EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0826

2012 m. birželio 29 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 826/2012, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 236/2012 papildomas nuostatomis dėl techninių reguliavimo standartų, taikomų informacijos apie grynąsias trumpąsias pozicijas pranešimo ir atskleidimo reikalavimams, informacijai apie grynąsias trumpąsias pozicijas, kurią reikia teikti Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai, ir apyvartos apskaičiavimo siekiant nustatyti akcijas, kurioms taikoma išimtis, metodui Tekstas svarbus EEE

OJ L 251, 18.9.2012, p. 1–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 006 P. 27 - 36

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2012/826/oj

18.9.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 251/1


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) Nr. 826/2012

2012 m. birželio 29 d.

kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 236/2012 papildomas nuostatomis dėl techninių reguliavimo standartų, taikomų informacijos apie grynąsias trumpąsias pozicijas pranešimo ir atskleidimo reikalavimams, informacijai apie grynąsias trumpąsias pozicijas, kurią reikia teikti Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai, ir apyvartos apskaičiavimo siekiant nustatyti akcijas, kurioms taikoma išimtis, metodui

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2012 m. kovo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 236/2012 dėl skolintų vertybinių popierių pardavimo ir tam tikrų kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių aspektų (1), ypač į jo 9 straipsnio 5 dalį, 11 straipsnio 3 dalį ir 16 straipsnio 3 dalį,

pasikonsultavus su Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu,

kadangi:

(1)

šiuo reglamentu siekiama nustatyti vienodą režimą, taikomą, kai investuotojai teikia pranešimus ir informaciją nacionalinėms kompetentingoms institucijoms arba tos kompetentingos institucijos teikia pranešimus ir informaciją Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai (toliau – EVPRI). Kadangi apyvartos apskaičiavimas siekiant nustatyti akcijas, kurioms taikoma išimtis, yra glaudžiai susijęs su informacijos apie akcijas, kurių pagrindinė prekybos vieta yra Sąjungoje, teikimu, jį taip pat reikėtų aptarti šiame reglamente. Siekiant užtikrinti tokių nuostatų, kurios turėtų įsigalioti vienu metu, tarpusavio nuoseklumą ir palengvinti sąlygas visapusiškai jas apžvelgti ir su jomis susipažinti vienoje vietoje asmenims, kuriems taikomi šie įpareigojimai, pageidautina visus techninius reguliavimo standartus, kurių reikalaujama Reglamentu (ES) Nr. 236/2012, pateikti viename reglamente;

(2)

kiek tai susiję su pranešimais apie grynąsias trumpąsias akcijų, valstybės skolos vertybinių popierių bei nepadengtų valstybės kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių pozicijas ir viešu informacijos apie reikšmingas grynąsias trumpąsias akcijų pozicijas atskleidimu, reikėtų nustatyti vienodas taisykles dėl išsamios informacijos (taip pat bendrą standartą, naudotiną teikiant pranešimus), siekiant užtikrinti pranešimo reikalavimų taikymo nuoseklumą visoje Sąjungoje, skatinti ataskaitų teikimo proceso veiksmingumą ir viešai teikti informaciją, kurią galima palyginti;

(3)

siekiant užtikrinti tinkamą pozicijų turėtojų tapatybės nustatymą, pranešimuose reikėtų nurodyti kodą, jei yra, kuris gali papildyti pozicijos turėtojo pavadinimą (pavardę). Kol atsiras vienintelis, nekintamas ir viešai pripažįstamas pasaulinis juridinio asmens identifikatorius, būtina naudotis esamais kodais, kuriuos kai kurie pozicijų turėtojai gali turėti, pvz., banko identifikavimo kodu (BIC);

(4)

kad EVPRI galėtų vykdyti savo pareigas pagal šį reglamentą ir pagal 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) (2), kompetentingos institucijos kas ketvirtį jai turėtų teikti informaciją, susijusią su pranešimu apie grynąsias trumpąsias akcijų, valstybės skolos vertybinių popierių ir nepadengtų valstybės kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių pozicijas, taip pat EVPRI paprašius – papildomą informaciją apie grynąsias trumpąsias pozicijas;

(5)

kad būtų galima veiksmingai panaudoti tokią informaciją, visų pirma siekiant tikslo užtikrinti tinkamą finansų rinkų veikimą ir vientisumą ir finansų sistemos stabilumą Sąjungoje, ketvirtinė informacija turėtų būti standartizuota, nekintanti laikui bėgant ir pakankamo detalumo, tam tikrų kasdien agreguojamų duomenų forma, kad EVPRI galėtų ją apdoroti, tirti ir analizuoti;

(6)

EVPRI negali iš anksto apibrėžti, kokios informacijos gali reikalauti iš kompetentingos institucijos, nes tą informaciją galima apibrėžti tik kiekvienu atskiru atveju ir tai gali būti tokia įvairi informacija kaip individualūs arba agreguoti grynųjų trumpųjų pozicijų arba kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių nepadengtų pozicijų duomenys. Vis dėlto svarbu nustatyti, kokia bendra informacija turi būti teikiama šiuo atžvilgiu;

(7)

siekiant apskaičiuoti apyvartą ir Sąjungoje, ir ne Sąjungos prekybos vietose, kad būtų nustatyta pagrindinė akcijos prekybos vieta, kiekviena atitinkama kompetentinga institucija turi nustatyti atitinkamus informacijos šaltinius, kad nustatytų ir įvertintų prekybą konkrečia akcija. Šiuo metu nėra nustatyta nei vienodų Sąjungos ataskaitų apie sandorius reikalavimų, taikomų akcijoms, kuriomis leidžiama prekiauti tik daugiašalėse prekybos sistemose, nei tarptautinių standartų dėl prekybos atskiromis akcijomis prekybos vietose statistinių duomenų, kurie galėtų rodyti svarbius svyravimus. Todėl būtina kompetentingoms institucijoms palikti tam tikro lankstumo atliekant šį apskaičiavimą;

(8)

nuoseklumo sumetimais šio reglamento diena turėtų sutapti su Reglamento (ES) Nr. 236/2012 taikymo diena. Tačiau, kad fiziniai ir juridiniai asmenys turėtų pakankamai laiko akcijų, kurioms taikoma išimtis pagal Reglamento (ES) Nr. 236/2012 16 straipsnį, sąrašui apdoroti, tą sąrašą parengti ir vėliau paskelbti EVPRI interneto svetainėje reikėtų likus pakankamai laiko iki Reglamento (ES) Nr. 236/2012 taikymo dienos. Todėl nustatytas apyvartos apskaičiavimo, siekiant nustatyti pagrindinę prekybos akcijomis vietą, metodas turėtų būti taikomas nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos;

(9)

kadangi Reglamente (ES) Nr. 236/2012 pripažįstama, kad reikėtų priimti privalomus techninius standartus, kad būtų galima tą reglamentą tinkamai taikyti, ir kadangi labai svarbu iki 2012 m. lapkričio 1 d. patikslinti pagrindinius neesminius elementus, kurie padės rinkos dalyviams atitikti to reglamento reikalavimus ir kompetentingoms institucijoms užtikrinti jų vykdymą, būtina, kad šis reglamentas įsigaliotų kitą dieną po jo paskelbimo;

(10)

šis reglamentas grindžiamas EVPRI Komisijai pateiktais techninių reguliavimo standartų projektais;

(11)

EVPRI surengė atviras viešas konsultacijas dėl techninių reguliavimo standartų projektų, kuriais grindžiamas šis reglamentas, išanalizavo galimas su jais susijusias sąnaudas ir naudą ir paprašė, kad pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 37 straipsnį įsteigta Vertybinių popierių ir rinkų suinteresuotųjų subjektų grupė pateiktų savo nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I   SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis

Dalykas

Šiame reglamente nustatomi techniniai reguliavimo standartai, kuriuose tiksliai nurodoma:

(a)

išsami informacija apie grynąsias trumpąsias pozicijas, kurią kompetentingoms institucijoms praneša ir visuomenei atskleidžia fizinis arba juridinis asmuo pagal Reglamento (ES) Nr. 236/2012 9 straipsnio 5 dalį;

(b)

išsami informacija, kurią Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai (toliau – EVPRI) teikia kompetentinga institucija pagal Reglamento (ES) Nr. 236/2012 11 straipsnio 3 dalį;

(c)

apyvartos apskaičiavimo siekiant nustatyti pagrindinę akcijos prekybos vietą metodas pagal Reglamento (ES) Nr. 236/2012 16 straipsnio 3 dalį.

II   SKYRIUS

IŠSAMI INFORMACIJA APIE GRYNĄSIAS TRUMPĄSIAS POZICIJAS, KURIĄ REIKIA PRANEŠTI IR ATSKLEISTI

(REGLAMENTO (ES) Nr. 236/2012 9 STRAIPSNIS)

2 straipsnis

Pranešimas kompetentingoms institucijoms apie grynąsias trumpąsias akcijų, valstybės skolos vertybinių popierių ir nepadengtų valstybės kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių pozicijas

1.   Teikiant pranešimą pagal Reglamento (ES) Nr. 236/2012 5 straipsnio 1 dalį, 7 straipsnio 1 dalį arba 8 straipsnį yra pateikiama informacija, nurodyta šio reglamento I priedo 1 lentelėje.

Pranešimas teikiamas pasinaudojant atitinkamos kompetentingos institucijos paskelbta forma, kuri atitinka II priede nustatytą formatą.

2.   Jei kompetentinga institucija yra įdiegusi saugias sistemas, kurios sudaro sąlygas tiksliai nustatyti pranešimą teikiančio asmens ir pozicijos turėtojo tapatybę, įskaitant visą informaciją, teikiamą I priedo 1 lentelės 1–7 laukeliuose, atitinkami formos laukeliai gali likti neužpildyti pagal pranešimo formatą.

3.   1 dalyje nurodytą pranešimą, kuriame padaryta klaida, pateikęs fizinis arba juridinis asmuo, sužinojęs apie klaidą, atitinkamai kompetentingai institucijai siunčia panaikinimą.

Panaikinimas teikiamas pasinaudojant tos kompetentingos institucijos paskelbta forma, kuri atitinka III priede nustatytą formatą.

Jei būtina, tas fizinis arba juridinis asmuo pateikia naują pranešimą pagal 1 ir 2 dalis.

3 straipsnis

Viešas informacijos apie grynąsias trumpąsias akcijų pozicijas atskleidimas

Viešai atskleidžiant informaciją apie grynąją trumpąją akcijų poziciją, kuri pasiekia atitinkamą atskleidimo ribą arba vėliau jos nebesiekia pagal Reglamento (ES) Nr. 236/2012 6 straipsnio 1 dalį, yra pateikiama informacija, nurodyta šio reglamento I priedo 2 lentelėje.

III   SKYRIUS

IŠSAMI INFORMACIJA APIE GRYNĄSIAS TRUMPĄSIAS POZICIJAS, KURIĄ REIKIA PATEIKTI EVPRI

(REGLAMENTO (ES) Nr. 236/2012 11 STRAIPSNIS)

4 straipsnis

Periodinis informacijos teikimas

Pagal Reglamento (ES) Nr. 236/2012 11 straipsnio 1 dalį kompetentingos institucijos kas ketvirtį EVPRI teikia šią informaciją:

(a)

kasdien agreguojamą grynąją trumpąją poziciją kiekvienos atskiros akcijos pagrindiniame nacionaliniame akcijų indekse, nurodytame atitinkamos kompetentingos institucijos, atžvilgiu;

(b)

ketvirčio pabaigoje agreguojamą grynąją trumpąją poziciją kiekvienos atskiros akcijos, neįtrauktos į a punkte nurodytą indeksą, atžvilgiu;

(c)

kasdien agreguojamą grynąją trumpąją poziciją kiekvieno atskiro valstybės skolos vertybinių popierių emitento atžvilgiu;

(d)

jei taikoma, kasdien agreguojamas nepadengtas pozicijas valstybės skolos vertybinių popierių emitento kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių atžvilgiu.

5 straipsnis

Informacijos teikimas pagal prašymą

Informacija, kurią atitinkama kompetentinga institucija teikia ad hoc pagal Reglamento (ES) Nr. 236/2012 11 straipsnio 2 dalį, apima visą EVPRI nurodytą prašomą informaciją, kurios kompetentinga institucija nepateikė anksčiau pagal šio reglamento 4 straipsnį.

IV   SKYRIUS

APYVARTOS APSKAIČIAVIMO SIEKIANT NUSTATYTI PAGRINDINĘ AKCIJOS PREKYBOS VIETĄ METODAS

(REGLAMENTO (ES) Nr. 236/2012 16 STRAIPSNIS)

6 straipsnis

Apyvartos apskaičiavimas siekiant nustatyti pagrindinę akcijos prekybos vietą

1.   Apskaičiuodama apyvartą pagal Reglamento (ES) Nr. 236/2012 16 straipsnį, atitinkama kompetentinga institucija naudojasi geriausia turima informacija, kuri gali būti:

(a)

viešai skelbiama informacija;

(b)

sandorių duomenys, gauti pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/39/EB (3) 25 straipsnio 3 dalį;

(c)

prekybos vietų, kuriose atitinkama akcija prekiaujama, informacija;

(d)

kitos kompetentingos institucijos, įskaitant trečiosios šalies kompetentingą instituciją, pateikta informacija;

(e)

atitinkamos akcijos emitento pateikta informacija;

(f)

kitų trečiųjų asmenų, įskaitant duomenų teikėjus, informacija.

2.   Nustatydama, kas yra geriausia turima informacija, atitinkama kompetentinga institucija, kiek pagrįstai įmanoma, užtikrina, kad:

(a)

pirmenybė būtų teikiama viešai skelbiamai informacijai, o ne kitų šaltinių informacijai;

(b)

informacija apimtų visas atitinkamo laikotarpio prekybos sesijas, nepaisant to, ar akcija prekiauta per visas tas sesijas;

(c)

gauti ir į skaičiavimus įtraukti sandoriai būtų įskaitomi tik vieną kartą;

(d)

sandoriai, apie kuriuos praneša prekybos vieta, bet kurie vykdomi ne toje prekybos vietoje, nebūtų įskaitomi.

3.   Akcijos apyvarta prekybos vietoje laikoma nuline, jei akcija nebeleidžiama prekiauti toje prekybos vietoje, net jei atitinkamu skaičiavimo laikotarpiu akcija buvo leidžiama prekiauti toje prekybos vietoje.

V   SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

7 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2012 m. lapkričio 1 d., išskyrus 6 straipsnį, kuris taikomas nuo pirmoje pastraipoje nurodytos dienos.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2012 m. birželio 29 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 86, 2012 3 24, p. 1.

(2)  OL L 331, 2010 12 15, p. 84.

(3)  OL L 145, 2004 4 30, p. 1.


I PRIEDAS

1   LENTELĖ

Pranešimo laukelių sąrašas (2 straipsnis)

Laukelio identifikatorius

Aprašas

1.

Pozicijos turėtojas

Fizinių asmenų atveju: vardas ir pavardė.

Juridinių asmenų atveju: visas pavadinimas, įskaitant teisinę formą, nurodytą registre, kuriame užregistruotas jo įsteigimas, jei taikoma.

2.

Juridinio asmens atpažinties kodas

Banko identifikavimo kodas (BIC), jei yra.

3.

Pozicijos turėtojo adresas

Visas adresas (pvz., gatvė, namo numeris, pašto kodas, miestas, valstija arba rajonas) ir šalis.

4.

Pozicijos turėtojo kontaktiniai duomenys

Telefono numeris, fakso numeris (jei yra), e. pašto adresas.

5.

Ataskaitą teikiantis asmuo

Fizinių asmenų atveju: vardas ir pavardė.

Juridinių asmenų atveju: visas pavadinimas, įskaitant teisinę formą, nurodytą registre, kuriame užregistruotas jo įsteigimas, jei taikoma.

6.

Ataskaitą teikiančio asmens adresas

Visas adresas (pvz., gatvė, namo numeris, pašto kodas, miestas, valstija arba rajonas) ir šalis, kai skiriasi nuo pozicijos turėtojo adreso.

7.

Ataskaitą teikiančio asmens kontaktiniai duomenys

Telefono numeris, fakso numeris (jei yra), e. pašto adresas, kai skiriasi nuo pozicijos turėtojo duomenų.

8.

Ataskaitos pateikimo data

Pranešimo pateikimo data pagal ISO standartą 8601:2004 (mmmm-mm-dd).

9.

Emitento atpažinties duomenys

Akcijų atveju: visas bendrovės, turinčios akcijų, kuriomis leidžiama prekiauti prekybos vietoje, pavadinimas.

Valstybės skolos vertybinių popierių atveju: visas emitento pavadinimas.

Nepadengtų valstybės kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių atveju: visas pagrindinio valstybės skolos vertybinių popierių emitento pavadinimas.

10.

ISIN

Tik akcijų atveju: emitento paprastųjų akcijų pagrindinės klasės ISIN. Jei nėra paprastųjų akcijų, kuriomis leidžiama prekiauti, privilegijuotųjų akcijų klasės (arba privilegijuotųjų akcijų, kuriomis leidžiama prekiauti, pagrindinės klasės, jei yra kelios tokių akcijų klasės) ISIN.

11.

Šalies kodas

Valstybės skolos vertybinių popierių emitento šalies dviejų raidžių kodas pagal ISO standartą 3166-1.

12.

Pozicijos data

Pozicijos atsiradimo, pakeitimo arba panaikinimo data. Pateikiama formatu pagal ISO standartą 8601:2004 (mmmm-mm-dd).

13.

Grynosios trumposios pozicijos dydis procentais

Tik akcijų atveju: išleistojo akcinio kapitalo procentinė dalis (suapvalinta šimtųjų tikslumu), išreikšta absoliučiaisiais skaičiais be „+“ arba „–“ ženklų.

14.

Grynosios trumposios pozicijos lygiavertė suma

Akcijų atveju: bendras lygiaverčių akcijų skaičius.

Valstybės skolos vertybinių popierių atveju: lygiavertė nominali suma eurais.

Nepadengtų valstybės kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių atveju: lygiavertė nominali suma eurais.

Dydžiai pateikti absoliučiaisiais skaičiais be „+“ arba „–“ ženklų, o valiuta – pagal ISO standartą 4217.

15.

Ankstesnio pranešimo data

Data, kai pozicijos turėtojas pranešė apie paskutinę poziciją to paties emitento atžvilgiu. Pateikiama formatu pagal ISO standartą 8601:2004 (mmmm-mm-dd).

16.

Panaikinimo data

Data, kai pateikiama panaikinimo forma anksčiau pateiktam klaidingam pranešimui panaikinti. Pateikiama formatu pagal ISO standartą 8601:2004 (mmmm-mm-dd).

17.

Pastabos

Laisvos formos tekstas (pateikti neprivaloma).


2   LENTELĖ

Viešo informacijos atskleidimo laukelių sąrašas (3 straipsnis)

Laukelio identifikatorius

Aprašas

1.

Pozicijos turėtojas

Fizinių asmenų atveju: vardas ir pavardė.

Juridinių asmenų atveju: visas pavadinimas, įskaitant teisinę formą, nurodytą registre, kuriame užregistruotas jo įsteigimas, jei taikoma.

2.

Emitento pavadinimas

Visas bendrovės, turinčios akcijų, kuriomis leidžiama prekiauti prekybos vietoje, pavadinimas.

3.

ISIN

Emitento paprastųjų akcijų pagrindinės klasės ISIN. Jei nėra paprastųjų akcijų, kuriomis leidžiama prekiauti, privilegijuotųjų akcijų klasės (arba privilegijuotųjų akcijų, kuriomis leidžiama prekiauti, pagrindinės klasės, jei yra kelios tokių akcijų klasės) ISIN.

4.

Grynosios trumposios pozicijos dydis procentais

Išleistojo akcinio kapitalo procentinė dalis (suapvalinta šimtųjų tikslumu).

5.

Pozicijos data

Pozicijos atsiradimo, pakeitimo arba panaikinimo data pagal ISO standartą 8601:2004 (mmmm-mm-dd).


II PRIEDAS

Pranešimo apie grynąsias trumpąsias pozicijas formos formatas (2 straipsnis)

POZICIJOS TURĖTOJAS

Vardas

PAVARDĖ

Visas bendrovės pavadinimas

 

BIC kodas

(jei turėtojas jį turi)

 

Šalis

 

Adresas

 

Asmuo ryšiams

Vardas

Pavardė

 

Telefono numeris

 

Fakso numeris

 

E. pašto adresas

 


ATASKAITĄ TEIKIANTIS ASMUO

(jei skiriasi)

Vardas

PAVARDĖ

Visas bendrovės pavadinimas

 

Šalis

 

Adresas

 

Asmuo ryšiams

Vardas

Pavardė

 

Telefono numeris

 

Fakso numeris

 

E. pašto adresas

 


GRYNOJI TRUMPOJI AKCIJŲ POZICIJA

1.

Ataskaitos pateikimo data

(mmmm-mm-dd)

 

2.   

Emitento pavadinimas

2.1.

ISIN kodas

 

2.2.

Visas pavadinimas

 

3.

Pozicijos data

(mmmm-mm-dd)

 

4.   

Ribą kirtusi grynoji trumpoji pozicija

4.1.

Lygiaverčių akcijų skaičius

 

4.2.

Išleistojo akcinio kapitalo procentinė dalis

 

5.

Ankstesnio pranešimo data

(mmmm-mm-dd)

 

6.

Pastaba

 


GRYNOJI TRUMPOJI VALSTYBĖS SKOLOS VERTYBINIŲ POPIERIŲ POZICIJA

1.

Ataskaitos pateikimo data

(mmmm-mm-dd)

 

2.   

Emitento pavadinimas

2.1.

Šalies kodas

 

2.2.

Visas pavadinimas

 

3.

Pozicijos data

(mmmm-mm-dd)

 

4.

Ribą kirtusi grynoji trumpoji pozicija

Lygiavertė nominali suma

 

5.

Ankstesnio pranešimo data

(mmmm-mm-dd)

 

6.

Pastaba

 


NEPADENGTŲ VALSTYBĖS KREDITO ĮSIPAREIGOJIMŲ NEĮVYKDYMO APSIKEITIMO SANDORIŲ POZICIJA

1.

Ataskaitos pateikimo data

(mmmm-mm-dd)

 

2.   

Emitento pavadinimas

2.1.

Šalies kodas

 

2.2.

Visas pavadinimas

 

3.

Pozicijos data

(mmmm-mm-dd)

 

4.

Ribą kirtusi grynoji trumpoji pozicija

Lygiavertė nominali suma

 

5.

Ankstesnio pranešimo data

(mmmm-mm-dd)

 

6.

Pastaba

 


III PRIEDAS

Klaidingų pranešimų panaikinimo formos formatas (2 straipsnis)

POZICIJOS TURĖTOJAS

Vardas

PAVARDĖ

Visas bendrovės pavadinimas

 

BIC kodas

(jei turėtojas jį turi)

 

Šalis

 

Adresas

 

Asmuo ryšiams

Vardas

Pavardė

 

Telefono numeris

 

Fakso numeris

 

E. pašto adresas

 


ATASKAITĄ TEIKIANTIS ASMUO

(jei skiriasi)

Vardas

PAVARDĖ

Visas bendrovės pavadinimas

 

Šalis

 

Adresas

 

Asmuo ryšiams

Vardas

Pavardė

 

Telefono numeris

 

Fakso numeris

 

E. pašto adresas

 


PANAIKINTA GRYNOJI TRUMPOJI AKCIJŲ POZICIJA

1.

Panaikinimo data

(mmmm-mm-dd)

 

2.   

Emitento pavadinimas

2.1.

ISIN kodas

 

2.2.

Visas pavadinimas

 

3.

Naikinamo pranešimo pozicijos data

(mmmm-mm-dd)

 

4.   

Ribą kirtusi grynoji trumpoji pozicija, pateikta naikinamame pranešime

4.1.

Lygiaverčių akcijų skaičius

 

4.2.

Išleistojo akcinio kapitalo procentinė dalis

 

5.

Naikinamo pranešimo pateikimo data

(mmmm-mm-dd)

 

6.

Pastaba

 


PANAIKINTA GRYNOJI TRUMPOJI VALSTYBĖS SKOLOS VERTYBINIŲ POPIERIŲ POZICIJA

1.

Panaikinimo data

(mmmm-mm-dd)

 

2.   

Emitento pavadinimas

2.1.

Šalies kodas

 

2.2.

Visas pavadinimas

 

3.

Naikinamo pranešimo pozicijos data

(mmmm-mm-dd)

 

4.

Ribą kirtusi grynoji trumpoji pozicija, pateikta naikinamame pranešime

Lygiavertė nominali suma

 

5.

Naikinamo pranešimo pateikimo data

(mmmm-mm-dd)

 

6.

Pastaba

 


PANAIKINTA NEPADENGTŲ VALSTYBĖS KREDITO ĮSIPAREIGOJIMŲ NEĮVYKDYMO APSIKEITIMO SANDORIŲ POZICIJA

1.

Panaikinimo data

(mmmm-mm-dd)

 

2.   

Emitento pavadinimas

2.1.

Šalies kodas

 

2.2.

Visas pavadinimas

 

3.

Naikinamo pranešimo pozicijos data

(mmmm-mm-dd)

 

4.

Ribą kirtusi grynoji trumpoji pozicija, pateikta naikinamame pranešime

Lygiavertė nominali suma

 

5.

Naikinamo pranešimo pateikimo data

(mmmm-mm-dd)

 

6.

Pastaba

 


Top