Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0798

2011/798/ES: 2011 m. lapkričio 30 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas dėl Sąjungos finansinio įnašo išlaidoms, patirtoms 2009 m. Ispanijoje taikant skubias kovos su paukščių gripu priemones, atlyginti (pranešta dokumentu Nr. C(2011) 8721)

OJ L 320, 3.12.2011, p. 45–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/798/oj

3.12.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 320/45


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS

2011 m. lapkričio 30 d.

dėl Sąjungos finansinio įnašo išlaidoms, patirtoms 2009 m. Ispanijoje taikant skubias kovos su paukščių gripu priemones, atlyginti

(pranešta dokumentu Nr. C(2011) 8721)

(Tekstas autentiškas tik ispanų kalba)

(2011/798/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. gegužės 25 d. Tarybos sprendimą 2009/470/EB dėl išlaidų veterinarijos srityje (1), ypač į jo 4 straipsnį,

kadangi:

(1)

pagal finansinio reglamento 75 straipsnį ir įgyvendinimo taisyklių 90 straipsnio 1 dalį įsipareigojimai dėl išlaidų iš Sąjungos biudžeto yra grindžiami ankstesniu institucijos arba kitų institucijų, kurioms institucija yra perdavusi įgaliojimus, finansavimo sprendimu, kuriame išdėstomi pagrindiniai su biudžeto išlaidomis susijusių veiksmų elementai;

(2)

Sprendimu 2009/470/EB nustatyta Sąjungos finansinio įnašo, skirto specialiųjų veterinarijos priemonių įskaitant skubias priemones, išlaidoms atlyginti, nustatymo tvarka. Siekdama padėti kuo greičiau likviduoti paukščių gripą, Sąjunga turėtų finansiškai prisidėti prie finansuoti tinkamų valstybių narių patirtų išlaidų atlyginimo. Šio sprendimo 4 straipsnio 3 dalies pirmoje ir antroje įtraukoje nustatyta, kokia dalis valstybių narių patirtų išlaidų gali būti atlyginta;

(3)

2005 m. vasario 28 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 349/2005, nustatančio Tarybos sprendime 90/424/EEB paminėtų skubių priemonių ir kampanijos prieš tam tikras gyvūnų ligas Bendrijos finansavimo taisykles (2), 3 straipsnyje nustatyta, kokioms tinkamoms finansuoti išlaidoms atlyginti gali būti skiriama Sąjungos finansinė parama;

(4)

2010 m. kovo 5 d. Komisijos sprendimu 2010/148/ES dėl Sąjungos finansinio įnašo, skirto skubių kovos su paukščių gripu priemonių Čekijoje, Vokietijoje, Ispanijoje, Prancūzijoje ir Italijoje 2009 m. išlaidoms atlyginti (3) numatomas Sąjungos finansinis įnašas skubių kovos su paukščių gripu priemonių Ispanijoje 2009 m. išlaidoms atlyginti;

(5)

2010 m. gegužės 3 d. Ispanija, vadovaudamasi Reglamento (EB) Nr. 349/2005 7 straipsnio 1 ir 2 dalimis, pateikė oficialų prašymą atlyginti išlaidas;

(6)

Reglamento (EB) Nr. 349/2005 7 straipsnyje nustatyta tvarka Sąjungos finansinis įnašas išmokamas tik tuo atveju, jei planuota veikla buvo tikrai įgyvendinta ir valdžios institucijos per nustatytus terminus pateikė visą reikalingą informaciją;

(7)

pagal Reglamento (EB) Nr. 349/2005 10 straipsnį atlikusios auditą Komisijos tarnybos atskleidė tik nedideles finansines problemas;

(8)

todėl Ispanija įvykdė techninius ir administracinius reikalavimus, nustatytus Sprendimo 2009/470/EB 3 straipsnio 4 dalyje ir Reglamento (EB) Nr. 349/2005 7 straipsnyje;

(9)

atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes turėtų būti nustatyta pirmoji Sąjungos finansinės paramos išmokos dalis, kuria būtų atlygintos tinkamos finansuoti išlaidos, patirtos 2009 m. likviduojant paukščių gripą Ispanijoje;

(10)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Pirmoji išmokos dalis 500 000,00 EUR išmokama Ispanijai kaip Sąjungos finansinio įnašo dalis.

2 straipsnis

Šis sprendimas yra finansavimo sprendimas, kaip nurodyta finansinio reglamento 75 straipsnyje, ir skiriamas Ispanijos Karalystei.

Priimta Briuselyje 2011 m. lapkričio 30 d.

Komisijos vardu

John DALLI

Komisijos narys


(1)  OL L 155, 2009 6 18, p. 30.

(2)  OL L 55, 2005 3 1, p. 12.

(3)  OL L 60, 2010 3 10, p. 22.


Top