EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R1349

2011 m. gruodžio 20 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1349/2011, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 376/2008, nustatantis bendrąsias išsamias taisykles dėl importo ir eksporto licencijų bei išankstinio nustatymo sertifikatų sistemos taikymo žemės ūkio produktams

OJ L 338, 21.12.2011, p. 26–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 055 P. 271 - 271

No longer in force, Date of end of validity: 05/08/2016; netiesiogiai panaikino 32016R1237

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/1349/oj

21.12.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 338/26


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1349/2011

2011 m. gruodžio 20 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 376/2008, nustatantis bendrąsias išsamias taisykles dėl importo ir eksporto licencijų bei išankstinio nustatymo sertifikatų sistemos taikymo žemės ūkio produktams

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendrą bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentą) (1), ypač į jo 134 straipsnį kartu su 4 straipsniu,

kadangi:

(1)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 130 straipsnį, kad būtų galima administruoti importą, Komisijai suteikti įgaliojimai nustatyti produktus, kuriuos importuojant reikia pateikti licenciją. Vertindama licencijų sistemos poreikį, Komisija atsižvelgia į atitinkamas rinkų valdymo priemones, ypač į importo stebėsenos priemones;

(2)

Komisijos reglamento (EB) Nr. 376/2008 (2) 1 straipsnio 2 dalies a punkto i papunktyje kartu su jo II priedo I dalies I punktu nustatyta, kad importuojant „šviežius bananus, importuotus pagal muitą, nurodytą Bendrojo muito tarife“, kuriems taikomas KN kodas 0803 00 19, privaloma pateikti licenciją;

(3)

dabar veiksmingą importo stebėseną galima vykdyti taikant kitas priemones. Siekiant supaprastinti valstybių narių ir ūkio subjektų darbą ir palengvinti jų administracinę naštą, reikėtų atsisakyti reikalavimo pateikti bananų importo licencijas. Pagal 2005 m. gruodžio 9 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 2014/2005 dėl bananų, skirtų laisvai apyvartai, taikant Bendrojo muitų tarifo muito normą, importo į Bendriją licencijų (3) 1 straipsnio 3 dalį licencijos galioja tik jų išdavimo metais. Todėl įpareigojimą įsigyti importo licencijas derėtų panaikinti nuo 2012 m. sausio 1 d.;

(4)

todėl Reglamentą (EB) Nr. 376/2008 reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti;

(5)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 376/2008 II priedo I dalies I punktas „Bananai (Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 I priedo XI dalis)“ išbraukiamas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja septintąją dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2012 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2011 m. gruodžio 20 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 114, 2008 4 26, p. 3.

(3)  OL L 324, 2005 12 10, p. 3.


Top