS TURI TEIKTI EVPRI, FORMATAS

[REGLAMENTO (ES) Nr. 236/2012 11 STRAIPSNIS]

3 straipsnis

Periodiškai teikiamos informacijos formatas

1.   Atitinkamos kompetentingos institucijos kas ketvirtį EVPRI teiktiną informaciją apie su akcijomis, valstybės skolos vertybiniais popieriais ir kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandoriais susijusias grynąsias trumpąsias pozicijas pagal Reglamento (ES) Nr. 236/2012 11 straipsnio 1 dalį teikia šio reglamento II priede nurodytu formatu.

2.   1 dalyje nurodyta informacija EVPRI siunčiama elektroniškai naudojantis EVPRI nustatyta sistema, kuria užtikrinama, kad būtų išsaugotas perduodamos informacijos išsamumas, vientisumas ir konfidencialumas.

4 straipsnis

Pagal prašymą teikiamos informacijos formatas

1.   Atitinkama kompetentinga institucija informaciją apie su akcijomis ir valstybės skolos vertybiniais popieriais susijusias grynąsias trumpąsias pozicijas arba su valstybės kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandoriais susijusias nepadengtas pozicijas pagal Reglamento (ES) Nr. 236/2012 11 straipsnio 2 dalį teikia EVPRI prašyme nurodytu formatu.

2.   Jei prašoma informacija yra susijusi su informacija, pateikta pranešime kompetentingai institucijai pagal Reglamento (ES) Nr. 236/2012 5, 7 ir 8 straipsnius, ta informacija pateikiama laikantis Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 826/2012 (3) 2 straipsnyje nustatytų reikalavimų.

3.   Prašomą informaciją kompetentinga institucija siunčia elektroniniu formatu naudodamasi EVPRI nustatyta informacijos mainų sistema, kuria užtikrinama, kad būtų išsaugotas perduodamos informacijos išsamumas, vientisumas ir konfidencialumas.

IV   SKYRIUS

SUTARTYS, SUSITARIMAI IR PRIEMONĖS, KURIAIS DERAMAI UŽTIKRINAMA, KAD VERTYBINIAI POPIERIAI BŪTŲ PATEIKTI, KAI REIKĖS ATSISKAITYTI

[REGLAMENTO (ES) Nr. 236/2012 12 IR 13 STRAIPSNIAI]

5 straipsnis

Skolinimosi susitarimai ir kiti panašų poveikį turintys vykdytini reikalavimai

1.   Reglamento (ES) Nr. 236/2012 12 straipsnio 1 dalies b punkte ir 13 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytas skolinimosi susitarimas arba kitas vykdytinas reikalavimas sudaromas naudojant toliau nurodytų tipų susitarimus, sutartis arba reikalavimus, kurie yra teisiškai privalomi skolintų vertybinių popierių pardavimo laikotarpiu:

(a)

ateities sandoriai ir apsikeitimo sandoriai: ateities ir apsikeitimo sutartys, pagal kurias vėliau fiziškai atsiskaitoma už atitinkamas akcijas arba valstybės skolos vertybinius popierius, kurios apima bent tiek akcijų arba tokią valstybės skolos vertybinių popierių vertės sumą, kuriuos pasiskolinęs fizinis arba juridinis asmuo siūlo parduoti, kurios sudarytos prieš skolintų vertybinių popierių pardavimą arba tuo pačiu metu ir kuriose nurodoma pateikimo arba galiojimo pabaigos data, kuria užtikrinama, kad atėjus atsiskaitymo už skolintų vertybinių popierių pardavimą terminui būtų galima atsiskaityti;

(b)

pasirinkimo sandoriai: pasirinkimo sutartys, pagal kurias vėliau fiziškai atsiskaitoma už atitinkamas akcijas arba valstybės skolos vertybinius popierius, kurios apima bent tiek akcijų arba tokią valstybės skolos vertybinių popierių vertės sumą, kuriuos pasiskolinęs fizinis arba juridinis asmuo siūlo parduoti, kurios sudarytos prieš skolintų vertybinių popierių pardavimą arba tuo pačiu metu ir kuriose nurodoma galiojimo pabaigos data, kuria užtikrinama, kad atėjus atsiskaitymo už skolintų vertybinių popierių pardavimą terminui būtų galima atsiskaityti;

(c)

atpirkimo susitarimai: atpirkimo susitarimai, kurie apima bent tiek akcijų arba tokią valstybės skolos vertybinių popierių vertės sumą, kuriuos pasiskolinęs fizinis arba juridinis asmuo siūlo parduoti, kurie sudaryti prieš skolintų vertybinių popierių pardavimą arba tuo pačiu metu ir kuriuose nurodoma atpirkimo data, kuria užtikrinama, kad atėjus atsiskaitymo už skolintų vertybinių popierių pardavimą terminui būtų galima atsiskaityti;

(d)

nuolatiniai susitarimai arba pratęsimo priemonės: susitarimas arba priemonė dėl iš anksto nustatytos konkrečiai nurodytų akcijų arba valstybės skolos vertybinių popierių vertės sumos, kurie sudaryti prieš skolintų vertybinių popierių pardavimą arba tuo pačiu metu, kurie skolintų vertybinių popierių pardavimo laikotarpiu apima bent tiek akcijų arba tokią valstybės skolos vertybinių popierių vertės sumą, kuriuos pasiskolinęs fizinis arba juridinis asmuo siūlo parduoti, ir kuriuose nurodoma pateikimo arba vykdymo data, kuria užtikrinama, kad atėjus atsiskaitymo už skolintų vertybinių popierių pardavimą terminui būtų galima atsiskaityti;

(e)

su pasirašymo teisėmis susiję susitarimai: su pasirašymo teisėmis susiję susitarimai, pagal kuriuos fizinis arba juridinis asmuo turi teises pasirašyti naujas to paties emitento ir tos pačios klasės akcijas ir kurie apima bent tiek akcijų, kurias pasiskolinus siūloma parduoti, jei fizinis arba juridinis asmuo turi gauti akcijas atsiskaitant už skolintų vertybinių popierių pardavimo sandorį arba prieš tai;

(f)

kiti reikalavimai arba susitarimai, pagal kuriuos pateikiamos akcijos arba valstybės skolos vertybiniai popieriai: susitarimai arba reikalavimai, kurie apima bent tiek akcijų arba tokią valstybės skolos vertybinių popierių vertės sumą, kuriuos pasiskolinęs fizinis arba juridinis asmuo siūlo parduoti, kurie sudaryti prieš skolintų vertybinių popierių pardavimą arba tuo pačiu metu ir kuriuose nurodoma pateikimo arba vykdymo data, kuria užtikrinama, kad atėjus atsiskaitymo terminui būtų galima atsiskaityti.

2.   Sandorio šalis fiziniam arba juridiniam asmeniui pateikia susitarimą, sutartį arba reikalavimą patvariąja laikmena kaip įrodymą, kad egzistuoja skolinimosi susitarimas arba kitas vykdytinas reikalavimas.

6 straipsnis

Būtini susitarimai ir priemonės, susiję su skolintos akcijos, kuria leidžiama prekiauti prekybos vietoje, pardavimu

[Reglamento (ES) Nr. 236/2012 12 straipsnio 1 dalies c punktas]

1.   2, 3 ir 4 dalyse nustatomi pagal Reglamento (ES) Nr. 236/2012 12 straipsnio 1 dalies c punktą būtini susitarimai ir priemonės, susiję su skolintos akcijos, kuria leidžiama prekiauti prekybos vietoje, pardavimu.

2.   Standartiniai sutarto skolinimosi susitarimai ir priemonės: tai yra susitarimai, patvirtinimai ir priemonės, kurie apima kiekvieną iš šių elementų:

(a)

sutarto skolinimosi patvirtinimų atveju: prieš fiziniam arba juridiniam asmeniui sudarant skolintų vertybinių popierių pardavimo sandorį trečiojo asmens teikiamas patvirtinimas, kad, jo nuomone, atsižvelgiant į galimo pardavimo sumą ir rinkos sąlygas jis gali pateikti akcijas, kai reikės atsiskaityti, kartu nurodydamas laikotarpį, kuriam susitarta akciją pasiskolinti;

(b)

atidėjimo patvirtinimų atveju: prieš fiziniam arba juridiniam asmeniui sudarant skolintų vertybinių popierių pardavimo sandorį trečiojo asmens teikiamas patvirtinimas, kad jis bent jau atidėjo prašomą akcijų skaičių tam asmeniui.

3.   Standartiniai tos pačios dienos sutarto skolinimosi susitarimai ir priemonės: tai yra susitarimai, patvirtinimai ir priemonės, kurie apima kiekvieną iš šių elementų:

(a)

patvirtinimo prašymų atveju: fizinio arba juridinio asmens prašymas trečiajam asmeniui patvirtinti, kad skolintų vertybinių popierių pardavimo sandoris bus padengtas įsigytais vertybiniais popieriais tą dieną, kai įvyks skolintų vertybinių popierių pardavimas;

(b)

sutarto skolinimosi patvirtinimų atveju: prieš sudarant skolintų vertybinių popierių pardavimo sandorį trečiojo asmens teikiamas patvirtinimas, kad, jo nuomone, atsižvelgiant į galimo pardavimo sumą ir rinkos sąlygas jis gali pateikti akcijas, kai reikės atsiskaityti, kartu nurodydamas laikotarpį, kuriam susitarta akcijas pasiskolinti;

(c)

lengvo skolinimosi ar įsigijimo patvirtinimų atveju: prieš sudarant skolintų vertybinių popierių pardavimo sandorį trečiojo asmens teikiamas patvirtinimas, kad atsižvelgiant į rinkos sąlygas ir kitą jam žinomą informaciją apie akcijų pasiūlą bus lengva pasiskolinti arba įsigyti atitinkamą tokių akcijų kiekį arba, kai tokio trečiojo asmens patvirtinimo nėra, kad jis bent jau atidėjo prašomą akcijų skaičių tam fiziniam arba juridiniam asmeniui;

(d)

stebėsenos atveju: fizinio arba juridinio asmens įsipareigojimas stebėti skolintų vertybinių popierių pardavimo sandorio sumą, kuri nepadengta įsigytais vertybiniais popieriais;

(e)

nurodymų, kai pardavimo sandoris nepadengtas, atveju: fizinio arba juridinio asmens įsipareigojimas, kad, jei įvykdyti skolintų vertybinių popierių pardavimo sandoriai nepadengiami įsigytais vertybiniais popieriais tą pačią dieną, fizinis arba juridinis asmuo nedelsdamas nusiųs trečiajam asmeniui nurodymą nupirkti akcijas, kad padengtų skolintų vertybinių popierių pardavimo sandorį ir užtikrintų atsiskaitymą suėjus terminui.

4.   Lengvo skolinimosi ar įsigijimo susitarimai ir priemonės: tai yra susitarimai, patvirtinimai ir priemonės, kurie apima toliau nurodytus elementus, kai fizinis arba juridinis asmuo sudaro skolintų akcijų, kurios atitinka Komisijos reglamento (EB) Nr. 1287/2006 (4) 22 straipsnyje nustatytus likvidumo reikalavimus, arba kitų akcijų, kurios įtrauktos į kiekvienos valstybės narės atitinkamos kompetentingos institucijos nurodytą pagrindinį nacionalinį akcijų indeksą ir yra išvestinės sutarties pagrindinė finansinė priemonė, kuria leidžiama prekiauti prekybos vietoje, pardavimo sandorį:

(a)

sutarto skolinimosi patvirtinimų atveju: prieš sudarant skolintų vertybinių popierių pardavimo sandorį trečiojo asmens teikiamas patvirtinimas, kad, jo nuomone, atsižvelgiant į galimo pardavimo sumą ir rinkos sąlygas jis gali pateikti akcijas, kai reikės atsiskaityti, kartu nurodydamas laikotarpį, kuriam susitarta akcijas pasiskolinti;

(b)

lengvo skolinimosi ar įsigijimo patvirtinimų atveju: prieš sudarant skolintų vertybinių popierių pardavimo sandorį trečiojo asmens teikiamas patvirtinimas, kad atsižvelgiant į rinkos sąlygas ir kitą jam žinomą informaciją apie akcijų pasiūlą bus lengva pasiskolinti arba įsigyti atitinkamą tokių akcijų kiekį arba, kai tokio trečiojo asmens patvirtinimo nėra, kad jis bent jau atidėjo prašomą akcijų skaičių tam fiziniam arba juridiniam asmeniui; ir

(c)

pardavimo sandorio padengimo nurodymų atveju: kai įvykdyti skolintų vertybinių popierių pardavimo sandoriai nepadengiami įsigytais arba pasiskolintais vertybiniais popieriais, įsipareigojimas, kad fizinis arba juridinis asmuo nedelsdamas nusiųs trečiajam asmeniui nurodymą nupirkti akcijas, kad padengtų skolintų vertybinių popierių pardavimo sandorį ir užtikrintų atsiskaitymą suėjus terminui.

5.   Trečiasis asmuo fiziniam arba juridiniam asmeniui pateikia 2, 3 ir 4 dalyse nurodytus susitarimus, patvirtinimus ir nurodymus patvariąja laikmena kaip įrodymą, kad tie susitarimai, patvirtinimai ir nurodymai egzistuoja.

7 straipsnis

Būtini susitarimai su trečiaisiais asmenimis, susiję su valstybės skolos vertybiniais popieriais

[Reglamento (ES) Nr. 236/2012 13 straipsnio 1 dalies c punktas]

1.   2–5 dalyse nustatomi pagal Reglamento (ES) Nr. 236/2012 13 straipsnio 1 dalies c punktą būtini susitarimai su trečiaisiais asmenimis, susiję su valstybės skolos vertybiniais popieriais.

2.   Standartinis sutarto valstybės skolos vertybinių popierių skolinimosi susitarimas – prieš sudarant skolintų vertybinių popierių pardavimo sandorį trečiojo asmens teikiamas patvirtinimas, kad, jo nuomone, atsižvelgiant į rinkos sąlygas jis gali pateikti fizinio arba juridinio asmens prašomą valstybės skolos vertybinių popierių kiekį, kai reikės atsiskaityti, kartu nurodydamas laikotarpį, kuriam susitarta valstybės skolos vertybinius popierius pasiskolinti.

3.   Ribotą laiką galiojantis patvirtinimo susitarimas – susitarimas, kai fizinis arba juridinis asmuo trečiajam asmeniui teigia, kad skolintų vertybinių popierių pardavimo sandoris bus padengtas įsigytais vertybiniais popieriais tą pačią dieną, kai įvyks skolintų vertybinių popierių pardavimo sandoris, o trečiasis asmuo prieš sudarant skolintų vertybinių popierių pardavimo sandorį patvirtina, kad gali pagrįstai tikėtis, jog atsižvelgiant į rinkos sąlygas ir kitą jam žinomą informaciją apie valstybės skolos finansinių priemonių pasiūlą bus galima įsigyti atitinkamą valstybės skolos vertybinių popierių kiekį tą dieną, kai bus sudarytas skolintų vertybinių popierių pardavimo sandoris.

4.   Besąlyginis atpirkimo sandorio patvirtinimas – patvirtinimas, kai trečiasis asmuo prieš sudarant skolintų vertybinių popierių pardavimo sandorį patvirtina, kad gali pagrįstai tikėtis, jog atėjus atsiskaitymo terminui bus galima atsiskaityti, nes jis dalyvauja struktūrinėje sistemoje, kurią organizuoja arba administruoja centrinis bankas, skolos valdymo tarnyba arba vertybinių popierių atsiskaitymo sistema ir kuri suteikia besąlyginę galimybę gauti atitinkamus valstybės skolos vertybinius popierius tokia apimtimi, kuri atitinka skolintų vertybinių popierių pardavimo sandorio apimtį.

5.   Lengvo valstybės skolos vertybinių popierių įsigijimo patvirtinimas – prieš sudarant skolintų vertybinių popierių pardavimo sandorį trečiojo asmens teikiamas patvirtinimas, kad jis gali pagrįstai tikėtis, jog atėjus atsiskaitymo terminui bus galima atsiskaityti, nes, atsižvelgiant į rinkos sąlygas ir kitą jam žinomą informaciją apie valstybės skolos vertybinių popierių pasiūlą, atitinkamą konkrečių valstybės skolos vertybinių popierių kiekį lengva pasiskolinti arba įsigyti.

6.   Trečiasis asmuo fiziniam arba juridiniam asmeniui pateikia 2–5 dalyse nurodytus susitarimus, patvirtinimus ir nurodymus patvariąja laikmena kaip įrodymą, kad tie susitarimai, patvirtinimai ir nurodymai egzistuoja.

8 straipsnis

Tretieji asmenys, su kuriais sudaromi susitarimai

1.   Kai 6 ir 7 straipsniuose nurodyti susitarimai sudaromi su trečiuoju asmeniu, jis yra vienos iš šių rūšių:

(a)

investicinės įmonės atveju: investicinė įmonė, atitinkanti 2 dalyje nustatytus reikalavimus;

(b)

pagrindinės sandorio šalies atveju: pagrindinė sandorio šalis, vykdanti atitinkamų akcijų arba valstybės skolos vertybinių popierių tarpuskaitą;

(c)

vertybinių popierių atsiskaitymo sistemos atveju: vertybinių popierių atsiskaitymo sistema, kaip apibrėžta pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 98/26/EB (5), kurioje vykdomi atsiskaitymai už atitinkamas akcijas arba valstybės skolos vertybinius popierius;

(d)

centrinio banko atveju: centrinis bankas, priimantis atitinkamas akcijas arba valstybės skolos vertybinius popierius kaip užtikrinimo priemonę arba atitinkamų akcijų arba valstybės skolos vertybinių popierių atžvilgiu vykdantis atvirosios rinkos sandorius arba atpirkimo sandorius;

(e)

nacionalinio skolos valdymo subjekto atveju: atitinkamo valstybės skolos vertybinių popierių emitento nacionalinis skolos valdymo subjektas;

(f)

bet kuris kitas asmuo, kuriam taikomi Europos finansų priežiūros institucijų sistemos dalyvių vykdomo veiklos leidimo išdavimo arba registravimo reikalavimai pagal Sąjungos teisę ir kuris atitinka 2 dalyje nustatytus reikalavimus;

(g)

trečiojoje šalyje įsteigtas asmuo, kuriam išduotas veiklos leidimas arba kuris yra įregistruotas, kuriam taikoma tos trečiosios šalies institucijos priežiūra ir kuris atitinka 2 dalyje nustatytus reikalavimus, jei tos trečiosios šalies institucija yra sudariusi tinkamą bendradarbiavimo susitarimą dėl keitimosi informacija su atitinkama kompetentinga institucija.

2.   Taikant 1 dalies a, f ir g punktus, trečiasis asmuo atitinka šiuos reikalavimus:

(a)

dalyvauja valdant atitinkamų akcijų arba valstybės skolos vertybinių popierių skolinimąsi arba įsigijimą;

(b)

įrodo tokį dalyvavimą;

(c)

paprašius gali įrodyti (įskaitant statistinius įrodymus), kad gali pateikti akcijas arba valstybės skolos vertybinius popierius arba užtikrinti jų pateikimą tomis dienomis, kuriomis įsipareigoja tą padaryti, savo sandorio šalims.

V   SKYRIUS

PAGRINDINĖS PREKYBOS VIETOS NUSTATYMAS SIEKIANT TAIKYTI IŠIMTĮ

[REGLAMENTO (ES) Nr. 236/2012 16 STRAIPSNIS]

9 straipsnis

Pagrindinės prekybos vietos nustatymo skaičiavimų terminas ir laikotarpis

1.   Atitinkamos kompetentingos institucijos atlieka skaičiavimus pagrindinei akcijos prekybos vietai nustatyti laikotarpiui nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2011 m. gruodžio 31 d. bent prieš 35 kalendorines dienas iki Reglamento (ES) Nr. 236/2012 taikymo datos.

2.   Vėlesni skaičiavimai laikotarpiui nuo 2012 m. sausio 1 d. iki 2013 m. gruodžio 31 d. atliekami iki 2014 m. vasario 22 d., o vėliau kitam dvejų metų laikotarpiui – kas dvejus metus.

3.   Kai konkrečia akcija per visą dvejų metų laikotarpį nebuvo leidžiama prekiauti Sąjungos prekybos vietoje ir trečiosios šalies prekybos vietoje, skaičiavimo laikotarpis yra laikotarpis, per kurį akcija buvo leidžiama prekiauti abiejose prekybos vietose vienu metu.

10 straipsnis

Pranešimo EVPRI terminas

Atitinkamos kompetentingos institucijos apie akcijas, kurių pagrindinė prekybos vieta yra ne Sąjungoje, EVPRI praneša bent prieš 35 kalendorines dienas iki Reglamento (ES) Nr. 236/2012 taikymo datos, o po to – dieną prieš pirmąją prekybos dieną kovo mėn. kas dvejus metus nuo 2014 m. kovo mėn.

11 straipsnis

Akcijų, kurioms taikoma išimtis, sąrašo galiojimas

Akcijų, kurių pagrindinė prekybos vieta yra ne Sąjungoje, sąrašas galioja nuo balandžio 1 d. po to, kai EVPRI jį paskelbia, išskyrus pirmąjį EVPRI paskelbtą sąrašą, kuris galioja nuo Reglamento (ES) Nr. 236/2012 taikymo pradžios dienos.

12 straipsnis

Specifiniai akcijų, kurioms taikoma išimtis, peržiūrėjimo atvejai

1.   Atitinkama kompetentinga institucija, nustačiusi, ar pagrindinė akcijos prekybos vieta yra ne Sąjungoje, susidarius vienai iš 2 dalyje nurodytų aplinkybių, užtikrina, kad:

(a)

skaičiavimai pagrindinei prekybos vietai nustatyti dvejų metų laikotarpiui iki skaičiavimo dienos būtų atliekami kuo greičiau po to, kai susidaro atitinkamos aplinkybės;

(b)

ji praneštų EVPRI apie nustatymo rezultatus kuo greičiau ir prireikus iki leidimo prekiauti prekybos vietoje Sąjungoje datos.

Peržiūrėtas sąrašas įsigalioja kitą dieną po to, kai jį paskelbia EVPRI.

2.   1 dalies nuostatos taikomos, kai:

(a)

bendrovės akcijos visam laikui pašalinamos iš prekybos pagrindinėje vietoje ne Sąjungoje;

(b)

bendrovės akcijos visam laikui pašalinamos iš prekybos prekybos vietoje Sąjungoje;

(c)

bendrovės akcijomis, kuriomis anksčiau buvo leidžiama prekiauti prekybos vietoje ne Sąjungoje, leidžiama prekiauti prekybos vietoje Sąjungoje.

VI   SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

13 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2012 m. lapkričio 1 d., išskyrus 9, 10 ir 11 straipsnius, kurie taikomi nuo pirmoje pastraipoje nurodytos dienos.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2012 m. birželio 29 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 86, 2012 3 24, p. 1.

(2)  OL L 331, 2010 12 15, p. 84.

(3)  Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 1.

(4)  OL L 241, 2006 9 2, p. 1.

(5)  OL L 166, 1998 6 11, p. 45.


I PRIEDAS

Viešas informacijos apie reikšmingas grynąsias trumpąsias pozicijas atskleidimas (2 straipsnis)

Pozicijos turėtojas

Emitento pavadinimas

ISIN

Grynoji trumpoji pozicija

(%)

Pozicijos atsiradimo, pakeitimo arba panaikinimo data

(mmmm-mm-dd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


II PRIEDAS

Kas ketvirtį EVPRI teikiamos informacijos formatas (3 straipsnis)

Informacija

Formatas

1.

Emitento atpažinties duomenys

 

Akcijų atveju: visas bendrovės, turinčios akcijų, kuriomis leidžiama prekiauti prekybos vietoje, pavadinimas.

 

Valstybės skolos vertybinių popierių atveju: visas emitento pavadinimas.

 

Nepadengtų valstybės kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių atveju: visas pagrindinio valstybės skolos vertybinių popierių emitento pavadinimas.

2.

ISIN

Tik akcijų atveju: emitento paprastųjų akcijų pagrindinės klasės ISIN. Jei nėra paprastųjų akcijų, kuriomis leidžiama prekiauti, privilegijuotųjų akcijų klasės (arba privilegijuotųjų akcijų, kuriomis leidžiama prekiauti, pagrindinės klasės, jei yra kelios tokių akcijų klasės) ISIN.

3.

Šalies kodas

Valstybės skolos vertybinių popierių emitento šalies dviejų raidžių kodas pagal ISO standartą 3166-1.

4.

Pozicijos data

Pozicijos, apie kurią pranešama, data. Pateikiama formatu pagal ISO standartą 8601:2004 (mmmm-mm-dd).

5.

Kasdien agreguojama grynoji trumpoji pozicija pagrindinio nacionalinio indekso akcijų atžvilgiu

Procentinis dydis, suapvalintas šimtųjų tikslumu.

6.

Ketvirčio pabaigoje agreguojama grynoji trumpoji pozicija kitų akcijų atžvilgiu

Procentinis dydis, suapvalintas šimtųjų tikslumu.

7.

Kasdien agreguojamos grynosios trumposios pozicijos valstybės skolos vertybinių popierių atžvilgiu

Lygiavertė nominali suma eurais.

8.

Kasdien agreguojamos nepadengtos pozicijos valstybės skolos vertybinių popierių emitento kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių atžvilgiu

Lygiavertė nominali suma eurais.


Top