Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0427

2011 m. gegužės 2 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 427/2011, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 798/2008 I priedo nuostatos dėl Izraelio įtraukimo į trečiųjų šalių, teritorijų, zonų ar skyrių sąrašą Tekstas svarbus EEE

OJ L 113, 3.5.2011, p. 3–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 043 P. 250 - 252

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/427/oj

3.5.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 113/3


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 427/2011

2011 m. gegužės 2 d.

kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 798/2008 I priedo nuostatos dėl Izraelio įtraukimo į trečiųjų šalių, teritorijų, zonų ar skyrių sąrašą

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos direktyvą 2002/99/EB, nustatančią gyvūnų sveikatos taisykles, reglamentuojančias žmonėms skirtų gyvūninės kilmės produktų gamybą, perdirbimą, paskirstymą ir importą (1), ypač į jos 8 straipsnio įžanginį sakinį, 8 straipsnio 1 punkto pirmą pastraipą ir 8 straipsnio 4 punktą,

atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos direktyvą 2009/158/EB dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų, reglamentuojančių Bendrijos vidaus prekybą naminiais paukščiais ir perinti skirtais kiaušiniais ir jų importą iš trečiųjų šalių (2), ypač į jos 23 straipsnio 1 dalį ir 24 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

2008 m. rugpjūčio 8 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 798/2008, kuriuo nustatomas trečiųjų šalių, teritorijų, zonų ar skyrių, iš kurių galima importuoti į Bendriją ir vežti tranzitu per Bendriją naminius paukščius ir naminių paukščių produktus, sąrašas ir veterinarijos sertifikatų reikalavimai (3), nustatyta, kad tame reglamente nurodytas prekes importuoti į Sąjungą ir vežti tranzitu per Sąjungą galima tik iš to reglamento I priedo 1 dalyje nurodytų trečiųjų šalių, teritorijų, zonų ar skyrių;

(2)

remiantis Reglamentu (EB) Nr. 798/2008, jei trečiojoje šalyje, teritorijoje, zonoje ar skyriuje, anksčiau neužkrėstuose labai patogenišku paukščių gripu (LPPG), nustatomas LPPG protrūkis, ši trečioji šalis, teritorija, zona ar skyrius vėl laikomi neužkrėstais LPPG, jei jie atitinka tam tikras sąlygas. Šios sąlygos yra susijusios su ligai kontroliuoti įgyvendinama likvidavimo strategija, pagal kurią, be kitų dalykų, tinkamai išvalomos ir dezinfekuojamos visos užkrėstos įmonės. Be to, tris mėnesius po likvidavimo strategijos taikymo ir valymo bei dezinfekavimo pabaigos to reglamento IV priedo II dalyje nustatyta tvarka turėjo būti vykdomas paukščių gripo stebėjimas;

(3)

Izraelis įtrauktas į Reglamento (EB) Nr. 798/2008 I priedo 1 dalį kaip trečioji šalis, iš kurios į Sąjungą galima importuoti visas paukštienos prekes, kurioms taikomas tas reglamentas. 2010 m. pradžioje kilus LPPG protrūkiui, tuo reglamentu, iš dalies keistu Komisijos reglamentu (ES) Nr. 332/2010 (4), uždrausta importuoti tam tikras prekes iš Izraelio į Sąjungą ir nustatytos konkrečios Izraelio teritorijos dalys, iš kurių tas prekes importuoti leista. Teritorija, iš kurios draudžiama importuoti tam tikras prekes, pažymėta IL-2 kodu Reglamento (EB) Nr. 798/2008 I priedo 1 dalies 3 skilties įraše, skirtame Izraeliui, ir tos nuostatos taikytos iki 2010 m. gegužės 1 d. Vis dėlto dėl įvykusio protrūkio reikėtų toliau drausti importuoti tam tikras iki tos datos pagamintas paukštienos prekes iš teritorijos IL-2;

(4)

be to, 2011 m. kovo 8 d. Izraelis pranešė Komisijai apie H5N1 potipio LPPG protrūkį jo teritorijoje;

(5)

dėl šio patvirtinto LPPG protrūkio Izraelio teritorija negali būti laikoma neužkrėsta šia liga. Todėl Izraelio veterinarijos institucijos nebeišduoda tam tikrų paukštienos prekių siuntų veterinarijos sertifikatų;

(6)

Izraelis pateikė Komisijai informacijos apie dėl pastarojo ligos protrūkio įgyvendintas kontrolės priemones. Komisija įvertino gautą informaciją ir Izraelio epidemiologinę padėtį;

(7)

Izraelis įgyvendino likvidavimo strategiją šiai ligai kontroliuoti ir jos plitimui riboti. Greiti ir ryžtingi Izraelio veiksmai ligos plitimui užkirsti ir teigiami epidemiologinės padėties vertinimo rezultatai leidžia sušvelninti tam tikrų paukštienos prekių importo į Sąjungą apribojimus ir juos taikyti tik ligos paveiktai zonai, kurioje Izraelio veterinarijos institucijos taiko tam tikrus apribojimus;

(8)

be to, manoma, kad Izraelio paukščių gripo stebėjimo veiksmai atitinka Reglamento (EB) Nr. 798/2008 IV priedo II dalyje nustatytus reikalavimus;

(9)

atsižvelgiant į palankias epidemiologinės padėties tendencijas ir susijusius paukščių gripo stebėjimo veiksmus, kurių imtasi kovojant su protrūkiu, kaip nurodyta Reglamente (EB) Nr. 798/2008, reikėtų nustatyti trumpesnį, trijų mėnesių laikotarpį iki 2011 m. birželio 14 d., per kurį laikinai neleidžiama importuoti į Sąjungą, po to kai užkrėstas ūkis bus tinkamai išvalytas ir dezinfekuotas;

(10)

todėl Reglamentas (EB) Nr. 798/2008 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(11)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 798/2008 I priedo 1 dalyje Izraeliui skirtas įrašas pakeičiamas šio reglamento priedo tekstu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2011 m. gegužės 2 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 18, 2003 1 23, p. 11.

(2)  OL L 343, 2009 12 22, p. 74.

(3)  OL L 226, 2008 8 23, p. 1.

(4)  OL L 102, 2010 4 23, p. 10.


PRIEDAS

„IL – Izraelis

IL-0

Visa šalies teritorija

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

IL-1

Izraelio teritorija, išskyrus IL-2 ir IL-3

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP

 

N

 

 

A

 

S5, ST1

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

 

 

 

 

 

IL-2

Izraelio teritorija ribojama:

vakaruose – kelio Nr. 4,

pietuose – kelio Nr. 5812, jungiančio su keliu Nr. 5815,

rytuose – apsauginės sienos iki kelio Nr. 6513,

šiaurėje – kelio Nr. 6513 iki sankirtos su keliu Nr. 65. Nuo šio taško – tiesiai iki įvažiavimo į Givat Nili ir po to – tiesiai iki sankirtos su keliais Nr. 652 ir 4.

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP

 

N, P2

 

2010 5 1

A

 

S5, ST1

WGM

VIII

P2

 

2010 5 1

 

 

 

POU, RAT

 

N, P2

 

2010 5 1

 

 

 

IL-3

Izraelio teritorija ribojama:

šiaurėje – kelio Nr. 386 iki Jeruzalės miesto ribų, Refaimo upės, ankstesnės Izraelio ir Jordanijos sienos („žalioji linija“),

rytuose – kelio Nr. 356,

pietuose – kelių Nr. 8670, 3517 ir 354,

vakaruose – tiesios linijos į šiaurę iki kelio Nr. 367, toliau – to kelio į vakarus, toliau – į šiaurę iki kelio Nr. 375 ir į vakarus nuo Mattos kaimo – šiaurės-šiaurės rytų krypties linijos iki kelio Nr. 386.

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP

 

N, P2

2011 3 8

2011 6 14

A

 

S5, ST1

WGM

VIII

P2

2011 3 8

2011 6 14

 

 

 

POU, RAT

 

N, P2

2011 3 8

2011 6 14“

 

 

 


Top