Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0206

2012 m. kovo 6 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 206/2012, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi oro kondicionierių ir patogumo ventiliatorių ekologinio projektavimo reikalavimai Tekstas svarbus EEE

OJ L 72, 10.3.2012, p. 7–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 12 Volume 004 P. 154 - 174

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/206/oj

10.3.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 72/7


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 206/2012

2012 m. kovo 6 d.

kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi oro kondicionierių ir patogumo ventiliatorių ekologinio projektavimo reikalavimai

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB, nustatančią ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemą (1), ypač į jos 15 straipsnio 1 dalį,

pasikonsultavusi su Ekologinio projektavimo konsultacijų forumu,

kadangi:

(1)

pagal Direktyvą 2009/125/EB Komisija turėtų nustatyti ekologinio projektavimo reikalavimus su energija susijusiems gaminiams, kurių pardavimo ir prekybos apimtis yra didelė ir kurie daro didelį poveikį aplinkai ir turi didelį poveikio aplinkai gerinimo be pernelyg didelių išlaidų patobulinant konstrukciją potencialą;

(2)

Direktyvos 2009/125/EB 16 straipsnio 2 dalies a punkte numatyta, kad laikydamasi 19 straipsnio 3 dalyje nurodytos tvarkos, atsižvelgdama į 15 straipsnio 2 dalyje nustatytus kriterijus ir pasitarusi su Ekologinio projektavimo konsultacijų forumu, Komisija prireikus nustato įgyvendinimo priemones gaminiams, turintiems didelių rentabilaus išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo galimybių, pvz., šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemose naudojamiems gaminiams;

(3)

Komisija atliko parengiamąjį tyrimą siekdama išanalizuoti techninius, aplinkosauginius ir ekonominius oro kondicionierių ir patogumo ventiliatorių, paprastai naudojamų namų ūkiuose ir smulkiose komercinėse įstaigose, aspektus. Tyrimas parengtas kartu su ES ir trečiųjų šalių susijusiais subjektais ir suinteresuotosiomis šalimis, o jo rezultatai paskelbti viešai;

(4)

nustatyta, kad pagrindiniai nagrinėjamų gaminių aplinkosauginiai aspektai, šio reglamento tikslais laikytini svarbiais, yra energijos suvartojimas gaminio naudojimo etapu ir garso galios lygis. Per parengiamąjį tyrimą taip pat nustatyta, kad svarbus aplinkosauginis aspektas yra ir galimas šaldalo nuotėkis, susijęs su tiesioginiu šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimu – jis sudaro vidutiniškai 10–20 % viso tiesiogiai ir netiesiogiai išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio;

(5)

kaip matyti iš parengiamojo tyrimo ir poveikio vertinimo, trūksta informacijos apie patogumo ventiliatorių efektyvumą. Tačiau, kad rinkos priežiūrą vykdančios valdžios institucijos galėtų gauti svarbią informaciją ir veiksmingai stebėti rinką siekiant ateityje nustatyti minimalius energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus, patogumo ventiliatoriams taikomais informacijos apie gaminį pateikimo reikalavimais bus užtikrinta, kad ant gaminio būtų aiškiai nurodytas prietaiso efektyvumas ir pagal kokį metodą tas efektyvumas išmatuotas. Be to, nustatomi budėjimo ir išjungties veiksenos reikalavimai, taikomi patogumo ventiliatoriams;

(6)

apskaičiuota, kad 2005 m. gaminiai, kuriems taikomas šis reglamentas, ES suvartojo 30 TWh elektros energijos. Prognozuojama, kad jeigu nebus imtasi specialių priemonių, 2020 m. bus suvartota 74 TWh elektros energijos. Iš parengiamojo tyrimo matyti, kad gaminių, kuriems taikomas šis reglamentas, elektros energijos suvartojimą galima gerokai sumažinti;

(7)

iš parengiamojo tyrimo matyti, kad Direktyvos 2009/125/EB I priedo 1 dalyje nurodyti reikalavimai dėl kitų ekologinio projektavimo parametrų nėra būtini, nes oro kondicionierių elektros energijos suvartojimas jų naudojimo etapu ir garso galios lygis yra svarbiausi aplinkosauginiai aspektai;

(8)

kadangi šaldalams taikomas 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 842/2006 dėl tam tikrų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (2), šiame reglamente konkrečių reikalavimų šaldalams nenustatoma. Tačiau nustatant ekologinio projektavimo reikalavimus siūloma taikyti premiją, kad rinkoje būtų skatinama naudoti šaldalus, kurių žalingas poveikis aplinkai mažesnis. Taikant premiją, prietaisams, kuriuose naudojami mažo visuotinio atšilimo potencialo (GWP) šaldalai, būtų nustatomi ne tokie griežti minimalūs energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai;

(9)

oro kondicionieriai gali būti pastatuose įrengiamų sistemų sudedamoji dalis. Nacionaliniais teisės aktais, priimtais remiantis, inter alia, 2010 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/31/ES (3) dėl pastatų energinio naudingumo, toms oro kondicionavimo sistemoms gali būti nustatomi nauji griežtesni reikalavimai, taikant šiame reglamente nustatytus oro kondicionieriaus efektyvumo skaičiavimo ir matavimo metodus;

(10)

su budėjimo ir išjungties veiksena susijęs energijos suvartojimas gali sudaryti svarbią bendro šių prietaisų energijos suvartojimo dalį. Su šiomis veiksenomis susijęs oro kondicionierių, išskyrus dviejų ortakių ir vieno ortakio oro kondicionierius, energijos suvartojimas yra minimalių energinio veiksmingumo reikalavimų dalis ir į jį atsižvelgiama taikant sezoninio efektyvumo matavimo metodą. Su budėjimo ir išjungties veiksenomis susiję reikalavimai dviejų ortakių ir vieno ortakio oro kondicionieriams nustatomi remiantis Komisijos reglamente (EB) Nr. 1275/2008 (4) išdėstytais ekologinio projektavimo reikalavimais;

(11)

numatoma, kad dėl bendro šiame reglamente ir 2011 m. gegužės 4 d. Komisijos deleguotajame reglamente (ES) Nr. 626/2011, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/30/ES, nustatant oro kondicionierių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimus (5), ekologinio projektavimo reikalavimų poveikio 2020 m. metinės elektros energijos sąnaudos būtų 11 TWh mažesnės, palyginti su padėtimi, jeigu nebūtų imtasi priemonių;

(12)

gaminių, kuriems taikomas šis reglamentas, energijos vartojimo efektyvumas turėtų būti padidintas taikant turimas nenuosavybines rentabilias technologijas, kurios gali padėti sumažinti bendras šių gaminių pirkimo ir naudojimo išlaidas;

(13)

ekologinio projektavimo reikalavimai neturėtų turėti poveikio galutinio vartotojo naudojamoms funkcijoms ir neigiamo poveikio sveikatai, saugai ar aplinkai. Visų pirma naudojant prietaisus suvartojamos elektros energijos kiekio sumažinimas turėtų su kaupu kompensuoti galimą papildomą poveikį aplinkai gamybos etapu;

(14)

ekologinio projektavimo reikalavimai turėtų būti pradedami taikyti laipsniškai, kad gamintojai turėtų pakankamai laiko perprojektuoti gaminius, kuriems taikomas šis reglamentas. Laikas turėtų būti pasirenkamas taip, kad būtų išvengta neigiamo poveikio rinkoje esančios įrangos funkcionalumui ir atsižvelgta į galutinių vartotojų ir gamintojų, visų pirma mažųjų ir vidutinių įmonių, patiriamas išlaidas, kartu užtikrinant, kad šio reglamento tikslai būtų pasiekti laiku;

(15)

atitinkami gaminio parametrai turėtų būti matuojami taikant patikimus, tikslius ir pakartojamus matavimo metodus, atsižvelgiant į pažangiausius matavimo metodus, įskaitant 1998 m. liepos 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/48/EB, iš dalies keičiančios Direktyvą 98/34/EB, nustatančią informacijos apie techninius standartus ir reglamentus teikimo tvarką (6), I priede išvardytų Europos standartizacijos institucijų priimtus darniuosius standartus, jei jų yra;

(16)

pagal Direktyvos 2009/125/EB 8 straipsnį šiame reglamente nustatomos susijusios atitikties vertinimo procedūros;

(17)

kad būtų galima lengviau atlikti atitikties patikrinimus, gamintojai Direktyvos 2009/125/EB IV ir V prieduose nurodytuose techniniuose dokumentuose turėtų pateikti visą su šiame reglamente nustatytais reikalavimais susijusią informaciją;

(18)

be šiame reglamente pateiktų teisiškai privalomų reikalavimų, turėtų būti nustatyti orientaciniai geriausių turimų technologijų etalonai siekiant užtikrinti geresnes sąlygas lengvai gauti informacijos apie gaminių, kuriems taikomas šis reglamentas, aplinkosauginį veiksmingumą per jų gyvavimo ciklą;

(19)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka pagal Direktyvos 2009/125/EB 19 straipsnio 1 dalį įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

1.   Šiuo reglamentu nustatomi ekologinio projektavimo reikalavimai, taikomi pateikiant rinkai iš elektros tinklo maitinamus oro kondicionierius, kurių vėsinimo arba šildymo (jei gaminys vėsinimo funkcijos neturi) vardinis pajėgumas ≤ 12 kW, ir patogumo ventiliatorius, kurių elektrinė ventiliatoriaus vartojamoji galia ≤ 125 W.

2.   Šis reglamentas netaikomas:

a)

prietaisams, kuriems naudojami ne elektros energijos šaltiniai;

b)

oro kondicionieriams, kurių kondensatoriaus arba garintuvo pusėje arba ir kondensatoriaus, ir garintuvo pusėse oras nenaudojamas kaip šilumnešis.

2 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys nustatytos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/125/EB 2 straipsnyje.

Kitų vartojamų terminų apibrėžtys:

1)   oro kondicionierius– įrenginys, kuriuo galima vėsinti arba (ir) šildyti patalpos orą ir kuriame naudojamas garų suspaudimo elektriniu kompresoriumi ciklas, įskaitant papildomų funkcijų, pvz., sausinimo, oro valymo, vėdinimo ar papildomo oro šildymo naudojant elektrinį varžinį kaitinimą, turinčius oro kondicionierius, taip pat prietaisai, kuriuose gali būti naudojamas vanduo (garintuvo pusėje susidarantis kondensatas arba atskirai įpilamas vanduo) garinti ant kondensatoriaus su sąlyga, kad įrenginys gali veikti ir nenaudodamas papildomai vandens, t. y. naudodamas tik orą;

2)   dviejų ortakių oro kondicionierius– oro kondicionierius, kuriame vėsinamas arba šildomas oras pūsti pro kondensatorių (arba garintuvą) imamas iš lauko vienu ortakiu ir išpučiamas į lauką kitu ortakiu ir kuris visas įrengiamas erdvėje, kurios oras bus kondicionuojamas, arti sienos;

3)   vieno ortakio oro kondicionierius– oro kondicionierius, kuriame vėsinamas arba šildomas oras pūsti pro kondensatorių (arba garintuvą) imamas iš erdvės, kurioje yra įrenginys, ir išpučiamas už tos erdvės ribų;

4)   vardinis pajėgumas (Prated)– įrenginio garų suspaudimo ciklo šaldymo arba šildymo pajėgumas standartinėmis veikimo sąlygomis;

5)   patogumo ventiliatorius– prietaisas, kurio pagrindinė paskirtis – sukurti oro judėjimą apie žmogaus kūną arba dalį kūno ir taip užtikrinti jam patogią vėsą, įskaitant patogumo ventiliatorius, kurie gali turėti papildomų (pvz., apšvietimo) funkcijų;

6)   ventiliatoriaus vartojamoji galia (PF)– patogumo ventiliatoriaus, veikiančio deklaruotą didžiausią ventiliatoriaus oro srautą užtikrinančiu režimu, vartojamoji elektrinė galia vatais, išmatuota esant aktyviam sukiojimo mechanizmui (jei taikoma).

Papildomos prieduose vartojamų terminų apibrėžtys pateiktos I priede.

3 straipsnis

Ekologinio projektavimo reikalavimai ir jų taikymo tvarkaraštis

1.   Oro kondicionierių ir patogumo ventiliatorių ekologinio projektavimo reikalavimai išdėstyti I priede.

2.   Ekologinio projektavimo reikalavimai taikomi pagal šį tvarkaraštį:

 

Nuo 2013 m. sausio 1 d.:

vieno ortakio ir dviejų ortakių oro kondicionieriai atitinka I priedo 2 dalies a punkte nurodytus reikalavimus.

 

Nuo 2013 m. sausio 1 d.:

a)

oro kondicionieriai, išskyrus vieno ortakio ir dviejų ortakių oro kondicionierius, atitinka I priedo 2 dalies b punkte ir 3 dalies a, b ir c punktuose nurodytus reikalavimus;

b)

vieno ortakio ir dviejų ortakių oro kondicionieriai atitinka I priedo 3 dalies a, b ir d punktuose nurodytus reikalavimus;

c)

patogumo ventiliatoriai atitinka I priedo 3 dalies a, b ir e punktuose nurodytus reikalavimus.

 

Nuo 2014 m. sausio 1 d.:

a)

oro kondicionieriai atitinka I priedo 2 dalies c punkte nurodytus ekologinio projektavimo reikalavimus;

b)

vieno ortakio ir dviejų ortakių oro kondicionieriai atitinka I priedo 2 dalies d punkte nurodytus reikalavimus.

3.   Atitiktis ekologinio projektavimo reikalavimams nustatoma ir reikalingi skaičiavimai atliekami pagal II priede išdėstytus reikalavimus.

4 straipsnis

Atitikties vertinimas

1.   Direktyvos 2009/125/EB 8 straipsnyje nurodyta atitikties vertinimo procedūra – tai tos direktyvos IV priede nustatyta projektavimo vidaus kontrolės sistema arba V priede nustatyta valdymo sistema.

2.   Atliekant atitikties vertinimą pagal Direktyvos 2009/125/EB 8 straipsnį į techninių dokumentų rinkinį įtraukiami šio reglamento II priede išdėstyto skaičiavimo rezultatai.

5 straipsnis

Rinkos priežiūros tikslais taikoma patikros procedūra

Valstybės narės, atlikdamos Direktyvos 2009/125/EB 3 straipsnio 2 dalyje nurodytus rinkos priežiūros patikrinimus, kad nustatytų, ar laikomasi šio reglamento I priede nustatytų reikalavimų, taiko šio reglamento III priede aprašytą patikros procedūrą.

6 straipsnis

Etalonai

Įsigaliojant šiam reglamentui efektyviausių rinkoje esančių oro kondicionierių orientaciniai etalonai pateikti IV priede.

7 straipsnis

Persvarstymas

Komisija ne vėliau kaip per penkerius metus nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos jį persvarsto atsižvelgdama į technologijų pažangą ir pateikia to persvarstymo rezultatus Ekologinio projektavimo konsultacijų forumui. Persvarstant visų pirma vertinami efektyvumo ir garso galios lygio reikalavimai, skatinimo naudoti mažo visuotinio atšilimo potencialo (GWP) šaldalus būdas, reglamento taikymo oro kondicionieriams sritis ir galimi prietaisų tipų, įskaitant didesnės kaip 12 kW vardinės išėjimo galios oro kondicionierius, rinkos dalies pasikeitimai. Persvarstant taip pat vertinamas budėjimo ir išjungties veiksenų reikalavimų bei sezoninio skaičiavimo ir matavimo metodo tinkamumas ir svarstoma galimybė sukurti sezoninio skaičiavimo ir matavimo metodą vėsinimo ir šildymo sezonams, taikytiną visiems kondicionieriams, kuriems taikomas šis reglamentas.

8 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

1.   Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

2.   Jis taikomas nuo 2013 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2012 m. kovo 6 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 285, 2009 10 31, p. 10.

(2)  OL L 161, 2006 6 14, p. 1.

(3)  OL L 153, 2010 6 18, p. 13.

(4)  OL L 339, 2008 12 18, p. 45.

(5)  OL L 178, 2011 7 6, p. 1.

(6)  OL L 217, 1998 8 5, p. 18.


I PRIEDAS

Ekologinio projektavimo reikalavimai

1.   PRIEDUOSE VARTOJAMŲ TERMINŲ APIBRĖŽTYS

1)   Reversinis oro kondicionierius– oro kondicionierius, kuriuo galima ir vėsinti, ir šildyti;

2)   standartinės veikimo sąlygos– patalpos temperatūros (Tin) ir lauko temperatūros (Tj) derinys, kuriuo apibūdinamos veikimo sąlygos nustatant garso galios lygį, vardinį pajėgumą, vardinį oro srautą, vardinį energijos vartojimo efektyvumo koeficientą (EERrated) ir (arba) vardinį veiksmingumo koeficientą (COPrated), kaip nustatyta II priedo 2 lentelėje;

3)   patalpos temperatūra (Tin)– sausuoju termometru išmatuota patalpos oro temperatūra [°C] (santykinis patalpos oro drėgnumas nustatomas pagal susijusiu drėgnuoju termometru išmatuotą temperatūrą);

4)   lauko temperatūra (Tj)– sausuoju termometru išmatuota oro temperatūra lauke [°C] (santykinis to oro drėgnumas nustatomas pagal susijusiu drėgnuoju termometru išmatuotą temperatūrą);

5)   vardinis energijos vartojimo efektyvumo koeficientas (EERrated)– įrenginio, veikiančio vėsinimo režimu standartinėmis veikimo sąlygomis, vėsinimo deklaruotojo pajėgumo [kW] ir vardinės vartojamosios galios vėsinimo režimu [kW] santykis;

6)   vardinis veiksmingumo koeficientas (COPrated)– įrenginio, veikiančio šildymo režimu standartinėmis veikimo sąlygomis, šildymo deklaruotojo pajėgumo [kW] ir vardinės vartojamosios galios šildymo režimu [kW] santykis;

7)   visuotinio atšilimo potencialas (GWP)– 1 kg šaldalo, naudojamo garų suspaudimo cikle, apskaičiuoto poveikio visuotiniam atšilimui matas, išreiškiamas kg CO2 ekvivalento per 100 metų laikotarpį;

bus atsižvelgiama į Reglamento (EB) Nr. 842/2006 I priede nustatytas GWP vertes;

fluorintų šaldalų atveju bus taikomos Tarpvyriausybinės klimato kaitos komisijos priimtoje trečiojoje vertinimo ataskaitoje (1) paskelbtos GWP vertės (2001 m. TKKK 100 metų laikotarpiui nustatytos GWP vertės);

nefluorintų dujų atveju bus taikomos pirmojo TKKK vertinimo ataskaitoje (2) paskelbtos GWP vertės 100 metų laikotarpiui;

šaldalų mišinių atveju GWP vertės apskaičiuojamos pagal Reglamento (EB) Nr. 842/2006 I priede pateiktą formulę;

pirmesnėse nuorodose nenurodytų šaldalų atveju remiamasi TKKK Jungtinių Tautų aplinkos programos 2010 m. ataskaita dėl šaldymo ir oro kondicionavimo prietaisų ir šilumos siurblių, paskelbta 2011 m. vasario mėn., arba naujesne ataskaita;

8)   išjungties veiksena– būsena, kai oro kondicionierius arba patogumo ventiliatorius yra prijungtas prie elektros energijos tinklo ir neatlieka jokios funkcijos; išjungties veiksena taip pat laikomos sąlygos, kuriomis užtikrinamas tik išjungties veiksenos rodymas, taip pat sąlygos, kuriomis teikiamos tik elektromagnetiniam suderinamumui pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/108/EB (3) užtikrinti būtinos funkcijos;

9)   budėjimo veiksena– būsena, kurioje įrenginys (oro kondicionierius arba patogumo ventiliatorius) yra prijungtas prie elektros energijos tinklo, jo įprastam veikimui užtikrinti yra maitinamas iš šio tinklo ir atlieka tik toliau išvardytas funkcijas, kurios gali trukti neribotą laiką: veikimo aktyvinimo funkcija arba veikimo aktyvinimo funkcija ir tik įjungtos veikimo aktyvinimo funkcijos rodymas ir (arba) informacijos arba būsenos rodymas;

10)   veikimo aktyvinimo funkcija– funkcija, leidžianti naudojant nuotolinį jungiklį (taip pat ir nuotolinio valdymo pultą), vidaus jutiklį ar laikmatį suaktyvinti kitas veiksenas (taip pat ir aktyviąją veikseną) papildomoms funkcijoms (įskaitant pagrindinę funkciją) įjungti;

11)   informacijos arba būsenos rodymas– informacijos arba įrangos būsenos (įskaitant laiką) rodymo ekrane nuolatinė funkcija;

12)   garso galios lygis– A svertinis garso galios lygis [dB(A)] patalpoje ir (arba) lauke, išmatuotas įrenginiui veikiant vėsinimo režimu (arba šildymo režimu, jei gaminys vėsinimo funkcijos neturi) standartinėmis veikimo sąlygomis;

13)   norminės projektinės sąlygos– norminės projektinės temperatūros, didžiausios perėjimo į dvejopo šildymo režimą temperatūros ir didžiausios ribinės veikimo temperatūros reikalavimų derinys, kaip nustatyta II priedo 3 lentelėje;

14)   norminė projektinė temperatūra– lauko temperatūra [°C] vėsinimo režimu (Tdesignc) arba šildymo režimu (Tdesignh), kaip aprašyta II priedo 3 lentelėje, kuriai esant dalinės apkrovos koeficientas lygus 1 ir kuri yra skirtinga, priklausomai nuo nustatyto vėsinimo arba šildymo sezono;

15)   dalinės apkrovos koeficientas (pl(Tj))lauko temperatūros minus 16 °C ir norminės projektinės temperatūros minus 16 °C santykis, susijęs su vėsinimo arba šildymo režimu;

16)   sezonas– vienas iš keturių veikimo sąlygų rinkinių (atitinkančių keturis metų laikus: vienas vėsinimo sezonas, trys šildymo sezonai: vidutinis / vėsesnis / šiltesnis) – jais kiekviename intervale apibūdinamas lauko temperatūrų ir laiko, kurį tos temperatūros pasireiškia per sezoną, išreikšto valandomis, derinys – deklaruojama, kad tą sezoną įrenginys tinkamas naudoti pagal paskirtį;

17)   intervalas (turi indeksą j)lauko temperatūros (Tj) ir intervalo trukmės valandomis (hj) derinys, kaip nustatyta II priedo 1 lentelėje;

18)   intervalo trukmė valandomis– valandų, kuriomis lauko temperatūra pasireiškia kiekviename intervale, skaičius (hj), kaip nustatyta II priedo 1 lentelėje;

19)   sezoninis energijos vartojimo efektyvumo koeficientas (SEER)– bendras įrenginio energijos vartojimo efektyvumo koeficientas per visą vėsinimo sezoną, apskaičiuojamas norminį metinį vėsinimo poreikį padalijant iš metinių elektros energijos sąnaudų vėsinimui;

20)   norminis metinis vėsinimo poreikis (QC)– norminis vėsinimo poreikis [kWh/a] (juo remiantis skaičiuojamas SEER), apskaičiuojamas projektinę apkrovą vėsinimo režimu (Pdesignc) padauginant iš ekvivalentinio aktyviosios veiksenos vėsinimo režimu valandų skaičiaus (HCE);

21)   ekvivalentinis aktyviosios veiksenos vėsinimo režimu valandų skaičius (HCE)– numanomas metinis valandų, kurias įrenginys turi veikti projektine apkrova vėsinimo režimu (Pdesignc), kad patenkintų norminį metinį vėsinimo poreikį, skaičius [h/a], kaip nustatyta II priedo 4 lentelėje;

22)   metinės elektros energijos sąnaudos vėsinimui (QCE)– elektros energijos sąnaudos [kWh/a] norminiam metiniam vėsinimo poreikiui patenkinti, apskaičiuojamos kaip norminio metinio vėsinimo poreikio ir sezoninio energijos vartojimo aktyviąja veiksena efektyvumo koeficiento (SEERon) santykio ir elektros energijos sąnaudų įrenginiui veikiant termostatinės išjungties, budėjimo, išjungties ir karterio šildytuvo veiksenomis per vėsinimo sezoną suma;

23)   sezoninis energijos vartojimo aktyviąja veiksena efektyvumo koeficientas (SEERon)– vidutinis aktyviąja veiksena veikiančio įrenginio energijos vartojimo efektyvumo koeficientas, sudarytas iš dalinės apkrovos ir intervalo energijos vartojimo efektyvumo koeficiento (EERbin(Tj)), įvertinto atsižvelgiant į intervalo trukmę valandomis;

24)   dalinė apkrova– apkrova vėsinimo režimu (Pc(Tj)) arba apkrova šildymo režimu (Ph(Tj)) [kW] esant tam tikrai lauko temperatūrai Tj, apskaičiuojama projektinę apkrovą padauginant iš dalinės apkrovos koeficiento;

25)   intervalo energijos vartojimo efektyvumo koeficientas (EERbin(Tj))– energijos vartojimo efektyvumo koeficientas, atitinkantis kiekvieną sezono intervalą j, kuriam būdinga lauko temperatūra Tj, nustatomas pagal dalinę apkrovą, deklaruotąjį pajėgumą ir deklaruotąjį energijos vartojimo efektyvumo koeficientą (EERd(Tj)) nustatytuose intervaluose (j), o kitiems intervalams apskaičiuojamas interpoliuojant / ekstrapoliuojant, prireikus taikant blogėjimo koeficientą;

26)   sezoninis veiksmingumo koeficientas (SCOP)– bendras įrenginio veiksmingumo koeficientas, atitinkantis visą nustatytą šildymo sezoną (SCOP vertė taikoma nustatytam šildymo sezonui), apskaičiuojamas norminį metinį šildymo poreikį padalijant iš metinių elektros energijos sąnaudų šildymui;

27)   norminis metinis šildymo poreikis (QH)– norminis šildymo poreikis [kWh/a] per nustatytą šildymo sezoną (juo remiantis skaičiuojamas SCOP), apskaičiuojamas kaip projektinės apkrovos šildymo režimu (Pdesignh) ir ekvivalentinio aktyviosios veiksenos šildymo režimu valandų skaičiaus (HHE) sandauga;

28)   ekvivalentinis aktyviosios veiksenos šildymo režimu valandų skaičius (HHE)– numanomas metinis valandų skaičius [h/a], kurį įrenginys turi veikti projektine apkrova šildymo režimu (Pdesignh), kad patenkintų norminį metinį šildymo poreikį, kaip nustatyta II priedo 4 lentelėje;

29)   metinės elektros energijos sąnaudos šildymui (QHE)– su nustatytu šildymo sezonu susijusios elektros energijos sąnaudos [kWh/a] nurodytam norminiam metiniam šildymo poreikiui patenkinti, apskaičiuojamos kaip norminio metinio šildymo poreikio ir sezoninio veiksmingumo aktyviąja veiksena koeficiento (SCOPon) santykio ir elektros energijos sąnaudų įrenginiui veikiant termostatinės išjungties, budėjimo, išjungties ir karterio šildytuvo veiksenomis per šildymo sezoną suma;

30)   sezoninis veiksmingumo aktyviąja veiksena koeficientas (SCOPon)– vidutinis įrenginio veiksmingumo aktyviąja veiksena koeficientas per nustatytą šildymo sezoną, sudarytas iš dalinės apkrovos, pagalbinio elektrinio šildymo pajėgumo (kai reikia) ir intervalo veiksmingumo koeficientų (COPbin(Tj)), įvertintų atsižvelgiant į intervalo trukmę valandomis;

31)   pagalbinio elektrinio šildytuvo pajėgumas (elbu(Tj))– tikrojo ar menamo pagalbinio šildytuvo, kurio COP yra 1 ir kuriuo papildomas deklaruotasis šildymo pajėgumas (Pdh(Tj)), kad įrenginys išlaikytų dalinę apkrovą šildymo režimu (Ph(Tj)) tuo atveju, kai Pdh(Tj) yra mažesnis kaip Ph(Tj) esant lauko temperatūrai (Tj), šildymo pajėgumas [kW];

32)   intervalo veiksmingumo koeficientas (COPbin(Tj))– veiksmingumo koeficientas, atitinkantis kiekvieną sezono intervalą j, su kuriuo susijusi lauko temperatūra Tj, nustatomas pagal dalinę apkrovą, deklaruotąjį pajėgumą ir deklaruotąjį veiksmingumo koeficientą (COPd(Tj)) nustatytiems intervalams (j), o kitiems intervalams apskaičiuojamas interpoliuojant / ekstrapoliuojant, prireikus taikant blogėjimo koeficientą;

33)   deklaruotasis pajėgumas [kW]– gamintojo deklaruotas įrenginio garų suspaudimo ciklo šaldymo (Pdc(Tj)) arba šildymo pajėgumas (Pdh(Tj)), susijęs su lauko temperatūra Tj ir patalpos temperatūra (Tin);

34)   eksploatacinė vertė (SV) [(m3/min)/W]– patogumo ventiliatoriaus didžiausio ventiliatoriaus oro srauto [m3/min] ir ventiliatoriaus vartojamosios galios [W] santykis;

35)   pajėgumo valdymas– galimybė keisti įrenginio pajėgumą keičiant to įrenginio tūrio srautą. Įrenginys turi būti paženklintas „pastovaus srauto“, jei jo tūrio srauto negalima keisti, „pakopinis“, jei tūrio srautas keičiamas arba reguliuojamas ne daugiau kaip dviem pakopomis, arba „keičiamo srauto“, jei yra trys arba daugiau tūrio srauto keitimo arba reguliavimo pakopų;

36)   funkcija– nurodymas, kad įrenginys gali vėsinti patalpos orą, jį šildyti arba ir vėsinti, ir šildyti;

37)   projektinė apkrova– deklaruotoji vėsinimo apkrova (Pdesignc) ir (arba) deklaruotoji šildymo apkrova (Pdesignh) [kW] esant norminei projektinei temperatūrai:

vėsinimo režimu Pdesignc yra lygi vėsinimo deklaruotajam pajėgumui esant temperatūrai Tj, lygiai Tdesignc;

šildymo režimu Pdesignh yra lygi dalinei apkrovai esant temperatūrai Tj, lygiai Tdesignh;

38)   deklaruotasis energijos vartojimo efektyvumo koeficientas (EERd(Tj))– gamintojo deklaruotas energijos vartojimo efektyvumo koeficientas, taikomas ribotam nustatytų intervalų (j), susijusių su lauko temperatūra (Tj), skaičiui;

39)   deklaruotasis veiksmingumo koeficientas (COPd(Tj))– gamintojo deklaruotas veiksmingumo koeficientas, taikomas ribotam nustatytų intervalų (j), susijusių su lauko temperatūra (Tj), skaičiui;

40)   perėjimo į dvejopo šildymo režimą temperatūra (Tbiv)– šildymo režimui gamintojo deklaruota lauko temperatūra (Tj) [°C], kuriai esant deklaruotasis pajėgumas yra lygus dalinei apkrovai – esant žemesnei temperatūrai nei ši, deklaruotasis pajėgumas turi būti papildytas pagalbinio elektrinio šildytuvo pajėgumu, kad įrenginys išlaikytų dalinę apkrovą šildymo režimu;

41)   ribinė veikimo temperatūra (Tol)– šildymo režimui gamintojo deklaruota lauko temperatūra [°C] – esant žemesnei temperatūrai oro kondicionierius šildyti negali. Esant žemesnei temperatūrai nei ši, deklaruotasis pajėgumas yra lygus nuliui;

42)   ciklinis pajėgumas [kW]deklaruotojo pajėgumo vidurkis (įvertintas laiko atžvilgiu) per ciklinio veikimo vėsinimo režimu (Pcycc) arba šildymo režimu (Pcych) bandymo intervalą;

43)   ciklinis efektyvumas vėsinimo režimu (EERcyc)– vidutinis energijos vartojimo efektyvumo koeficientas per ciklinio veikimo (kompresorius įsijungia ir išsijungia) bandymo intervalą, apskaičiuojamas kaip per intervalą integruotas vėsinimo pajėgumas [kWh], padalytas iš vartojamosios elektrinės galios [kWh], integruotos per tą patį intervalą;

44)   ciklinis efektyvumas šildymo režimu (COPcyc)– vidutinis energijos vartojimo efektyvumo koeficientas per ciklinio veikimo (kompresorius įsijungia ir išsijungia) bandymo intervalą, apskaičiuojamas kaip per intervalą integruotas šildymo pajėgumas [kWh], padalytas iš vartojamosios elektrinės galios [kWh], integruotos per tą patį intervalą;

45)   blogėjimo koeficientas– efektyvumo mažėjimo dėl ciklinio veikimo (kompresorius įsijungia ir išsijungia aktyviąja veiksena) matas, nustatytas vėsinimui (Cdc), šildymui (Cdh) arba pasirinktas kaip numatytoji vertė 0,25;

46)   aktyvioji veiksena– veiksena, atitinkanti laiką valandomis, kai įrenginį veikia pastato vėsinimo arba šildymo apkrova ir yra aktyvinta įrenginio vėsinimo arba šildymo funkcija. Būdamas tokios būsenos įrenginys gali cikliškai įsijungti ir išsijungti, kad būtų pasiekta arba išlaikyta reikiama patalpos oro temperatūra;

47)   termostatinės išjungties veiksena– veiksena, atitinkanti laiką valandomis, kai įrenginio neveikia vėsinimo arba šildymo apkrova ir, nors vėsinimo arba šildymo funkcija įjungta, įrenginys neaktyvus, nes nėra vėsinimo ar šildymo apkrovos. Todėl ši būsena yra susijusi su lauko temperatūra, o ne patalpos apkrova. Aktyviąja veiksena veikiančio įrenginio įjungimas ir išjungimas nelaikomas termostatine išjungtimi;

48)   karterio šildytuvo naudojimo veiksena– būsena, kai įrenginyje aktyvinamas šildymo įtaisas siekiant užtikrinti, kad šaldalas netekėtų į kompresorių ir kad paleidžiant kompresorių šaldalo koncentracija alyvoje būtų ribota;

49)   energijos suvartojimas termostatinės išjungties veiksena (PTO)– įrenginio vartojamoji galia [kW] esant termostatinės išjungties veiksenai;

50)   energijos suvartojimas budėjimo veiksena (PSB)budėjimo veiksena veikiančio įrenginio vartojamoji galia [kW];

51)   energijos suvartojimas išjungties veiksena (POFF)– įrenginio vartojamoji galia [kW] esant išjungties veiksenai;

52)   energijos suvartojimas karterio šildytuvo veiksena (PCK)karterio šildytuvo naudojimo veiksena veikiančio įrenginio vartojamoji galia [kW];

53)   termostatinės išjungties veiksenos laikas valandomis (H TO )– numanoma įrenginio termostatinės išjungties veiksenos trukmė per metus valandomis [h/a] – vertė priklauso nuo nustatyto sezono ir funkcijos;

54)   budėjimo veiksenos laikas valandomis (HSB)– numanoma įrenginio budėjimo veiksenos trukmė per metus valandomis [h/a] – vertė priklauso nuo nustatyto sezono ir funkcijos;

55)   išjungties veiksenos laikas valandomis (HOFF)– numanoma įrenginio išjungties veiksenos trukmė per metus valandomis [h/a] – vertė priklauso nuo nustatyto sezono ir funkcijos;

56)   karterio šildytuvo veiksenos laikas valandomis (HCK)– numanoma įrenginio karterio šildytuvo naudojimo veiksenos trukmė per metus valandomis [h/a] – vertė priklauso nuo nustatyto sezono ir funkcijos;

57)   vardinis oro srautas– oro srautas [m3/h], išmatuotas standartinėmis veikimo sąlygomis ties oro kondicionieriaus patalpos ir (arba) lauko mazgo (jei taikoma) oro išėjimo anga vėsinimo režimu (arba šildymo režimu, jei įrenginys neturi vėsinimo funkcijos);

58)   vardinė vartojamoji galia vėsinimo režimu (PEER)– įrenginio vartojamoji elektrinė galia [kW], susijusi su įrenginio veikimu vėsinimo režimu standartinėmis veikimo sąlygomis;

59)   vardinė vartojamoji galia šildymo režimu (PCOP)– įrenginio vartojamoji elektrinė galia [kW], susijusi su įrenginio veikimu šildymo režimu standartinėmis veikimo sąlygomis;

60)   vieno ortakio ir dviejų ortakių oro kondicionierių elektros energijos suvartojimas (atitinkamai QSD ir QDD)– vieno arba dviejų ortakių oro kondicionieriaus elektros energijos suvartojimas vėsinimo ir (arba) šildymo režimu (kuris iš jų taikomas) [vieno ortakio – kWh/h, dviejų ortakių – kWh/a];

61)   pajėgumų santykis– bendro visų patalpoje esančių mazgų deklaruotojo pajėgumo vėsinimo arba šildymo režimu ir lauke esančio mazgo deklaruotojo pajėgumo vėsinimo arba šildymo režimu santykis standartinėmis veikimo sąlygomis;

62)   didžiausias ventiliatoriaus oro srautas (F)– patogumo ventiliatoriaus oro srautas ventiliatoriui veikiant didžiausiu pajėgumu [m3/min], išmatuotas ties ventiliatoriaus oro išėjimo anga esant išjungtam sukiojimo mechanizmui (jei taikoma);

63)   sukiojimo mechanizmas– įtaisas, suteikiantis galimybę automatiškai keisti patogumo ventiliatoriaus oro srauto kryptį ventiliatoriui veikiant;

64)   ventiliatoriaus garso galios lygis– patogumo ventiliatoriaus, veikiančio didžiausio ventiliatoriaus oro srauto užtikrinimo režimu, A svertinis garso galios lygis, išmatuotas oro išėjimo angos pusėje;

65)   ventiliatoriaus aktyviosios veiksenos laikas valandomis (HCE)– numanomas laikas, kurį patogumo ventiliatorius užtikrina didžiausią ventiliatoriaus oro srautą, valandomis per metus [h/a], kaip aprašyta II priedo 4 lentelėje.

2.   MAŽIAUSIO ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMO, DIDŽIAUSIO ENERGIJOS SUVARTOJIMO IŠJUNGTIES IR BUDĖJIMO VEIKSENOMIS IR DIDŽIAUSIO GARSO GALIOS LYGIO REIKALAVIMAI

a)

Nuo 2013 m. sausio 1 d. vieno ortakio ir dviejų ortakių oro kondicionieriai atitinka žemiau pateiktose 1, 2 ir 3 lentelėse nurodytus reikalavimus; vertės skaičiuojamos pagal II priedą. Vieno ortakio ir dviejų ortakių kondicionieriai ir patogumo ventiliatoriai atitinka 2 lentelėje nurodytus budėjimo ir išjungties veiksenų reikalavimus. Mažiausio energijos vartojimo efektyvumo ir didžiausio garso galios lygio reikalavimai taikomi II priedo 2 lentelėje nurodytomis standartinėmis veikimo sąlygomis.

1   lentelė

Mažiausio energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai

 

Dviejų ortakių oro kondicionieriai

Vieno ortakio oro kondicionieriai

EERrated

COPrated

EERrated

COPrated

Jei šaldalo GWP > 150

2,40

2,36

2,40

1,80

Jei šaldalo GWP ≤ 150

2,16

2,12

2,16

1,62

2   lentelė

Didžiausio energijos suvartojimo išjungties veiksena ir budėjimo veiksena reikalavimai vieno ortakio ir dviejų ortakių oro kondicionieriams ir patogumo ventiliatoriams

Išjungties veiksena

Įrenginio elektros energijos suvartojimas bet kokiomis išjungties veiksenos sąlygomis yra ne didesnis kaip 1,00 W.

Budėjimo veiksena

Įrenginio elektros energijos suvartojimas esant įrenginiui tokios būsenos, kai galima tik aktyvinimo funkcija arba tik aktyvinimo funkcija ir galimos aktyvinimo funkcijos rodymas, yra ne didesnis kaip 1,00 W.

Įrenginio elektros energijos suvartojimas esant įrenginiui tokios būsenos, kai užtikrinamas tik informacijos ar būsenos rodymas arba tik aktyvinimo funkcija ir informacijos ar būsenos rodymas, yra ne didesnis kaip 2,00 W.

Budėjimo ir (arba) išjungties veiksenos buvimas

Įrenginys, jeigu tai neprieštarauja numatytai jo paskirčiai, turi išjungties ir (arba) budėjimo veikseną ir (arba) kitą būseną, kurioje, kai įrenginys prijungtas prie elektros energijos tinklo, elektros energijos suvartojimas atitinka elektros energijos suvartojimo išjungties ir (arba) budėjimo veiksena reikalavimus.

3   lentelė

Didžiausio garso galios lygio reikalavimai

Garso galios lygis patalpoje dB(A)

65

b)

Nuo 2013 m. sausio 1 d. oro kondicionieriai, išskyrus vieno ortakio ir dviejų ortakių oro kondicionierius, atitinka žemiau pateiktose 4 ir 5 lentelėse nurodytus mažiausio energijos vartojimo efektyvumo ir didžiausio garso galios lygio reikalavimus; vertės skaičiuojamos pagal II priedą. Energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai taikomi II priedo 3 lentelėje nurodytomis norminėmis projektinėmis sąlygomis, kai taikoma, atsižvelgiant į „vidutinį“ šildymo sezoną. Garso galios lygio reikalavimai taikomi II priedo 2 lentelėje nurodytomis standartinėmis veikimo sąlygomis.

4   lentelė

Mažiausio energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai

 

SEER

SCOP

(vidutinis šildymo sezonas)

Jei šaldalo GWP > 150

3,60

3,40

Jei šaldalo GWP < 150

3,24

3,06

5   lentelė

Didžiausio garso galios lygio reikalavimai

Vardinis pajėgumas ≤ 6 kW

6 kW < vardinis pajėgumas ≤ 12 kW

Garso galios lygis patalpoje dB(A)

Garso galios lygis lauke dB(A)

Garso galios lygis patalpoje dB(A)

Garso galios lygis lauke dB(A)

60

65

65

70

c)

Nuo 2014 m. sausio 1 d. oro kondicionieriai atitinka žemiau pateiktoje lentelėje nurodytus reikalavimus; vertės skaičiuojamos pagal II priedą. Oro kondicionierių, išskyrus vieno ortakio ir dviejų ortakių oro kondicionierius, energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai taikomi II priedo 3 lentelėje nurodytomis norminėmis projektinėmis sąlygomis, kai taikoma, atsižvelgiant į „vidutinį“ šildymo sezoną. Vieno ortakio ir dviejų ortakių oro kondicionierių energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai taikomi II priedo 2 lentelėje nurodytomis standartinėmis veikimo sąlygomis.

6   lentelė

Mažiausio energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai

 

Oro kondicionieriai, išskyrus dviejų ortakių ir vieno ortakio oro kondicionierius

Dviejų ortakių oro kondicionieriai

Vieno ortakio oro kondicionieriai

SEER

SCOP

(vidutinis šildymo sezonas)

EERrated

COPrated

EERrated

COPrated

< 6 kW, jei šaldalo GWP > 150

4,60

3,80

2,60

2,60

2,60

2,04

< 6 kW, jei šaldalo GWP ≤ 150

4,14

3,42

2,34

2,34

2,34

1,84

6–12 kW, jei šaldalo GWP > 150

4,30

3,80

2,60

2,60

2,60

2,04

6–12 kW, jei šaldalo GWP ≤ 150

3,87

3,42

2,34

2,34

2,34

1,84

d)

Nuo 2014 m. sausio 1 d. vieno ortakio ir dviejų ortakių oro kondicionieriai ir patogumo ventiliatoriai atitinka žemiau pateiktoje 7 lentelėje nurodytus reikalavimus; vertės skaičiuojamos pagal II priedą.

7   lentelė

Didžiausio energijos suvartojimo išjungties veiksena ir budėjimo veiksena reikalavimai

Išjungties veiksena

Įrenginio elektros energijos suvartojimas bet kokiomis išjungties veiksenos sąlygomis yra ne didesnis kaip 0,50 W.

Budėjimo veiksena

Įrenginio elektros energijos suvartojimas esant įrenginiui tokios būsenos, kai galima tik aktyvinimo funkcija arba tik aktyvinimo funkcija ir galimos aktyvinimo funkcijos rodymas, yra ne didesnis kaip 0,50 W.

Įrenginio elektros energijos suvartojimas esant įrenginiui tokios būsenos, kai užtikrinamas tik informacijos ar būsenos rodymas arba tik aktyvinimo funkcija ir informacijos ar būsenos rodymas, yra ne didesnis kaip 1,00 W.

Budėjimo ir (arba) išjungties veiksenos buvimas

Įrenginys, jeigu tai neprieštarauja numatytai jo paskirčiai, turi išjungties ir (arba) budėjimo veikseną ir (arba) kitą būseną, kurioje, kai įrenginys prijungtas prie elektros energijos tinklo, elektros energijos suvartojimas atitinka elektros energijos suvartojimo išjungties ir (arba) budėjimo veiksena reikalavimus.

Elektros energijos suvartojimo valdymas

Kai įrenginys nevykdo pagrindinės funkcijos arba kai kitas (-i) energiją vartojantis (-ys) gaminys (-iai) nėra priklausomas (-i) nuo jo funkcijų, įrenginyje, jei tai neprieštarauja numatytai jo paskirčiai, numatoma elektros energijos suvartojimo valdymo funkcija arba panaši funkcija, kuri po trumpiausio laikotarpio, tinkamo atsižvelgiant į numatytą įrenginio paskirtį, įrenginį automatiškai perjungia į

budėjimo veikseną arba

išjungties veikseną arba

kitą būseną, kurioje, kai įrenginys prijungtas prie elektros energijos tinklo, elektros energijos suvartojimas atitinka elektros energijos suvartojimo išjungties ir (arba) budėjimo veiksena reikalavimus. Elektros energijos suvartojimo valdymo funkcija įjungiama prieš pateikiant įrenginį vartotojui.

3.   INFORMACIJOS APIE GAMINĮ PATEIKIMO REIKALAVIMAI

a)

Nuo 2013 m. sausio 1 d. toliau esančiuose punktuose nurodyta informacija apie oro kondicionierius ir patogumo ventiliatorius (vertės skaičiuojamos pagal II priedą) pateikiama:

i)

gaminio techniniuose dokumentuose;

ii)

nemokamai prieinamose oro kondicionierių ir patogumo ventiliatorių gamintojų interneto svetainėse;

b)

Oro kondicionierių ar patogumo ventiliatorių gamintojas laboratorijoms, vykdančioms rinkos priežiūros patikrinimus, jų prašymu pateikia visą reikalingą informaciją apie įrenginio nustatymą, taikomą deklaruotojo pajėgumo, SEER/EER, SCOP/COP vertėms ir eksploatacinėms vertėms nustatyti, ir nurodo asmenų, kurie gali tokią informaciją suteikti, kontaktinius duomenis.

c)

Informacijos apie oro kondicionierius, išskyrus dviejų ortakių ir vieno ortakio oro kondicionierius, pateikimo reikalavimai.

1   lentelė

Informacijos pateikimo reikalavimai  (4)

(langelyje nurodytas ženklų po kablelio skaičius rodo, kokiu tikslumu pateikiami duomenys)

Modelio (-ų), kuriam (-iems) taikoma informacija, identifikavimo duomenys:


Funkcija (pažymėti, jei yra)

Jei yra šildymo funkcija, nurodyti, su kuriuo šildymo sezonu susijusi pateikiama informacija. Kiekviena nurodytų verčių turi būti susijusi su vienu šildymo sezonu. Nurodyti bent su „vidutiniu“ šildymo sezonu susijusias vertes.

vėsinimas

T/N

Vidutinis

(privaloma)

T/N

šildymas

T/N

Šiltesnis

(jei tinka)

T/N

 

Vėsesnis

(jei tinka)

T/N

Parametras

Simbolis

Vertė

Vienetas

Parametras

Simbolis

Vertė

Vienetas

Projektinė apkrova

Sezoninis efektyvumas

vėsinimas

Pdesignc

x,x

kW

vėsinimas

SEER

x,x

šildymas – „Vidutinis“

Pdesignh

x,x

kW

šildymas – „Vidutinis“

SCOP/A

x,x

šildymas – „Šiltesnis“

Pdesignh

x,x

kW

šildymas – „Šiltesnis“

SCOP/W

x,x

šildymas – „Vėsesnis“

Pdesignh

x,x

kW

šildymas – „Vėsesnis“

SCOP/C

x,x

Deklaruotasis pajėgumas (5) vėsinimo režimu esant patalpos temperatūrai 27(19) °C ir lauko temperatūrai Tj

Deklaruotasis energijos vartojimo efektyvumo koeficientas (5) esant patalpos temperatūrai 27 (19) °C ir lauko temperatūrai Tj

Tj = 35 °C

Pdc

x,x

kW

Tj = 35 °C

EERd

x,x

Tj = 30 °C

Pdc

x,x

kW

Tj = 30 °C

EERd

x,x

Tj = 25 °C

Pdc

x,x

kW

Tj = 25 °C

EERd

x,x

Tj = 20 °C

Pdc

x,x

kW

Tj = 20 °C

EERd

x,x

Deklaruotasis šildymo pajėgumas (5)„Vidutiniu“ šildymo sezonu, esant patalpos temperatūrai 20 °C ir lauko temperatūrai Tj

Deklaruotasis veiksmingumo koeficientas (5)„Vidutiniu“ šildymo sezonu, esant patalpos temperatūrai 20 °C ir lauko temperatūrai Tj

Tj = – 7 °C

Pdh

x,x

kW

Tj = – 7 °C

COPd

x,x

Tj = 2 °C

Pdh

x,x

kW

Tj = 2 °C

COPd

x,x

Tj = 7 °C

Pdh

x,x

kW

Tj = 7 °C

COPd

x,x

Tj = 12 °C

Pdh

x,x

kW

Tj = 12 °C

COPd

x,x

Tj = perėjimo į dvejopo šildymo režimą temperatūra

Pdh

x,x

kW

Tj = perėjimo į dvejopo šildymo režimą temperatūra

COPd

x,x

Tj = ribinė veikimo temperatūra

Pdh

x,x

kW

Tj = ribinė veikimo temperatūra

COPd

x,x

Deklaruotasis šildymo pajėgumas (5)„Šiltesniu“ šildymo sezonu, esant patalpos temperatūrai 20 °C ir lauko temperatūrai Tj

Deklaruotasis veiksmingumo koeficientas (5)„Šiltesniu“ šildymo sezonu, esant patalpos temperatūrai 20 °C ir lauko temperatūrai Tj

Tj = 2 °C

Pdh

x,x

kW

Tj = 2 °C

COPd

x,x

Tj = 7 °C

Pdh

x,x

kW

Tj = 7 °C

COPd

x,x

Tj = 12 °C

Pdh

x,x

kW

Tj = 12 °C

COPd

x,x

Tj = perėjimo į dvejopo šildymo režimą temperatūra

Pdh

x,x

kW

Tj = perėjimo į dvejopo šildymo režimą temperatūra

COPd

x,x

Tj = ribinė veikimo temperatūra

Pdh

x,x

kW

Tj = ribinė veikimo temperatūra

COPd

x,x

Deklaruotasis šildymo pajėgumas (5)„Vėsesniu“ šildymo sezonu, esant patalpos temperatūrai 20 °C ir lauko temperatūrai Tj

Deklaruotasis veiksmingumo koeficientas (5)„Vėsesniu“ šildymo sezonu, esant patalpos temperatūrai 20 °C ir lauko temperatūrai Tj

Tj = – 7 °C

Pdh

x,x

kW

Tj = – 7 °C

COPd

x,x

Tj = 2 °C

Pdh

x,x

kW

Tj = 2 °C

COPd

x,x

Tj = 7 °C

Pdh

x,x

kW

Tj = 7 °C

COPd

x,x

Tj = 12 °C

Pdh

x,x

kW

Tj = 12 °C

COPd

x,x

Tj = perėjimo į dvejopo šildymo režimą temperatūra

Pdh

x,x

kW

Tj = perėjimo į dvejopo šildymo režimą temperatūra

COPd

x,x

Tj = ribinė veikimo temperatūra

Pdh

x,x

kW

Tj = ribinė veikimo temperatūra

COPd

x,x

Tj = – 15 °C

Pdh

x,x

kW

Tj = – 15 °C

COPd

x,x

Perėjimo į dvejopo šildymo režimą temperatūra

Ribinė veikimo temperatūra

šildymas – „Vidutinis“

Tbiv

x

°C

šildymas – „Vidutinis“

Tol

x

°C

šildymas – „Šiltesnis“

Tbiv

x

°C

šildymas – „Šiltesnis“

Tol

x

°C

šildymas – „Vėsesnis“

Tbiv

x

°C

šildymas – „Vėsesnis“

Tol

x

°C

Ciklinis pajėgumas

Ciklinis efektyvumas

vėsinimo režimu

Pcycc

x,x

kW

vėsinimo režimu

EERcyc

x,x

šildymo režimu

Pcych

x,x

kW

šildymo režimu

COPcyc

x,x

Blogėjimo koeficientas vėsinimo režimu (6)

Cdc

x,x

Blogėjimo koeficientas šildymo režimu (6)

Cdh

x,x

Elektrinė kitų veiksenų (išskyrus aktyviąją veikseną) vartojamoji galia

Metinės elektros energijos sąnaudos

išjungties veiksena

POFF

x,x

kW

vėsinimas

QCE

x

kWh/a

budėjimo veiksena

PSB

x,x

kW

šildymas – „Vidutinis“

QHE

x

kWh/a

termostatinės išjungties veiksena

PTO

x,x

kW

šildymas – „Šiltesnis“

QHE

x

kWh/a

karterio šildytuvo naudojimo veiksena

PCK

x,x

kW

šildymas – „Vėsesnis“

QHE

x

kWh/a

Pajėgumo valdymas (pažymėti vieną iš trijų variantų)

Kiti parametrai

pastovaus srauto

T/N

Garso galios lygis (patalpoje / lauke)

LWA

x,x / x,x

dB(A)

pakopinis

T/N

Visuotinio atšilimo potencialas

GWP

x

kg CO2 ekv.

keičiamo srauto

T/N

Vardinis oro srautas (patalpoje / lauke)

x / x

m3/h

Išsamesnės informacijos teirautis

Gamintojo arba jo įgaliotojo atstovo pavadinimas ir adresas.

Gamintojas gaminio techniniuose dokumentuose pateikia 1 lentelėje nurodytą funkcionalumo požiūriu svarbią informaciją. Jei pažymėtas „pakopinis“ įrenginio pajėgumo valdymas, kiekviename deklaruotojo pajėgumo dalies langelyje nurodomos dvi pasviruoju brūkšneliu atskirtos vertės – didžiausia ir mažiausia, žymimos „hi/lo“.

d)

Informacijos pateikimo reikalavimai vieno ortakio ir dviejų ortakių oro kondicionieriams.

Vieno ortakio oro kondicionieriai ant pakuotės, gaminio dokumentuose ir reklaminėje medžiagoje vadinami „vietiniais oro kondicionieriais“.

Gamintojas pateikia informaciją, kaip nurodyta žemiau pateiktoje lentelėje.

2   lentelė

Informacijos pateikimo reikalavimai

Modelio (-ų), kuriam (-iems) taikoma informacija, identifikavimo duomenys

[užpildyti reikiamus langelius]

Apibūdinimas

Simbolis

Vertė

Vienetai

Vardinis vėsinimo pajėgumas

Prated vėsinimo režimu

[x,x]

kW

Vardinis šildymo pajėgumas

Prated šildymo režimu

[x,x]

kW

Vardinė vartojamoji galia vėsinimo režimu

PEER

[x,x]

kW

Vardinė vartojamoji galia šildymo režimu

PCOP

[x,x]

kW

Vardinis energijos vartojimo efektyvumo koeficientas

EERd

[x,x]

Vardinis veiksmingumo koeficientas

COPd

[x,x]

Energijos suvartojimas termostatinės išjungties veiksena

PTO

[x,x]

W

Energijos suvartojimas budėjimo veiksena

PSB

[x,x]

W

Vieno ortakio / dviejų ortakių prietaisų elektros energijos suvartojimas

(nurodyti atskirai vėsinimo ir šildymo režimu)

Dviejų ortakių – QDD

Dviejų ortakių – [x]

Dviejų ortakių – kWh/a

Vieno ortakio – QSD

Vieno ortakio – [x,x]

Vieno ortakio – kWh/h

Garso galios lygis

LWA

[x]

dB(A)

Visuotinio atšilimo potencialas

GWP

[x]

kg CO2 ekv.

Išsamesnės informacijos teirautis

Gamintojo arba jo įgaliotojo atstovo pavadinimas ir adresas.

e)

Informacijos pateikimo reikalavimai patogumo ventiliatoriams.

Gamintojas pateikia informaciją, kaip nurodyta žemiau pateiktoje lentelėje.

3   lentelė

Informacijos pateikimo reikalavimai

Modelio (-ų), kuriam (-iems) taikoma informacija, identifikavimo duomenys

[užpildyti reikiamus langelius]

Apibūdinimas

Simbolis

Vertė

Vienetai

Didžiausias ventiliatoriaus oro srautas

F

[x,x]

m3/min

Ventiliatoriaus vartojamoji galia

P

[x,x]

W

Eksploatacinė vertė

SV

[x,x]

(m3/min)/W

Energijos suvartojimas budėjimo veiksena

PSB

[x,x]

W

Ventiliatoriaus garso galios lygis

LWA

[x]

dB(A)

Didžiausias oro greitis

c

[x,x]

m/s

Eksploatacinės vertės matavimo metodo standartas

[pateikti nuorodą į naudoto matavimo metodo standartą]

Išsamesnės informacijos teirautis

Gamintojo arba jo įgaliotojo atstovo pavadinimas ir adresas.


(1)  TKKK trečiasis klimato kaitos vertinimas, 2001 m. Tarpvyriausybinės klimato kaitos komisijos ataskaita, http://www.ipcc.ch/publications_and_data/publications_and_data_reports.shtml

(2)  Climate Change, The IPCC Scientific Assessment, J. T Houghton, G. J. Jenkins, J. J. Ephraums (red.) Cambridge University Press, Kembridžas (JK), 1990 m.

(3)  OL L 390, 2004 12 31, p. 24.

(4)  Sekcinių prietaisų atveju duomenys pateikiami esant pajėgumo santykiui 1.

(5)  = Deklaruotojo įrenginio pajėgumo ir deklaruotojo EER/COP dalyse pakopiniams įrenginiams nurodomos dvi vertės, atskirtos pasviruoju brūkšniu („/“).

(6)  = Jei pasirenkama numatytoji vertė Cd = 0,25, ciklinio veikimo bandymų rezultatų pateikti nereikia. Kitu atveju būtina nurodyti šildymo arba vėsinimo režimo ciklinio veikimo bandymu nustatytą vertę.


II PRIEDAS

Matavimas ir skaičiavimas

1.

Šio reglamento reikalavimų laikymosi ir patikros, ar laikomasi tų reikalavimų, tikslais matavimai ir skaičiavimai atliekami pagal darniuosius standartus, kurių numeriai paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, arba taikant kitą patikimą, tikslų ir pakartojamą metodą, kuriame atsižvelgiama į visuotinai pripažintus pažangiausius matavimo metodus ir kurio rezultatai laikomi mažos neapibrėžties rezultatais. Jie atitinka visus toliau nurodytus techninius parametrus.

2.

Nustatant sezoninį energijos suvartojimą, sezoninį energijos vartojimo efektyvumo koeficientą (SEER) ir sezoninį veiksmingumo koeficientą (SCOP), atsižvelgiama į šiuos dalykus:

a)

Europos vėsinimo ir šildymo sezoną (-us), kaip apibrėžta toliau 1 lentelėje;

b)

normines projektines sąlygas, kaip apibrėžta toliau 3 lentelėje;

c)

elektros energijos suvartojimą visomis susijusiomis veiksenomis, taikant laikotarpius, kaip apibrėžta toliau 4 lentelėje;

d)

energijos vartojimo efektyvumo blogėjimo dėl ciklinio veikimo pobūdžio (jei taikoma) poveikį, atsižvelgiant į vėsinimo ir (arba) šildymo pajėgumo valdymo tipą;

e)

sezoninių veiksmingumo koeficientų pataisas atsižvelgiant į sąlygas, kuriomis įrenginio šildymo pajėgumas per mažas šildymo apkrovai išlaikyti;

f)

pagalbinio šildytuvo (jei taikoma) poveikį, į kurį atsižvelgiama skaičiuojant sezoninį įrenginio efektyvumą šildymo režimu.

3.

Jei su tam tikru modeliu, kuris yra patalpoje ir lauke esančių agregatų derinys, susijusi informacija gauta atliekant skaičiavimus remiantis konstrukcija ir (arba) ekstrapoliavimu pagal kitų derinių duomenis, dokumentuose turėtų būti pateikiami išsamūs tokių skaičiavimų ir (arba) ekstrapoliavimo, taip pat skaičiavimų tikslumui patikrinti atliktų bandymų, duomenys (įskaitant matematinio modelio, pagal kurį apskaičiuotos tokių derinių eksploatacinės charakteristikos, ir matavimų, atliktų siekiant patikrinti šį modelį, duomenis).

4.

Vieno ortakio ir dviejų ortakių oro kondicionierių vardinis energijos vartojimo efektyvumo koeficientas (EERrated) ir, kai taikoma, veiksmingumo koeficientas (COPrated) nustatomi standartinėmis veikimo sąlygomis kaip apibrėžta toliau pateiktoje 2 lentelėje.

5.

Skaičiuojant sezoninį elektros energijos suvartojimą vėsinimo (ir (arba) šildymo) režimu atsižvelgiama į elektros energijos suvartojimą įrenginiui veikiant visomis susijusiomis veiksenomis, kaip apibrėžta toliau pateiktoje 3 lentelėje, taikant veikimo valandų skaičių, kaip apibrėžta toliau pateiktoje 4 lentelėje.

6.

Patogumo ventiliatorių efektyvumas nustatomas įrenginio vardinį oro srautą padalijant iš įrenginio vardinės elektrinės vartojamosios galios.

1   lentelė

Vėsinimo ir šildymo sezonų intervalai (j = intervalo indeksas, Tj = lauko temperatūra, hj = intervalo valandų skaičius per metus); st = sausuoju termometru išmatuota temperatūra

VĖSINIMO SEZONAS

j

#

Tj

°C

st

hj

valandos per metus

1

17

205

2

18

227

3

19

225

4

20

225

5

21

216

6

22

215

7

23

218

8

24

197

9

25

178

10

26

158

11

27

137

12

28

109

13

29

88

14

30

63

15

31

39

16

32

31

17

33

24

18

34

17

19

35

13

20

36

9

21

37

4

22

38

3

23

39

1

24

40

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso valandų

2 602


ŠILDYMO SEZONAS

j

#

Tj

°C

st

hj

valandos per metus

Vidutinis

Šiltesnis

Vėsesnis

1–8

– 30 – – 23

0

0

0

9

–22

0

0

1

10

–21

0

0

6

11

–20

0

0

13

12

–19

0

0

17

13

–18

0

0

19

14

–17

0

0

26

15

–16

0

0

39

16

–15

0

0

41

17

–14

0

0

35

18

–13

0

0

52

19

–12

0

0

37

20

–11

0

0

41

21

–10

1

0

43

22

–9

25

0

54

23

–8

23

0

90

24

–7

24

0

125

25

–6

27

0

169

26

–5

68

0

195

27

–4

91

0

278

28

–3

89

0

306

29

–2

165

0

454

30

–1

173

0

385

31

0

240

0

490

32

1

280

0

533

33

2

320

3

380

34

3

357

22

228

35

4

356

63

261

36

5

303

63

279

37

6

330

175

229

38

7

326

162

269

39

8

348

259

233

40

9

335

360

230

41

10

315

428

243

42

11

215

430

191

43

12

169

503

146

44

13

151

444

150

45

14

105

384

97

46

15

74

294

61

Iš viso valandų

4 910

3 590

6 446

2   lentelė

Standartinės veikimo sąlygos, sausuoju termometru išmatuota oro temperatūra

(skliaustuose nurodyta drėgnuoju termometru išmatuota temperatūra)

Prietaisas

Funkcija

Patalpos oro temperatūra

(°C)

Lauko oro temperatūra

(°C)

oro kondicionieriai, išskyrus vieno ortakio oro kondicionierius

vėsinimas

27 (19)

35 (24)

šildymas

20 (maks. 15)

7(6)

vieno ortakio oro kondicionierius

vėsinimas

35 (24)

35 (24) (1)

šildymas

20 (12)

20 (12) (1)


3   lentelė

Norminės projektinės sąlygos, sausuoju termometru išmatuota oro temperatūra

(skliaustuose nurodyta drėgnuoju termometru išmatuota temperatūra)

Funkcija / sezonas

Patalpos oro temperatūra

(°C)

Lauko oro temperatūra

(°C)

Perėjimo į dvejopo šildymo režimą temperatūra

(°C)

Ribinė veikimo temperatūra

(°C)

 

Tin

Tdesignc/Tdesignh

Tbiv

Tol

vėsinimas

27 (19)

Tdesignc = 35 (24)

netaikoma

netaikoma

šildymas – „Vidutinis“

20 (15)

Tdesignh = – 10 (– 11)

maks. 2

maks. – 7

šildymas – „Šiltesnis“

Tdesignh = 2 (1)

maks. 7

maks. 2

šildymas – „Vėsesnis“

Tdesignh = – 22 (– 23)

maks. – 7

maks. – 15


4   lentelė

Tam tikro tipo prietaiso veikimo tam tikra veiksena trukmė valandomis, taikoma skaičiuojant elektros energijos suvartojimą

Prietaiso tipas / funkcija

(jei taikoma)

Vienetai

Šildymo sezonas

Įjungties veiksena

Termostatinės išjungties veiksena

Budėjimo veiksena

Išjungties veiksena

Karterio šildytuvo veiksena

 

 

 

vėsinimas – HCE

šildymas – HHE

HTO

HSB

HOFF

HCK

Oro kondicionieriai, išskyrus dviejų ortakių ir vieno ortakio oro kondicionierius

Vėsinimo režimas, jei prietaisas gali tik vėsinti

valandos per metus

 

350

221

2 142

5 088

7 760

Vėsinimo ir šildymo režimai, jei prietaisas gali veikti abiem režimais

Vėsinimo režimas

valandos per metus

 

350

221

2 142

0

2 672

Šildymo režimas

valandos per metus

Vidutinis

1 400

179

0

0

179

Šiltesnis

1 400

755

0

0

755

Vėsesnis

2 100

131

0

0

131

Šildymo režimas, jei prietaisas gali tik šildyti

valandos per metus

Vidutinis

1 400

179

0

3 672

3 851

Šiltesnis

1 400

755

0

4 345

4 476

Vėsesnis

2 100

131

0

2 189

2 944

Dviejų ortakių oro kondicionieriai

Vėsinimo režimas, jei prietaisas gali tik vėsinti

h/60 min

 

1

netaikoma

netaikoma

netaikoma

netaikoma

Vėsinimo ir šildymo režimai, jei prietaisas gali veikti abiem režimais

Vėsinimo režimas

h/60 min

 

1

netaikoma

netaikoma

netaikoma

netaikoma

Šildymo režimas

h/60min

 

1

netaikoma

netaikoma

netaikoma

netaikoma

Šildymo režimas, jei prietaisas gali tik šildyti

h/60min

 

1

netaikoma

netaikoma

netaikoma

netaikoma

Vieno ortakio oro kondicionieriai

Vėsinimo režimas

h/60 min

 

1

netaikoma

netaikoma

netaikoma

netaikoma

Šildymo režimas

h/60 min

 

1

netaikoma

netaikoma

netaikoma

netaikoma


(1)  Vieno ortakio oro kondicionierių atveju pro kondensatorių (garintuvą) vėsinimo (šildymo) režimu tiekiamas ne lauko, o patalpos oras.


III PRIEDAS

Rinkos priežiūros tikslais taikoma patikros procedūra

Valstybės narės valdžios institucijos, atlikdamos Direktyvos 2009/125/EB 3 straipsnio 2 dalyje nurodytus rinkos priežiūros patikrinimus, taiko toliau pateiktą patikros procedūrą, kad nustatytų, ar laikomasi I priede išdėstytų reikalavimų.

1.

Valstybės narės valdžios institucijos išbando vieną įrenginį.

2.

Laikoma, kad oro kondicionieriaus modelis (išskyrus vieno ortakio ir dviejų ortakių oro kondicionierius) atitinka šio reglamento I priede išdėstytus jam taikomus reikalavimus, jei sezoninis energijos vartojimo efektyvumo koeficientas (SEER) (arba (jei taikoma) sezoninis veiksmingumo koeficientas (SCOP)) įrenginiui veikiant deklaruotuoju pajėgumu yra ne mažesnis kaip deklaruota vertė minus 8 %. SEER ir SCOP vertės nustatomos pagal II priedą.

Laikoma, kad vieno ortakio arba dviejų ortakių oro kondicionieriaus modelis atitinka šio reglamento I priede išdėstytus jam taikomus reikalavimus, jei išjungties veiksenos ir budėjimo veiksenos rezultatai neviršija ribinių verčių daugiau kaip 10 % ir jei vardinis energijos vartojimo efektyvumo koeficientas (EERrated) (arba (jei taikoma) vardinis veiksmingumo koeficientas (COPrated)) yra ne mažesnis kaip deklaruota vertė minus 10 %. EER ir COP vertės nustatomos pagal II priedą.

Laikoma, kad oro kondicionieriaus modelis atitinka šiame reglamente nustatytus jam taikomus reikalavimus, jei didžiausias garso galios lygis neviršija deklaruotos vertės daugiau kaip 2 dB(A).

3.

Jeigu 2 punkte nurodytas rezultatas nepasiekiamas, rinkos priežiūrą vykdanti institucija išbando tris papildomus atsitiktine tvarka atrinktus to paties modelio vienetus.

4.

Laikoma, kad oro kondicionieriaus modelis (išskyrus vieno ortakio ir dviejų ortakių oro kondicionierius) atitinka šio reglamento I priede išdėstytus jam taikomus reikalavimus, jei trijų to modelio vienetų sezoninio energijos vartojimo efektyvumo koeficiento (SEER) (arba (jei taikoma) sezoninio veiksmingumo koeficiento (SCOP)) įrenginiui veikiant deklaruotuoju pajėgumu vidurkis yra ne mažesnis kaip deklaruota vertė minus 8 %. SEER ir SCOP vertės nustatomos pagal II priedą.

Laikoma, kad vieno ortakio arba dviejų ortakių oro kondicionieriaus modelis atitinka šio reglamento I priede išdėstytus jam taikomus reikalavimus, jei trijų to modelio vienetų išjungties veiksenos ir budėjimo veiksenos rezultatų vidurkis neviršija ribinių verčių daugiau kaip 10 % ir jei vardinio energijos vartojimo efektyvumo koeficiento (EERrated) (arba (jei taikoma) vardinio veiksmingumo koeficiento (COPrated)) vidurkis yra ne mažesnis kaip deklaruota vertė minus 10 %. EER ir COP vertės nustatomos pagal II priedą.

Laikoma, kad oro kondicionieriaus modelis atitinka šiame reglamente nustatytus jam taikomus reikalavimus, jei didžiausio garso galios lygio vidurkis neviršija deklaruotos vertės daugiau kaip 2 dB(A).

5.

Jeigu 4 punkte nurodyti rezultatai nepasiekiami, laikoma, kad modelis neatitinka šio reglamento reikalavimų.

Atitikties šiam reglamentui patikrinimo tikslais valstybės narės taiko II priede nurodytas procedūras ir darniuosius standartus, kurių numeriai tuo tikslu paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, arba kitus patikimus, tikslius ir pakartojamus skaičiavimo ir matavimo metodus, kuriuose atsižvelgiama į visuotinai pripažintus pažangiausius metodus.


IV PRIEDAS

Etalonai

Nustatyta, kad įsigaliojant šiam reglamentui geriausios rinkoje oro kondicionierių technologijos užtikrina toliau nurodytą energinį veiksmingumą.

Oro kondicionierių etalonai

Oro kondicionieriai, išskyrus dviejų ortakių ir vieno ortakio oro kondicionierius

Dviejų ortakių oro kondicionieriai

Vieno ortakio oro kondicionieriai

SEER

SCOP

EER

COP

EER

COP

8,50

5,10

3,00 (1)

3,15

3,15 (1)

2,60

Etaloninė oro kondicionieriuje naudojamo šaldalo GWP vertė yra ≤ 20.


(1)  Remiantis vieno ortakio oro kondicionierių, kuriuose naudojamas šaldymas garais, veiksmingumu.


Top