Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R1077

2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1077/2011, kuriuo įsteigiama Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra

OJ L 286, 1.11.2011, p. 1–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 011 P. 216 - 232

No longer in force, Date of end of validity: 10/12/2018; pakeitė ir anuliavo 32018R1726

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1077/oj

1.11.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 286/1


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1077/2011

2011 m. spalio 25 d.

kuriuo įsteigiama Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 74 straipsnį, 77 straipsnio 2 dalies a ir b punktus, 78 straipsnio 2 dalies e punktą, 79 straipsnio 2 dalies c punktą, 82 straipsnio 1 dalies d punktą, 85 straipsnio 1 dalį, 87 straipsnio 2 dalies a punktą ir 88 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

perdavus įstatymo galią turinčio teisės akto projektą nacionaliniams parlamentams,

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros (1),

kadangi:

(1)

antrosios kartos Šengeno informacinė sistema (SIS II) buvo nustatyta 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1987/2006 dėl antrosios kartos Šengeno informacinės sistemos (SIS II) sukūrimo, veikimo ir naudojimo (2) ir 2007 m. birželio 12 d. Tarybos sprendimu 2007/533/TVR dėl antrosios kartos Šengeno informacinės sistemos (SIS II) sukūrimo, veikimo ir naudojimo (3). Reglamente (EB) Nr. 1987/2006 ir Sprendime 2007/533/TVR numatyta, kad už centrinės SIS II operacijų valdymą pereinamuoju laikotarpiu turi būti atsakinga Komisija. Pasibaigus tam pereinamajam laikotarpiui už centrinės SIS II operacijų valdymą ir tam tikrus ryšių infrastruktūros aspektus turi būti atsakinga valdymo institucija;

(2)

Vizų informacinė sistema (toliau – VIS) buvo nustatyta 2004 m. birželio 8 d. Tarybos sprendimu 2004/512/EB dėl Vizų informacinės sistemos (VIS) sukūrimo (4). 2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 767/2008 dėl Vizų informacinės sistemos (VIS) ir apsikeitimo duomenimis apie trumpalaikes vizas tarp valstybių narių (VIS reglamentas) (5) numatyta, kad pereinamuoju laikotarpiu už VIS operacijų valdymą turi būti atsakinga Komisija. Pasibaigus tam pereinamajam laikotarpiui už centrinės VIS bei nacionalinių sąsajų valdymą ir už tam tikrus ryšių infrastruktūros aspektus turi būti atsakinga valdymo institucija;

(3)

„Eurodac“ sukurta 2000 m. gruodžio 11 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2725/2000 dėl „Eurodac“ sistemos sukūrimo pirštų atspaudams lyginti siekiant veiksmingiau taikyti Dublino konvenciją (6). Tarybos reglamente (EB) Nr. 407/2002 (7) nustatytos būtinos įgyvendinimo taisyklės;

(4)

būtina įsteigti valdymo instituciją siekiant užtikrinti SIS II, VIS bei „Eurodac“ ir tam tikrų ryšių infrastruktūros aspektų operacijų valdymą pasibaigus pereinamajam laikotarpiui ir galbūt kitų didelės apimties informacinių technologijų (toliau – IT) sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymą, jeigu bus priimti atskiri teisėkūros dokumentai;

(5)

siekiant sinergijos būtina numatyti, kad tų didelės apimties IT sistemų operacijas valdys vienas subjektas, ir taip pasinaudoti masto ekonomija, pasiekti kritinę masę ir užtikrinti kuo geresnį kapitalo ir žmogiškųjų išteklių panaudojimą;

(6)

bendruose pareiškimuose, pridedamuose prie SIS II ir VIS teisėkūros dokumentų, Europos Parlamentas ir Taryba paprašė Komisijos atlikus poveikio vertinimą pateikti reikiamus teisėkūros pasiūlymus, kuriais agentūrai patikimas ilgalaikis centrinės SIS II bei tam tikrų jos ryšių infrastruktūros aspektų ir VIS valdymas;

(7)

kadangi valdymo institucijai turėtų būti suteiktas teisinis, administracinis ir finansinis savarankiškumas, ji turėtų būti įsteigta kaip teisinį subjektiškumą turinti reguliavimo agentūra (toliau – Agentūra). Kaip buvo susitarta, Agentūros būstinė turėtų būti Taline (Estija). Tačiau kadangi su techniniu plėtojimu ir pasirengimu SIS II ir VIS operacijų valdymui susijusios užduotys vykdomos Strasbūre (Prancūzija), o tų IT sistemų atsarginė stotis įrengta Pongau Sankt Johane (Austrija), taip turėtų būti ir toliau. Tos dvi stotys turėtų būti ir vietos, kuriose atitinkamai turėtų būti vykdomos su „Eurodac“ techniniu plėtojimu ir operacijų valdymu susijusios užduotys ir turėtų būti įrengta „Eurodac“ atsarginė stotis. Tos dvi stotys taip pat turėtų būti ir vietos, skirtos atitinkamai kitų didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje techniniam plėtojimui ir operacijų valdymui ir, jeigu tai numatyta atitinkamame teisėkūros dokumente, atsarginei stočiai, kuri būtų pajėgi užtikrinti didelės apimties IT sistemos veikimą tos sistemos gedimo atveju;

(8)

todėl Agentūra turėtų vykdyti Reglamentais (EB) Nr. 1987/2006 ir (EB) Nr. 767/2008 nustatytas valdymo institucijos užduotis. Į tas užduotis įeina tolesnis techninis plėtojimas;

(9)

pagal Reglamentus (EB) Nr. 2725/2000 ir (EB) Nr. 407/2002 Komisijoje įsteigtas Centrinis padalinys, kuris atsako už centrinės „Eurodac“ duomenų bazės veikimą ir kitas su ja susijusias užduotis. Siekiant pasinaudoti sinergija Agentūra turėtų perimti Komisijos vykdomas su „Eurodac“ operacijų valdymu susijusias užduotis, be kita ko, kai kurias su ryšių infrastruktūra susijusias užduotis nuo tos dienos, kai Agentūra pradės vykdyti pareigas;

(10)

esminė Agentūros funkcija turėtų būti vykdyti SIS II, VIS ir „Eurodac“ ir, jei nusprendžiama, taip pat kitų didelės apimties laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės IT sistemų operacijų valdymo užduotis. Agentūra taip pat turėtų būti atsakinga už nenorminio pobūdžio technines priemones, reikalingas jai patikėtoms užduotims atlikti. Tos pareigos neturėtų daryti poveikio norminėms užduotims, kurios pavestos vykdyti tik Komisijai ar Komisijai, padedamai Komiteto, pagal atitinkamus teisėkūros dokumentus, kuriais reglamentuojamos sistemos, kurių operacijų valdymą atlieka Agentūra;

(11)

Agentūra taip pat turėtų vykdyti užduotis, susijusias su SIS II, VIS ir „Eurodac“ bei kitų didelės apimties IT sistemų, kurios gali būti jai patikėtos ateityje, techninio naudojimo mokymais;

(12)

be to, Agentūrai taip pat galėtų būti suteikta atsakomybė ir už papildomų didelės apimties IT sistemų parengimą, plėtojimą ir operacijų valdymą, taikant Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – SESV) 67–89 straipsnius. Tokios užduotys Agentūrai turėtų būti patikimos tik vėliau priimtais kitais atskirais teisėkūros dokumentais prieš tai atlikus poveikio įvertinimą;

(13)

Agentūra pagal 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento (8) 49 straipsnio 6 dalies a punktą turėtų būti atsakinga už didelės apimties IT sistemų mokslinių tyrimų stebėseną ir bandomųjų schemų vykdymą taikant SESV 67–89 straipsnius, Komisijai konkrečiai ir tiksliai to paprašius. Gavus užduotį vykdyti bandomąją schemą, Agentūra ypatingą dėmesį turėtų skirti Europos Sąjungos informacijos valdymo strategijai;

(14)

tai, kad Agentūrai pavedamas didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymas, neturėtų daryti poveikio specialiosioms taisyklėms, kuriomis reglamentuojamos tos sistemos. Visų pirma taikomos visos specialiosios taisyklės visų didelės apimties IT sistemų, kurių operacijų valdymas patikėtas Agentūrai, paskirties, prieigos teisių, saugumo priemonių ir papildomų duomenų apsaugos reikalavimų atžvilgiu;

(15)

siekiant veiksmingai kontroliuoti Agentūros darbą, Valdyboje turėtų būti atstovaujama valstybėms narėms ir Komisijai. Valdybai turėtų būti suteiktos reikiamos funkcijos, visų pirma priimti metinę darbo programą, vykdyti su Agentūros biudžetu susijusias funkcijas, priimti Agentūrai taikytinas finansines taisykles, skirti vykdomąjį direktorių ir nustatyti vykdomojo direktoriaus sprendimų, susijusių su Agentūros veiklos užduotimis, priėmimo tvarką;

(16)

kalbant apie SIS II, Europos policijos biuras (Europolas) ir Europos teisminio bendradarbiavimo įstaiga (Eurojustas), kurie abu pagal Sprendimą 2007/533/TVR turi prieigos prie SIS II sistemoje įkeltų duomenų ir tiesioginės jų paieškos toje sistemoje teisę, turėtų turėti stebėtojo teises Valdybos posėdžiuose, kai į darbotvarkę įtrauktas klausimas, susijęs su Sprendimo 2007/533/TVR taikymu. Europolas ir Eurojustas turėtų turėti galimybę skirti po atstovą į SIS II patariamąją grupę, įsteigtą pagal šį reglamentą;

(17)

kalbant apie VIS, Europolas turėtų turėti stebėtojo teises Valdybos posėdžiuose, kai į darbotvarkę įtrauktas klausimas, susijęs su 2008 m. birželio 23 d. Tarybos sprendimo 2008/633/TVR dėl valstybių narių paskirtų institucijų ir Europolo prieigos prie Vizų informacinės sistemos (VIS) teroristinių ir kitų sunkių nusikaltimų prevencijos, atskleidimo ir tyrimo tikslais (9) taikymu. Europolas turėtų turėti galimybę skirti atstovą į VIS patariamąją grupę, įsteigtą pagal šį reglamentą;

(18)

valstybės narės Agentūros valdyboje turėtų turėti balsavimo teises balsuoti dėl didelės apimties IT sistemos, jeigu joms pagal Sąjungos teisę taikomas bet koks teisinis dokumentas, kuriuo reglamentuojamas tos konkrečios sistemos plėtojimas, sukūrimas, veikimas ir naudojimas. Danija taip pat turėtų turėti balsavimo teises dėl didelės apimties IT sistemos, jeigu ji pagal prie Europos Sąjungos sutarties (toliau – ES sutartis) ir SESV pridėto Protokolo (Nr. 22) dėl Danijos pozicijos (toliau – Protokolas dėl Danijos pozicijos) 4 straipsnį nusprendžia savo nacionalinėje teisėje įgyvendinti teisinį dokumentą, kuriuo reglamentuojamas tos konkrečios sistemos plėtojimas, sukūrimas, veikimas ir naudojimas;

(19)

valstybės narės turėtų paskirti narį į patariamąją grupę dėl didelės apimties IT sistemos, jeigu joms pagal Sąjungos teisę taikomas teisinis dokumentas, kuriuo reglamentuojamas tos konkrečios sistemos plėtojimas, sukūrimas, veikimas ir naudojimas. Danija taip pat turėtų paskirti narį į patariamąją grupę dėl didelės apimties IT sistemos, jeigu ji pagal Protokolo dėl Danijos pozicijos 4 straipsnį nusprendžia savo nacionalinėje teisėje įgyvendinti teisinį dokumentą, kuriuo reglamentuojamas tos konkrečios didelės apimties IT sistemos plėtojimas, sukūrimas, veikimas ir naudojimas;

(20)

siekiant užtikrinti visišką Agentūros savarankiškumą ir nepriklausomumą, jai turėtų būti skirtas atskiras biudžetas, kurio pajamos būtų iš Europos Sąjungos bendrojo biudžeto. Kaip nurodyta 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo (10) 47 punkte, turėtų būti reikalingas biudžeto valdymo institucijos pritarimas dėl Agentūros finansavimo. Turėtų būti taikomos Sąjungos biudžetinė procedūra ir biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra. Audito Rūmai turėtų vykdyti sąskaitų ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo auditą;

(21)

Agentūra turėtų bendradarbiauti su kitomis Sąjungos agentūromis pagal jų atitinkamą kompetenciją, visų pirma agentūromis, įsteigtomis laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje, ir ypač Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra. Taip pat prireikus ji turėtų konsultuotis su Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra tinklo saugumo klausimais ir atsižvelgti į jos rekomendacijas;

(22)

užtikrindama didelės apimties IT sistemų plėtojimą ir operacijų valdymą, Agentūra turėtų laikytis Europos ir tarptautinių standartų, atsižvelgdama į aukščiausius profesinius reikalavimus, visų pirma į Europos Sąjungos informacijos valdymo strategiją;

(23)

tvarkydama asmens duomenis Agentūra turėtų taikyti 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (11). Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas turėtų galėti iš Agentūros gauti prieigą prie visos informacijos, kurios reikia jo tyrimams. Remdamasi Reglamento (EB) Nr. 45/2001 28 straipsniu, Komisija konsultavosi su Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu, kuris pateikė savo nuomonę 2009 m. gruodžio 7 d.;

(24)

siekiant užtikrinti skaidrią Agentūros veiklą, Agentūrai turėtų būti taikomas 2001 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais (12). Remiantis SESV 228 straipsniu Agentūros veiklą turėtų prižiūrėti Europos ombudsmenas;

(25)

Agentūrai turėtų būti taikomas 1999 m. gegužės 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1073/1999 dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekamų tyrimų (13), ir ji turėtų prisijungti prie 1999 m. gegužės 25 d. Europos Parlamento, Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Bendrijų Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekamų vidaus tyrimų (14);

(26)

Agentūrą priimančiosios valstybės narės turėtų užtikrinti geriausias įmanomas sąlygas Agentūrai tinkamai veikti, įskaitant, pavyzdžiui, daugiakalbes europines mokymo įstaigas ir reikiamą transporto infrastruktūrą;

(27)

siekiant užtikrinti atviras ir skaidrias darbo sąlygas ir vienodą požiūrį į darbuotojus, Agentūros darbuotojams ir vykdomajam direktoriui turėtų būti taikomi Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatai (toliau – Pareigūnų tarnybos nuostatai) ir kitų Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygos (toliau – Įdarbinimo sąlygos), nustatyti Reglamente (EEB, Euratomas, EAPB) Nr. 259/68 (15) (toliau kartu –Tarnybos nuostatai), įskaitant profesinę paslaptį ar kitus lygiaverčius konfidencialumo įsipareigojimus reglamentuojančias taisykles;

(28)

Agentūra yra pagal Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 185 straipsnio 1 dalį Sąjungos įsteigta įstaiga ir turėtų priimti savo atitinkamas finansines taisykles;

(29)

Agentūrai turėtų būti taikomas Komisijos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 (16) dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, nurodytoms Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 185 straipsnyje;

(30)

kadangi šio reglamento tikslų, t. y. Sąjungos lygiu įsteigti Agentūrą, atsakingą už didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymą ir prireikus plėtojimą, valstybės narės negali deramai pasiekti ir kadangi dėl siūlomo veiksmo masto ir poveikio šių tikslų būtų geriau siekti Sąjungos lygiu, laikydamasi ES sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti;

(31)

šiuo reglamentu gerbiamos pagrindinės teisės ir laikomasi Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje nustatytų principų pagal ES sutarties 6 straipsnio 1 dalį;

(32)

pagal Protokolo dėl Danijos pozicijos 1 ir 2 straipsnius Danija nedalyvauja priimant šį reglamentą ir jis jai nėra privalomas ar taikomas. Kadangi šis reglamentas, kiek tai susiję su SIS II ir VIS, grindžiamas Šengeno acquis, remdamasi to protokolo 4 straipsniu, per šešis mėnesius nuo šio reglamento priėmimo dienos Danija turi nuspręsti, ar jį įtrauks į savo nacionalinę teisę. Remiantis Europos bendrijos ir Danijos Karalystės susitarimo dėl valstybės narės, atsakingos už Danijoje ar kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje pateikto prieglobsčio prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijų ir mechanizmų ir „Eurodac“ sistemos, skirtos pirštų atspaudams lyginti, siekiant veiksmingai taikyti Dublino konvenciją (17), 3 straipsniu, Danija turi pranešti Komisijai, ar ji į savo nacionalinę teisę įtrauks šio reglamento nuostatas, susijusias su „Eurodac“;

(33)

kiek jo nuostatos susijusios su SIS II, kuri reglamentuojama Sprendimu 2007/533/TVR, Jungtinė Karalystė dalyvauja priimant šį reglamentą pagal prie ES sutarties ir SESV pridėto Protokolo (Nr. 19) dėl į Europos Sąjungos sistemą integruotos Šengeno acquis (toliau – Protokolas dėl Šengeno acquis) 5 straipsnio 1 dalį ir 2000 m. gegužės 29 d. Tarybos sprendimo 2000/365/EB dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės prašymo dalyvauti įgyvendinant kai kurias Šengeno acquis nuostatas (18) 8 straipsnio 2 dalį;

Kiek jo nuostatos susijusios su SIS II, kuri reglamentuojama Reglamentu (EB) Nr. 1987/2006, ir su VIS, kuriomis plėtojamos Šengeno acquis nuostatos, kurias įgyvendinant Jungtinė Karalystė nedalyvauja pagal Sprendimą 2000/365/EB, 2010 m. spalio 5 d. laišku Tarybos pirmininkui Jungtinė Karalystė pranešė apie savo pageidavimą dalyvauti priimant šį reglamentą pagal Protokolo dėl Šengeno acquis 4 straipsnį. Remiantis 2010 m. gruodžio 14 d. Tarybos sprendimo 2010/779/ES dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės prašymo dalyvauti taikant kai kurias Šengeno acquis nuostatas, susijusias su Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo srityje operacijų valdymo agentūros steigimu (19), 1 straipsniu Jungtinei Karalystei leista dalyvauti priimant šį reglamentą.Be to, kiek jo nuostatos susijusios su „Eurodac“, 2009 m. rugsėjo 23 d. laišku Tarybos pirmininkui Jungtinė Karalystė pranešė apie savo pageidavimą dalyvauti priimant ir taikant šį reglamentą pagal prie ES sutarties ir SESV pridėto Protokolo (Nr. 21) dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicijos dėl laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės (toliau – Protokolas dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicijos) 3 straipsnį. Todėl Jungtinė Karalystė dalyvauja priimant šį reglamentą ir jis yra jai privalomas ir taikomas;

(34)

kiek jo nuostatos susijusios su SIS II, kuri reglamentuojama Reglamentu (EB) Nr. 1987/2006, ir VIS, šiuo reglamentu plėtojamos Šengeno acquis nuostatos, kurias įgyvendinant Airija nedalyvauja pagal 2002 m. vasario 28 d. Tarybos sprendimą 2002/192/EB dėl Airijos prašymo dalyvauti įgyvendinant kai kurias Šengeno acquis nuostatas (20).

Airija nepaprašė dalyvauti priimant šį reglamentą pagal Protokolo dėl Šengeno acquis 4 straipsnį. Todėl Airija nedalyvauja priimant šį reglamentą ir jis nėra jai privalomas ar taikomas tiek, kiek jo priemonėmis plėtojamos Šengeno acquis nuostatos, susijusios su SIS II, kuri reglamentuojama Reglamentu (EB) Nr. 1987/2006, ir su VIS.

Kiek jo nuostatos susijusios su „Eurodac“, pagal Protokolo dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicijos 1 bei 2 straipsnius Airija nedalyvauja priimant šį reglamentą ir jis nėra jai privalomas ar taikomas. Kadangi tokiomis aplinkybėmis neįmanoma užtikrinti, kad Airijai būtų taikomas visas šis reglamentas, kaip reikalaujama SESV 288 straipsnyje, Airija nedalyvauja priimant šį reglamentą ir jis nėra jai privalomas ar taikomas, nedarant poveikio jos teisėms pagal pirmiau minėtus protokolus;

(35)

Islandijos ir Norvegijos atžvilgiu, kiek tai susiję su SIS II ir VIS, šiuo reglamentu plėtojamos Šengeno acquis nuostatos, kaip apibrėžta Europos Sąjungos Tarybos ir Islandijos Respublikos bei Norvegijos Karalystės susitarime dėl pastarųjų asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis  (21), patenkančios į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos sprendimo 1999/437/EB dėl tam tikrų priemonių taikant tą susitarimą (22) 1 straipsnio A, B ir G punktuose nurodytą sritį. „Eurodac“ atžvilgiu šiuo reglamentu nustatoma nauja su „Eurodac“ susijusi priemonė, kaip apibrėžta Europos bendrijos, Islandijos Respublikos ir Norvegijos Karalystės susitarime dėl valstybės, atsakingos už prieglobsčio prašymo, pateikto valstybėje narėje arba Islandijoje ar Norvegijoje, nagrinėjimą, nustatymo kriterijų ir mechanizmų (23). Todėl, jeigu Islandijos Respublika ir Norvegijos Karalystė nuspręstų įgyvendinti reglamentą savo vidaus teisėje, jų delegacijos turėtų dalyvauti Agentūros valdybos veikloje. Siekdamos nustatyti tolesnes Islandijos Respublikos ir Norvegijos Karalystės dalyvavimo Agentūros veikloje išsamias taisykles, pavyzdžiui, dėl balsavimo teisių, Sąjunga ir šios valstybės turėtų sudaryti papildomą susitarimą;

(36)

Šveicarijos atžvilgiu, kiek tai susiję su SIS II ir VIS, šiuo reglamentu plėtojamos Šengeno acquis nuostatos, kaip apibrėžta Europos Sąjungos, Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarime dėl Šveicarijos Konfederacijos asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis  (24), kurios patenka į Sprendimo 1999/437/EB 1 straipsnio A, B ir G punktuose nurodytą sritį, minėtą sprendimą taikant kartu su Tarybos sprendimo 2008/146/EB (25) 3 straipsniu. „Eurodac“ atžvilgiu šiuo reglamentu nustatoma nauja su „Eurodac“ susijusi priemonė, kaip apibrėžta Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarime dėl kriterijų ir mechanizmų, padedančių nustatyti valstybę, atsakingą už valstybėje narėje ar Šveicarijoje pateikto prieglobsčio prašymo nagrinėjimą (26). Todėl, jeigu Šveicarijos Konfederacija nuspręstų įgyvendinti reglamentą savo vidaus teisėje, jos delegacija turėtų dalyvauti Agentūros valdybos veikloje. Siekdamos nustatyti tolesnes Šveicarijos Konfederacijos dalyvavimo Agentūros veikloje išsamias taisykles, pavyzdžiui, dėl balsavimo teisių, Sąjunga ir Šveicarijos Konfederacija turėtų sudaryti papildomą susitarimą;

(37)

Lichtenšteino atžvilgiu, kiek tai susiję su SIS II ir VIS, šiuo reglamentu plėtojamos Šengeno acquis nuostatos, kaip apibrėžta Europos Sąjungos, Europos bendrijos, Šveicarijos Konfederacijos ir Lichtenšteino Kunigaikštystės protokole dėl Lichtenšteino Kunigaikštystės prisijungimo prie Europos Sąjungos, Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl Šveicarijos Konfederacijos asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis  (27), kurios patenka į Sprendimo 1999/437/EB 1 straipsnio A, B ir G punktuose nurodytą sritį, minėtą sprendimą taikant kartu su Tarybos sprendimo 2011/350/ES (28) 3 straipsniu. „Eurodac“ atžvilgiu šiuo reglamentu nustatoma nauja su „Eurodac“ susijusi priemonė, kaip apibrėžta Europos bendrijos, Šveicarijos Konfederacijos ir Lichtenšteino Kunigaikštystės protokole, pridedame prie Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl kriterijų ir mechanizmų, padedančių nustatyti valstybę, atsakingą už valstybėje narėje ar Šveicarijoje pateikto prieglobsčio prašymo nagrinėjimą (29). Todėl Lichtenšteino Kunigaikštystės delegacija turėtų dalyvauti Agentūros valdybos veikloje. Siekdamos nustatyti tolesnes Lichtenšteino Kunigaikštystės dalyvavimo Agentūros veikloje išsamias taisykles, pavyzdžiui, dėl balsavimo teisių, Sąjunga ir Lichtenšteino Kunigaikštystė turėtų sudaryti papildomą susitarimą,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I   SKYRIUS

DALYKAS

1 straipsnis

Agentūros įsteigimas

1.   Įsteigiama Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra (toliau – Agentūra).

2.   Agentūra yra atsakinga už antrosios kartos Šengeno informacinės sistemos (SIS II), Vizų informacinės sistemos (VIS) ir „Eurodac“ operacijų valdymą.

3.   Agentūrai taip pat gali būti suteikta atsakomybė už kitų nei 2 dalyje nurodytų didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje rengimą, plėtojimą ir operacijų valdymą tik jei tai numatyta atitinkamais teisėkūros dokumentais, remiantis SESV 67–89 straipsniais, prireikus atsižvelgiant į šio reglamento 8 straipsnyje nurodytų mokslinių tyrimų eigą ir šio reglamento 9 straipsnyje nurodytų bandomųjų schemų rezultatus.

4.   Operacijų valdymas apima visas užduotis, kurias būtina vykdyti didelės apimties IT sistemų funkcionavimui užtikrinti pagal konkrečias kiekvienai iš jų taikomas nuostatas, įskaitant atsakomybę už jų naudojamą ryšių infrastruktūrą. Tose didelės apimties IT sistemose nesikeičiama duomenimis arba nesudaromos sąlygos keistis informacija ar žiniomis, išskyrus atvejus, kai taip numatyta konkrečiu teisiniu pagrindu.

2 straipsnis

Tikslai

Nedarant poveikio atitinkamoms Komisijos ir valstybių narių pareigoms pagal didelės apimties IT sistemas reglamentuojančius teisėkūros dokumentus, Agentūra užtikrina:

a)

efektyvų, saugų ir nepertraukiamą didelės apimties IT sistemų veikimą;

b)

efektyvų ir finansiškai atskaitingą didelės apimties IT sistemų valdymą;

c)

deramai aukštą paslaugų kokybę didelės apimties IT sistemų naudotojams;

d)

tęstinumą ir paslaugų nenutrūkstamumą;

e)

aukštą duomenų apsaugos lygį, atitinkantį taikytinas taisykles, įskaitant konkrečias kiekvienai didelės apimties IT sistemai taikomas nuostatas;

f)

tinkamą duomenų apsaugos ir fizinio saugumo lygį, atitinkantį taikytinas taisykles, įskaitant konkrečias kiekvienai didelės apimties IT sistemai taikomas nuostatas; ir

g)

tinkamos projekto valdymo struktūros naudojimą veiksmingam didelės apimties IT sistemų plėtojimui.

II   SKYRIUS

UŽDUOTYS

3 straipsnis

Su SIS II susijusios užduotys

SIS II atžvilgiu Agentūra vykdo:

a)

užduotis, nustatytas valdymo institucijai Reglamentu (EB) Nr. 1987/2006 ir Sprendimu 2007/533/TVR; ir

b)

užduotis, susijusias su SIS II techninio naudojimo mokymais, kurie visų pirma skirti SIRENE personalui (SIRENE – papildomos informacijos prašymas atvykstant prie nacionalinių sienų), ir su SIS II techninių aspektų pagal Šengeno vertinimą ekspertų mokymais.

4 straipsnis

Su VIS susijusios užduotys

VIS atžvilgiu Agentūra vykdo:

a)

užduotis, nustatytas valdymo institucijai Reglamentu (EB) Nr. 767/2008 ir Sprendimu 2008/633/TVR; ir

b)

užduotis, susijusias su VIS techninio naudojimo mokymais.

5 straipsnis

Su „Eurodac“ susijusios užduotys

„Eurodac“ atžvilgiu Agentūra vykdo:

a)

užduotis, kurios pavestos Komisijai kaip už „Eurodac“ operacijų valdymą atsakingai institucijai pagal Reglamentus (EB) Nr. 2725/2000 ir (EB) Nr. 407/2002;

b)

su ryšių infrastruktūra susijusias užduotis: konkrečiai, priežiūra, saugumas ir valstybių narių bei paslaugų teikėjo tarpusavio ryšių koordinavimas; ir

c)

užduotis, susijusias su „Eurodac“ techninio naudojimo mokymais.

6 straipsnis

Užduotys, susijusios su kitų didelės apimties IT sistemų plėtojimu ir operacijų valdymu

Tais atvejais, kai Agentūrai pavedamas kitų didelės apimties IT sistemų, nurodytų 1 straipsnio 3 dalyje, rengimas, plėtojimas ir jų operacijų valdymas, ji prireikus vykdo užduotis, susijusias su techninio tų sistemų naudojimo mokymais.

7 straipsnis

Su ryšių infrastruktūra susijusios užduotys

1.   Agentūra vykdo su ryšių infrastruktūra susijusias užduotis, nustatytas valdymo institucijai teisėkūros dokumentais, reglamentuojančiais didelės apimties IT sistemų, kaip nurodyta 1 straipsnio 2 dalyje, sukūrimą, įdiegimą, veikimą ir naudojimą.

2.   Pagal 1 dalyje nurodytus teisėkūros dokumentus su ryšių infrastruktūra susijusias užduotis (įskaitant operacijų valdymą ir saugumą) pasidalija Agentūra ir Komisija. Kad būtų užtikrinta atitinkamų Agentūros ir Komisijos pareigų vykdymo darna, tarp jų turi būti sudaryti darbo tvarkos susitarimai, kurie turi būti atspindėti susitarimo memorandume.

3.   Ryšių infrastruktūra deramai valdoma ir kontroliuojama siekiant apsaugoti ją nuo grėsmių ir užtikrinti jos bei didelės apimties IT sistemų, įskaitant duomenų, kuriais keičiamasi per ryšių infrastruktūrą, saugumą.

4.   Priimamos tinkamos priemonės, įskaitant saugumo planus, kad, inter alia, būtų užkirstas kelias neleistinam asmens duomenų skaitymui, kopijavimui, keitimui ar pašalinimui perduodant asmens duomenis ar siunčiant duomenų laikmenas, visų pirma naudojant tinkamus šifravimo būdus. Ryšių infrastruktūroje negali būti platinama jokia neužšifruota su sistemos veikimu susijusi informacija.

5.   Su ryšių sistemos operacijų valdymu susijusios užduotys gali būti pavestos privačiojo sektoriaus išorės subjektams ar įstaigoms laikantis Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002. Tokiu atveju tinklo paslaugų teikėjui yra privalomos 4 dalyje nurodytos saugumo priemonės; jis neturi jokių prieigos prie SIS II, VIS ar „Eurodac“ darbinių duomenų ar prie su SIS II susijusių SIRENE duomenų galimybių.

6.   Nedarant poveikio galiojančioms sutartims dėl SIS II, VIS ir „Eurodac“ tinklo, šifravimo kodų valdymas toliau priklauso Agentūros kompetencijai ir negalės būti pavestas jokiam privačiojo sektoriaus išorės subjektui.

8 straipsnis

Tyrimų stebėsena

1.   Agentūra vykdo tyrimų, susijusių su SIS II, VIS, „Eurodac“ ir kitų didelės apimties IT sistemų operacijų valdymu, eigos stebėseną.

2.   Agentūra reguliariai informuoja Europos Parlamentą, Tarybą, Komisiją, o tais atvejais, kai tai susiję su duomenų apsauga – ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūną, apie 1 dalyje nurodytų tyrimų eigą.

9 straipsnis

Bandomosios schemos

1.   Agentūra, laikydamasi 12 straipsnio 1 dalies l punkto, gali įgyvendinti bandomąsias schemas, nurodytas Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 49 straipsnio 6 dalies a punkte, skirtas didelės apimties IT sistemų plėtojimui arba operacijų valdymui taikant SESV 67–89 straipsnius, tik jeigu Komisija, mažiausiai prieš tris mėnesius informavusi Europos Parlamentą ir Tarybą, pateikia konkretų ir aiškų prašymą, o Valdyba priima atitinkamą sprendimą.

Agentūra reguliariai informuoja Europos Parlamentą, Tarybą, o tais atvejais, kai tai susiję su duomenų apsauga – ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūną, apie pirmoje pastraipoje nurodytų bandomųjų schemų įgyvendinimo eigą.

2.   Komisijos prašymu, bandomųjų schemų finansiniai asignavimai į biudžetą įtraukiami ne daugiau kaip dvejiems finansiniams metams iš eilės.

III   SKYRIUS

STRUKTŪRA IR ORGANIZACIJA

10 straipsnis

Teisinis statusas

1.   Agentūra yra teisinį subjektiškumą turinti Sąjungos įstaiga.

2.   Visose valstybėse narėse Agentūra turi didžiausios apimties teisnumą ir veiksnumą, pagal jų nacionalinę teisę suteikiamą juridiniams asmenims. Visų pirma ji gali įsigyti kilnojamojo ir nekilnojamojo turto bei juo disponuoti ir gali būti teismo proceso šalis. Be to, ji taip pat gali sudaryti susitarimus dėl Agentūros būstinės ir stočių, įsteigtų pagal 4 dalį, su tomis valstybėmis narėmis, kurių teritorijose yra įsikūrusios būstinė ir techninės bei atsarginės stotys (toliau – priimančiosios valstybės narės).

3.   Agentūrai atstovauja jos vykdomasis direktorius.

4.   Agentūros būstinė yra Taline (Estija).

1 straipsnio 3 dalyje ir 3, 4, 5 bei 7 straipsniuose nurodytos su plėtojimu ir operacijų valdymu susijusios užduotys vykdomos Strasbūre (Prancūzija).

Atsarginė stotis, kuri yra pajėgi užtikrinti didelės apimties IT sistemos veikimą tokios sistemos gedimo atveju, įrengiama Pongau Sankt Johane (Austrija), jei atsarginė stotis numatyta teisės akte, kuriuo reglamentuojamas jos sukūrimas, plėtojimas, veikimas ir naudojimas.

11 straipsnis

Struktūra

1.   Agentūros administravimo ir valdymo struktūrą sudaro:

a)

Valdyba;

b)

vykdomasis direktorius;

c)

patariamosios grupės.

2.   Agentūros struktūrai taip pat priklauso:

a)

duomenų apsaugos pareigūnas;

b)

saugumo pareigūnas;

c)

apskaitos pareigūnas.

12 straipsnis

Valdybos funkcijos

1.   Siekdama užtikrinti, kad Agentūra atliktų jai skirtas užduotis, Valdyba:

a)

pagal 18 straipsnį skiria ir prireikus atleidžia vykdomąjį direktorių;

b)

vykdo drausminius įgaliojimus vykdomojo direktoriaus atžvilgiu ir prižiūri, kaip direktorius eina savo pareigas, įskaitant Valdybos sprendimų įgyvendinimą;

c)

pasikonsultavus su Komisija nustato Agentūros organizacinę struktūrą;

d)

pasikonsultavus su Komisija nustato Agentūros darbo tvarkos taisykles;

e)

remdamasi vykdomojo direktoriaus pasiūlymu tvirtina susitarimą dėl Agentūros būstinės ir susitarimus dėl techninių ir atsarginių stočių, įsteigtų pagal 10 straipsnio 4 dalį, kuriuos pasirašo vykdomasis direktorius su priimančiosiomis valstybėmis narėmis;

f)

Komisijos pritarimu priima būtinas įgyvendinimo priemones, nurodytas Pareigūnų tarnybos nuostatų 110 straipsnyje;

g)

patvirtina reikalingas įgyvendinimo priemones dėl nacionalinių ekspertų komandiravimo į Agentūrą;

h)

remdamasi vykdomojo direktoriaus, kaip nurodyta 17 straipsnyje, pateiktu projektu, pasikonsultavus su 19 straipsnyje nurodytomis patariamosiomis grupėmis ir gavus Komisijos nuomonę, patvirtina daugiametę darbo programą, grindžiamą II skyriuje nurodytomis užduotimis. Nedarant poveikio metinei biudžetinei procedūrai, daugiametėje darbo programoje pateikiamas numatomas daugiametis biudžetas ir ex ante vertinimai, siekiant susisteminti daugiamečio planavimo tikslus ir skirtingus etapus;

i)

patvirtina daugiametį personalo politikos planą ir metinės darbo programos projektą ir ne vėliau kaip kiekvienų metų kovo 31 d. juos pateikia Komisijai ir biudžeto valdymo institucijai;

j)

ne vėliau kaip kiekvienų metų rugsėjo 30 d., gavus Komisijos nuomonę, dviejų trečdalių balsavimo teisę turinčių narių balsų dauguma ir vadovaudamasi metine biudžetine procedūra bei pagal SESV 67–89 straipsnius nustatytų sričių Sąjungos teisėkūros programa, patvirtina metinę kitų metų Agentūros darbo programą; taip pat užtikrina, kad priimta darbo programa būtų perduota Europos Parlamentui, Tarybai bei Komisijai ir viešai paskelbta;

k)

ne vėliau kaip kiekvienų metų kovo 31 d. patvirtina Agentūros praėjusių metų metinę veiklos ataskaitą, kurioje visų pirma pasiekti rezultatai palyginami su metinės darbo programos tikslais, ir ne vėliau kaip tų pačių metų birželio 15 d. ją perduoda Europos Parlamentui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams; metinė veiklos ataskaita skelbiama viešai;

l)

vadovaudamasi 32 straipsniu, 33 straipsnio 6 dalimi ir 34 straipsniu vykdo su Agentūros biudžetu susijusias funkcijas, įskaitant 9 straipsnyje nurodytų bandomųjų schemų įgyvendinimą;

m)

pagal 34 straipsnį priima Agentūrai taikomas finansines taisykles;

n)

skiria apskaitos pareigūną, kuris vykdydamas savo pareigas veikia savarankiškai;

o)

atsižvelgdama į įvairiose vidaus arba išorės audito ataskaitose ir įvertinimuose pateiktas išvadas ir rekomendacijas, užtikrina tinkamus tolesnius veiksmus;

p)

patvirtina reikiamas saugumo priemones, įskaitant saugumo planą bei veiklos tęstinumo ir veiklos atkūrimo po ekstremalių įvykių planą, atsižvelgiant į galimas patariamųjų darbo grupių veikloje dalyvaujančių saugumo ekspertų rekomendacijas;

q)

skiria saugumo pareigūną;

r)

skiria duomenų apsaugos pareigūną pagal Reglamentą (EB) Nr. 45/2001;

s)

ne vėliau kaip 2012 m. gegužės 22 d. priima Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 įgyvendinimo praktinę tvarką;

t)

priima SIS II techninio veikimo ataskaitą pagal Reglamento (EB) Nr. 1987/2006 50 straipsnio 4 dalį ir Sprendimo 2007/533/TVR 66 straipsnio 4 dalį, o VIS techninio veikimo ataskaitą – pagal Reglamento (EB) Nr. 767/2008 50 straipsnio 3 dalį ir Sprendimo 2008/633/TVR 17 straipsnio 3 dalį;

u)

patvirtina metinę „Eurodac“ centrinio padalinio veiklos ataskaitą pagal Reglamento (EB) Nr. 2725/2000 24 straipsnio 1 dalį;

v)

teikia pastabas dėl Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno audito ataskaitų pagal Reglamento (EB) Nr. 1987/2006 45 straipsnį bei Reglamento (EB) Nr. 767/2008 42 straipsnio 2 dalį ir užtikrina, kad būtų imtasi tinkamų tolesnių veiksmų atsižvelgiant į auditų rezultatus;

w)

skelbia su SIS II susijusius statistinius duomenis atitinkamai pagal Reglamento (EB) Nr. 1987/2006 50 straipsnio 3 dalį ir Sprendimo 2007/533/TVR 66 straipsnio 3 dalį;

x)

kaupia „Eurodac“ centrinio padalinio darbo statistinius duomenis pagal Reglamento (EB) Nr. 2725/2000 3 straipsnio 3 dalį;

y)

užtikrina, kad kasmet būtų skelbiamas kompetentingų institucijų, įgaliotų tiesiogiai ieškoti duomenų, esančių SIS II, sąrašas pagal Reglamento (EB) Nr. 1987/2006 31 straipsnio 8 dalį ir Sprendimo 2007/533/TVR 46 straipsnio 8 dalį, kartu su nacionalinių SIS II sistemų tarnybų (toliau – N.SIS II tarnybos) ir SIRENE biurų sąrašu, kaip nurodyta atitinkamai Reglamento (EB) Nr. 1987/2006 7 straipsnio 3 dalyje ir Sprendimo 2007/533/TVR 7 straipsnio 3 dalyje;

z)

užtikrina, kad kasmet būtų skelbiamas institucijų, paskirtų pagal Reglamento (EB) Nr. 2725/2000 15 straipsnio 2 dalį, sąrašas;

aa)

vykdo visas kitas šiuo reglamentu jai pavestas užduotis.

2.   Valdyba gali konsultuoti vykdomąjį direktorių visais klausimais, susijusiais tik su didelės apimties IT sistemų plėtojimu arba operacijų valdymu.

13 straipsnis

Valdybos sudėtis

1.   Valdybą sudaro po vieną kiekvienos valstybės narės atstovą ir du Komisijos atstovai.

2.   Kiekviena valstybė narė ir Komisija ne vėliau kaip 2012 m. sausio 22 d. į Valdybą paskiria narius ir pakaitinius narius. Pasibaigus šiam laikotarpiui Komisija sušaukia Valdybos posėdį. Nesant narių, šiems atstovauja pakaitiniai nariai.

3.   Valdybos nariai skiriami atsižvelgiant į jų turimą aukšto lygio atitinkamą patirtį bei kompetenciją didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo srityje ir žinias duomenų apsaugos srityje.

4.   Nariai skiriami ketverių metų kadencijai. Ji gali būti vieną kartą pratęsta. Pasibaigus narių kadencijai arba jiems atsistatydinus, nariai toliau eina savo pareigas tol, kol jų kadencija pratęsiama arba jie pakeičiami.

5.   Agentūros veikloje dalyvauja šalys, susijusios su Šengeno acquis ir „Eurodac“ priemonių įgyvendinimu, taikymu bei plėtojimu. Kiekviena iš šių šalių į Valdybą paskiria po vieną atstovą ir jo pakaitinį narį.

14 straipsnis

Pirmininkavimas Valdybai

1.   Valdyba iš savo narių išsirenka pirmininką ir pirmininko pavaduotoją.

2.   Pirmininkas ir pirmininko pavaduotojas skiriami dvejų metų kadencijai. Jų kadencija gali būti pratęsta vieną kartą. Tačiau jei bet kuriuo jų kadencijos metu jie netenka Valdybos nario statuso, tą pačią dieną automatiškai baigiasi jų kadencija.

3.   Pirmininkas ir pirmininko pavaduotojas gali būti renkami tik iš Valdybos narių, paskirtų valstybių narių, pagal Sąjungos teisę visapusiškai saistomų teisės aktais, reglamentuojančiais visų Agentūros valdomų didelės apimties IT sistemų plėtojimą, sukūrimą, veikimą ir naudojimą.

15 straipsnis

Valdybos posėdžiai

1.   Valdybos posėdžiai šaukiami bet kurio iš šių subjektų prašymu:

a)

pirmininko;

b)

bent trečdalio jos narių;

c)

Komisijos;

d)

vykdomojo direktoriaus.

Valdyba surengia bent vieną eilinį posėdį kas šešis mėnesius.

2.   Valdybos posėdžiuose dalyvauja vykdomasis direktorius.

3.   Valdybos nariams gali padėti ekspertai, kurie yra patariamųjų grupių nariai.

4.   Kai į darbotvarkę įtraukti su SIS II susiję klausimai dėl Sprendimo 2007/533/TVR taikymo, Europolo ir Eurojusto atstovams suteikiama teisė stebėtojų teisėmis dalyvauti Valdybos posėdžiuose. Europolo atstovams taip pat gali būti suteikiama teisė stebėtojų teisėmis dalyvauti Valdybos posėdžiuose, kai į darbotvarkę yra įtrauktas su VIS susijęs klausimas dėl Sprendimo 2008/633/TVR taikymo.

5.   Valdyba gali pakviesti dalyvauti posėdžiuose stebėtojo teisėmis bet kurį kitą asmenį, kurio nuomonė gali būti svarbi.

6.   Sekretoriato paslaugas Valdybai teikia Agentūra.

16 straipsnis

Balsavimas

1.   Nedarant poveikio šio straipsnio 5 daliai, taip pat 12 straipsnio 1 dalies j punktui ir 18 straipsnio 1 ir 7 dalims, Valdybos sprendimai priimami visų balsavimo teisę turinčių jos narių balsų dauguma.

2.   Nedarant poveikio 3 daliai, kiekvienas Valdybos narys turi po vieną balsą.

3.   Kiekvienas valstybės narės, kuri pagal Sąjungos teisę yra saistoma bet kokių teisės aktų, reglamentuojančių Agentūros valdomos didelės apimties IT sistemos plėtojimą, sukūrimą, veikimą ir naudojimą, paskirtas narys gali balsuoti su ta didelės apimties IT sistema susijusiu klausimu.

Be to, Danija gali balsuoti dėl klausimo, susijusio su tokia didelės apimties IT sistema, jeigu ji pagal Protokolo dėl Danijos pozicijos 4 straipsnį nusprendžia savo nacionalinėje teisėje įgyvendinti teisinį dokumentą, kuriuo reglamentuojamas tokios didelės apimties IT sistemos plėtojimas, sukūrimas, veikimas ir naudojimas.

4.   Šalių, susijusių su Šengeno acquis ir „Eurodac“ priemonių įgyvendinimu, taikymu bei plėtojimu, atžvilgiu taikomas 37 straipsnis.

5.   Jei nariai nesutaria, ar balsavimas susijęs su tam tikra didelės apimties IT sistema, sprendimą, kad balsavimas su sistema nesusijęs, jie priima dviejų trečdalių balsų dauguma.

6.   Vykdomasis direktorius nebalsuoja.

7.   Agentūros darbo tvarkos taisyklėse nustatoma išsamesnė balsavimo tvarka, visų pirma sąlygos, kuriomis vienas narys gali veikti kito nario vardu, taip pat atitinkamais atvejais – kvorumo reikalavimai.

17 straipsnis

Vykdomojo direktoriaus funkcijos ir įgaliojimai

1.   Vykdomasis direktorius valdo Agentūrą ir jai atstovauja.

2.   Vykdomasis direktorius savo pareigas vykdo nepriklausomai. Nedarydamas poveikio Komisijos ir Valdybos kompetencijai, vykdomasis direktorius neprašo jokios Vyriausybės ar kitos įstaigos nurodymų ir jais nesivadovauja.

3.   Nedarydamas poveikio 12 straipsniui, vykdomasis direktorius prisiima visą atsakomybę už Agentūrai pavestas užduotis, ir jam taikoma Europos Parlamento vykdoma metinė biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra.

4.   Europos Parlamentas arba Taryba gali paprašyti vykdomojo direktoriaus pateikti užduočių įvykdymo ataskaitą.

5.   Vykdomasis direktorius:

a)

užtikrina kasdienį Agentūros administravimą;

b)

užtikrina Agentūros veikimą pagal šį reglamentą;

c)

neperžengdamas šiame reglamente, jo įgyvendinimo taisyklėse ir taikytinoje teisėje nustatytų ribų, rengia ir įgyvendina Valdybos priimamas procedūras, sprendimus, strategijas, programas ir veiklą;

d)

sukuria ir įgyvendina veiksmingą sistemą, leidžiančią reguliariai stebėti ir vertinti:

i)

didelės apimties IT sistemas, įskaitant statistiką, ir

ii)

Agentūrą, be kita ko, jos tikslų siekimo veiksmingumą ir efektyvumą;

e)

dalyvauja, be teisės balsuoti, Valdybos posėdžiuose;

f)

Agentūros darbuotojų atžvilgiu vykdo 20 straipsnio 3 dalyje nustatytus įgaliojimus ir administruoja su darbuotojais susijusius klausimus;

g)

nedarydamas poveikio Pareigūnų tarnybos nuostatų 17 straipsniui, nustato konfidencialumo reikalavimus, kad būtų laikomasi atitinkamai Reglamento (EB) Nr. 1987/2006 17 straipsnio, Sprendimo 2007/533/TVR 17 straipsnio, Reglamento (EB) Nr. 767/2008 26 straipsnio 9 dalies, kad Agentūros personalui, kuris turi dirbti su „Eurodac“ duomenimis, būtų taikomos atitinkamos profesinę paslaptį arba kitus lygiaverčius konfidencialumo įsipareigojimus reglamentuojančios taisyklės;

h)

veda derybas dėl susitarimo dėl Agentūros būstinės ir susitarimų dėl techninių stočių ir atsarginių stočių su priimančiųjų valstybių narių Vyriausybėmis ir Valdybai patvirtinus juos pasirašo.

6.   Vykdomasis direktorius visų pirma teikia Valdybai tvirtinti šių dokumentų projektus:

a)

agentūros metinės darbo programos ir metinės veiklos ataskaitos, prieš tai pasikonsultavęs su patariamosiomis grupėmis;

b)

Agentūrai taikomų finansinių taisyklių;

c)

daugiametės darbo programos;

d)

ateinančių metų biudžeto, parengto remiantis veikla grindžiamo biudžeto sudarymo principu;

e)

daugiamečio personalo politikos plano;

f)

įgaliojimų 31 straipsnyje nurodytam vertinimui atlikti;

g)

Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 įgyvendinimo praktinės tvarkos;

h)

būtinų saugumo priemonių, įskaitant saugumo planą ir veiklos tęstinumo ir veiklos atkūrimo po ekstremalių įvykių planą;

i)

kiekvienos 12 straipsnio 1 dalies t punkte nurodytos didelės apimties IT sistemos techninio veikimo ataskaitų ir 12 straipsnio 1 dalies u punkte nurodytos metinės „Eurodac“ centrinio padalinio veiklos ataskaitos, remdamasis stebėsenos ir vertinimo rezultatais;

j)

metinio paskelbimui skirto kompetentingų institucijų, įgaliotų tiesiogiai ieškoti duomenų, esančių SIS II, sąrašo, N.SIS II tarnybų bei SIRENE biurų sąrašo, nurodyto 12 straipsnio 1 dalies y punkte, ir 12 straipsnio 1 dalies z punkte nurodyto institucijų sąrašo.

7.   Vykdomasis direktorius vykdo visas kitas užduotis pagal šį reglamentą.

18 straipsnis

Vykdomojo direktoriaus skyrimas

1.   Valdyba penkerių metų laikotarpiui skiria vykdomąjį direktorių iš reikalavimus atitinkančių kandidatų, atrinktų Komisijai surengus atvirą konkursą. Pagal atrankos procedūrą Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir kitur skelbiamas kvietimas dalyvauti konkurse. Valdyba gali reikalauti pakartoti procedūrą, jei, jos manymu, nei vienas į sąrašą įrašytas kandidatas nėra tinkamas. Valdyba skiria vykdomąjį direktorių atsižvelgdama į jo asmeninius nuopelnus, patirtį didelės apimties IT sistemų srityje ir administravimo, finansinius ir vadovavimo gebėjimus, taip pat žinias duomenų apsaugos srityje. Valdyba savo sprendimą skirti vykdomąjį direktorių priima dviejų trečdalių visų balsavimo teisę turinčių jos narių dauguma.

2.   Prieš paskiriant Valdybos atrinktą kandidatą direktoriumi, jo prašoma padaryti pareiškimą kompetentingame (-uose) Europos Parlamento komitete (-uose) ir atsakyti į komiteto narių klausimus. Po tokio pranešimo Europos Parlamentas priima nuomonę, kurioje išdėsto savo požiūrį į atrinktą kandidatą. Valdyba informuoja Europos Parlamentą, kaip buvo atsižvelgta į tą nuomonę. Ši nuomonė laikoma asmenine ir konfidencialia iki kandidato paskyrimo.

3.   Likus devyniems mėnesiams iki minėtos penkerių metų kadencijos pabaigos, Valdyba, išsamiai konsultuodamasi su Komisija, pradeda vertinimą, kurio metu pirmiausiai įvertina per pirmąją vykdomojo direktoriaus kadenciją pasiektus rezultatus, ir tai, kaip jie buvo pasiekti.

4.   Valdyba, atsižvelgdama į vertinimo ataskaitą, ir tik tais atvejais, kai tai gali būti pateisinama Agentūros tikslais ir užduotimis, gali vykdomojo direktoriaus kadenciją pratęsti vieną kartą ne ilgesniam kaip trejų metų laikotarpiui.

5.   Apie savo ketinimą pratęsti vykdomojo direktoriaus kadenciją Valdyba informuoja Europos Parlamentą. Likus mėnesiui iki tokio pratęsimo vykdomasis direktorius pakviečiamas padaryti pareiškimą kompetentingame (-uose) Europos Parlamento komitete (-uose) ir atsakyti į komiteto narių klausimus.

6.   Vykdomasis direktorius atsiskaito Valdybai.

7.   Valdyba gali atleisti vykdomąjį direktorių. Valdyba tokį sprendimą priima dviejų trečdalių visų balsavimo teisę turinčių jos narių dauguma.

19 straipsnis

Patariamosios grupės

1.   Ekspertines žinias, susijusias su didelės apimties IT sistemomis, ypač rengiant metinę darbo programą ir metinę veiklos ataskaitą, Valdybai teikia šios patariamosios grupės:

a)

SIS II patariamoji grupė;

b)

VIS patariamoji grupė;

c)

„Eurodac“ patariamoji grupė;

d)

kitos su didelės apimties IT sistemomis susijusios patariamosios grupės, kai tai numatyta atitinkamame teisėkūros dokumente, kuriuo reglamentuojamas tos didelės apimties IT sistemos plėtojimas, sukūrimas, veikimas ir naudojimas.

2.   Kiekviena valstybė narė, kuri pagal Sąjungos teisę yra saistoma teisės akto, reglamentuojančio konkrečios didelės apimties IT sistemos plėtojimą, sukūrimą, veikimą ir naudojimą, ir Komisija į patariamąją grupę, susijusią su ta didelės apimties IT sistema, skiria po vieną narį trejų metų laikotarpiui, kuris gali būti pratęstas.

Danija taip pat skiria narį į patariamąją grupę, susijusią su didelės apimties IT sistema, jeigu ji pagal Protokolo dėl Danijos pozicijos 4 straipsnį nusprendžia į savo nacionalinę teisę įtraukti teisinį dokumentą, kuriuo reglamentuojamas tos konkrečios didelės apimties IT sistemos plėtojimas, sukūrimas, veikimas ir naudojimas.

Kiekviena šalis, susijusi su Šengeno acquis bei „Eurodac“ priemonių įgyvendinimu, taikymu ir plėtojimu ir dalyvaujanti konkrečioje didelės apimties IT sistemoje, paskiria po vieną narį į su ta didelės apimties IT sistema susijusią patariamąją grupę.

3.   Europolas ir Eurojustas gali paskirti po vieną atstovą į SIS II patariamąją grupę. Europolas taip pat gali paskirti vieną atstovą į VIS patariamąją grupę.

4.   Valdybos nariai negali būti jokių patariamųjų grupių nariai. Vykdomasis direktorius arba vykdomojo direktoriaus atstovas turi teisę stebėtojų teisėmis dalyvauti visuose patariamųjų grupių posėdžiuose.

5.   Patariamųjų grupių veiklos ir bendradarbiavimo tvarka nustatoma Agentūros darbo tvarkos taisyklėse.

6.   Rengdami nuomonę kiekvienos patariamosios grupės nariai deda visas pastangas konsensusui pasiekti. Jei toks konsensusas nepasiekiamas, nuomonėje išdėstoma pagrįsta narių daugumos pozicija. Taip pat nurodoma pagrįsta (-os) mažumos pozicija (-os). Atitinkamai taikomos 16 straipsnio 3 ir 4 dalys. Nariams, kurie atstovauja šalims, susijusioms su Šengeno acquis ir „Eurodac“ priemonių įgyvendinimu, taikymu bei plėtojimu, leidžiama pareikšti savo nuomonę kausimais, dėl kurių jie neturi teisės balsuoti.

7.   Kiekviena valstybė narė ir kiekviena šalis, susijusi su Šengeno acquis ir „Eurodac“ priemonių įgyvendinimu, taikymu bei plėtojimu, sudaro palankias sąlygas patariamosioms grupėms vykdyti savo veiklą.

8.   Dėl pirmininkavimo patariamosioms grupėms mutatis mutandis taikomas 14 straipsnis.

IV   SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

20 straipsnis

Darbuotojai

1.   Agentūros darbuotojams ir vykdomajam direktoriui taikomi Tarnybos nuostatai bei Sąjungos institucijų bendrai priimtos Tarnybos nuostatų įgyvendinimo taisyklės.

2.   Įgyvendinant Tarnybos nuostatus Agentūra yra laikoma agentūra, kaip apibrėžta Pareigūnų tarnybos nuostatų 1a straipsnio 2 dalyje.

3.   Agentūra savo darbuotojų atžvilgiu vykdo Pareigūnų tarnybos nuostatais paskyrimų institucijai suteiktus įgaliojimus ir Įdarbinimo sąlygomis institucijai, įgaliotai sudaryti sutartis, suteiktus įgaliojimus.

4.   Agentūros darbuotojai yra pareigūnai, laikini darbuotojai arba sutartininkai. Valdyba kasmet duoda sutikimą dėl sutarčių, kurias vykdomasis direktorius planuoja pratęsti, ir kurios turėtų tapti neterminuotomis sutartimis pagal Įdarbinimo sąlygas.

5.   Agentūra neįdarbina laikinų darbuotojų finansų srities užduotims, kurios laikomos esančiomis jautraus pobūdžio, vykdyti.

6.   Komisija ir valstybės narės gali laikinai komandiruoti pareigūnus ar nacionalinius ekspertus į Agentūrą. Valdyba, atsižvelgdama į daugiametį personalo politikos planą, tuo tikslu patvirtina būtinas įgyvendinimo priemones.

7.   Nedarydama poveikio Pareigūnų tarnybos nuostatų 17 straipsniui, Agentūra taiko atitinkamas profesinę paslaptį arba kitus lygiaverčius konfidencialumo įsipareigojimus reglamentuojančias taisykles.

8.   Valdyba, susitarusi su Komisija, patvirtina būtinas įgyvendinimo priemones, nurodytas Pareigūnų tarnybos nuostatų 110 straipsnyje.

21 straipsnis

Viešasis interesas

Valdybos nariai, vykdomasis direktorius ir patariamųjų grupių nariai įsipareigoja veikti viešojo intereso labui. Tuo tikslu jie kasmet pateikia rašytinį viešą įsipareigojimų pareiškimą.

Agentūros interneto svetainėje skelbiamas Valdybos narių sąrašas.

22 straipsnis

Susitarimas dėl būstinės ir susitarimai dėl techninių ir atsarginių stočių

Agentūros ir priimančiųjų valstybių narių susitarimais dėl Agentūros būstinės ir susitarimais dėl techninių ir atsarginių stočių, sudarytais patvirtinus Valdybai, nustatomos būtinos nuostatos dėl Agentūros įkūrimo priimančiosiose valstybėse narėse ir patalpų, kurias turi suteikti tos valstybės narės, taip pat specialiosios taisyklės, priimančiosiose valstybėse narėse taikytinos vykdomajam direktoriui, Valdybos nariams, Agentūros darbuotojams ir jų šeimos nariams.

23 straipsnis

Privilegijos ir imunitetai

Agentūrai taikomas Protokolas dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų.

24 straipsnis

Atsakomybė

1.   Agentūros sutartinė atsakomybė reglamentuojama atitinkamai sutarčiai taikytina teise.

2.   Europos Sąjungos Teisingumo Teismo jurisdikcijai priklauso priimti sprendimus pagal Agentūros sudarytų sutarčių nuostatas dėl arbitražo.

3.   Nesutartinės atsakomybės atveju Agentūra pagal bendruosius teisės principus, bendrus valstybių narių teisei, atlygina žalą, kurią padaro jos padaliniai arba jos tarnautojai eidami savo pareigas.

4.   Europos Sąjungos Teisingumo Teismo jurisdikcijai priklauso spręsti ginčus, susijusius su 3 dalyje nurodytu žalos atlyginimu.

5.   Asmeninė Agentūros darbuotojų atsakomybė Agentūros atžvilgiu reglamentuojama Tarnybos nuostatų nuostatomis.

25 straipsnis

Kalbų vartojimo tvarka

1.   Agentūrai taikomas 1958 m. balandžio 15 d. Reglamentas Nr. 1, nustatantis kalbas, kurios turi būti vartojamos Europos ekonominėje bendrijoje (30).

2.   Nedarant poveikio pagal SESV 342 straipsnį priimtiems sprendimams, 12 straipsnio 1 dalies j ir k punktuose nurodyta metinė darbo programa ir metinė veiklos ataskaita rengiamos visomis oficialiosiomis Sąjungos institucijų kalbomis.

3.   Agentūros veiklai reikalingas vertimo paslaugas teikia Europos Sąjungos įstaigų vertimo centras.

26 straipsnis

Galimybė susipažinti su dokumentais

1.   Remdamasi vykdomojo direktoriaus pasiūlymu, ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo 2012 m. gruodžio 1 d. Valdyba pagal Reglamentą (EB) Nr. 1049/2001 patvirtina taisykles, kuriomis reglamentuojama galimybės susipažinti su Agentūros dokumentais tvarka.

2.   Dėl sprendimų, kuriuos Agentūra priima pagal Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 8 straipsnį, gali būti pateiktas skundas Europos ombudsmenui arba pateiktas ieškinys Europos Sąjungos Teisingumo Teisme laikantis atitinkamai SESV 228 ir 263 straipsniuose nustatytų sąlygų.

27 straipsnis

Informacija ir jos teikimas

1.   Agentūra, vadovaudamasi teisėkūros dokumentais, reglamentuojančiais didelės apimties IT sistemų plėtojimą, sukūrimą, veikimą ir naudojimą, taip pat savo pačios iniciatyva teikia informaciją su jos užduotimis susijusiose srityse. Be kita ko, Agentūra užtikrina, kad būtų ne tik skelbiami 12 straipsnio 1 dalies j, k, w ir y punktuose ir 33 straipsnio 8 dalyje nurodyti dokumentai, bet ir visuomenei bei suinteresuotosioms šalims greitai pateikiama objektyvi, patikima ir lengvai suprantama informacija apie Agentūros darbą.

2.   Valdyba nustato praktinę 1 dalies taikymo tvarką.

28 straipsnis

Duomenų apsauga

1.   Nedarant poveikio duomenų apsaugos nuostatoms, kurios nustatytos teisėkūros dokumentuose, reglamentuojančiuose didelės apimties IT sistemų sukūrimą, įdiegimą, veikimą ir naudojimą, Agentūros pagal šį reglamentą tvarkomai informacijai taikomas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001.

2.   Valdyba patvirtina priemones, pagal kurias Agentūra taiko Reglamentą (EB) Nr. 45/2001, visų pirma jo 8 skirsnį, reglamentuojantį su duomenų apsaugos pareigūnu susijusius klausimus.

29 straipsnis

Įslaptintos informacijos ir neįslaptintos konfidencialios informacijos apsaugos taisyklės

1.   Agentūra taiko saugumo principus, nustatytus 2001 m. lapkričio 29 d. Komisijos sprendime 2001/844/EB, EAPB, Euratomas, iš dalies keičiančiame jos darbo tvarkos taisykles (31), įskaitant įslaptintos informacijos tvarkymo ir saugojimo bei keitimosi ja nuostatas ir fizinio saugumo priemones.

2.   Agentūra taip pat taiko Komisijos priimtus ir įgyvendinamus saugumo principus, susijusius su neįslaptinta konfidencialia informacija.

3.   Valdyba pagal 2 straipsnį ir 12 straipsnio 1 dalies p punktą priima sprendimus dėl Agentūros vidaus struktūros, būtinos siekiant įgyvendinti atitinkamus saugumo principus.

30 straipsnis

Agentūros saugumas

1.   Agentūra yra atsakinga už jos naudojamų pastatų, patalpų ir žemės saugumą ir tvarkos palaikymą juose. Agentūra taiko didelės apimties IT sistemų sukūrimą, įdiegimą, veikimą ir naudojimą reglamentuojančiuose teisėkūros dokumentuose išdėstytus saugumo principus ir atitinkamas nuostatas.

2.   Priimančiosios valstybės narės imasi visų veiksmingų ir tinkamų priemonių, kad palaikytų tvarką ir saugumą Agentūros naudojamus pastatus, patalpas ir žemę supančioje aplinkoje, ir teikia Agentūrai deramą apsaugą laikydamosi atitinkamų susitarimo dėl Agentūros būstinės ir susitarimų dėl techninių ir atsarginių stočių, kartu užtikrindamos, kad Agentūros leidimą turinys asmenys galėtų netrukdomi patekti į šiuos pastatus, patalpas ir žemę.

31 straipsnis

Vertinimas

1.   Per trejus metus nuo 2012 m. gruodžio 1 d., o vėliau – kas ketverius metus, Komisija, išsamiai konsultuodamasi su Valdyba, atlieka Agentūros veiklos vertinimą. Atliekant vertinimą išnagrinėjama, kaip ir kokia apimtimi Agentūra veiksmingai prisideda prie didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo srityje operacijų valdymo ir vykdo savo užduotis, nustatytas šiame reglamente. Atliekant vertinimą taip pat apžvelgiamas Agentūros vaidmuo įgyvendinant Sąjungos strategiją, kuria siekiama suderintos, sąnaudų požiūriu veiksmingos ir nuoseklios IT aplinkos Sąjungos lygiu, kuri turėtų būti sukurta artimiausiais metais.

2.   Remdamasi 1 dalyje nurodytu vertinimu, Komisija, pasikonsultavusi su Valdyba, pateikia rekomendacijas dėl šio reglamento keitimo, be kita ko, kad jis būtų dar geriau suderintas su 1 dalyje nurodyta Sąjungos strategija. Komisija tas rekomendacijas kartu su Valdybos nuomone bei atitinkamais pasiūlymais pateikia Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui.

V   SKYRIUS

FINANSINĖS NUOSTATOS

32 straipsnis

Biudžetas

1.   Neatmetant galimybės įtraukti kitų rūšių pajamų, Agentūros pajamas sudaro:

a)

Sąjungos subsidija, įtraukta į Europos Sąjungos bendrąjį biudžetą (Komisijos skirsnis);

b)

šalių, susijusių su Šengeno acquis ir su „Eurodac“ priemonių įgyvendinimu, taikymu ir plėtojimu, įnašas;

c)

valstybių narių finansiniai įnašai.

2.   Agentūros išlaidas, inter alia, sudaro darbuotojų atlyginimai, administracinės ir infrastruktūros išlaidos, veiklos išlaidos ir išlaidos, susijusios su Agentūros sudarytomis sutartimis arba susitarimais. Kiekvienais metais vykdomasis direktorius, atsižvelgdamas į Agentūros vykdomą veiklą, parengia Agentūros ateinančių finansinių metų pajamų ir išlaidų sąmatos projektą, taip pat personalo planą, ir juos perduoda Valdybai.

3.   Agentūros pajamos ir išlaidos turi būti subalansuotos.

4.   Remdamasi vykdomojo direktoriaus parengtu projektu, Valdyba priima Agentūros ateinančių finansinių metų pajamų ir išlaidų sąmatos projektą.

5.   Ne vėliau kaip kiekvienų metų vasario 10 d. Valdyba perduoda Komisijai ir šalims, susijusioms su Šengeno acquis ir „Eurodac“ priemonių įgyvendinimu, taikymu bei plėtojimu, Agentūros pajamų ir išlaidų sąmatos projektą ir bendrąsias gaires, kuriomis sąmata grindžiama, o ne vėliau kaip kiekvienų metų kovo 31 d. – galutinę sąmatą.

6.   Ne vėliau kaip kiekvienų metų kovo 31 d. Valdyba pateikia Komisijai ir biudžeto valdymo institucijai:

a)

savo metinės darbo programos projektą;

b)

savo atnaujintą daugiametį personalo politikos planą, parengtą laikantis Komisijos nustatytų gairių;

c)

kaip nurodyta Tarnybos nuostatuose, informaciją apie pareigūnų, laikinųjų bei pagal sutartį dirbančių darbuotojų skaičių n – 1 ir n metais, taip pat numatomą skaičių n + 1 metais;

d)

informaciją apie priimančiųjų valstybių narių Agentūrai suteiktus įnašus natūra;

e)

informaciją apie numatomą n – 1 metų biudžeto rezultatų sąskaitos likutį.

7.   Komisija sąmatą kartu su Europos Sąjungos bendrojo biudžeto projektu perduoda biudžeto valdymo institucijai.

8.   Remdamasi sąmata, Komisija į Europos Sąjungos bendrojo biudžeto projektą įtraukia sumas, kurios, jos nuomone, reikalingos personalo planui, ir subsidijos sumą, kuri turi būti įrašyta į bendrąjį biudžetą, kurį ji pateikia biudžeto valdymo institucijai pagal SESV 314 straipsnį.

9.   Biudžeto valdymo institucija tvirtina Agentūrai skiriamos subsidijos asignavimus. Biudžeto valdymo institucija tvirtina Agentūros personalo planą.

10.   Agentūros biudžetą tvirtina Valdyba. Jis tampa galutinis priėmus galutinį Europos Sąjungos bendrąjį biudžetą. Prireikus jis atitinkamai tikslinamas.

11.   Bet kokie biudžeto, įskaitant personalo planą, pakeitimai priimami ta pačia tvarka.

12.   Valdyba kuo greičiau praneša biudžeto valdymo institucijai apie ketinimą įgyvendinti projektą, galintį turėti didelį finansinį poveikį jos biudžeto finansavimui, ypač apie projektus, susijusius su nekilnojamuoju turtu, pavyzdžiui, pastatų nuoma arba pirkimu. Ji apie tai informuoja Komisiją ir šalis, susijusias su Šengeno acquis ir „Eurodac“ priemonių įgyvendinimu, taikymu bei plėtojimu. Jei viena iš biudžeto valdymo institucijų ketina pateikti nuomonę, apie tokį ketinimą ji praneša Valdybai per dvi savaites nuo informacijos apie projektą gavimo dienos. Negavusi atsakymo Agentūra gali toliau vykdyti numatytus veiksmus.

33 straipsnis

Biudžeto vykdymas

1.   Agentūros biudžetą vykdo vykdomasis direktorius.

2.   Vykdomasis direktorius biudžeto valdymo institucijai kasmet teikia visą su vertinimo procedūrų rezultatais susijusią informaciją.

3.   Ne vėliau kaip kitų metų kovo 1 d. Agentūros apskaitos pareigūnas nusiunčia Komisijos apskaitos pareigūnui ir Audito Rūmams Agentūros preliminarias finansines ataskaitas kartu su tų metų biudžeto ir finansų valdymo ataskaita. Komisijos apskaitos pareigūnas pagal Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 128 straipsnį konsoliduoja institucijų ir decentralizuotų įstaigų preliminarias finansines ataskaitas.

4.   Ne vėliau kaip kitų metų kovo 31 d. Agentūros apskaitos pareigūnas biudžeto valdymo institucijai taip pat nusiunčia biudžeto ir finansų valdymo ataskaitą.

5.   Gavęs Audito Rūmų pastabas dėl Agentūros preliminarių finansinių ataskaitų, vykdomasis direktorius, vadovaudamasis Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 129 straipsniu, savo atsakomybe parengia Agentūros galutines finansines ataskaitas ir jas teikia Valdybai, kad ši pareikštų savo nuomonę.

6.   Valdyba pareiškia nuomonę apie Agentūros galutines finansines ataskaitas.

7.   Ne vėliau kaip kitų metų liepos 1 d. vykdomasis direktorius galutines finansines ataskaitas kartu su Valdybos nuomone nusiunčia biudžeto valdymo institucijai, Komisijos apskaitos pareigūnui, Audito Rūmams, taip pat šalims, susijusioms su Šengeno acquis ir „Eurodac“ priemonių įgyvendinimu, taikymu bei plėtojimu.

8.   Galutinės finansinės ataskaitos skelbiamos viešai.

9.   Ne vėliau kaip rugsėjo 30 d. vykdomasis direktorius nusiunčia Audito Rūmams atsakymą į jų pateiktas pastabas. Tą atsakymą vykdomasis direktorius taip pat nusiunčia Valdybai.

10.   Europos Parlamento prašymu vykdomasis direktorius jam pateikia informaciją, kurios reikia, kad būtų užtikrinta sklandi atitinkamų finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra, kaip nustatyta Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 146 straipsnio 3 dalyje.

11.   Atsižvelgdamas į Tarybos rekomendaciją, Europos Parlamentas kvalifikuota balsų dauguma anksčiau nei n + 2 metų gegužės 15 d. patvirtina, kad vykdomasis direktorius įvykdė n metų biudžetą.

34 straipsnis

Finansinės taisyklės

Pasikonsultavusi su Komisija, Valdyba patvirtina Agentūrai taikomas finansines taisykles. Jos neturi nukrypti nuo Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002, išskyrus atvejus, kai to konkrečiai reikia Agentūros veiklai ir yra gautas išankstinis Komisijos sutikimas.

35 straipsnis

Kova su sukčiavimu

1.   Siekiant kovoti su sukčiavimu, korupcija ir kita neteisėta veikla, taikomas Reglamentas (EB) Nr. 1073/1999.

2.   Agentūra prisijungia prie Tarpinstitucinio susitarimo dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekamų vidaus tyrimų ir nedelsdama nustato visiems Agentūros darbuotojams taikytinas reikiamas nuostatas.

3.   Finansavimo sprendimuose, įgyvendinimo susitarimuose ir kituose su jais susijusiuose dokumentuose aiškiai nustatoma, kad Audito Rūmai ir OLAF prireikus gali atlikti Agentūros finansavimo gavėjų ir už finansavimo paskirstymą atsakingų subjektų patikrinimus vietoje.

VI   SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

36 straipsnis

Parengiamieji veiksmai

1.   Komisija atsakinga už Agentūros įsteigimą ir pradinę veiklą, kol Agentūra įgyja pakankamai veiklos pajėgumų savo biudžetui vykdyti.

2.   Tuo tikslu iki tol, kol savo pareigas pradės eiti pagal 18 straipsnį Valdybos paskirtas vykdomasis direktorius, Komisija gali laikinai paskirti eiti pareigas ribotą skaičių pareigūnų, įskaitant pareigūną, kuris laikinai eitų vykdomojo direktoriaus pareigas. Laikinai einantis pareigas vykdomasis direktorius gali būti paskirtas tik tada, kai pagal 13 straipsnio 2 dalį sušaukiamas Valdybos posėdis.

Jeigu laikinai einantis pareigas vykdomasis direktorius nesilaiko šiame reglamente išdėstytų reikalavimų, Valdyba gali paprašyti Komisijos paskirti naują laikinai einantį pareigas vykdomąjį direktorių.

3.   Valdybai patvirtinus, laikinai einantis pareigas vykdomasis direktorius gali leisti atlikti visus Agentūros biudžete numatytais kreditais padengtus mokėjimus ir sudaryti sutartis, įskaitant sutartis su darbuotojais po to, kai patvirtinamas Agentūros personalo planas. Jei tam yra pagrindas, Valdyba gali apriboti laikinai einančio pareigas vykdomojo direktoriaus įgaliojimus.

37 straipsnis

Šalių, susijusių su Šengeno acquis ir „Eurodac“ priemonių įgyvendinimu, taikymu bei plėtojimu, dalyvavimas

Pagal atitinkamas asociacijos susitarimų nuostatas susitariama, siekiant nustatyti, inter alia, šalių, susijusių su Šengeno acquis ir „Eurodac“ priemonių įgyvendinimu, taikymu ir plėtojimu, dalyvavimo Agentūros darbe pobūdį, mastą bei išsamias taisykles, įskaitant nuostatas dėl finansinių įnašų, personalo ir balsavimo teisių.

38 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

3–9 straipsniuose nustatytą atsakomybę Agentūra prisiima nuo 2012 m. gruodžio 1 d.

Šis reglamentas pagal Sutartis privalomas visas ir tiesiogiai taikomas valstybėse narėse.

Priimta Strasbūre 2011 m. spalio 25 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

J. BUZEK

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. DOWGIELEWICZ


(1)  2011 m. liepos 5 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2011 m. rugsėjo 12 d. Tarybos sprendimas.

(2)  OL L 381, 2006 12 28, p. 4.

(3)  OL L 205, 2007 8 7, p. 63.

(4)  OL L 213, 2004 6 15, p. 5.

(5)  OL L 218, 2008 8 13, p. 60.

(6)  OL L 316, 2000 12 15, p. 1.

(7)  2002 m. vasario 28 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 407/2002, nustatantis tam tikras taisykles įgyvendinant Reglamentą (EB) Nr. 2725/2000 dėl „Eurodac“ sistemos sukūrimo pirštų atspaudams lyginti, siekiant veiksmingiau taikyti Dublino konvenciją (OL L 62, 2002 3 5, p. 1).

(8)  OL L 248, 2002 9 16, p. 1.

(9)  OL L 218, 2008 8 13, p. 129.

(10)  OL C 139, 2006 6 14, p. 1.

(11)  OL L 8, 2001 1 12, p. 1.

(12)  OL L 145, 2001 5 31, p. 43.

(13)  OL L 136, 1999 5 31, p. 1.

(14)  OL L 136, 1999 5 31, p. 15.

(15)  OL L 56, 1968 3 4, p. 1.

(16)  OL L 357, 2002 12 31, p. 72.

(17)  OL L 66, 2006 3 8, p. 38.

(18)  OL L 131, 2000 6 1, p. 43.

(19)  OL L 333, 2010 12 17, p. 58.

(20)  OL L 64, 2002 3 7, p. 20.

(21)  OL L 176, 1999 7 10, p. 36.

(22)  OL L 176, 1999 7 10, p. 31.

(23)  OL L 93, 2001 4 3, p. 40.

(24)  OL L 53, 2008 2 27, p. 52.

(25)  OL L 53, 2008 2 27, p. 1.

(26)  OL L 53, 2008 2 27, p. 5.

(27)  OL L 160, 2011 6 18, p. 21.

(28)  OL L 160, 2011 6 18, p. 19.

(29)  OL L 160, 2011 6 18, p. 39.

(30)  OL 17, 1958 10 6, p. 385.

(31)  OL L 317, 2001 12 3, p. 1.


Top