EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R1350

2011 m. gruodžio 20 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1350/2011 dėl laikino kai kurių grūdų importo muitų netaikymo 2011–2012 prekybos metais

OJ L 338, 21.12.2011, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2012

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/1350/oj

21.12.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 338/27


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1350/2011

2011 m. gruodžio 20 d.

dėl laikino kai kurių grūdų importo muitų netaikymo 2011–2012 prekybos metais

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas) (1), ypač į jo 187 straipsnį kartu su 4 straipsniu,

kadangi:

(1)

kad pirmaisiais 2011–2012 prekybos metų mėnesiais būtų skatinamas grūdų tiekimas Bendrijos rinkai, Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 633/2011 (2) iki 2011 m. gruodžio 31 d. buvo sustabdytas importo muitų taikymas paprastųjų kviečių, išskyrus aukštos kokybės paprastuosius kviečius, ir pašarinių miežių tarifinėms kvotoms, kurias leista naudoti atitinkamai Komisijos reglamentais (EB) Nr. 1067/2008 (3) ir (EB) Nr. 2305/2003 (4);

(2)

pagal 2011–2012 prekybos metų pradžios Europos Sąjungos grūdų rinkos prognozes atsižvelgiant į nedidelį atsargų kiekį ir dabartinius faktinio kiekio nuėmus 2011 m. derlių skaičiavimus, kuriuos atliko Komisija, kainos turėtų išlikti nepakitusios. Siekiant lengviau išlaikyti Sąjungos rinkos pusiausvyrą galintį užtikrinti importo srautą, reikėtų ir toliau užtikrinti grūdų importo politikos tęstinumą ir kvotoms, kurioms importo muitai dabar netaikomi, šią priemonę laikinai – iki 2012 m. birželio 30 d. – taikyti ir 2011–2012 prekybos metais;

(3)

be to, neturėtų nukentėti šiuo metu grūdus vežantys ir į Europos Sąjungą juos importuoti siekiantys ūkinės veiklos vykdytojai. Todėl reikėtų atsižvelgti į vežimo laikotarpį ir leisti ūkinės veiklos vykdytojams išleisti į laisvą apyvartą grūdus taikant šiame reglamente numatytą muitų sustabdymo tvarką visiems produktams, kurių tiesioginis vežimas į Europos Sąjungą prasidėjo ne vėliau kaip 2012 m. birželio 30 d. Taip pat reikėtų numatyti, kaip turėtų būti įrodyta, kad vežama tiesiogiai į Europos Sąjungą ir kad pradėta vežti atitinkamą dieną;

(4)

kad nuo 2012 m. sausio 1 d. būtų užtikrintas veiksmingas importo licencijų išdavimo tvarkos administravimas, šis reglamentas turėtų įsigalioti kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

(5)

Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komitetas per pirmininko nustatytą laikotarpį nuomonės nepateikė,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   2011–2012 prekybos metais visam produktų, kurių KN kodai yra 1001 99 00 (išskyrus aukštos kokybės, kaip numatyta Komisijos reglamento (ES) Nr. 642/2010 (5) II priede) ir 1003, importui, vykdomam pagal reglamentais (EB) Nr. 1067/2008 ir (EB) Nr. 2305/2003 leistas naudoti sumažinto muito tarifines kvotas, sustabdomas importo muitų taikymas.

2.   Kai šio straipsnio 1 dalyje nurodyti grūdai vežami tiesiogiai į Europos Sąjungą, o jų vežimas prasidėjo ne vėliau kaip 2012 m. birželio 30 d., importo muitų taikymo sustabdymas pagal šį reglamentą į laisvą apyvartą išleidžiamiems produktams ir toliau galioja.

Kompetentingoms institucijoms pateikiamas vežimo dokumento originalas, kuriuo įrodoma, kad vežama tiesiogiai į Europos Sąjungą ir kad pradėta vežti atitinkamą dieną.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas taikomas nuo 2012 m. sausio 1 d. ir iki 2012 m. birželio 30 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2011 m. gruodžio 20 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 170, 2011 6 30, p. 19.

(3)  OL L 290, 2008 10 31, p. 3.

(4)  OL L 342, 2003 12 30, p. 7.

(5)  OL L 187, 2010 7 21, p. 5.


Top