Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0428

2011 m. balandžio 27 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 428/2011 dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje

OJ L 113, 3.5.2011, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 003 P. 281 - 282

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/428/oj

3.5.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 113/6


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 428/2011

2011 m. balandžio 27 d.

dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (1), ypač į jo 9 straipsnio 1 dalies a punktą,

kadangi:

(1)

Siekiant užtikrinti, kad Reglamento (EEB) Nr. 2658/87 priede pateikta Kombinuotoji nomenklatūra būtų taikoma vienodai, būtina patvirtinti priemones, susijusias su šio reglamento priede nurodytų prekių klasifikavimu.

(2)

Reglamente (EEB) Nr. 2658/87 nustatytos bendrosios Kombinuotosios nomenklatūros aiškinimo taisyklės. Šios taisyklės taip pat taikomos bet kuriai kitai specialiomis Sąjungos teisės aktų nuostatomis įteisintai nomenklatūrai, kuri visiškai ar iš dalies parengta pagal Kombinuotąją nomenklatūrą arba pagal kurią ji papildomai detalizuojama atsižvelgiant į tarifų ir kitų su prekyba susijusių priemonių taikymo poreikius.

(3)

Laikantis minėtų bendrųjų taisyklių, šio reglamento priede pateiktos lentelės 1 skiltyje aprašytos prekės turėtų būti klasifikuojamos priskiriant KN kodus, nurodytus 2 skiltyje, remiantis 3 skiltyje išdėstytais motyvais.

(4)

Reikėtų numatyti, kad valstybių narių muitinių pateikta privalomąja tarifine informacija dėl prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje, neatitinkančia šio reglamento nuostatų, jos turėtojas galėtų remtis dar tris mėnesius, kaip nustatyta 1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą (2), 12 straipsnio 6 dalyje.

(5)

Muitinės kodekso komitetas per pirmininko nustatytą laikotarpį nepareiškė nuomonės,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šio reglamento priede pateiktos lentelės 1 skiltyje aprašytos prekės Kombinuotojoje nomenklatūroje klasifikuojamos priskiriant minėtos lentelės 2 skiltyje nurodytą KN kodą.

2 straipsnis

Valstybių narių muitinių pateikta privalomąja tarifine informacija, neatitinkančia šio reglamento nuostatų, dar galima remtis tris mėnesius, vadovaujantis Reglamento (EEB) Nr. 2913/92 12 straipsnio 6 dalimi.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtąją dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2011 m. balandžio 27 d.

Komisijos vardu, Pirmininko vardu

Algirdas ŠEMETA

Komisijos narys


(1)  OL L 256, 1987 9 7, p. 1.

(2)  OL L 302, 1992 10 19, p. 1.


PRIEDAS

Prekių aprašymas

Klasifikavimas

(KN kodas)

Motyvai

(1)

(2)

(3)

1.

Iš baterijų maitinamas cilindro pavidalo aparatas (vadinamasis aerozolio dozatorius), kurio apytikriai matmenys: aukštis 21 cm, skersmuo 9 cm ir masė – 310 g, specialiai sukonstruotas naudoti kartu su keičiamuoju aerozolio indeliu.

Aparatą sudaro:

elektromechaninė sistema, kuria įjungiamas aerozolio indelio purškimo mechanizmas;

jutiklis ir mygtukai, kuriais įjungiama elektromechaninė sistema, ir

plastikinis korpusas su anga, per kurią įjungus elektromechaninę sistemą purškiamas aerozolis.

Prie aparato prijungus aerozolio indelį jis gali gaivinti pastato viduje esančių uždarų patalpų orą purkšdamas kvapiųjų medžiagų dozes jutikliui nustačius, kad patalpoje yra žmogus, arba iš anksto nustatytais reguliariais laiko intervalais.

8509 80 00

Klasifikuojama vadovaujantis Kombinuotosios nomenklatūros 1 ir 6 bendrosiomis aiškinimo taisyklėmis, 85 skirsnio 3 pastabos b punktu bei KN kodus 8509 ir 8509 80 00 atitinkančiais prekių aprašymais.

Atsižvelgiant į tai, kad aparatas nei išsvaido, nei paskleidžia, nei purškia, o tik įjungia aerozolio indelio purškimo mechanizmą, jis nepriskirtinas 8424 pozicijai.

Aparatas yra 8509 pozicijai priskiriamas elektromechaninis prietaisas su įmontuotu varikliu ir daugiausia naudojamas buityje.

Todėl aparatas klasifikuotinas priskiriant KN kodą 8509 80 00.

2.

Mažmeninei prekybai skirtas rinkinys, kurį sudaro:

elektromechaninis įtaisas (vadinamasis aerozolio dozatorius), ir

keičiamasis aerozolio indelis.

Aerozolio dozatorius – tai iš baterijų maitinamas cilindro pavidalo aparatas, kurio apytikriai matmenys: aukštis 21 cm, skersmuo 9 cm ir masė – 310 g, sudarytas iš:

elektromechaninės sistemos, kuria įjungiamas aerozolio indelio purškimo mechanizmas;

jutiklio ir mygtukų, kuriais įjungiama elektromechaninė sistema, ir

plastikinio korpuso su anga, per kurią įjungus elektromechaninę sistemą purškiamas aerozolis.

Aerozolio indelis užpildytas KN 3307 49 00 subpozicijai priskiriamu paruoštu kvepintu patalpų oro gaivikliu.

Prie aerozolio dozatoriaus prijungus aerozolio indelį jis gali gaivinti pastato viduje esančių uždarų patalpų orą purkšdamas kvapiųjų medžiagų dozes jutikliui nustačius, kad patalpoje yra žmogus, arba iš anksto nustatytais reguliariais laiko intervalais.

Aerozolio indelis yra vartojimo prekė, kurį išnaudojus galima pakeisti kitu tokių pačių matmenų aerozolio indeliu.

8509 80 00

Klasifikuojama vadovaujantis Kombinuotosios nomenklatūros 1, 3 (b punktu) ir 6 bendrosiomis aiškinimo taisyklėmis, 85 skirsnio 3 pastabos b punktu bei KN kodus 8509 ir 8509 80 00 atitinkančiais prekių aprašymais.

Aerozolio dozatorius yra sudedamoji dalis, kuri rinkiniui suteikia esminį požymį, nes jis naudojamas nuolat, o išnaudotą aerozolio indelį reikia keisti.

Atsižvelgiant į tai, kad aparatas nei išsvaido, nei paskleidžia, nei purškia, o tik įjungia aerozolio indelio purškimo mechanizmą, jis nepriskirtinas 8424 pozicijai.

Aparatas yra 8509 pozicijai priskiriamas elektromechaninis prietaisas su įmontuotu varikliu ir daugiausia naudojamas buityje.

Todėl rinkinys klasifikuotinas priskiriant KN kodą 8509 80 00.


Top