Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0395

2012/395/ES: 2012 m. liepos 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo pripažįstama, kad schema „Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet Scheme“ tinka atitikčiai Europos Parlamento ir Tarybos direktyvose 98/70/EB ir 2009/28/EB nustatytiems tvarumo kriterijams įrodyti

OJ L 187, 17.7.2012, p. 62–63 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 06/08/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2012/395/oj

17.7.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 187/62


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS

2012 m. liepos 16 d.

kuriuo pripažįstama, kad schema „Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet Scheme“ tinka atitikčiai Europos Parlamento ir Tarybos direktyvose 98/70/EB ir 2009/28/EB nustatytiems tvarumo kriterijams įrodyti

(2012/395/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/28/EB dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją, iš dalies keičiančią bei vėliau panaikinančią Direktyvas 2001/77/EB ir 2003/30/EB (1), ypač į jos 18 straipsnio 6 dalį,

atsižvelgdama į 1998 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 98/70/EB dėl benzino ir dyzelinių degalų (dyzelino) kokybės (2) su pakeitimais, padarytais Direktyva 2009/30/EB (3), ypač į jos 7c straipsnio 6 dalį,

pasikonsultavusi su Direktyvos 2009/28/EB 25 straipsnio 2 dalimi įsteigtu patariamuoju komitetu,

kadangi:

(1)

direktyvomis 98/70/EB ir 2009/28/EB nustatomi biodegalų tvarumo kriterijai. Direktyvos 98/70/EB 7b ir 7c straipsnių bei IV priedo nuostatos yra panašios į Direktyvos 2009/28/EB 17 ir 18 straipsnių bei V priedo nuostatas;

(2)

kai Direktyvos 2009/28/EB 17 straipsnio 1 dalies a, b ir c punktuose nurodytais tikslais reikia atsižvelgti į biodegalus ir skystuosius bioproduktus, valstybės narės turėtų reikalauti, kad ekonominės veiklos vykdytojai įrodytų, kad biodegalai ir skystieji bioproduktai atitinka Direktyvos 2009/28/EB 17 straipsnio 2–5 dalyse nustatytus tvarumo kriterijus;

(3)

Direktyvos 2009/28/EB 76 konstatuojamojoje dalyje teigiama, kad reikėtų vengti užkrauti nepagrįstą naštą pramonei, o taikant savanoriškas schemas galima sukurti veiksmingų būdų atitikčiai tiems tvarumo kriterijams įrodyti;

(4)

Komisija gali nuspręsti, kad pagal savanorišką nacionalinę ar tarptautinę schemą įrodyta, jog biodegalų siuntos atitinka Direktyvos 2009/28/EB 17 straipsnio 3–5 dalyse nustatytus tvarumo kriterijus, arba kad tos direktyvos 17 straipsnio 2 dalies taikymo tikslu savanoriškos nacionalinės ar tarptautinės išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimo matavimo schemos duomenys yra tikslūs;

(5)

Komisija tokią savanorišką schemą gali pripažinti penkeriems metams;

(6)

jeigu ekonominės veiklos vykdytojas pateikia įrodymų ar duomenų, gautų pagal Komisijos pripažintą savanorišką schemą, atsižvelgdama į pripažinimo sprendimo aprėptį valstybė narė neturėtų reikalauti, kad tiekėjas pateiktų papildomų įrodymų, kad laikomasi tvarumo kriterijų;

(7)

schema „Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet Scheme“ Komisijai pateikta 2012 m. balandžio 4 d. kartu su prašymu ją pripažinti. Ši schema taikoma Jungtinėje Karalystėje išaugintiems javams, aliejingosioms sėkloms ir cukriniams runkeliams iki pirmosios šių kultūrų pristatymo vietos. Pripažinta schema turėtų būti paskelbta skaidrumo platformoje, sukurtoje pagal Direktyvą 2009/28/EB. Komisija turėtų atsižvelgti į neskelbtinos verslo informacijos slaptumą ir gali nuspręsti paskelbti tik dalį schemos;

(8)

įvertinus schemą „Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet Scheme“ nustatyta, kad joje tinkamai atsižvelgta į Direktyvos 98/70/EB 7b straipsnio 3, 4 ir 5 dalyse bei Direktyvos 2009/28/EB 17 straipsnio 3, 4 ir 5 dalyse nustatytus tvarumo kriterijus, ir kad joje iki pirmosios šių kultūrų pristatymo vietos taikomas masės balanso metodas, atitinkantis Direktyvos 98/70/EB 7c straipsnio 1 dalies ir Direktyvos 2009/28/EB 18 straipsnio 1 dalies reikalavimus. Nors schema netaikoma Direktyvos 98/70/EB 7b straipsnio 2 dalies ir Direktyvos 2009/28/EB 17 straipsnio 2 dalies nuostatoms, tačiau joje pateikiami tikslūs duomenys apie du elementus, kurie yra būtini taikant Direktyvos 98/70/EB 7b straipsnio 2 dalį ir Direktyvos 2009/28/EB 17 straipsnio 2 dalį – geografinę kultūrų kilmės vietovę ir metinį teršalų kiekį, išmetamą dėl anglies atsargų kitimo, susijusio su žemės paskirties keitimu. Nedidelės schemos dalyvių procentinės dalies atveju dalis jų žemės neatitinka tvarumo kriterijų. Schemos dalyvių patikros internetinėje duomenų bazėje nurodoma visiškos arba dalinės schemos dalyvių žemės atitikties būklė ir siuntų atitiktis, o kombainu kertamų kultūrų pase nurodoma siuntų atitiktis tvarumo kriterijams (dar vadinama nuimto derliaus deklaracija);

(9)

įvertinus schemą „Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet Scheme“ nustatyta, kad ji atitinka tinkamus patikimumo, skaidrumo ir nepriklausomo audito standartus;

(10)

priimant šį sprendimą neatsižvelgta į jokius papildomus schemoje „Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet Scheme“ numatytus tvarumo aspektus. Šie papildomi tvarumo aspektai nėra privalomi siekiant įrodyti, kad laikomasi direktyvomis 98/70/EB ir 2009/28/EB nustatytų tvarumo reikalavimų,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Savanoriškos schemos „Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet Scheme“, dėl kurios 2012 m. balandžio 4 d. Komisijai buvo pateiktas prašymas ją pripažinti, kombainu kertamų kultūrų pasu įrodoma, kad javų, aliejingųjų sėklų ir cukrinių runkelių siuntos atitinka Direktyvos 2009/28/EB 17 straipsnio 3, 4 ir 5 dalyse bei Direktyvos 98/70/EB 7b straipsnio 3, 4 ir 5 dalyse nustatytus tvarumo kriterijus. Schemoje pateikiami tikslūs duomenys Direktyvos 2009/28/EB 17 straipsnio 2 dalies ir Direktyvos 98/70/EB 7b straipsnio 2 dalies taikymo tikslais, susijusiais su Direktyvos 98/70/EB IV priedo C dalies 1 punkte ir Direktyvos 2009/28/EB V priedo C dalies 1 punkte nurodytu metiniu teršalų kiekiu, išmetamu dėl anglies atsargų kitimo, susijusio su žemės paskirties keitimu (e l ), kuris, kaip schemos įrodyta, yra lygus nuliui, bei Direktyvos 98/70/EB IV priedo C dalies 6 punkte ir Direktyvos 2009/28/EB V priedo C dalies 6 punkte nurodyta geografine vietove.

Savanoriška schema „Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet Scheme“ gali būti naudojama iki pirmosios susijusių siuntų pristatymo vietos siekiant įrodyti atitiktį Direktyvos 98/70/EB 7c straipsnio 1 dalies ir Direktyvos 2009/28/EB 18 straipsnio 1 dalies nuostatoms.

2 straipsnis

Šis sprendimas galioja penkerius metus po jo įsigaliojimo dienos. Jeigu po šio sprendimo priėmimo schemos turinys pakeičiamas taip, kad gali pasikeisti pagrindas, kuriuo remiantis priimtas šis sprendimas, apie tokius pakeitimus nedelsiant pranešama Komisijai. Komisija įvertina pakeitimus, apie kuriuos jai pranešta, siekdama nustatyti, ar schema vis dar tinkamai atsižvelgiama į tvarumo kriterijus, dėl kurių ji buvo pripažinta.

Jeigu aiškiai įrodoma, kad schemoje neįgyvendinti šio sprendimo priėmimui lemiami elementai, ir jeigu padarytas didelis struktūrinis tų elementų pažeidimas, Komisija gali panaikinti šį sprendimą.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2012 m. liepos 16 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 140, 2009 6 5, p. 16.

(2)  OL L 350, 1998 12 28, p. 58.

(3)  OL L 140, 2009 6 5, p. 88.


Top