Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2011_283_R_0001_01

2011/708/: 2011 m. birželio 16 d. Tarybos ir Taryboje posėdžiavusių Europos Sąjungos valstybių narių vyriausybių atstovų sprendimas dėl Jungtinių Amerikos Valstijų, Europos Sąjungos bei jos valstybių narių, Islandijos ir Norvegijos Karalystės oro susisiekimo susitarimo pasirašymo Sąjungos vardu ir laikino taikymo; ir dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių, Islandijos ir Norvegijos Karalystės papildomo susitarimo dėl Jungtinių Amerikos Valstijų, Europos Sąjungos bei jos valstybių narių, Islandijos ir Norvegijos Karalystės oro susisiekimo susitarimo taikymo pasirašymo Sąjungos vardu ir laikino taikymo
Oro susisiekimo susitarimas
Europos Sąjungos bei jos valstybių narių, papildomas susitarimas Islandijos ir Norvegijos Karalystės dėl Jungtinių Amerikos Valstijų, Europos Sąjungos bei jos valstybių narių, Islandijos ir Norvegijos Karalystės oro susisiekimo susitarimo taikymo

OJ L 283, 29.10.2011, p. 1–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.10.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 283/1


TARYBOS IR TARYBOJE POSĖDŽIAVUSIŲ EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBIŲ NARIŲ VYRIAUSYBIŲ ATSTOVŲ SPRENDIMAS

2011 m. birželio 16 d.

dėl Jungtinių Amerikos Valstijų, Europos Sąjungos bei jos valstybių narių, Islandijos ir Norvegijos Karalystės oro susisiekimo susitarimo pasirašymo Sąjungos vardu ir laikino taikymo; ir dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių, Islandijos ir Norvegijos Karalystės papildomo susitarimo dėl Jungtinių Amerikos Valstijų, Europos Sąjungos bei jos valstybių narių, Islandijos ir Norvegijos Karalystės oro susisiekimo susitarimo taikymo pasirašymo Sąjungos vardu ir laikino taikymo

(2011/708/ES)

TARYBA IR TARYBOJE POSĖDŽIAVUSIŲ EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBIŲ NARIŲ VYRIAUSYBIŲ ATSTOVAI,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 100 straipsnio 2 dalį kartu su 218 straipsnio 5 dalimi ir 8 dalies pirma pastraipa,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2007 m. balandžio 25 ir 30 d. Jungtinių Amerikos Valstijų ir Europos bendrijos valstybių narių bei Europos bendrijos pasirašytame Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Jungtinių Amerikos Valstijų oro susisiekimo susitarime (1) (toliau – Oro susisiekimo susitarimas) su pakeitimais, padarytais 2010 m. birželio 24 d. Jungtinių Amerikos Valstijų ir Europos Sąjungos valstybių narių bei Europos Sąjungos pasirašytu protokolu dėl 2007 m. balandžio 25 ir 30 d. pasirašyto Jungtinių Amerikos Valstijų ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių oro susisiekimo susitarimo pakeitimo (2) (toliau – Protokolas), aiškiai numatyta galimybė trečiosioms valstybėms prisijungti prie Oro susisiekimo susitarimo;

(2)

remdamasis Protokolu iš dalies pakeisto Oro susisiekimo susitarimo 18 straipsnio 5 dalimi, pagal minėtą susitarimą įsteigtas Jungtinis komitetas parengė Islandijos ir Norvegijos Karalystės prisijungimo prie Oro susisiekimo susitarimo pasiūlymą;

(3)

2010 m. lapkričio 16 d. Jungtinis komitetas pateikė Jungtinių Amerikos Valstijų, Europos Sąjungos bei jos valstybių narių, Islandijos ir Norvegijos Karalystės oro susisiekimo susitarimo (toliau – Prisijungimo susitarimas) pasiūlymą;

(4)

Komisija derėjosi dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių, Islandijos ir Norvegijos Karalystės papildomo susitarimo dėl Jungtinių Amerikos Valstijų, Europos Sąjungos bei jos valstybių narių, Islandijos ir Norvegijos Karalystės oro susisiekimo susitarimo taikymo (toliau – Papildomas susitarimas);

(5)

Prisijungimo susitarimas ir Papildomas susitarimas turėtų būti pasirašyti ir laikinai taikomi, kol bus baigtos jų sudarymo procedūros,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sąjungos vardu leidžiama pasirašyti Jungtinių Amerikos Valstijų, Europos Sąjungos bei jos valstybių narių, Islandijos ir Norvegijos Karalystės oro susisiekimo susitarimą ir Europos Sąjungos bei jos valstybių narių, Islandijos ir Norvegijos Karalystės papildomą susitarimą dėl Jungtinių Amerikos Valstijų, Europos Sąjungos bei jos valstybių narių, Islandijos ir Norvegijos Karalystės oro susisiekimo susitarimo taikymo, su sąlyga, kad minėti susitarimai bus sudaryti.

Prisijungimo susitarimo ir Papildomo susitarimo tekstai pridedami prie šio sprendimo.

2 straipsnis

Tarybos pirmininkas įgaliojamas paskirti asmenį (-is), įgaliotą (-us) pasirašyti Prisijungimo susitarimą ir Papildomą susitarimą Sąjungos vardu.

3 straipsnis

Prisijungimo susitarimą ir Papildomą susitarimą Sąjunga ir, tiek kiek leidžiama pagal taikytiną nacionalinę teisę, jos valstybės narės bei susijusios šalys laikinai taiko nuo pasirašymo dienos (3), kol bus baigtos jų sudarymo procedūros.

4 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Liuksemburge 2011 m. birželio 16 d.

Pirmininkas

VÖLNER P.


(1)  OL L 134, 2007 5 25, p. 4.

(2)  OL L 223, 2010 8 25, p. 3.

(3)  Prisijungimo susitarimo ir Papildomo susitarimo pasirašymo datą Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbs Tarybos Generalinis sekretoriatas.


VERTIMAS

ORO SUSISIEKIMO SUSITARIMAS

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS (toliau – Jungtinės Valstijos),

BELGIJOS KARALYSTĖ,

BULGARIJOS RESPUBLIKA,

ČEKIJOS RESPUBLIKA,

DANIJOS KARALYSTĖ,

VOKIETIJOS FEDERACINĖ RESPUBLIKA,

ESTIJOS RESPUBLIKA,

AIRIJA,

GRAIKIJOS RESPUBLIKA,

ISPANIJOS KARALYSTĖ,

PRANCŪZIJOS RESPUBLIKA,

ITALIJOS RESPUBLIKA,

KIPRO RESPUBLIKA,

LATVIJOS RESPUBLIKA,

LIETUVOS RESPUBLIKA,

LIUKSEMBURGO DIDŽIOJI HERCOGYSTĖ,

VENGRIJOS RESPUBLIKA,

MALTA,

NYDERLANDŲ KARALYSTĖ,

AUSTRIJOS RESPUBLIKA,

LENKIJOS RESPUBLIKA,

PORTUGALIJOS RESPUBLIKA,

RUMUNIJA,

SLOVĖNIJOS RESPUBLIKA,

SLOVAKIJOS RESPUBLIKA,

SUOMIJOS RESPUBLIKA,

ŠVEDIJOS KARALYSTĖ,

JUNGTINĖ DIDŽIOSIOS BRITANIJOS IR ŠIAURĖS AIRIJOS KARALYSTĖ,

Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo susitariančiosios šalys ir Europos Sąjungos valstybės narės (toliau – valstybės narės),

ir

EUROPOS SĄJUNGA,

ISLANDIJA

ir

NORVEGIJOS KARALYSTĖ (toliau – Norvegija),

SIEKDAMOS tobulinti tarptautinę aviacijos sistemą, pagrįstą oro susisiekimo bendrovių konkurencija rinkoje ir kuo mažesniu valdžios institucijų kišimusi ir reguliavimu;

SIEKDAMOS pagerinti tarptautinio oro susisiekimo plėtros galimybes, be kita ko, plėsdamos oro susisiekimo tinklus, kad keleiviams ir krovinių siuntėjams būtų teikiamos patogios oro susisiekimo paslaugos;

SIEKDAMOS užtikrinti, kad oro susisiekimo bendrovės turėtų galimybę keliaujantiems ir krovinius siunčiantiems asmenims atvirose rinkose siūlyti paslaugas konkurencingomis kainomis;

SIEKDAMOS, kad visi oro susisiekimo sektoriai, įskaitant oro susisiekimo bendrovių darbuotojus, turėtų naudos iš liberalizuoto susitarimo;

SIEKDAMOS užtikrinti didžiausią įmanomą tarptautinio oro susisiekimo saugą bei saugumą ir pakartotinai reikšdamos didelį susirūpinimą dėl veiksmų, nukreiptų prieš orlaivių saugumą, arba dėl grėsmės orlaivių saugumui, kai dėl to kyla pavojus asmenų arba nuosavybės saugai, daroma neigiama įtaka oro susisiekimo veiklai ir pakertamas visuomenės pasitikėjimas civilinės aviacijos sauga;

ATKREIPDAMOS dėmesį į 1944 m. gruodžio 7 d. Čikagoje pateiktą pasirašyti Tarptautinę civilinės aviacijos konvenciją;

PRIPAŽINDAMOS, kad valstybės subsidijos gali neigiamai paveikti oro susisiekimo bendrovių konkurencingumą ir apsunkinti pagrindinių šio Susitarimo tikslų įgyvendinimą;

PATVIRTINDAMOS, kad rengiant ir įgyvendinant tarptautinę aviacijos politiką svarbu atsižvelgti į aplinkos apsaugą;

ATKREIPDAMOS DĖMESĮ į vartotojų apsaugos, įskaitant apsaugą pagal 1999 m. gegužės 28 d. Monrealyje pasirašytą Konvenciją dėl tam tikrų tarptautinio vežimo oru taisyklių suvienodinimo, svarbą;

KETINDAMOS pasinaudoti galiojančių susitarimų sistema, kad būtų galima atverti rinkas ir vartotojams, oro susisiekimo bendrovėms, darbuotojams ir bendruomenėms abipus Atlanto užtikrinti kuo didesnę naudą;

PRIPAŽINDAMOS, kad svarbu plėsti jų oro susisiekimo bendrovių galimybes patekti į pasaulio kapitalo rinkas, siekiant didinti konkurenciją ir remti šio Susitarimo tikslų įgyvendinimą;

KETINDAMOS sukurti pasaulinį precedentą, kad būtų atkreipiamas dėmesys į šio labai svarbaus ekonomikos sektoriaus liberalizavimo naudą;

PRIPAŽINDAMOS, kad 2009 m. gruodžio 1 d. įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, kuria iš dalies pakeistos Europos Sąjungos sutartis ir Europos bendrijos steigimo sutartis, Europos Sąjunga pakeitė Europos bendriją ir perėmė jos teises bei pareigas, ir kad nuo tos datos visos Jungtinių Amerikos Valstijų ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių 2007 m. balandžio 25 ir 30 d. pasirašytame Oro susisiekimo susitarime numatytos Europos bendrijos teisės ir įsipareigojimai, taip pat visos nuorodos jame į Europos bendriją taikomi Europos Sąjungai,

SUSITARĖ:

1 straipsnis

Apibrėžtis

Susitariančioji šalis– Jungtinės Valstijos, Europos Sąjunga bei jos valstybės narės, Islandija arba Norvegija.

2 straipsnis

Protokolu iš dalies pakeisto Oro susisiekimo susitarimo ir šio Susitarimo priedo taikymas

2007 m. balandžio 25 ir 30 d. pasirašyto Jungtinių Amerikos Valstijų ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių oro susisiekimo susitarimo (toliau – Oro susisiekimo susitarimas) su pakeitimais, padarytais 2010 m. birželio 24 d. Jungtinių Amerikos Valstijų ir Europos Sąjungos bei jos valstybių narių pasirašytu Protokolu, kuriuo iš dalies keičiamas Oro susisiekimo susitarimas (toliau – Protokolas), nuostatos (jos įtraukiamos pateikiant nuorodas) taikomos visoms šio Susitarimo susitariančiosioms šalims, atsižvelgiant į šio Susitarimo priedą. Protokolu iš dalies pakeisto Oro susisiekimo susitarimo nuostatos Islandijai ir Norvegijai taikomos kaip Europos Sąjungos valstybėms narėms, todėl Islandija ir Norvegija turi visas tame susitarime numatytas valstybių narių teises ir įsipareigojimus. Šio Susitarimo priedo nuostatos yra neatsiejama šio Susitarimo dalis.

3 straipsnis

Galiojimo nutraukimas arba laikino taikymo nutraukimas

1.   Jungtinės Valstijos arba Europos Sąjunga ir jos valstybės narės gali bet kuriuo metu diplomatiniais kanalais kitoms trims susitariančiosioms šalims raštu pranešti apie savo sprendimą nutraukti šį Susitarimą arba užbaigti šio Susitarimo laikiną taikymą pagal 5 straipsnį.

Pranešimo kopija tuo pačiu metu siunčiama Tarptautinei civilinės aviacijos organizacijai (ICAO). Šis Susitarimas nutraukiamas arba jo laikinas taikymas baigiasi Tarptautinės oro transporto asociacijos (IATA) skrydžių sezono, kuris galioja praėjus vieneriems metams nuo raštiško pranešimo datos, paskutinės dienos vidurnaktį (Grinvičo laiku), nebent visų susitariančiųjų šalių susitarimu pranešimas atšaukiamas iki to laikotarpio pabaigos.

2.   Islandija arba Norvegija gali bet kuriuo metu diplomatiniais kanalais kitoms susitariančiosioms šalims raštu pranešti apie savo sprendimą pasitraukti iš šio Susitarimo arba baigti šio Susitarimo laikiną taikymą pagal 5 straipsnį. Pranešimo kopija tuo pačiu metu siunčiama ICAO. Toks pasitraukimas arba laikino taikymo nutraukimas įsigalioja IATA skrydžių sezono, kuris galioja praėjus vieneriems metams nuo raštiško pranešimo datos, paskutinės dienos vidurnaktį (Grinvičo laiku), nebent toks pranešimas atšaukiamas raštišką pranešimą pateikusios susitariančiosios šalies, Jungtinių Valstijų, Europos Sąjungos ir jos valstybių narių susitarimu iki to laikotarpio pabaigos.

3.   Jungtinės Valstijos arba Europos Sąjunga ir jos valstybės narės gali bet kuriuo metu diplomatiniais kanalais Islandijai arba Norvegijai raštu pranešti apie savo sprendimą nutraukti šį Susitarimą arba užbaigti jo laikiną taikymą Islandijai arba Norvegijai. Pranešimo kopijos tuo pačiu metu siunčiamos kitoms dviem šio Susitarimo susitariančiosioms šalims ir ICAO. Toks Susitarimo ar jo laikino taikymo Islandijai arba Norvegijai nutraukimas įsigalioja IATA skrydžių sezono, kuris galioja praėjus vieneriems metams nuo raštiško pranešimo datos, paskutinės dienos vidurnaktį (Grinvičo laiku), nebent toks pranešimas atšaukiamas Jungtinių Valstijų, Europos Sąjungos ir jos valstybių narių ir pranešimą gaunančios susitariančiosios šalies susitarimu iki to laikotarpio pabaigos.

4.   Pagal šį straipsnį Europos Sąjungos ir jos valstybių narių diplomatines notas siunčia Europos Sąjunga, o Europos Sąjungai ir jos valstybėms narėms skirtos notos siunčiamos Europos Sąjungai.

5.   Jeigu Protokolu iš dalies pakeistas Oro susisiekimo susitarimas nutraukiamas, tai, nepaisant visų kitų šio straipsnio nuostatų, kartu nutraukiamas ir šis Susitarimas.

4 straipsnis

Registracija ICAO

Šį Susitarimą ir visus jo pakeitimus ICAO registruoja Europos Sąjungos Tarybos Generalinis sekretoriatas.

5 straipsnis

Laikinas taikymas

Iki įsigaliojimo susitariančiosios šalys susitaria šį Susitarimą laikinai taikyti (kiek leidžiama pagal taikytiną vidaus teisę) nuo jo pasirašymo dienos. Jeigu Protokolu iš dalies pakeistas Oro susisiekimo susitarimas nutraukiamas pagal to susitarimo 23 straipsnį arba jeigu jo laikinas taikymas baigiasi pagal to susitarimo 25 straipsnį, arba jeigu Protokolo laikinas taikymas baigiasi pagal Protokolo 9 straipsnį, laikinas šio Susitarimo taikymas baigiasi tuo pačiu metu.

6 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis Susitarimas įsigalioja vėlesnę iš šių datų:

1.

Oro susisiekimo susitarimo įsigaliojimo dieną;

2.

Protokolo įsigaliojimo dieną;

3.

praėjus mėnesiui po paskutinės iš diplomatinių notų, kuriomis keisdamosi susitariančiosios šalys patvirtina, kad atliktos visos šiam Susitarimui įsigalioti būtinos procedūros.

Keičiantis diplomatinėmis notomis Europos Sąjungos ir jos valstybių narių diplomatines notas siunčia Europos Sąjunga, o Europos Sąjungai ir jos valstybėms narėms skirtos notos siunčiamos Europos Sąjungai. Europos Sąjungos ir jos valstybių narių diplomatinėje notoje ar notose pateikiami kiekvienos valstybės narės pranešimai, kuriais patvirtinama, kad atliktos visos šiam Susitarimui įsigalioti būtinos procedūros.

TAI PATVIRTINDAMI šį Susitarimą pasirašė toliau nurodyti tinkamai įgalioti asmenys.

PRIIMTA Liuksemburge ir Osle 2011 m. birželio šešioliktą ir dvidešimt pirmą dieną keturiais egzemplioriais.

Image

For the United States of America

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l’Union européenne

Per l’Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

Fyrir Ísland

Image

For Kongeriket Norge

Image

Voor het Koninkrijk België

Pour le Royaume de Belgique

Für das Königreich Belgien

Image

Deze handtekening verbindt eveneens het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Cette signature engage également la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

За Репyблика Бългaрия

Image

Za Českou republiku

Image

For Kongeriget Danmark

Image

Für die Bundesrepublik Deutschland

Image

Eesti Vabariigi nimel

Image

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

Image

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Image

Por el Reino de España

Image

Pour la République française

Image

Per la Repubblica italiana

Image

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

Image

Latvijas Republikas vārdā –

Image

Lietuvos Respublikos vardu

Image

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Image

A Magyar Köztársaság részéről

Image

Għal Malta

Image

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Image

Für die Republik Österreich

Image

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Image

Pela República Portuguesa

Image

Pentru România

Image

Za Republiko Slovenijo

Image

Za Slovenskú republiku

Image

Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

Image

För Konungariket Sverige

Image

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image

BENDRA DEKLARACIJA

Jungtinių Amerikos Valstijų, Europos Sąjungos bei jos valstybių narių, Islandijos ir Norvegijos Karalystės atstovai patvirtino, kad Jungtinių Amerikos Valstijų, Europos Sąjungos bei jos valstybių narių, Islandijos ir Norvegijos Karalystės oro susisiekimo susitarimo (toliau – Susitarimas) tekstas turi būti autentifikuotas kitomis kalbomis, kaip numatyta prieš pasirašant Susitarimą, pasikeičiant raštais arba, pasirašius Susitarimą – Jungtinio komiteto sprendimu.

Ši bendra deklaracija yra neatsiejama Susitarimo dalis.

PRIEDAS

Islandijai ir Norvegijai taikomos specialiosios nuostatos

Protokolu iš dalies pakeisto Oro susisiekimo susitarimo (su toliau pateiktais pakeitimais) nuostatos taikomos visoms šio Susitarimo šalims. Protokolu iš dalies pakeisto Oro susisiekimo susitarimo nuostatos Islandijai ir Norvegijai taikomos kaip Europos Sąjungos valstybėms narėms, todėl Islandija ir Norvegija turi visas tame susitarime numatytas valstybių narių teises ir įsipareigojimus laikantis toliau išvardytų sąlygų:

1.

Protokolu iš dalies pakeisto Oro susisiekimo susitarimo 1 straipsnio 9 dalis išdėstoma taip:

„Teritorija – Jungtinėms Valstijoms arba jų jurisdikcijai priklausančios sausumos teritorijos (žemyninė teritorija ir salos), vidaus vandenys bei teritoriniai vandenys ir – Europos Sąjungos ir jos valstybių narių atžvilgiu – sausumos teritorijos (žemyninė teritorija ir salos), vidaus vandenys bei teritoriniai vandenys, kuriems taikomas Europos ekonominės erdvės susitarimas jame ar jį pakeisiančiame dokumente nustatytomis sąlygomis, išskyrus sausumos teritoriją ir vidaus vandenis, kurie priklauso Lichtenšteino Kunigaikštystei ar jos jurisdikcijai; laikoma, kad šio Susitarimo taikymas Gibraltaro oro uostui neturi įtakos nei Ispanijos Karalystės ir Jungtinės Karalystės teisinėms pozicijoms ginče dėl suverenių teisių į teritoriją, kurioje yra tas oro uostas, nei 2006 m. rugsėjo 18 d. Kordoboje priimtame Ministrų pareiškime dėl Gibraltaro oro uosto išdėstytai nuostatai Gibraltaro oro uostui laikinai netaikyti Europos Sąjungos aviacijos priemonių, 2006 m. rugsėjo 18 d. galiojusių valstybėms narėms; ir“.

2.

Protokolu iš dalies pakeisto Oro susisiekimo susitarimo 23–26 straipsniai Islandijai ir Norvegijai netaikomi.

3.

Protokolo 9 ir 10 straipsniai Islandijai ir Norvegijai netaikomi.

4.

Protokolu iš dalies pakeisto Oro susisiekimo susitarimo 1 priedo 1 skirsnis papildomas tokiu tekstu:

„w.

Islandija: Susitarimas dėl oro susisiekimo, pasirašytas 1995 m. birželio 14 d. Vašingtone; iš dalies pakeistas 2002 m. kovo 1 d. pasikeitus notomis; iš dalies pakeistas 2006 m. rugpjūčio 14 d. ir 2007 m. kovo 9 d. pasikeitus notomis.

x.

Norvegijos Karalystė: Susitarimas dėl oro susisiekimo paslaugų, įsigaliojęs 1945 m. spalio 6 d. Vašingtone pasikeitus notomis; iš dalies pakeistas 1954 m. rugpjūčio 6 d. pasikeitus notomis; iš dalies pakeistas 1995 m. birželio 16 d. pasikeitus notomis.“

5.

Protokolu iš dalies pakeisto Oro susisiekimo susitarimo 1 priedo 2 skirsnis išdėstomas taip:

„Nepaisant šio priedo 1 skirsnio, teritorijoms, kurioms netaikomas šio susitarimo 1 straipsnyje pateikta teritorijos apibrėžtis, ir toliau taikomi to skirsnio e (Danija ir Jungtinės Valstijos), g (Prancūzija ir Jungtinės Valstijos), v (Jungtinė Karalystė ir Jungtinės Valstijos) ir x (Norvegija ir Jungtinės valstijos) dalyse nurodyti susitarimai juose nustatytomis sąlygomis.“

6.

Protokolu iš dalies pakeisto Oro susisiekimo susitarimo 1 priedo 3 skirsnis išdėstomas taip:

„Nepaisant šio susitarimo 3 straipsnio, JAV oro susisiekimo bendrovės neturi teisės iš punktų valstybėse narėse ar į juos teikti krovinių vežimo paslaugas, neįtrauktas į paslaugas, kurias teikiant viena iš šalių yra Jungtinės Valstijos, išskyrus punktus Čekijos Respublikoje, Prancūzijos Respublikoje, Vokietijos Federacinėje Respublikoje, Liuksemburgo Didžiojoje Hercogystėje, Maltoje, Lenkijos Respublikoje, Portugalijos Respublikoje, Slovakijos Respublikoje, Islandijoje ir Norvegijos Karalystėje.“

7.

Protokolu iš dalies pakeisto Oro susisiekimo susitarimo 2 priedo 3 straipsnio pabaigoje įrašomas toks sakinys:

„Islandijos ir Norvegijos atveju tai, be kita ko, apima Europos ekonominės erdvės susitarimo 53, 54 ir 55 straipsnius ir Europos Sąjungos reglamentus, kuriais įgyvendinami Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101, 102 ir 105 straipsniai, įtrauktus į Europos ekonominės erdvės susitarimą, taip pat visus jų pakeitimus.“

8.

Protokolu iš dalies pakeisto Oro susisiekimo susitarimo 21 straipsnio 4 dalis taikoma Islandijai ir Norvegijai tiek, kiek atitinkami Europos Sąjungos teisės aktai ir taisyklės yra įtraukti į Europos ekonominės erdvės susitarimą, vadovaujantis visais jame nustatytais patikslinimais. Protokolu iš dalies pakeisto Oro susisiekimo susitarimo 21 straipsnio 4 dalies a ir b punktuose numatytos teisės Islandijai ar Norvegijai suteikiamos tik tuo atveju, jeigu atitinkamai Islandijai ar Norvegijai pagal susijusius Europos Sąjungos teisės aktus ir taisykles, įtrauktus į Europos ekonominės erdvės susitarimą, taikoma priežiūra, susijusi su triukšmingų operacijų apribojimų įvedimu, atitinkanti priežiūrą, numatytą Protokolu iš dalies pakeisto Oro susisiekimo susitarimo 21 straipsnio 4 dalyje.


Europos Sąjungos bei jos valstybių narių,

PAPILDOMAS SUSITARIMAS

Islandijos ir Norvegijos Karalystės dėl Jungtinių Amerikos Valstijų, Europos Sąjungos bei jos valstybių narių, Islandijos ir Norvegijos Karalystės oro susisiekimo susitarimo taikymo

BELGIJOS KARALYSTĖ,

BULGARIJOS RESPUBLIKA,

ČEKIJOS RESPUBLIKA,

DANIJOS KARALYSTĖ,

VOKIETIJOS FEDERACINĖ RESPUBLIKA,

ESTIJOS RESPUBLIKA,

AIRIJA,

GRAIKIJOS RESPUBLIKA,

ISPANIJOS KARALYSTĖ,

PRANCŪZIJOS RESPUBLIKA,

ITALIJOS RESPUBLIKA,

KIPRO RESPUBLIKA,

LATVIJOS RESPUBLIKA,

LIETUVOS RESPUBLIKA,

LIUKSEMBURGO DIDŽIOJI HERCOGYSTĖ,

VENGRIJOS RESPUBLIKA,

MALTA,

NYDERLANDŲ KARALYSTĖ,

AUSTRIJOS RESPUBLIKA,

LENKIJOS RESPUBLIKA,

PORTUGALIJOS RESPUBLIKA,

RUMUNIJA,

SLOVĖNIJOS RESPUBLIKA,

SLOVAKIJOS RESPUBLIKA,

SUOMIJOS RESPUBLIKA,

ŠVEDIJOS KARALYSTĖ,

JUNGTINĖ DIDŽIOSIOS BRITANIJOS IR ŠIAURĖS AIRIJOS KARALYSTĖ,

Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo susitariančiosios šalys ir Europos Sąjungos valstybės narės (toliau – valstybės narės),

ir

EUROPOS SĄJUNGA,

ISLANDIJA,

ir

NORVEGIJOS KARALYSTĖ (toliau – Norvegija),

PAŽYMĖDAMOS, kad Europos Komisija, remdamasi Tarybos sprendimu, kuriuo ji buvo įgaliota pradėti derybas, Europos Sąjungos ir jos valstybių narių vardu su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis susitarė dėl Oro susisiekimo susitarimo,

PAŽYMĖDAMOS, kad Jungtinių Amerikos Valstijų ir Europos Sąjungos ir jos valstybių narių oro susisiekimo susitarimas (toliau – Oro susisiekimo susitarimas) buvo parafuotas 2007 m. kovo 2 d., pasirašytas Briuselyje 2007 m. balandžio 25 d. ir Vašingtone 2007 m. balandžio 30 d. ir laikinai taikomas nuo 2008 m. kovo 30 d.,

PAŽYMĖDAMOS, kad Oro susisiekimo susitarimas buvo iš dalies pakeistas Protokolu, kuriuo iš dalies keičiamas Jungtinių Amerikos Valstijų ir Europos Sąjungos ir jos valstybių narių oro susisiekimo susitarimas (toliau – Protokolas) ir kuris parafuotas 2010 m. kovo 25 d. ir pasirašytas Liuksemburge 2010 m. birželio 24 d.,

PAŽYMĖDAMOS, kad Islandija ir Norvegija, kaip visateisės Europos bendrosios aviacijos rinkos narės, kuriomis jos tapo pagal Europos ekonominės erdvės susitarimą, prisijungė prie Protokolu iš dalies pakeisto Oro susisiekimo susitarimo pagal tos pačios dienos Jungtinių Amerikos Valstijų, Europos Sąjungos bei jos valstybių narių, Islandijos ir Norvegijos Karalystės susitarimą (toliau – Susitarimas), į kurį įtraukiamas Protokolu iš dalies pakeistas Oro susisiekimo susitarimas,

PRIPAŽINDAMOS, kad būtina nustatyti tvarką, kaip prireikus imtis priemonių pagal Protokolu iš dalies pakeisto Oro susisiekimo susitarimo 21 straipsnio 5 dalį,

PRIPAŽINDAMOS, kad dar būtina nustatyti Islandijos ir Norvegijos dalyvavimo Protokolu iš dalies pakeisto Oro susisiekimo susitarimo 18 straipsniu įsteigtame Jungtiniame komitete ir Protokolu iš dalies pakeisto Oro susisiekimo susitarimo 19 straipsniu numatytose arbitražo procedūrose tvarką. Nustačius tokią tvarką turėtų būti užtikrintas reikiamas bendradarbiavimas, keitimasis informacija ir konsultacijos prieš Jungtinio komiteto posėdžius, taip pat tam tikrų Protokolu iš dalies pakeisto Oro susisiekimo susitarimo nuostatų, įskaitant saugumo, saugos, skrydžių teisių suteikimo bei atšaukimo ir valstybės paramos nuostatas, įgyvendinimas,

SUSITARĖ:

1 straipsnis

Pranešimas

Jeigu Europos Sąjunga ir jos valstybės narės nuspręstų nutraukti Susitarimą pagal Susitarimo 3 straipsnį, nutraukti jo laikiną taikymą arba atšaukti atitinkamus pranešimus, Komisija, prieš pateikdama pranešimą diplomatiniais kanalais Jungtinėms Amerikos Valstijoms, apie tokį sprendimą nedelsdama informuoja Islandiją ir Norvegiją. Islandija ir (arba) Norvegija atitinkamai nedelsdamos informuoja Komisiją apie bet kurį tokį sprendimą.

2 straipsnis

Skrydžių teisių sustabdymas

Sprendimą neleisti kitos susitariančiosios šalies oro susisiekimo bendrovėms dažniau vykdyti skrydžius ar pradėti veiklą naujose rinkose, kurioms taikomas šis Susitarimas, ir pranešti apie tai Jungtinėms Amerikos Valstijoms arba susitarti panaikinti tokį sprendimą, priimtą pagal Protokolu iš dalies pakeisto Oro susisiekimo susitarimo 21 straipsnio 5 dalį, Europos Sąjungos ir valstybių narių vardu vieningai priima Taryba, vadovaudamasi atitinkamomis Sutarties nuostatomis, ir Islandija bei Norvegija. Tarybos pirmininkas Europos Sąjungos ir jos valstybių narių, Islandijos ir Norvegijos vardu Jungtinėms Amerikos Valstijoms praneša apie bet kurį tokį sprendimą.

3 straipsnis

Jungtinis komitetas

1.   Pagal Protokolu iš dalies pakeisto Oro susisiekimo susitarimo 18 straipsnį įsteigtame Jungtiniame komitete Europos Sąjungai, valstybėms narėms, Islandijai ir Norvegijai atstovauja Komisijos, valstybių narių, Islandijos ir Norvegijos atstovai.

2.   Europos Sąjungos, valstybių narių, Islandijos ir Norvegijos poziciją Jungtiniame komitete išdėsto Komisija, išskyrus tas sritis, kurios Europos Sąjungoje priskiriamos išimtinei valstybių narių kompetencijai; tokiu atveju poziciją išdėsto Tarybai pirmininkaujanti valstybė narė arba Komisija, Islandija ar Norvegija.

3.   Islandijos ir Norvegijos poziciją Jungtiniame komitete dėl Protokolu iš dalies pakeisto Oro susisiekimo susitarimo 14 ar 20 straipsniuose numatytų klausimų arba dėl klausimų, dėl kurių nebūtina priimti teisinę galią turintį sprendimą, pasitarusi su Islandija ir Norvegija priima Komisija.

4.   Dėl kitų Jungtinio komiteto sprendimų klausimais, kuriems taikomi į Europos ekonominės erdvės susitarimą įtraukti reglamentai ir direktyvos, Islandijos ir Norvegijos poziciją remdamosi Komisijos pasiūlymu priima Islandija ir Norvegija.

5.   Dėl kitų Jungtinio komiteto sprendimų klausimais, kuriems į Europos ekonominės erdvės susitarimą įtraukti reglamentai ir direktyvos netaikomi, Islandijos ir Norvegijos poziciją pasitarusios su Komisija priima Islandija ir Norvegija.

6.   Komisija imasi tinkamų priemonių, siekdama užtikrinti visapusišką Islandijos ir Norvegijos bendradarbiavimą visuose koordinavimo, konsultaciniuose ar sprendimų rengimo susitikimuose su valstybėmis narėmis, ir užtikrina galimybę gauti reikiamą informaciją, susijusią su Jungtinio komiteto posėdžių rengimu.

4 straipsnis

Arbitražas

1.   Pagal Protokolu iš dalies pakeisto Oro susisiekimo susitarimo 19 straipsnį Europos Sąjungai, valstybėms narėms, Islandijai ir Norvegijai arbitražo posėdžiuose atstovauja Komisija.

2.   Kai tinkama, Komisija imasi priemonių užtikrinti, kad Islandija ir Norvegija dalyvautų arbitražo posėdžių rengimo ir koordinavimo veikloje.

3.   Jeigu Taryba nusprendžia sustabdyti lengvatų taikymą pagal Protokolu iš dalies pakeisto Oro susisiekimo susitarimo 19 straipsnio 7 dalį, apie šį sprendimą pranešama Islandijai ir Norvegijai. Islandija ir (arba) Norvegija atitinkamai informuoja Komisiją apie visus tokius sprendimus.

4.   Sprendimus dėl visų kitų atitinkamų veiksmų, kurių pagal Protokolu iš dalies pakeisto Oro susisiekimo susitarimo 19 straipsnį reikia imtis klausimais, kurie Europos Sąjungoje priklauso Sąjungos kompetencijai, priima Komisija, kuriai padeda Tarybos paskirtų valstybių narių atstovų, Islandijos atstovų ir Norvegijos atstovų specialusis komitetas.

5 straipsnis

Keitimasis informacija

1.   Islandija ir Norvegija nedelsdamos informuoja Komisiją apie visus pagal Protokolu iš dalies pakeisto Oro susisiekimo susitarimo 4 arba 5 straipsnius priimtus sprendimus atsisakyti suteikti, atšaukti, sustabdyti ar apriboti leidimą kuriai nors Jungtinių Amerikos Valstijų oro susisiekimo bendrovei. Komisija atitinkamai nedelsdama informuoja Islandiją ir Norvegiją apie visus tokius valstybių narių sprendimus.

2.   Islandija ir Norvegija nedelsdamos informuoja Komisiją apie visus pagal Protokolu iš dalies pakeisto Oro susisiekimo susitarimo 8 straipsnį jų pateiktus ar gautus prašymus arba pranešimus. Komisija atitinkamai nedelsdama informuoja Islandiją ir Norvegiją apie visus tokius valstybių narių pateiktus ar gautus prašymus arba pranešimus.

3.   Islandija ir Norvegija nedelsdamos informuoja Komisiją apie visus pagal Protokolu iš dalies pakeisto Oro susisiekimo susitarimo 9 straipsnį jų pateiktus ar gautus prašymus arba pranešimus. Komisija atitinkamai nedelsdama informuoja Islandiją ir Norvegiją apie visus tokius valstybių narių pateiktus ar gautus prašymus arba pranešimus.

6 straipsnis

Valstybės subsidijos ir parama

1.   Jeigu Islandija arba Norvegija mano, kad subsidija ar parama, kurią Jungtinių Amerikos Valstijų teritorijoje ketina suteikti ar suteikia kokia nors valdžios institucija, turės neigiamą poveikį konkurencijai pagal Protokolu iš dalies pakeisto Oro susisiekimo susitarimo 14 straipsnio 2 dalį, ji apie tai praneša Komisijai. Jeigu pranešimą panašiu klausimu Komisijai pateikia valstybė narė, Komisija atitinkamai apie tai informuoja Islandiją ir Norvegiją.

2.   Komisija, Islandija ir Norvegija gali kreiptis į tokią instituciją arba paprašyti surengti pagal Protokolu iš dalies pakeisto Oro susisiekimo susitarimo 18 straipsnį įsteigto Jungtinio komiteto posėdį.

3.   Komisija, Islandija ir Norvegija nedelsdamos informuoja viena kitą, kai Jungtinės Amerikos Valstijos su jomis susisiekia pagal Protokolu iš dalies pakeisto Oro susisiekimo susitarimo 14 straipsnio 3 dalį.

7 straipsnis

Galiojimo nutraukimas arba laikino taikymo nutraukimas

1.   Viena iš susitariančiųjų šalių gali bet kuriuo metu diplomatiniais kanalais kitai susitariančiajai šaliai raštu pranešti apie sprendimą nutraukti šį Papildomą susitarimą ar baigti jo laikiną taikymą. Šis Papildomas susitarimas nutraukiamas arba jo laikinas taikymas baigiasi vidurnaktį (Grinvičo laiku) praėjus šešiems mėnesiams nuo dienos, kai pateikiamas raštiškas pranešimas apie galiojimo arba laikino taikymo nutraukimą, nebent iki tokio laikotarpio pabaigos toks pranešimas susitariančiųjų šalių susitarimu atšaukiamas.

2.   Jeigu Susitarimas ar jo laikinas taikymas nutraukiamas, tai, nepaisant visų kitų šio straipsnio nuostatų, šis Papildomas susitarimas nutraukiamas arba jo laikinas taikymas baigiasi tuo pačiu metu.

8 straipsnis

Laikinas taikymas

Iki įsigaliojimo pagal 9 straipsnį Susitariančiosios Šalys susitaria šį Papildomą susitarimą laikinai taikyti, tiek kiek tai leidžiama pagal taikytiną vidaus teisę, nuo šio Papildomo susitarimo pasirašymo dienos arba nuo Susitarimo 5 straipsnyje nurodytos dienos, atsižvelgiant į tai, kuri data yra vėlesnė.

9 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis Papildomas susitarimas įsigalioja a) praėjus mėnesiui po dienos, kurią Susitariančiosios Šalys viena kitai pateikia paskutinę diplomatinę notą, kuria patvirtinama, kad visos šio Papildomo susitarimo įsigaliojimui būtinos procedūros atliktos, arba b) Susitarimo įsigaliojimo dieną, atsižvelgiant į tai, kuri data yra vėlesnė.

TAI PATVIRTINDAMI šį Papildomą susitarimą pasirašė toliau nurodyti tinkamai įgalioti asmenys.

Priimta Liuksemburge ir Osle šią 2011 m. birželio 16 ir 21 dieną trimis egzemplioriais anglų, bulgarų, čekų, danų, estų, graikų, islandų, ispanų, italų, latvių, lenkų, lietuvių, maltiečių, norvegų, olandų, portugalų, prancūzų, rumunų, slovakų, slovėnų, suomių, švedų, vengrų ir vokiečių kalbomis; tekstai visomis išvardytomis kalbomis yra autentiški.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

Fyrir Ísland

Image

For Kongeriket Norge

Image

Voor het Koninkrijk België

Pour le Royaume de Belgique

Für das Königreich Belgien

Image

Deze handtekening verbindt eveneens het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Cette signature engage également la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

За Репyблика Бългaрия

Image

Za Českou republiku

Image

For Kongeriget Danmark

Image

Für die Bundesrepublik Deutschland

Image

Eesti Vabariigi nimel

Image

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

Image

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Image

Por el Reino de España

Image

Pour la République française

Image

Per la Repubblica italiana

Image

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

Image

Latvijas Republikas vārdā –

Image

Lietuvos Respublikos vardu

Image

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Image

A Magyar Köztársaság részéről

Image

Għal Malta

Image

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Image

Für die Republik Österreich

Image

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Image

Pela República Portuguesa

Image

Pentru România

Image

Za Republiko Slovenijo

Image

Za Slovenskú republiku

Image

Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

Image

För Konungariket Sverige

Image

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image


Top