Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0794

2011/794/ES: 2011 m. lapkričio 30 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo nustatomas Sąjungos finansinis įnašas išlaidoms, patirtoms 2010 m. Nyderlanduose taikant skubias kovos su paukščių gripu priemones, atlyginti (pranešta dokumentu Nr. C(2011) 8714)

OJ L 320, 3.12.2011, p. 37–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/794/oj

3.12.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 320/37


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS

2011 m. lapkričio 30 d.

kuriuo nustatomas Sąjungos finansinis įnašas išlaidoms, patirtoms 2010 m. Nyderlanduose taikant skubias kovos su paukščių gripu priemones, atlyginti

(pranešta dokumentu Nr. C(2011) 8714)

(Tekstas autentiškas tik olandų kalba)

(2011/794/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. gegužės 25 d. Tarybos sprendimą 2009/470/EB dėl išlaidų veterinarijos srityje (1), ypač į jo 4 straipsnį,

kadangi:

(1)

pagal finansinio reglamento 75 straipsnį ir įgyvendinimo taisyklių 90 straipsnio 1 dalį įsipareigojimai dėl išlaidų iš Sąjungos biudžeto yra grindžiami ankstesniu institucijos arba kitų institucijų, kurioms institucija yra perdavusi įgaliojimus, finansavimo sprendimu, kuriame išdėstomi pagrindiniai su biudžeto išlaidomis susijusių veiksmų elementai;

(2)

Sprendimu 2009/470/EB nustatyta Sąjungos finansinio įnašo, skirto specialiųjų veterinarijos priemonių, įskaitant skubias priemones, išlaidoms atlyginti, nustatymo tvarka. Siekdama padėti kuo greičiau likviduoti paukščių gripą, Sąjunga turėtų finansiškai prisidėti prie valstybių narių patirtų tinkamų finansuoti išlaidų atlyginimo. Šio sprendimo 4 straipsnio 3 dalies pirmoje ir antroje įtraukoje nustatyta, kokia dalis valstybių narių patirtų išlaidų privalo būti atlyginta;

(3)

2005 m. vasario 28 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 349/2005, nustatančio Tarybos sprendime 90/424/EEB paminėtų skubių priemonių ir kampanijos prieš tam tikras gyvūnų ligas Bendrijos finansavimo taisykles (2), 3 straipsnyje nustatyta, kokioms tinkamoms finansuoti išlaidoms atlyginti gali būti skiriama Sąjungos finansinė parama;

(4)

2011 m. kovo 31 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimu 2011/204/ES dėl Sąjungos finansinės paramos skubioms kovos su paukščių gripu priemonėms Danijoje ir Nyderlanduose 2010 m. (3) suteiktas Sąjungos finansinis įnašas skubių kovos su paukščių gripu priemonių Nyderlanduose 2010 m. išlaidoms atlyginti. 2011 m. gegužės 20 d. Nyderlandai, vadovaudamiesi Reglamento (EB) Nr. 349/2005 7 straipsnio 1 ir 2 dalimis, pateikė oficialų prašymą atlyginti išlaidas;

(5)

Sąjungos finansinis įnašas išmokamas tik tuo atveju, jei planuota veikla buvo tikrai įgyvendinta ir valdžios institucijos per nustatytus terminus pateikė visą reikalingą informaciją;

(6)

Pagal Sprendimo 2009/470/EB 3 straipsnio 4 dalį Nyderlandai nedelsdami informavo Komisiją ir kitas valstybes nares apie priemones, taikytas pagal Sąjungos teisės aktus dėl pranešimo ir ligos likvidavimo, ir jų rezultatus. Su prašymu atlyginti išlaidas, kaip reikalaujama Reglamento (EB) Nr. 349/2005 7 straipsnyje, buvo pateikta finansinė ataskaita, patvirtinamieji dokumentai, epidemiologinė ataskaita iš kiekvieno ūkio, kuriame gyvūnai buvo skerdžiami ar naikinami, ir atitinkamo audito rezultatai;

(7)

2011 m. rugpjūčio 8 d. Nyderlandams buvo pateiktos Komisijos pastabos, finansuoti tinkamų išlaidų apskaičiavimo metodas ir galutinės išvados. 2011 m. rugpjūčio 16 d. e. paštu Nyderlandai išreiškė sutikimą;

(8)

todėl gali būti nustatytas bendras Sąjungos finansinis įnašas, kuriuo būtų atlygintos tinkamos finansuoti išlaidos, patirtos 2010 m. likviduojant paukščių gripą Nyderlanduose;

(9)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Maisto ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sąjungos finansinis įnašas išlaidoms, susijusioms su paukščių gripo likvidavimu Nyderlanduose 2010 m., atlyginti yra 54 203,48 EUR.

2 straipsnis

Šis sprendimas yra finansavimo sprendimas, kaip nurodyta finansinio reglamento 75 straipsnyje, ir skiriamas Nyderlandų Karalystei.

Priimta Briuselyje 2011 m. lapkričio 30 d.

Komisijos vardu

John DALLI

Komisijos narys


(1)  OL L 155, 2009 6 18, p. 30.

(2)  OL L 55, 2005 3 1, p. 12.

(3)  OL L 86, 2011 4 1, p. 73.


Top