Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0644

2012 m. liepos 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 644/2012, kuriuo dėl Rusijos iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 206/2010, kuriuo nustatomi trečiųjų šalių, teritorijų arba jų dalių, iš kurių į Europos Sąjungą leidžiama įvežti tam tikrus gyvūnus ir šviežią mėsą, sąrašai ir veterinarijos sertifikatų reikalavimai Tekstas svarbus EEE

OJ L 187, 17.7.2012, p. 18–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 070 P. 89 - 96

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/644/oj

17.7.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 187/18


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 644/2012

2012 m. liepos 16 d.

kuriuo dėl Rusijos iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 206/2010, kuriuo nustatomi trečiųjų šalių, teritorijų arba jų dalių, iš kurių į Europos Sąjungą leidžiama įvežti tam tikrus gyvūnus ir šviežią mėsą, sąrašai ir veterinarijos sertifikatų reikalavimai

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2004 m. balandžio 26 d. Tarybos direktyvą 2004/68/EB, nustatančią gyvūnų sveikatos taisykles, reglamentuojančias tam tikrų kanopinių gyvūnų importą į ir tranzitą per Bendriją, iš dalies keičiančią direktyvas 90/426/EEB ir 92/65/EEB ir pakeičiančią Direktyvą 72/462/EEB (1), ypač į jos 3 straipsnio 1 dalies pirmą ir antrą pastraipas, 6 straipsnio 1 dalies pirmą pastraipą, 7 straipsnio e punktą, 8 straipsnio d punktą, ir 13 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Direktyva 2004/68/EB nustatyti gyvūnų sveikatos reikalavimai, taikomi vežant gyvus poranagius tranzitu per Sąjungą. Joje numatyta, kad gali būti nustatomos specialiosios nuostatos, taikomos gyvų poranagių vežimui iš šalių, iš kurių juos vežti leidžiama, tranzitu per Sąjungą, ir atitinkami veterinarijos sertifikatų pavyzdžiai, jei tie gyvūnai vežami tranzitu per Sąjungos teritoriją gavus muitinės ir oficialų veterinarinį patvirtinimą ir vykdant muitinės ir oficialią veterinarinę priežiūrą, per patvirtintus pasienio kontrolės postus ir nestojant Sąjungos teritorijoje jokiais tikslais, išskyrus būtinus gyvūnų gerovei užtikrinti;

(2)

Komisijos reglamente (ES) Nr. 206/2010 (2) nustatyti veterinarinio sertifikavimo reikalavimai, taikomi įvežant į Sąjungą tam tikras gyvų gyvūnų, įskaitant poranagius, siuntas. To reglamento I priede pateiktas trečiųjų šalių, teritorijų ar jų dalių, iš kurių tokios siuntos į Sąjungą gali būti įvežamos, sąrašas ir nustatyti veterinarijos sertifikatų, kurie turi būti pridedami vežant tas siuntas, pavyzdžiai;

(3)

gavusi Rusijos prašymą leisti vežti veisimui ir gamybai skirtus gyvus galvijus iš Kaliningrado srities (Kaliningradskaya oblast) tranzitu per Lietuvos teritoriją Komisija Kaliningrade atliko patikrinimą. Ji padarė išvadą, kad gyvūnų sveikatos padėtis šiame regione atrodo palanki. Todėl turėtų būti leista įvežti į Sąjungą šių gyvūnų siuntas, jei jos skirtos tik vežti tranzitu kelių transporto priemonėmis iš Kaliningrado srities į kitas Rusijos teritorijos dalis per Lietuvos teritoriją;

(4)

be to, Lietuva gali užtikrinti, kad gyvūnams iš Kaliningrado srities, kuriuos vežant tranzitu dėl išorės aplinkybių prireikia iškrauti, būtų taikomos priemonės, nustatytos 1990 m. birželio 26 d. Tarybos direktyvos 90/425/EEB dėl Bendrijos vidaus prekyboje tam tikrais gyvūnais ir produktais taikomų veterinarinių ir zootechninių patikrinimų, siekiant užbaigti vidaus rinkos kūrimą (3), 8 straipsnio 1 dalyje.

(5)

Rusija taip pat patvirtino, kad kartu su Baltarusija įkūrus muitų sąjungą abi šalys sudarė susitarimą, pagal kurį abiejose šalyse galioja vienodi standartiniai veterinarijos ir sanitarijos reikalavimai;

(6)

todėl Reglamentas (ES) Nr. 206/2010 turėtų būti iš dalies pakeistas, įterpiant nuostatas dėl gyvų veisimui ir gamybai skirtų galvijų vežimo tranzitu iš Kaliningrado srities. Trečiųjų šalių, teritorijų ar jų dalių, iš kurių leidžiama į Sąjungą įvežti tam tikrus gyvūnus, sąrašas, pateiktas Reglamento (ES) Nr. 206/2010 I priedo 1 dalyje, turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(7)

taip pat būtina nustatyti veterinarijos sertifikato pavyzdį, skirtą šių gyvūnų vežimui tranzitu. Todėl į Reglamento (ES) Nr. 206/2010 I priedo 2 dalį reikėtų įterpti veterinarijos sertifikato pavyzdį BOV-X-TRANSIT-RU;

(8)

todėl Reglamentas (ES) Nr. 206/2010 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(9)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Komisijos reglamentas (ES) Nr. 206/2010 iš dalies keičiamas taip:

(1)

Įterpiamas šis straipsnis:

„12a straipsnis

Leidžianti nukrypti nuostata dėl tam tikrų veisimui ir gamybai skirtų gyvų galvijų siuntų vežimo tranzitu per Lietuvą

1.   Veisimui ir gamybai skirtų gyvų galvijų siuntas iš Rusijos Kaliningrado srities į ne Sąjungoje esančią paskirties vietą leidžiama vežti tranzitu keliais per Lietuvą laikantis tokių sąlygų:

a)

gyvūnai įvežami į Lietuvą per Kybartų kelio pasienio kontrolės postą ir išvežami per Medininkų Lietuvos pasienio kontrolės postą;

b)

gyvūnai vežami kelių transporto priemonėmis talpyklose, kurias Lietuvos kompetentingos institucijos veterinarijos tarnybos įvežant į Sąjungą Kybartų kelio pasienio kontrolės poste užplombuoja serijos numeriu pažymėta plomba;

c)

Tarybos direktyvos 91/496/EEB 7 straipsnio 1 dalies trečioje įtraukoje nurodyti dokumentai, įskaitant tinkamai užpildytą veterinarijos sertifikatą, atitinkantį šio reglamento I priedo 2 dalyje pateiktą veterinarijos sertifikato pavyzdį BOV-X-TRANSIT-RU, pridedami vežant gyvūnus nuo Kybartų kelio pasienio kontrolės posto iki Medininkų pasienio kontrolės posto, kiekviename lape pažymimi kompetentingos institucijos, atsakingos už Kybartų kelio pasienio kontrolės postą, valstybinio veterinarijos gydytojo spaudu „TIK VEŽTI TRANZITU IŠ RUSIJOS KALININGRADO SRITIES PER LIETUVĄ“;

d)

laikomasi Tarybos direktyvos 91/496/EB 9 straipsnyje nustatytų reikalavimų;

e)

bendrajame veterinarijos įvežimo dokumente, kaip nurodyta Komisijos reglamento (EB) Nr. 282/2004 (4) 1 straipsnio 1 dalyje, patvirtinama, kad siunta yra tinkama vežti tranzitu per Lietuvą, o tas dokumentas pasirašytas Kybartų kelio pasienio kontrolės posto valstybinio veterinarijos gydytojo;

f)

gyvūnai vežami pateikiant sveikatos sertifikatą, kuriuo leidžiama netrukdomai įvežti juos į Baltarusiją, ir veterinarijos sertifikatą, išduotą gyvūnui paskirties vietai Rusijoje.

2.   Siunta negali būti iškrauta Sąjungoje; ji vežama tiesiai į Medininkų išvežimo pasienio kontrolės postą.

Po to, kai išvežant atliekamomis patikromis patvirtinama, kad siunta yra ta pati, kuri buvo įvežta per Kybartų kelio pasienio kontrolės postą, Medininkų pasienio kontrolės posto valstybinis veterinarijos gydytojas užpildo bendrojo veterinarijos įvežimo dokumento 3 dalį.

3.   Jei vežant siuntas tranzitu nustatomas pažeidimas ar įvyksta nenumatytas atvejis, tranzito valstybė narė prireikus taiko ir Direktyvos 90/425/EEB (5) 8 straipsnio 1 dalies b punkto antroje įtraukoje nurodytas priemones.

4.   Lietuvos kompetentingos institucijos reguliariai tikrina, kad iš Sąjungos įvežamų siuntų skaičius atitiktų išvežamų siuntų skaičių.

(2)

I priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2012 m. liepos 16 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL 139, 2004 4 30, p. 321.

(2)  OL L 73, 2010 3 20, p. 1.

(3)  OL L 224, 1990 8 18, p. 29.

(4)  OL L 49, 2004 2 19, p. 11.

(5)  OL L 224, 1990 8 18, p. 29.“


PRIEDAS

Reglamento (ES) Nr. 206/2010 I priedas iš dalies keičiamas taip:

(1)

1 ir 2 dalys pakeičiamos taip:

„1   DALIS

Trečiųjų šalių, teritorijų arba jų dalių sąrašas  (1)

Trečiosios šalies ISO kodas ir pavadinimas

Teritorijos kodas

Trečiųjų šalių, teritorijų arba jų dalių sąrašas

Veterinarijos sertifikatas

Specialiosios sąlygos

Pavyzdys (-iai)

PG

1

2

3

4

5

6

CA – Kanada

CA-0

Visa šalies teritorija

POR-X

 

IVb

IX

V

CA-1

Visa šalies teritorija, išskyrus Britų Kolumbijos Okanagano slėnio regioną, kuris apibrėžiamas taip:

nuo Kanados ir Jungtinių Amerikos Valstijų pasienio linijos 120°15’ ilgumos ir 49° platumos taško;

į šiaurę iki 119°35’ ilgumos ir 50°30’ platumos taško;

į šiaurės rytus iki 119° ilgumos ir 50°45’ platumos taško;

į pietus nuo Kanados ir Jungtinių Amerikos Valstijų pasienio linijos 118°15’ ilgumos ir 49° platumos taško.

BOV-X, OVI-X, OVI-Y RUM (2)

A

CH – Šveicarija

CH-0

Visa šalies teritorija

 (3)

 

 

CL – Čilė

CL-0

Visa šalies teritorija

BOV-X,OVI-X, RUM

 

 

POR-X, SUI

B

GL – Grenlandija

GL-0

Visa šalies teritorija

OVI-X, RUM

 

V

HR – Kroatija

HR-0

Visa šalies teritorija

BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y

 

 

IS – Islandija

IS-0

Visa šalies teritorija

BOV-X, BOV-Y RUM, OVI-X, OVI-Y

 

 

POR-X, POR-Y

B

ME – Juodkalnija

ME-0

Visa šalies teritorija

 

 

I

MK - buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija (4)

MK-0

Visa šalies teritorija

 

 

I

NZ – Naujoji Zelandija

NZ-0

Visa šalies teritorija

BOV-X, BOV-Y, RUM, POR-X, POR-Y OVI-X, OVI-Y

 

III

V

PM – Sen Pjeras ir Mikelonas

PM-0

Visa šalies teritorija

BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y CAM

 

 

RS – Serbija (5)

RS-0

Visa šalies teritorija

 

 

I

RU – Rusija

RU-0

Visa šalies teritorija

 

 

 

RU-1

Visa šalies teritorija, išskyrus Kaliningrado sritį

 

 

 

RU-2

Kaliningrado sritis

BOV-X-TRANSIT-RU

 

X

Specialiosios sąlygos (žr. kiekvieno sertifikato išnašas):

I

:

Iš karto skersti skirtų gyvų gyvūnų arba penėti skirtų gyvų galvijų, vežamų iš vienos valstybės narės į kitą valstybę narę serijos numeriu pažymėta plomba užplombuotuose sunkvežimiuose, tranzitui per trečiosios šalies teritoriją.

Plombos numeris turi būti nurodytas skersti ir penėti skirtų gyvų galvijų sveikatos sertifikatuose, išduotuose pagal Direktyvos 64/432/EEB (6) F priede nustatytą pavyzdį, ir skersti skirtų avių ir ožkų sveikatos sertifikatuose, išduotuose pagal Direktyvos 91/68/EEB (7) E priedo I pavyzdį

Be to, sunkvežimiui atvažiavus į nurodytą įvežimo į Sąjungą pasienio kontrolės postą, plomba turi būti nepažeista, o jos numeris turi būti įregistruotas Sąjungos integruotoje kompiuterizuotoje veterinarijos sistemoje (TRACES).

Prieš įvažiuojant į vieną ar kelias trečiąsias tranzito šalis Sąjungos išvežimo punkte ant sertifikato turi būti uždėtas kompetentingos veterinarijos institucijos spaudas su šiuo tekstu: „TIK TRANZITUI TARP ĮVAIRIŲ EUROPOS SĄJUNGOS DALIŲ PER BUVUSIĄJĄ JUGOSLAVIJOS RESPUBLIKĄ MAKEDONIJĄ / JUODKALNIJĄ / SERBIJĄ (8)  (9)“.

Penėti skirti galvijai turi būti vežami tiesiai į paskirties ūkį, kurį nurodo kompetentinga paskirties vietos veterinarijos institucija. Šie gyvūnai turi likti tame ūkyje, jeigu nėra skirti iš karto skersti.

II

:

Teritorija, kuri pagal sertifikatų pavyzdį BOV-X sertifikuotų gyvų gyvūnų eksporto į Sąjungą tikslais oficialiai patvirtinta neužkrėsta tuberkulioze.

III

:

Teritorija, kuri pagal sertifikatų pavyzdį BOV-X sertifikuotų gyvų gyvūnų eksporto į Sąjungą tikslais oficialiai patvirtinta neužkrėsta brucelioze.

IVa

:

Teritorija, kuri pagal sertifikatų pavyzdį BOV-X sertifikuotų gyvų gyvūnų eksporto į Sąjungą tikslais oficialiai patvirtinta neužkrėsta enzootine galvijų leukoze (EGL).

IVb

:

Teritorija, kurios bandos oficialiai patvirtintos neužkrėstomis enzootine galvijų leukoze (EGL) pagal reikalavimus, lygiaverčius Direktyvos 64/432/EEB D priede nustatytiems reikalavimams, gyvų gyvūnų, sertifikuotų pagal sertifikato pavyzdį BOV-X, eksporto į Sąjungą tikslais.

V

:

Teritorija, kuri pagal sertifikatų pavyzdį OVI-X sertifikuotų gyvų gyvūnų eksporto į Sąjungą tikslais oficialiai patvirtinta neužkrėsta brucelioze.

VI

:

Geografiniai apribojimai.

VII

:

Teritorija, kuri pagal sertifikatų pavyzdį RUM sertifikuotų gyvų gyvūnų eksporto į Sąjungą tikslais oficialiai patvirtinta neužkrėsta tuberkulioze.

VIII

:

Teritorija, kuri pagal sertifikatų pavyzdį RUM sertifikuotų gyvų gyvūnų eksporto į Sąjungą tikslais oficialiai patvirtinta neužkrėsta brucelioze.

IX

:

Teritorija, kuri pagal sertifikatų pavyzdį POR-X sertifikuotų gyvų gyvūnų eksporto į Sąjungą tikslais oficialiai patvirtinta neužkrėsta Aujeskio liga.

X

:

Tik veisimui ir (arba) gamybai skirtų galvijų vežimui tranzitu per Lietuvą iš Kaliningrado srities į kitus Rusijos regionus.

2   DALIS

Veterinarijos sertifikatų pavyzdžiai

Pavyzdžiai

BOV-X

Naminių galvijų (įskaitant Bubalus ir Bison rūšių galvijus bei jų mišrūnus), skirtų veisimui ir (arba) gamybai po importavimo, veterinarijos sertifikato pavyzdys.

BOV-Y

Naminių galvijų (įskaitant Bubalus ir Bison rūšių galvijus bei jų mišrūnus), skirtų skersti iš karto po importavimo, veterinarijos sertifikato pavyzdys.

BOV-X-TRANSIT-RU

Naminių galvijų (įskaitant Bubalus ir Bison rūšių galvijus bei jų mišrūnus), skirtų vežti tranzitu iš Kaliningrado srities į kitus Rusijos regionus per Lietuvos teritoriją, veterinarijos sertifikato pavyzdys.

OVI-X

Naminių avių (Ovis aries) ir naminių ožkų (Capra hircus), skirtų veisimui ir (arba) gamybai po importavimo, veterinarijos sertifikato pavyzdys.

OVI-Y

Naminių avių (Ovis aries) ir naminių ožkų (Capra hircus), skirtų skersti iš karto po importavimo, veterinarijos sertifikato pavyzdys.

POR-X

Naminių kiaulių (Sus scrofa), skirtų veisimui ir (arba) gamybai po importavimo, veterinarijos sertifikato pavyzdys.

POR-Y

Naminių kiaulių (Sus scrofa), skirtų skersti iš karto po importavimo, veterinarijos sertifikato pavyzdys.

RUM

Poranagių (Artiodactyla) būrio gyvūnų (išskyrus galvijus (įskaitant Bubalus ir Bison rūšių galvijus bei jų mišrūnus), Ovis aries, Capra hircus, Suidae ir Tayassuidae) ir Rhinocerotidae bei Elephantidae šeimų gyvūnų veterinarijos sertifikato pavyzdys.

SUI

Laukinių Suidae, Tayassuidae ir Tapiridae šeimų gyvūnų veterinarijos sertifikato pavyzdys.

CAM

Specialaus gyvūnų, importuotų iš Sen Pjero ir Mikelono pagal I priedo 7 dalyje nustatytas sąlygas, patvirtinimo pavyzdys.

PG (papildomos garantijos)

A

Garantijos dėl mėlynojo liežuvio ir epizootinės hemoraginės ligos tyrimų, tiriant gyvūnus, sertifikuotus pagal veterinarijos sertifikatų pavyzdžius BOV-X (II.2.8 B punktas), OVI-X (II.2.6 D punktas) ir RUM (II.2.6 punktas).

B

Garantijos dėl kiaulių vezikulinės ligos ir klasikinio kiaulių maro tyrimų, tiriant gyvūnus, sertifikuotus pagal veterinarijos sertifikatų pavyzdžius POR-X (II.2.4 B punktas) ir SUI (II.2.4 B punktas).

C

Garantijos dėl bruceliozės tyrimo, tiriant gyvūnus, sertifikuotus pagal veterinarijos sertifikatų pavyzdžius POR-X (II.2.4 C punktas) ir SUI (II.2.4 C punktas).“

(2)

Toliau pateiktas veterinarijos sertifikato pavyzdys įterpiamas tarp veterinarijos sertifikatų BOV-Y ir OVI-X:

Image

Image

Image


(1)  Nedarant poveikio nei viename susijusiame Sąjungos ir trečiųjų šalių susitarime numatytiems specialiems sertifikavimo reikalavimams.

(2)  Tik gyviems gyvūnams, išskyrus priskiriamus Cervidae šeimos rūšims.

(3)  Sertifikatai pagal Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimą dėl prekybos žemės ūkio produktais (OL L 114, 2002 4 30, p. 132).

(4)  Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija: dėl galutinio šios šalies kodo bus susitarta užbaigus Jungtinėse Tautose vykstančias derybas.

(5)  Neįskaitant Kosovo pagal JTST rezoliuciją Nr. 1244/99.

(6)  OL 121, 1964 7 29, p. 1977/64.

(7)  OL L 46, 1991 2 19, p. 19.

(8)  Išbraukti šalį, kuriai tai netaikoma.

(9)  Serbija, neįskaitant Kosovo pagal JTST rezoliuciją Nr. 1244/99.


Top